01/19/13


၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ပါသည္။

(၁) စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားအား ၾကီးၾကီးမားမား စတင္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၃၃ ရက္မွ်တြင္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ထိခိုက္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးသြားၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းခ်ီမွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ နွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် ကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ပထ၀ီအရ ပြိဳင္႕ (၇၇၁) အပါအ၀င္ လဂ်ားယန္တ၀ိုက္ရွိ ေတာင္ကုန္းအခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၂) အဆမတန္ၾကီးမားလွေသာ စစ္လက္နက္အင္အားနွင့္ လူအင္အားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္အိုတခုလံုးကို အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္ေ၀းစြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးတခုလံုးကို လံုး၀ ခ်ဳဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အိပ္မက္၍ပင္မရ၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွ်ကိုသာ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စစ္ေရးသေဘာသက္သက္အရ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ အရွံဳးအျမတ္ လံုး၀ပင္ မကာမိေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ တျပည္လံုးလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အတြက္သံုးရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေသသင့္ေသာ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေပးသည့္ အမိန္႕အတိုင္း နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည္။ ယင္းအတြက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

(၃) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုလံုးကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိသည္။

(က) စစ္ေရးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအားလံုးကို ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအေပၚသို႕ အျပစ္ပံုခ်ထားသည္။ သူခိုးက လူဟစ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကိုုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ကို ကခ်င္လူထုသေဘာဆႏၵနွင္ ့ဆန္႕က်င္ကာ အတင္း၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနပါလွ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္။

(ခ) အပုဒ္ (ရ) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ “ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။” ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အို၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးရာေရာက္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္လူထုမ်ား၏ သဘာ၀သည္ ျခိမ္းေျခာက္၊ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မၾကိဳက္လက္မခံၾက၊ ယခုလက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္လည္း ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ျပန္လည္ခုခံၾကသည္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သင့္၊ တန္ဘိုးထားသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္သင့္။

(၄) ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ မတန္တဆၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရက စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မတရားေသာစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာ စစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္တြင္းမွာေရာ နိုင္ငံတကာမွာပါ ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္၊ စစ္အစိုးရဘက္မွ အဆံုးအရွံဳးမ်ားမ်ားျပား၊ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား တစတစ အားေကာင္းလာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ႕ၾကသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္လာ၊ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း သက္ေရာက္လာ၊ သူ႕နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားလည္း က်ေရာက္လာ၊ စသည္တို႔ ေပါင္းဆံုသြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု သံုးသပ္သည္။

(၅) မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမွာမူ အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္ေစနိုင္မည့္ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူနုိင္ပါမည္။ တကယ္တန္း အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္မတည္ ဆိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လွမ္းမည့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းနွင့္ ဆိုင္ပါမည္။ ဘာမွန္းမသိေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္လက္အသက္သြင္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္သြားနိုင္မည့္ အေနအထားကို ေကအုိင္အိုက စိုးရိမ္ပံုရသည္။

(၆) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္မွန္စြာတည္ေဆာက္လိုပါက ဦးသိန္းစိန္အစိုး၇အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခြင့္ရစမည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္၊ ေကအိုင္အိုက တင္သြင္းလာမည့္ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

(၇) အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္သူမွာ အစိုးရဘက္မွျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္မ်ားက မီးတင္ရွိဳ႕ခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံုးသြားခဲ့သည့္ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(၈) အစိုးရဆိုလွ်င္ လူထု၏ လံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တကမာၻလံုးရွိ အစိုးရအားလံုး မည္သည့္အစိုးရမွ် မျငင္းနိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီးမ်ား က်ေရာက္ျပီး အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ႕ႀကသည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕စစ္တပ္မွ ပစ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဘူးကြယ္ရံုမွ်နွင့္ မလံုေလာက္။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက မေဖၚထုတ္နိုင္။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါလွ်က္ ရိကၡာပို႕တာပါ ျငင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္တာပါ ဟူ၍ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အစိုးရတပ္မွလြဲ၍ အျခားမရွိ။ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ လူတဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ တသိန္းထက္ မနည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

(၉) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခုိလံႈေနၾကေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ခုနွစ္ေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႕အတြက္ ရိကၡာေဆး၀ါးမ်ား၊ အျခားလိုအပ္ေသာ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳထားေသာ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) ပုဒ္မ ၂၃ ကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈၾကီး က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statue of the International Criminal Court) ၏ ပုဒ္မ (၈) စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အပုဒ္ (၂၅) ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုလံုးအတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အားလံုးအား ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမွန္သမွ် ခ်က္ျခင္းရရွိၾကေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္

---------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ၁၃၇၄ ခုနွစ္ ၊ ျပာသိုလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္)

