05/06/13ကၽြန္ေတာ့္္အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလုိတာကေတာ့ လက္႐ွိႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး လက္႐ွိအေၿခအေနကို လက္ေတြ႕ က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ၿဖစ္စဥ္ မ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၿခၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ႐ွင္သန္ေသာ ေခတ္မီအမ်ိဳးသားစီးပြား ပံုစံခ်တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္္လ်က္႐ွိတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ အၿပိဳင္ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ အခုလို ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၿပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိထားေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမွားမခံႏိုင္တဲ့ အေၿခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္တဲ့၊ လဲြမွားတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေ႐ွာင္လဲႊႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားကို စနစ္တက် ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ အလားတူ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ကို ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို အေသအခ်ာ ေလ့လာ ဖတ္္႐ႈၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘက္ေပါင္းစံုကေနစနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပထား တာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ၿပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႕႐ွိရမွာၿဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ လက္႐ွိ အေၿခအေနကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ပစ္ပယ္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုးေမြမ်ားထဲက ရုန္းထခဲြထြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာၿဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေ႐ွး႐ႈတဲ့ အေၿဖ႐ွာေဖြမႈေတြကို ၿပဳလုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္နိမ့္ပါးခဲ့ၿခင္းနဲ႕ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿခင္းဆိုတာ ေတြေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈေတြနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့မႈဆိုတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ေတြကို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုစားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခြင့္ ရရွိေစဖို႕ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း မၿဖစ္ မေန တစ္ပါတည္း ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြကို လြတ္္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ႐ွိဖုိ႔႔အတြက္ အေၿခခံအႏွစ္သာရဟာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအၿပန္အလွန္ ေလးစားမႈ႐ွိမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္မွာလည္းၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အစဥ္ေလးစား ကာကြယ္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေၿခခံအႏွစ္သာရတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေၿပာဆုိပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုအလဲြသံုးၿပီး အမုန္းတရားကို တုိးပြားေစတဲ့ ေၿပာဆိုမႈမ်ား၊ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားဟာ ပဋိပကၡမ်ားကိုပိုမို ႀကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သတိၿပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို လဲြမွားစြာ အသံုးခ်ၿခင္းဟာ အၿခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေစတယ္ ဆိုတာကိုသတိၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဗလီေတြနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအတူ ယွဥ္တဲြတည္႐ွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားမွာလည္း သမိုင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူမႈေရး သဟဇာတ ႐ွိၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ၿမစ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ လူဦးေရေပါက္ကဲြမႈ ၿမင့္မားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနမႈ၊ ကိုလိုနီစနစ္ရဲ႕ အေမြဆိုး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ လူမႈစီးပြား အေထြေထြ နိမ့္က်မႈမ်ားစတဲ့ အခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ရခိုင္နဲ႔အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုရဲ႕ ပဋိပကၡကို ဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ား ၾကားမွာ ၿဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡအၿဖစ္ က်ဥ္းေၿမာင္းတဲ့အၿမင္နဲ႔ လဲြမွားစြာပံုေဖာ္ေနၿခင္း၊ ႐ႈၿမင္ေနၿခင္းဟာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြအေနနဲ႔ မိတၳီလာနဲ႔ ဥကၠံၿမိဳ႕မ်ားမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားဟာလည္း ဘာသာေရး ၿပႆနာမ်ားအၿဖစ္ မွားယြင္းစြာ ပံုေဖာ္ခဲ့ၿခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားအၿဖစ္ ႐ႈၿမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား အနက္အဓိကအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရင္ ပထမ ဆံုးေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အခ်က္ဟာ နယ္ေၿမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံမၿဖစ္ပြားေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္္။

တာဝန္႐ွိတဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာအၿပည့္အဝ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အာဏာမ်ား အသံုးၿပဳ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၿပည္သူ႔၀န္ထမ္း က်င့္၀တ္နွင့္အညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ဥပေဒအရတိတိက်က် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ေစဖုိ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၫႊန္ၾကားအမိန္႔ေပးထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း ဘက္လိုက္မႈ မ႐ွိေစဘဲ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိုးမက်မီ အမိုးအကာေအာက္ အခ်ိန္မီေရာက္႐ွိေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအာဟာရ ၿပည့္ဝေစေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကို ဟန္႔တားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ပံုမွန္ အေၿခအေန ၿပန္လည္ေရာက္႐ွိေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို အလ်င္္အၿမန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူသြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကာလမ်ားက ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္နည္း ကိုင္နည္း အမွားမ်ားေၾကာင့္ ၿပႆနာမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းခဲ့တာဟာလည္း ၿငင္းဆို၍ မရသည့္အမွန္တရား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လက္႐ွိ အေၿခအေနအရ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခု အၾကား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစမယ့္ ကိစၥရပ္မ်ား မၿဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လိုက္နာၾကဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ လူ႔အသိုက္အဝန္း ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ထုိ႔အၿပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ပဋိပကၡမ်ားပုိမုိ ဆုိး၀ါးမလာေရးအတြက္ တရားမဝင္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ဟန္႔တားေရးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ အေရးယူၿခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္မယ့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား ကိုလည္း ခ်မွတ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္ခြင့္႐ွိသူမ်ား ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ေရတို၊ ေရ႐ွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးသဟဇာတၿဖစ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ေရ႐ွည္အစီအမံ မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္ ရဲ႕ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကို အေၿခခံ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း အၿခားမတူညီသည့္အၿမင္မ်ားနဲ႔ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္း အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အလ်င္အၿမန္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဗဟိုေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ ပါတယ္။ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ႇင္ရဲ႕ ေလ့လာ အႀကံၿပဳ တင္ၿပခ်က္မ်ားနဲ႔ အၿခားေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္ေၿမစိုးမိုးေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး၊ ေဒသတြင္း ယာယီေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၇) ခုကိုလည္း မတ္လ (၂၉)ရက္ ေန႔မွာ ထပ္မံဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးစတဲ့ ႐ႈေထာင္းေပါင္းစံုကေန အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈေပးၿပီး တိက်ၿပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕႐ွိခ်က္ မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရာမွ ရ႐ွိလာတဲ့ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္ကေတာ႕ ယခင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္္အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလုိတာကေတာ့ လက္႐ွိႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ၿပႆနာမ်ားကို ေၿဖ႐ွင္းရာမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၿပစ္တင္ၿခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး လက္႐ွိအေၿခအေနကို လက္ေတြ႕ က်တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေၿဖ႐ွင္းၿပီး အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ အေရးကိစၥကိုကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းမွာ မူလကေရာက္႐ွိေနၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အေနၿဖင့္သူတို႔ရဲ႕ အေၿခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕အက်ဆံုး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္သလို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ခံစားမႈႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ား ကိုလည္း လံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။

http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/05/06/id-3249ကုိကုိႀကီး အုိးစည္တီး၊ ကိုမင္းကုိႏုိင္က လင္ကြင္းတီး တုိင္းရင္းသားေတြက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ကၾက

ကေလးခ်စ္တတ္တဲ့ ကုိေပၚ......၊

လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စမ္ေက်းရြာ၌ တအာင္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီး ......
လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စမ္ေက်းရြာ၌ ၈၈မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ တအာင္း ပေလာင္လူငယ္တို႔ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဤသုိ႔သတင္းယူသူမ်ားလည္းရွိ၏။


လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စမ္ေက်းရြာရွိ တအာင္းတုိင္းရင္းသူႀကီးကလည္း အုိက္တင္အျပည့္ႏွင့္.....

လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စမ္ေက်းရြာရွိ တအာင္းတုိင္းရင္းသူေလး၏ သဘာဝအလွ....


လာရႈိးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္စမ္ေက်းရြာ၌ တအာင္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ေရာက္ရွိလာေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသူမ်ား......

ယေန႔ ေမလ ၆ ရက္၊ မြန္းလဲြ ၂း ၀၀ နာရီက တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖဲြ႔သည္ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၁၀) ရွိ ေတာရေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္တြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ၎တို႔ လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေဒသတြင္း စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာျမွင့္တင္ေရး၊ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖဲြ႔သည္ လာမည့္ကာလမ်ား၌ ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔ႏွင့္အတူ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မြန္းလဲြ ၃း ၃၀ နာရီအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ယေန႔ညေန ၄း ၀၀ နာရီတြင္လည္း လားရိႈးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၉)၊ နယ္ေျမ (၂) ရွိ ေမာခ်ယ္ရီ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ရံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ေမာခ်ယ္ရီ ပညာေရးကြန္ယက္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားလ်က္ရွိေသာ ပညာေရးအတြက္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ဆံုခ်က္ကို လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အားျဖည့္ေပးေရးတို႔ကို တစ္နာရီခဲြၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကရာတြင္ မင္းကိုႏိုင္၊ မင္းေဇယ်၊ ကိုကိုႀကီး တို႔က တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားထဲမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္ကို ရဲ၀င္း က လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္ကို မမာမာဦး က လည္းေကာင္း၊ သိမ္းပိုက္ခံရေသာ လယ္ေျမမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးျမန္းခ်က္ကို မ်ဳိးသန္႔ က လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားသြားခဲ့ သည္။

၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ တအာင္း ပေလာင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကို နံနက္ ၁၁း ၃၀ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔က နမ့္စမ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ ငါးေသာင္း ႏွင့္ တအာင္းလူငယ္အကအဖဲြ႕အား က်ပ္ေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ေနာက္ ေဒသခံ တအာင္း ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားက ရိုးရာအဆိုအကမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။

