06/02/13ျမနႏၵါ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၂၀)

ပုဂံေခတ္အေနာ္ရထာဘုရင္လက္ထက္မွစ၍ ယေန႔ ၂၁ရာစု၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္ထိ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့သူတို႔ကို တစ္ဘက္တြင္သကၠရာဇ္စဥ္၍ တျခားတစ္ဘက္တြင္ ယင္းတို႔လက္ထက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈဇယားကို ဂရပ္(ဖ္) ဆြဲၾကည့္ပါက ယေန႔ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူျပဳေပမည္။
အဆိုပါ ဂရပ္(ဖ္) ဇယားက ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ျမန္မာနုိင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေကာင္းမည္မွ်ႏွင့္ ၾကံဳဆံုခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ မင္းဆိုးမင္းညစ္ ၊ မင္းညံံ့မင္းဖ်င္း မည္မွ်ႏွင့္ ကံဆံုခဲ့ရသည္ကို ေဖာ္ျပေပမည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါမင္းေကာင္း မင္းဆိုး၊ မင္းည့ံတို႔လက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရးအစရွိေသာ ႏုိ္င္ငံ့အေရး အတက္အက်မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါမည္။

ဒီေန႔ကမၻာတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံကိုၾကည့္ပါ။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေရာက္ ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ႏုိ္င္ငံကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။
ကမၻာတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ နုိင္ငံမ်ားအနက္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ နုိင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သူတို႔၏ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားက တရားမွ်တမႈမ်ားသည္။ လူကို မူတည္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအား ထိခိုက္ေစမည့္အခ်က္မ်ားကိုသာ မူအရပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါႏုိ္င္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မိမိအတၱ၊ မိမိပါတီအတၱထက္ ႏိုု္င္ငံ့အက်ိဳး၊ လူမိ်ိဳးအက်ိဳးကို သေဘာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ ဦးစားေပးၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ ဒုတိယသက္တမ္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲၿပိဳင္ပြဲအေပၚ တစ္ကမၻာလံုးက အတိုင္းထက္အလြန္စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။ စကားေျပာေကာင္းေသာ အာဖရိကန္၊ အေမရိကန္ကျပား၊ သမၼတအိုဘားမား ရာဇပလႅင္ေပၚ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပေရးရာမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမသမၼတေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အိုဘားမားေျဖရွင္းႏုိ္င္သည့္ကိစၥမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မေျဖရွင္းနုိ္င္သည့္ အေရးအရာမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္စဥ္က အိုဘားမား အႏုိ္င္ရႏုိင္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ပရိတ္သတ္မ်ားက အလြယ္တကူခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ပြဲတြင္မူ မည္သူမွ် အိုဘားမားႏိုင္မည္ တစ္ထစ္ခ်မခန္႔မွန္းရဲၾက။ တစ္ဖက္ျပိဳင္ဘက္မွ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ ရႊန္းမစ္ကေန သည္ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ပါ။

သမၼတ မဲဆြယ္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းေျပာဆိုမဲဆြယ္ရာမွ ၊ ႏွစ္ေယာက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုကာ မဲဆြယ္ရသည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ ကမၻာက ရင္တမမေစာင့္ၾကည့္ေနၾကစဥ္ ၊ အိုဘားမားက ထပ္မံအႏုိင္ရသည္။ ႏုိင္သူျပံဳသည္မွာ ဘာမွမဆန္း။ ေလာကဓမၼတာျဖစ္ပါသည္။
ရႈံးသူ ရႊန္းမစ္ကေနက အျပံဳးမပ်က္ အရႈံးကို လက္ခံၿပီး၊ ႏိုု္င္သူကို ၀မ္းေျမာက္ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာနိုင္တာကမွ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိေပသည္။ အနိုင္အရႈံးကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ျပည္သူကုိ ေလးစားမႈျပျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိဳးက်စနစ္ေတာင္းလာျခင္း၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ လူမႈေရးကိစၥမ်ားေပၚလာျခင္းသည္ လာေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို မီးနီျပေနေသာ အခ်က္မ်ားဟု ယူဆသူအမ်ားအျပားရွိေနၾကပါသည္။ လက္ရွိ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက အဘယ္မွ် သမၼတျဖစ္နိုင္ခြင့္မရွိ။
နိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ကအခ်ိဳးက်စနစ္အေၾကာင္း ျပန္စလာခ်ိန္၌ပင္လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက သမၼတလုပ္ၿပီးအစိုးရဖြဲ႔မည္ဆိုလွ်င္ ၾကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ (The First weekly-12-5-2013 )
အလားတူပင္ (၂၇-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ထုတ္ Express Times တြင္ ေဗဒင္ပညာသုေတသီကိုစိုးမိုးထြန္းက မဟာေဗဒင္ဘုတ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းေရးသားျပန္ပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးနိုင္ရန္ သမၼတလုပ္လိုသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသည္။ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ေစလိုၾကသည္။

၁၉၃၀ ျပည့္နွစ္၀န္းက်င္မွစ၍ယေန႔ထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ နိုု္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ လူထုအမ်ားစု၏ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈရသူ ႏွစ္ဦးသာရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အေနအထားႏွင့္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေနအထားကမတူညီၾက။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေနက ပိုမိုသိမ္ေမြ႕ရႈပ္ေထြးပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရင္ဆိုင္ရသူက နိုင္ငံျခားသား အဂၤလိပ္နွင့္ ဂ်ပန္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္က မရရသည့္နည္းျဖင့္ အာဏာနွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ မိမိလူမ်ိဳးေသြးရင္းသားရင္းမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဂၤလိပ္က ကမၻာတြင္ လူမ်ိဳးႀကီးသား အပီသဆံုးလူမ်ိဳးဟူေသာ ဘ၀င္ရွိသျဖင့္ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာသည့္ အပိုင္းရွိေနေသးသည္။
၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကိုျဖိဳခြဲရာ၌ပင္ နံပါတ္တုတ္ေလာက္သာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္အစိုးရျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကား ဆူပူအံုၾကြမႈမွန္သမွ်ကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းနည္းသံုး၍ ေျဖရွင္းသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူမ်ားက တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္က ကိုယ့္ေသြးကိုယ့္သား ျမန္မာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုျမန္မာမ်ားက ေမြးထားေကၽြးထား၍ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသူမ်ား၊ သူတို႔နွင့္ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရင္ဆိုင္ရသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရတက္လာခါစက၊ အစိုးရသစ္အေပၚ စိတ္၀င္စားသူနည္းပါးလွသည္။ မ်က္လွည့္ျပပြဲၾကီးသဖြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ရံု ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

မၾကာမီသမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္က တီဗြီမွန္သားျပင္ေပၚ၌ ေပၚလာသည္။ ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနွင့္ “မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား ”ဟု စတင္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသာအခါ ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား “ဟင္ခနဲ”“ဟာခနဲ” ျဖစ္သြားၾကသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားေျပာေနၾကစကား “တပ္မေတာ္သည္သာအမိ တပ္မေတာ္သည္သာ အဖ” မဲျပာပုဆိုးကို ခ်က္ျခင္းအမႈိက္ပံုးထဲ ထည့္ပစ္လိုက္ၿပီး “ ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ”ဟု ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေလသံေျပာင္းပစ္လိုက္သည္။ စစ္ေဘာင္းဘီပူပူေႏြးေႏြးခၽြတ္ သမၼတအသစ္က်ပ္ခၽြတ္ ဦးသိန္းစိန္ကို လက္ခုပ္တီးၾကိဳဆိုၾကေတာ့သည္။

ထိုကာလမ်ားက က်က္သေရခဏရွိခဲ့သည္။ ခပ္ျပံဳးျပံဳး ေလေပ်ာ့ေပ်ာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား သမၼတႀကီးဟု ခ်ီးျမွင့္သံမ်ားကား ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုကို ေခတၱရပ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်ိန္တြင္ မိုးယံထက္ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာရွိေနသည္။ သမၼတႀကီးနွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲျခင္းအက်ိဳးကို ခံစားရေတာ့မည္ဟု ယံုမွတ္ၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ ထိုစဥ္ကပင္ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈက ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ အျပတ္အသတ္သာလြန္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုး၇သည္ ဒီမိုကေရစီဟု ဟစ္ေၾကြးထားသျဖင့္ မီဒီယာကို ေျဖေလ်ာ့ေပးရၿပီး ၊ မီဒီယာကိုေရွာင္ေလ့ရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းတျဖစ္လဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ မီဒီယာနွင့္ရင္ဆိုင္ရေတာ့သည္။ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား စကားငွားသံုးရလွ်င္ မီဒီယာတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသူမ်ားေပၚလာၾကသည္။ ဦးစြာပထမ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ ေနာက္ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြ အစရွိသျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ၾကသည္။

