06/20/13


႔ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ မတူညီၾကေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား တူညီေသာ ယံုၾကည္ခံစားမႈမွာ (မတရား ေခါင္းပံု ျဖတ္ခံရသည္)ဟု ယံုၾကည္ခံစားခဲ့ၾကသည္။
ကိုရဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ အတြင္း လုပ္ကုိင္ရွာေဖြစားေသာက္ရ ခက္ခဲသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ထုိသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာသူမ်ားကို ထိုႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ံုးမ်ားက ၀င္ေငြခြန္ဟုဆိုကာ ထပ္ဆင့္အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားက ၄င္းတို႔တိုင္းျပည္အတြင္း လာေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံသည္မွာ သဘာ၀က် မွန္ကန္သည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားက နားလည္လက္ခံေသာ္လည္း ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ၀င္ေငြခြန္ထပ္မံေကာက္ခံ ျခင္းကိုမူ ရွက္စဖြယ္ ပ်က္ရယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ မတူညီၾကေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား တူညီေသာ ယံုၾကည္ခံစားမႈမွာ (မတရား ေခါင္းပံု ျဖတ္ခံရသည္)ဟု ယံုၾကည္ခံစားခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ကုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားခ်င္း အတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအစရွိသည့္ ႏုိင္ငံသားတို႔သည္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ပတ္စ္ပို႔စ္အား သက္တမ္းတိုးပါက မေလးရွားႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကး ရင္းဂစ္ငါးဆယ္မွ တစ္ရာ၀န္းက်င္သာ ကုန္က်သည္။

(ထိုႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္း မရွိေပ။ ေကာက္ခံေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အနည္းငယ္ေသာ ေငြေၾကးသာေကာက္ခံသည္။)

သို႔ေသာ္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသည္ သက္တမ္းတိုးသည့္ သံ႐ံုးတံဆိပ္တံုးတစ္ခု ထုရန္အတြက္ပင္ ရင္းဂစ္ေျခာက္ရာ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက မေလးရွားႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ကိုလည္း ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသည္ျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ရင္းဂစ္ ၈၀၀ ခန္႔ ထပ္မံ ေပးေဆာင္ၾကရျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ သံ႐ံုးသို႔သြားကာ စာအုပ္သက္တမ္းတိုးမည္ဆုိပါက သံုး ႏွစ္စာလုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ သက္တမ္းတိုး သံ႐ံုးတံဆိပ္တံုးဖိုး ႏွစ္ခုေပါင္း ရင္းဂစ္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ ကုန္က်ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သီးျခားဒဏ္ေၾကး ေကာက္ခံသည္မ်ားကိုလည္း ေပးေဆာင္ခဲ့ၾကရေသးသည္။ သံ႐ံုးက ထုိသို႔အခြန္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း အခြန္ထမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္မူ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ မရွိခဲ့ေပ။ ထိုႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္လုပ္ ကုိင္သည့္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေပး ေဆာင္ရျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ၿပီး ထိုေပးေဆာင္ေသာအခြန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားသည္ ပတ္စ္ပို႔စ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္ဆိုပါက ျပင္ပပြဲစားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရင္းဂစ္ငါးဆယ္၊ တစ္ရာသာကုန္က်သည့္ သံ႐ံုးတံဆိပ္အတုမ်ားထုကာ အခြန္ေရွာင္ၿပီးေနထုိင္ၾကေတာ့သည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္မည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုပဲြစားမ်ားႏွင့္ပင္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ လ၀ကေကာင္တာကိုျဖတ္ရန္အတြက္ လုိင္း႐ိုက္ျခင္းကို မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ၾကရျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာေလဆိပ္ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ခ့ဲၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း၌ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားထံမွ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ တစ္ရက္မွစတင္ကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားအနက္ သံ႐ံုးတံုးအတုထုကာ

ေနထုိင္ေနၾကသူ အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးၿပီး ထိုသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ ဆိုပါက လိုင္း႐ိုက္ရျခင္း အေလ့အထမွာ ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒအား မသိနားမလည္သူမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လိမ္ညာလုပ္စားေနၾကသူ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႔ ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ မႈျပဳလုပ္ေနၾကေသာ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကင္းစင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တာ၀န္ခံအရာရွိ ဦးေအာင္သီဟတို႔အား ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ ဂ်ာနယ္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