Photo and news ..88 Generation Students, PhotoKyaw Zaw ,Toot Pee


ဒီေန႔ထူးထူးျခားျခား ကုသိုလ္ရတဲ႔ေန႔ေလးပါ.. ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မိတဲ႔ ေန႔ကေလးပါ ..အမ်ိဳးသားက Treasure Hotel ေရွ့ ကပိုက္ဆံအိတ္တစ္အိတ္ ေကာက္ေတြ ႔ခဲ႔ပါတယ္.. အထဲမွာ ျမန္မာေငြနဲ႔တြက္ရင္ သိန္းသုံးဆယ္ေလာက္ရွိမယ့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြနဲ႔အတူ Master card, student card, အေရးႀကီးတဲ႔ ကဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါပါတယ္.. ပိုက္ဆံအိတ္ကိုဖြင့္ၾကည့္တာက ပိုင္ရွင္ကိုျပန္ေပးခ်င္လို႔ပါ။

အထဲက ကဒ္ကိုၾကည့္မွ Italy ႏိုင္ငံသား Mr.Carlo လို႔သိရပါတယ္ ဘယ္မွာတည္းမွန္းမသိတာမို႔ ပထမဆုံး Treasure Hotel ကစလို႔ တစ္ခုျပီးတစ္ခုဖုန္းဆက္ၿပီးေမးရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ Central Hotel က ဧည့္သည္က သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို အပူတျပင္းလိုက္ရွာေနေၾကာင္းသိရတဲ႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္လိုက္ရပါတယ္ ။

အဲဒီဧည့္သည္က ေက်းဇူးတင္လြန္းလို႔ ေခါင္းနဲ႔ေျမႀကီးထိလုမတတ္ အခါခါ ဦးညြတ္သြားပါတယ္ ပိုက္ဆံဆိုတာထက္ ရိုးသားမႈဂုဏ္ကိုပဲ ကြ်န္မတို႔လိုခ်င္ပါတယ္ ။

ဧည့္သည္ စိတ္ဆင္းရဲေနမွာကို ကြ်န္မတို႔ပိုပူပါတယ္ မွန္ေသာစကားေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာရပါေစ

Nwe Ni Win Kyaw facebook


ယခုနွစ္ေႏြရာသီကာလတြင္ သာမန္နွစ္မ်ားထက္ အပူဒဏ္ပိုမိုလြန္ကဲေနျပီး ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈသည္လည္း အျမင့္ဆံုး အခ်ိန္ ၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ အတြက္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားသည္ အပူဒဏ္အနၱရာယ္ကို ပိုမိုခံစား ေနျကရေျကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနေသာယာဉ္လိုင္းမ်ားကို အားကိုး၍ ရံုးဆင္းရံုးတက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျကရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စက္ရံုလုပ္သား မ်ားနွင့္ ေဈးသည္ မ်ားသည္ ယခုအခါ လိုင္းကားမ်ားေပၚ၌ လူတိုးသည့္ဒဏ္နွင့္ အပူဒဏ္ကို ပူးတြဲ၍ ပိုမိုခံစားေနျကရသည္။

အပူဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံစားေနျကရေသာျပည္သူမ်ားသည္ အထူးလိုင္းကား မ်ားနွင့္ ဒိုင္နာကားမ်ားကိုသာ ေန့စဉ္အားကိုး၍ သြားလာ ေနျကရ သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးကားမ်ားသည္ ရံုးဆင္းရံုးတက္ခ်ိန္မ်ား၌ တစ္ေပေက်ာ္ခန့္သာရွိသည့္ အလယ္ ေလွ်ာက္လမ္း၌ ခရီး သည္ မ်ားကို ေက်ာခ်င္းကပ္နွစ္တန္းအျပင္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ လြတ္ေနသည့္ေနရာတြင္ ခရီးသည္တစ္တန္းကို ထပ္ထည့္သျဖင့္ လူမ်ားပိုမို က်ပ္ ကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား သာမန္အခ်ိန္ထက္ အပူဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာခံစားေနရသည္။

ရံုးဆင္းရံုးတက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ''လူပိုတင္တာ အဆိုးဆံုးက အထူးကားေတြပဲ။ အထူးစစ္ေဆးေရးနဲ့ စစ္တယ္ဆိုတာလဲ ဘာမွအေရး ယူမႈမရွိဘူး။ မတ္တတ္ရပ္ လူပိုတင္ခ်င္ရင္လဲ သံုးေယာက္တြဲခံုကို နွစ္ေယာက္ထိုင္ခံုေျပာင္းလိုက္ေပါ့။ အခုေတာ့ ဘယ္လို တိုင္တိုင္ ဘယ္လို ေအာ္သံထည့္ထည့္ ဘာမွထူးမလာဘူး။ ဒီလိုရာသီဥတု ပူေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္ေဆးအေရးယူ သင့္တယ္''ဟု ေျပာျပ သည္။

အထူးကားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာယာဉ္လိုင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ မတ္တတ္ရပ္ခရီးသည္တင္ေဆာင္ျခင္း မျပုလုပ္ရဟု စည္းကမ္း ခ်က္ထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း ယာဉ္ေနာက္လိုက္မ်ားက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္၍ မတ္တတ္ရပ္ ခရီးသည္မ်ားကို ရံုးဆင္းရံုး တက္ခ်ိန္ မ်ားတြင္ ပိုမိုတင္ေဆာင္လာေနသည့္အတြက္ ယခုလိုအပူဒဏ္ပူျပင္းေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားက ပိုမိုျကပ္မ တ္ကာ စစ္ေဆးအေရး ယူေပးသြားရန္ တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

Yangon Media Group

စကထဲက လြဲခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္

ေကာ္မရွင္က ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အဓိကက်ေသာ သုေတသနေမးခြန္း[1] နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ စကထဲက လြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန္၏ တာ၀န္ေပးစာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလနွင့္ ဇြန္လအတြင္း၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး နွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ ျပားေစသည့္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ နွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေရး အၾကံျပဳရန္အတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားပါ၀င္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ လိုက္ပါသည္။” ဟူ၍ ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၂၂) ရက္စြဲျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာျပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ဥေယ်ာဇဥ္တြင္ ပထမဆံုးစာေၾကာင္း၌ “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား၏ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား နွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ထို ပဋိပကၡမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္နိုင္ရန္နွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။” ဟူ၍ ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

သမတ၏ တာ၀န္ေပးစာ ပထမပိုင္းကို ခ်ဳပ္ျပီးၾကည့္လွ်င္ “ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး နွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုး ေရးကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစသည့္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ ပြားမႈမ်ား နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္” ဟူ၍တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၏ စာ ပထမ ပိုင္းအရမူ “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္” ဟူ၍ တာ၀န္ကို ခံယူထားေၾကာင္း နားလည္နိုင္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္၍ သုေတသန လုပ္ငန္း သေဘာအရ စူးစိုက္ေလ့လာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ အေၾကာင္းရပ္တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ စကထဲက လြဲေနေၾကာင္း ေတြ႕နိုင္သည္။ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ ကို မေလ့လာရဟု ဆိုလိုရင္း မဟုတ္ပါ။ ယင္း မွာေနာက္ခံ အေၾကာင္းရပ္ျဖစ္သည္။ ဆက္စပ္ေလ့လာ ေဖၚထုတ္ဘို႕လိုပါမည္။ သို႕ရာတြင္ သမတ၏တာ၀န္ေပးစာအရမူ စူးစိုက္ ေလ့လာရမည့္ သုေတသန ေမးခြန္း၏ အခ်ိန္ကာလ အ၀န္းအ၀ိုင္းျဖစ္သည့္၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမလနွင့္ ဇြန္လ အတြင္း၌ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းရပ္[2] ကို အဓိကေလ့လာရပါမည္။

လတ္တေလာအေၾကာင္းရပ္မ်ားကို အဓိကထားစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေမ နွင့္ ဇြန္လမ်ား အတြင္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ ျပားကာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္႕ လတ္တေလာ အေၾကာင္းမွာ နွစ္ရပ္မွာ ေက်ာက္နီေမာ္ လူသတ္မႈ နွင့္ ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈတို႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕သည္ ျပင္းထန္လွသည့္ အဓိကရုဏ္းၾကီးအား ေဖါက္ခြဲခဲ့သည့္ စနက္တန္မ်ား သဘြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤစနက္တန္မ်ားကို ျဖဳတ္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္သည္သာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သလား။ သို႕မဟုတ္ စနက္တန္ျဖဳတ္ သူမ်ားအား ေနာက္ကြယ္က အင္အားစုတစံုတရာက စနစ္ တက် စီစဥ္ အမိန္႕ေပးညႊန္ၾကားမႈ ရွိသလား။ ေကာ္မရွင္ သည္ လတ္တေလာ အေၾကာင္းအား တိတိက်က် ေလ့လာ စံုစမ္း စစ္ေဆးကာ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရန္ တာ၀န္ရွိ သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ အမွန္တရားကို မေဖၚထုတ္နိုင္ခဲ့ပါ။