မီဒီယာတိုက္ပြဲတြင္ မေန႔တေန႔က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲဲက်ခဲ့သူကား သမၼတဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေမ၁၈ မွ ၂၂ ထိ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သမၼတႀကီး၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ ပကတိရုပ္ကို ျမန္မာျပည္သူတို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။
ေခတ္နွင့္မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးတြင္ အျမဲပါ၀င္ပတ္သက္ေနမည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းသည္ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၀ွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ေပၚသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံေရးတြင္ မလႊဲသာ၍ ပါ၀င္ရေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးပါက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နိုင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္ရဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အၾကိမ္ၾကိမ္မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ တပ္မွထြက္မည္။ နိုင္ငံေရးမွထြက္မည္။စာေရးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ခံရျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီးျဖစ္၍၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၍ ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဖခင္လည္းျဖစ္၍ဟု ေျပာၾကားသြား၏ ။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊တပ္မေတာ္ဖခင္၏ စကားကို ဆန္ ့က်င္လ်က္ စီးပြားေရးဆက္လက္လုပ္စားသြားမည့္ တပ္မေတာ္၊ ကိုယ္က်ိဳးဘယ ္ေတာ့မွ မစြန္ ့မည့္တပ္မေတာ္ဟု ဆဲြယူလ်င္ရေသာစကားမ်ိဳးကို အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ ဖြင့္ေျပာျခင္းကား လြန္စြာဆိုးရြားလွပါသည္။ဦးသိန္းစိန္၏ ေနာက္ထပ္မ်က္နွာဖံုးကြာက်မႈကား ၊ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနကို မသိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာမ်ား မၾကာခဏ ဆႏၵျပေနသည္မွာ အလုပ္အကိုင္မရွိ၍ “တစ္ေန႔ေငြသံုးေထာင္ယူၿပီး ဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္”ဟုေျပာလိုက္ျခင္းသည္ ဦးသန္းစိန္၏ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းမႈ၊ ျပည္သူနွင့္ကင္းကြာမႈ။ ျပည္သူ႔ဘ၀ကို မသိရွိမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အေမ၇ိကန္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွအျပန္ ၊ ဦးသိန္းစိန္ကို ၾကိဳမည့္သူမ်ားကို ၾကိဳဆိုေရးတာ၀န္ယူထားသည့္ ခရိုနီမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကားခသံုးေထာင္ေပးလွ်က္ၾကိဳခိုင္းရသည္။ၾကိဳသည့္ေန႔တစ္ရက္ကိုလည္း အလုပ္တက္ေၾကာင္းျပေပးသည္ဟု ခရိုနီကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာဖူးပါသည္။

အဘယ္သမၼတ အၾကံေပး၊ သို႔မဟုတ္ အဘယ္အနားျပာတစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား သမၼတႀကီးအား သတင္းေျပာင္းျပန္ေတြ ေပးပို႔ထားပါလိိမ့္။ ဦးေန၀င္းကစ၍ ဦးသိန္းစိန္ထိ ၊ ထိပ္တန္းရာထူးေနရာရၿပီးသူအားလံုး စနည္းနာျခင္း၊ ျပည္သူနွင့္ထိိေတြ႕ျခင္းမရွိေတာ့။ ထိုအခါ အေျခအေနမွန္မ်ားကို မသိေတာ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း သက္ရွိထင္ရွားစဥ္က ဆီ၊ ဆန္၊ ငရုတ္တို႔၏ ျပင္ပေပါက္ေစ်းအမွန္ကို သိရန္ၾကိဳးစားတိုင္း ေရွ႕မွ ကာဆီးလိမ္ညာသူတို႔သည္ ထိုအခါက ဦးေန၀င္း၏ အနီးကပ္စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လိမ္ညာမႈ ရာဇ၀င္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳခဲ့သူမ်ား ယေန႔ထိ တစည ပါတီတြင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေနၾကေသးသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းတြင္ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳးအေရးကို ဦးထိပ္ထားသူျဖစ္ရန္ ပါ၀င္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ၀အေျခေနမွန္ကို သိေနသူျဖစ္ရန္လိုသည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုး ဦးသိန္းစိန္တြင္ ကင္းမဲ့ေနသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ႔သမၼတ သက္တမ္းကို ဤသို႔ပင္လိမ္ဖယ္ဖယ္တီးပါလုိ႔ ဒိုးပတ္၀ိုင္းျဖင့္ ဆက္ခ်ိီတက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရွားေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ။အခင္းအက်င္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မ်က္ေျခမျပတ္ရန္လိုပါသည္။ မိမိစိတ္ခ်ယံုၾကည္ေသာ မိမိအားကိုးေသာေခါင္းေဆာင္ကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရေစရန္ ျမန္မာျပည္သူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အလြန္ကာလ ယေန႔ထိ ကမၻာက လက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မည္သူနည္း။ ထိုေခါင္းေဆာင္၏အရည္အခ်င္းမ်ားက ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရွိသနည္း။ ေခါင္းေဆာင္မွန္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဦးေဆာင္ေသာပါတီသည္ အျခားပါတီမ်ားထက္ေတာ့ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာတို႔ ဒုကၡဘက္စံု ရႊံႏြံတြင္းမွလြတ္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလိုသည္။ ျမန္မာတို႔ ဒုကၡဘက္စံု ရႊံႏြံတြင္းမွလြတ္ရန္ရုန္းထၾကရေတာ့မည္။

Photo..Tun wai facebookရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနား က်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ (၁၆)ဦးသည္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနားက်င္းပေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ယေန႔ ဇြန္လ၊ ၂ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝးမွ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေငြရတုအခမ္းအနားက်င္းပေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၁၁)ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္းျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုျပည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက၍ ေဒသ အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ျပန္လည္စုစည္းၾကရန္ျဖစ္သည္။
ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ ရဟန္းရွင္လူ၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ပါဝင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေငြရတု အခမ္းအနား က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲမူတြင္ အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မူအေပၚအေျခခံ၍ ဤေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

The 88 Generation Peace and Open Societyအသက္ ၃၃ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတစ္ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔ (ေမလ ၂၇)က မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္ၿမိဳ႕ ဘူးကစ္ မာတာဂ်မ္အရပ္က ရဲစခန္းထဲကို သြားေရာက္ၿပီး အမႈဖြင့္ဖို႔တိုင္ၾကားမယ္ေျပာၿပီး ရဲသားဆီက ပစၥတိုေသနတ္ကို လုယူခဲ့တယ္လို႔ The New Straits Times သတင္းစာက ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

သူ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြရွိတယ္လို႔ တိုင္တန္းခဲ့တာေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႕က ကင္းလွည့္ၿပီး စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဘာတစ္ခုမွ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မေတြ႔ရေၾကာင္း ရဲစခန္းထဲရွိေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါမွာ ေသနတ္ကိုလုၿပီး ၃ ခ်က္တိတိ ပစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မၾကာခင္မွာပဲ ရဲစခန္းေရွ႕ထြက္လာၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ပစ္သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ေသနတ္က Jam ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရဲေတြက ေသနတ္ကိုျပန္လုခဲ့ရၿပီး ေဆးရံုကို ပို႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

MALAYSIA - He walked into a police station in Bukit Mertajam in Penang early on Monday morning to make a report over a fight in a group of flats.

The 33-year-old Myanmar national claimed that somebody had threatened him and that he wanted to file the report, The New Straits Times reported.

Acting on his information, the police motorcycle patrol unit was deployed to the area, said the state Criminal Investigation Department chief Senior Assistant Commissioner Mazlan Kesah.

But when the patrol unit reached the area where the complainant said he had been threatened, they found that there was no such case.

The patrol unit told this to the personnel attending to the Myanmar national's report.

