ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကမာၻေက်ာ္ၾကားသည့္ တိုင္းမ္(Time)မဂၢဇင္း၏ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ ၾသဇာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အြန္လိုင္းမဲေပးစနစ္ျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ပရိသတ္မ်ားအား http://time100.time.com/2013/04/11/face-off-whos-the-most-influential/
တြင္ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေလဒီဂါဂါတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္မဲေပးျခင္းကို ဧၿပီ၁၇ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၆၁ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလဒီဂါဂါမွ ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္ူး စသျဖင့္ မဲမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမၻာေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း ရလဒ္ကို တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကဧၿပီ ၁၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည

ျပည္သူ႔ေခတ္