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ၌ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းကို စာမ်က္နွာ (၁၂) မ်က္နွာ တင္ျပခဲ့ သည္။ ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ ပို၍ အေရးတၾကီးထားကာ အဓိကေလ့လာရမည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းကို အနည္းဆံုး နွစ္ဆ၊ (၂၄) မ်က္နွာခန္႕ တင္ျပ သင့္သည္။ သို႕ရာတြင္ စကထဲက လြဲခဲ့ေသာေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာရွည္ၾကီးတြင္ က်မ္းကိုးမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားပါ ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္ပါက စုစုေပါင္း ၁၈၅ မ်က္နွာရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာ အေၾကာင္ ၏ ေၾကာရိုး ျပစ္မႈၾကီး နွစ္ရပ္ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍မူ စာတမ်က္နွာခန္႕သာ ေဖၚျပနိုင္ခဲ့သည္။[3] ပထမ ျပစ္မႈၾကီး အတြက္မူ စာေၾကာင္း တေၾကာင္းမွ်သာ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုးအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးနိုင္ေရးကိုပင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားမႈ မရွိသည့္အေပၚ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားက ေထာက္ျပေသာအခါ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လႈိင္ က ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ (၃) ရက္ေန႕နံက္ ဘီဘီစီ နွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ “ ကြ်န္ေတာ္တို႕အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ကို သက္ေသ သကၠာယ နဲ႕ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပနိုင္တာက အားနည္းတယ္။ သက္ေသ သကၠာယ အရ ဒီမွာ ဒါျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာရွိခဲ့ရင္ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကားေလာက္ဘဲ အျမင္ေလာက္ဘဲ ေျပာျပီးေတာ့ Circumstantial Evidence မရွိတာေတြ ေျပာလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အၾကံျပဳနိုင္တာက ဥပေဒနဲ႕ အညီ လုပ္ဘို႕ အေသအခ်ာ ဂရုျပဳရမယ္ ဆိုတဲ့အဆင့္ေလာက္ပါဘဲ။” ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဥပေဒ နွင့္အညီလုပ္ဘို႕ အေသအခ်ာ ဂရုျပဳရမယ္ဟုေျပာခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈးၾကီး ကိုယ္တိုင္က ျပည္ တြင္းတြင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ သက္ေသခံ ဥပေဒကို မသိေသာအခါ ျပသနာ တက္လာသည္။ သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၉) အရ “စာတမ္း အမွတ္အသားမ်ား၏ အနွစ္သာရမ်ားမွလြဲ၍ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို နုတ္သက္ေသခံ ခ်က္ျဖင့္ သက္ေသျပရမည္။” ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၆၀) အရ ု“နဳတ္သက္ေသခံခ်က္ သည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ရမည္။” ဟု လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားတြင္ တဆင့္ၾကား[4] မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ၾကား၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္သူမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္ကို Circumstantial Evidence ဟုေခၚေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေသခံခ်က္ ထက္ ပိုမို တန္ဘိုးထား၍ တရားရံုးမ်ားက လက္ခံၾကရသည္။ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႈးၾကီးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္ေျပာေနပါသနည္း။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္သက္ေသခံခ်က္ကို မည္သို႕ မည္ပံု လက္ခံ သံုးသပ္ရမည္ဟုပင္ နားမလည္ပါက ေကာ္မရွင္သည္ အမွန္တရားေပၚေအာင္ မည္သို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္နည္း။

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ က်ဴးလြန္မႈရွိမရွိ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ နွင့္ မစၥတာ ကင္တားနားတို႕ေျပာတာ မမွန္ဘူးလား ဟူေသာေမးခြန္းကို ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႈး က “ ဒီလိုမိ်ဳး အေၾကာင္းအရာ ေတြကို စစ္ေဆးဘို႕ဆိုရင္ အခုရတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္နဲ႕မလံုေလာက္ဘူး။ အၾကာၾကီး ျပန္လုပ္ရမွာ။” ဟု ေျဖ ခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္မူ အခ်ိန္သည္လိုသည္ထက္ပင္ပိုပါေသးသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႕တြင္ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧျပီလ၂၁ ရက္ေန႕အထိ စုစုေပါင္းအခ်ိန္ ရွစ္လ နွင့္ သံုးရက္ ရခဲ့ သည္။ အဓိကရုဏ္းၾကီးအား ေဖါက္ခြဲခဲ့သည့္ စနက္တန္မ်ား သဘြယ္ အေရးၾကီးလွသည့္ ျပစ္မႈၾကီး နွစ္ခုအား အဓိက ထား၍စံုစမ္းေဖၚထုတ္မႈမျပဳခဲ့ဘဲ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အက်ိဳး သက္ ေရာက္မႈမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည္ထက္ပိုမိုအခ်ိန္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ အခ်ိန္ျပသနာေပၚခဲ့ရသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ ၀င္ရိုးျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေလ့လာစံုစမ္းေဖၚထုတ္ျခင္း မျပဳခဲ့သျဖင့္ အမွန္တရားကို ေပ်ာက္ဆံုးေစခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္။


ပထမ အမႈတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳး သမီးကေလးအား မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္၍ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူသံုးဦးအနက္ တဦးမွာ အခ်ဳပ္ခန္းထဲ တြင္ ၾကိဳးဆြဲခ်ေသသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႈခင္းတြင္ ေနာက္ကြယ္ က ၾကိဳးကိုင္စီစဥ္သူမ်ား အား မေဖၚထုတ္နိုင္ေစရန္ နုတ္ပိတ္လိုက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သလား။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖၚထုတ္ခြင့္ရပါ လွ်က္ ေကာ္မရွင္သည္ မည္သို႕ မွ် မေဆာင္ရြက္ခဲ့။ ရခုိင္အမ်ိဳး သမီးကေလးအား မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္သူ မည္သူ႕ကို မဆိုအေရးယူအျပစ္ ေပးရပါမည္။ သို႕ရာတြင္တရားခံ မ်ားဘက္တြင္ ခုခံထုေျခခြင့္ အျပည္႕အ၀ရွိဘို႕လိုသည္။ ဤမွ် ၾကီးမားလွေသာ လူ သတ္မႈၾကီးအား အလြန္တိုေတာင္း လွသည့္ ရက္သတၱသံုးပတ္မွ် အတြင္း ရံုးတင္စစ္ေဆးျပီး က်န္တရားခံ နွစ္ဦးအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာနုိုင္ငံတရားစီရင္ေရးသမိုင္းတြင္ မၾကားမိဘူးခဲ့။ က်န္သူနွစ္ဦးကိုပါ ထပ္မံ နဳတ္ပိတ္လို၍လား သံသယျဖစ္ဖြယ္ပင္။

ဒုတိယ အမႈတြင္ လူ (၁၀) ဦးအား ေပၚေပၚထင္ထင္ တျပိဳင္နက္ သတ္ျဖတ္ပစ္သည္အထိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကသူ မ်ား သည္ မည္သူတို႕နည္း။ ဤမွ်ၾကီးမားလွေသာ ျပစ္မႈၾကီးကို ေနာက္ကြယ္မွေန၍ ၾကိဳးကိုင္စီစဥ္၊ သို႕မဟုတ္ ဖံုးအုပ္ကာ ကြယ္ေပးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိလွ်င္ မည္သည္တို႕နည္း။ တိတိက်က်ေဖၚထုတ္ရန္ ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ရွိ သည္။ မေဖၚထုတ္ခဲ့။ အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ မေတာင္းဆိုခဲ့။ တရားစီရင္ေရးပိုင္းအရ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိသည္ ဆိုလွ်င္လည္း လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ အားေကာင္း ထက္ျမက္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ေပၚေပါက္ လာေရး အတြက္ မည္သည့္ အဆိုျပဳမႈမွ် မတင္သြင္းခဲ့။ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္က ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွ သည့္ အေျခခံမ်ားကို ဥပကၡာျပဳထားေသာအခါ ေနာက္ထပ္ အလားတူျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္မႈ မရွိေစရန္ မည္သို႕ ကာကြယ္ တားဆီးမည္နည္း။

အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသားေဖၚထုတ္တင္ျပမႈမျပဳခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္။

မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆို အစိုးရတိုင္း၏ အေျခခံအက်ဆံုးတာ၀န္သည္ ျပည္သူလူထု၏ လံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရေပၚလြင္သည္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း တုိက္ရိုက္အမိန္႕ေပး ကိုင္တြယ္သူမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမဟုတ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ဗဟိုအစိုးရျဖစ္သည္။ေကာ္မရွင္ ၏အစီရင္ခံစာ စာမ်က္နွာ ၈၇ တြင္ “နစက သည္ ကက (ၾကည္း) ၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္းနွင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အမိန္႕ကိုသာနာခံရျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အမိန္႕ကို နာခံနိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း” အတိအလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ဤတြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ[5] ကို က်င့္သံုးသည့္ နိုင္ငံတကာ အစဥ္အလာ[6] အရ အမိန္႕ေပး ျခင္းအရတာ၀န္ရွိမႈ[7] ကို ေဖၚထုတ္ရပါမည္။

မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါလွ်က္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳဘဲ ရပ္ ၾကည့္ေန ခဲ့ၾကသည္ကို ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ား အတြင္း စတင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျပည္လံုးသို႕ျပန္႕လာေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ထိပ္ဆံုးတြင္ တိုင္း ျပည္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္။ ေကာ္မရွင္ က ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ား အတြင္း အမိန္႕ေပးျခင္းအရ တာ၀န္ ရွိမႈကို စနစ္တက်တိတိက်က် မေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္း အားျဖင့္ ကာလံု နွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရကို အကာ အကြယ္ ေပး ရာေရာက္သည္။ တျပည္လံုးတြင္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားက်ဴး လြန္ေနရာ၌ ကာလံုနွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ၏တာ၀န္ရွိမႈကို ဆက္လက္ဖံုးကြယ္ထားနိုင္သည့္ အုတ္ျမစ္အားေကာ္မရွင္ က ခ်ေပးလိုက္ရာေရာက္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေလ့လာအသံုးခ်သင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းပါရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ စာမ်က္နွာ ၂၂ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ားစုၾကီးမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားကို စုစည္းေဖၚျပခ်က္မ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ တိတိက်က် အေျဖရွာမႈမေတြ႕ရ။ မည္သည့္ အမွန္တရားကိုမွ် ျပတ္သားစြာ ေဖၚထုတ္ျပမထားပါ။

ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေရးပါလွသည့္အေျခခံမ်ားကို မေထာက္ျပ၊ အစိုးရ၏ အမိန္႕ေပးျခင္းအရ တာ၀န္ ရွိမႈကို မေဖၚထုတ္၊ လြတ္လပ္ ဘက္မလိုက္ အားေကာင္းျပီး လူ႕အခြင့္အေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေလးစားလိုက္နာ သည့္ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္း[8] မ်ား အျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းေရးကို တြန္းအားမေပး၊ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါတိုင္း မွ်တေသာ တရားစီရင္စစ္ေဆးမႈ[9] အေျခခံ တြင္ တရားရံုးမ်ားအား အားကိုးေျဖရွင္းနိုင္ၾကေစ ေရး မီးေမာင္းထိုးမျပခဲ့။ ယင္းတို႕အစား တာ၀န္ခံမႈ မရွိေသာ ကာလံု၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တလက္ကိုင္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား အင္အားနွစ္ဆတိုးကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထပ္မံခ်ထားရန္ကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္သာမက ျပည္ေထာင္စု တ၀ွမ္းလံုးမွာပင္ ေသနတ္ကို ဒူး ေထာက္ရွစ္ခိုး၊ ေသနတ္ေအာက္တြင္ပင္ အသက္ရွင္ခိုလံႈရမည့္ ဘ၀သို႕ လူထုၾကီး တရပ္ လံုးက်ဆင္းေစေအာင္ ျပဳ လုပ္လိုက္သကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္တည္ေထာင္သူ
တယ္လီဖံုး၊ (၄၆) (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅
ရက္စြဲ၊ ေမလ (၃) ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ႀကေစျခင္(ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္ပါ။)
အဟိရိက လို႔ေခၚတဲ့ မေကာင္းမႈကိုေကာင္းမႈထင္ အကုသိုလ္အလုပ္ကို ကုသိုလ္ထင္ျပီး အေတြးအေခၚလြဲမွား အရွက္ကင္းမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္လာႀကတာေတြေတြ့ေနရပါတယ္။ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈမွာ ဘာမေကာင္းတာ ရိွပါသလဲလို႔ အရင္ေမးခ်င္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ထုံးစံ၊ ဓေလ့၊ အမူအက်င့္၊ သဘာဝ ဆိုတာေတြကိုလည္း ခြဲျခားသိျမင္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို တန္းဖိုးထားတတ္ဖို႔ အဓိက တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အတုျမင္အတတ္သင္ဆိုတဲ့ စကားကိုလည္း သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။ ယခုဆို အ႒မတန္းေက်ာင္းသူေလး ၁၄ ႏွစ္သမီး ရည္းစားနဲ႔ ေက်ာင္းမတက္ပဲ တည္းခိုခန္းသြားတာ ၃ ၾကိ္မ္ေျမာက္မွ မိဘသိလို႔ တရားစြဲရတယ္။ ဒီလိုျပႆနာေတြဟာ အရင္းခံက အတုျမင္အတတ္သင္တာပါ။

အႀကမ္းဖက္ခံရမွဳအမ်ားဆံုးကေတာ့အသက္၈နွစ္ကေန.၂၅အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္..အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ေက်ာင္းသူေလးေတြ.ပါ.အခုေခတ္မွာမသမာတဲ့သူေတြအတြက္ေဆးနည္းေတြအမ်ိဳးေပါင္းမ်ာစြာေပၚေနပါျပီ။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူကုန္ကူးရန္ ေျဗာင္က်စြာ စည္း႐ုံးဆြဲေဆာင္ေနႀကတာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရး မေျပလည္မႈေတြက ဒီလိုမေကာင္းမွဳ အႏၱရာယ္မ်ားအၾကားကို တြန္းးပို႔ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။မိန္းကေလး ငယ္မ်ားအား နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆြဲေဆာင္၍ လိင္ အလြဲ အသုံးခ်မႈမ်ား ႐ွိေနၿပီး လိင္ အလြဲ အသုံးခ် ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ အခ်ိဳ႕သည္ အုပ္ထိန္းသူေပါ့ေလ်ာ့ မႈႏွင့္ ညစ္ညမ္း ေခြမ်ား အလြယ္ တကူ ရ႐ွိ ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဆြဲေဆာင္၍ လိင္ အလြဲ အသုံးခ်မႈမ်ား ရႇိေနသည္ဟု ဆုိရာတြင္ ၁၄ ႏႇစ္ေအာက္ မိန္းကေလး အခ်ဳိ႕အား မုန္႕ေကြၽး၍အဓမၼ ျပဳက်င့္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏႇင့္ မိန္းကေလးငယ္အား ေသြးေဆာင္ စည္း႐ုံး၍ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ ခုိင္းေစရန္ ႀကံရြယ္မႈတို႕ ပါ၀င္ ေနေၾကာင္း သိရႇိ ရပါတယ္္။ထုိ႕ျပင္ မိန္းကေလးငယ္အား ေသြးေဆာင္ေခၚယူ၍ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခုိင္းေစရန္ၾကံရြယ္မႈေတြလည္း ရႇိခဲ့ၾက ပါတယ္။အခုဟာက မိန္းမေကာင္း ေလးေတြ ကုိပါ စည္း႐ုံးၿပီး ဘ၀ပ်က္ေအာင္ ၾကံစည္ လာၾကတယ္။

ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ဖုိ႕ လူေရာင္းတဲ့ ပုံစံပါ လုပ္လာတယ္၊ အဲဒီေနရာမႇာ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ကေတာ့ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ေပမယ့္ ဘ၀ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ ရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ အတြက္ေတာ့ ပန္းေကာင္း အညြန္႕က်ဳိးဘ၀ေရာက္ဖုိ႕ ပုိလြယ္ ကူပါတယ္၊ယခုအခါ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သာမက အရြယ္မေရာက္ ေသးသည့္ အမ်ဳိး သမီးငယ္ မ်ားကုိပါ က်ဴးလြန္ ၾကသည့္ အျပင္ ေဆြမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ကုိလည္း က်ဴးလြန္လ်က္ ရႇိေၾကာင္း၊ အရက္ ေသစာ ေသာက္စား မူးယစ္ၿပီး အစိတ္ အလုိ လုိက္မႈ၊ အလုိ ရမၼက္ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ျခင္း မရႇိမႈ၊ ကာမရာဂကုိအသားေပးေသာ ဆင္ဆာမဲ့ ႐ုပ္ရႇင္မ်ား ၾကည့္႐ႈ ရာမႇ လြဲမႇားေသာ အက်င့္ကုိထိန္းသိမ္းမႈ မရႇိဘဲ အားက်စိတ္ျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈ၊ မူးယစ္ထုံထုိင္း ေစသည့္ေဆး၀ါးမ်ား အလြဲ သုံးစြဲမႈ တုိ႕ေၾကာင့္ မုဒိမ္း မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ႀကတာေတြလဲ ျဖစ္ေနႀကပါတယ္။

ေက်းရြာ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္ရဲ႕ လူမဆန္စြာ ျပဳက်င့္ခံရပံုေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံု ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသူေလးမ်ားအား ေစာ္ကားဖ်က္ဆီးၾကတဲ့အထိ အတင့္ရဲ ၾကတာမ်ဳိးေတြလည္း ၾကားသိ ေနရပါတယ္ တုိင္းရင္းသူေတြ အ႐ိုးခံေဖၚေရြမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ အေပၚ အခြင့္အေရးယူၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဗိုလ္က် အႏိုင္က်င့္တာ ေၾကာက္ရံြ႕ၿပီး နင္းႏွိပ္ေပးရတဲ့အတြက္ “ပန္းေကာင္း အညႊန္႔က်ဳိး” ရတဲ့ ငယ္ရြယ္လြန္းသူ တုိင္းရင္းသူေလးေတြရဲ့အျဖစ္ကိုလည္း ဂ႐ုဏာ သနားမိပါတယ္။ ဒီလို စပယ္ျဖဴကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ား စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးေအာက္မွာ နစ္မြန္းခဲ့ၿပီလဲ။

အခုေနာက္ပုိင္းမႇာ ညစ္ညမ္း ေခြေတြက က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ေရာင္းခ် ေနတာကုိေတြ႕ရၿပီး အလြယ္ တကူ ၀ယ္ယူ ရရႇိေနတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ကမာၻၾကီးပ်က္ဖို႔ အစျပဳတာဟာ ဝိသမေလာဘနဲ႔ မိစၦာရာဂေတြပါ။ ဗုဒၶသည္ ႏွိမ္ျခင္း ခြဲျခားျခင္းမရိွ တစ္ခြန္းတည္းေသာ ေျပာင္းလဲစရာမလိုေသာ ထာဝရမွန္ကန္ေသာ စကားကိုသာ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဝိသမေလာဘနဲ႔ မိစာၦရာဂ အဓမၼရာဂ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ားေၾကာင့္ လူေတြဟာသက္တမ္းက်လာပါတယ္။ သမာအာဇီဝ မဟုတ္တဲ့ မမွန္မကန္ မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျခင္းကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္သင့္ၾကပါတယ္။မိမ္ိတို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္း အမ်ဳိးေကာင္းသမီး ပီသေအာင္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ျပဳသင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြအေနနဲ႕ အရြယ္ မေရာက္ ေသးတဲ့ မိမိတုိ႕ ကေလးငယ္ ေတြကုိ ဂ႐ုစုိက္ ေစာင့္ေရႇာက္သင့္ပါတယ္။ အုပ္ထိန္း သူေတြ ဘက္ကလည္းမိမိတုိ႕ရဲ႕ ကေလးငယ္ ေတြကုိ အဲဒီလုိ အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႕ မႀကဳံရဖုိ႕ ပညာေပး မႈေတြ၊ဂ႐ုစုိက္ ေစာင့္ေရႇာက္ မႈေတြ ျပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ား သိကၡာရိွရိွနဲ႔ သမာအာဇီဝ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို အာမခံခ်က္ရိွရိွ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ ပါတယ္။ ရာဂမွာမ်က္စိမရိွသူေတြကေတာ့ ဘယ္လိုပဲပညာေပးေပး ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လူကုန္ကူးခံရျပီး အေရာင္းစားခံရကာ ဘဝပ်က္ၾကရတာေတာင္ မၾကာခဏ ၾကားၾကရမွာပါ။စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းလြန္းတဲ့အတြက္ ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္းသမီးမ်ားကို လမ္းမလြဲေစသင့္ပါဘူး။

ေဇာ္ဝမ္းေမာင္


ANDRE & BELLA MEYER HALL OF PHYSICS
ROOM # 101
NEW YORK UNIVERSITY
4 WASHINGTON PLACE
NEW YORK, NY 10003
Event time: 2:00 pm to 4:00 pm, 25 May 2013, Saturday.