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက လဂ်ားယန္ တပ္မေတာ္စခန္းအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ လဂ်ားယန္စခန္းသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ား အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ တံတားမ်ားကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ စတင္၍ ပြိဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း အပါအဝင္ လဂ်ားယန္ေဒသရွိ KIO/ KIA ေျခကုတ္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

၂။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ၌ တပ္မေတာ္နွင့္ KIO/KIA ျကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္သာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားထံသို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို သုံးႀကိမ္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သား(၃၅)ဦး က်ဆုံးကာ (၁၉ဝ)ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ လဂ်ားယန္စခန္းမွာ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမတိုင္မီ (KIO/KIA တို႕၏ လိုင္ဇာစခန္းမရွိမီ) ကပင္ တပ္မေတာ္က အေျခစိုက္၍ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စခန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစခန္းသို႔ ရိကၡာမ်ား ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း KIO/KIA အဖြဲ႕သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္တိုင္ KIO/KIA အဖြဲ႕က ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရိကၡာပို႔ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျပတ္လပ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား အသက္ဆုံးးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါနယ္ေျမ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က မလြဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ ရယူခဲ့ရျခင္းမွာလည္း KIO/KIA တပ္စခန္း ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိတိက်က် ထိမွန္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္လြဲလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ KIO/ KIA တပ္မ်ားသည္ လဂ်ားယန္စခန္းအား အျပင္မွ သံဆူးႀကိဳးခတ္၍ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာေၾကာင့္ တပ္စခန္းအတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားစစ္သည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာပို႔ရန္၊ စစ္ေရးအရ တိုက္ခုိက္ရန္သာ ရွိသျဖင့္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမွတစ္ဆင့္ မိမိတပ္စခန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KIO/KIA မွ လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲကို ပ်က္ျပားေစခဲ့ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစသည္။

၄။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လဂ်ားယန္စခန္းရွိ စစ္သည္မ်ား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လုံၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ ၀၆း၀၀ နာရီမွ စတင္ျပီး လဂ်ားယန္ေဒသရွိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၅။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ တင္းမာမႈ အရွိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္လုံးက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIO/KIA အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္မႈမျပဳေရး လက္ေအာက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၫႊန္ၾကားၾကပ္မတ္သြားရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာပါက မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံမွအပ ခ်ီတက္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ အထိ KIO/KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လမ္းတံတား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ (၁၂၂)ႀကိမ္၊ မိမိတပ္စခန္းမ်ားအား လာေရာက္ေင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္း (၆၄) ႀကိမ္၊ အရပ္သားမ်ား မိုင္းနင္းမိျခင္း (၃ဝ)ႀကိမ္၊ လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း (၆ဝ)ႀကိမ္၊ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း (၂၈) ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈေပါင္း (၁ဝ၉၅) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရာရွိစစ္သည္ အမ်ားအျပား က်ဆုံးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၆။ ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၅၆) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ ပူတာအိုလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲ တိုက္ခိုက္မႈ (၁၅) ႀကိမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား- ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈ (၄၂) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ အသက္ဆုံးရွုံးမွုမ်ားရွိသကဲ့သို့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပူတာအိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ပါ ရိကၡာမ်ား ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို လုံးဝတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနသည့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်လာသည့္ႏွင့္အမွ် ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိုးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ KIO/KIA ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ KIO/KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။


ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြအေပၚ ထုိးစစ္ေတြ ဆင္ႏႊဲေနတာကုိ စေနေန႔ မနက္ကစၿပီး ရပ္ဆုိင္းမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အစုိးရက ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO) က ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႔ စစ္ေၾကာင္းေတြကုိ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လက္တုန္႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အခုအခါ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထုိးစစ္ေတြ ရပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔ ေႏွာင္းပုိင္းမွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစလုိ႔ ဒီႏွစ္ဆန္းပုိင္းအထိ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ တုိက္ခုိက္မႈေတြ၊ အရပ္သားေတြကုိ ပစ္ခတ္ လုယက္တာေတြနဲ႔ လမ္းတံတားေတြ ဖ်က္ဆီးတာေတြ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔လည္း စြပ္စဲြခဲ့ပါတယ္။

