05/22/13


““ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းခြဲခဲ့တဲ့ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ရဲ႕ စ႐ုိက္လကၡဏာေတြ၊ အထူူးသျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေအာက္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနခဲ့ၾကေတာ့ ႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ေပၚလာရင္မွာ ရဲရဲရင့္ရင့္ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး””ဟု ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆုိထားသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာလုိတာက အလြတ္သေဘာေျပာသြားတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကာလေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အေမရိကန္ သမၼတအုိဘားမားကုိယ္တိုင္ အသိ အမွတ္ျပဳတဲ့ အသံမ်ဳိးကုိလည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈကာလမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိ တဲ့အတိုင္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္တဲ့ ပဋိပကၡစိန္ေခၚမႈေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အျဖစ္အပ်က္၊ အခု မိတ္ၳီလာအျဖစ္အပ်က္ကေန (၉)ရက္ အတြင္းမွာ (၁၅)ၿမိဳ႕နယ္ကူးသြားတဲ့ျဖစ္ ရပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလးအနက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စိန္ေခၚ မႈေတြ ေတြ႕ရမွာျဖစ္သလုိ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဲဒီလုိေတြ႕တိုင္းေတြ႕တုိင္း ျပႆနာေပၚ တုိင္းေပၚတုိင္း အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာတဲ့အဆင့္နဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းမလား၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးအတြက္ ျဖစ္ရပ္ေတြဆုိ ေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္ လွ်ာေတြကုိ ေမးခြန္းထုတ္လာႏုိင္စရာ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေလးစားရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကုိ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္ လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ဆဲဥပေဒထဲ မွာကုိက ဒါေတြေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ၿပီး တားဆီး ႏုိင္မယ့္ အဆင့္မ်ဳိးကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မလြဲမေရွာင္သာလုိ႔ အေရးေပၚအေျခအေန ျပ႒ာန္းရရင္ အေရးေပၚအေျခအေနမွာပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ဒါ ေတြကုိ ဆုိင္းငံ့အေနနဲ႔ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္တယ္။ အဆံုးတစ္ေန႔မွာ လုိအပ္လာလုိ႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကုိ ပင္ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚ ေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ အေရးအခင္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဓိက႐ုဏ္း ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒေပးထားတဲ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ(၁၄၄)အရ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အသံုးျပဳရမယ္ဆုိရင္ အခုလုိ အေရး ေပၚအေျခအေနအဆင့္အထိ ေရာက္ လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေလးစားရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ။

ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ (၁၄၄)နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းတင္ျပရရင္ (၁၄၄)ဆုိ တာ အမ်ားျပည္သူကုိ ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ စုိးရိမ္တဲ့အရပ္ကုိေစာင့္တဲ့ ယာယီအား ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ အစုအေ၀း၊ ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားေရးကုိ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ အစုအေ၀း ျဖစ္ေပၚလာရင္ ပုဒ္မ(၁၄၄)ကုိသံုးၿပီး ေတာ့ ရွာထုတ္ဖုိ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိရဲ႕ သားနဲ႔ အခု မိတ္ၳီလာျဖစ္ရပ္ကုိ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး တင္ျပခ်က္ကုိ နား ေထာင္တဲ့အခါမွ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသသြား တဲ့အခ်က္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ (၁၄၄)နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အရင္ဆံုးတာ၀န္ရွိတဲ့သူ ဟာ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးမရွိတဲ့အခါ ရဲအရာရွိ အဆင့္မွာ ဒုတိယအာဏာရွိပါတယ္။ အဲဒီတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကုိယ္တိုင္က ဒီ တာ၀န္ကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆက္သြယ္လုိ႔ မရဘူးဆုိရင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၃၁)အရ ျပန္တမ္း၀င္ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားကလည္း ဒီအစုအေ၀းေပၚ မွာ လူစုခြဲဖုိ႔ အာဏာရွိပါတယ္။ အခုလုိ ျပည္ေထာင္စု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးတင္ျပ ခ်က္ကုိ နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးအဆင့္ ပါ၀င္မႈ လံုး၀မေတြ႕ရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ရဲအရာရိွမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ၊ ရဲအရာရွိ မ်ားရဲ႕ လူစုလူေ၀း ကုိင္တြယ္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီအဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးဒုိင္းေတြ၊ လက္ နက္ေတြကုိင္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ ပံုေတြကုိပဲ မီဒီယာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေလးစားရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးခင္ဗ်ား။