- By Subway -
A, C or E train to "W 4 Street, Washington Square" Station (It is on 6th Ave, with entrances at W. 3rd St and at Waverly Place.
Walk East across Washington Sq Park to Washington Place near Broadway.)
N or R train to "8 Street - NYU" Station (walk 2 blocks north of Washington Place on Broadway)
6 Train to "Astor Place" station (walk 2 blocks north of Washington Place).

- Contact Persons -
Ma Mya Mya Soe (917) 797-2134
Ma Shwe War (347) 229-4309
Ko Aung Khant (516) 808-1515
Ko Nay Tin Myint (347) 944-7341
Ko Phoe Khwar (917) 349-2169

မူရင္း...KoMyoe Graphic

ကိုညိဳ (ေအာ္စလို)
(ေန႔သစ္မီဒီယာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
ကိုမြန္းေအာင္ကို လူသိမ်ားတဲ့ အဆိုေတာ္ဘ၀ကေန ေတာ္လွန္သူတေယာက္အျဖစ္ တြန္းပို႔လိုက္တဲ့ အရာေတြက ဘာလဲ။

ကေလးဘ၀ကတည္းက ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ျမင္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ မတရားမႈ ဖိႏွိပ္မႈေတြေပါ့ဗ်ာ။ စစ္သားေတြ၊ ေသနပ္ေတြ၊ စစ္ထရပ္ကားတန္းရွည္ႀကီးေတြ၊ ဟယ္လီေကာ္ပရာေတြ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြ၊ညမထြက္ရအမိန္႔ေတြနဲ႔ ေပၚတာဆဲြတာေတြ အိမ္တိုင္းမွာရိွတဲ့ ကတုတ္က်င္းေတြက က်ေနာ့္ ကေလးဘ၀ကတည္းက ျမင္ကြင္းေတြ။ ျမစ္ႀကီးနားမွာ က်ေနာ္ေနတာ၊ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ၁၀ မိုင္အျပင္ဘက္ကို္ေတာင္ မထြက္ရဲဘူးဗ်။ လံုျခံဳမႈမရိွလို႔ပါ။ အသက္လည္း အာမခံခ်က္မရိွဘူး၊ တကယ္လို႔ ဖားကန္႔သြားမယ္ဆို အခ်ိန္မေရြး ေပၚတာဆဲြမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ KIA ကလည္း တပ္သားသစ္အျဖစ္ ဆဲြေခၚသြားမွာပဲ။ ျမစ္ႀကီးနားကေန ျမစ္ဆံုေရာက္ဖို႔ စစ္တပ္ဂိတ္ ၃-၄ ခုေလာက္ကို ျဖတ္ၿပီးသြားရတာ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ လူမွန္းမသိခင္ကတည္းက ေရာက္ေနတာ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကာဖ်ဴးနဲ႔ ေနလာတာ။

အိမ္ေဘးက သူငယ္ခ်င္း ေပ်ာက္သြားတယ္၊ သတင္းျပန္ၾကားေတာ့ သူ KIA ထဲမွာ ေသနတ္ကိုင္ေနၿပီတဲ့။ က်ေနာ့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ အဲလို သူပုန္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ သူတို႔ဟာ အင္မတန္ ခင္စရာေကာင္းတယ္။ သေဘာေကာင္းၿပီး ကူညီတတ္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ သူပုန္ေတြျဖစ္ကုန္ရတာလဲဆိုတာ က်ေနာ့္လူငယ္ဘ၀က ပုစာၦေတြေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လို၀ါဒျဖန္႔ျဖန္႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္ဆိုတာ သိသြားတာပဲ။ ဖိႏွိပ္တာေတာင္မွ ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းပဲ။ ဘာဥပေဒမွ မရိွဘူး၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေရွ႕မွာ အျမင္ကတ္လို႔ျဖစ္ေစ၊ မသကၤာလို႔ျဖစ္ေစ စစ္သားတေယာက္က ပါး႐ိုက္လိုက္တာမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒီမတရားမႈေတြက ေတာ္လွန္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေစတာပါပဲ။

ကိုမြန္းေအာင္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေတာခိုခဲ့ရတာဆိုေတာ့ အႏုပညာထက္ မိမိယံုၾကည္မႈကို ပိုၿပီးတန္ဘိုးထားတာလား။

သီခ်င္းေတြ တီးရ ဆိုရတာ က်ေနာ္ ေပ်ာ္တယ္။ သီခ်င္းတီးခတ္သီဆိုေနရရင္ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုး သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္သြားသလိုပဲ။ တေယာက္ေယာက္ကို သီခ်င္းဆိုျပလိုက္ရရင္ ရင္ထဲမွာ ပီတိျဖစ္ေနတာမ်ဳိးပါ။ သီခ်င္းေတြကို ၀ါသနာအရဆိုတာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္တမ္း သီခ်င္းဆိုစားတာမ်ဳိးေတာ့ က်ေနာ္ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သီခ်င္းဆိုၿပီး ပိုက္ဆံရွာတာမ်ဳိး က်ေနာ္ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ဗမာျပည္မွာလည္း ပဲြေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ႏိုင္တာပဲ က်ေနာ္ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ မဂၤလာေဆာင္ေတြမွာ သီခ်င္းဆိုစားတာေတြ မလုပ္ဘူး။ က်ေနာ္က ဟိုကတည္းက ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္းေတြ ဆိုခ်င္ခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုက္ပဲြသီခ်င္း ဆိုခ်င္လို႔ သီခ်င္းေရးတဲ့ ကိုေန၀င္းကို ပုသိမ္အထိ သြားေတြ႔တယ္။ ကိုေန၀င္းကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၈၂ အင္းလ်ားအေခြ မသြင္းခင္ အဲဒီသီခ်င္းနာမည္နဲ႔ အေခြထုတ္ဖို႔လုပ္ေတာ့ ဆံုးသြားတဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္က …

“သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုနဲ႔ မထိုက္တန္သူပါ။ သူဟာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ရာထူးႀကီးႀကီး ယူၿပီး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး လက္နက္ကိုင္စစ္သားအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ၁၉၆၂ ခု စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္က စၿပီး ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္း န၀တနဲ႔ နအဖ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ ၾကံ႕ခိုင္ေအာင္ ထမ္းပိုးေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြက်မွ စစ္ဦးထုပ္ခၽြတ္္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းၿပီး သမၼတ တက္လုပ္တဲ့လူ ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ နာမည္စာရင္းေပးသင့္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတာင္ မမီသူလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ သူ႔ကို အမည္စာရင္းသြင္းတာ ႏိုဘယ္လ္ဆု တီထြင္ခဲ့တဲ့ အဲလ္ဖရက္ႏိုဘယ္လ္ကိုေတာင္ အရွက္ရေစပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာေရာ ကမၻာႀကီးမွာေရာ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ပိုၿပီး ႏိုဘယလ္ဆုနဲ႔ ထိုက္တန္သူေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။”

“မင္း ဒီသီခ်င္းဆိုရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးသြားႏိုင္တယ္၊ ဒီႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိလိုက္ဘဲ ေထာင္ထဲ၀င္သြားရလိမ့္မယ္” လို႔ က်ေနာ့္ကို ေျပာခဲ့တယ္။ သူ႔စကားက က်ေနာ့္နားထဲ စဲြသြားတယ္။ ဒါနဲ႔ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုက္ပဲြ” သီခ်င္းကို အသံသြင္းထားၿပီးမွ ျဖဳတ္ထားခဲ့ရတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ “လြမ္းရတဲ့ညေတြလြန္ပါေစ” အေခြထြက္ေတာ့ က်ေနာ့္ထုတ္လုပ္သူကို “ေနာက္တခါဆိုရင္ အေခြသြင္းရင္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖဲြ႔ကို မျဖတ္ေတာ့ဘူး” လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ တကယ္လည္း ဆင္ဆာဘုတ္မျဖတ္ခဲ့ရဘူး၊ အဲဒီလြမ္းရတဲ့ညက ေနာက္ဆံုးအေခြ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္လည္း ေတာထဲ ေရာက္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ သီခ်င္းေတြဟာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ခ်စ္သူသက္သက္ပဲ၊ သီခ်င္းဆိုရတာ ေက်နပ္တယ္။ က်ေနာ္ ၈၈ ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ ေအာင္ျမင္မႈအရိွန္က မက်ေသးပါဘူး။ ကိုယ္႔အႏုုပညာကို ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရင္းလိုက္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ သီခ်င္းဆိုတတ္တဲ့ ဆိုႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကို ဘုရားသခင္က ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားေပးတဲ့ ဆုေပါ့၊ က်ေနာ့္ရဲ႕ အရင္းအႏွီးပဲ။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကို ေတာ္လွန္ေရးေပၚမွာ က်ေနာ္ စုတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးကာလျဖစ္တယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အႏွစ္ ၅၀ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ထဲကေန ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေဖာက္ေနသူလို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္၊ သူ႔ကို ႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ေတာင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းတာရိွတယ္။ ကိုမြန္းေအာင္ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုနဲ႔ မထိုက္တန္သူပါ။ သူဟာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ရာထူးႀကီးႀကီး ယူၿပီး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး လက္နက္ကိုင္စစ္သားအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ ၁၉၆၂ ခု စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္က စၿပီး ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္း န၀တနဲ႔ နအဖ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ ၾကံ႕ခိုင္ေအာင္ ထမ္းပိုးေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြက်မွ စစ္ဦးထုပ္ခၽြတ္္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းၿပီး သမၼတ တက္လုပ္တဲ့လူ ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ နာမည္စာရင္းေပးသင့္တဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတာင္ မမီသူလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ သူ႔ကို အမည္စာရင္းသြင္းတာ ႏိုဘယ္လ္ဆု တီထြင္ခဲ့တဲ့ အဲလ္ဖရက္ႏိုဘယ္လ္ကိုေတာင္ အရွက္ရေစပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာေရာ ကမၻာႀကီးမွာေရာ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ပိုၿပီး ႏိုဘယလ္ဆုနဲ႔ ထိုက္တန္သူေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။

