01/09/13တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္းရန္ ပင္လံုကဲ့သို႕အလားတူေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ (သို႕မဟုတ္) ဒုတိယ ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပသင့္ေၾကာင္းအဆိုျပဳသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ လက္ေတြ႕က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္စိုင္းျပင္း ေနသံမ်ားပင္ စတင္ ၾကားေနရသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ယင္းညီလာခံမ်ိဳးက်င္းပရန္ လံုး၀ပင္မလိုအပ္ဟုရွဳျမင္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ နည္း။
ပင္လံုညီလာခံသည္ သမိုင္းတြင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တရား၀င္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ပင္လံုညီလာခံ၏ တရား၀င္မႈကို မည္သူျငင္း နိုင္အံ႕နည္္း။ အလားတူအမည္ျဖင့္ ေနာက္တၾကိမ္ညီလာခံတခု ထပ္မံက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ တ၇ား၀င္မႈ ျပသနာတက္ လာမည္။ ပထမပင္လံုညီလာခံက တရား၀င္သလား။ ေနာက္ထပ္က်င္းပမည့္ ဒုတိယညီလာခံက ပိုျပီး တရား ၀င္ သလား။ ဥပေဒအရ ရွဳတ္ေထြးသည့္ ျပသနာေပၚလာမည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနွင့္ ထုိေခတ္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ညီလာခံထက္ပို၍ တရား၀င္ ေသာ ညီလာခံ၊ ယခုလည္းမက်င္းပနိုင္၊ ေနာင္လည္းမည္သည့္အခါတြင္မွ် က်င္းပနိုင္မည္မဟုတ္္ေတာ့ ပါ။ အေၾကာင္း မွာ မူလ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပခဲ့စဥ္တံုးက ေနာက္ခံအေျခအေနကို လက္ေတြ႕ မည္သို႕မွ် မရနိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရွင္းပါမည္။

(၁) ျပည္ေထာင္စုမွာ မပါ၀င္လွ်င္ ေန၍ရနိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေန

ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရခါနီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု မွာ မပါလွ်င္ ေန၍ ရနိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး မယူဘဲ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ ဆက္ေနရန္၊ တေျဖးေျဖးမွ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရး ယူသြားရန္ ၾကိဳးပမ္း နိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ား နွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရးမယူခဲ့ဘဲ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ ဆက္ေနခဲ့ လွ်င္ပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူထုမ်ား၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားယခုထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာေကာင္းေနမည္ဟု ယူဆသည္။
ေဟာင္ေကာင္ကို ၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာပင္ တေလွ်ာက္လံုး ဆက္ေနခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုနွစ္ေရာက္မွလြတ္လပ္ ယူကာ တရုပ္ျပည္မၾကီးနွင့္ ေပါင္းသြားခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒစနစ္ရွိေနဆဲ။ တဦးခ်င္း လြတ္ လပ္မႈ အားေကာင္းေနဆဲ။ စီးပြားေရးတိုးတက္ေနဆဲ။ တရုပ္ျပည္မၾကီးတြင္ အတိုးတက္ဆံုးဟု ေျပာနိုင္သည့္ ရွန္ဟိုင္း ထက္သာသည္ ဟု သံုးသပ္ ၾကသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခံထားရသည့္ အေျခအေနအတိုင္းသာ ဆိုလွ်င္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား သည္ ေနာက္ထပ္နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ၾကိဳးစားဦးေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ယခုရွိေနသည့္ အေျခအေနရရန္ပင္ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ယခု ဒုတိယ အၾကိမ္ပင္လံုညီလာခံက်င္းပမည္ ဆိုၾကပါစို႕။ မူလပင္လံုညီလာခံ က်င္းပစဥ္ကရွိခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရးအေျခ အေန မ်ိဳးကို အသိအမွတ္ျပဳမလား၊ ျပည္ေထာင္စုမွာမပါဘဲေနလိုကေနခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးေပးမလား ဟူ၍ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရကို ေမးၾကည့္ပါ။ ေပးရန္ေ၀း၍ ခြဲထြက္ေရးသမားဟု အမည္တပ္ကာ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မတရားခ်ဳပ္ေနွာင္ခံရမွာပင္ စိုးရိမ္ေနရသည္။

