09/01/13

“အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း” အေပၚ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္
စာအမွတ္ - ဝ၂/နာကူ/စီမံ/ေၾကျငာခ်က္/၂ဝ၁၃
ရက္စြဲ - ၂ဝ၁၃၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒဟူ၍ အမည္တပ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ - ပုဂၢိလက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႔အစည္းပိုင္းပစၥည္းမ်ား၊ ေငြမ်ား ႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈခံယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမပါခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္လုပ္ကိုင္လွ်င္ (၅) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရႏိုင္ ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္လည္း အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အသင္းအဖြဲ႔အမည္ သီးျခား႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ ျဖစ္ေစ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခုအတြက္ လူအမ်ားစုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႔၊ အစည္းအ႐ံုး၊ သမဂၢပါတီ၊ ေကာ္မတီ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အသင္းစု၊ တပ္ဦး၊ ကလပ္ႏွင့္ အလားတူ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရ႐ွိေအာင္ ေလွ်ာက္ ထားရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လႈပ္႐ွားျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခဲ့ သည္။ ျပစ္ဒဏ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥပေဒအတိုင္း ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ထိျဖစ္သည္။

ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ ယခင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မျခားကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္အစား (၃) ႏွစ္ေျပာင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ထို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဥပေဒသည္ ယေန႔တိုင္ အတည္ျပဳလွ်က္႐ွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ မပယ္ဖ်က္ဘဲ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း မက် ပဲ ျပည္သူတို႔အက်ိဳးမ႐ွိေသာ ၄င္းဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းသင့္ပါသည္။
အဓိက အသိေပးလိုသည္မွာ - “ယင္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ပါသလား” ေမးခြန္းကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထိန္း ခ်ဳပ္ျခင္းျပဳသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ထိုသို႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္႐ွိသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မယံုၾကည္ေပ။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ႐ွိေသာ ႏို္င္ငံတစ္ႏို္င္ငံတြင္ တည္ဆဲအရ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို ႐ိုးေျဖာင့္ မွန္ကန္မႈမ႐ွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ထပ္မံ၍ “ႏွစ္ထပ္ကြမ္း” ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု မယံုၾကည္ပါ။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ လူအမ်ားစုအတြက္ တာဝန္မ႐ွိေသာ္လည္း တာဝန္သိ၍ အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကေသာ ေအာက္ေျခလူထု အေျချပဳလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ “မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ဓါတ္” ျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ကိုင္လိုၾကေသာ “မ်ိဳးဆက္သစ္” မ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ဥပေဒထပ္မံ ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုအပ္ဟု ယူဆပါသည္။

ဥပေဒအသစ္ မျဖစ္မေန ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းထက္ မပိုသင့္ဟု ယူဆပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ မွတ္ပံုမတင္မေနရမဟုတ္ဘဲ မွတ္ပံုတင္လိုက တင္ႏိုင္ သည့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ မွတ္ပံုမတင္မေနရ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔၏လႈပ္႐ွားမႈအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ သေဘာထား ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တုတ္ကို တုတ္ခ်င္း ေသနတ္ကို ေသနတ္ခ်င္း ရွင္းမယ္လုိ႕လည္းေျပာပါတယ္
တပ္မေတာ္သာ အမိ တပ္မေတာ္သာ အဖ အမိန္႕နာခံဖုိ ေျပာပါတယ္
ေသနတ္ဆုိတာက မုိးေပၚေထာင္ၿပီး ပစ္စရာမဟုတ္ဘူး ေျပာပါတယ္

အဆုိးျမင္၀ါဒ ရွိတဲ့ပုဆိန္ရုိး ဆန္က်င္မယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္
အခ်ဳပ္အခ်ာတည္တံ့ဖုိ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္စရာမလုိဘူး ေျပာပါတယ္
တရုတ္ဆုိတာက ေပါက္ေဖာ္ေဆြမ်ဳိး ေက်းဇူးရွင္လုိ႕ေျပာပါတယ္ .....

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး မြဲေသေအာင္လုိ႕ ပိုက္ဆံေတြဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္
တုိ႕ေတြ ဆႏၵျပခ်ိန္မွာလည္း တပ္ေတြေခၚၿပီး ဆုံးမတယ္
တို႕လုံၿခဳံေရး စိုးရိမ္စရာမုိ႕ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ထည့္လုိ႕ တုိက္ပိတ္ပါတယ္ ...