သံ႐ံုးကအခြန္ေကာက္ခံတာ မ်ားတဲ့အတြက္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ပတ္စ္ပို႔စ္ စာအုပ္ေတြကို သက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ သံ႐ံုးတံဆိပ္တံုးအတုေတြ ထုၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုလူေတြ ဒီကုိျပန္လာရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးအေရးယူမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ၀င္လာတဲ့သူကို ခရီးသြားအေထာက္အထားစစ္ပါတယ္။ လ၀ကရဲ႕ မူရင္းတာ၀န္က ခရီးသြားအေထာက္အ ထားစစ္တာပါ။ ခရီးသြားအေထာက္ အထားစစ္တဲ့အခါမွာ ပတ္ပုိ႔စ္ရွိပါတယ္။ CI ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဒီႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ သို႔ ေသာ္ အဲဒီပတ္စ္ပို႔စ္က အတု၊ အစစ္ ျဖစ္ဖို၊႔ မျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ေဆးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီပတ္စ္ပို႔စ္နဲ႔ ဒီကုိင္ေဆာင္လာတဲ့သူမွန္၊ မမွန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ရပါတယ္။ အဲေတာ့ သူကိုင္ေဆာင္လာတဲ့ CI ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္စ္ပို႔စ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အတုဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လ၀ကဥပေဒမွာ ဒီခရီးသြားအေထာက္အထားကို အတုျပဳလုပ္လာၿပီးေတာ့ တကယ့္ ခရီးသြားအေထာက္အထား မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၀င္လာတဲ့သူကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ဥပေဒရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ အေရးယူရမွာပါ။ မမွန္ဘူး ဆိုရင္ေနာ္။ မွန္ကန္တဲ့သူဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။
ကြဲလြဲမွာစိုးလို႔ ထပ္ေမးတာပါ။ သံ႐ံုးကေတာင္းတဲ့အခြန္ မတရားမႈမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ စာအုပ္အစစ္မွာပဲ သံ႐ံုးတံဆိပ္တံုးအတု ထုၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး အရင္ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေတာ့ ဒီလိုလူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္၀င္တဲ့အခါမွာ လိုင္း႐ိုက္ၿပီးေတာ့ပဲ ျပန္၀င္လာၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဓိကသိခ်င္တာက စာအုပ္ကစစ္ၿပီး တံုးအတုထုတဲ့သူေတြကို ဘယ္လုိအေရးယူမလဲ သိခ်င္တာပါခင္ဗ်ာ။

ဦးေအာင္သီဟ

ဒီပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္က အစစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရးယူစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တံုး အတုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပတ္စ္ပို႔စ္စာ အုပ္ကအတုျဖစ္သြားၿပီ။ အတုဆိုတာက ပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ကေတာ့ အစစ္၊ တံုးကေတာ့ အတုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးလို႔မရေတာ့ဘူး။ အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့တဲ့အတြက္ အစ္ကိုတို႔အေနနဲ႔ ဒီပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ကိုေတာ့ သိမ္းလိုက္တယ္။ သိမ္းၿပီးေတာ့ လူကို လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ အစ္ကုိတို႔ အေရးယူတာမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေပါ့။ ပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ကအတု။ ဓာတ္ပံုကပ္ခြာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒါဆိုလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ သူက ကိုင္ေဆာင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုေတာ့ အေရးယူလို႔ရတယ္။ ညီေလးေျပာသလို တံုးအတုဆိုရင္ေတာ့ အစ္ကိုတို႔က ပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္ကို သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ သံုးလို႔မရေတာ့ဘူးေလ။ စာအုပ္ပဲသိမ္းတယ္။ လူကိုေတာ့ အေရးမယူပါဘူး။


ဒါဆို အဲဒီလူက ပတ္စ္ပို႔စ္ စာအုပ္ျပန္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေရာ သူ႔ရဲ႕ Profile အမွန္နဲ႔စာအုပ္ျပန္ရဖို႔ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲခင္ဗ်ာ။

ဦးေအာင္သီဟ

အဲဒီလို စာအုပ္ျပန္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ အစ္ကိုတို႔ဆီမွာ ေထာက္ခံခ်က္လာယူရပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ Flight နဲ႔၀င္လာတာ မွန္ကန္ပါတယ္ဆိုတဲ့ aထာက္ခံခ်က္ အစ္ကိုတို႔ေပးလုိက္လို႔ရွိရင္ ပတ္စ္ပို႔စ္႐ံုးမွာ သူတို႔သြားေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ အခြန္ကိစၥေလးေတြ ၿငိေကာင္ ၿငိလာပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆိုရင္ ဌာနအေနနဲ႔ တိက် တဲ့အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိလိုပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့မရွိ ပါဘူး။

ဦးေမာင္ေမာင္သန္း

ဒါက တံဆိပ္တံုးအတုကိစၥဆိုေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ အခြန္ေရွာင္လာတဲ့သေဘာပါပဲ။ အဲဒီဥစၥာကို ပတ္စ္ပို႔စ္ သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ပတ္စ္ပို႔စ္ေလွ်ာက္တယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ရင္ သူဟာအရင္တုန္းက အခြန္ဘယ္ေလာက္ေရွာင္ထားလဲ။ အဲဒီဥစၥာကို ျပန္ၿပီးေဆာင္ေတာ့မွ သူတို႔ပတ္စ္ပို႔စ္အသစ္ ျပန္ၿပီးထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီဟာအတြက္ အေရးယူတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။

