07/30/13

စစ္သားကႏုိင္ငံေရးလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားက သတင္း စာတိုက္ေထာင္၊ သတင္းစာဆရာ က ဘာသာေရးတိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး သံဃာ ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းဖု႔ိႀကိဳးစားၾကလွ်င္ေတာ့ ေနာက္အႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ေတာင္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ပါ။
ေရးသားသူ- ရဲမိုး

၈၈၈၈ ေတာ္လွန္ေရးကို ၂၅ ႏွစ္ အၾကာမွာ ျပန္လည္သံုး သပ္သည့္အခါ အႀကီးမားဆံုး သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုရသည္။ တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကရက္ တစ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ က်ေပ်ာက္သြားေသာ “အနာဂတ္တစ္ခု” ဆိုသည့္ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါသည္။

သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ႏွလံုးသားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာအႀကီးအက်ယ္ မွားယြင္းေနၿပီကို ျပသခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူႏွင့္ေ၀းကြာ ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ ေခါင္းတလားထဲထည့္ ၿပီး ေနာက္ဆံုး႐ိုက္လုိက္သည့္ သံမႈိတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကို ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အသြင္မေျပာင္းဘဲ ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔တင္ဖို႔ လံုး ၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ကိုကာကြယ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိေသာတပ္မေတာ္ကို ျပည္သူမ်ားက ခ်စ္ခင္ ေလးစားသည့္တပ္မေတာ္ျဖစ္လာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အာဏာရွင္ဆူဟာတိုေနာက္ပိုင္း အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္အခါ အေျခခံမူ ေလးခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သူတို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ပထမအခ်က္က အရပ္သားတို႔၏ အႂကင္း မဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို အုတ္ျမစ္ခ်ေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ စီမံခန္႔ ခြဲမႈသည္ အရပ္သားအစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္သာရွိရမည္ဆိုသည့္ စနစ္ကိုအေရးႀကီးဆံုးမူအျဖစ္ ထူေထာင္ၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္က စစ္တပ္၏ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ကို အဆံုးသတ္ေရး ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံေရးက ဆြဲထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဘက္မလိုက္တာ၀န္ေက်သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ခ်ခဲ့သည့္မူျဖစ္ သည္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခန္း က႑ကို အဆံုးသတ္ေရးျဖစ္သည္။
“စစ္တပ္ + စီးပြားေရး = အာဏာအလြဲ သံုးစားမႈ + တိုင္းျပည္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ” ဟု သူတို႔သင္ခန္းစာထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရပင္ တာ၀န္ယူမႈႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္သူသည္ တာ၀န္အသိတတ္ဆံုးသူျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္မူျဖစ္သည္။

အင္ဒုိနီးရွားကိုထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ပါ။ တပ္မေတာ္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ား က အျမင္မၾကည္လင္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အလယ္ဗဟိုခ်က္မမွာ တပ္မေတာ္ကုိထားျခင္းျဖင့္ အားလံုး၏ “ဘံုအမုန္းခံ”ဘ၀ကို ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့ပါသည္။ တပ္မ
ေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးမွ ဆြဲထုတ္ႏိုင္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ျပန္လည္ေလးစားခ်စ္ခင္လာမည္မွာမလြဲပါ။ ယခုတိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးေဟာင္းတခ်ဳိ႕ ေျပာေနဆဲစကားတစ္ခုရွိပါသည္။ “တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အေရးပါေသာေနရာမွာ အၿမဲရွိ ေနခဲ့သည္”ဆိုသည့္စကားျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းသည္လည္း မည္သည့္အခါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းလွပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ့လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ေစသည့္ အေတြးအေခၚတစ္ခု ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ “တပ္မေတာ္သားသည္ ဘာမဆုိလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္”ဆိုသည့္အယူအဆျဖစ္သည္။ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပညာေရးက႑တို႔ကစ၍ ဘ႑ာ ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ စသည့္က႑အသီးသီးအထိ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေစလႊတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၅၀ အၾကာမွာ ေဟာင္းေလာင္းက်န္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနက ထုိအေတြးအေခၚမွန္၊ မ မွန္ကုိ သက္ေသျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့က႑အသီးသီးကို စစ္မႈျပဳျခင္း (Militarized) ၏ေနာက္ အက်ဳိးဆက္တစ္ခုက “အမိန္႔”တစ္ခုႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္တတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “အမိန္႔နာခံျခင္း”သည္ စစ္တပ္တစ္တပ္အတြက္ အေရးပါလွေသာ စည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္တိုင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္လြတ္လပ္မႈတို႔ကို အေျခခံရမည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအ တြက္ေတာ့ လူသားကို စက္႐ုပ္ဘ၀သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာအေရးပါလွသည့္ အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုကို မျဖစ္ မေနျပဳလုပ္ရပါမည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္” ဆိုသည့္စကားလံုးကို အနက္အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာျဖင့္”၊ “ႏုိင္ငံေတာ္ကဦး ေဆာင္ၿပီး...”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္က ျပဳ လုပ္သည့္...”ဆိုသည့္ စကားမ်ား မုိးလံုးျပည့္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိ သည္မွာ “အစိုးရလား”၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လား”၊ “ျပည္သူလား”ဆိုသည္ကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးဖို႔လိုအပ္ ပါသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွန္မွန္ကန္ကန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အားလံုးကိုယ့္ အလုပ္ကိုလုပ္ဖို႔လုိအပ္သည္။ တပ္မေတာ္သားက လံုၿခံဳေရးကို တာ၀န္ယူ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားက စီမံခန္႔ခြဲ၊ သတင္းစာဆရာက သတင္းပို႔၊ ၀န္ထမ္းက ယႏၲရားကုိလည္ပတ္ဖို႔လိုအပ္သည္။