ဒီကေန႔ အေျပာင္းအလဲဟာ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္အုပ္စု လမ္းေၾကာင္းထဲက သြားေနတဲ့ အစီအစဥ္တခုသာျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အ႐ုပ္တ႐ုပ္ပဲ။ သူတို႔ဟာ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ အေျခခံဥပေဒမရိွဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဘ၀ကေန ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆဲြထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ၾကံစည္ေနတာဖစ္တယ္။ ဒါကိုပဲ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာျပည္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါၿပီလို႔ ျမင္ေနအံုးမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြဟာ အ တယ္ န တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီေျပာၿပီး အတိုက္အခံ မရိွသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးေလး ေပ်ာက္သြားမလား စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ မတရားမွန္းသိလည္း ဘာမွမေျပာရဲ မဆိုရဲၾကဖူး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ မီဒီယာအမ်ားစုကလည္း ႏွာေစးေနၾကတယ္။

သာမန္ျပည္သူေတြ အရပ္သားေတကေတာ့ ကၽြန္ေတြလို အေရာင္ေတြမဲြၿပီး စုတ္ျပတ္ေနတယ္။

ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲ၊

က်ေနာ္တို႔ သူ႔ကို လူထုေခါင္းေဆာင္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္တယ္၊ အဲဒီမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္အဆင့္ကေန NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ပဲ ျဖစ္သြားတယ္၊ သူ ရည္မွန္းတာက တခုခု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေနတာက တခုခုျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သြားတဲ့လမ္းခ်င္း ကဲြပါေစ၊ ပန္းတိုင္ရိွထားရင္ တေန႔ ဆံုမွာပါ။

ကိုမင္းကိုႏိုင္အေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုအကဲျဖတ္မလဲ။

သူက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ထဲ တကိုယ္တည္းေနၿပီး လူထုအတြက္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးေတြ လက္လႊတ္ၿပီး ေပးဆပ္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ လူထုက သူ႔အေပၚ ေမတၱာထားၿပီး ခ်စ္ခင္ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရင္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အတူရိွတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆိုရင္ သူလည္း ျပည္သူကိုု ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္လိမ့္မယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကသာ ပဓာနက်ပါတယ္။ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ သူလုပ္သင့္တာ သူလုပ္ပါလိမ့္မယ္၊ ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရိွမယ့္အလုပ္ သူလုပ္ေနရင္ က်ေနာ္တို႔ လက္ခုပ္တီးရမွာပဲ။

ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပဲြပံုစံ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေနလဲ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးက ၿပီးဆံုးသြားၿပီလား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးကို ျပည္တြင္းမွာပဲ သြားလုပ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးလား။

ဒီကေန႔ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပဲြက မၿပီးေသးဘူး၊ ေတာတြင္းတိုက္ပဲြလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေသးတာပဲ၊ ေလာေလာဆယ္ စားပဲြ၀ိုင္းႏိုင္ငံေရးတိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဥပေဒတြင္းတိုက္ပဲြေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပဲြေတြ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ သံတမန္ေရးတိုက္ပဲြေတြလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနတာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တခုထဲ မဟုတ္ဘူး လူမႈေရး၊ စီပြားေရး နယ္ပယ္အစံုမွာ တိုက္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတာပဲ။

ျပည္ပႏိုင္ငံေရးကလည္း မၿပီးေသးပါဘူး။ လိုကိုလိုေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ NGO ေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့မလိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးေပါ့၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ NGO အေထာက္အပံ့ ယူရင္ NGO လိုင္းထဲ ေဘာင္ထဲကပဲ သြားရမယ္။ NGO ဆိုတာ အစိုးရရဲ႕ လိုင္းထဲက သြားရတာ။ ဘယ္အစိုးရမဆို သူတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ရိွတယ္၊ သူတို႔စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ သူတို႔ လိုလားတာေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔တေတြက ေပးရတယ္။ အဲလို အေပးအယူမ်ဳိး လုပ္ရတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တာက သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးပါ။

က်ေနာ္တို႔ အျပင္မွာေနသူေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေျပာခြင့္ေတြ ရေနတယ္။ ဘယ္အစိုးရ၊ ဘယ္ရဲမွ ၿခိမ္းေျခာက္မွာ မဟုတ္ဖူး၊ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့အရာကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရိွတယ္။ ဒီေန႔ဗမာျပည္မွာ ေျပာခြင့္နည္းနည္းပါးပါး ေပးထားေပမယ့္ လုပ္ခြင့္မရၾကဘူး။

ဒါဆို ျပည္ပမွာ ဘာလုပ္ႏိုင္မွာလဲ။

လက္ေတြ႔က်က် ေျပာရရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လာလည္ရင္ ကိုယ္သေဘာမက်တဲ့အေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တယ္၊ ျပည္တြင္းထဲမွာ မလုပ္ႏိုင္တာ အမ်ားႀကီး အျပင္မွာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ တခ်ိန္တုန္းက လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အလုပ္ေတြ ဒီေန႔အခ်ိန္အခါနဲ႔အညီ လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။ အစိုးရ မတရားတာ၊ မဟုတ္မမွန္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ေထာက္ျပႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္ ဗမာျပည္ျပန္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ၿမိဳ႕က ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကိဳက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ စင္ထိုးၿပီး သီခ်င္းဆိုလို႔ မရႏိုင္ဘူး၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ ရတယ္။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ဘဲြ႔ရၿပီး ၄ ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ၁၉၈၈ မွာ “လူ႔အခြင့္အေရး” ဆိုတဲ့စကားကို ၾကားဖူးတာ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ပိတ္ပင္ခံထားရလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္။ အခု ျပည္ပမွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း အခက္အခဲေတြ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖတ္ၿပီး ေနာ္ေ၀း လူ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအရသာကို အျပည့္အ၀ ခံစားေနရတယ္။ ကိုယ့္ျပည္သူေတြကိုလည္း ခံစားေစခ်င္တယ္။

လက္ရိွ ေနာ္ေ၀းအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို မိမိအက်ဳိးစီးပြားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံၾကတာပါ။ တ႐ုတ္၀င္တာလည္း ဗမာေတြ ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုၿပီး စဥ္စားၿပီး ၀င္တာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လိုခ်င္တာ ရဖို႔ ၀င္တာပါ။ ေနာ္ေ၀းကေတာ့ တ႐ုတ္ထက္ယွဥ္ရင္ နည္းနည္းသာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ႔ကူညီတယ္။ ျမန္မာေတြကို ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံတယ္၊ ဒီမိုကေရစီေရးကို စဥ္းစားေပးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေနာ္ေ၀း ၀င္တယ္ဆိုတာက မိမိတို႔ၾသဇာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာအျပင္ ျမန္မာအေပၚ လႊမ္းမိုးတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာကို ပါးလႊာေစႏိုင္တယ္။ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္လည္း ရိွၾကမွာပါ။ အခုလုပ္ေနတဲ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိစၥလည္း သူတို႔ မရံႈးႏိုင္ပါဘူး။

အခုအခ်ိန္မွာ ျပန္သြားတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း ရိွၾကတာပဲ၊ ကိုမြန္း ဗမာျပည္ ျပန္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွလား။

တျခားအဆိုေတာ္ေတြ ျပန္တာလည္း ရိွေနတာ ၾကားပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္တံုးက ထြက္ခဲ့တာလဲ၊ ဘယ္လို ထြက္ခဲ့တာလဲ၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ထြက္တာလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုျပန္သြားလဲ ဆိုတာေပါ့။ က်ေနာ္က ထြက္ကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အစီအစဥ္ရိွရိွ ထြက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအစီအစဥ္က အဆိုေတာ္ မြန္းေအာင္လို႔ မျဖစ္ခင္ကတည္းက စိတ္ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးသား အစီအစဥ္ျဖစ္တယ္။ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံတူတဲ့ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းေတြၾကား ခ်ိတ္ဆက္ထားတာေတြ ရိွတယ္။ ဒီေန႔ KIA က ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔က ရင္းႏွီးသူေတြ၊ က်ေနာ္႔ထက္သူက နည္းနည္းငယ္တယ္၊ ေက်ာင္းသားဘ၀က တီး၀ိုင္းအတူတီးတယ္၊ ၈၂ အင္းလ်ားမွာ ေဘ့စ္ဂစ္တာတီးတဲ အာေခါင္လြန္းက အခု ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၁) ရဲ႕ တပ္မဟာမွဴးပါ။ ဒီလူေတြက စစ္သားေတြသာ ျဖစ္ကုန္တာ ၾကမ္းတမ္းသူေတြ ရက္စက္တဲ့လူေတြလည္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ အႏုုပညာသမား၊ ဂီတကို ျမတ္ႏိုးတဲ့လူေတြ ...။