စြမ္းအင္ေတြက ျပည္တြင္းမွာပိုလုိ႕ ေရာင္းမယ္လုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္
ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ဖေယာင္တိုင္ကိုထြန္း မီးေတြပိတ္ထားေျပာပါတယ္
ကားေတြ အျမန္လမ္း ေမွာက္တာဟာလည္း သရဲေတြေၾကာင့္လုိ႕ ေျပာပါတယ္ ......

အေၾကြးေက်ႏိုင္ဖုိ႕ ထမင္းကို တစ္နပ္ပဲ စားပါလုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္
ပန္းေတြစိုက္ၿပီး ေရာင္းကာ အသက္ေမြး ရတယ္လုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္
တုိင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲ မက်ေအာင္ကယ္မယ့္ သမုိင္း၀င္တဲ့ သံပတ္စက္ရုပ္မ်ားပါကြယ္

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး မြဲေသေအာင္လုိ႕ ပိုက္ဆံေတြဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္
တုိ႕ေတြ ဆႏၵျပခ်ိန္မွာလည္း တပ္ေတြေခၚၿပီး ဆုံးမတယ္
တို႕လုံၿခဳံေရး စိုးရိမ္စရာမုိ႕ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ထည့္လုိ႕ တုိက္ပိတ္ပါတယ္ ...

ဒါေတြဟာ ဟာသ ေရး .......ဒါေတြဟာ ဟာသ ......... ေရး ......... ေရ

စပါးစုိက္ဖုိ႕ အတြက္လယ္ေတြ ေပး . ေရာင္းစားဖုိ႕ယူမယ္
စိမ္းလန္းတဲ့ ေတာ ေတာင္ မ်ား . . ေပး ... ေရာင္းစားဖုိ႕ယူမယ္
တြင္းထြက္နဲ႕ သတၳဳမ်ား ... ေပး ...... ေရာင္းစားဖုိ႕ ယူမယ္
ေက်ာက္မ်က္နဲ႕ ဓါတ္ေငြ႕လည္း ....... ေပး ေရာင္းစားဖုိ႕ယူမယ္

ဒါေတြဟာ ဟာသ ေရး .......ဒါေတြဟာ ဟာသ ......... ေရး ......... ေရ


(လင္းလင္း သံမဏိလိပ္ျပာ သီခ်င္းအလုိက္ကုိ ျပန္ေရးထားျခင္းျဖစ္သည္)
Kyaw Wai Phyo
Aung nay myo

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လႊတ္ေပးရန္ကတိေပးထားျခင္းကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာေနသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက စေနေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္က က်ဆင္းလာေပမယ့္ သုညျဖစ္သြားမွာေတာ့ မပာုတ္ပါဘူး။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းေနၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားသူမွာ အစိုးရတာဝန္ေပးထားေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဘုိၾကည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကီးအကဲေပာာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းခံရသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေျမာက္မ်ားစြာကို အႀကိမ္ေရခြဲ၍ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ အျခားႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာကိုလည္း ဆက္တိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဝိေရာဓိအေျခအေနမ်ား၊ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ သမၼတ၏ ကတိကဝတ္အေပၚ သံသယမ်ားထြက္ေပၚလာေစသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့စကားလံုးရဲ႕ တကယ့္အဓိပၸါယ္စစ္စစ္ကို သတ္မွတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္”ပာု ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေပာာင္း ကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။“ဒီလိုသာမလုပ္ရင္ ဒီႏွစ္ကုန္သြားၿပီးရင္လည္း သံတိုင္ေတြေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိေနဦးမွာပဲ”ပာု ၎က ဆိုပါသည္။

အထင္ရွားဆံုးသာဓကမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ တ႐ုတ္ေၾကးနီမိုင္းစီမံကိန္းကို ဆႏၵျပခဲ့သူ ေနာ္အံုးလွကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူကာ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေထာင္က်ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာလားဆိုသည့္ ကိစၥသည္လည္း သံသယပြားစရာမ်ားရွိေနသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ၁၀၀ ေတာင္မျပည့္တဲ့အေျခအေနကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒါပာာတကယ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔႐ႈျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီး က်န္ေနတယ္လို႔ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားရပါလိမ့္မယ္”ပာု ကိုကုိႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရယႏၱယားဆိုတာ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူေတြ စံျပဳထိုက္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာမ်ိဳးရွိဖို႔လိုတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ဒီေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့ဆိုတဲ့ ျခြင္းခ်က္မ်ိဳးထားလို႔မရဘူး။ အစိုးရက ေရွ႕ကစံျပဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူေတြက ေနာက္ကလိုက္လာမွသာ အနာဂါတ္ကာလမွာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္”ပာု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးေဝဖန္ေျပာဆိုထားသည္။

