လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႕ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရန္ မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္မူေနကာ ၎တို႕အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရန္ လိုလားေၾကာင္း သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သည္ သမၼတ၏လက္ေအာက္တြင္သာရွိေနၿပီး လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအားလံုးမွာ မၾကာမီတြင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင့္သည့္အေနျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကို လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာ ေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းကိုက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၅၀)ခန္႕သည္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တြင္ PR ေခၚ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို အစပ်ိဳးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဴးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခ်ိဳ႕က အဆိုပါစနစ္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ PR စနစ္ က်င့္သံုးရန္ သင့္၊မသင့္ အဆိုအား ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

Yangon chronicle