08/02/13


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိပါကရက္၃၀ ႏွင့္ၿပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သက္ဆိုင္ရာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ လေပါင္း ၃၀ မဟုတ္ဘူး။ ရက္ေပါင္း ၃၀ နဲ႔တင္ၿပီးတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔သာလိုတာ” ဟု၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕ပုဒ္မမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ ျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီညႊတ္ျခင္းမရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေနၿပီး ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္လည္း လက္ေတြ႔က်စြာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ျပတ္သားရဲဝင့္ပြင့္လင္းစြာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ မိမိတို႔ မပါဝင္ေသာ္လည္း အဆိုပါေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ရဲဝ့ံစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ဦးေရႊမန္းေကာ ကၽြန္မေကာမပါဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီေကာ္မတီဝင္ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နဲ႔ သတၱိရွိရွိနဲ႔ လုပ္သြားမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းစံထားနဲ႔ မညီရင္ေျပာင္း လဲသင့္တယ္ဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝ့ံေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟုထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အေရးႀကီးဆံုးက႑တြင္ပါဝင္ေနၿပီး ယခုအခါတြင္ ပိုမို ျပည့္စံုေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၉ ဦးပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳသေဘာတူ ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကမွ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔က တာဝန္ယူ မည္ျဖစ္သည္။ က်န္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ျဖင့္ အခ်ိဳးက်ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Yangon chronicle

(The Manila Times မွ 28 July 2013 ရက္စြဲပါ Roger Mitton ေရးသားေသာ Will Myanmar’s real reformer please stand up? ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း အခန္းက႑အသီးသီး၌ တစ္မူထူးျခားစြာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္ျဖစ္ခဲ့သူက အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ကာ အမ်ိဳးသားေရးဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ နာမည္ႀကီး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား၊ နာမည္ဆုိးထြက္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ လ်က္ရွိသည္။

ဆုိခဲ့ပါ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ သတင္းထဲ၌ပါလာေတာ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ရာဇာ ေလာစစ္ဟန္ ေသဆုံးသည့္သတင္းတြင္ အတူပူးတြဲပါဝင္ လာသည္။

ဘိန္းျဖဴဘုရင္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ဇူလုိင္လ အေစာပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က စိတ္ႀကီးေသာ္လည္း ခင္မင္တတ္သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္မွာ စကားကုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင္ေျပာႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ သူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ရွိသမွ်ကုိ ႐ုိးရွင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ေျပာသည့္စကားမွာ သူတုိ႔စိတ္ထဲက လာသည့္စကားဟုတ္၊ မဟုတ္ဟူသည္ကုိမူ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိႏုိင္ေပ။

ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူတုိ႔ဘာေတြ စဥ္းစားေနသည္၊ ဘာေတြလုပ္ေနသည္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္မွာ နည္းပါးလွသည္။

ဦးသိန္းစိန္ကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္က စကားအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာေျပာခဲ့သည္။ သူဘာေတြစဥ္းစားေနသည္ဟူသည္ကုိ အတြင္းစိတ္ကုိ သိႏုိင္စြမ္းရွိသူသာ သိေပလိမ့္မည္။ ထုိစဥ္က ဦးသိန္းစိန္သည္ စကားေျပာရာတြင္ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းပင္ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္ဦးစီးမွဴးတာဝန္ထမ္းကို ဦးသိန္းစိန္ရယူ ထားသည္ ဟူေသာကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းခဲ့သည္။ ယင္းရာထူးကုိ ဦးသိန္းစိန္ မည္သုိ႔မည္ပုံခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္ဟူေသာကိစၥႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းရာထူးရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ကိစၥမွာ ယေန႔အထိ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္စရာပင္ျဖစ္ေနသည္။ ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္မူ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ဦးသိန္းစိန္က သူ၏ အစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ အင္တာနက္ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ စု႐ုံးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္အပါအဝင္ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ကာလ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္သာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့မည္ဆုိပါက ေလွာင္ေျပာင္စရာျဖစ္႐ုံမွ်မက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ပင္ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ယခု ဦးသိန္းစိန္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အံ့ၾသစရာမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ ပါတီမွ တပည့္ရင္းခ်ာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္လံဖား အေနာက္တုိင္းသံတမန္မ်ားကုိ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈက ဆုိးဆုိးရြားရြားမဟုတ္လွေသာ္လည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္ခင္းလုိက္၊ ျပန္ေပါင္းထုတ္လုိက္ လုပ္ခဲ့သည့္ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးသမားမ်ား(အထူးသျဖင့္ ေလာစစ္ဟန္ႏွင့္ သူ၏သားျဖစ္သူ စတိဗ္ေလာ္)ႏွင့္ အၾကည္စုိက္မႈတုိ႔က ပုိ၍ပင္စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေစသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခ႐ုိနီႀကီးမ်ားထံမွ အခြင့္အေရး မ်ားရေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးခ႐ုိနီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေတဇထံမွ ၎၏ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားတြင္ တစ္သက္တာ အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ကုိလည္း ရရွိထားသည္။

ဦးေတဇသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သူ၏ အဲယားပုဂံအေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ Asian Wings အမည္ရသည့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းသစ္တစ္ခုကုိ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာကာလက တည္ေထာင္လုိက္သည္။

ယခုအခါတြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္းအသစ္တြင္ Instant Platinum Frequent Flyer တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီျဖစ္ရာ သူႏွင့္အတူ အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ရွိသည္။

ဦးေတဇ၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးက သူတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးေပးရျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္မ်ားကုိ လြန္စြာအသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားႏွစ္သက္ မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည္ဟူသည္မွာ ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ ဦးသိန္းစိန္သမၼတျဖစ္မလာမီ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ကုိ ယင္းသုိ႔ခ်ီးမြမ္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ေမ့ခဲ့ဟန္ရွိပါသည္။ ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခံထားရေသာ ခ႐ုိနီႀကီးမ်ားထံမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးမ်ား လက္ခံရရွိေနစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္၊ ယခုႏွစ္ကုန္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိလႊတ္ေပးမည္ဟူသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။

Chatham House ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က မိမိ၏ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာပါက ရာႏႈန္းျပည့္ သည္းခံမႈျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ရာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သြယ္ဝုိက္ေလွာင္ေျပာင္လုိက္သလုိျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္တြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္သည္ ေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု နာမည္ထြက္ေနသည့္ နစက အမည္ရ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

International Crisis Group ကမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ရပ္မ်ားထဲမွ အဆုိပါ နစကအဖြဲ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးမြမ္းသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ ဦးသိန္းစိန္က “အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျပင္ဆင္ ထားတာ မရွိပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

သူ႔အေနျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္လုိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိဆက္လုပ္လုိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

yangon chronicle

က်ေနာ့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾက၊ ဆိုုၾက၊ ေရးၾက၊ သားၾကတာေတြ ရွိလာလိုု႔ က်ေနာ္လဲ နဲနဲေလာက္ေတာ့ ျပန္ေျပာပါရေစ။
ဘာေရာဂါျဖစ္မွန္းမသိဘူး၊ ဘာသတင္းမွလဲ မထုုတ္ျပန္ဘူး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး လိုု႔ ေျပာဆိုု ေဝဖန္ၾကတာေတြကိုု ေတြ႕ေနရေပမယ့္
ဘာမွျပန္မေျပာျဖစ္တာဟာ ေျပာၿပီးသားေတြကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္မေျပာခ်င္လိုု႔ပါ။

ေနာက္ၿပီး ေျပာဆိုုေနၾကသူမ်ားဟာလဲ ေဝဖန္ခ်င္လိုု႔သက္သက္မဟုုတ္ဘဲ၊ တိုုက္ခိုုက္လိုုျခင္းသီးသန္႔ေၾကာင့္ ေျပာဆိုုေနၾကတာကိုု ေတြ႕ေနရလိုု႔ပါ။
က်ေနာ္ ဘာေရာဂါျဖစ္တယ္၊ ဘယ္တုုန္းကျဖစ္တယ္ (ဒါမွမဟုုတ္) သိတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္ဘာလုုပ္မယ္ အစရွိသျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာျပၿပီးသားပါ။
သတင္းမီဒီယာေတြထဲမွာလဲ ပါၿပီးသားပါ။ ဒါကိုု မဖတ္မိ၊ နားမေထာင္မိၾကတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာအသိမိတ္ေဆြမ်ားကပါ၊ က်ေနာ့္ဘက္က ဘာမွမေျပာဘူးလိုု႔ ဟုုတ္ေယာင္ႏိုုးႏိုုး
ထင္မိမွာစိုုးလိုု႔ ျပန္ေျပာျပရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကိုု ေျပာခဲ့တာ အခုုမွ မဟုုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ ေထာင္ကျပန္လြတ္လာကထဲက ေျပာျပၿပီးသားပါ။
အင္တာဗ်ဴးေတြကိုု ျပန္ရွာ၊ ျပန္နားေထာင္ရင္ ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ (၂၀၁၁)ခုုႏွစ္၊က်ေနာ္ ေထာင္ကလြတ္ေတာ့ ဦးေက်ာ္သူတိုု႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းက ေဆးစစ္ေပးတယ္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုုးေတြ႕တယ္။

