08/27/13

လႊတ္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္သတင္းစာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲပါ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူလူထု
တင္ျပလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံး၌ တည္သည္ ဟူ၍ ျပဌာန္းထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အာဏာမဆို ျပည္သူမ်ားထံက ဆင္းသက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျဖစ္ သည္ကို အခိုင္ အမာ ခ်မွတ္ထားေလ့ ရွိၾကျပီး တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ သြယ္ ဝိုက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးရသည့္ သေဘာတရား ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႕ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက သမၼတကို တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစ သလို အိႏၵိယ၊ ယူေက စသည္ကဲ့သို႕ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တြင္ ပါလီမန္အမတ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးျပီး အမတ္ေနရာအမ်ားဆုံး ရရွိေသာ ပါတီက အစိုးရဖြဲ႕ကာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါလီမန္တို႕က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား ခန္႕အပ္ တာဝန္ေပးေလ့ရွိပါသည္။ အေျခခံမွာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႕က တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရား စီရင္ေရးအာဏာတို႕ကို ခြဲေဝ က်င့္သုံးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား စသည္တို႕ကို ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ အေျခခံ ဥပေဒတို႕တြင္ တိတိက်က် ျပဌာန္းထားေလ့ ရွိျပီး ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို မ႑ဳိင္ႀကီး (၃)ရပ္က ျပန္လည္၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ Check And Balance သေဘာအရ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အား ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပဌာန္းထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ျပဌာန္းျခင္းသည္ တစ္ပါတီ စနစ္တြင္သာ မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာမိသမွ် ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။

မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၉၆(ခ)တြင္ “သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ၏ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႕က တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း လိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။ ဤသည္ကို Right to Recall ဟု ေခၚပါသည္။ အထူးသတိျပဳ သင့္သည္မွာ အဆိုပါအခြင့္အေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ ျပည္သူ႕အခြင့္ အေရးျဖစ္ျပီး အဆိုပါအခြင့္အေရးအား ရရွိႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ အခ်ဳိ႕ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မူလ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ျပခဲ့သည့္ သာဓက မ်ားလည္း ျပည္သူမ်ား ၾကားသိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Right to Recall ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကို ၃၀-၈-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝး နဝမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခုအခါ (၁)ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ထိုသို႕ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားသည္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္-

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း မျပည့္မီ ပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုပ္သိမ္းျခင္း ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေဆြးေႏြးလိုက္တဲ့အခါ ဒီဥပေဒကို ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ ေခတ္စနစ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီတဲ့ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေစဖို႕ အျပင္ ဒီေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရးကို မ်ားစြာ ခက္ခဲလာႏိုင္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ကာလမွာ “ဒီဥပေဒကို ခဏထားျပီး” ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ ရလာပါတယ္။ ရွင္း ေအာင္ ထပ္ေျပာရရင္ ဒီေန႕ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတယ္။ ပါတီစုံပါတယ္။ (က)ပါတီက အႏိုင္ရတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ္စားလွယ္က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အႏုိင္ရသြားတယ္။ က်န္တဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူ႕ကို မေထာက္ခံဘဲ က်န္ခဲ့တယ္။ အကယ္လို႕ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ကို မေထာက္ခံတဲ့ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဒသမွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန လက္မွတ္ထိုးျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ရုပ္သိမ္းဖို႕ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က မမွ်တ ဘူး ျဖစ္မယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တစ္ပါတီစနစ္မွာ တစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခ်င္ရင္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ဒီအခြင့္အေရးေပးထားတယ္။ ဒီ အခြင့္အေရးေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အရႈပ္အေထြး အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ပါတီစုံ ပါလာျပီ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ ရွိ မရွိ၊ ဘယ္လို က်င့္သုံးတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံ တကာစံေတြကို ေလ့လာရတယ္။”

တစ္ဖန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံဘ႑ာ သိန္း ၁၀၀၀ ကို ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ အသုံးျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႀကဳိတင္မဲဆြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးေနသည္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ ဤေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရိုးခံအတိုင္း၊ ျမင္သည့္အတိုင္း တင္ျပလိုသည္။ ျပည္သူ႕အသံကို နားေထာင္လိုေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးထားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အသံ တစ္ခုဟူ၍ မွတ္ယူေပးေစလိုပါသည္။ ဟပ္ခ်ိဳးလည္း မေခ်လို၊ ဆိတ္ဖြားလည္း မမည္လိုေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္လိုက္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ဆိုသည္မွာ ထိုၿမိဳ႕နယ္က ကိုယ္စားျပဳ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆိုေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပလိုပါသည္။

Right to Recall ဆိုတာဘာလဲ


(၁) မပါတာကိုက်င့္သုံးၿပီး၊ ပါတာကို ေဘးဖယ္မည္လား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး သိန္း ၁၀၀၀ သုံး ဟူေသာအခ်က္မွာ မိမိတို႕၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိပါ။ Right to Recall မွာ မိမိတို႕၏အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် ထင္ထင္ရွားရွား ျပဌာန္း ထားသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရလွ်င္ ျပည္သူ မ်ားအား အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ သာမန္ဥပေဒ တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

(၂) တစ္ပါတီစနစ္မွာပဲ သုံးခဲ့ျခင္းလား၊ ႏို္င္ငံတကာစံေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲ ။ Right to Recall သည္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈကို ေသခ်ာေစသည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ က်င့္သုံးေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသား ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အေစာဆုံး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ေအသင္ျမဳိ႕ျပႏုိင္ငံ၏ ကြန္စတီ က်ဴးရွင္းတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းကာ အေစာဆုံး က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ေခတ္သစ္ကာလ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိျပည္နယ္တြင္ စတင္ က်င့္သုံး ခဲ့ျပီး ယခုအခါ Right to Recall ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ (၁) အလာစကာ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၂) အရီဇိုးနားျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊
(၃) ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၄) ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊ (၅) ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္ နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၆) အိုင္ဒါ ဟိုးျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ၊ (၇) ကန္းဆတ္ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၈) လူးဝီစီယားနား ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၉) မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၀) မင္နီဆိုးတားျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၁) မြန္တားနားျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၂) နီေဗးဒါးျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ၊ (၁၃) နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၄) ေျမာက္ ဒါကိုတာျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၅) ေအာ္ရီကြန္း ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၆) ရိုဒီအိုင္လန္ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒ၊ (၁၇) ဝါရွင္တန္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ (၁၈) ဝစ္စ္ကြန္ ဆင္ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒတို႕တြင္ အလားတူ ျပဌာန္းထားရွိေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ခ်တၱီဂါ့ရွ္ျပည္နယ္၊ မဟာရတၳရျပည္နယ္၊ မဒရာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိျပီး ေနာက္ အက်ဆုံး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်တၱီဂါ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္ Recall Election ကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယူဂႏၶာ၊ ကေနဒါ၊ ဂူယာနာ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Right to Recall ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Right to Recall ကို တစ္ပါတီစနစ္ တြင္သာ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ ေဆြးေႏြး လာျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးအား တိုက္ရိုက္ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္လွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္း က်င့္သံုးၿပီးခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သံုးရပ္ကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါသည္-

တစ္ပါတီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ တြင္-

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ -

(က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔စည္း အဆင့္ဆင့္သို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ခ) မိမိတိုု႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိသည္ - ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ပါတီစံုစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၈ တြင္-

ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္၏ အမတ္တစ္ဦးကို အမတ္အျဖစ္ မွ ထြက္ခိုင္းရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းနာမ်ားကို ပါလီမန္သည္၊ တရားဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္သည္- ဟု ျပဌာန္း ထားပါသည္။

လက္ရွိပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၉ (ခ) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း (ျဖဳတ္ခ်) ျခင္း ကို -

- သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကို ဥပေဒနွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ - ဟုလည္းေကာင္း၊

ပုဒ္မ ၃၉၆ တြင္ -

(က) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ေအာက္ပါ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္-
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၂) ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊
(၄) ဤ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း ျခင္း၊
(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ ျခင္း။
(ခ) သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က တာဝန္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္း စစ္ေဆးရမည္၊
(ဃ ) စြပ္စြဲခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေခ်ပခြင့္ေပးရမည္၊
(င) ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထိုစြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္- ဟုလည္းေကာင္း၊

ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ ၃၉၇ တြင္ -

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရမည္- ဟု လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

ေခတ္သံုးေခတ္၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တစ္ပါတီစနစ္ ျဖစ္၍သာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တာဝန္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္အတြက္ ျပဌာန္းသည္ဟူေသာ အေျဖ မွန္-မမွန္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တရားသည္ကား ျပည္သူ႔ထံမွ အာဏာ သက္ဆင္းလာသည္ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအယူအဆပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း လက္မွတ္ေရးထိုးတာနဲ႕ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျပီလား။ မူလမဲဆႏၵရွင္၏ တစ္ရာခိုင္ႏွႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုတင္ျပရုံမွ်ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္း ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ “လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ မရုပ္သိမ္း ေၾကာင္း မဲေပးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လာေရာက္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ မ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ အတည္ျပဳရမည္” ဟူ၍ ပါရွိသည္။ တစ္ရာခိုင္ ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပလွ်င္ ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးပါဦးမည္။ ထိုသို႕ စစ္ေဆးျပီး ျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိမွသာ မူလမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ျပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္က ရုပ္သိမ္းရန္ ေထာက္ခံမွသာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ နာယကႀကီး၏ ဥပမာအတိုင္း တင္ျပရလွ်င္ (က)ပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သည္ ယူဆ ပါက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အား က်န္သည့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း က မေထာက္ခံဘဲ ျဖဳတ္ခ်ရန္ မဲေပးခဲ့လွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေန ပါလိမ့္မည္။ က်န္သည့္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္မွ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရုံျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ၃၀-၈-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းအရ ၅၀% ေက်ာ္မွသာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား ။ ျပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းအတြင္း ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒ(၆၃)ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္း သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၁၁) ခုကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အက်ဳိးကိုသာ ျမွင့္တင္လိုသည့္ သေဘာ (စြပ္စြဲလိုျခင္းမဟုတ္ပါ) သက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ စုစုေပါင္း(၅)ခုရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ နမူနာကိုယူ၍ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ဆိုင္ရာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး သိန္းတစ္ေထာင္ ခြဲေဝေပး၍ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္ မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အက်ဳိးကို ျမွင့္တင္လိုရာ ေရာက္-မေရာက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ေလ့လာသင့္လွပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းကား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူသည္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္သူမ်ားအား တန္းတူ ရည္တူ ၿပိဳင္ကြင္း (Level Play Field) ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္းမေရာက္ရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသို႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ရန္ ပါတီအသစ္ ထူေထာင္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိေနရျပီျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႕ မိမိတို႕မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ေၾကာင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ျပဳိင္မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊ အဆိုပါ သုံးဦး-တစ္ေထာင္သည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္း၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြား ႏုိင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊ လက္ရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သိန္းတစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ေပးလွ်င္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ ေပးသင့္-မေပးသင့္ စသည္တို႕မွာလည္း ဒီမိုကေရစီသေဘာ တရားအရ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ လက္ရွိကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာ ဘယ္ပါတီက ျဖစ္သည္ကိုလည္း ျပည္သူေတြ သိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခဏတာအေတြးျဖင့္ ေရရွည္ကို ေတြးခ်င့္သင့္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေခတ္ဦး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အၿငင္းပြားဖြယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေနာင္တရ ဘြာခတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစလိုပါ သည္။

ျပန္ေပၚမလာေတာ့သည့္ ခဏ။ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံး သပ္တဲ့ ကာလမွာ ဒီဥပေဒကို ခဏထားျပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္” ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၊ ၄၈၊ ၁၂၅၊ ၃၆၉ (ခ)၊ ၃၉၆(က)(၂)ႏွင့္ ၃၉၆(ခ) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ “ခဏထား” ဟူေသာ ဆိုလိုရင္းမွာ ေနာက္ (၂) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းတစ္ခုလုံးကို ဆိုလိုသည္ လား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ ခဏထားခဲ့သျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ခြဲလုံးလုံး ႏုိင္ငံသား မ်ား အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေခၽြးသိပ္ထားရာမွ အဆံုးခံရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ႏိုင္ေလၿပီ။ အေျခခံဥပေဒက အတိအလင္း အပ္ႏွင္း ထားေသာ အခြင့္အေရးကို ဤသို႕ ခဏထား ဟူ၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းသည္ Rule of Law အရ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္နည္း ဟူသည္ကိုလည္း စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ ကင္းမဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္သြား ႏုိင္သည္ကိုလည္း ေတြးမိပါသည္။

(၆) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ မလုပ္ႏိုင္။ Right to Recall ျဖင့္သာ မဲဆႏၵရွင္တို႔က ထိုသူကို ထိန္းႏိုင္သည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တြင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျဖဳတ္ခ်လိုလွ်င္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ပင္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံရုံး တစ္ဖြဲ႕လုံးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္၍ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကို ဟိုးေလးတေက်ာ္ ေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီး သမိုင္း ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိရွိ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားသည္ ဆိုပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(က)(၂)အရ အက်ဳံး ဝင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို စြပ္စြဲ ျပစ္တင္၍ မရပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆(ခ) ျဖင့္သာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ယင္းျဖဳတ္ခ်ခြင့္မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သက္ဆင္းရာ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား အေျခခံ ဥပေဒက တရားဝင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါသည္။ ဤသို႕ ဒါေတာ့ ခဏထားကြာ၊ ဒို႕အခြင့္အေရးေတြ ျမွင့္တင္ဖို႕ပဲ လုပ္ၾကတာေပါ့ ဟူေသာ သေဘာမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ စစ္မွန္ေသာ အႏွစ္သာရကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ယခု (၅) ႏွစ္လုံးလုံး အဆိုပါအခြင့္ အေရး မရရွိခဲ့လွ်င္ အေျခခံဥပေဒကို မည္သူေတြ လိုက္နာပါ၊ မည္သူေတြက လိုက္နာရန္မလိုဟု ခြဲျခားမႈသေဘာ ရွိေလၿပီလား ေတြးဆဖြယ္ပင္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို မျမွင့္တင္ႏုိင္လွ်င္ ေနပါ၊ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးကို မပိတ္ပင္သင့္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္လိုျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အစစ္အမွန္အျဖစ္မွ ေသြဖီသြားၿပီေလလားဟု အထိတ္ တလန္႔ ဆင္ျခင္မိပါသည္။ Check and Balance ဆိုသည့္အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမူကို မိမိကလည္းက်င့္သံုး မိမိအေပၚက်င့္သံုးရင္လည္း ခံယူမွ ျဖစ္မည္ဟု လက္ခံရေပမည္။

အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္-မေရာက္


ေနာက္ဆံုး စဥ္းစားမိသည့္ Check and Balance ဟု အလြန္သံုးေနသည့္ (အသံုး လြန္ေနသည္ ဟုမဆိုခ်င္) ယဥ္ေက်းမႈ စကားအသစ္ျဖစ္သည္။ မိမိအား ထိန္းေက်ာင္း ေနသည့္ ကိစၥရပ္မွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးတြင္ မည္သူေတြ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔ေတြက ေသြဖည္၍ အာဏာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းပံုစံ ေဖာ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္နည္းဟု သံုးသပ္ၾကရ ေတာ့ေပမည္။ ျပည္သူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ရည္ေမွ်ာ္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ေပ်ာက္ေသာ လမ္းမွာ စမ္းတဝါး ျဖစ္ေတာ့မည္။ လိုခ်င္ေသာ ျပည္သူ႕ဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္ထက္ ဘယ္စနစ္ ျဖစ္လာမည္လဲ။ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ၾကမည္လဲ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား မည္သို႔က်င့္၍ မည္သို႔လုပ္လိုသည္ ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္စ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအဖို႔ အတုယူသင့္သည္ ကို တင္ျပၿပီးေပၿပီ။
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္လ်က္ လြတ္လပ္ေရးကို ရည္ေမွ်ာ္ရင္း ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ ျပဌာန္းခ်က္ကို အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုပါသည္-