Yangon chronicle

ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္၊

မေန႕က ဦး၀င္းခ်ဳိ အေပါင္း ငါး အဖမ္းခံရသည္။

တရားရံုး မဖြင့္ေသာ ရံုးပိတ္ရက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သို႕ အေရးေပၚ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ျပီး ပဲခူး အခ်ဳပ္ေထာင္သို႕ ခ်က္ခ်င္း ပို႕သည္ မသိပါ။ ဦး၀င္းခ်ဳိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို အသံုးျပဳျပီး ျပည္သူလူထု ပိုင္ေငြကို အလြဲသံုးစားလုပ္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာ ခဲ့သူ တဦး မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။

ယေန႕ ည ဆိုလွ်င္ ပဲခူး အက်ဥ္းေထာင္ခ်ဳပ္ အတြင္း ဦး၀င္းခ်ဳိႏွင့္ လယ္သမား မ်ား အေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အဖမ္းခံ ထားရသည္မွာ ႏွစ္ည ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သတင္း ဌာန တခ်ဳိ႕ က က်ေနာ့္ထံ အင္တာဗ်ဴးသည္။

ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား အရ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အတိုက္အခံ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ တက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူ မ်ား ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ႏွစ္ ႏွစ္ ခ်ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ အတြက္ ၾကိဳကာ ၾကိဳရွင္း လမ္းခင္းေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသလား ဟု ေမးပါသည္။

ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား အရ ၊ သူတို႕ ခန္႕မွန္းသလို ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တိုက္ဆိုင္သည္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ တမင္တကာ ယခုလို လူမႈ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အစိုးရ လုပ္သမွ်ကို ေခါင္းညိတ္ ေထာက္ခံျခင္း မျပဳပဲ ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ေလ့ရွိသူမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား လူတန္းစား အတြက္ မိမိ ပင္ကိုယ္ အသိစိတ္ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ သူမ်ားကို တစတစ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရက္ခန္႕ကလည္း က်ေနာ့္ထံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း မွဴး တဦးက ဖုန္းဆက္ေခၚပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လ ခန္႕က အိုအိုင္စီ (OIC) ကန္႕ကြက္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈ တခု ေရႊတိဂံု ဘုရား ေၾကးသြန္းဘုရားအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က က်ေနာ္ သြားေရာက္ အားေပးခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ အတြက္ က်ေနာ့္ကို ရံုးတင္တရားစြဲဆိုရန္ ရဲစခန္းသို႕ ၾကြပါ ဟု ေခၚသည္။ က်ေနာ္ ျပန္ေျဖရွင္းသည္။ ခရီးသြား ဟန္လြဲ လမ္းၾကံဳလို႕ ၀င္ျပီး အားေပးစကားေျပာျခင္းကိုလည္း ပုဒ္မ ၁၈ ဆိုတာျဖင့္ တရားစြဲမည္ဆိုပါက လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ရဲစခန္းကို မလာႏိုင္ဟု ျပန္ၾကားလိုက္သည္။

ယခုလို ဥပေဒကို ထင္သလို အသံုးခ် လူထုကို ဖိႏွိပ္ဖို႕ ျခိမ္းေျခာက္ဖို႕ ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေနေစဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ယေန႕ ဥပေဒကို လက္ကိုင္ဒုတ္လုပ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ ဆန္႕က်င္ေနသူ ဆိုသည္ ရွိေနအုန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆက္အဆက္ ေပၚထြက္လာေသာ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ၏ ရဲရဲေတာက္ မေၾကာက္ေသာ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုပြဲမ်ားက သက္ေသျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒကို လုိသလို သံုးကာ ပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ငရဲ သားတို႕ လက္တြင္း မွ အျမန္ဆံုး လြတ္ကင္းပါေစ။

