07/24/13

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရး ပါေသာမ႑ဳိင္ႀကီးမ်ားအနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ပိုင္အားေကာင္းလာခဲ့ပါ ေသာ္လည္း တရားေရးမ႑ဳိင္မွာ လြန္စြာအားအင္ခ်ိနဲ႕ ေနလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၊ ေဒါက္တုိင္သုံးခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္အဓိကမ႑ုိင္ႀကီး(၃) ရပ္ညီညီမွ်မွ်မေနသည့္အတြက္ တုိင္းျပည္အတြက္မ်ားစြာနစ္နာ ရပါေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေ၀ဖန္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

““ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံနဲ႕မ႑ိဳင္ေတြ မွာတရားေရးမ႑ိဳင္ကအရမ္းကို အင္အားခ်ိနဲ႕ေနပါတယ္။ ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ေဒါက္တုိင္သုံးခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ ညီမွ်မွသာတိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ လုိအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ပုံေဖာ္ ႏုိင္မွာပါ။ခုတရားေရးမ႑ိဳင္က အင္မတန္အင္အားခ်ိနဲ႕ေနတဲ့အခါ ၾကေတာ့မညီမွ်မႈေတြျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္အလြန္ကိုိမွနစ္နာရ ပါတယ္။ေနာက္တရားေရးမ႑ိဳင္ ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူကိုေျပာရမွန္းမသိ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔ကိုသမၼတကခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရတဲ့အတြက္တရားေရး မ႑ဳိင္ေအာက္ကိုေရာက္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။

တကယ္တမ္းေျပာ ရရင္တိုင္းျပည္နဲ႕အဓိကက်တဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ခုဟာလြတ္လြတ္ လပ္လပ္နဲ႕တစ္ခုကုိတစ္ခုထိန္း ေက်ာင္းရမွာပါ။ ခုထိန္းတဲ့အေန အထားမရွိတဲ့အတြက္ဆက္ဆံေရး ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္းမညီမွ်မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။””ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌဦးသိန္းေဆြတုိ႔ႏွင့္အတူဇူလုိင္ လ(၁၈)ရက္ေန႔ကလႊတ္ေတာ္အတြင္း ဇမၺဴသီရိခန္းမ၌ေတြ႕ဆုံရာ၌ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတရားေရးစနစ္ အေပၚလြန္စြာခ်ိနဲ႕အားနည္းေၾကာင္း ေ၀ဖန္သကဲ့သုိ႔ျပည္တြင္းရွိတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီႀကီးမ်ားကလည္း လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏တရားေရး စနစ္သည္မိမိတို႔အတြက္ေက်နပ္ လက္ခံဖြယ္ရာမရွိသည့္အျပင္မိမိ တုိ႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး မ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း ယုံၾကည္ႏုိင္စရာအေနအထား တစ္ခုမဟုတ္ေသးေၾကာင္းမၾကာ ေသးမီက Hot News ႏွင့္တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းတုိ႕ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
The hot news weekly


(23 July 2013 ရက္စြဲပါ The Penisula မွ Paula J Dobrainsky ေရးသားေသာUS must help Myanmar in reformကို ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆယ္စုုႏွစ္ငါးစုခန္႔ စစ္တပ္မွ ႏွိပ္စက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တစိတ္တပိုင္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ထားခဲ့ရာမွ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ မွစ၍ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု (၁၁) ခုခန္႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ေရးအရ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏အာဏာလႊမ္းမိုးမႈၿပီးဆံုးသြားရန္မွာမူ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အရပ္ဖက္လူ႔ဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကန္႔အသတ္ႏွင့္နည္းပါးခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရႈတ္ေထြးမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ေရာေထြး ယွက္တင္မႈမ်ားရွိေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ဥတုသံုးပါးခဲမည့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈနည္း လာသည္ဟု ခံစားရေစသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါေသာ အခတ္အခဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အၿပီး ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာ အျခားတုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမွထြက္ေပၚလာၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကပါသည္။

အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အီဂ်စ္သမၼတ Mohammed Mursi က အခမ္းအနားတိုေလးတစ္ခုတြင္ေျပာၾကားရာ၌ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ေနာက္ခံကိုၾကည့္၍လည္းေကာင္း၊မဲေပးသူအမ်ားစု၏ေရြးခ်ယ္မႈကိုၾကည့္ယံုမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားဥကေဒစိုးမိုးမႈကို ေသခ်ာေစမည္မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ အီဂ်စ္တြင္ မၾကာမီက Mursi အားျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ စစ္တပ္အျပင္ သာမန္ လူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ဘာသာေရးပါတီမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ေနၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ တူရကီတြင္လည္း ႏိုုင္ငံေရးတြင္စစ္တပ္က အားေကာင္းစြာၾသဇာလႊမ္းၿပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Recep Tayyip Erdogan ၏ အာဏာ ရွင္ဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစၥလမ္မူဝါဒမ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိမွတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈ မ်ား ႀကီးစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။ တဖက္မွၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူရကီတို႔ထက္ ႀကီးမားသည္ဟုဆုိရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသား(၁၃၅) မ်ိဳးရွိၿပီး၊ ဘာသာေပါင္းစံုရွိပါသည္။ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းမ်ားသို႔ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာခြင့္ျပဳရာ အစိုးရ၏ကာလၾကာရွည္က ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈအားထင္ဟပ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ စစ္တပ္မွ ၂၅% ပါဝင္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

ကံေကာင္းေထာက္မွစြာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါလႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ မၾကာခင္က ရန္ကုန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔မရွိပဲ ဒီမိုကေရစီ အျမစ္မတြယ္ ႏိုင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြဲျပားေသာတိုင္းရင္းသားမဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳေသာ United Nationalitie s Allience မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္ငါးဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို အာရံုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တိတိပပဆုိရ ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္ပံုစနစ္ပါဝင္လာေအာင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

1948 ခုႏွစ္ အလြန္ကာလကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး အသက္ဝင္ေသာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္ေသာေမးခြန္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးရင္း အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို မည္သို႔ပံုေဖာ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ ငန္းမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 1948ခုႏွစ္ လုပ္ႀကံမခံရမီက စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ သူသည္ သူ၏ဖခင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ 2015 ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ေစာေစာစီးစီး ေၾကညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ မဲအမ်ားဆံုးရသူႏုိင္သည့္စနစ္ျဖင့္ သြားမည္လား ဆိုသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ NLD မဲအမ်ားဆံုးရသူႏုိင္သည့္စနစ္ကို ေထာက္ခံၿပီး၊ အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည့္စနစ္ကို လက္ခံပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္းႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား တုိးတက္ေန ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရသည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက သိရွိၾကပါသည္။ စာေရးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္စဥ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားခဲ့ရသည္ မွာႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအလိုရွိသည္မွာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မႈကို တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေစလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အိုးဘားမားအစိုးရက အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ားရုတ္သိမ္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအရေႏြးေထြးမႈရွိလာျခင္းက သရုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဆက္ဆံေရးမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မဟာမိတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျပည့္အဝထည့္ဝင္မႈမ်ားေပးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုးတက္မႈမ်ားေရာ အခတ္အခဲ ျပႆနာမ်ားအတြက္ပါ ျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။ ေလာေလာဆယ္ ႀကီးမားေသာပူပန္မႈျဖစ္ရေသာနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာမူဆ လင္လူနည္းစုအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈလမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ရသည့္ အီဂ်စ္ႏွင့္တူရကီအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တိုအေနျဖင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္းသင့္သည္အခ်က္မွာ ၄င္းတို႔စဥ္းစားေနေသာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံဥပေဒပံုစံကို က်င့္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေလာက္ ေလာက္လားလား ခြင့္ျပဳေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။

ဆတူအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သည္းခံေရးကိုအားေပးမည့္ အားေကာင္းသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခြင့္အာဏာကို ေက်ာ္လြန္အသံုးျပဳပါက ၄င္းတို႔က ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းေလးမ်ားေတာ့ ရွိေနပါသည္။