တုိက္ပဲြေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေလေၾကာင္းက အကူအညီနဲ႔ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေပမဲ့ ဒါဟာ ပစ္မွတ္ကုိ တိတိက်က် ထိမွန္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာလုိ႔လည္း ေျပာခဲ့တာပါ။ ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကုိ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖုိ႔ ဆက္လက္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းက စုိးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာပဲ အစုိးရရဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔တုန္းကလည္း တုိက္ပဲြေတြအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး၊ ပဋိပကၡေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ အေစာပုိင္းမွာေတာ့ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ အဆုံးသတ္ေစမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရးေပၚ အဆုိတရပ္ကုိ တခဲနက္ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကတာပါ္။ စစ္ပဲြေတြ အျမန္ဆုံး ရပ္ဆုိင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႔႐ႈတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ဖုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႔နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူ အဆုိတရပ္ တင္သြင္းခဲ့တာကုိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားက ေကအိုင္ေအအေပၚ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကို ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာေညာင္းခဲ့ သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အျပင္း ထန္ဆံုးေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေနျဖင့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ား စုက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအနီး နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ကေလးျဖစ္သည့္ လိုင္ဇာရွိ ေကအိုင္ ေအဌာနခ်ဳပ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရက ကခ်င္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေခ်မႈန္း၍ ေကအိုင္ ေအစိုးမိုးရာေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ ထားဟန္လည္း ရွိသည္။