ဗမာျပည္သြားဖို႔ ၀င္ေပါက္ေတာင္ မနည္းရွာရအံုးမွာပဲ။ စစ္အုပ္စုက အေပၚစီးမွာ ေနတုန္းပဲ။ ၀င္ခြင့္ အသနားခံစာ ေရး ေတာင္းရအံုးမယ္၊ မေပးရင္ အရွက္ရအံုးမယ္။ ၀င္ခြင့္ရေတာ့လည္း ေထာင္ထြက္ေတြလို ၀န္ခံလက္မွတ္ေတြနဲ႔၊ က်ေနာ္ သီခ်င္းဆိုခြင့္ ရမရေတာင္ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ စင္ေပၚက အဆိုေတာ္ ဘာေျပာေျပာ၊ ဘာဆိုဆို ဘယ္ရဲကမွ ႏိုင္ငံေရးတို႔၊ အစိုးရကို ေ၀ဖန္တယ္တို႔ ဆိုတဲ့အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ မခ်ည္းကပ္ဘူး၊ ရဲအလုပ္က လံုျခံဳေရး၊ ပဲြၾကည့္သူ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးပဲ။ ဗမာျပည္ ျပန္ရင္ သီခ်င္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆိုရမလား၊ ဒီသီခ်င္း မဆိုရဘူး၊ ဒီသီခ်င္းပဲဆို ဆိုတာမ်ဳိးလား၊ က်ေနာ္ နားလည္တာကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က လူၾကားေကာင္းေအာင္ပဲ တံခါးဖြင့္ေပးတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံျခားသားလိုပဲ ေနခိုင္းၿပီး မလုပ္ရဘူး ဆိုတာေတြ မလုပ္ခိုင္းဘူး၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္ခိုင္းမွာပဲ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ ေနာ္ေ၀းမွာပဲ ေသခ်င္ေသသြားပေစ ေခါင္းငံု႔ၿပီးေတာ့ ျပန္မလာဘူး။ ဗမာျပည္သူေတြ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အျပည္႔အ၀ရတဲ့အခ်ိန္ပဲ က်ေနာ္တို႔ အလိုရိွေနတာပါ။

ေနာက္ထပ္ အေခြသစ္ ထုတ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွလား။

က်ေနာ့္မွာ သီခ်င္းေတြလည္း ရိွတယ္၊ အစီအစဥ္လည္း ရိွၿပီးသားပါ။ ခက္တာက ေနာ္ေ၀းမွာ က်ေနာ့္အတြက္ ဂီတ မိတ္ေဆြမရိွဘူး၊ အေစာတုန္းက ေန၀င္းေဌးနဲ႔ တီးရင္း သီခ်င္းေတြ တိုက္ေနတာ။ ေနာက္ေတာ့ ေန၀င္းေဌးလည္း ဆံုးသြားေတာ့ အခု လက္ေမာင္းတဖက္ ျပဳတ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ သီခ်င္းေတြလည္း ရိွတယ္၊ အေခြလည္း ထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ က်ေနာ့္သီခ်င္းေတြကိုေတာ့ အသံုးတည့္သူေတြ အခမဲ႔ သံုးစဲြခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လိုအပ္သလို သံုးႏိုင္တယ္။ ဘယ္သီခ်င္းမွ ပိုက္ဆံမေတာင္းသလို ဘယ္ပဲြမွလည္း ပိုက္ဆံေတာင္းၿပီး သီခ်င္းမဆိုခဲ့ပါဘူး။

ကိုမြန္းေအာင္ ပရိသတ္ေတြကို ဘာေျပာခ်င္ေသးလဲ။

က်ေနာ္ သီခ်င္းေတြခ်ည္းဆိုေနမယ့္ အႏုပညာရွင္ အဆိုေတာ္ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းဆိုၿပီး ပိုက္ဆံရွာမယ့္ အဆိုေတာ္လည္း မဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ဟာ မဟုတ္မမွန္တာ မတရားတာ ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ မ်က္ရည္ေတြ၊ အသက္ေတြ ဘ၀ေတြနဲ႔ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာေတြကို ရင္းႏွီးၿပီး ေတာ္လွန္သြားမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားသက္သက္ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သီခ်င္းဆိုတဲ့ လူတေယာက္၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးသီခ်င္းေတြ ဆိုေနအံုးမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ ဆိုတာပဲ သိေစခ်င္တာပါ။

ကိုညိဳ (ေအာ္စလို)
(ဒီအင္တာဗ်ဴးဟာ ျမစ္မခမီဒီယာအတြက္ ရည္စူးေရးထားတာမို႔ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြ အသံုးျပဳခ်င္ရင္ ျမစ္မခမီဒီယာနဲ႔သာ ဆက္သြယ္ပါ)

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကုိ ပြင့္လင္းေစရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာပင္ သ႐ုပ္မွန္မ်ားက ေပၚထြက္လို႔လာေနပါၿပီ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးကပ္လွေသာ ဆက္ဆံေရးမွ ဖယ္ခြာ၍ အေနာက္ကိုလွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လုပ္ရပ္က အာရွအခင္းအက်င္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း ျပသလိုက္သျဖင့္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ေဘဂ်င္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ စတင္လာေတာ့သည္။

ထုိအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အားၿပိဳင္မႈအၾကား ေရာက္ေနသည့္အျဖစ္ကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ အစဥ္အဆက္ အာဏာႀကီးခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ၄င္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈအခန္းက႑ကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားဦးမည္ဟု ယူဆရသည္။

၀ါရွင္တန္သတင္းရပ္ကြက္၏ အဆုိအရ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးေနရာ၌ ထားရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အားေပးေနၿပီး ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ယာယီလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ယြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပင္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ကြန္ကရက္ကုိ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္မႈအေျခအေနကိုလည္း အလ်င္အျမန္ ျမႇင့္တင္ေနေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခြင္လံုးတြင္ရွိသည့္ သံတမန္မစ္ရွင္အားလံုးထက္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

ေဘဂ်င္းက ဤအေျခအေနကို မႏွစ္သက္လွတာကေတာ့ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပး႐ံုသာမကေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္အုပ္စု၏လႊမ္းမိုးမႈကို ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕ကို တ႐ုတ္အစိုးရက စတင္လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တ႐ုတ္လက္နက္ကုန္သည္မ်ားက တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္(UWSA)ကို လက္နက္ပံ့ပိုးရာတြင္ သာမန္႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္၊ စက္ေသနတ္၊ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ HN-5 အတြဲမွ လူကသယ္ယူႏုိင္သည့္ ေ၀ဟင္ပစ္လက္နက္၊ (သို႔မဟုတ္) MA-NPADS အဆင့္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ PTL-02 6x6 wheeled "Tankdestroyers" ေခၚ တင့္ကားဖ်က္လက္နက္ အပါအ၀င္ အျခား တ႐ုတ္လုပ္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ 4x4 ZFB-05s စစ္ပြဲသံုးယာဥ္မ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ Jane's Defence အပတ္စဥ္က ဧၿပီ ၂၉ ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းတြင္ တ႐ုတ္က UWSA ကို TY-90 အမ်ိဳးအစား ေ၀ဟင္အခ်င္းခ်င္းပစ္ႏိုင္သည့္ ဒံုးက်ည္ (TY-90 airto air missiles) မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ 17 medium-transport ရဟတ္ယာဥ္အမ်ားအျပား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိလာသည္။

ဤျဖစ္စဥ္အားလံုးသည္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး သိသိသာသာ ေႏြးေထြးလာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ဆုိးရြားလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အၾကဥ္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ နီးနီးကပ္ကပ္ မဟာမိတ္မွာ တ႐ုတ္သာရွိခဲ့သည္။ ေဘဂ်င္းအေပၚ မွီခိုမႈမ်ားလြန္းသျဖင့္ ျမန္မာကို ေဘဂ်င္း၏လက္ေ၀ခံ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။

ထိုအရာအားလံုးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံကို လက္ကမ္းခဲ့သည္။ သတင္းဆင္ဆာကို ေလွ်ာ့ပါးေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို စည္းေ၀းခြင့္မ်ားေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကုိ ယခင္ကကဲ့သို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္မႈ (သို႔မဟုတ္) ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားမရွိဘဲ ျပည္တြင္းမွ သတင္းေပးပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အေနာက္ကလည္း အလားတူတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ၀ါရွင္တန္မွ ဤအဆင့္ရွိ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာတြင္ အုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ဥေရာပယူနီယံက လက္နက္မွလြဲ၍ က်န္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ဥေရာပ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားဥေရာပမွ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ျမန္မာျပည္ကို စုၿပံဳေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အေမရိကန္ကလည္း အလားတူလုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ရန္ရွိေသာ္လည္း ဥေရာပႏွင့္မတူသည့္အခ်က္မွာ အေမရိကန္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ စစ္ေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ေသာ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

အိုဘားမား၏ အာရွဆံုလည္ဟုေခၚေသာ ဗ်ဴဟာအရ ၀ါရွင္တန္သည္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ စသည့္ မဟာမိတ္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ ရန္သူေဟာင္း ဗီယက္နမ္ကိုလည္း ဆက္ဆံေရးတုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အာရွတြင္း အေမရိကန္၏ ၾသဇာျဖန္႔ၾကက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းကသာ တ႐ုတ္အေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ပံ့ပိုးကူညီရန္ အေမရိကန္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း မည္သူမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္မေျပာသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္၏ အင္အားႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား စိတ္သေဘာခ်င္း တိုက္ဆိုင္ၾကပံုရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ခန္႔က စာေရးသူထံ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္းက ေပါက္ၾကားလာေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားပါရွိရာ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမိုးရယူေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း စတင္၍ ခ်ဳပ္ကိုင္လာေနသည့္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအေနႏွင့္ အေနာက္ကို ကမ္းလွမ္းဖို႔ လိုလာေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား၌ပါရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးကပ္လွေသာ ျမန္မာ့ဆက္ဆံေရးကို မႏွစ္သက္လွသျဖင့္ ၀ါရွင္တန္အတြက္ကေတာ့ ဤသတင္းက နား၀င္ခ်ဳိလွေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာကို လက္မခံႏိုင္ခဲ့ေပ။