ေနာက္ၿပီး တီဘီ နဲ႔ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္ေတြေတြ႕တယ္။ က်ေနာ္ အဲဒီ့တုုန္းကထဲက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထပ္ေျပာရရင္ အဲဒီ့အခ်ိန္တုုန္းက မီဒီယာအခ်ိဳ႕က
ဒီေရာဂါေတြ ေထာင္ထဲက ရလာတာလားလိုု႔ ေမးခဲ့တာကို၊ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ယခင္က ပံုုမွန္ေဆးစစ္ခဲ့တယ္၊ ဒီေရာဂါေတြမေတြ႕ခဲ့ဘူး။
ဒါေပမယ့္အခုုအခ်ိန္က်မွ ေထာင္ကိုုအျပစ္မတင္၊ အျပစ္ပံုုမခ်ခ်င္ပါဘူး။ ေထာင္ထဲမွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းေပမယ့္ ထိေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးမႈ၊
ကုုသေပးမႈ မရွိတာကိုုသာ ေထာက္ျပခ်င္တယ္ လိုု႔ ေျဖခဲ့၊ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကိုု ဆက္ရရင္ တီဘီကိုု အရင္ကုုတယ္။ ေက်ာက္ေၾကေဆးေတြ စားရတယ္။
စီပိုုးကိုု က်ေနာ္မကုုသႏိုုင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုုဖိုုးျဖဴ (လူ႐ႊင္ေတာ္)တိုု႔၊ ေဒါက္တာဇာနည္ဇင္တိုု႔က ေရာဂါကိုု ထိန္းထားႏိုုင္ေအာင္ ေဆးဝါးအကူအညီေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္
က်ေနာ့္ကိုုယ္ခႏၵာထဲကေရာဂါပိုုးက နဲနဲေခါင္းမာေတာ့ ေသာက္ေဆးနဲ႔တင္ ထိန္းထားလိုု႔ မရႏိုုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ တိတိက်က် အနားယူၿပီး ကုုသဖိုု႔လိုုလာတယ္။