အခုလုိ ရဲအရာရွိေတြ တရားသူႀကီး ေတြ မိမိထမ္းရြက္တဲ့တာ၀န္ကုိ ဘာ ေၾကာင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ မထမ္းခဲ့သလဲ၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းခဲြခဲ့ တဲ့ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းရဲ႕ စ႐ုိက္ လကၡဏာေတြ အထူးသျဖင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူေအာက္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနခဲ့ၾက ေတာ့ တကယ့္ကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚ လာတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ မကုိင္ တြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ဒီမိတ္ၳီလာကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ အင္မတန္ မွတ္သားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့လမ္းၫႊန္မႈ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမွာ အဓိကတာ၀န္ ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဥပေဒ နဲ႔အညီ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကဖုိ႔ဆုိၿပီး သမၼတႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ မေဆာင္ ရြက္ႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဆင့္ အတန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔လည္း ေကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ နိမ့္က်ေနသလဲ။

ထုိင္းႏုိင္ငံ မွာ ရဲအရာရွိမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္မႈနဲ႔အတူ သူတုိ႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းဟာ ဘယ္ေလာက္ျမင့္မားတယ္ဆုိတာ ထုိင္း ႏုိင္ငံေရာက္ဖူးတဲ့လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲအရာရွိေတြဟာ တစ္ဖက္က နားလည္ ပါတယ္။ ၁၂၃ မွာဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အင္အားကုိ စစ္အင္အားသံုးဖုိ႔ တရားသူ ႀကီးမ်ားကုိ အာဏာအပ္ႏွင္းထားပါ တယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါ တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာမွသာလွ်င္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈကုိ ႏိွမ္နင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ အေရးေပၚအေျခအေန မေၾကညာ ဘဲ ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိ တပ္မေတာ္ရဲ႕အင္အားကုိယူၿပီးေတာ့ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တဲ့ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေရး ေပၚေၾကညာတဲ့အေျခအေန မေရာက္ ခင္မွာကုိ ပုဒ္မ(၁၄၄)ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာကုိ အထူးသျဖင့္ တာ၀န္ရွိတဲ့ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး၊ ရဲအရာရွိ၊ တပ္မ ေတာ္ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိမ်ားရဲ႕ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾက မယ္ဆုိရင္ အခုလုိ အေရးေပၚအေျခ အေန ရခုိင္မွာေၾကညာခဲ့ၿပီးၿပီ။ မိတ္ၳီလာ မွာေၾကညာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚ မႈနဲ႔ေတြ႕လာတဲ့အခါမွာ ထပ္မံေၾကညာဖုိ႔ မလုိဘဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိလည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ က အေလးအနက္ စဥ္းစားဖုိ႔ နာယက ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။

ေလးစားရေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးခင္ဗ်ား။

ေနာက္ထပ္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခ်က္ တဲ့အခ်က္က အခု အေရးအခင္းကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာသတိေပးလုိက္သလဲ ဆုိေတာ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဇယား (၁)မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးက႑မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ စီရင္ေရး မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဇယား(၂)ျဖစ္တဲ့ တုိင္း ေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဥပေဒစာရင္းမွာ ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အခုလုိ အေရးအခင္းေတြျဖစ္ တဲ့အခါမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တင္မဟုတ္ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ အာဏာခြဲေ၀မႈေတြကုိလည္း ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ဗဟုိအစုိးရေကာ ျပည္နယ္အစုိးရ တရားခံဖမ္းဖုိ႔ လက္ထိပ္ေတာင္ ေငြနဲ႔ ကုိယ္၀ယ္သံုးေနရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ေႏွာင့္ ေႏွးေအာင္လုပ္တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြ႐ုန္း ရင္းဆန္ခတ္မႈေတြကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇ ကေန ၁၃၁ အထိ ေပးအပ္ထားတဲ့ ဥပေဒလုပ္ ပိုင္ခြင့္ေတြကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိပါ တယ္။

ဒီလုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္လည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္ ၁၃၂ မွာ ရဲအရာရိွ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး တပ္မ ေတာ္အရာရွိ အဲဒီကိစ္ၥမွာ တာ၀န္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြကုိ သူတို႔ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ခြင့္မရွိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္အခ်က္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ဒီမုိ ကေရစီေခတ္ကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႐ုန္း ရင္းဆန္ခတ္လက္ဆြဲ ဥပေဒပါ။ ဒီေန႔ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား ရဲအရာရွိမ်ား ေလ့လာဖတ္႐ႈမႈ အသံုးျပဳမႈ အင္မတန္အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္လက္ဆြဲဥပေဒ ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသလဲဆုိရင္ ရာဇ၀တ္တရား သူႀကီးေတြ၊ ရဲအရာရွိေတြ႕ရဲ႕ ပါ၀ါနဲ႔ အာ ဏာေတြ လူကုိယ္နဲ႔ ပစၥည္းကုိ ခုခံကာ ကြယ္တဲ့ေနရာ ဖမ္းဆီးႏုိင္တဲ့အာဏာ၊ လုိက္နာကတိျပဳရန္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဓိက က်တဲ့ အာဏာေတြ။ အဲဒီ့အျပင္ ေနာက္ ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အစုအေ၀းမ်ားကုိ အင္ အားျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ ကုိ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းစတဲ့ အခ်က္မ်ား ကုိပင္လွ်င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးေသာ ဒီလုိေပၚေပါက္လာတဲ့ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျချမန္ လက္ျမန္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တဲ့ အခ်ဳပ္ အခ်က္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ားသည္ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ အမ်ဳိးသားအင္အားစု အျဖစ္ လက္ခံႏုိင္ျခင္း မခံႏုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မျပလုိ ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီေန႔ အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမရွိတဲ့ အတည္ ျဖစ္ေနတဲ့ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမွာ မ်ားေကာ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ဥပေဒျပဳႏုိင္တဲ့ အာဏာရွိပါတယ္။ အကယ္၍ သေဘာ ေပါခဲ့ရင္ေတာ့ ဗဟုိအစုိးရရဲ႕ အဆံုး အျဖတ္သာ အၿပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္ပါ တယ္။

hot news weekly journal

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးအတြင္း ပထမဆံုး တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ စေနေန႔က ေရာက္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ မေန႔က တနလၤာေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေတြ႔ဆံုခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအျပင္ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡနဲ႔ ဘာသာေရး တင္းမာမႈ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သမၼတႏွစ္ဦးတို႔ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကိုလည္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ အခုပဲ နားဆင္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

သမၼတ အိုဘားမား
“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုေရာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုေရာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ မႏွစ္ကဆိုလို႔ရွိရင္ အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔လည္း ဒီကို လာႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းမွာ ပထမဦးဆံုး လာေရာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကားထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ႏွစ္ဘက္ တင္းမာမႈေလးေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒီလို ေျပာင္းလဲသြားရတဲ့ကိစၥက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို စီးပြားေရးအရေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။”

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြလည္း လြတ္လာၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အခုဆုိလို႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနပါၿပီ။ အဲ့ေတာ့ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးအရ လႊတ္ေတာ္ကလည္းပဲ အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးအတြက္ ေနာက္ အင္မတန္မွ ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း က်င္းပၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ကလည္းပဲ အင္မတန္မွ ရွည္ၾကာလွတဲ့ လူမ်ိဳးစုျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္းပဲ ျမန္မာျပည္သူ လူထုေတြအားလံုး ေလးစားရမယ့္ ဥပေဒေတြလည္းပဲ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လုပ္ေနပါၿပီ။ ဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္းပဲ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈေတြ ဘာေတြ အားလံုးေပါ့ေလ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေလွ်ာ့လိုက္ပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေတြကလည္း အလားတူ ေလွ်ာ့လိုက္ပါၿပီ။”