SAC Mazlan said that the moment the complainant heard this, he jumped over the desk and charged at the policeman on duty, then grabbed the latter's pistol.

Said SAC Mazlan: "The policeman managed to shove the man away and dashed out from the police station before hearing several shots fired in the building."

The man fired three random shots in the station premises.

Pulled trigger

Minutes later, he walked out from the police station and planted the pistol on his head before pulling the trigger.

Fortunately, the pistol got jammed, allowing the policemen to subdue him and recover the gun.

SAC Mazlan said the man was sent to the Seberang Jaya Hospital for medical assessment.

It is not known how long he had been working in Malaysia.
http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Malaysia/Story/A1Story20130529-425950.html

ုkAMAYUT MEDIA

( နံနက္ ၁၁း၃၃ နာရီ )

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အတည္ျပဳရရွိထားေသာေသဆုံးထိခုိက္စာရင္း
------------------------------------------------------------------
ေသဆုံးသူ - ၂ ဦး။
ကုိမင္းေဇာ္ ( ျမန္မာ - တရား၀င္ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ေနသူ )
ကုိခုိင္၀င္း ( ျမန္မာ - တရား၀င္ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ)

အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိသူ - ၂ ဦး။( အသက္အႏၱရာယ္စုိးရိမ္ရ)
-----------------------------------------------------------------------

- ျမန္မာ- ကရင္လူမ်ဳိးလူငယ္ ၂ ဦး - တရား၀င္ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ေနသူ )
( ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ငပုေတာျမဳိ႕နယ္မွ ။ မေလးရွားသုိ႔ ေရာက္ရွိတာ၂ ရက္
သာရွိေသး )

ဒဏ္ရာမွသက္သာလာေသာ အစ္ကုိျဖစ္သူ ကုိေစာအယ္ရွီး
Saw Eh Shee ( ျမန္မာ-ကရင္အသက္ - ၃၉ ႏွစ္။ ) မွ
ေျပာျပခ်က္ ။

- ( မေလးရွားရွိ ျမန္မာလူမွဳကူညီေရးအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳျပီး )

- Young Buddhist Association -
မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆလာယန္းတြင္ ျမန္မာ ႏွစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရကာ သုံးဦးမွာ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးရုံတင္ထားရ
မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆလာယန္းၿမဳိ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားကာ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရၿပီး သုံးဦးမွာ ေဆးရုံတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

“ေမ ၃၀ မွာ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ဦး ေခါင္းျပတ္ေသဆုံးတယ္။ ၃၁ ရက္မွာ ေနာက္တစ္ဦး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံရတယ္။ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ထပ္ျဖစ္တာမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦး ေဆးရုံတင္ထား ရပါတယ္။ သူတုိ႔ ၃ ေယာက္လည္း အေျခအေန မေကာင္းပါဘူး” ဟု ကပုန္း နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးစန္း၀င္းက ေျပာပါသည္။

လက္ရွိတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာလာယန္း ကုန္စိမ္းေစ်းတန္းရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ကပုန္း နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ ဦးေဆာင္၍ ကပုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အျခားေနရာ အသီးသီးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မႇ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက ''အဲဒီေနက ျဖစ္စဥ္မႇာ ႏႇစ္ေယာက္ေသတယ္။ သံုးေယာက္က ဒဏ္ရာျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရထားၿပီး တစ္ေယာက္ေပ်ာက္ေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ကပုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမႇာ ပုန္းေနရတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အျပင္ဘက္ကေန ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ ပတ္ေနၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို မီးရိႈ႕ပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရိႇေနတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မႇာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြက ဆလာယန္းေဒသခံေတြ မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ေတာင္ မသိလိုက္ၾကဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေဒသခံေတြက က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ေနေပမယ့္ ျမန္မာသံ႐ံုး အသိုင္းအ၀ိုင္းက ျပႆနာက စိုးရိမ္စရာမရိႇဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲလို႔ ေျပာေနၾကတယ္'' ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ဆလာယန္းေဒသမွ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦးကလည္း “ကၽြန္ေတာ္သိတာကေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ၆ ေယာက္ေလာက္ ေသသြားတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ။ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူ ၈၀ နဲ႔ ၁၀၀ ၾကား ဆလာယန္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ခုိလႈံေနရတယ္။ ဒါကုိ အၾကမ္းဖက္လုိတဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေရွ႕ကေန ေအာ္ဟစ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ အခုေနာက္ပုိင္း မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္ လူအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုိမႈေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေန၊ ၾကားေနပါတယ္။ ကြာလာလမ္ပူ ဘက္မွာေတာ့ ျမန္မာဆုိင္ေတြမွာလည္း ေအးေဆးပဲ၊ မြတ္ဆလင္ ဆုိင္ေတြမွာလည္း ေအးေဆးပါပဲ၊ သံရုံးကေတာ့ ဒီျပႆနာကုိ ထူးထူးျခားျခား ထုတ္ျပန္တာ မရွိသလုိ အေျခအေန ေအးေဆးရွိတယ္ လုိ႔ပဲ ေျပာတာ ၾကားရပါတယ္။ ျမန္မာသံရုံးရဲ႕ အကူအညီကုိေတာ့ ဆလာယန္းမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ အခုအခ်ိန္ထိ မရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဆုိပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျဖစ္မွန္ကုိ စုံစမ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေ႒းက Eleven Media Group သုိ႔ ေျပာၾကားထားပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အသတ္ခံရမႈ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းထားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ နာမည္ႀကီး The Star သတင္းစာတြင္ လက္ရွိအထိ သတင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရၿပီး NTV 7 သတင္းဌာနက ေသဆုံးသူတစ္ဦး၏ အေလာင္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သယ္ယူသြားပုံကုိ movie file ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Bernama သတင္းဌာနတြင္လည္း တစ္ဦးေသဆုံးေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးမွာ ကုိခုိင္မင္း (၃၂ ႏွစ္) ႏွင့္ ကုိမင္းေဇာ္ (၃၃ ႏွစ္) ပဲခူးၿမဳိ႕ ေနထုိင္သူတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုိမင္းေဇာ္က မေလးရွားမွာေနၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနပါၿပီ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနတဲ့လူပါ၊ အဲ့ဒါကုိ ေသတဲ့လူမရွိဘူး၊ ျမန္မာေတြ အရက္မူးၿပီး ရန္ျဖစ္တာလုိ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံ ျမန္မာသံရုံးက သတင္းေတြ ျဖန္႔တာကုိေတာ့ မေက်နပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါက သံရုံးက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ယခုျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆုံးသူ ကုိမင္းေဇာ္၏ ညီမ (မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ) က ဆုိသည္။

၎ကပင္ “ျမန္မာသံရုံးရဲ႕ အကူအညီ ဘာမွ မရေသးဘူး။ အခုလည္း ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးေၾကာင့္ အလုပ္က နားေနရတာ သုံးရက္ရွိေနၿပီ။ ကၽြန္မအစ္ကုိရဲ႕ နာေရးကိစၥကုိလည္း ကပုန္း နာေရးကူညီမႈအသင္းက ကူညီေပးေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကပုန္းရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ပုဒ္မကုိ ရဲစခန္းမွ မေျပာေသးေၾကာင္း၊ ေမ ၃ ရက္ (မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္) နံနက္ ၁၀ နာရီသုိ႔ ျပန္ခ်ိန္းထားေၾကာင္း ေသဆုံးသူ ကုိမင္းေဇာ္၏ ညီမျဖစ္သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven media group

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဆာလာရမ္းၿမိဳ႕ ရန္ျပဳမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးေသဆုံး

မေလးရွားနုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕က ဆာလာရမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔နဲ႔ ေသာၾကာေန႔ ၂ ရက္အတြင္း လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ရန္ျပဳတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦး အသတ္ခံရၿပီး ၄ ဦး ဒဏ္ရာရသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေသဆံုးသူ ၂ ဦးမွာ တဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ့ ကိုမင္းေဇာ္ (ခ) နာဆစ္ ဆိုသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တေယာက္ရဲ႕အမည္ကိုေတာ့ မသိရေသးဘူးလို႔ ဆာလာရမ္း ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ကပ္လ်က္က ပုမ္းၿမိဳ႕နယ္က နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠဌ ကိုဆန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္။