ႏိုင္ငံေတာ္သမတသည္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဆင့္ေခၚရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ရုပ္သိမ္းရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရမည္။(သမတဟု ထိုစဥ္ကအေရးအသား ျဖစ္သည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က သူ၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတို႔ကို နိမိတ္ဖတ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ “ က်ဳပ္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး အာဏာလုပြဲေတြ မစခင္ ႏိုင္ငံေရးေလာက က အနားယူမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဘးကပဲ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး ၾကည့္ေနေတာ့မယ္ ” ဟု ေျပာခဲ့သည္ကို ဖတ္မိဖူးသျဖင့္ ေတြးမိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တမလြန္က ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဒို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၿပံဳးေနမည္လား မေျပာတတ္ေပ။
ထိန္းညႇိျခင္းဟု ဆိုရာ၌ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္တို႔ က်င့္ၾကံရမည့္ ျပဌာန္းခ်က္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ (က)တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္” ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ထို္မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး သယ္ပိုးရမည္ဟု ခံယူခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားရွိလွ်င္၊ မိမိကိုယ္ကို ျဖဳတ္ခ်၍ မရႏိုင္ေသာ ဘယ္ေတာ့မွ မေလ်ာ့က်ေတာ့ေသာ (ဘာသာေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ မျမဲေသာ သေဘာကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ရမည္ ဟု မခံယူၾကလွ်င္ ျပည္သူတို႔ကလည္း အရေတာ္ေပစြဟု ပီတိ ျဖာေဝ၍ ေမတၱာပို႔သ ခ်ီးမြမ္းေနၾကေပလိမ့္မည္။

ရည္မွန္းခ်က္ကိုကား အေပ်ာက္ခံ၍ မျဖစ္ၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မရွိမျဖစ္ဟု ႏႈတ္ထြက္စကား ေျပာဆိုမႈသည္ အမွန္ပင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သလို ေရပန္းလည္း စားေနပါသည္။ ယံုၾကည္လွ်င္ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီၾကပါေစဟု မဝံ့မရဲ ရင္ေမာစြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနရေသာ အိပ္မက္ဆိုးမွ ႏိုးထႏိုင္ၾကပါေစ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း အိပ္မက္ဆိုးတြင္ မနစ္ေျမာလိုၿပီ။ သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ဟုေတာ့ ႏွလံုး မသြင္းခ်င္။ ငုတ္မိသဲတိုင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ ဟု ခံယူ၍ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦး ၾကည္ႏူးမႈ အေတြးမ်ားကို ရွင္သန္ေစလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းလိုက္ရ ေပေတာ့သည္။
*****

ဘုန္းေအာင္

က်ေနာ္နဲ႕ ဂီတသူရဲေကာင္းမ်ား (၁)-ကို http://www.dawnmanhon.com/2013/08/blog-post_152.html#sthash.rUE2Nsai.dpbsဖတ္ႏိုင္ပါတယ္..
မြန္းေအာင္က အႏုပညာဝါသနာႀကီးလြန္းလို႕ ကခ်င္ျပည္ ျမစ္ႀကီးနားကေန ရန္ကုန္ကိုဆင္းလာတာ၊ သူနဲ႕အတူ သူ႕သူငယ္ခ်င္းဂစ္တာသမားေတြလည္းပါလာတယ္၊ က်ေနာ္မွတ္မိတာ ေနာ္ဂ်ာ၊ ဂြတို (ဂြတိုက ေဘ့စ္ဂစ္တာတီးတယ္၊ ခု သူက ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္)၊ ကိုရဲတို႕ အုပ္စုကသူ႕အေပၚ အမ်ားႀကီးအကူအညီေပးခဲ့တယ္၊ အဓိက ကိုရဲ၊ သူ႕အေပၚေစတနာအျပည့္နဲ႕ ဆိုပံုဆိုနည္းအစစ ညီလိုသူငယ္ခ်င္းလို သင္ျပေပးခဲ့တယ္၊ က်ေနာ္မွတ္မိတယ္ ကိုရဲ မြန္းေအာင္ကို ေတာ္ေတာ္ေမာင္းခဲ့တာ၊ ေတာ္ရံုလူဆို စိတ္ဓါတ္ေတာ္ေတာ္က်သြားႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ မြန္းေအာင္ကဇြဲေကာင္းတယ္၊ သူ႕အတြက္ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႕ ေမာင္းတာမွန္းသိလို႕ သူေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့တယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမိုးေက်ာ္နဲ႕ မြန္းေအာင္ အရမ္းတြဲျဖစ္ၾကတယ္၊ မြန္းေအာင္ငွားေနတဲ့ ၆ မိုင္ခြဲက အိမ္မွာ မိုးေက်ာ္ သူကြယ္လြန္ခါနီးအထိ ေနသြားတယ္။

ဒီလိုနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ ေဒသေကာလိပ္က ပထမႏွစ္စာေမးပြဲ အတြက္ေျဖၾကရၿပီ၊ မိုးေက်ာ္နဲ႕က်ေနာ္က ဘာစာမွ မရဘူး၊ ေက်ာင္းမွမွန္ေအာင္မတက္ခဲ့ၾကတာ၊ ဒါေပမယ့္ ေမးခြန္းေတြက သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ဆီက ရထားတယ္၊ ဒါနဲ႕ ႏွစ္ေယာက္သား စာခိုးခ်ဘို႕ Field Jacket တထည္စီ ဝတ္ၿပီး ဂ်ာကင္အိပ္အမ်ားႀကီးထဲ စာေတြျဖဲထည့္ၿပီးခိုးခ်ဘို႕ လုပ္ၾကတယ္၊ ေျဖရတာက သူနဲ႕ က်ေနာ္က ေရွ႕ခံု ေနာက္ခံု၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ စာေမးပြဲခန္းထဲ ေႏြေခါင္ေခါင္ Field Jacket ႀကီးေတြနဲ႕ ေခ်ြးေတြျပန္ၿပီး ဘယ္ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖက ဘယ္အိပ္ထဲ ထည့္ထားမွန္းမသိနဲ႕ ႏွစ္ေရာက္သား ေအာင္ျမင္စြာ စာေမးပြဲက်ၾကေလသတည္းေပါ့ဗ်ာ....၊ က်န္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ညီညီတို႕ ေမာင္နီတို႕က ေက်ာင္းတက္မွန္ၿပီးေအာင္သြားၾကတယ္။