(၂) ယံုၾကည္မႈ ျပသနာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚပုဂၢိဳလ္အရ ယံုၾကည္ ၍တေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ၄င္းတို႕လိုလားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ တေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕၏ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတည္ေထာင္ခြင့္ကို စြန္႕လႊတ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္မႈမွာ ျပသနာမ်ားစြာတက္လွ်က္ရွိျပီ။ မည္သူ႕ကို ယံုၾကည္မည္နည္း။ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာမ်ားထဲကမည္သူ႕ကိုယံုၾကည္ရမည္ဟူသည္မွာ ျပသနာတက္ေနပါျပီ။

ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကမွ် ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား သမတဦးသိန္းစိန္နွင့္ ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ကရင္လူထု ေၾကနပ္ေစရန္ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားနွင့္ ဧည့္ခံျပီး၊ ကရင္၀တ္စံု ၀တ္ျပလိုက္ သည္။ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။ ကရင္လူထု ရသင့္ရထိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး တခုတေလမွ် မေပးလိုက္။ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား လိုျခင္သည့္ အပစ္အခတ္၇ပ္စဲေရးကိုသာ ခိုင္မာေအာင္ထပ္လုပ္လိုက္သည္။ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ လက္ခ်ည္းဗလာနွင့္ ျပန္လာခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ေနသလို၊ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတခုနွင့္ အျခားတခုအၾကားတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈမွာ အားေကာင္းေကာင္းရွိမေန။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုခင္ က အေျခအေနမ်ိဳးမရွိေတာ့။ ၁၉၆၂ခုနွစ္စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ျပီးေနာက္စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကဖန္တည္းထားခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၃) ကိုယ္စားျပဳမႈျပသနာ

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျပသနာလံုး၀မရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ မရွိခဲ့သလို ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း မရွိခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသလို ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တဦးတည္း လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ မည္သူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုမည္နည္း။ လက္ရွိသမတ ဦးသိန္း စိန္ သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳ၍လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာေတြ တကယ္ သေဘာတူပါ မည္လား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ကုိယ္စားျပဳ၍ လက္မွတ္ ထိုးမည္ ဆိုလွ်င္ေရာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သစ္ေတြ အားလံုး သေဘာတူပါမည္လား။
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာလည္း အလားတူ ရွဳတ္ေထြးေနသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကရင္အဖြဲ႕ အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသျဖင့္ ကရင္လူမ်ိဳး ကို မည္သူကိုယ္စားျပဳမည္နည္း။ ေကအင္ယူက တာ၀န္ယူလက္မွတ္ထိုး မည္ဆိုလွ်င္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားေၾကနပ္ပါမည္လား။ ရွိသမွ် ကရင္အဖြဲ႕မ်ား အကုန္၀င္ျပီးလက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္ ၏ အဂၤါရပ္နွင့္သင့္ေတာ္ပါမည္လား။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း အလားတူ ျပသနာရွိေနသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျပသနာလား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပသနာလား။

စာေရးသူ၏အျမင္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ျပသနာမရွိ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ မူအားျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ဆိုရေလာက္ျပီ။ အနွစ္သာရအရ ျပည့္စံု ေလာက္ ျပီ။ ျပသနာမွာ စာခ်ဳပ္ပါ အနွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၃၅% ခန္႕ျပသနာရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၇၀% ခန္႕ ျပသနာရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၁၀၀% ျပသနာရွိေနျပီ။ သို႕ျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမွာ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာရ ကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သင့္သနည္း ဟူ၍ သာျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက်င္းပေပးမည့္ ပင္လံုကဲ့သို႕အလားတူညီလာခံ သို႕မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံကို မည္သို႕ရွဳျမင္သင့္သနည္း။

တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ဆက္လက္ေတာင္းဆိုပါက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရမည့္ ပင္လံုကဲ့သို႕ အလားတူ ညီလာခံမ်ိဳး မုခ်က်င္းပေပးပါမည္။ ေဗဒင္ေမးလွ်င္ ဆန္ကုန္ပါမည္။ မယံုမရွိပါနွင့္။ စစ္အစိုးရက အတု အေယာင္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ဘူးျပီ။ လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္မွာ ဤကိစၥ၌ အကြ်မ္းက်င္ဆံုး ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ လုပ္ခဲ့သည္။ ပင္လံုကဲ့သို႕အလားတူညီလာခံ ဟူသည္တြင္လည္း ဟိုအဖြဲ႕၊ သည္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုကို ဖိတ္၊ အစိုးရက ေပးကမ္းေထာက္ပံ႕လက္သပ္ေမြးထားေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္း ေဆာင္ အမည္ခံထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖိတ္ကာ အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ ညီလာခံၾကီး တခုေပၚ လာပါဦး မည္။ စစ္မွန္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကန္႕ကြက္ဦးေတာ့၊ မည္သူတက္သင့္သည္၊ မည္သူ မတက္သင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနသည္ကပင္ တနွစ္ခန္႕ၾကာသြားနိုင္သည္။

အတုအေယာင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပခဲ့ရာ၌ (၁၅) နွစ္ၾကာခဲ့သည္။ အခ်ိန္ဆြဲရာ၌ အေတြ႕အၾကံဳအင္မတန္ ၾကီးမား ေသာ သမတ ဦးသိန္းစိန္က ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို ေခါင္းေဆာင္က်င္းပလွ်င္ နွစ္ေပါင္း (၃၀) ခန္႕ ၾကာပါ ဦးမည္။ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုၾကီးမွာ အသက္ ၆၀ နွစ္ အထက္ရွိေနၾကျပီ။ ညီလာခံျပီးသည့္ အခ်ိန္၌ မည္သူမွ် အသက္ရွိေတာ့မည္ မထင္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ထိုအထဲတြင္ပါသြားပါမည္။ စာေ၇းသူလည္း က်န္မည္မဟုတ္ပါ။ သခၤါရေနာက္ သို႕လိုက္ၾကရပါမည္။ ညီလာခံၾကီးမွာ ဘာတခုမွ ေရေရရာရာ မခ်မွတ္နုိင္ဘဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ အဆင့္ဆင့္ လက္၀ယ္ သို႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေမြ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကင္းမဲ့သည့္ အေမြ ဆိုး မ်ားကိုသာ ခ်န္ထားရစ္နိုင္ဘို႕ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ညီလာခံလမ္းေၾကာင္းကို လံုး၀ပင္ မလိုက္သင့္ ပါ။
ဖြဲ႕စည္းပံုျပသနာကို ဖြဲ႕စည္းပံုနွင့္ ရွင္း။

တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုၾကီး၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ရွင္းသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ တန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မရနိုင္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဥပေဒသည္ လူထုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ မည္သည့္ ျပသနာၾကီးကိုမွ် မရွင္းနိုင္။ အျခားအေရးၾကီးသည္မ်ားကို ထားပါဦး။ ျပည္ေထာင္စုနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ တခ်က္တည္းေထာက္ျပပါမည္။ တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု သည္ လံုး၀မရွင္းနိုင္။ ဖြဲ႕စည္းပံုကတျခား၊ ပကတိ တည္ရွိေနေသာ အေနအထားမ်ားက တလြဲျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရ တည္ရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား လည္ပတ္ေရး အတြက္သာ ေထာက္ကူထားျပီး လူထုအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မည္သို႕မွ်မျပဳ။ ၂၀၀၈ ကိုအေျချပဳ၍ မတရားဥပေဒမ်ား သာ ေတာက္ေလွ်ာက္ထြက္ေပၚေနသည္။ ယခင္က တည္ရွိခဲ့ေသာ မည္သည့္ မတရားဥပေဒ ကိုမွ် ရုပ္သိမ္းနိုင္ျခင္းမရွိ။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားနွင့္ အခ်ိန္ဆြဲထား၊ ပင္လံုနွင့္ အလားတူေသာ ညီလာခံ၊ တိုင္းရင္းသားညီလာခံ၊ ဟုိညီလာခံ သည္ညီလာခံ ဆိုသည္မ်ား က်င္းပေပးျပီး နွစ္ေပါင္း (၃၀) ခန္႕ ေျမွာ ထားစဥ္တြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အလံထူေနမည္။ ေအာင္ပြဲဆင္ေနမည္။