" ေသတာ ၂ ေယာက္၊ ဒဏ္ရာရတာ ၄ ေယာက္ မေန႔က ဒဏ္ရာရတဲ့ ၂ ေယာက္က အေျခေနမေကာင္းဘူး၊ ေသတဲ့တစ္ေယာက္က ကုိမင္းေဇာ္နဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္က စာရြက္စာတမ္းေတြဒီမနက္မွရမယ္ နာမည္မသိရေသးဘူး၊ သူတုိ႔က ဆာလာရမ္းဆုိတဲ့ၿမိဳ႕မွာ သီရိမဂၤလာေစ်းႀကီးရွိတယ္ အဲ့ေစ်းႀကီးမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတာ"

မ်က္ျမင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္အရ တိုက္ခိုက္သူေတြဟာ မေလးရွားနိုင္ငံသားေတြ မဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက လာသူေတြပဲျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆန္တူးရဲစခန္းက ဒုရဲမွဴး အဗူဘာကာ-က ရန္ျပဳခံရလို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူ ျမန္မာတေယာက္သူတို႔ စခန္းကိုလာတိုင္တဲ့အတြက္ ရဲစခန္းက လိုက္သြားတဲ့အခါ ေစ်းဆိုင္ရဲ႕အေနာက္ဖက္လမ္းမွာ ေသဆံုးသူရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕တာလို႔ ေျပာဆိုေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံက ဘနားမားသတင္းက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူရဲ႕အဆိုအရ တိုက္ခိုက္သူအုပ္စုကိုမမွတ္မိ လိုက္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကလူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရေၾကာင္း အဲဒီသတင္းမွာေရးထားပါတယ္။

ဒီအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အဲဒီေဒသအနီးတဝိုက္မွာေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား တခ်ိဳ႕ဟာ ကပုမ္းၿမိဳ႕မွာသတင္းသံုးတဲ့ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအႏိၵကရဲ႕ သမာၻသေမာၻဓိ ေက်ာင္းတိုက္ကို မေန႔က သြားေရာက္ခိုလႈံၾကတယ္လို႔လဲ ကိုဆန္းဝင္း ကေျပာပါတယ္။

" သမာၻသေမာၻဓိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ မိန္းကေလးေတြလည္းပါတယ္ သူတုိ႔က ဒီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေနဖုိ႔လာတာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခုိလံႈလုိ႔ရပါတယ္၊ သူတို႔သြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကုိ ကားေတြနဲ႔ လုိက္ပုိ႔ေပးတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ရွိတယ္"

ဒီအမႈမွာ တိုက္ခိုက္သူေတြကိုရဲကစံုစမ္းရွာေဖြေနၿပီး၊ ဒီေန႔မနက္မွာလဲ ျမန္မာသံရံုး တာဝန္ရွိသူ ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ေတြ႕ဆံုဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို ့ ကိုဆန္းဝင္းက ေျပာပါတယ္

RFA


ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ
Crime Against Next Generation

စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ အလြန္ဆိုးဝါး ၾကီးေလးတဲ့ ရာဇဝတ္မႈၾကီးေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တာကို အားလုံးအသိပဲ။ ဇူလိုင္ ၇ မွာ ေက်ာင္းသား ရာေက်ာ္ကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာ၊ ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းၾကီးမွာ ေဆးရုံထဲအထိ ဝင္ပစ္တာ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးေတြပါမခ်န္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ အေလာင္းေတြလမ္းနဲ႔ ျပည့္သြားေအာင္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာ၊ ၂၀၀၇ မွာ သံဃာေတြကို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္တာ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တာ၊ စစ္ေၾကာေရးမွာ အသက္ေသတဲ့ အထိ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြဟာ အလြန္ဆိုးဝါး ၾကီးေလးတဲ့ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈၾကီးေတြပဲ။ စီးပြားေရး ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာ၊ တရားစီရင္ေရး ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာ အားလုံးဟာ ၾကီးေလးတဲ့ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ေတြခ်ည္းပဲ။

ဒါေပမဲ့ အဲသေလာက္ၾကီးတဲ့ ရာဇဝတ္မႈၾကီးေတြထက္ ပိုၾကီးတဲ့ ရာဇဝတ္မႈၾကီးေတြ ရွိေသးတယ္။ အထက္မွာ ေျပာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ဟာ သာမန္ လူသတ္မႈ ၊ မုဒိန္းမႈေတြထက္ အဆရာေထာင္ပိုမိုၾကီးေလးတဲ့ ျပစ္မႈေတြျဖစ္ေပမဲ့ လက္ရွိ အသက္ထင္ရွားရွိတဲ့လူေတြသာ ခံစားရတဲ့ ျပစ္မႈေတြ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ က်ဴးလြန္တဲ့ ဒီ့ထက္ ပိုၾကီးတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကေတာ့ မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ထိခိုက္နစ္နာရုံမကပဲ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ အဆက္ဆက္အထိ ထိခိုက္နစ္နာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ဳိးေတြပဲ။ အဲဒီလုိ ျပစ္မႈမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြ အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ( Crime Against Next Generations ) လို႔ သတ္မွတ္ရလိမ့္မယ္။

ဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္မ်ဳိးဆက္အေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈၾကီး ၃ ခုရွိတယ္။

ပထမ တစ္ခုက ပညာေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ ဆြဲခ်လိမ့္မယ္ဆိုတာကို ၁၉၆၂ ခု စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းျပီးျပီးခ်င္းမွာပဲ ၊ ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ ၁၉၈၈ မွာ အျမင့္ဆုံးကို ေရာက္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို အဆမတန္ ဖိႏွိပ္တယ္။ ေက်ာင္းေတြကို ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္တယ္။ ပညာေရး စနစ္တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းေတြကို အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာလုပ္ပစ္လုိက္တယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ဆရာေတြ အလုံအေလာက္မရွိဘဲ ေက်ာင္းေတြကို အမ်ားၾကီး ခြဲဖြင့္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ ပညာေရး သိပ္နိမ့္က်သြားမယ္ဆိုတာကို မသိမဟုတ္ဘူး။ သိတယ္။ သိရက္နဲ႔ တမင္လုပ္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကတစ္ခုတည္းပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြ မစုစည္းႏိုင္ဖို႔ ၊ မညီညြတ္ႏိုင္ဖို႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အာဏာ တည္ျမဲဖို႔ သက္သက္ပဲ။ ဒါတြင္ မကဘူး။ ေက်ာင္းေတြကို ျမိဳ႔ျပင္ ထုတ္ပစ္တယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြရွိပါရက္နဲ႔ အေဆာင္ေတြ ေဟာင္းေလာင္းထား ျပီး ေက်ာင္းသားေတြကို အေဆာင္မေပးဘဲ အျပင္မွာ ငွားေနခိုင္းတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေနေရး ထိုင္ေရး အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ သြားေရး လာေရး အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ဆင္းရဲတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါကို သူတို႔ မသိတာ မဟုတ္ဘူး။ သိတယ္။ သိလို႔ လုပ္တာပဲ။ အဲဒါ သူတို႔ အၾကိဳက္ပဲ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားမရွိရင္ အေကာင္းဆုံးပဲလို႔ သူတို႔ သေဘာထားၾကတယ္။ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား မရွိရင္ သူတို႔ အာဏာကို စိန္ေခၚမယ့္သူ မရွိတာပဲလို႔ သေဘာထားၾကတယ္။ ဒါတြင္ မကေသးဘူး။ ၈၈ အေရးအခင္းျပီးတဲ့ ေနာက္မွာ တကၠသိုလ္ေတြထဲမွာ နံပါတ္ဖိုး အျဖဴ ဝယ္လို႔ရလာတယ္။ ဒါကိုလည္း သူတို႔ လစ္လ်ဴရွဳထားတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ပ်က္စီးတာကို သူတို႔ လုံးဝ မပူပန္ဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံေရး လုပ္မွာကိုပဲ သူတို႔ ပူပန္စိုးရိမ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာ ရွိေသးတယ္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသူေတြထဲမွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္စားတဲ့လူရွိလာတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိလာတယ္။ ဒါကိုလည္း သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဝမ္းမနည္းတတ္ဘူး။ ၈၈ အေရးအခင္းျပီးကတည္းက ေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲ စာခိုးခ်တာကိုလည္း ခိုးခ်င္ခိုး ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ပ်က္စီးမယ့္အရာ၊ ပညာေရး ပ်က္စီးမယ့္အရာမွန္သမွ် ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ လက္ႏွစ္လုံးအလိုမွာ ကယ္တင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့လက္ထက္မွာ ပညာေရးဟာ ျပန္ဆယ္လို႔ ျပန္ကယ္လို႔ မရႏုိင္ေလာက္တဲ့ အသူတရာ ေခ်ာက္ၾကီးထဲအထိ က်သြားခဲ့တယ္။ ဒါကို သူတို႔ မသိတာ မဟုတ္ဘူး။ သိပ္သိတယ္။ သူတို႔ အသိဆုံးပဲ။ သိလြန္းလို႔လည္း သူတို႔ သားသမီးေတြ ဆိုရင္ ဘယ္ဝန္ၾကီးမွ ဗမာျပည္မွာ ပညာ မသင္ခိုင္းၾကေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံျခားပို႔ျပီး ပညာသင္ခိုင္းၾကတာကိုသာၾကည့္ေတာ့။ ဒီေလာက္ဆိုးသြားတဲ့ ပညာေရးကို ၈၈ မတိုင္ခင္ အေျခအေန အဆင့္အတန္း ျပန္ေရာက္ဖို႔ေတာင္ ေႏွာင့္ယွက္သူမရွိဘဲ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားခြင့္ရသည့္တိုင္ အနည္းဆုံး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္မယူဘဲ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္လုံးဟာ ပညာေရး နိမ့္က်တဲ့ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီျပစ္မႈဟာ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္လုံးအေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္္မႈၾကီးျဖစ္တယ္။ အသက္ ၂၀ ၊ ၃၀ အရြယ္လူငယ္ေတြကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ မေသခင္ ေန႔တုိင္း ရွိခိုး ေတာင္းပန္ရင္ေတာင္ မေက်ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျပစ္မႈၾကီးပဲ။ ဒီျပစ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူက စစ္အာဏာရွင္ေတြ အားလုံးပဲ။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ခ်င္းအေနနဲ႔ အျပစ္အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္ကို လက္ညႇိဳးထိုးျပပါဆိုရင္ အဲဒီလူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ပဲ။ အဲဒီလို ပညာေရးစနစ္ဖ်က္ဆီးေရးကို တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ပါ။