အဥၨလီအတြက္ ဂီတဥၨလီသီခ်င္းေခြထြက္ေတာ့ ေခြက ထင္သေလာက္မေပါက္ခဲ့ဘူး၊ အေခြက လိႈင္ေတးသံသြင္းကေနျဖန္႕တာ၊ ေခြထြက္ၿပီး မၾကာခင္ ကိုအုန္းျမင့္ (ရီေဇာ္) က ေခြ ၂ ဒါဇင္ယူလာတယ္၊ မင္းေက်ာ္ခိုင္ေရ၊ ကိုတိုးအေခြေတြ ဒို႕ ဝိုင္းျဖန္႕ရေအာင္ဆိုၿပီးလာေပးတယ္၊ ဒါနဲ႕ ကိုရဲရယ္ က်ေနာ္ရယ္ ေခြေတြယူၿပီး ဘယ္သူ႕ကို စ ေရာင္းမလဲေပါ့၊ က်ေနာ္က အင္ၾကင္းေဆာင္က ဂ်ီဂ်ီး (ကိုေမာင့္ညီမကိုပဲ စ ေရာင္းတာေပါ့) ဆိုၿပီး ဂ်ီဂ်ီးဆီသြားေရာင္းတယ္၊ ဂ်ီဂ်ီးက ၂ ေခြ ကို တေခြ ၂၅ က်ပ္နဲ႕ ဝယ္လိုက္တယ္၊ အဲဒီအရင္းနဲ႕ တျခားေနရာေတြခရီးဆက္ၾကတာေပါ့၊ ရန္ကုန္ ဆူးေလ ဟိုင္းလက္ကားေတြ တေယာက္တက်ပ္ဆြဲတဲ့အခ်ိန္ ကက္ဆက္ပါတဲကကားေရြးၿပီး ေရွ႕တန္းမွာထိုင္ ဒရိုင္ဘာကို ကိုတိုးအေခြေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာအေနနဲ႕ဖြင့္ခိုင္း..အဲလိုစ ျဖန္ံၾကတယ္၊ ေတာင္ဥကၠလာဘက္ဆို ေခြငွားဆိုင္ေတြက ေစ်းမေပးဘူး၊ အဆိုေတာ္အသစ္ဆိုၿပီး ထားခဲ့ေလ ေနာက္တပါတ္လာၾကည့္ေပါ့၊ ဒါမ်ိဳးေတြ တခ်ိဳ႕ဆိုင္ေတြကို ၁၅ က်ပ္နဲ႕ ေရာင္းခဲ့ရတာေတြရွိတယ္၊ နာမည္မႀကီးေသးရင္ ဒီလိုပဲ မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္၊ (မြန္းေအာင္ကိုယ္တိုင္ သူ႕အေခြအတြက္ အဲလိုအျဖစ္ သူကိုယ္တိုင္ၾကံဳခဲ့ရတယ္)၊ ေခြေရာင္းရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကလည္း လမ္းစရိတ္၊ စားတာေသာက္တာနဲ႕ ေငြေခါင္းကြဲေတာ့တာေပါ့၊ ဝန္ခံရရင္ ေငြစာရင္းမရွင္းႏိုင္ျဖစ္ကုန္တယ္၊ ကံေကာင္းတယ္ပဲေျပာရမလားပဲ ေခြေတြကို တာဝန္ခံယူလာတဲ့ ကိုအုန္းျမင့္က စိတ္တခါတခါေဖါက္တတ္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္သူ စိတ္ထေဖါက္ေတာ့ ေတးသံသြင္းဆိုင္ကလည္း ဘာမွလုပ္လို႕မရဘူးျဖစ္ေရာ၊ ေတးသံသြင္းဆိုင္က ပိုင္ရွင္ရဲ႕သား(နံမည္ေမ့ေနတယ္) တာဝန္ခံၿပီး ကိုအုန္းျမင့္ကိုထုတ္ေပးခဲ့တာဆိုေတာ့ သူ႕အေဖက သူ႕သားကို အိမ္ေပၚကႏွင္ခ်လိုက္တယ္ၾကားတယ္၊ ဒါလည္းခဏပါပဲ၊ သားအဖကိုး၊ သူ႕သားက ကိုတိုးတို႕ ကိုရဲတို႕အေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္၊ ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္ေလ၊ အဲဒီ အဥၨလီအတြက္ ဂီတဥၨလီသီခ်င္းေခြကာဗာက ပန္းခ်ီေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (ကြယ္လြန္) ေရးခဲ့တာ၊ က်ေနာ္က ဒီဇိုင္းတခုေရးၿပီး ေရာင္စံုစာကူးစက္နဲ႕ (Electronic Wax နဲ႕ေရးတဲ့ဒီဇိုင္း) A4 ဆိုဒ္ထုတ္ၿပီး ရန္ကုန္ အင္းစိန္ ဘတ္စ္ကားေတြေရာ၊ ဟိုင္းလက္ကားေတြေရာ ေဘးမွာကပ္ ကပ္ေပးလိုက္တာ၊ ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ အသုဘပို႕တဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြေဘးမွာ ဦးဘယ္သူ၊ ေဒၚဘယ္သူ အသက္ဘယ္နႏွစ္ ဆိုၿပီး ကပ္တဲ့စာေတြလိုျဖစ္သြားတာ။

အေခြထြက္ၿပီး နဲနဲၾကာတဲ့အခ်ိန္က်ေနာ္တို႕ ဘားလမ္းထဲက မုတ္ဆိတ္လၻက္ရည္ဆိုင္မွာထိုင္ၾကရင္း ကိုေမာင္က စကားစ လာတယ္၊ တိုးႀကီးဒီလိုသာဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆိုေတာ္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး...လို႕လည္းေျပာေရာ ကိုရဲက ေမာင္ေမာင္အဲလိုမေျပာသင့္ဘူး၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုးႀကီးေအာင္ျမင္ဘို႕ ဒို႕သူငယ္ခ်င္းေတြမွာတာဝန္ရွိတယ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ဝိုင္းလုပ္ရမယ္ ဆိုၿပီးေျပာတယ္၊ က်ေနာ္သိတယ္၊ ကိုေမာင္ကလည္း ကိုတိုးကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္၊ ဂရုဏာေဒါေသာနဲ႕ေျပာခဲ့တာပါ၊ တကယ္တန္းက် သူတို႕သူငယ္ခ်င္းခ်င္း သိပ္ခ်စ္ၾကတာ၊ သူတို႕သီခ်င္းေတြကို ကိုတိုးအတြက္ပဲ ေရးစပ္ခဲ့ၾကတာ၊ ကိုရဲက ကိုတိုးအေပၚဘယ္ေလာက္သံေယာဇဥ္ႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္သိတယ္၊ ကိုရဲနဲ႕ က်ေနာ္ႏွစ္ေယာက္ထဲ အရက္ေသာက္ၾကတဲ့အခ်ိန္ဆို ကိုရဲအျမဲေျပာတယ္၊ တိုးႀကီးတေန႕ လံုးဝ ေအာင္ျမင္ရမယ္၊ ကိုယ္တို႕ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးရမယ္......ဒါသူအျမဲႏွလံုးသြင္းထားတဲ့စကားေတြ။

ဒီၾကားထဲ မဆီမဆိုင္ က်ေနာ့ကိုပါလာၿပီး မင္းေက်ာ္ခိုင္နာမည္ကိုလည္း တိုး ပါတဲ့နာမည္တခုေျပာင္းပါလား တဲ့၊ ဟာ...ဘာဆိုင္လို႕လဲကိုရဲရာ ဆိုေတာ့ ကိုယ္က တိုး ဆိုရင္ခ်စ္တယ္ကြာတဲ့၊ ခ်စ္မွာေပါ့ သူ႕ငယ္ခ်စ္နာမည္က တိုးတိုး ေလ။

ဒါေၾကာင့္ သူ႕သီခ်င္းေတြမွာ တိုး ဆိုတဲ့စကားလံုး အျမဲပါတာ......

၁၉၇၉ ေလာက္ကေန ၁၉၈၃ ေလာက္ကာလေတြတုန္းက ရန္ကုန္တကၠလိုလ္ထဲမွာ ကဗ်ာရူး စာရူးေတြေတာ္ေတာ္ေပါတာ၊ တကယ့္ကဗ်ာဆရာျဖစ္သြားတဲ့သူေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္၊ ပုဆိုးတိုတိုဝတ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ကိုခဲ၊ လၻက္ရည္ဆိုင္ထိုင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘဝ သမား၊ ဘဝကဗ်ာဆရာ၊ ဘဝသရုပ္ေဖၚစာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာေတြေပါ့ေလ..အဲလိုပံုစံေတြေခတ္ထခဲ့တယ္။

က်ေနာ္က အရက္ပဲေသာက္တတ္တာ၊ ေဆးလိပ္မေသာက္တတ္ေသးဘူး၊ ကိုတိုး၊ ကိုရဲ၊ ကိုေမာင္၊ ကိုေနဝင္း၊ ဘိုတင့္(ရာျပည့္)၊ မိုးေက်ာ္တို႕က အဲဒီကာလ ေခတ္စကားနဲ႕ေျပာရရင္ ဆင္ႀကိဳက္တယ္၊ ဆင္စီးတယ္ေပါ့၊ ေဆးေပါ့လိပ္က ႏွင္းဆီ၊ ေနာက္ သဇင္ႀကိဳက္ၾကတယ္၊ သဇင္ဆိုတာက သိတယ္မဟုတ္လား..လိပ္ျပာေတာင္ေဆးဆိုင္ေတြမွာရတယ္၊ အဲဒီသဇင္နဲ႕ လ်က္ဆားထုတ္ေလးနဲ႕ ေရေႏြးၾကမ္းေလးနဲ႕ေဆးေပါ့လိပ္ေလးနဲ႕ဆို ကိုထီးဆိုသလို ဘာနဲ႕မွမလဲႏိုင္တဲ့စည္းစိမ္ေလးေပါ့ဗ်ာ....ေမာင့္အသည္းေလးေဆးတံတိုေပါ့....