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚအေျခခံလွ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲတခုျပီးတခုက်င္းပ ေနမည္။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရဖန္တည္းေနေသာ လမ္းျပေျမပံုေနာက္တခုျဖစ္သည္။ ဤလမ္းျပေျမပံုအတိုင္းသြားလွ်င္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရမည္ဟုလည္း ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကသည္။
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ရရွိသည့္ရလာဒ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္တင္ေပးပါမည္၊ အတည္ျပဳရံုပါဘဲ ဟူ၍ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေခ်ာ့ျမဴေခၚေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ မည္မွ်ပင္ နွစ္ေပါင္းၾကာေအာင္ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွာသာ လမ္းဆံုးသြားေစ၇န္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း သစ္မ်ား မွာ နိုင္ငံေရးအရလူထုကို လွည္႕ျဖားခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေနၾကျပီ။ ပရိယာယ္ေ၀၀ုဒ္မ်ားလွသည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းမွားကို ေယာင္မွားေလွ်ာက္မိလွ်င္ ျပည္ေထာင္ စု တရပ္လံုး ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီ၍ နစ္နာပါဦးမည္။

ယင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္၇န္မွာ နည္းလမ္းတခုတည္းသာရွိသည္ ဟု စာေရးသူယူဆသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ နုိ၀ဘၤလာ ၂ ရက္ ေန႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္းကတိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ျပဳစုရန္သေဘာတူ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းကာ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ကထဲက စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ ပထမ မူၾကမ္းအျဖစ္ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ရွိသည္။ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ယင္းမူၾကမ္းကို စတင္ေဆြးေႏြးသည္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါမည္။

စာေရးသူသည္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးနွင့္ ညီနိုင္းမႈေကာ္မတီ (FCDCC) က ျပဳစု ထား သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပထမမူႀကမ္း) စာအုပ္ကေလး အား ျပည္တြင္းမွ မီဒီယာသမား အမ်ိဳးသမီးတဦးအား မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပခဲ့သည္။ သူမသည္ အံ့ၾသ တၾကီးနွင့္ ဟိုလွန္ သည္လွန္ အၾကမ္းဖ်င္းဖတ္ ၾကည့္ရံုသာမက တန္ဘိုးထားမႈကို ျပသည့္အေနျဖင့္ စာအုပ္ကေလးအား နမ္းရွံဳ႕ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း လူထု ၾကီးသည္ စစ္မွန္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ငတ္မြတ္ေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္ ငါးစု ရွိခဲ့ပါျပီ။
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ အင္အားစုမ်ား ပါသင့္သနည္း။

ကုလသမဂၢကပင္ သေဘာတူခ်မွတ္ေပးထားသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ယင္းမွာ လက္ေတြ႕ အေျခအေနကို မထင္ဟပ္ေတာ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ေရာက္သြားခဲ့ျပီ။ သို႕ျဖစ္၍ တပြင့္ျပဳတ္သြားျပီး နွစ္ပြင့္သာ က်န္သည္ဟု စာေရးသူယူဆသည္။ နွစ္ပြင့္အနက္ တပြင့္မွာ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပရွိ စစ္မွန္သည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ခြင့္ရေစမည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ျဖစ္မည္။ က်န္တပြင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႕ေခါင္းေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါမည္။

အသင့္ေရးဆြဲျပီးျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူႀကမ္းအေပၚ ယင္းနွစ္ပြင့္ ထိုင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရလွ်င္ တနွစ္ ထက္ပိုျပီး မၾကာနိုင္ပါ။ ၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ၏ ၾကီးၾကပ္မႈကို ေတာင္းခံကာ ျပည္လံုး ကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မ်ားကို ေနာက္ထပ္တနွစ္အတြင္းျပီးေအာင္လုပ္နိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အေပၚ အေျချပဳ၍ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပနိုင္ပါမည္။ တခုခုကို အေသအခ်ာဦးတည္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ ျခင္းမရွိလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ ဘာတခုမွ် ေရေရာရာရာမရွိဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေၾကာရိုးမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္စီးေမ်ာသြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုမူၾကမ္းတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ပါလီမန္စနစ္ကို က်င့္သံုးထားေသာ္လည္း သမတ သည္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာကဲ့သို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ နိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူရန္ဆႏၵရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုသစ္နွင့္ အညီ တေနရာယူထားျပီး အျခားတေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးဦး ယူထားျခင္းျဖင့္ လွပေသာ နိုင္ငံေရးရွဳခင္းတခုေပၚလာနိုင္ပါမည္။ တပ္မေတာ္ မွာ မူ ဘားတိုက္ျပန္သင့္သည့္ အခ်ိန္ထက္ ပိုလြန္ေနပါျပီ။ စစ္တပ္က နွစ္ေပါင္း ၅၀ နိုင္ငံေရးအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး ေနာက္ ျမန္မာ နိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆံုးနုိင္ငံစာရင္း၀င္ အျဖစ္မွ ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံ တနိုင္ငံ ဘ၀ သို႕ က်ေရာက္သြားခဲ႕ရျပီ။ လူထုကိုထားပါဦး။ တပ္ေအာက္ေျခထုမ်ားကိုပင္ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ မေၾကြး နိုင္ေတာ့။ စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမွာ ေတာ္ေလာက္ျပီျဖစ္သည္။

ေကအိုင္အို၏ ခုခံစစ္နွင့္ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေကအိုင္အို၊ ေကအုိင္ေအသည္ ၁၇ နွစ္တာ အပစ္ရပ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ျပီ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုအတြက္ေရာ ျပည္ေထာင္စု တခုလံုးအတြက္ပါ မည္သည့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ် မရခဲ့။ သို႕ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ေျခေျချမစ္ျမစ္ အာမခံခ်က္မရွိဘဲ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးနိုင္ဟု တင္းခံကာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူ နားလည္သည္။ ၄င္း ထမ္း ထားရသည့္ နိုင္ငံေရးတာ၀န္မွာ ၾကီးမားလွသည္။ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စစ္ေရးအႏၱရာယ္မွာ ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းလွ သည္။ ဤသည္ကို တန္ဘိုးထားဘို႕ လိုပါမည္။

အထူးသျဖင့္ “One for all, All for one” တေယာက္ထိရင္ မခံဘဲ အားလံုး၀ိုင္းခ်ၾကမယ္ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို စာလံုးအၾကီးဆံုးမ်ားျဖင့္ ေရးသားလႊင့္ထူကာ အစည္းအေ၀းၾကီးမ်ားက်င္းပေလ့ရွိသည္႕ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုၾကီး ျဖစ္ေသာ ယူအင္န္အက္စီ သည္ ေကအိုင္အို အသဲအသန္ခံေနရေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္သည့္အဆင့္မွ မပို၊ မည္သည့္ လက္ေတြ႕တုန္႕ျပန္မႈမွ် မရွိေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းဘြယ္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာOpen Society Foundation ကို တည္ေထာင္ထားသူ အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium Hotel တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးအား လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ခြန္ထြန္းဦးက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္အေရးအခင္း ကိစၥ၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မက်င့္သံုးေသးသေရြ႕၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ မေျဖရွင္းေသးသေရြ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ရႏိုင္မွာမဟုတ္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း SNLD ပါတီအေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ SNLD ပါတီမွ ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦး၊ ဒုဥကၠ႒ စိုင္းေစာေအာင္၊ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဌာနမႈး စိုင္းဆမ္ဖြဏ္ဆိုင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Open Society Foundation သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိၿပီး ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္အေနျဖင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းက႑မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ၎၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ သတင္းအခ်က္လာေရာက္ရယူ သည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး အျခား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Shan Nationalities League for Democracy