“အဲ့ဒီလို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒါဟာ ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘယ္လို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကို ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရးေရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာ လုပ္လိုက္တဲ့အခါက်လို႔ရွိရင္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ေတြလည္း ေပါမ်ားလာၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးက အဆင္ေျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေျပာသလိုပါပဲ ဒါက အင္မတန္မွ ရွည္လ်ားတဲ့ ခရီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ လုပ္ယူရပါလိမ့္မယ္။”

“သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ေနာင္ကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း လႊတ္ေပးမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးစု ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္းပဲ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲယံုတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ပူးေပါင္းႏုိင္ေအာင္၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ မူဆလင္ေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း က်ေနာ္ သမၼတႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီ ေပးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ကူညီေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ကို ေလးေလးစားစားနဲ႔ သူတို႔ကို ဆက္ဆံဖို႔ကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္ခင္ဗ်။”

“သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို က်ေနာ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေျပာတာကေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္သလိုပဲေပါ့ ဒါက အားလံုး ေလးေလးစားစားနဲ႔ လုပ္မယ္ ကိုင္မယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ စီးပြားေရးအရေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရာေရာ အားလံုး အဆင္ေျပေျပနဲ႔ တခါတည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လို႔ရွိရင္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီက USAID ကေနၿပီးေတာ့ အကူအညီေပး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါကေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ အဲ့ဒါေတြ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး လမ္းမႀကီး ျပဳျပင္ဖို႔ကိစၥလည္း က်ေနာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔အေနနဲ႔လည္း အာဆီယံနဲ႔ေရာ၊ အေရွ႕အာရွ ပစိဖိတ္ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပါ ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ အားေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ကလည္း အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၿပီးေတာ့ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ဒီ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို သြားေနတဲ့ကိစၥမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔က အားေပးပါမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒါကလည္း အင္မတန္မွ ရွည္လ်ားတဲ့ခရီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုပဲရွိပါလိမ့္မယ္။”

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
“သမၼတႀကီး မစၥတာ အိုဘားမားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒီ ၀ါရွင္တန္ဒီစီကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ဖူးတာျဖစ္သလို၊ ဒီ White House ကိုလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ဖူးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ၁၉၄၇ ခု လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္းက သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိတုန္းကလည္း ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္လည္ပတ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းအရ က်ေနာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသား ႏုိင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ ခုနကလုိ အခက္အခဲေတြ ဒါေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႔ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလို က်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္ကို လာခြင့္ က်ေနာ္တို႔ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဖိတ္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလို လာေရာက္ႏုိင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီကေန႔ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံေရးစနစ္ျခင္း တူညီမႈ က်ေနာ္တို႔ ဒါ ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။”

“အဲ့ေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစိုးရသက္တမ္းဟာ ႏွစ္ႏွစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ရွိသြားပါၿပီ။ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အေလ့အက်င့္ေတြ က်ေနာ္တို႔ ဒါ နည္းပါေသးတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိခ့ဲသလို အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ဒါေတြလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အခုလို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ သမၼတႀကီးရဲ႕ မူ၀ါေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးမႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို စတင္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လို ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခုလို က်ေနာ္တို႔ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ မ်ိဳးစံု က်ေနာ္တို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ခုနက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းေတြ ျမင့္မားေနတာေတြ၊ ေနာက္တခါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ နည္းပါးေနတာ ေနာက္တခါ လူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႔အႀကံဳ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြ က်ေနာ္တုိ႔ နည္းပါးေနတာေတြ၊ ေနာက္တခါ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အလယ္အလတ္တန္းစားေတြ၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အလယ္အလတ္တန္းစားေတြ ဒါေတြ က်ေနာ္တို႔ နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေျပာင္းလဲထူေထာင္တဲ့အခါမွာ ခုနကလုိ က်ေနာ္တုိ႔ အခက္အခဲ မ်ိဳးစံုေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တခ်ိဳ႕ အခက္အခဲေတြကို က်ေနာ္တို႔ စာနာေထာက္ထားၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒါ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။”

“အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အခု ေဆြးေႏြးၾကတာက ေစာေစာက သမၼတႀကီး ေျပာသြားသလိုပါပဲ ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြ ဒါေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္းေတြ၊ ေနာက္ ရဲတို႔ တပ္တို႔ အရည္အေသြးေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင့္မားေရးကိစၥေတြ၊ ေနာက္တခါ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ေနာက္တခါ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဒီကိစၥေတြ က်ေနာ္တို႔ က႑စံု ေဆြးေႏြး က်ေနာ္တို႔ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႀကီးဆီကေနလည္း ခုနလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ သေဘာထားေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ သိရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ေတြ မ်ားစြာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ အက်ိဳးရွိတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကလည္း အင္မတန္မွ အက်ိဳးရွိတဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိတာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု က်ေနာ္တို႔ ခြဲျခားလို႔ မရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ခြန္အားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္ေနသလို တဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ျပည္ပရဲ႕ ခြန္အားေတြကိုပါ က်ေနာ္တို႔ ရယူၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ သမၼတႀကီး မၾကာခဏ ေျပာဖူးသလိုပါပဲ Forward ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဒါ Move Forward ဆိုၿပီး ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

Voa


(20 May 2013 ရက္စြဲပါ Chron မွ Matthew Pennington ႏွင့္ Nedra Pickler တို႔ေရးသားေသာ Obama vows US support as Myanmar leader visits ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)
သမၼတ Barack Obama သည္ တနလၤာေန႔က ကာလၾကာရွည္ကေစာင့္စားခဲ့ရေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ျမန္မာ သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဦးေဆာင္ေပးမႈ အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ကဆက္လက္ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရန္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္းတြင္ စတင္ထိုင္မိသည္ႏွင့္ Obama ကစတင္စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားကမူ တိုင္းျပည္ရွိလူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားမႈကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အထီးက်န္ျပဳခံရမႈမ်ားၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လက္ခံမႈအတြက္ အခ်ိဳးအေကြ႕ ေျပာင္းသြားမႈအား ကမၺည္းထိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Obama က ဦးသိန္းစိန္၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးပါေသာ တင္းမာမႈမ်ားရပ္ဆိုင္သြားေစျခင္းအတြက္ အမွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေဆြေတာ္ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံလမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚမွာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ အေဆြေတာ္ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈတိုင္းကို အေမရိကန္အေနနဲ႔ ကူညီမႈေတြေပးမယ္ဆိုတာ သိေစလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ခက္ခဲၿပီးရွည္လ်ားတဲ့ခရီးရွိေပမယ့္၊ ေနာက္ဆံုးမွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သြားရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သိထားပါတယ္” ဟု Obama ကေျပာပါသည္။

ဝါရွင္တန္ရွိတကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ဦးသိန္စိန္ကမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ ေခတ္သစ္အတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူနည္းစုမူဆလင္မ်ား ၾကားျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရပ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴး လြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

Obama ကျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ “ လူေတြအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရတာေတြ၊ သူတို႔အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈေတြရပ္တန္႔သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

Obama ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားပိုမိုလႊတ္ေပးေရးအ တြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ သို႔မွသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး၊ တိုင္ရင္းသားပဋိပကၡမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ “ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပထမဆံုးဝန္ခံထားသလို၊ ခရီးရွည္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သလို လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ ဖိႏွိပ္ေသာစစ္အစိုးရေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ယခုအိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ကြန္ဂရက္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရန္ လံုးဝျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလက ၎အား အေမရိကန္သို႔လာေရာက္ရန္တားျမစ္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လက Obama သည္ လက္ရွိသမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ပထမဦးဆံုး သမၼတျဖစ္လာပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ စစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးေရးႏွင့္ တ႐ုတ္အေပၚမွီခိုမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ မက္လံုးမ်ား ေပးသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။