မိုးေက်ာ္က အရက္နဲ႕မတည့္ဘူး၊ ကိုရဲက်ေတာ့ အရက္ကို ေရမေရာပဲေသာက္တတ္တာ..ဒါေပမယ့္ ေသာက္ခဲတယ္၊ သူတို႕ကအၿငိမ္ႀကိဳက္ၾကတဲ့သူေတြ၊ သူတို႕ကိုၾကည့္ၿပီး အားက်ေလးစားၾကတဲ့လူငယ္ေတြအတုယူမွားၾကတာက အဲဒီရီေဝတဲ့စတိုင္ဖမ္းၿပီး အႏုပညာသမားႀကီးေတြလို လၻက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ ေရေႏြးတအိုးၿပီးတအိုးမွာေသာက္ၾကရင္းစတိုင္ထုတ္ၾကတာပဲ၊ ကိုရဲတို႕အုပ္စုက အဲလိုမဟုတ္ဘူး၊ သူတို႕ေကာင္းေနၿပီဆိုရင္ ဂစ္တာကိုကိုင္ ကီး(Key)ေတြစမ္း၊ သံစဥ္ေတြရွာ၊ စကားလံုးေတြနဲ႕ သီခ်င္းေရးတတ္ၾကတယ္၊ ပါတ္ဝန္းက်င္မွာၾကားရတဲ့ ေက်းငွက္သံေတြ၊ သစ္ရြက္ေလတိုးသံေတြဟာ သူတို႕အတြက္က သံစဥ္ေတြပဲေလ၊ တခါတေလ သမိုင္းဝင္းထဲကမိန္းကေလးအေဆာင္ေတြမသြားျဖစ္တဲ့ညေတြ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေပၚ ဂစ္တာတီးၾကရင္း အင္းလ်ားေရျပင္ရဲ႕လိႈင္းပုတ္သံေတြဟာလည္း သူတို႕အတြက္ လွပတဲ့သံစဥ္ေတြပဲေလ.....။

ေနာက္သဇင္ေခတ္ကုန္ေတာ့ ကုလားမေခတ္ေရာက္လာတယ္၊ ကုလားမဆိုတာ ေနာက္လူေတြက ငါးလို႕ေခၚၾကတယ္၊ လွည္းတန္းမီးပိြဳင့္က အိမေက်ာက္ေက်ာဆိုင္မွာရတယ္၊ ကိုေနဝင္းကေတာ့ ပင္တိုင္ေဖါက္သည္ႀကီးေပါ့၊ RIT ေရွ႕ႀကိဳ႕ကုန္းဝင္းထဲက ႏွင္းဆီလၻက္ရည္ဆိုင္မွာလည္းရတယ္၊ လ်က္ဆားထုတ္နဲ႕ ေရးေႏြးၾကမ္းတခြက္ကေတာ့ ဖရီးေပါ့ဗ်ာ...။

တညသား သမိုင္းဝင္းထဲက သဇင္ေဆာင္ေရွ႕ ဂစ္တာတီးေနၾကရင္း ကိုရဲေဘးမွာခ်ထားတဲ့ ႏွင္းဆီေဆးေပါ့လိပ္ေတြထဲက တလိပ္ယူေသာက္မိတာ အရက္ေသာက္ထားတဲ့အခံနဲ႕ ခ်ာလပါတ္ကိုရမ္းေတာ့တာပဲ၊ ကိုရဲ က်ေနာ့ကိုမနဲတြဲၿပီးသူ႕အေဆာင္အထိ တြဲျပန္ခဲ့ရဘူးတယ္၊ သူ႕ေဆးေပါ့လိပ္ေတြက ဆင္ထည့္ထားတဲ့ေဆးလိပ္ေတြကိုး၊ အဲဒီကတည္းက ဆင္ဆို ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္သြားခဲ့တာခုထိပါပဲ။

တရက္က်ေတာ့ က်ေနာ္နဲ႕ ကိုေမာင္လွည္းတန္းသြားၾကတယ္၊ အိမဆီဝင္ၿပီးေတာ့မွ ပန္းကမၻာအေအးဆိုင္မွာႏွစ္ေယာက္ထိုင္ၾကရင္း (အဲဒီတုန္းက အဥၨလီေမာင္ေမာင္ဆိုတာ နာမည္သာသိၾကေပမယ့္ လူနဲ႕မတြဲမိၾကေသးဘူး) ကိုေမာင္က ကုလားမပုလင္းထုတ္ၿပီး မင္းေက်ာ္ခိုင္ နဲနဲခ်ၾကည့္ဆိုၿပီးအတင္းစည္းရံုးတာ၊ က်ေနာ္လည္း ကိုေမာင္ တစိတ္ပဲေနာ္ဆိုၿပီး တစိတ္ခ်လိုက္တာ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ေကာင္းခဲ့တာပါပဲ၊ ကိုေမာင့္ညီမဂ်ီဂ်ီးက သူ႕အကိုအေၾကာင္းသိေတာ့ က်ေနာ့ကို မင္းေက်ာ္ခိုင္ နင္ ငါ့အကို ဘဲျဖဴႀကီးနဲ႕ေပါင္းၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းပီပီဆူခဲ့ဘူးတယ္၊ ဂ်ီဂ်ီးက သူ႕အကိုကို ဘဲျဖဴႀကီးလို႕ေခၚတာကိုး။

သူတို႕အုပ္စုထဲ ကိုတိုးက အျမဲတမ္း Ray Bin မ်က္မွန္တပ္ၿပီးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိတယ္၊ ကိုေနဝင္းက်ေတာ့ ဟန္ေဆာင္လို႕မရဘူး၊ သူေကာင္းလာၿပီဆိုရင္ သူေျပာခ်င္တာေျပာေတာ့မယ္၊ ကိုေမာင္က်ေတာ့ စကားသိပ္မေျပာဘူး စိတ္ပါမွေျပာတာ၊ စာဖတ္ခ်င္ဖတ္၊ မဖတ္ရင္ ဂစ္တာကိုင္ၿပီးသံစဥ္စမ္းေနေတာ့တာပဲ၊ ကိုရဲက်ေတာ့ စကားေတြအထာနဲ႕ေျပာၿပီ....။
............
လွည္းတန္းဘက္ကေနလာရင္ ခရမ္းျပာ အေဆာင္မေရာက္ခင္ ေျပာရရင္ အင္းလ်ားလမ္းနဲ႕ ျပည္လမ္းေထာင့္က ပတၱျမားျခံရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ IFL(French) တက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားတေယာက္ရွိတယ္၊ သူ႕နာမည္က ကိုေငြဝင္း၊ သူကလည္းအျမဲတခုခုေတာ့ေကာင္းေနတာပဲ၊ သူ႕ဆီလာလည္ေန က်က ဖိုးခ်ိဳ၊ ဖိုးခ်ိဳနဲ႕ကလည္းက်ေနာ္ ကိုေနဝင္းနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီးခင္တာ၊ ဖိုးခ်ိဳက အဲဒီအခ်ိန္ သူ႕အေခြ ပိုင္စီုးမႈဧကရီနဲ႕ေပါက္ထားတဲ့အခ်ိန္၊ ခင္ေတာ့ခင္တယ္ ဒါေပမယ့္ တခါတခါ က်ေနာ္နဲ႕ အယူအဆမတူတဲ့အခါ ခဏခဏျငင္းၾကရတယ္၊ သူေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းနားက အေပၚထပ္သူ႕ အိမ္ခန္းကိုအလည္ေခၚလို႕ လိုက္လည္ဘူးတယ္၊ သူကလည္း သူ႕အႏုပညာမာနနဲ႕ပဲ၊ သိပ္ေအာင္ျမင္ခ်င္လြန္းတဲ့ဆႏၵေတြမ်ားတယ္၊ ေနာက္တခုက သူေကာင္းတာကမ်ားလြန္းတယ္၊ အလြန္အကၽႊံေကာင္းေနတာ၊ ဒါေတြလည္းပါတယ္ သူေစာေစာနဲ႕ေၾကြခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းက၊ က်ေနာ့အျမင္ေျပာရင္ သူက ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ဒဏ္၊ ေက်ာ္ၾကားမႈရဲ႕ဒဏ္ သူမခံႏိုင္ခဲ့တာပဲ၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈအေပၚ သာယာမႈလြန္ကဲသြားခဲ့တာလို႕ပဲေျပာခ်င္တယ္၊ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းထဲက သီရိေဆာင္ ရဲ႕ ေက်ာင္းသူေတြႏႈတ္ဆက္ညစာစားပြဲမွာ သီခ်င္းဆိုေပးဘို႕ သူ႕ကိုေျပာေတာ့ သူေတာင္းတဲ့ေစ်းက မတရားမ်ားေနတယ္၊ ဖိုးခ်ိဳ ဒါ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕အေဆာင္ သူတို႕က လက္မွတ္ေရာင္းၿပီးစီးပြားရွာတာမဟုတ္ဘူး၊ ရံပံုုေငြနဲ႕ လုပ္ၾကတာလို႕ ေျပာေပမယ့္ မရဘူး..

