လန္ဒန္မာရသြန္ဖြင့္ပြဲတြင္ အေျပးသမား ၃၆၀၀၀ေက်ာ္သည္ ေဘာ္စတြန္အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ စကၠန္႕ ၃၀ ၾကာျငိမ္သက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကျပီး အေျပးသမားမ်ားသည္ "ကမၻာၾကီးစည္းလံုးညီညြတ္ေၾကာင္း"ျပသေသာအားျဖင့္ အနက္ေရာင္ဖဲၾကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ထားၾကကာ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပန္းဝင္သူတိုင္း တေယာက္လ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၂ေပါင္ႏံႈးက်ကို ေဘာ္စတြန္အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားထံသို႕ ေပးပို႕လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာထားသည္။

လန္ဒန္မာရသြန္ျပိဳင္ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမရွိေစရန္လံုျခံဳေရးအင္အားတိုးျမွင့္ထားျပီး အနံေခြးမ်ားျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

မာရသြန္အေျပးသမားမ်ားသည္ ၂၆မိုင္ေက်ာ္ရွည္လ်ားေသာ လန္ဒန္သိမ္းျမစ္ကမ္းမွတာထြက္ျပီး နာမည္ေက်ာ္ ေမ်ာ္စင္တံတားမွတဆင့္ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင္မၾကီးနန္းေတာ္ေရွ့တြင္ပန္းဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref...Aung Pan
Photo..Cnn