ဤစစ္ဆင္ေရးက အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ မႈမ်ား ရယူထားေသာ အျခားတိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးစုတပ္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ ကို အခ်က္ေပးလိုက္သလိုလည္း ျဖစ္ေနသည္။အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အုပ္စု ၁၂ စု၏ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) က ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ခုတြင္ ထိုးစစ္က သူတို႔ကို လည္း ၿခိမ္းေျခာက္သလို ခံစားရ ေၾကာင္းႏွင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ ေနေသာ တိုင္းရင္းသာ းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား ညီၫြတ္ေရးကို လည္း ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳႏိုင္ရင္ေတာ့ တစ္ခုခ်င္း အဖ်က္ဆီးခံၾကရလိမ့္မယ္” ဟု အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ကို ခ်မွတ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု National Public Radio ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အစိုးရတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္၍ စားနပ္ရိကၡာ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုင္ဇာ အနီးရွိ သံဆူးႀကိဳး အကာအရံမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ ေကအိုင္ေအက ျငင္းဆိုခဲ့သည့္ အတြက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္ အပ်က္က မီးေလာင္ရာ ေလပင့္သလိုသာ ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ခရစၥမတ္အႀကိဳေန႔တြင္ အႀကီးအက်ယ္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ အမ်ားစုႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကခ်င္လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း လုပ္သား တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဤထိုးစစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ လ ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စတင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း လြတ္ လပ္ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ အစိုးရဘက္က အေျမာက္အပါအဝင္ လက္နက္ႀကီး မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ကရင္ျပည္ နယ္တြင္ စပါးခင္းႏွင့္ အျခား စိုက္ခင္းမ်ားထဲ သို႔ ေလယာဥ္မ်ားက ဗံုးမ်ားႀကဲခ်၍ စက္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကရာ ရြာသူ ရြာသားမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေဒသရွိ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေကအန္ ယူမွာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုတိုက္ခိုက္မႈက ေဒသခံ တစ္ဦးတေလကိုမွ် ထိခိုက္မႈ မရွိေသာ္လည္း လံုးဝ ထင္မွတ္မထားေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္ မ်ားမွာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ဆိုခဲ့သည္။ ေနာင္မွ ယခု ကခ်င္ထိုးစစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္မႈတစ္ခုျဖစ္မွန္း သိၾကရေတာ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ရယူခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားအရ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေလယာဥ္မ်ားမွာ Hongdu JL 8 သို႔မဟုတ္ Karakorum 8 မ်ား ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရခဲ့ေသာ အေပါ့စား တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွာ ႐ုရွားလုပ္ Mi 35 မ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက အာဖဂန္တြင္ အက်ယ္ အျပန္႔အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Mi 24 Hind ၏ ျပည္ပပို႔ မူကြဲျဖစ္သည္။ ပထမ ဆံုး Mi 35 ေလယာဥ္မ်ားကို ေကအိုင္ေအႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထား စဥ္ကာလ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝယ္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၇ ႏွစ္ၾကာေအာင္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ား၏ အနာဂတ္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကေသာ္ လည္း အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ကခ်င္တို႔က ဆိုပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္ အေျခစိုက္ Centre for Humanitarion Dialogue ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခား ေစ့စပ္ေရးသမားမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအသစ္ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာမွာလည္း အေျဖမထြက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာရွည္ၾကာခဲ့ေသာ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႐ႈျမင္ မႈမ်ားမွာ အေျခခံ အရ ျခားနားဆန္႔ က်င္၍ သဟဇာတ မျဖစ္ၾကပါ။ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားက ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို လိုခ်င္သည္။ အစိုးရက ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားေသာ လက္ရွိ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ သည္။ အျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရရွိ ခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားမွာ အေျခ ခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အရွည္တည္တံ့မည့္ အေျဖရွာျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ရပ္တန္႔သြားေစ႐ံုသာ ရွိသည္ဟု ေဝဖန္သူ မ်ားက ဆိုၾကသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားမွာ ေက်လြယ္ ပ်က္လြယ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ တြင္ ၿပိဳပ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားနည္းတူ ၿပီးဆံုးသြားႏိုင္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံအဝန္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား တြင္ အနည္းဆံုး ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ ၅ဝဝဝဝ မွ်ရွိပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာေသာအခါ အခ်ိဳ႕ ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ ေရးတိုက္ပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္း ရင္းသားလူနည္းစုအမ်ားအျပား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ရည္ၫႊန္း၍ “ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ” ကို ထိုစဥ္က သူေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္က ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာေသာအခါတြင္ အသက္ဝင္ လာခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ႀကံခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ပင္လံု သေဘာတူညီ ခ်က္ကိုမူ ျမန္မာ ပထမအေျခခံဥပေဒတြင္ ဂုဏ္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ တေစ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခ်ိဳ႕ က လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ႏြံတြင္းသို႔ ထိုးဆင္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒ စမ္းသပ္ ခ်က္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္သည္ တင္းက်ပ္ေသာ ဗဟိုကအာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ခ်မွတ္ ခဲ့ရာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ပုန္ကန္ ထၾကြမႈသစ္မ်ား အႏွံ႔ အျပား ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒုတိယပင္လံု”ကို အစေဖာ္ေပးလိုက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရခဲ့ေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အယူအဆကို ျပန္လည္ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္သည့္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက သူ႔ကို “သစၥာေဖာက္” တံဆိပ္ ကပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွ စၿပီး ဤအယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူႏႈတ္ဆိတ္သြားခဲ့သည္။ ထို ႏႈတ္ဆိတ္မႈေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေထာက္ခံမႈကို သူဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ သူ႔တိုင္းျပည္ တြင္း စစ္ပြဲတစ္ခုေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပန္ၾကားမႈမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိေသာ္လည္း သူက အစဥ္တစိုက္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္ၾကား ဆိုးရြားလာေနေသာ ပဋိပကၡကို အစိုးရ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈ မရွိဘဲ သူ ဝင္ေရာက္ ကူညီမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က ျပင္သစ္ သတင္းဌာန ေအအက္(ဖ)ပီသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒါက အစိုးရတာဝန္ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီျပႆနာကို အစိုးရ က ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္” ဟု သူကဆိုပါသည္။ ဤေျပာဆို ခ်က္က ကခ်င္အမ်ားအျပားအၾကား တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား သြားေစခဲ့ ႐ံုမက ေဒါသပင္ ပြားေစခဲ့သည္။ မၾကာမီ က ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြား ေသာ ကခ်င္ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ တစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ပံုတူ၏ ပါးစပ္တြင္ “ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ”ဟူေသာ စာကပ္ၿပီး သယ္ေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မွာ တိုင္းရင္း သားျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ အဓိက အတား အဆီး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို သံသယပြားဖြယ္ မရွိႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ စစ္ဘက္၏ အဆံုးစြန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အထင္ရွားဆံုး အပိုဒ္မ်ားကို ထက္ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ မရွိဘဲ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္ မွ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳမႈမရဘဲ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းပင္ မစဥ္းစားႏိုင္ပါ။ လက္ေတြ႕တြင္ ဤအခ်က္ က အဓိကက်ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုမွခန္႔အပ္သည့္ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၅ ရာႏႈန္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဖက္ဒရယ္အယူအဆ အခ်ိဳ႕အေပၚ အေျချပဳေသာ အေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲျခင္းကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆံုးမရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တေစ ထိုသို႔ေသာ ေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အစိုးရ၏တံု႔ ျပန္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေတာ မသတ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း တို႔က မၾကာမီ ကာလတစ္ခု အတြင္း ဤေျဖရွင္းခ်က္ မ်ိဳးျဖစ္လာမည့္ဟန္ မရွိေခ်။

ဤထိုးစစ္က ေကအိုင္ေအကို စစ္ေရးအရ အႀကီးအက်ယ္အထိနာ ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အႏိုင္ယူ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ခုတည္း ေသာ ရလဒ္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမုန္းတရား ပိုမိုႀကီးမားျပင္းထန္လာျခင္း သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အရွည္တည္တံ့ မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ပို၍ပင္ခက္ခဲေစပါ လိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ စစ္တပ္ဘက္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္တည္ ပါက လူမ်ားစု ဗမာႏွင့္ တိုင္း ရင္းသား လူနည္းစုၾကား ကြာဟ ခ်က္ကို ယခင္ထက္ပင္ ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔ နက္႐ိႈင္းေစ ပါလိမ့္မည္။