ေနာက္မ်ဳိးဆက္အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ Crime Against Next Generation နံပါတ္ ၂ ကို အခုေျပာပါမယ္။ ဒီျပစ္မႈက ေစာေစာက ျပစ္မႈထက္ ပိုၾကီးတယ္။ အဲဒီျပစ္မႈကေတာ့ တႏို္င္ငံလုံးျပည္သူေတြရဲ့ အက်င့္စာရိတၱကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ ျပစ္မႈပဲ။ အခုဗမာႏိုင္ငံမွာ လာဘ္မစားဘူးတဲ့ ဝန္ထမ္းမရွိဘူးလို႔ ေျပာရင္ ဘယ္သူျငင္းရဲသလဲ။ တခ်ိဳ႔က ေျပာလိမ့္္မယ္။ ဒို႔တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ လာဘ္မစားဖူးပါဘူး။ သူတို႔ သဒၶါလို႔ ေစတနာ အေလ်ာက္ ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေလးေတာ့ ယူဖူးတယ္လို႔....။ လက္ေဆာင္ယူတာဟာ လာဘ္စားတာပဲ ဆိုတာ တခ်ဳိ႔က မသိၾကေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႔က်ေတာ့ သိေတာ့ သိပါရဲ့။ မသိဟန္ျပဳျပီး သူတို႔စိတ္သူတို႔ ေျဖသိမ့္ၾကရတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ညာၾကရတယ္။ အင္မတန္ စိတ္နာဖို႔ေကာင္း တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို ခိုးမစားရင္ ထမင္းမဝတဲ့ ဘဝေရာက္ေအာင္ သူတို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ သိသိၾကီးနဲ႔ တြန္းပို႔ၾကတယ္။ မေလာက္မငွ လစာနဲ႔ ပစ္ထားၾကတယ္။ သူတို႔တေတြ စိန္စီေသာည လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္သူေတြ ခြ်တ္ျခဳံက်ငတ္မြတ္ေနတာကို မသိေယာင္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္ဆိုတာ ပ်က္စီးတာ corruption လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေခၚေဝၚသုံးစြဲတယ္။ ပ်က္စီးတယ္ဆိုတာ လာဘ္ယူတဲ့လူတြင္ ပ်က္စီးတာ မဟုတ္ဘူး။ လာဘ္ေပးတဲ့လူရဲ့ စာရိတၱလည္း ပ်က္စီးတာပဲ။ လာဘ္ေပးတယ္ဆိုတာ သူမ်ားထက္ အခြင့္အေရး မတရား ပိုလိုခ်င္လို႔ ေငြေၾကးအသုံးျပဳျပီး အခြင့္အေရးယူတာပဲ။ ဗမာျပည္မွာ တခ်ဳိ႔က လာဘ္ယူတဲ့လူကိုသာ အက်င့္ပ်က္တယ္လို႔ ထင္ျပီး လာဘ္ေပးတဲ့လူကိုေတာ့ လူၾကီးလူေကာင္းလို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါမွားတယ္။ လာဘ္ေပးတဲ့လူေရာ လာဘ္ယူတဲ့လူေရာ အတူတူ အက်င့္ပ်က္တဲ့လူပဲ။ တကယ္ေတာ့ လာဘ္ေပးတဲ့လူက ပိုေတာင္ဆိုးေသးတယ္။ လာဘ္ယူတဲ့လူက မလႊဲသာလို႔ ထမင္းငတ္မွာစိုးလို႔ ယူရတယ္။ လာဘ္ေပးတဲ့လူက ေငြရွိပါရက္နဲ႔ ပ်က္စီးတာ။ ဆိုးခ်င္ဆိုး ေပးတဲ့လူက ပိုဆိုးဦးမယ္။ ကဲ... ေမးပါရေစ။ ဗမာျပည္မွာ အရြယ္ေရာက္သူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့့္ျပီးသူထဲမွာ လာဘ္မေပးဘူးတဲ့လူ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ။ အလုပ္လုပ္ဖူးသူမွန္သမွ် လာဘ္ေပးဖူူးၾကတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံၾကရလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ လာဘ္ေပးသူေနရာကျဖစ္ေစ၊ လာဘ္ယူသူေနရာကျဖစ္ေစ တစ္ေနရာရာမွာ ေနခဲ့ၾကဖူးသူေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္ဆိုတာကို ပ်က္စီးမႈလို႔ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္နဲ႔ တိုင္းတာၾကည့္ရင္ ဗမာျပည္မွာ လူေကာင္းဆိုတာ ရွိေသးရဲ့လား။ မခိုးဖူးတဲ့လူ၊ သူခိုးအားေပး မလုပ္ဖူးတဲ့လူရွိေသးရဲ့လား။ ဒီတိုင္းျပည္ၾကီးကို သူခိုးတိုင္းျပည္ၾကီးလို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကမလဲ။ ဒီလို ခိုးလို႔ လာဘ္စားလို႔ဆိုျပီး သူတို႔ကိုေရာ အျပစ္တင္လို႔ ရမလား။ ထိပ္ဆုံးက သူခိုးၾကီးေတြၾကီးပြားေကာင္းစားေနပုံနဲ႔ သူတို႔ငတ္ေနပုံကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ ရင္ သူတို႔ကို ဘယ္လိုမွ အျပစ္တင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဂုဏ္သေရရွိ သူေဌးမင္းၾကီးေတြဆိုတဲ့ ခရိုနီၾကီးေတြက တိုင္းျပည္ရဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးျပည္သူေတြ ပိုင္တဲ့ ေရႊေငြ သတၱဳ သယံဇာတေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ ငါး၊ ပုဇြန္ေတြကို ေရာင္းစားခြင့္ရဖို႔ သူမ်ားထက္ အခြင့္ထူးရဖို႔ ၊ အေခ်ာင္ႏိႈက္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြဆီ လာဘ္ထိုးၾကတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတို႔ မပိုင္တဲ့ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းကို သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေလဟန္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ထိုး ေပးျပီး ခရိုနီေတြ ေပးတဲ့ လာဘ္ကိုယူတယ္။ ဒီေငြေတြေၾကာင့္သာ သူတို႔မွာ စိန္စီေသာည လုပ္ႏိုင္တာပဲ။