၀ါရွင္တန္သတင္းအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အိုဘားမားအစိုးရအဖြဲ႕က အေျခခံမူ၀ါဒေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သံတမန္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စိတ္၀င္တစား ဆက္သြယ္လာၾကၿပီး တ႐ုတ္စက္ကြင္းက ဆြဲထုတ္ႏိုင္ေရး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုလည္း အေနာက္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စစ္ေရးမဟာမိတ္မရွိေအာင္ စီမံခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပတ္ေတာက္သြားေစျခင္းက ေရတုိတြင္ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာတက္လာမႈက အဓိကအေၾကာင္းရပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုရွိမွသာ ၀ါရွင္တန္က မူ၀ါဒေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပၚေပၚထင္ထင္ မ႐ိုးသားေသာ ၂၀၁၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အရပ္သားတစ္၀က္ အစိုးရတက္လာခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းျပစရာတစ္ခုရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဓိကအတားအဆီးႀကီးတစ္ခုက က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္း သူ႔ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းရန္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ လုပ္ႀကံမခံရမီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ တစ္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရခဲ့သည့္ ပင္လံုကိုရည္ၫႊန္းၿပီး သူက ဒုတိယပင္လံုဟုေခၚဆိုသည္။ ဤလုပ္ရပ္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဘေလာ့ကာမ်ားက သစၥာေဖာက္ဟု ေခၚဆုိတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ေနရာ ၄၄ ေနရာအနက္ ၄၃ ေနရာကို ရရွိခဲ့သည္။သူ႔မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ရန္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားက စုေ၀းခဲ့ၾကသည္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းကို ေသာင္းေသာင္းျဖျဖအားေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ သူ႔ကိုႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ေသာ ဆိုးရြားလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု သူကိုယ္တိုင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာစစ္တပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စတင္ခ်ီးက်ဴးလာသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဘီဘီစီႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတြင္ စစ္တပ္ကို သူ႔ဖခင္တပ္ဟု အၿမဲမွတ္ယူၿပီး ႏွစ္သက္သေဘာက်ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈအတြက္ လူအမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားၾကား၌ တစ္ဦးတည္းေသာအမ်ဳိးသမီးအျဖစ္ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွေနၿပီး တပ္မေတာ္၏
ေနာက္ဆံုးေပၚ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ျပန္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလာေနသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေအာင္ေပါင္းရန္ ဖိအားရွိလာဟန္တူသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အၾကား ႏိုင္ငံေရးအရ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ မလိုလားပါ။ ဤကိစၥကို အင္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၀န္ခံခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၁ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရကို ေ၀ဖန္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ေတာ့ပါ။ ထုိနည္းတူ တိုင္းရင္းသားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္မည္ရရေျပာဆိုျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကိစၥဟု ယူဆၿပီး စစ္တပ္၏တာ၀န္ဟုသာ သတ္မွတ္ထားလိုက္သည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆံုဆည္ကို ရပ္တန္႔ရန္ အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ေအာက္ေျခလူထုအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လာၾကေသာ ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးက အကူအညီေပးထားေသာသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ၀ီကီလိခ္ကေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါလွသည္။ ျမစ္ဆံုအျပင္ တ႐ုတ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေၾကးနီႏွင့္ အျခားရွားပါးေသာ သတၱဳမ်ားတူးေဖာ္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းေပါက္သည့္ ၾကားခံျပည္လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္လႊဲၿပီး စြမ္းအင္တင္သြင္းႏိုင္မည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လိုင္းကိုလည္း ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာကို အေမရိကန္လက္ထဲ ထည့္မေပးႏိုင္ပါ။ အက်ဳိးရလဒ္အေနႏွင့္ တ႐ုတ္က ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ကစားေတာ့သည္။ UWSA ကို ပံ့ပိုးေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ေကအိုင္ေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဖုယင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။ တ႐ုတ္ကစီစဥ္ေပးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေရႊလီတြင္ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ဖက္စလံုးကို ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမည့္အေၾကာင္း စကားပါးသည္။

ျမန္မာအစုိးရကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၅၂၇ သန္း ေခ်းငွားမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေရမႈတ္ကမ္းေပးေနခ်ိန္တြင္ UWSAကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္က တ႐ုတ္၏ႀကီးမားေသာ မီးစတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

UWSA က အမွန္တကယ္ အစိုးရကို စစ္ဆင္ႏႊဲရန္ တ႐ုတ္တို႔က လိုလားလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ယူဆခဲ့ၾကသည္။ MAN-PADS လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္သံုးယာဥ္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္တပ္ဆင္ထားေသာ ရဟတ္ယာဥ္ေထာက္ပံ့မႈတို႔ကလည္း ျမန္မာအစိုးရက “၀”တပ္ကို တိုက္ခိုက္မႈမရွိေစရန္
ရည္ရြယ္သည္ဟူ၍ ယူဆၾကသည္။ ဤလုပ္ရပ္က တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္၍ေနေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္က အေမရိကန္ဆီကို ပို၍နီးကပ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဤသို႔ပါ၀င္ရန္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔က သတိေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္က အုိဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔က နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး လံုၿခံဳေရးအင္အား တုိးျမႇင့္ခ်ထားသည္ဟုဆုိသည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္ လံုၿခံဳေရးအရ လိုအပ္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းရပ္ကြက္တစ္ခုက ေျပာသကဲ့သို႔ဆိုရလွ်င္ အေမရိကန္က အေ၀းမွာရွိေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က အနားတြင္ကပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း လွမ္းသတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားသည္ ၄င္း၏အေနာက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အနီးရွိအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားႏွစ္ခုအၾကား ေျမစာပင္လိုျဖစ္လာခဲ့သည္။

Jane's ေလ့လာေဖာ္ျပခ်က္အရ ရဟတ္ယာဥ္ရရွိခဲ့ၿပီး တပ္တြင္းေနာက္ဆံုးအဆင့္ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ျဖည့္တင္းထားေသာ UWSA သည္ အာရွမဆုိထားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာပင္လွ်င္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလက္နက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ သူပုန္တပ္ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္က ေနာက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကုိ မည္သို႔လွမ္းမည္နည္း။ အေမရိကန္ကလည္း ထုိအခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရကို စစ္တပ္အၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ ၄င္း၏အကူအညီကို တိုးျမႇင့္မလား၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ လိုပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ အားၿပိဳင္မႈအၾကား ဆြဲသြင္းခံလိုက္ရၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက အားၿပိဳင္လႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူသည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

(ဤေဆာင္းပါးရွင္ ျမန္မာအေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာေတးလင့္တနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ Burma in Revolt: Opium and Insurgency, Land of Jade: A Journey from India through northern Burma to China, The Kachin: Lords of Burma's Northern Frontier, စသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဘာေတးသည္ Asia Pacific Media ၏ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ Asia Time တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ယခုေဆာင္းပါးမူရင္းအား ေဆာင္းပါးရွင္ထံမွ 7Day Daily က ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ခင္ေမေဇာ္က ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) သို႔ တ႐ုတ္က လက္နက္ပံ့ပိုးသည္ဆို ေသာ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ထုတ္ Jane's Defence ဂ်ာနယ္က ေရးသားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုးကားေရးသားထားၿပီး ယင္းသတင္းကို (UWSA) တာ၀န္ရွိသူကေရာ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးကပါ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ ေဆာင္းပါးသည္ ေဆာင္းပါးရွင္၏အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

Photo- AFP
7 DAYS NEWS JOURNAL

myanmarpilice-may5
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ႏွိမ္ႏွင္းရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေလ့က်င့္ေနမႈကုိ မတ္လအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ၀င္းျမင့္ေက်ာ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သတင္းမ်ား ရရွိထားသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား လုံျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ လုံျခံဳေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယတိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းႏိုင္က "ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ီဟတ္ဆင္ႏြဲမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာၾကားလိုက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအတြင္းမွာ ယခင္ကထက္ လံုျခံဳေရးကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕အ၀င္ အထြက္ေတြမွာလဲ ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းမွာလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ တိုင္းတစ္ခုလံုး အေနနဲ႔ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရဲအင္အားက တစ္ရက္ကို ပွ်မ္းမွ်ဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ဆူပူမႈေတြ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေပါက္ကြဲမႈေတြ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားလာၿပီဆိုရင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိဖို႔ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးဖမ္းဆီး အေရးယူဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ေတြကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဗံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း လံုျခံဳေရးသတိ အျမဲတမ္းရွိေစဖို႔အတြက္ ပညာေရး ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေနပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ဘာလီဗုံးေဖာက္ခြဲမႈ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဘူဘာကာဘာရွာ၏ တုိက္တြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၏ အစီအမံျဖင့္ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ကာ စုံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ရထားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ တပ္ဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ရဲမွဴးႀကီး လွမုိးက ေျပာျပခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းယုရွိန္က "ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက အျဖဴေရာင္နယ္ေျမလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လံုး၀မျဖစ္ပြားေအာင္လို႔ေတာ့ အစစအရာရာ ႀကိဳၿပီးေတာ့ စီမံထားတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမာခံ သတင္းေပးေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေန႔စဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ တပ္ေတြပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ လွည့္လည္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ လုံျခံဳေရးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းေအာင္က "ျပည္တြင္းကုိ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးကုိ အရင္ကထက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အခြင့္အေရးရတဲ့ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္စီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း သတိရွိေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အခု နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ေတြမွာ လုံျခံဳေရးကုိ တုိးျမႇင့္ထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ရဲမႈးႀကီးျမ၀င္းက "အခုလုိ ေျပာဆုိေနတာေတြကုိ သတင္းရရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္ေတြမွာ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ အဓိကေတာ့ လူစိမ္းေတြ ၀င္တာနဲ႔ သတင္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ ဟုိတယ္ေတြ၊ တည္းခုိးခန္းေတြကုိလည္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ သတင္းကုိ အျမန္ဆုံး ရရွိဖုိ႔အတြက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြကုိ လက္ဦးရရွိဖုိ႔အတြက္ အလႊာအသီးသီးကုိလည္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္" ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား၏ ဗီဇာမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာန အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ဗီဇာေတြကို ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ Black List စာရင္း၀င္တဲ့ သူေတြကိုေတာ့ အဓိကထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနပါတယ္" ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဦးသန္းႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီး ခုနစ္ဖြဲ႕ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ မႈးခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရထား ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေလေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Eleven Media Group