တဗိုလ္က် တဗိုလ္တက္ စနစ္ျဖင့္ လူထု အတြက္ မျပီးဆံုးေသးေသာ တရားမွ်တခြင့္ တိုက္ပြဲကို ဆက္ႏြဲၾကပါဟု ပဲခူးျမိဳ႕က ေတာင္သူလယ္သမား လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို က်ေနာ္ မွ အားေပးစကားေျပာလိုက္သည္။

အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မတရားသိမ္းဆည္းခံထားရျခင္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္သူ ႏွင့္ ဥပေဒ အထက္က လူမ်ား မတရား သိမ္းယူထားသည္႕ လယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယေန႕ အစိုးရမွ ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္း ေပးလာသည္ အထိ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အရွိန္ ဆက္ျမင့္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

တိုင္းျပည္ ေဒသ ျမိဳ႕ရြာမ်ား ျငိမ္းခ်မ္း ဆိတ္ျငိမ္ျခင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕က လိုလားသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ မတရားမႈမ်ားကို ေရ ငံု ႏႈတ္ပိတ္ မေနပါႏွင့္ ။ ယံုႏွာေစး မေနပါႏွင့္။

ျပည္သူ အၾကား ခံစားေနရေသာ ၾကိမ္မီးအုံးတမ်ွ နွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ မတရားမႈမ်ား နစ္နာေနမႈမ်ား ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ ေျပလည္ ေက်နပ္သည္ အထိ ေျဖရွင္း မေပးႏိုင္မခ်င္း ထိုျမိဳ႕ ထိုရြာ ထိုေဒသ ထို လူမ်ားေနထိုင္ရာ သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္။

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားကို အေလးအနက္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။

တရားမွ်တမႈ တရားေသာ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ကို အမွန္ တကယ္ တည္ေဆာက္ခိုင္ျမဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည္႕ လူထု လႈပ္ရွားမႈမွ ေပၚေပါက္လာစရာ မရွိပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ ၊ တရားေသာ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အတြက္ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားပဲ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ ေဖၚထုတ္ ျပဌာန္း လမ္းခင္းျပီး လူထု ၏ ၾကည္ညိဳ ခ်စ္ခင္မႈကို တည္ေဆာက္ပါဟု ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ေနမ်ိဳးဇင္

Photo..AP

ဆီးရီးယား အစိုးရကို စစ္ေရးအရ အေရးယူဖို႕အေရးကို ကြန္ဂရက္ လွြတ္ေတာ္ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူမယ္လို႕အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား က သူ႕အေနနဲ့ေတာ့ ဆီးရီးယား ကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ရမယ္ လို့ ျမင္ေျကာင္း ေျပာတဲ့ မိန့္ခြန္းထဲမွာ ဆီးရီးယား မွာ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိုးသမီးေလးေတြ ကေလးေတြ အပါအဝင္ သူ့ျပည္သူ အမ်ားအျပား ကို ဆီးရီးယား အစိုးရ က ဓာတု အဆိပ္ဓာတ္ေငြ့ေတြနဲ့ သတ္ျဖတ္ေနတယ္၊ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ လူသားေတြ အားလံုး ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ ကို တိုက္ခိုက္ က်ူးလြန္တာျဖစ္တယ္ လို့ ေျပာခဲ့တဲ့ အျပင္ အေမရိကန္ ရဲ့ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ကိုလည္း အလြန္အနၱရာယ္ရွိ ေနျပီ၊ ဆီးရီးယား ကေန ဒီလိုတိုက္ခိုက္ တာေတြဟာ ဆီးရီးယား နယ္စပ္ ကို ေက်ာ္လာျပီး အေမရိကန္ မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အစၥေရး ေဂ်ာ္ဒန္ တူရကီ အီရတ္ စတဲ့နိုင္ငံေတြ ကို ပ်ံ့လာနိုင္တယ္၊ ဒီလို လက္နက္ေတြ က လူေတြ ကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ အျကမ္းဖက္သမားေတြ ရဲ့ လက္ထဲကို ေရာက္သြားရင္ နိုင္ငံတကာ လူအမ်ားရဲ့ လံုျခံုေရး ကို ထိခိုက္ နိုင္တယ္ လို့ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။