ျပည္သူေတြကေတာ့ ငတ္လြန္းလာေတာ့ ခ်ဲထီ၊ ႏွစ္လုံးထီ၊ ေဘာလုံးေလာင္းကစားေတြလုပ္လာတယ္။ စိတ္ဓါတ္ေတြ ေပ်ာ့ညံ့လာတယ္။ ပ်က္စီးလာတယ္။ အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးလာတယ္။ ဒါကိုလည္း အားေပးထားတယ္။ သူတို႔က ထီေတြေတာင္ ထပ္ဖြင့္ေပးလိုက္ေသးတယ္။ ႏွစ္လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီေတြကို ဖမ္းေနပါသေကာလို႔ တခ်ိဳ႔က ဆင္ေျခေပးလိမ့္မယ္။ တကယ္ ႏွိမ္နင္းသလား ၊ ဟန္ျပဥပေဒထုတ္ျပီး လိုရင္လိုသလို မလိုရင္ မလိုသလို လုပ္လို႔ ရေအာင္ လုပ္ထားတာလားဆိုတာ အသိသာၾကီးပါ။ တုိင္းျပည္မွာ လူငယ္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆးသုံးတာ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားတာေတြ တိုးပြားလာလိုက္တာကလည္း ဒီစစ္အာဏာရွင္ေတြ လက္ထက္မွာ သိသိသာသာၾကီးပဲ။ ဒါေတြကိုလည္း မတားဘူး။ မဆီးဘူး။ တားပါတယ္၊ မႏိုင္လုိ႔ပါလို႔ ဆင္ေျခေပးလို႔ မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြကို သူတို႔ ဘယ္လို ႏွိမ္နင္းတယ္္ဆိုတာ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

ေစာေစာက ပညာေရး ပ်က္စီးသြားတာကို အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ၾကာေအာင္ မလုပ္ဘဲ ျပန္အဖတ္ဆယ္လို႔ မရဘူးလို႔ ေစာေစာက ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ့တယ္။ ၁၀ ႏွစ္ဆိုတာ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေျပာထားတာဆိုတာ အားလုံးသေဘာေပါက္ၾကမွာပါ။ အဲဒီ ပညာေရး ျပင္ဖို႔ ဆယ္ႏွစ္ၾကာမယ္ ဆိုရင္ လူေတြ အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးတာကို ျပင္ဖို႔ရင္ အနည္းဆုံး အႏွစ္ ၂၀ ၾကာပါမယ္။ အခု တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္မယ္၊ က်န္းမာေရး ျပဳျပင္မယ္၊ ပညာေရး ျပဳျပင္မႈမယ္ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြကိုလည္း အားလုံး ၾကားၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြရဲ့ စာရိတၱ မျပင္ႏိုင္ရင္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈၾကီးရွိေနရင္ အဲဒီ ျပဳျပင္ေရးေတြဟာ တစ္ခုမွ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ဘူး။

ဒီျပစ္မႈဟာ လူမ်ဳးိတစ္မ်ဳိးကို ေနာက္မ်ဳိးဆက္လက္ထက္အထိ တိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးတဲ့ ျပစ္မႈပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ အာဏာလိုခ်င္တာေလး တစ္ခုတည္းအတြက္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလုံး သူခိုးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ (Crime Against Next Generation) ပဲ။ ဒီျပစ္မႈ အတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြဟာလည္း စစ္အာဏာရွင္ေတြ အားလုံးပဲ။ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ခ်င္း အေနနဲ႔ တာဝန္အရွိဆုံးလူကို ျပပါဆိုရင္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊပဲ။ သူဟာ ဒါေတြအားလုံးျဖစ္လာေအာင္ အစီအစဥ္ရွိရွိ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ တကိုယ္ေကာင္းသမားၾကီးပဲ။

အခု ေနာက္မ်ဳိးဆက္အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ Crime Against Next Generation နံပါတ္ ၃ ကို ေျပာပါမယ္။ အဲဒီ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ ေစာေစာက နံပါတ္ ၁ နံပါတ္ ၂ ထက္ ပိုၾကီးတဲ့ ျပစ္မႈပါ။ အခုဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္ လက္ထက္ ေရာက္ျပီးမွ က်ဴးလြန္တဲ့ အသစ္စက္စက္ ရာဇဝတ္မႈၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမႈကေတာ့ အပင္းထည့္တဲ့ အမႈပါ။ အဆိပ္ေလာင္းတဲ့ အမႈပါ။

ေစာေစာက လူေတြ အက်င့္ပ်က္ေအာင္လုပ္တာက အက်င့္ပဲ ပ်က္စီးတာပါ။ လာဘ္မစားရင္ မျဖစ္တဲ့ အက်င့္တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္သြားတာပါ။ လာဘ္မေပးရင္ မေနႏိုင္တဲ့ အက်င့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာပါ။ ပင္ကိုယ္ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ အတြင္းစိတ္ဓါတ္အထိေတာ့ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါဘူး။ လူေတြက လာဘ္စားေနေပမယ့္ မလႊဲသာလို႔သာ လာဘ္စားေနတာပါ။ လာဘ္စားေနရတဲ့ ဘဝကို မႏွစ္ျမိဳ႔ပါဘူး။ အမ်ားစု ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ သူေဌး ျဖစ္ခ်င္လို႔ လာဘ္စားေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ထမင္းမငတ္ခ်င္လို႔ ၊ သားသမီးကို အငတ္မထားခ်င္လို႔ လာဘ္စားၾက ရတယ္ဆိုတာလည္း သိတယ္။ သူတို႔ကို သူခိုးလုပ္ခိုင္းတဲ့ အစိုးရကိုလည္း စက္ဆုတ္ရြံရွာ မုန္းတီးတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ့ ပင္ကိုယ္စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္း မပ်က္စီးတာကို ေဖာ္ျပတာပဲ။

ဒီရာဇဝတ္မႈ နံပါတ္ ၃ ကေတာ့ လူေတြရဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာကိုပါ ဆိုးယုတ္သြားေအာင္ အပင္းဆို႔ ဖ်က္ဆီးတဲ့လုပ္ရပ္ပဲ။ အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ လူေတြကို ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈကို အပင္းထည့္သလို ထည့္ေပးတဲ့ ျပစ္မႈပဲ။ ရခိုင္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ ပဋိပကၡက စျပီး မိတၳီလာ အေရး အခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖစ္ပြားတဲ့ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြမွာ အစိုးရဟာ မျဖစ္တာကို ျဖစ္ေအာင္ ၊ မၾကီးတာကို ၾကီးေအာင္ လုပ္ခဲ့တာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ေျပာၾက ျပသခဲ့ပါျပီ။ ရခိုင္အေရးမွာ သမၼတရုံးက မွဴးေဇာ္လုပ္ခဲ့တာ၊ မိတၳီလာမွာ ရဲေတြ ျပဳမူခဲ့တာေတြကို ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္ ခိုင္လုံေနပါျပီ။

သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္သလဲ။ ၂၀၁၅ မွာ မဲရေအာင္လုပ္ေနတာပဲ။ သူတို႔ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးက မစင္ထက္ ရြံရွာေနျပီ။ သူတို႔ မဲရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ဘယ္လိုမွ မလြယ္ဘူးဆိုတာကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က သက္ေသျပခဲ့ျပီးျပီ။ ဒီေတာ့ မြတ္စလင္နဲ႔ ရခိုင္အေရးကို စေဖာ္တယ္။ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္ အင္မတန္ ျပင္းထန္တဲ့ ရခိုင္ျပည္သူေတြက သမၼတၾကီးကို ေထာက္ခံတယ္တို႔ ၊ တပ္မေတာ္က တို႔ဘက္မွာ ရပ္တည္တယ္တို႔ ေျပာလာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ အားရသြားတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြဆီက ၾကံ့ခိုင္ေရးက မဲဝယ္ခဲ့တာကိုလည္း သတိရၾကဦးမယ္ထင္တယ္။ ခုေတာ့ ရခိုင္ဆီက မဲကိုရရင္ ပိုျပီးတြက္ေခ်ကိုက္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ ျမင္သြားတယ္။