Ref: Aljazeera.com
ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒန္႕ဂ်ာနယ္


(17 January 2013 ရက္စြဲပါ the Diplomat မွ David Cohen ေရးသားေသာ China’s Myanmar Problem ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)
ႏိုင္ငံျခားမွေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ယံုၾကည္ေနသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာက စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည္မွာ အဆိုျပဳထားေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရေရးျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မလိုလားေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တဖန္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာကာ အိမ္နီးခ်င္း ယူနန္အစိုးရသည္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံရေတာ့မည္ဟု တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက သတင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယူနန္တြင္ စစ္တပ္မ်ား နယ္စပ္သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး ကခ်င္သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာေဒသမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံရန္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားရပါသည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွလူမ်ား ေန႕စဥ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာေနၾကသည္မွာ ပံုမွန္လိုျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ယူနန္နယ္စပ္၌ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမွာ အေကာင္းအဆိုးေရာလွ်က္ရွိပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႕ျပႆနာတြင္ ဒုကၡသည္ ၃၇၀၀၀ ဦးအား ေနရန္ေနရာႏွင့္ စားစရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးမႈ အသင့္အတင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္စလံုးကို အပစ္အခတ္ရပ္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖိအားေပးခံခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြက Human Right Watch က စြပ္စြဲခဲ့ရာတြင္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို တ႐ုတ္က ႏွင္ထုတ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

ကိုးကန္႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပႆနာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ကိုင္တြယ္ပံုျခားနားရျခင္းမွာ အဘယ္အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္နည္း။ အဓိကအားျဖင့္ ျပႆနာ အႀကီးအေသးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ တ႐ုတ္စကားကိုသာေျပာေသာ ဝ ႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ ကိုးကန္႕သည္ တ႐ုတ္ကုန္သည္အမ်ားစု အေျခခ်ေနထိုင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေနသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတင္ပို႕ၿပီး သစ္မ်ား ေမွာင္ခို ဝယ္ယူပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကိုးကန္႕ ပဋိပကၡတြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္က စိတ္အခန္႕မသင့္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Drew Thompson ေရးသားေသာေဆာင္းပါးတြင္ ကိုးကန္႕ျပႆနာကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ဘေလာ့ဂါမ်ားက တ႐ုတ္၏အားနည္းခ်က္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္သကဲ့သို႕ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ၾကပါသည္။ ၎ကို အျငင္းပြားေနေသာ နယ္ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ နယ္ေျမျပႆနာမ်ားမွာ အေလးအနက္ထားရမည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ (ပါတီက တ႐ုတ္၏အင္အားမွာ တရားဝင္မႈအတြက္ မူလအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ပါသည္။) ကိုးကန္႕အေရးအခင္းတြင္ တ႐ုတ္သည္ ယခုျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးႀကီးၾကပ္သည့္ ပါတီအႀကီးအကဲျဖစ္ေနသည့္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ Meng Jianzhu ကို ယူနန္သို႕ေစလႊတ္၍ ဒုကၡသည္ကိစၥတုန္႕ျပန္ေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစခဲ့ပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ဆန္႕က်င္စြာ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြက ကခ်င္ဒုကၡသည္ျပႆနာတြင္ တ႐ုတ္၌ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာ ဤကိစၥကို Beijing ႕ ဦးစားေပးအဆင့္နိမ့္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာဖြယ္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေရာက္လာပါက ႏို္င္ငံတကာ၏ေဝဖန္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု စာေရးသူကေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ေလာ ဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားလက္ခံရမည့္အေရးကို အလြန္အမင္းစုိးရိမ္လွ်က္ရွိပါသည္။ Human Right Watch မွတ႐ုတ္ဆိုင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ Sophie Richardson က စာေရးသူအားေျပာျပရာတြင္ တ႐ုတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီမ်ားစြာေပးမိျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္ အားေပးသလိုျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ယခုကိစၥတြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥကို ဤနည္းအတိုင္းသာစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္းမစဥ္းစားဘဲ မျဖစ္ႏို္င္သည့္ကိစၥတစ္ခုမွာ ယခုကခ်င္ကိစၥအေပၚ တ႐ုတ္ကအေလးအနက္စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥအျဖစ္ ခံယူျခင္းရွိမရွိေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသာပေတးေန႕က တ႐ုတ္ျပည္မွ ကခ်င္မ်ားသည္ နယ္စပ္တြင္ဆႏၵျပ၍ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ဆႏၵျပ႐ံုမွ်ျဖင့္ ဖိအားမ်ားမ်ားျဖစ္မလာႏို္င္ဟု ထင္ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၾကားဝင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနၿပီး မင္ဒရင္းဘာသာျဖင့္ ဂ်ိန္းေဖာဟုေခၚေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ၅၅ ခုတြင္ ပါဝင္ေနရာ ႏို္င္ငံရပ္ျခားရွိ ဟန္ တရုတ္အသိုင္းအဝိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိၿပီဟု တရုတ္ကယူဆလာလွ်င္မူ ဖိအားအျဖစ္ဖန္တီးေပးႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