သီရိေဆာင္ရံပံုေငြ Fan Fair အေၾကာင္းေျပာမွရွင္းမွာ၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ သီရိေဆာင္က Hall Tutor ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ (မမခ်ိဳ)ကေန သူငယ္ခ်င္း ေက်ာ္ညြန္႕ေအာင္ကေနတဆင့္ အကူအညီေတာင္းလို႕ သူတို႕အတြက္ရံပံုေငြရွာေပးဖူးတယ္၊ ဘယ္လိုရွာလဲဆိုေတာ့ ရန္ကုန္သားပီပီ ေလာင္းကစားေပါ့ဗ်ာ၊ သီရိေဆာင္ရဲ႕ ေနာင္ႏွမအေဆာင္က ေရႊဘိုေဆာင္၊ ဥပေဒေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေတြေမာင္ႏွမေဆာင္ေပါ့၊ သူတို႕က ဘူးသီးေၾကာ္၊ ငွက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၊ မုန္႕ဟင္းခါးတို႕ ေရာင္းတာ၊ က်ေနာ္က ၃ ေပပါတ္လည္ သံဇကာတခ်ပ္ဝယ္ၿပီး ပင္ေပါင္ေဘာလံုး (Table Tennis Ball) ၃ လံုးနဲ႕ သံဇကာေပါက္ထဲ ဝင္ေအာင္ပစ္၊ ပင္ေပါင္ေဘာလံုး ၃ လံုး ၁ က်ပ္၊ တလံုးဝင္ရင္ တဆ ေလ်ာ္မယ္၊ ၃လံုးစလံုးဝင္ရင္ ၃ ဆ ေလ်ာ္မယ္ေပါ့၊ ဒါက ဟန္ျပ၊ တကယ္ကစားမွာက အဲဒီ ပင္ေပါင္ေဘာလံုး ၃ လံုး ၁ က်ပ္ဆိုတဲ့ပိုစတာကို ေျပာင္းျပန္ျပန္လွန္လိုက္ရင္ Lucky Seven အံစာ ၂ တံုးနဲ႕ အကြက္ခ်ထားတဲ့ဇယား၊ အလယ္အကြက္က နံပါတ္ ၇ တလံုးထဲ၊ ေဘးဘက္ ဘယ္နဲ႕ ညာမွာက ဘယ္ဘက္မွဆိုရင္ ၂ ကေန ၆၊ ညာဘက္မွာက ၈ ကေန ၁၂၊ ဘယ္ဘက္အကြက္နဲ႕ ညာဘက္အကြက္က်ရင္ ၁ ဆစီေလ်ာ္မယ္၊ အလယ္ ၇ က်ရင္ ၇ ထိုးတဲ့သူကို ၃ ဆ ေလ်ာ္မယ္၊ အဲလိုကစားတာ၊ ပြဲမစ ခင္ကတည္းက ဆရာမ မမခ်ိဳကို ေတာင္းထားတာက အရင္းေငြ ၂ဝဝ က်ပ္၊ ေနာက္ ခငြသိမ္းေပးဘို႕ သီရိေဆာင္ရဲ႕ အေခ်ာဆံုး ေက်ာင္းသူႏွစ္ေယာက္၊ ဆရာမကလည္းသေဘာတူတယ္၊ အဲေတာ့ မင္းေက်ာ္ခိုင္တို႕ ေဘးမွာ အေခ်ာဆံုးေက်ာင္းသူအလွပေဂးႏွစ္ေယာက္ျခံရံလ်က္ေပါ့ဗ်ာ..အဲဒီေတာ့ သူတို႕ကိုပိုးေနၾကတဲ့ ေရႊဘိုေဆာင္ကေကာင္ေတြက က်ေနာ့ကို မ်က္ေစာင္းတခဲခဲေပါ့၊ ပြဲစလို႕မွ မၾကာေသးဘူး ေဘးကမေရႊေခ်ာႏွစ္ေယာက္ျပာလာၿပီ၊ ျပာဆို အံစာတုန္းက ေသသလားမေမးနဲ႕၊ အေသးအကြက္ ၂ နဲ႕ ၆ ၾကားခ်ည္းပဲက်ေနေတာ့ သူတို႕ လိွမ့္ေလ်ာ္ေနရတယ္၊ မင္းေက်ာ္ခိုင္ ၾကည့္လုပ္အုန္း အရင္း ေငြ ၂ဝဝ ကုန္ေတာ့မယ္၊ က်ေနာ္ကလည္း ေအးပါ မပူပါနဲ႕ ေအးေဆးပါ ဆိုၿပီး ၾကံဖန္ရေတာ့တာေပါ့၊ ေလာင္းကစားသမားေတြ ေငြေလ်ာ္ေငြစားကို အာရံုစိုက္ေနၾကတုန္း က်ေနာ္က အံစာခြက္ကို မခေလာက္ေတာ့ပဲ အံစာတုန္း ၂ ခုေပါင္ နံပါတ္ ၇ လုပ္ထားလိုက္တယ္၊ ၿပီးမွ ကဲ အားလံုးလက္ေရွာင္ၾက၊ အိုေက..ေနာက္တပြဲ စ မယ္ ဆိုၿပီး အံစာခြက္ကို အသာခ်ထားလိုက္တယ္၊ ထိုးသား ေမာင္ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ေဟး ဒီတခါ အေသးပဲကြ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း အႀကီးက်မွာကြနဲ႕ ထိုးၾကပါေလေရာ၊ က်ေနာ္က ခပ္တည္တည္နဲ႕ အိုေက နံပါတ္ ၇ ဘယ္သူမွ မထိုးဘူးလား ဖြင့္ေတာ့မယ္ေနာ္ဆိုၿပီး အံစာတုန္းကာထားတဲ့ ခြက္ကို အေပၚတဲ့တဲ့ျဖည္းျဖည္းေလးမ ၿပီးမွ ညာဘက္အသာေလးဆြဲဖြင့္လိုက္၊ ထိုးသားေတြအတြက္က အသည္းတယားယားေပါ့ဗ်ာ၊ ဟာ.......နံပါတ္ ၇၊ အဲဒီမွာ သူတို႕ထိုးထားတာေတြ အကုန္စားေတာ့ပဲ၊ အဲလိုမ်ိဳး ၃ ခါ တခါ ေလာက္ ဆင္ၿပီးကစားေတာ့ ဒိုင္စားေပါ့၊ အံမယ္ က်ေနာ့ အလွပေဂးႏွစ္ေယာက္မ်ားျမဴးလို႕...။ ေန႕လည္ထမင္းစားခ်ိန္နားေတာ့ မမခ်ိဳက မွာထားတယ္ ဂ်ပ္ဆင္ Canteen မွာအတူစားၾကမယ္တဲ့၊ က်ေနာ့မေရႊေခ်ာေတြက ႏိုးေဝးပဲတဲ့၊ ျမတ္တယ္ ဒီေတာ့ ကုကၠိဳင္က တရုပ္ဘံုေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္မွာ သြားစားၾကမယ္ဆိုၿပီး ၃ ေယာက္သား ေလးဘီးတကၠစီငၤားၿပီး သြားစားၾကတာ ၁၅၀ က်ပ္က်တယ္၊ မမခ်ိဳ မ်က္လံုးျပဴးသြားေတာ့၊ မမရယ္ သမီးတို႕ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ေတာင္ျမတ္ေနတာ ဒီေလာက္ေတာ့စားရမွာေပါ့ဆိုေတာ့ ၿငိမ္သြားတယ္၊ ညေန ပြဲသိမ္းေတာ့ မေရႊေခ်ာေတြက မင္းေက်ာ္ခိုင္ နင္ ငါတို႕ကို ဂ်ပ္ဆင္ Canteen ၾကံရည္ဆိုင္မွ ေစာင့္ေနဆိုလို႕ ေစာင္ေနခဲ့တယ္၊ အံမယ္ သူတို႕က ပိုက္ဆံသိမ္းတဲ့လြယ္အိပ္အထဲမွာ အတြင္းဇစ္ လုပ္ထားတာကိုး၊ ဇစ္ပိတ္ၿပီး ပိုက္ဆံေတြလြယ္အိပိကိုခါခ်ျပေပမယ့္ ဇစ္အိပ္ထဲက ဒိုင္ထားတဲ့ပိုက္ဆံေတြက မက်ဘူးေလ၊ ေရာ့ နင့္အတြက္ခြဲတမ္း ၅ဝဝ က်ပ္၊ နင္ဘယ္သူ႕မွ ေလွ်ာက္မေျပာရဘူးေနာ္ဆိုၿပီးႏႈတ္ပိတ္သြားေသးတယ္၊ ပြဲက ၂ ရက္ဆိုေတာ့ တေယာက္ တေထာင္စီေပါ့ဗ်ာ၊ လၻက္ရည္ တခြက္ ၁ က်ပ္ေခတ္ေနာ္၊ မွန္းၾကည့္။