ဒီေတာ့ေဆးကုုသဖိုု႔ ခြင့္ယူမယ့္အေၾကာင္း ေပၚေပၚတင္တင္ေၾကညာတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြကိုုလဲ ေျပာတယ္။ အေမစုုကိုုယ္တိုုင္လဲ ျပည္သူေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး အမွာစကားေျပာခဲ့တယ္။
မီဒီယာေတြက ေမးျပန္ေတာ့ အစကေန ျပန္ရွင္းျပခဲ့ေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုုခြင့္တင္တာကအစ ေဆးစာနဲ႔တြဲၿပီးတင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါလား တိုုးတိုုးတိတ္တိတ္ က်ိတ္ကုုတာဗ်ာ။ ဒါေတြဟာ မိမိကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာကိစၥသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္မေျပာလဲ ရတယ္၊ မေျဖလဲ ရတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ကိုုယ့္ရဲ႕လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရေအာင္၊ ကိုုယ့္ကိုု မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအျမင္ရွင္းေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ေျပာစရာရွိလာတာက ျပည္သူေတြက မဲေပးၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုု ပိုု႔ေပးခဲ့တယ္။ အခုုလိုုခြင့္ယူထားေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ဖိုု႔ တာဝန္မေၾကႏိုုင္ဘူးလား လိုု႔ ေမးစရာရွိလာတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္မွာေတာ့ က်ေနာ္ခြင့္ယူထားခဲ့တဲ့အတြက္ အတိုုင္းအတာတခုုအထိ လစ္ဟင္းမႈရွိပါတယ္။ က်ေနာ္ ဒါကိုု မျငင္းပါဘူး။
ဒါေပမယ့္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန လုုပ္ေဆာင္လိုု႔ရတဲ့ ေဒသဆိုုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုုပ္ငန္းေတြ၊ ေဒသအက်ိဳးျပဳလုုပ္ငန္းေတြကိုုေတာ့ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ က်ေနာ္ခြင့္ယူထားတဲ့ ကာလေတြမွာ ျပင္ပပုုဂၢလိကအလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေသာက္သံုုးေရရွားပါးတဲ့ေဒသေတြအတြက္ ေရတြင္းေတြ (တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ အဝီစိတြင္း ႏွစ္တြင္းနဲ႔ အုုတ္ေရကန္ႏွစ္ကန္ပါ) တူးခဲ့ပါတယ္။ ပုုပၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္း နဲ႔တြဲဖက္ၿပီး လယ္ယာေျမ အမေတာ္ေၾကးမရရွိတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ အမေတာ္ေၾကးရရွိေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတာေတြ၊ လယ္ယာေျမစံုုစမ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔တြဲၿပီး လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာေတြ (ေျပာရရင္ ရာခိုုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အရမ္းနည္းပါတယ္။ တၿမိဳ႕နယ္လံုုးလယ္ယာေျမဆံုုး႐ံႈးမႈရဲ႕ ”၇” ရာခိုုင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲ လယ္ျပန္ရေအာင္ လုုပ္ႏိုုင္ပါေသးတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ စံုုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကလဲ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကိုုလႊဲ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဆိုုတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကလဲ လံုုးဝကိုု အဖက္မလုုပ္၊ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ လာၿပီးစစ္ေဆးျခင္းလဲမရွိေတာ့ ဇာတ္ေျမာႀကီးျဖစ္ေနေသး)၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္ျပရန္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကိုုႏိုုင္ငံလင္း၊ မစႏၵာမင္းတိုု႔နဲ႔တြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္ျပေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း တရားဥပေဒေရးရာအရ ေျဖရွင္းရန္ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ဆရာဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ (က်ေနာ္တိုု႔ပါတီက ဥပေဒပညာရွင္၊ ေတာင္တြင္းႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္) နဲ႔ ခ်ိတ္တြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာေတြ… အစရွိသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ္ ခြင့္ယူထားေပမယ့္ လုုပ္ႏိုုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အရာထင္တာေတြလဲရွိသလိုု၊ အရာမထင္တာေတြလဲ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္.. ဒါေတြကိုု ဘာေၾကာင့္ မရွင္းျပသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ အမ်ားသိေအာင္မေျပာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးဘဲမိုု႔လိုု႔ ႐ိုုး႐ိုုးေလးပဲ ေျဖပါရေစ။ မလိုုဘူးထင္လိုု႔ပါ။ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုုက္လိုု႔ ျပည္သူ႔ကိုုယ္စားလွယ္တေယာက္ျဖစ္လာၿပီဆိုုရင္ ဒါေတြဟာ လုုပ္ကိုု လုုပ္ရမယ့္ တာဝန္ေတြပါ။ ကိုုယ့္ဘာသာကိုုယ္၊ ကိုုယ့္လိပ္ျပာနဲ႔ကိုုယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝတၱရားပါ။ ဒါဆိုု ဘာလိုု႔အခုုမွ ျပန္ေျပာေနရတာလဲ။ က်ေနာ္တေယာက္ခြင့္ယူတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကုုိယ္စားလွယ္ဟာ လူထုုအေျချပဳ၊ လူထုုအက်ိဳးျပဳလုုပ္ငန္းေတြကိုု မေဆာင္႐ြက္ဘူးလိုု႔ အေျပာမခံႏိုုင္လိုု႔ပါ။ က်ေနာ္တိုု႔ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး ျပည္သူ႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။ ယခင္ အတားအဆီးအျပည့္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြကထဲက လုုပ္ႏိုုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားပမ္းစားလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီဝင္ေတြဟာ အခုုလိုု လုုပ္ကိုုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့့ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ ေသးေသးေလးထဲကေနလဲ ကိုုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေဆာင္႐ြက္ၾကဆဲပါဘဲလိုု႔ ေျပာပါရေစ။ ေနာက္ဆံုုးပိတ္အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းဘဲ ဆက္ေျပာပါ့မယ္။ က်ေနာ့္ေရာဂါ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုုးကိုု ပါေမာကၡ ဆရာဦးသံစစ္ နဲ႔ ျပသၿပီး၊ ကုုသမႈခံယူပါတယ္။ ကုုသခ်ိန္ကာလ တႏွစ္လိုု႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာင္ထပ္ (၇)လ ေက်ာ္ ေဆးကုုသဖိုု႔ က်န္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တႏွစ္တိတိ ခြင့္မယူခ်င္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ကိုု တက္ႏိုုင္သေလာက္တက္မယ္ဆိုုၿပီး ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္လာတာပါ။
ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္တေယာက္ရဲ႕ အေရးႀကီးတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာလဲ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုုင္ေအာင္လိုု႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဇယ်ာေသာ္

ကိုထြန္းေ၀
ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါတယ္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.