၄င္းတုိ႔မွာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကနယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေလးစားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ International Republican Institute၊ National Democratic Institute၊ International Foundation for Electoral Systems ႏွင့္ Freedom House ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အင္စတီက်ဴရွင္းဆို္င္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ား အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံက်ေသာ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ လူသားတို႔၏ ပင္မလိုလားခ်က္ မ်ားကို သေဘာေပါက္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို အၿမဲတမ္းျငင္းဆိုႏိုင္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈဟူသည္ မရွိဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားကို သေဘာေပါက္လာရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သူတို႔ေလွ်ာက္ေသာ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အကူအညီမ်ားေပးေနရန္သာ ရွိပါသည္။

yangon chronicle


ယခုႏွစ္ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ (၂၂-၇-၂၀၁၃) ေန႔က သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္)တြင္ ေတာ္၀င္မိသားစု ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္ပြဲက်င္းပ။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါ၀င္၊ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္၊ အစၥေရးသံအမတ္၊ ထုိင္းသံအမတ္၊ အင္ဒုိနီးရွား သံအမတ္စေသာ ႏုိင္ငံတကာ သံအမတ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူ ပရိသတ္မ်ားစြာ တက္ေရာက္ ၾကည္ညိဳၾကသည့္ ထုိပြဲၾကီးမွာ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးက ဗုဒၶဂယာ အၾကမ္းဖက္မႈကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾကညာသည္။
( အေမရိကန္ သံအမတ္ ဆရာေတာ္ၾကီးအား လွဴဒါန္းစဥ္)
+++++++++++++++
သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔၏
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာတြင္ ဗံုးခြဲအၾကမ္းဖက္မႈကုိ ရႈတ္ခ်ျခင္း
(၂၂-၇-၂၀၁၃)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၇) ရက္ေန႔ ကအၾကမ္းဖက္သမား တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ ယုတ္မာ သိမ္ဖ်င္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႕ လြန္က်ဳးခဲ့သည့္လုပ္ရပ္အေပၚ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕က အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ပါသည္။

အဲဒီ အၾကမ္းဘက္ သိမ္ဖ်င္းသည့္ လုပ္ရပ္သည္ သီးခံျခင္းနွင္႔ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း တည္းဟူေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ အႏွစ္သာရႏွင့္တကြ အျခားဘာသာၾကီး ေလးရပ္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဂ်ဳးတုိ႔၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္ဟု သီတဂူအဖြဲ႕က ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဗုဒၵဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမမ်ားကုိ ကမၻ႔ာ႔ဘာသာၾကီး ေလးရပ္တုိ႔က ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အမွန္တရားအျဖစ္လဲ လက္ကုိင္ယံုၾကည္တယ္လို႔ သီတဂူအဖြဲ႕က ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ အခု အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိသာမက ကမၻာ့ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ႕ အေမြအနွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိလဲ ျခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည့္အတြက္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕က  ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာ ကမၻာ့ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက ကမၻာ့ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္း ကမၻာၾကီး၏ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိပါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ၀ုိင္း၀န္းလက္တြဲ ရွာေဖြ သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အစုိးရကလဲ ဤကဲ့သုိ႔ မိုက္မဲေသာ ျပစ္မႈလြန္က်ဳးခဲ့သူမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖၚထုတ္ၿပီး ျပင္းျပင္ထန္ထန္ အေရးယူသြားရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ မလုိလားအပ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိရေလေအာင္ လုိအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ အိႏိၵယအစုိးရကုိ အေလးအနက္ထား၍ ေတာင္းဆုိ တိုက္တြန္းပါသည္။

ကမၻာတလႊားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုး တုိ႔လည္းပဲ ယခုကဲ့သုိ႔ နာက်ည္းဖြယ္ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္မွာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမၿဖစ္ေသာ သီးခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းတို႔ကုိ မေမ့မေပ်ာက္၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုိက္နာ က်င့္သံုးသြားၾကရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္း လုိက္ရပါသည္။ 
သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶသာသနာျပဳအဖြဲ႕
ပင္လုံလမ္း၊ ပါရမီလမ္းထိပ္၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ဖုန္း ၀၁-၅၈၁၇၇၇ 
(ထုိင္းသံအမတ္)
(အစၥေရးသံအမတ္) 
အသံဖုိင္မွျမန္မာစားသားကို စပယ္ (လွဆန္းယဥ္)၊ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုေတာ့-Wit Yi, Marlar Myint, Htun Htun Oo,ႏွင့္ Ashin Visuta တုိ႔ ေဖ့ဘုတ္မွ ကူးယူသည္။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ
သီတဂူစတား
၂၃-၇-၂၀၁၃
http://www.sitagustar2020.net/2013/07/blog-post_23.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.