(AFP News မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi Party Plans national conference”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အခ်က္အခ်ာေနရာရလာေသာ ပါတီ၏ေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္လာမည့္ လတြင္ပထမဆံုး ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည္ပာု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံပါတီက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလိုမ်ိဳး ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္”NLD ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားသည္။

အေရးႀကီးေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည့္ အေလ်ာက္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို သံုးသပ္မည့္ စည္းေဝးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္ပာု ၎ကဆိုသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အာဏာရလာေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ၏ ခ်ီးက်ဳးဖြယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖိႏွိပ္ခံ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုသည္လည္း ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္လာကာ ယခင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားလြန္းေသာပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၿပီး ေပၚထြက္လာေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ေရခ်ိန္ကို စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ အကဲခတ္မ်ားက ယူဆထားၾကေသာ လာမည့္ ၂ ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ယခုအခါ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ “ညီလာခံရဲ႕အဓိကတာဝန္ကေတာ့ ဗပာုိေကာ္မတီနဲ႔ ဗပာုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္”ပာု ဦးအုန္းႀကိဳင္ကဆိုသည္။

ပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္မည္ပာုေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ညီလာခံစည္းေဝးပြဲအတြက္ သင့္ေတာမည့္ေနရာကို ရွာေဖြေနဆဲပာုလည္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၄၂ ေနရာ ရရွိထားေသာ အတိုက္အခံ NLD ပါတီသည္ ယင္း၏သက္ႀကီးပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးထြားလာမႈကို ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ ပါတီကို ေသြးသစ္ေလာင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ အကဲခတ္ေလ့လာသူ Makl Raynaud က NLD ပါတီသည္ လူအိုမ်ားက အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အရာရာ ကို ရန္ကုန္မွဆံုးျဖတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ပာု သတင္းေထာက္မ်ားအား မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသည္။

NLD ပါတီသည္ အာဏာအတြက္ စည္း႐ံုးမဲဆြယ္ရမည့္ လက္ေတြ႕အမွန္တရားႏွင့္ ပါတီေတာ္လွန္ေရး စံႏႈန္းမ်ားအၾကားတြင္ ပိတ္မိေနသည္ပာု လည္း Makl Raynaud ကသံုးသပ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လႊတ္ေတာ္သို႔သြားရာလမ္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႀကီးစိုးထားေသာ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပာာင္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ သူမသေဘာတူျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အကဲခတ္တစ္ဦးကမူ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳျပင္ဆင္မႈသည္ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊႀကိဳးကိုင္ေနေသာ ေျခသြက္လက္သြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ‘ေလဒီ’နည္းပါး နာမည္ရေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ကာ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘက္စံုေဒါင့္စံု အားကုန္သံုးကာ လႈပ္ရွားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ”မွတ္ခ်က္ ေပးေျပာဆိုထားသည္။

Yangon chronicle


ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ၊(၈)ရက္ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Chatrium Hotel ၏ Mandalay Room ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ Open Society Foundations မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr.George Soros ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မင္းေဇယ်၊ ေဌးၾကြယ္၊ ၿပံဳးခ်ိဳႏွင့္ ျမေအးတုိ႔ တစ္နာရီခြဲၾကာေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Extractive Industries Transparency Initiative( EITI ) ၏ေလ့လာမႈျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုိမုိရွိရန္၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ပံပုိးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
မႈ ကိစၥရပ္ မ်ား တြင္လည္း ပုိမုိထိေရာက္စြာပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာမ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

(88 Generation Students)