အေဆာင္ Dinner မွာ က်ေနာ့ကို အေဆာင္က ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ၅ က်ပ္တန္လက္ကိုင္ပဝါႏွစ္ထည္ေပးပါသဗ်ာ..အမွတ္တရေပါ့၊

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ေန႕မွာ ေက်ာင္းသားေတြက ေမာ္ကြန္းထိန္းကို သြားတိုင္ၾကတယ္၊ သူတို႕ အိမ္ကပို႕လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းလခေတြ၊ စာအုပ္ဖိုးေတြ သီရိေဆာင္ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ က်ေနာ့ အံစာကစားဝိုင္းေၾကာင့္ကုန္ပါၿပီဆိုၿပီး....ဒါေတာ့သူတို႕ကို ဘယ္သူမွ လာကစားပါလို႕မေခၚခဲ့ပါဘူး၊ သူတို႕ဖါသာ သူတို႕ ေလာဘနဲ႕လာကစားတာကိုး...

က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ေက်ာင္းထဲ ဦးခ်စ္ဆိုင္သြားတဲ့အခါ အေဆာင္ကေမာင္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ၾသဘာေပးမႈကိုခံရပါတယ္၊ လူလိမ္ႀကီး တဲ့......

အဲဒီေစ်းေရာင္းပြဲက ရံပံုေငြေတြအားလံုးေပါင္းၿပီး ညစာစားပြဲအတြက္ တီးဝိုင္းနဲ႕ အဆိုေတာ္ေတြငွားဖို႕ က်ေနာ့ေခါင္းပဲ က်ပါတယ္၊ မမခ်ိဳက မင္းေက်ာ္ခိုင္က ကိုရဲလြင္တို႕နဲ႕ရင္းႏွီးတယ္ဆိုၿပီး အေဆာင္ေက်ာင္းသူေတြဂ်ီက်တာခံရပါတယ္၊ ဖိုးခ်ိဳ၊ ကိုင္ဇာ၊ စိုးပိုင္၊ ပေလးဘိြဳင္သန္းႏိုင္ ေခၚေပးဆိုၿပီးလုပ္ၾကလို႕ က်ေနာ္လည္း ကိုရဲ နဲ႕မိုးေက်ာ္ပဲအကူအညီေတာင္းရေတာ့တာေပါ့၊

အဲဒီအခ်ိန္က ကိုင္ဇာ၊ ေမဆိြ၊ ဖိုးခ်ိဳ နံမည္ႀကီးေနခ်ိန္၊ ကိုင္ဇာက က်ေနာ့္ထက္ RC 2 မွာ တႏွစ္ေစာေရာက္တယ္၊ မသိၾကဘူး၊ မိုးေက်ာ္နဲ႕လည္းမရင္းဘူး၊ သူ႕နဲ႕ဆက္သြယ္ၿပီး သီရိေက်ာင္းသူအေဆာင္အတြက္ပါဆိုေတာ့ သူကလည္းဖိုးခ်ိဳအတိုင္းပဲ ေစ်းက Play Boy တီးဝိုင္းထက္ေတာင္မ်ားေနတယ္၊ အဲဒီမွာ သူ႕ Success တီးဝိုင္းမွာ Organ တီးတဲ့ သိန္းေဆြ၊ သိန္းေဆြညီမ ခ်စ္ခ်စ္ကေတာ့ က်ေနာ့ သူငယ္ခ်င္းပါပဲ၊ သိန္းေဆြနဲ႕ ဂ်ပ္ဆင္ Canteen မွာ တခါမွ မေတြ႕ဖူးၾကပဲခ်ိန္းၿပီးေစ်းစကားေျပာေတာ့လည္း အဆင္ကမေျပ၊ ဒါနဲ႔ပဲ ျမန္မာျပည္အေကာင္းဆံုးတီးဝိုင္းျဖစ္တဲ့ သမန္းက်ားတီးဝိုင္းပဲ ငွားေပးလိုက္ေတာ့တယ္၊ သမန္းက်ားကိုျမင့္၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္အရွည္ႀကီး (ေဘ့စ္)၊ သူတို႕ဝိုင္းေပါ့ဗ်ာ။

ကိုစိုးပိုင္ကိုသြားဖိတ္ဖို႕ ကိုရဲကို အကူအညီေတာင္းရတယ္၊ သူနဲ႕က ဟိုး E Machine မွာကတည္းက သူငယ္ခ်င္းေတြကိုး၊ ဒါနဲ႕ က်ေနာ္နဲ႕ကိုရဲ ကိုစိုးပိုင္ေနတဲ့ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ထဲ လိပ္စာမသိပဲ သြားရွာၾကတာေပါ့၊ ကိုစိုးပိုင္အိမ္မေတြ႕ပဲ ရိုင္းတဲ့ဇင္ေယာ္သီခ်င္းဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ ေအာင္ဘိုဘိုနဲ႕ သြားေတြ႕တယ္၊ ေအာင္ဘိုဘိုကလည္း ကိုရဲကို နံမည္နဲ႕တင္ ေလးစားေနတဲ့သူဆိုေတာ့ သူ႕အိမ္အတင္းေခၚ၊ ျပဳစုၿပီးမွ ကိုစိုးပိုင္ဆီလိုက္ပို႕ေပးခဲ့တယ္၊ ကိုစိုးပ္ိုင္အိမ္ရွိတဲ့ လမ္းနာမည္ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး၊ အဲဒီတုန္းက ကိုစိုးပိုင္အိမ္က ပ်ဥ္ေထာင္ႏွစ္ထပ္အိမ္၊ သူက အေပၚထပ္မွာေနတယ္၊ သူ႕ဇနီးက မညိဳ အရမ္းသေဘာေကာင္းတယ္၊ ကိုရဲကိုေတြ႕တာနဲ႕ ရဲႀကီး ဘယ္ကဘယ္လိုေရာက္လာတာလဲဆိုၿပီးဝမ္းသာအားရ ဧည့္ခံတယ္၊ မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္ၾကည္ႏူးခဲ့ရတယ္၊ ေၾသာ္....သူငယ္ခ်င္းဆိုတာကိုေျပာတာပါ.....

ကိုရဲက လူခ်စ္လူခင္မ်ားတယ္.....