ပို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ တရုတ္အေပၚ အဆိုပါကခ်င္ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားေရးသားေဖာ္ျပထားမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္နယ္စပ္ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႕ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားက်ေရာက္ေသာအခါ ႀကီးမားေသာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း ႏို္င္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ကုန္သြယ္မႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိပံုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဳးမ်ားျပဳလုပ္ထားျပီး ျမန္မာေဖာက္သည္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားစကတည္းက မလာေတာ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Foreign Policy ကလည္း ေဆာင္းပါးေရးသားထားရာတြင္ တရုတ္ပညာရွင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီသို႕သြားေနေသာ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားေလွ်ာ့ခ်၍ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက အက်ိဳးရွိမရွိအကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနပါေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ျပီခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္သည္ တရားဝင္အစိုးရမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံကူညီသည့္မွတ္တမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိခဲ့ရာ အက်ိဳးရွိသည္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ေရေလွာင္တမံမ်ားကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကယံုၾကည္ေနသည္မွာကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာကစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည္မွာအဆိုျပဳထားေသာ ေရေလွာင္တမံေနရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရေရးျဖစ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုေရေလွာင္တမံမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မလိုလားေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အေရးႀကီးေနပါသည္။

အဆိုပါေရေလွာင္တမံမ်ား ၿပီးစီးသြားခဲ့ပါကထြက္ရွိေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကို ယူနန္သို႕ေပးပို႕မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ယူနန္အစိုးရမွာ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားဖယ္ရွားရန္ ဖိအားအေတာ္အတန္ အေပးခံေနရရာ အဆိုပါေရေလွာင္တမံမ်ားမွာ သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ျပန္လည္စတင္ရန္လည္း တရုတ္ကစိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ ယခုတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈကို စိတ္ထဲ၍ လက္သင့္မခံေသာ္လည္း က်ိတ္၍ဝမ္းသာေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရုတ္၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစကာမူ ျဖစ္သင့္သည္ဟု တြက္ဆေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicleေခါင္းစီး တပ္ရန္မလို

“တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္”