(2 Jan 2013 ရက္စဲြပါ The Gulf Today မွ Nehiginopao Kipgem ေရးသားေသာ A Winning hand for America ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)
မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အိႏၵိယ၏ အဓိကက်ေသာ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းႏွင့္စစ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ားၿပီးသည့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံတမန္ေရးရာ အရကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈ၏ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မုန္႔လည္းေဝ၊တုတ္လည္းေဝသည့္ လမ္းႏွစ္သြယ္ မူဝါဒ၏ ရလဒ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက စစ္အစိုးရပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏွင့္မတူပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ     ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္ရန္ အေျခခံအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသား မ်ား၊ အတိုက္အခံပါတီမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ကုလသမဂၢ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုတာဝန္ယူရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္က ျမန္မာအစိုးရအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၆၅၁) ဦးလႊတ္ေပးခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပဲြေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္စိုင္းညြန္႔လြင္ တို႔ပါဝင္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ရာ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ယူနီယမ္ (KNU) ၊ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC)၊ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN_K)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (PNLA) ႏွင့္ ရွန္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ (SSA_North) တို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
တတိယအခ်က္အားျဖင့္ အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ဧၿပီလက ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ (၄၄) ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ (၄၃) ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ NLD ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပါဝင္လာျခင္းသည္ အစိုးရကလိုအပ္ေနေသာ တရားဝင္မႈႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာအစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ေျမပံု (၇) ခ်က္ကို ပို၍အမွတ္ရေစပါ သည္။
အိုဘားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မည္ဟု ကတိေပးထားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူဝါဒ ညွိႏႈိင္းေပးသူႏွင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Derek Mitchell အား အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား ပိတ္ပင္ထားမႈအား ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားပိတ္ပင္ ထားမႈကိုစက္တင္ ဘာ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ကမာၻ႕ ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ အပါအဝင္ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ စတင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈေလးခုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ အပယ္ခံအျဖစ္ထားရွိၿပီးမွ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ေအာင္ျမင္မႈကို သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ အာမခံခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္းကို ရရွိခဲ့ပါသည္။  အေမရိကန္သည္ ကမၻာတစ္လႊား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ ျပယုဂ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေမရိကန္တည္ရွိရန္ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ပါသည္
ထို႔အျပင္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းလာျခင္းသည္ အေမရိကန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ UNDP ၏ ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ေငြေခ်းႏိုင္မႈကို ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေမရိကန္သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ပိုမိုရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းကၾကြင္းက်န္ေသာ အေမရိကန္မ်ားရွာေဖြေရး တြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လမ္းခင္းေပးပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၎ကာလၾကာရွည္က လိုခ်င္ေနေသာ တရားဝင္ မႈကိုရရွိေစခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပ မတိုင္ကအထိ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္        ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားမျပဳဟု မွတ္ယူထားခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္အဓိကက်ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုမွာ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္း သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ဒီပလိုေမစီ၏အဆံုးသတ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ က သမၼတအိုဘားမား Barack Obama သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အေပၚ အခ်ိဳ႕လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ အဆင့္ျမင့္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မတိုင္ေသးေၾကာင္းေဝဖန္ခဲ့ ၾကပါသည္။ အိုဘားမားအစိုးရကမူ သမၼတ၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္      ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အတြက္အားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္ျပဳရလွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးကိုခ်ီးက်ဴးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အဓိကက်ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရး အရျပသႏိုင္မႈရွိ မရွိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကခ်င္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ မည္နည္း။ အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မည္ေလာဟုျဖစ္ပါ သည္။
ထို႔ထက္ပို၍ လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅% အာမခံခ်က္ရရွိထားေသာ စစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑ကို ဖယ္ရွား ရန္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ေလာဟူေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးႏုိင္မည္ေလာ။ အထက္ပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မျဖည့္ဆီးႏိုင္ပါက အေမရိကန္အစိုးရက မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း မေသခ်ာ မေရရာရွိေနပါဆဲ ျဖစ္ပါသည္
ၿခံဳၾကည့္ရလွ်င္ ၂၀၁၂ သည္ သံတမန္ေရးအရျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ၏ကာလၾကာရွည္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မည္မွ်တိုးတက္မႈရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚ တည္မွီေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.