ဒီ.. တံုးအတုထုတားတဲ့သူဟာ ေကာင္တာျဖတ္မရဘူး၊ အဖမ္းခံရမွာဆိုးတဲ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ ဒီ..လိုင္း႐ိုက္ျခင္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း အမႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာတို႔ဘက္က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားမယ္ဆုိရင္ ျပန္လာတဲ့သူေတြအတြက္လည္း လိုင္း႐ိုက္တာ၊ လာဘ္ေပးယူတာေတြ မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ။ သူတို႔ ျပန္ထြက္တဲ့အခါက်ရင္လည္း တရား၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ျပန္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း မယ္ထင္ပါတယ္။

(အရာရွိမ်ား ေခတၱတုိင္ပင္ သည္။)ဦးေအာင္သီဟ

တခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ႀကံဳဖူးတာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက် ေတာ့ မေလးရွားမွာ အတူတူေနတယ္။ ညီအစ္ကိုလို ခင္တယ္ေပါ့။ တစ္ေယာက္က မေလးရွားမွာ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ေနႏုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို သူငယ္ခ်င္း မင္းသြားမေဆာင္နဲ႔၊ ငါ သြားေဆာင္ေပးလိုက္မယ္ဆိုၿပီး တစ္ေယာက္ကေပးလုိက္တဲ့ ပိုက္ဆံေငြေၾကး၊ တကယ္ေဆာင္ရမယ့္အခြန္ အခကို ဥပမာဆယ္သိန္းျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၅ သိန္းျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ေပးလိုက္တာ၊ ဒါကိုမေလးရွားမွာ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူက ဘတ္ကီး႐ိုက္ခ်င္လို႔ ခုနကေျပာတဲ့ တံဆိပ္တံုးအတု ထုလိုက္တာ။ ဒါကို က်န္တဲ့တစ္ေယာက္က လံုး၀မသိဘူး။ သူက တကယ္ေဆာင္ခိုင္း လိုက္တာ။ အဲလို အေျခအေနမွာဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ အတုထုတာႏွစ္ မ်ိဳးေတာ့ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အတုထုတာဟာ တမင္သက္သက္ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ ထုလာတာရွိတယ္။ ခုနကလို တကယ္အမွန္အကန္ေပးၿပီးေတာ့ အလိမ္ခံရတာရွိတယ္။ဦးေက်ာ္ျမင့္

အဲမွာ တံုးအတု အစစ္ကိုက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးဖို႔ လက္လွမ္းမမီဘူး။ ဒီစကားေလးပဲ ေကာင္းပါမယ္ေနာ္။ ဒီပတ္စ္ပို႔စ္ေပၚမွာထုလိုက္တဲ့ သံ႐ံုးတံဆိပ္တုံးကအတု၊ အစစ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြဲျခားဖို႔ လက္လွမ္းမမီဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခုသိခ်င္တာက သံ႐ံုးကေနၿပီးေတာ့အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြဟာ (တျခားႏုိင္ငံေတြထက္) ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုျပႆနာ ေတြျဖစ္ေနတာေပါ့ေလ။ ဆို ေတာ့.... ဆရာတို႔ဌာနအေနနဲ႔ေကာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူး ေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ဦးေအာင္သီဟ

အဲလိုမ်ိဳးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွာ မရွိပါဘူး။ ဒါက ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အပိုင္းျဖစ္သြားပါၿပီ ခင္ဗ်။

တျခားဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။

ဦးေက်ာ္ျမင့္

မေလးရွားမွာ သြားအလုပ္လုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပိုင္ရွင္က သိမ္းထား ခ်ိန္မွာျပန္ခ်င္တာလည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔နည္း သူတုိ႔ဟန္၊ သူ႔ဓာတ္ပံုနဲ႔ ပတ္စ္ပို႔စ္စာ အုပ္တစ္ခု ရေအာင္လုပ္လုိက္တယ္။ အဲဒီစာအုပ္နဲ႔ ဒီေရာက္လာလို႔ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ စက္နဲ႔စစ္လုိက္ေတာ့ အတုမွန္းေပၚလာ တယ္။ ေပၚလာေတာ့ ဒီ... မသိ နားမလည္တဲ့ကေလးေတြက ဟိုး .. နယ္က ကေလးေတြပါ။ ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမွန္တကယ္ အဲလိုမ်ားျဖစ္ခဲ့လို႔ရွိရင္ သက္ဆုိင္ရာသံ႐ံုးကို သတင္းပို႔။ သံ႐ံုးက ပတ္စ္ပို႔စ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပတ္စ္ ပို႔စ္အစား CI ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲလိုထုတ္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ မေလးရွားမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွန္ရင္၊ ပတ္စ္ပို႔စ္မရွိရင္ သံ႐ံုးကို သတင္းပို႔ၿပီး ေလွ်ာက္ထားပါ။ သူကိုင္လာတာ အတုမျဖစ္ဖို႔ဘဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အေရးမယူခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမွာက ေဖာ္ျပထားတယ္။ ပတ္စ္ပို႔စ္စာအုပ္အတုကို ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို မိၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေရးယူရတယ္။ အဓိကက ကိုင္ေဆာင္တာ ပိုက္ဆံမရွိတဲ့ ေတာသားေလးေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီနယ္သား၊ ေတာသားေလးေတြပဲ အမ်ားဆံုးခံရတယ္။ ေပ်ာက္လာတယ္၊ ပြဲစားက သူ႔ကို အတုလုပ္ၿပီးေတာ့ ထည့္ေပးလိုက္တယ္။ သူကမသိဘူး။ ကုိင္ၿပီး ဒီေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနကေျပာသလို တံဆိပ္တံုးအတုဆို ျပႆနာမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ရတယ္။ ပတ္စ္ပို႔စ္ စာအုပ္အတုက်ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ In Hand (လက္ထဲမွာ) ကိုင္ထားတဲ့အတြက္ သူ႔ကို တရားစြဲရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မစြဲခ်င္ဘဲနဲ႔ စြဲရတာပါ။ ကိုယ္ ကိုယ္တုိင္ သံ႐ံုးသြားၿပီးေတာ့ စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ စာရြက္ေလး (ဒီလို စာရြက္ေလးပါပဲ) ဓာတ္ပံုေလး ကပ္ထားမယ္။ ၿပီးရင္ သံ႐ံုးတံဆိပ္တံုး ထုထားမယ္။ ၿပီးရင္ ဒီစာရြက္နဲ႔ ျပန္ ၀င္လာခဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံေပးမယ္။ အရင္ကတည္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံေပးေနပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၆၈ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚခင္ရူပါ တင္ဆက္ထားပါတယ္။
ရိုက္ကူး ဖိုးေက်ာ္၊ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း
DVB TV News


(The Nation မွ 18 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar woman’s groups oppose interfaith marriage proposal”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက လႈံေဆာ္ေနေသာဘာသာမတူ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈတားျမစ္ ေရးကိစၥကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနေသာ အုပ္စုမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ဝိုင္းဝန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

မြတ္ဆလင္(သို႔)ဘာသာကြဲတစ္ဦးကို လက္ထပ္မည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီး မွန္သမွ်သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ဦးစြာခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ေသာကိစၥအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း RAINPaLL အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း ၇ ခုတို႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါ သည္။

“ဒီကိစၥပာာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ယူဆပါတယ္”ပာု RAINFALL ကို ဦးေဆာင္ေနသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေပာာင္း ဇင္မာေအာင္က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္ေစ်းဆိုင္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္လႈံေဆာ္ေသာ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္း တြင္စတင္ခဲ့သူမႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ၾသဇာႀကီးနာမည္ေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးဝီရသူက ၎ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒၾကမ္းကို ဘာသာ ေရးအဓိက႐ုဏ္း ႀကီးထြားလာမႈအေပၚ သံဃာေတာ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေဝးေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္တင္ျပလာေသာ ၎အဆိုျပဳခ်က္ကို တက္ေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားက ပယ္ခ်ခ့ဲေသာ္လည္း ဦးဝီရသူက ၎ကိုပာန္႔တား၍ မရႏိုင္ပာု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

“ဒီဥပေဒကို က်ဳပ္အိပ္မက္ မက္လာတာၾကာပါၿပီ။ ဒီဥပေဒက ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ေပးမွာပါ”ပာု ေျပာၾကားသူ ဦးဝီရသူက အဆိုျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္လက္မွတ္အေရအတြက္ ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းဥပေဒကို အားေပးေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသြားမည္ပာုဆိုပါသည္။

ထိုဥပေဒတြင္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလက္ထပ္မည့္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း လက္မထပ္မီဗုဒၶ ဘာသာအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ သတ္မွတ္မည္ပာု သိရွိရသည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းျဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ရမည္ပာု ဆိုသည္။

ဘာသာေရးအစြန္း ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ အယူအဆမ်ားထၾကြလာျခင္းကို တားဆီးၾကရမည္ပာု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကသည္။

Yangon chronicle


19, Jun 2013 ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရိွမည့္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕ အတြက္ BG ေသြးအကူအညီေပးေရးမွ သားသမီးမ်ားေရးစပ္သီကံုးသီဆိုၿပီး ကို၀င္းေက်ာ္(G.T.X)မွ တီးခတ္ထားေသာ ဆုေတာင္းသီခ်င္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.