အေမရိကန္သည္ တင္းၾကပ္ေသာစီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚဆုလဒ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတို႔မထိရေသးေသာ ေစ်းကြက္သစ္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက အေမရိကန္သည္ ၎၏ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာပစၥည္းမ်ားအေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေရး စဥ္းစားေနသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ အဂၤါေန႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မူမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Obama သည္ အေမရိကန္အစိုးရသံုးေနက် “Burma“ ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းမွ ဖယ္ခြာ၍ “Myanmar” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ညႊန္းဆို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Jay Carney က ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေလးစားမႈရွိေၾကာင္း သံတမန္ေရးအရေလးစားမႈကိုျပသသည့္အေနျဖင့္ “Myanmar” ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့မႈမွာ 1966 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဦးေနဝင္း ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေဒသတြင္းဆန္အိုးႀကီးအျဖစ္မွ စီးပြားေရးအရ အေျခအေနဆိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ အာဏာရွင္ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလႈပ္ရွားသူမ်ားက အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိတ္ေခၚမႈအား ျပင္းထန္စြာေဝဖန္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေပးလိုေသာ သတင္းစကားမွားယြင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ ဖိအားေပးရန္ ၾသဇာကို အလဟႆျဖစ္ေစေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရကေျပာၾကားရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အခ်က္ျပရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စစ္တပ္မွသေဘာထားတင္းမာသူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေနဆဲျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုသူမ်ားရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္၎က ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ားဆိုသည္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာလူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ စစ္တပ္သည္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္ (Kachin rebel ဟုသံုးႏႈန္းထားပါသည္-အယ္ဒီတာ) မၾကာမီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၎ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အာ ဏာခြဲေဝ ေပးမႈႏွင့္ သယံဇာတမွ်ေဝေရးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ တစ္ျပားမွမေလ်ာ့ပါဘူး” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္ School of Advanced International Studies တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တနလၤာေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ခရီးစဥ္ကို ဆႏၵျပေနေသာ လႈပ္ရွားသူ(၃၀) ခန္႔ရွိၿပီး၊ အစိုးရတြင္းမွ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ ခဲ့ၾကပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရပ္သြားမယ့္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈကိုသာ လိုလားပါတယ္” ဟု အဆိုပါဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္သူ International Foundation for Burma National Congress မွ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 2011 မွစ၍ သမိုင္းဝင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္း အဆိုးေရာေနမႈကို မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ အနည္းဆံုး (၁၆၀) ခန္႔ ေထာင္ထဲတြင္ရွိေနေသးေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ဆိုပါသည္။

အစိုးရသည္ Red Cross ကို ခုႏွစ္ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား အကန္႔အသတ္ ႏွင့္သာ ေပးေၾကာင္းဆိုပါသည္။

တနလၤာေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအတြက္ အထူးစိုးရိမ္ရေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စာရင္းထပ္မံသြင္းခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ 1999 ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနကေျပာၾကားရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ၌ ရြာမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ရာ ေဒသဆိုင္ရာနယ္စပ္လံုၿခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္မႈရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မူဆလင္မ်ားကို ဇြန္လမွစ၍ မတရားဖမ္းထားရာ၊ အိပ္စရာ၊ စားစရာ မေပးေၾကာင္းဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စစ္ေမးစဥ္ ေသဆံုးရေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကဆိုပါသည္။

yangon chronicle


ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္ကို ေမလ ၅ရက္ေန႔က ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံအတြင္း လူစုလူေ၀းႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ (၁/၂၀၁၃) အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းကို အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ( ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦး၀င္းျမင့္ (ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦး၀င္းထိန္ (မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးသိန္းညႊန္႔၊ ေဒါက္တာစုိးရင္၊ ဦးျမင့္စိုး၊ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ဦးေပၚလွ်ံလြင္၊ ဦးတင္ျမ၊ ေဒၚရီရီျမင့္၊ ဦးတင္ေမာင္ဦး၊သူရဦးေအာင္ကိုတို႔မွ ေဆြးေႏြးၾကမည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းဓာတ္ပံု..Burma Vj

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.