(မင္းေက်ာ္ခိုင္)

ဆက္ပါဦးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၅၈) ရပ္ကြက္၊ ဦးဟန္တင္လမ္း၊ ေမဓါလကၤာရ ေက်ာင္းတြင္ သတင္းသံုးေနထိုင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ ဦးေမဓါနႏၵ (ဂ်ပန္ဆရာေတာ္ႀကီး) သက္ေတာ္ (၁ဝ၄) ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၇၁) ဝါသည္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း (၁၃) ရက္ ၁၉.၈.၂ဝ၁၃ တနလၤာေန႔ ညေန (၃း၄၅) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈသြားသျဖင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ေရေဝးသုႆန္၌ အႏၲိမအဂၢိစ်ာပန က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ား၊ တပည့္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသားမ်ားတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ေရေဝးသုႆန္ခန္းမမွ တဆင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ နိဗၺာန္ယာဥ္ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ေရေဝး သုႆန္႐ိွ အုတ္ဂူမ်ား႐ိွရာသို႔ ေမာင္းႏွင္ပင့္ေဆာင္ကာ ဂူသြင္းျခင္းအခမ္းအနားအား က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးဖြားရာဇာတိမွာ ကံဆြယ္႐ြာ၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္တြင္း ဓမၼာစရိယဘြဲ႔ (သက်သီဟဘြဲ႔) တို႔ကိုရ႐ိွခဲ့ကာ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားေယာဂီမ်ားအား တရားနည္းျပအျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း၊ ဆ႒သံဃာရတနာတင္ပြဲတြင္ ျပည္ပဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပင့္ေဆာင္ဖိတ္ၾကားေရးကို တာဝန္ ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အဂၢိရတ္ႏွင့္ ေဗဒင္ပညာ လူသားအက်ိဳးျပဳ ေဆးဝါးကုသမႈ ပညာရပ္မ်ားအျပင္ ေဒသႏၲရဗဟုသုတႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ (ဂ်ပန္ေခတ္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ မ.ဆ.လ ေခတ္၊ န.ဝ.တေခတ္၊ န.အ.ဖေခတ္၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေခတ္) တို႔ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ဆရာဂုဏ္အဂၤါ ရပ္မ်ားႏွင့္ ခေညာင္းေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးပညာဘြဲ႔ရ႐ိွခဲ့ကာ၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္တြင္ အဂၤလိပ္စာနည္းျပဆရာအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြပ္လပ္ေရး ရ႐ိွ ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ဦးစြာ အေစာဆံုးေရာက္႐ိွခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဂ်ပန္တပ္မေတာ္မွ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ စစ္ေျပၿငိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္စတင္၍ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး ရဟန္း အျဖစ္ခံယူခဲ့ကာ ဦးေမဓါနႏၵ (ဂ်ပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး)အျဖစ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း လူသားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းေရထိုးႏိုင္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေပသည္။

(၈) ေလးလံုးေန႔ဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္တို႔အား ျပည္သူလူထုမွ တြန္းလွန္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ရဟန္းသံဃာတို႔ ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည့္ ၾသဂုတ္လ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထင္ ကရ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ေၾကြလြင့္သြားခဲ့ရသည္႔ ၾသဂုတ္လ၊ အထင္ကရ စာေပပညာ႐ွင္မ်ား ေပ်ာက္ ကြယ္သြားရသည့္ ၾသဂုတ္လ၊ ဂီတပညာ႐ွင္မ်ား၏သံစဥ္မ်ား ေမွးမွိန္သြားရသည္႔ ၾသဂုတ္လ၊ ႐ုပ္႐ွင္အႏု ပညာ႐ွင္မ်ား ပိတ္ကားထက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည့္ ၾသဂုတ္လ၊ သဘင္ပညာ႐ွင္မ်ား ဇာတ္ခံုထက္မွ လြင့္စင္သြားရေသာ ၾသဂုတ္လ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္ငယ္ေလး အေဝးသို႔ ပ်ံသန္း ထြက္ခြာသြားေသာ ၾသဂုတ္လ၊ ထိုထိုေသာ နယ္ေျမအလႊာအသီးသီးမွ နည္းေပါင္းစံုတို႔ျဖင့္ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ထြက္ခြာသြားရေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘဝေျပာင္းသြား႐ွာရေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား၊ အာဇာနည္မ်ား၊ လူသား အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၊ လူသားအက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားတို႔၏ စ်ာပနအခမ္းအနားတို႔သည္ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့ရေသာ္ျငားလည္း ယခုကဲ့သို႔ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔အေပၚ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းရင္း စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ (ဂ်ပန္ဆရာေတာ္)ႀကီး၏ အႏၲိမအဂၢိစ်ာပန အခမ္းအနားသည္ကား တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ရသည္ကို သံေဝဂတရား ရင္နင့္စြာခံစားရမိကာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေမဓါနႏၵ (ဂ်ပန္ဆရာေတာ္ ႀကီး)သည္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ အရပ္ေဒသတစ္ခု(သို႔) မဂ္ဖိုရ္နိဗၺာန္သို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါေတာ့သည္။
ေက်ာ္သူ

တြံေတးဆရာေတာ္ႀကီး၏ ျပတ္သားေသာ အလွဴေတာ္ႀကီး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တြံေတးဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဣႏၵ (ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ)၏ (၅ဝ) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အလွဴအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အလွဴေငြက်ပ္ (၁ဝ) သိန္းတိတိအား လာေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ထံသို႔ တြံေတးဆရာေတာ္ႀကီးမွ “ဒကာႀကီးေက်ာ္သူ အသင္းတြင္႐ိွသလား … ႐ိွလွ်င္ ဘုန္းဘုန္း ဒကာႀကီး ထံလာခ်င္လို႔” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယင္းေန႔ ေန႔လည္ (၂း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ သီရိမဂၤလာ မဟာစည္ရိပ္သာႀကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက တြံေတးဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဣႏၵ (ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတ ဓရ)၏ (၅၁) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မဂၤလာအတြက္ရည္စူးၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ (သာ/၁၂၂၄) MITSUBTSHI PAJERO (MODEL – 94) ကားတစ္စီး လာေရာက္၍ လွဴဒါန္းသြားခဲ့ပါသည္။ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) လိုအပ္သည့္ေနရာတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆရာေတာ္၏ကားအား လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူကိုယ္တိုင္ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ (သာ/၁၂၂၄) MITSUBTSHI PAJERO (MODEL – 94) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ာအး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလပိုင္း (နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္းေနာက္ (၂) ရက္) တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

တြံေတးဆရာေတာ္ႀကီး၏ လွဴဒါန္းမႈအစုစုတို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေသာ လွဴဒါန္းမႈအခမ္း အနားမ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ႐ိုး႐ွင္းျပတ္သားလွေသာ သာမန္လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အတြက္မႈ အမ်ားအက်ိဳး ႐ြက္သယ္ပိုးရာတြင္ အသံုးဝင္လွ၍ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ လွဴဘြယ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။

တြံေတးဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳစီးနင္းေနေသာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႀကီးအား လွဴဒါန္းၿပီးသည္ႏွင့္ သူ၏ သာသနာျပဳ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေသာ (သီရိမဂၤလာ မဟာစည္ ရိပ္သာႀကီး)ေက်ာင္းေတာ္သို႔ အငွားယာဥ္ (Taxi) စီးနင္း၍ ျပန္မည္ဟုျပတ္သားလွေသာ အလွဴဒါန ကုသိုလ္လုပ္ရပ္တို႔ ၾကားသိရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အလြန္အံ့ၾသမိကာ ဆရာေတာ္ႀကီး လွဴဒါန္းခဲ့ ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျပန္လည္၍ ပင့္ေဆာင္ကာ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။

“ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံ ျပန္လာမည္” ဟူေသာ ေယာဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆံုးမၾသဝါဒ စကားအရ တရားစာအုပ္၊ စာေပကုသိုလ္၊ က်န္းမာေရး အခမဲ့ ကုသမႈကုသိုလ္၊ နာေရးကူညီမႈကုသိုလ္၊ ပညာေရးကုသိုလ္ စသည့္ ေကာင္းမႈအလွဴဒါန အသီးသီးတို႔၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ထံ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးတရားမ်ား အခ်ိန္ကာလတစ္ခုခုတြင္ ျပန္လည္ခံစားရမည္ဟု ယံုၾကည္မိခဲ့သလို တြံေတးဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဣႏၵ၏ ႐ိုး႐ွင္းျပတ္သားလွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွဴဒါန္းမႈကုသိုလ္သည္ကား အခ်ိန္ကာလတစ္ခု တြင္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သို႔ တက္လွမ္းမည့္ မဂ္ဖိုလ္ယာဥ္ႀကီးကို တြံေတးဆရာေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ ရ႐ိွခံစား ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိကာ ယခုကဲ့သို႔ ျပတ္သားလွေသာ ေကာင္းမႈအလွဴေတာ္ႀကီးအား သမာေဒဝ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ားႏွင့္တကြ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သာဓု … သာဓု … သာဓု ဟူ၍ နက္႐ိႈင္းစြာေခၚဆို လိုက္ရပါ ေတာ့သည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.