သို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္သားကႏုိင္ငံေရးလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားက သတင္း စာတိုက္ေထာင္၊ သတင္းစာဆရာ က ဘာသာေရးတိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး သံဃာ ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းဖု႔ိႀကိဳးစားၾကလွ်င္ေတာ့ ေနာက္အႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ေတာင္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ပါ။


____________________________________
Reference and Credit to -7Days News Journal


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို့အျကား ျပန္ေပါင္းထုပ္ပြဲျကီးကား အလြန္လ်င္ျမန္ေသာအရွိန္နႈန္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ေပျပီ။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ကဆိုလွ်င္ နွစ္နိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ျကီးမ်ား၌ နွစ္ဖက္သံရံုးမ်ားပင္ မရွိခဲ့ျက။ ယခုနွစ္ေမလ အေရာက္တြင္မူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရာစုနွစ္ တစ္ဝက္နီးပါးကာလအတြင္း အေမရိကန္အိမ္ျဖဴေတာ္သို႕အလည္အပတ္ လာေရာက္သည့္ ပထမဆံုးျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို့ေစကာမူ မျကာေသးခင္ကာလအထိ ကမၻာ့ဖိနွိပ္မႈအမ်ားဆံုးအုပ္စိုးသူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို အိုဘားမားအစိုးရက ျကိုဆိုေပြ့ဖက္သည္မွာ ျမန္လြန္းေနပါသေလာ။ သို့တည္းမဟုတ္ ဆန့္က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ျမန္မာ၏ ပြင့္သစ္စျပုျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္၏ အဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္ေသာေထာက္ခံမႈက မရွိမျဖစ္အေရးျကီးပါသေလာ။
၁၉၄၈ ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ခုနွစ္ မွစ၍ ယခုပြင့္လင္းလာေသာအခ်ိန္ထိ သိုသိပ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ လက္ေအာက္သို့က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္ေလာက္အထိ ဤအစိုးရက အဓိက အတိုက္အခံပါတီ၏ ပါဝင္ ခြင့္ကို မ်က္နွာေျပာင္တိုက္ ျငင္းပယ္ကုလားဖန္ထိုးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ ၂ဝ၁၁ခုနွစ္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ဝန္ျကီးခ်ုပ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ုပ္ျကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတာဝန္ယူျပီးစေလးတြင္ သံသယ အျကီးဆံုး ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာသူမ်ားကိုပင္ အျမင္ေကာင္းေစသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားစတင္လွမ္းလာခဲ့သည္။ ယခင္အုပ္စိုးသူ မ်ား၏ စတိသေဘာအေျပာင္းအလဲမ်ားနွင့္မတူဘဲ ဦးသိန္းစိန္၏လုပ္ရပ္မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္နွင့္ေလးေလးနက္နက္ရွိပံု ေပၚလာသည္။

အေရးပါေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ ၁၅နွစ္နီးပါးျကာေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ုပ္ခံေနရေသာ စစ္အစိုးရ၏အထင္ရွားဆံုး အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာကို လွြတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ အန္အယ္(လ)ဒီ ေခါင္းေဆာင္နိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နွင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးသို့ ကူးေျပာင္းရန္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးမႈတစ္ခု စတင္ျပုလုပ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ လာေစခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝခုနွစ္ တြင္ လွြတ္ေတာ္ေနရာ ၈၁ ရာခိုင္နႈန္းကို အန္အယ္(လ)ဒီက အနိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ရလဒ္ကိုပစ္ပယ္ခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးခ်ုပ္ေနွာင္ထားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္တြင္မူ ဝင္ေရာက္ျပိုင္ဆိုင္ သည့္ ၄၄ ေနရာအနက္ ၄၃ ေနရာကို အန္အယ္(လ)ဒီက အနိုင္ရခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကို ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စစ္ဘက္က လက္သင့္ခံခဲ့သည္။
ထို့ျပင္ ဦးသိန္းစိန္က စစ္အစိုးရ၏ နွိပ္ကြပ္မူနွင့္ တရားမဲ့ျပုမူမ်ားကို ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံခဲ့ရသည့္ ကရင္နွင့္အျခား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားသို့လည္း လက္ကမ္းခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ဖြင့္လွစ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ျကိုးပမ္းမူမ်ားကလည္း နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးျမို့ေတာ္ ရန္ကုန္ကို အနည္းဆံုး နိုင္ငံျခားျမို့ေတာ္ဒါဇင္ဝက္မွ တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းေရာက္ရွိလာျကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ျပည့္နွက္ေနေသာျမို့ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယခုဆိုလွ်င္ နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလာေသာကားမ်ားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က လူသူကင္းမဲ့ေသာ လမ္းမ်ားကိုျပည့္နွက္သြားေစခဲ့သည္။

သို့တေစ အခ်ို့နယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးက စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ေနွးေကြးလွပါသည္။ စင္စစ္ လူ့အခြင့္ေရးနွင့္လူနည္းစုကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျမန္မာမွာ ဒံုရင္းျပန္ေရာက္၍ပင္ေနပါသည္။ ဗဟိုခ်ုပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေရးျဖစ္စဉ္က ကာလျကာရွည္တည္ရွိခဲ့ေသာ ဘာသာေရးကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ရာ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ အသိုက္အဝန္းကို အဓိကပစ္မွတ္ထားသည့္ ဂိုဏ္းဂဏအျကမ္းဖက္မႈလွိုင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္မွသည္ မိတၳီလာနွင့္တပ္ကုန္းကဲ့သို့ေသာ ျပည္မျမို့ရြာမ်ားအထိတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မြတ္ဆလင္ ဆန့္က်င္ေရး လံႈ့ေဆာ္ခဲ့သလို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တစ္ခါတရံ မြတ္ဆလင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာဆန့္က်င္ေရးလံႈေဆာ္ခဲ့ျကရာ ဘာသာေရးေသြးေျမက်မႈကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက တိတ္တဆိတ္ခြင့္ျပုခဲ့သည္မ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္နွင့္ဝါရွင္တန္တြင္ေတြ့ဆံုစဉ္ သမၼတအိုဘားမားက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မြတ္ဆလင္ဆန့္က်င္ေရးအျကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုေန့တစ္ေန့တည္းတြင္ပင္ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာနက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၈ ခုေျမာက္ကမၻာ့အဆိုးဆံုး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေဖာက္ ဖ်က္သည့္ နိုင္ငံအျဖစ္စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္မ်ိုးမွာ အျမဲတမ္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုနိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာေရးနွင့္ လူမ်ိုးစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတူ ကာလျကာရွည္ယွဉ္တြဲေနထိုင္ရာနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမို့လယ္တြင္ ေရွြေရာင္တစ္ဝင္းဝင္းနွင့္ ဆူးေလေစတီေတာ္မွာ လမ္းတစ္ဖက္ျခားမွ ဘင္ဂါလီဗလီတစ္ခု၏ ေမွ်ာ္စင္မ်ားနွင့္ အတူယွဉ္တြဲရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ့ျမင္နိုင္ပါသည္။

ထို့ေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ခိုင္မာေစရန္ လိုအပ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ တည္ျငိမ္မႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ပါ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပိုမိုပိုင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ပုဂၢိုလ္ေရးလံုျခံုမႈနွင့္နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ အာမခံေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အိုဘားမားအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိစကားအေပၚ နိုင္ငံေရးေလာင္းေျကးျကီးျကီး ထပ္ထားခဲ့ပါျပီ။ အကယ္စင္စစ္ျပီးခဲ့သည့္ ၂ နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျပာင္းလဲမႈနႈန္းမွာ ဘာမွ်ေျပာပေရာက္စရာ ထူးထူး ျခားျခားရွိခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ သို့တေစ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရးျဖစ္စဉ္ တစ္ေလွ်ာက္အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား နွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ့ျကံုခဲ့ရေျကာင္း အိမ္ျဖူေတာ္တြင္ ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပုခဲ့သလို ဤျပႆနာမ်ားနွင့္ ေနာက္ထပ္ ေပၚလာရန္ရွိေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို မည္သို့မည္ပံုကိုင္တြယ္မည္ဆိုသည္ကပင္ အေမရိကားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မတန္မီ သေဘာလြယ္ခဲ့ေလသလားဟူသည့္ အေျဖတစ္ရပ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ဝ၂၅
Ref;IS Obama Rolling the Dice too Fast on Myanmar?
Japan Times.

ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္

(The Economic Times မွ 28 July 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar China gas pipeline starts delivering gas to China” သတင္းတုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အိႏၵိယအပါအဝင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ ေတာင္ကုိရီးယား ေလးႏုိင္ငံမွ ကုမၼဏီ ၆ ခု ပူေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကေသာ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီသည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းကုိ မေန႔က မႏၱေလး ၿမိဳ႕တြင္တရားဝင္ ဖြင္႔လွစ္ကာ စြမ္းအင္ဆာေလာင္ေနသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔မႈ စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကီလုိမီတာ ၈၇၀ ရွိေသာ အျမႊာပုိက္လုိင္းသည္ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ ေရနံမ်ားပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရနံပုိက္လုိင္းမွ တန္ခ်ိန္ ၂၂ သန္းႏွင္႔ ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းမွ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံအသီးသီး ႏွစ္စဥ္တင္ပုိ႔ႏုိ္င္ရန္ ဒီဇုိ္င္းထုတ္ထားသည္။

ယခုကဲ႔သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျဖတ္၍ ပုိက္လုိင္းသယ္ယူမႈေၾကာင္႔ မလကၠာေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းရေသာ မႈလ လမ္းေၾကာင္းကုိ တုိေတာင္းသြားေစသည္ဟု တ႐ုတ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိပါသည္။

ပုိက္လုိင္းျဖင္႔ တင္ပုိ႔မည့္ ေရနံစိမ္းကုိ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင္႔ အာဖရိကမွ ေရနံတင္သေဘာၤမ်ားျဖင္႔ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ဓါတ္ေငြ႔ကုိမူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္ပုိ႔လႊတ္ေနၿပီဟု တ႐ုတ္အစုိးရသတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ဓါတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈေၾကာင္႔ တ႐ုတ္စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံရရွိကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ဟု တ႐ုတ္ CCTV သတင္းက ဆုိပါသည္။

ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကုိစီမံခန္႔ခြဲဲရန္ အတြက္ South-East Asia Gas Pipeline Co,Ltd.(SEAGP)ႏွင္႔ ေရနံစိမ္းပုိက္လုိင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ South-East Asia Oil Pipeline Co,Ltd.(SEAOP) ဟူေသာ ဖက္စပ္ကုမၸဏီႏွစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားကာ ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကုမၸဏီ SEAGP တြင္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ CNPC ၊ ျမန္မာအစုိးရပုိင္ MOGE ၊ ေတာင္ကုိရီးယား Daewoo ႏွင္႔ KOGAS ၊ အိႏၵိယ OCEBV ႏွင္႔ GALL ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ေရနံစိမ္းပုိက္လုိင္းကုမၸဏီ SEAOPတြင္ တ႐ုတ္ CNPC ႏွင္႔ ျမန္မာ MOGE လုပ္ငန္းတုိ႔ ပါဝင္သည္ဟု တ႐ုတ္ Ximhu သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

Yangon chronicle
Photo..Irrawady

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရုပ္ပုံလႊာမ်ားေထာင္ကာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ျပဌန္းေရးအတြက္ လက္မွတ္ မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ မဲဆြယ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ ရပ္မ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီး ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး႐ံုမ်ား၌ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး တက္ေရာက္ ကုသႏိုင္သည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ တည္ေထာင္ထားေသာ သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕မွလြဲ၍ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ဝင္ေရာက္ထားျခင္း မရွိပါ။

မၾကာေသးခင္က ရွင္ရဟန္းေပါင္း အပါး ၁၀၀၀ေက်ာ္အား ဩဝါဒမိန္႕ၾကားခဲ့ရာ၌ Time magazine ပါ အေၾကာင္းအရာမွား အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေထာက္ျပ႐ံႈ႕ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သူ႕ကို မွ် ေထာက္ခံေၾကာင္း မေျပာခဲ့ပါ။

သတင္းမွန္မ်ားကိုသိလိုပါက ashinvisuta201@gmail.com ၊ ဖုန္း 09458020075 သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

(သီတဂူသာသနာျပဳ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔)
28-7-2013

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ယေန႔ညေန ၅ နာရီခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိ္ပ္သာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၈၈၈၈ ေငြရတုက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စား ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္တဲ့ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုဂ်င္မီ ၊ ကိုျမေအး ကိုသက္ေဇာ္ တို႔လာေရာက္၍ ေငြရတုပြဲဖိတ္စာကို ေလးေလးစားစား လာေရာက္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

National League for Democracy

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.