မွန္ပါတယ္ ေက်းဇူးရွင္ ဘဘဦးသုခရဲ႕ “တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္” ဆိုေသာစကားရပ္သည္ လူမႈေရးသမားမ်ားတြင္သာမက ကမ႓ာေျမျပင္ေပၚရိွ လူသားတိုင္းအတြက္ အမွန ကန္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုးစကားျဖစ္ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ဘဘဦးသုခ မ်ိဳးေစ့ခ် ထူေထာင္ခဲ့ရာ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ လူသားမ်ား၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘး အစ႐ွိသည့္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ကူညီေဖးမမႈလုပ္ငန္းမ်ား ထမ္း႐ြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ (၁၂) ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ လူမႈေရးသစၥာတရားမ်ား လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လူ႔သီလမ်ား၊ အမွန္ကန္ဆံုး အျမင့္ျမတ္ဆံုး ေစာင့္ထိန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ကူညီေဖးမ၊ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာသလို သဒၵါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔၏ အလွဴေငြမ်ား ေဆးဝါးသံုးပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ျမင့္မားတိုး တက္လာခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ိွ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္ ျမန္မာမ်ား (SanFrancisco BayArea Burmese Community Organizer)မွ လက္ပန္တန္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရိွ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ေဆးဝါးကုသရန္အတြက္ အလွဴေငြ US$ 4000 အား ေပးပို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထိုအခါ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ လက္ပန္တန္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရိွ သပိတ္စခန္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အား မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွစဥ္ ေဆးဝါးကုသမည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အေျခအေနအား စံုစမ္း ေမးျမန္းရာ မရိွေတာ့ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးေက်ာ္သူ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ်ိန္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံလာေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ မႈလတန္းအ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူေလးအား ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းႀကိဳေပးေသာ ကေလးငယ္ေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ကခ်င္လူမ်ိဳး ကိုေခါေဘာမ္ (ခ) ကိုယာကု သည္ လက္နက္ႀကီး ေပါက္ကြဲမႈဒါဏ္ေၾကာင့္ ဗံုးဆံ ထိမွန္ကာ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ကုသရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူမႈေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ကိုရင္ေထြးတို႔မွ ေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အရိုးအေၾကာ ေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အရိုးအေၾကာေဆးရံုတြင္ ခြဲစိပ္ကုသရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇဝန (ေမတၱာရွင္)မွ အလွဴေငြက်ပ္ ၆၅ဝဝဝဝိ/ (ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္း) က်ပ္တိတိအား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုေခါေဘာမ္ (ခ) ကိုယာကု ၏ ဒဏ္ရာသည္ အလြန္ျပင္းထန္၍ အႏၲရာယ္ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ဆာကူရာေဆးရံုတြင္ ထပ္မံခြဲစိပ္မႈ ခံယူရေတာ့မည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ကိုေခါေဘာမ္ (ခ) ကိုယာကု သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေန ရိုးသားေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ လူမမယ္ သမီးငယ္ေလးအား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဘဝကိုရုန္းကန္ ေနရသူလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔အား ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူမႈေရးအဖြဲ႔မွ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ကိုရင္ေထြး တို႔မွ လူသားခ်င္းစာနာ စိတ္ျဖင့္ လိုက္လံ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ထပ္မံ၍အႀကီးစား ခြဲစိပ္မႈႏွင့္ ဒဏ္ရာ အား CT (Scan) ႐ိုက္က္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အရိုး၊ အေၾကာေဆးရံု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ႀကီး တို႔မွလည္း ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ ေသာ ဝဲဘက္လက္အား ေပါင္မွေသြးေၾကာျဖင့္ အစားထိုး အစြမ္းကုန္ကုသေပးခဲ့သည္။ ယခု ထပ္မံခြဲစိပ္မႈ ျပဳရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အလွဴေငြ ၁ဝဝဝဝဝဝိ/-(တစ္ဆယ္သိန္း) က်ပ္တိတိအား ၁၇.၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းကူညီခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အရိုး၊အေၾကာ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဆရာဝန္၊ ဆရာဝန္မႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရိွ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ျပသၾကေသာ အရိုး၊အေၾကာ ခြဲစိပ္ရမည့္လူနာမ်ားအား ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္း တြင္ ၇.၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ေသာ လူနာ ေမာင္ေအာင္ ျမတ္၏ ေမြးရာပါ အဖု/အလံုး (Managocele) ေရာဂါအား ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုသို႔ပို႔ကာ ကုသခဲ့ေသာ္ လည္း အေရးေပၚ ခြဲစိပ္ကုသမႈျပဳရန္ ရန္ကင္းကေလးေဆးရံုႀကီးသို႔ ျပန္လည္၍ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေမာင္ေအာင္ျမတ္အား သြားေရာက္ကာ အားေပးၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ေမာင္ေအာင္ျမတ္ ဖခင္သည္ က်န္စစ္ သားအိမ္ရာ၊ အေ႐ွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုက္ကားနင္း၍ အဠမတန္း ေရာက္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ ေသာ ရိုးသားလွေသာ ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၂) ႏွစ္ခန္႔၌ ကြယ္လြန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ သၿဂႋဳလ္ေပးခဲ့ရေသးသည္။ ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ အေႏွးယာဥ္နင္း၍ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရွာေဖြေနရေသာ ဖခင္တစ္ဦး ျဖစ္သျဖင့္ သား ေမာင္ေအာင္ျမတ္၏ ခြဲစိပ္မႈအားမတတ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေမာင္ေအာင္ ျမတ္ ခြဲစိပ္ကုသမႈအတြက္၄င္း၊ CT (Scan) ရိုက္ရန္အတြက္၄င္း အလွဴေငြ ၇၃၅၄၅ဝိ/ (ခုႏွစ္သိန္းသံုး ေသာင္းငါးေထာင္ေလးရာ့ငါးဆယ္) က်ပ္တိတိအား လွဴဒါန္းကူညီမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လွဴဒါန္းမႈ အလွဴေငြမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြမ်ား တို႔ျဖင့္သာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ကူညီေဖးမ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလွဴဒါန္းမႈအတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕ရိွ မိုးမခဂ်ာနယ္ ဝက္ဆိုဒ္အား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ စာေရးဆရာ လူမႈေရး သမားျဖစ္သူ ေမာင္ရစ္ အား ဦးေက်ာ္သူမွ လက္ပန္တန္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥရပ္အတြက္ လွဴဒါန္း ထားေသာ အလွဴေငြမ်ားထဲမွ သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္ အလက္အား ျပည္ပမွ ျမန္မာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ေခါင္းစည္းတပ္ထားေသာ အလွဴေငြေကာက္ခံပြဲ ျဖစ္ေစကာမႈ မိမိတို႔၏ အလွဴေငြမ်ားသည္ တကယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာေဒသ၊ အစစ္အမွန္လိုအပ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ တကယ္ေပးဆပ္ေနၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အသင္းအဖြဲ႔တို႔မွ အက်ိဳးရိွစြာ ေရာက္ရိွသြားမည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ လွဴဒါန္းမႈ ကုသိုလ္ေတာ္ႀကီးသည္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

“ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္” ဟူေသာ ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒ စကားသည္ မွန္ကန္လွေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ၁၇.၁.၂ဝ၁၃ ေန႔လည္ (၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ လက္ပန္တန္းေတာင္္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆးဝါးကုသရန္ လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္ ျမန္မာမ်ား (SanFrancisco BayArea Burmese Community Organizer)၏ လွဴဒါန္းေငြအား အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ ခြဲစိပ္ အသက္ကယ္ေပးရမည့္ လူနာ (၂) ဦးအား လႊဲေျပာင္းကုသရန္အတြက္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၾကည္ျမင္တိုင္ အရိုးအေၾကာေဆးရံုႏွင့္ ရန္ကင္းကေလးေဆးရံုတို႔မွအျပန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေန သူငယ္ခ်င္း ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္ ထံမွ ပါဆယ္ထုတ္ တစ္ထုတ္ အား လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ပါဆယ္ထုပ္အား ဖြင့္ေဖာက္ၾကည့္ေသာအခါ “ကိုေက်ာ္သူ၊ ေဒၚေရႊဇီးကြက္ . . . မီးေလာင္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔ဇနီး ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးတို႔က အမည္မေဖာ္လိုသူဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ လွဴလိုက္တဲ့ေဆးေတြပါ အဲဒီလိမ္းေဆးေတြကို သမားေတာ္ေတြနဲ႔ျပၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အားလံုးကို သတိရလွ်က္ … မင္းေက်ာ္ခိုင္ ”ဟူ၍ စာႏွင့္တကြ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ကုသရန္အတြက္ ေဆးဗူးႀကီး (၄) ဗူးအား ဝမ္းသာအားရ လက္ခံရရိွ ခဲ့ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္ ျမန္မာမ်ား (San Francisco Bay Area Burmese Community Organizer) အဖြဲ႔၏ ဆႏၵျပည့္ဝခဲ့ေစသလို အေရးေပၚခြဲစိပ္ကုသရမည့္ လူနာ (၂) ဦးအတြက္ ဆႏၵျပည့္ဝရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္လွဴဒါန္းမႈမ်ားမဆို (ေလေဘး၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ စစ္ေဘး၊ ပဋိပကၡအေရး) ဟူ၍ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းစီးတပ္ ကဗ်ည္းထိုးရန္ မလိုအပ္သည့္အျပင္ မိမိတို႔လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴပစၥည္း အလွဴေငြမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ သီလလံုၿခံဳ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွတဆင့္ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္သာ သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း “ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္” ဟူေသာ စကားရပ္က သက္ေသထူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ လူမႈေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ တကယ္လိုအပ္ ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ ျပည္သူလူထုထဲသို႔ ထိေရာက္တိက်ေသာ အလွဴေငြမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ေမြးကာ ကူညီေဖးမလိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားအား သစၥာရိွစြာလက္ကိုင္ျပဳ၍ ေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ “တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္” ဆိုေသာ စကားအား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ ပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကားဆိုခဲ့ေသာ စာပိုဒ္ေလးအား ေနာက္ဆံုးတင္ျပအပ္ပါသည္။

ျဖစ္ခ်င္တာေတြလဲ

မျဖစ္တဲ့ေလာက

မျဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း

ျဖစ္ေနရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ

ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ

ဆုမေတာင္းခ်င္ပါဘူး။

တစ္ခုဘဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္

တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္္

အဟုတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါဘဲ။

ေက်ာ္သူ

(တလက္စတည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ိွ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္ ျမန္မာမ်ား (SanFrancisco BayArea Burmese Community Organizer)အဖြဲ႔၏ ဆႏၵကိုလည္း ၁၈.၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၃းဝဝ)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ သူငယ္ခ်င္း ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္ ပို႔လိုက္သည့္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အလွဴ႐ွင္မိသားစု၏ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ေသာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဆးဗူးႀကီး (၄) ဗူးအားလည္း လက္ပန္ တန္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း႐ိွ သပိတ္စခန္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား အထူးဂ႐ုစိုက္ ကုသေပးေနေသာ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသား/သူ မ်ားမွ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ိွ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး လက္ဝယ္သုိ႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.