မြတ္စလင္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီမွာ အကူအညီသြားေတာင္းေတာ့ ရခုိင္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြက ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုၾက တာေတြ ကို ၾကားလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ႏို္င္ငံေရး လုပ္စားလာတာ အံတိုေနျပီ ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အကြက္ကို လွစ္ကနဲ ေျပးျမင္လိုက္ ၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူတို႔ရဲ့ ရန္သူနံပါတ္တစ္ဆိုတာကို တစ္စကၠန္႔ကေလးမွ သတိမေမ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဒီအကြက္ကို အမိအရ အသုံးခ်တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ သပ္လွ်ိဳ ေသြးခြဲဖို႔ အေကာင္းဆုံး ေနရာဟာ ဒီေနရာပဲ ဆိုတာသူတို႔ သိသြားတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗုဒၶဘာသာေတြ ဆန္႔က်င္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို လူေတြ ေထာက္ခံလာဖို႔ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြ မ်ားမ်ား ဖန္တီးေပးတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဒါကိုျမင္တယ္။ ဒါကိုျမင္ေတာ့ မြတ္စလင္ေတြကို မတရားဖိႏွိပ္တာေတြကို ဝင္မေျပာဘဲ ေရွာင္တယ္။ မိတၳိလာမွာ ရဲေတြက မေတာ္မတရား လက္ပိုက္ရပ္ၾကည့္ေနတာကို သိရက္နဲ႔ေတာင္ မေဝဖန္ဘဲ ေရငုံခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဝဖန္ရမယ့္ ေနရာမွာ မေဝဖန္တာဟာ ျပႆနာကို မလုိအပ္ဘဲ ပိုမို ၾကီးထြားလာေစတယ္။ တကယ္လို႔သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေစာေစာစီးစီးကတည္းက ဘာသာ ေရး အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ကို တားဆီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၊ အမုန္းခံရမွာကို တကယ္မေၾကာက္ဘဲ၊ မဲမရမွာကို တကယ္မေၾကာက္ဘဲ အမွန္တရား အတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ခဲ့ရင္ လူမ်ဳးိေရး အစြန္းေရာက္စိတ္ဓါတ္ဟာ ဒီေလာက္ၾကီးထြားလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခုေလာက္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူမ်ဳိးေရး အေၾကာင္းျပဳျပီး ဆန္႔က်င္တဲ့လူေတြ မ်ားလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ခုေတာ့ ေျပာသင့္တာကို မေျပာခဲ့ေတာ့ အေျခအေနဟာ ပိုဆိုးလာတယ္။ ပိုၾကီးလာတယ္။ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့လူလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ ညီညြတ္ေရးေတြလည္း ပိုပ်က္ျပားလာတယ္။ ေျပာသင့္တဲ့ အရာကို ေျပာသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မေျပာခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာသင့္သေလာက္ မေျပာရင္ ေနာင္ပိုဆိုးဦးမယ္။

အစိုးရဟာ ဒါေတြအားလုံးကို အကြက္ခ်လုပ္ခဲ့တာပဲ။ လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲကို လူမ်ဳးိေရး ဘာသာေရး အပင္းထည့္ခဲ့တာပဲ။ ခုဆိုရင္ ကမၻာမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးတစ္ခုလုံး သိကၡာက်ဆင္းတဲ့ အေျခအေနထိ ေရာက္သြားတယ္။ တခ်ိန္က ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္ေတြကို လူေတြက ဖက္ဆစ္ဆိုျပီး မုန္းသလိုမ်ဳိး မုန္းဖို႔ အစပ်ိဳးလာေနတယ္။ ၾကာလာရင္ ဒါေတြဟာ အိႏၵိယမွာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းၾကီးျဖစ္သလိုမ်ဳိး ၊ ဆူဒန္မွာ ေက်းရြာတစ္ရြာနဲ႔ တစ္ရြာ အေပ်ာက္ရွင္းသတ္ျဖတ္ၾကသလိုမ်ဳိး၊ ရဝမ္ဒါမွာ အျပတ္ရွင္းၾကသလိုမ်ဳိး အင္မတန္ နာၾကည္းေၾကကြဲ စရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲသလို အျဖစ္ေတြ တစ္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာဖို႔ အစပ်ဳိးေနတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြပဲ။

စက္မႈတကၠသိုလ္မွာ သာမန္ ရန္ျဖစ္မႈကေလးကေန ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းၾကီး ျဖစ္ရပါတယ္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မၾကာမၾကာ ေျပာတတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ရန္ျဖစ္မႈက သာမန္ပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို လူေတြကမုန္းတဲ့ အမုန္းရွိေနလို႔သာ ဒီေလာက္ၾကီးက်ယ္လာရတာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ကို မုန္းတဲ့ အမုန္းက အေျခခံ အေၾကာင္းတရားပဲ။ အဲဒီအေျခခံအေၾကာင္းတရားက ပိုအေရးၾကီးတယ္။

ခုလည္း ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အမုန္းတရားဆိုတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားၾကီးက တျဖည္းျဖည္း စုမိေနျပီ။ ၾကာေလၾကီးေလၾကီးေနျပီ။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကေလးကေန ရဝမ္ဒါလို ျဖစ္မသြားဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ အဲသလို ျဖစ္ခဲ့ရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ တရားခံပဲ။

ဒီလို ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ အပင္းထည့္တာဟာ လူေတြရဲ့ စိတ္ကုိပါ ညစ္ႏြမ္းေအာင္လုပ္တဲ့နည္းပဲ။ ျပင္ရ အင္မတန္ခက္တယ္။ ခုခ်ိန္မွ မျပင္ႏိုင္၊ မတားႏိုင္လို႔ ဒီ့ထက္ အေျခခိုင္သြားရင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တိုက္ဖ်က္ယူရမယ့္ အယူသီးဝါဒမ်ဳိးျဖစ္လာမယ္။ လူ႔အသက္၊ လူ႔ေသြးမ်ားစြာ ဆက္ျပီး ဆုံးရွဳံးလိမ့္မယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အရိုးေဆြးသြားျပီးတဲ့ေနာက္ေတာင္ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈက မေပ်ာက္မပ်က္ဘဲ အဓြန္႔ရွည္က်န္ရစ္တာမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ေသြးစြန္းႏိုင္တယ္။ အခုထိ မေမြးေသးတဲ့ ကေလးအထိ အသက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တယ္။ ဒီျပစ္မႈဟာ ေနာက္မ်ဳိးဆက္အေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ( Crime Against Next Generation) ပဲ။ ဒီျပစ္မႈ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္စတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ခ်င္း အေနနဲ႔ အဓိက တာဝန္အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္က ဦးသိန္းစိန္ပဲ။ သူက အဓိက အမိန္႔ေပးေနတဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူသမၼတ တာဝန္ယူေနစဥ္မွာ ဒါေတြ ျဖစ္လာတာျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ခင္ညြန္႔၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ဒီရာဇဝတ္မႈၾကီး ၃ ခုဟာ မေမြးေသးတဲ့ ကေလးေတြ အေပၚမွာ အထိ သြားျပီး ထိခိုက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တယ္။

ေဇာ္ဝင္း

၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း
ဇြန္ ၁။ ၂၀၁၃။ စေနေန႔။ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားက မေလးရွားက သံအမတ္ႀကီး ဦးတင္လတ္ကို ဖုန္းနဲ႕ ေမးတာ ထုတ္လြင့္ သြားပါတယ္။ ေမးသူက လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ မေလးက ျမန္မာေတြအသတ္ခံရတာနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး ေဆးရံုေရာက္ေနတဲ့သူေတြကို ဘယ္လို ကုသမႈေတြ၊ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္ေပး ပါလဲလို႕ေမးတာကို သံအမတ္ႀကီးေျဖသြားတာက ေဆးရံုကေတာ့ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာ သာမေရြး လိုအပ္တာ ကုသေပးပါတယ္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ သံရံုးအေနနဲ႕ေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား ေတြ အခုလိုျဖစ္တာကို သြားၾကည့္တာ၊ လိုအပ္တာ ကူညီပံ့ပိုးေပးတာ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္တယ္လို႕ မပါပါဘူး
MRTV,ဒီမုိဖက္တီး


ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ေတးေရးဆရာ ေကေအတီ (ခ) ဦးေက်ာ္ေအာင္သစ္ဟာ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သွ်င္ပါဂူေဆးရံုမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။


ေကေအတီ“ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ” သီခ်င္းမ်ား
အပုိင္း (၁)

ေကေအတီ “ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ” သီခ်င္းမ်ား အပုိင္း(၂)

သတင္း Video..Kamayut media,Ma Lynn


ေလးရွားႏိုင္ငံ ကမ္ပြန္း( KamPung )ရွိျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အနီးမွာ ရိုက္ပြဲျဖစ္တယ္၊ ဆလာရန္းမွာ ရိုက္ပြဲျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာေတြ
ေသတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ႏုိ္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနက တဆင့္ မေလးရွားမွာ ရိွတဲ့ ျမန္မာသံရံုးကို ညေန ငါးနာရီေက်ာ္ကတစ္ၾကိမ္၊ အခု ည ၈နာရီေက်ာ္က တစ္ၾကိမ္၊အဲဒီသတင္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ၾကီးက အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္နဲ႕လည္း ညေနက စျပီး အဆက္အသြယ္မျပတ္ရရိွေနေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္က အဲဒီလို တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမရိွေၾကာင္းေျပာတယ္လို႕ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္။

အင္တာနက္ေပၚက သတင္းမ်ားကို အလြယ္တကူမယံုၾကည္ၾကပါနဲ႕။မေလးရွားအပါအ၀င္ ႏုိ္င္ငံ တကာမွာရိွေနတဲ့ ျမန္မာသံရံုးမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ အသင့္ရိွပါတယ္။

- ဦးရဲထြဋ္
( https://www.facebook.com/ye.htut.988 )

(မင္းထက္စံ)
ေကအိုင္အို သည္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံတားကို ျဖတ္ကူးရန္ သံသယမ်ားျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္းတိုးလိုက္ၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
အနီႏွင့္အစိမ္းေရာင္ အလယ္တြင္ ဓားႏွစ္လက္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားေသာ အလံကို ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ လက္ထဲတြင္ ကိုယ္စီကိုင္ေဆာင္လ်က္ ေသာင္းခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းကို သံၿပိဳင္ ဟစ္ေအာ္ေနၾကသည္။

ထိုျမင္ကြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ တို႔ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေကအိုင္အိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားအဖြဲ႕ကို ျမစ္ႀကီးနား ေဒသခံမ်ားက ေမလ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ ႀကဳိဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ႔သို႔ ျမစ္ႀကီးနားလူထုက ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ကို လူေသာင္းခ်ီႀကဳိဆိုျခင္း သည္ ပထမဆုံး ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံ တို႔က တူညီစြာေျပာဆိုၾကသည္။
"ဒီေန႔ကို ဓားႏွစ္လက္အလံ ေလေပၚပ်ံဝဲတဲ့ေန႔လို႔ ေပးထားတယ္" ဟု ေကအိုင္အို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ကို လာေရာက္ႀကဳိဆိုသည့္ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္စဲႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႀကဳိဆိုသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားက တူညီစြာေျပာဆိုသည္။

"တိုက္ပြဲရပ္ဖို႔ သေဘာတူညီရင္ေတာ့ အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္" ဟု အသက္ ၈၁ အရြယ္ ဦးေဖာ္မိုင္ဂမ္က ရင္ဖြင့္ ေျပာျပသည္။

ယခုလအတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ရန္မွာမူ ေကအိုင္အို ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ မထိုးလွ်င္ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေနရပ္ကို မျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က တူညီစြာ ေျပာဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အတိုင္း အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာထား ရွိေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုဘက္ကမူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္သာ ဆႏၵရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မပါဝင္ေသာ္လည္း အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ ပါသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ ခုနစ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရး အရ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းကာေဆာင္႐ြက္ ရန္၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႕ (Technical Team) ကို ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုတက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ၾကားလိုပါက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ တို႔ပါဝင္သည္။
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက "အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးႏိုင္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွမ္းကြာတဲ့သေဘာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟုဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမဳိ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ မွအပ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံး ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔မူ လိုခ်င္သည့္အေျဖႏွင့္ လြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

"ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနရတာစားစရာ ေတြရေပမယ့္မေပ်ာ္ဘူး။ ကိုယ့္အိမ္လို စားခ်င္တိုင္း မစားႏိုင္ဘူး" ဟု မိုင္းနား KBC ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို လိုခ်င္၍မဟုတ္ဘဲ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းကိုသာ လိုခ်င္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ ႏွစ္ႏွစ္တာတိုက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၄၀၀ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၄) နယ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

အထက္ပါ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ ေရးထိုးမႈ မတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ကာကြယ္ ေရးစီးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အာဏာကုန္ လြဲအပ္ထားေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူလက္မွတ္ ထိုးရာတြင ္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေလ့လာအကဲခတ္သူတို႔၏ အဆိုအရမူ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသး၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္မထိုးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေကအိုင္အိုအတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ အခရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူညီမည့္ အေနအထားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈအဆင္မေျပခဲ့ေသာ ေကအိုင္အိုသည္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္အထိ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ ခဲ့ျခင္းသည္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း တက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ႔သို႔ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ပြားမည္ဆိုပါက ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူတို႔က သုံးသပ္သည္။
"ေကအိုင္အိုက အစိုးရနဲ႔ ျဖတ္သန္းမႈ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မယ္"ဟု တိုင္းရင္းသား ေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ပါေသာ သေဘာတူညီမႈသည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကနဦးခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုံၾကည္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေလ့သာသူတို႔က မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ေကအိုင္အို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေသာင္းခ်ီေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဓားႏွစ္လက္အလံကို ကိုင္ေဆာင္၍ ႀကဳိဆိုခဲ့သည္။ အေျဖကားထြက္လာၿပီ။ ေကအိုင္အို သည္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံတားကို ျဖတ္ကူးရန္ သံသယမ်ားျဖင့္ ေျခတစ္လွမ္းတိုးလိုက္ၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ (၈) ျမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤလီမိသားစု တစ္စုလွ်င္ သားသမီး (၂) ဦးယူရန္ ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထား ေက်ညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရႊးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္လည္း ျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ၾကြင္းေအာင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သူက ယခုလို ေျပာၾကားသည္။
“ ကၽြန္ေတာ္က ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌပါ။ ဒီ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မသိေသးဘူး။ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္လည္း နာမည္ထဲမွာ ပါေနတယ္လို႕ သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘဲနဲ႕ ခုလို နာမည္ ပါေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒါဟာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနျပီ” ဟု ဆိုသည္။

ဦးေမာင္ၾကြင္းေအာင္မွ မိမိိမွာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ယခုလို အေရးၾကီးေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေကာ္မီတီ၀င္ လူၾကီးမ်ား မသိဘဲ ထုတ္ျပန္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ လံုး၀ မသိဘဲ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာတဲ့ အေပၚမွာ ေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေပၚလစီပိုင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အတြက္ ဗဟုိကသာ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အစည္းအေ၀းေခၚျပီး လုပ္သလား ဆိုတာလည္း မသိရဘူး။ စစ္ေတြက လုပ္သလားလည္း မသိရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က အခု ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ မသိရတဲ့ ကိစၥေပၚမွာ ေျပာဖုိ႕ ခက္ခဲပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ၾကြင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ေျမပံုျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ ျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚမပုေခ်အား ဆက္သြယ္ ေမးၾကည့္ရာ ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာ သိရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးမင္းေအာင္အား ေမးၾကည့္ရာ ယခု ေက်ညာခ်က္အား စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္မွ လူတစ္စုက ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ စံုစမ္းတဲ့ အခါ စစ္ေတြက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ တစ္စုက တစ္ျခားျမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ နာမည္ေတြနဲ႕ အခုလို ထုတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အခု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ျပည္နယ္ အလုပ္အမူေဆာင္ အဖြဲ႕က ထုတ္တာ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ တရားမ၀င္ပါ” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးညီပုအား ဆက္သြယ္ရာ ဖံုးပိတ္ထားသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

နိရဥၥရာ News- (1-6-2013)