ဇာတ္ရွိန္ျမင့္လာတဲ့ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡသမၼတ အိုဘားမား ဟာ စစ္ေရးအရ အေရးယူ ရမယ္ဆိုေပမယ့္ ဆီးရီးယား နိုင္ငံထဲကို တပ္ေတြ ေစလွြတ္ တိုက္ခိုက္တာမ်ိုးမဟုတ္ ပဲ အာဆတ္ အစိုးရ အခုလို လုပ္ေနတာ ကို ရပ္တန့္ နိုင္တဲ့ အထိ ထိေရာက္တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိုး၊ အကန့္အသတ္ ရွိတဲ့ ပစ္မွတ္ေတြ ကို တိုက္ခိုက္တာမ်ိုး ေတြကို လုပ္သြားမယ္ လို့ ဆိုပါတယ္။အေမရိကန္ ဟာ အီရတ္စစ္၊ အာဖဂန္ နစၥတန္ က စစ္ေတြ နဲ့ စစ္ပန္းေနတယ္ ဆိုတာလည္း သူ သိေျကာင္း မိန္႕ခြန္းထဲမွာ ဝန္ခံထား ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္ သူက စစ္ကို ေရရွည္စြဲတိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး လို့ ဆံုးျဖတ္ ထားတဲ့ပံုပါ။မစၥတာ အိုဘားမားဟာ အေမရိကန္ သမၼတ တေယာက္ အေနနဲ့ နိုင္ငံ့ စစ္တပ္ ကို တိုက္ေတာ့လို့ ဆံုးျဖတ္ အမိန့္ေပးလို့ ရေပမယ့္ လွြတ္ေတာ္ ကို ဒီကိစၥ တင္ျပျပီး ေထာက္ခံမႈ ရယူ သြားမယ္ လို့ လည္း ဆိုပါတယ္။ျပည္သူေတြ အတြက္ ျပည္သူထံမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ရယူရတဲ့ ဥပမာ အစဉ္အလာ ကို အေလးထားျပီး ကြန္ဂရက္ လွြတ္ေတာ္ ကို သူတင္ျပမယ္၊ ဒီအေရး အေပၚ အမတ္ေတြ က ေဆြးေနြးခ်င္ျကတာ ကိုလည္း သူ သိထားေျကာင္း ေျပာရင္း အဲဒီလို ကြန္ဂရက္ က ဆံုးျဖတ္ မွ သာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး က ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အေပၚ တစုတစည္းတည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ခဲ့တာ ဆိုတာ ေပၚလြင္မွာ လို့ သူက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျကာသပေတးေန့က ျဗိတိန္ လွြတ္ေတာ္ မွာ ဝန္ျကီးခ်ုပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း ရဲ့ ဆီးရီးယား ကို စစ္ေရး အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အဆို ရံႈးခဲ့တဲ့ ပူပူေနြးေနြး အခ်ိန္ မွာ သမတ အိုဘားမား အခုလို ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။အခု ဓာတု အဆိပ္ဓာတ္ေငြ့ေတြ သံုးတာ ဟာ အစိုးရ က သံုးတာ ဟုတ္ရဲ့လား ဆိုတဲ့ ျငင္းခ်က္ေတြ လည္း အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယား မဟာမိတ္ ရုရွ နိုင္ငံ က ထုတ္ေနတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္ မွာ သမၼတ အိုဘားမား ကေတာ့ သူတို့ အေနနဲ့ ဆီးရီးယား အစိုးရ က်ူးလြန္ တယ္ ဆိုတာ ကို ယံုျကည္ေျကာင္း ေျပာရင္း ကုလသမဂၢ က ေန ဆီးရီးယား ကို သြားျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ အဖြဲ့ရဲ့ အစီရင္ခံစာ ေတြ၊ လံုျခံုေရး ေကာင္စီ က ေထာက္ခံ ခ်က္ေတြ ကို ေစာင့္မေနေတာ့ဘူး လို့လည္း အေမရိကန္ သမၼတ က ေျပာပါတယ္။ဆီးရီးယား အေရးနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ မွာ ဘယ္ေတာ့ ေဆြးေနြးမလဲဆိုတာ ကေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။ေနာက္ ၉ ရက္ အျကာမွာ ပံုမွန္ လွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး လုပ္ဖို့ ရွိေပမယ့္ အခုအေရး ကို အေရးေပၚသတ္မွတ္ ျပီး ဒီထက္ ေစာေစာလည္း ေဆြးေနြးျက နိုင္ပါတယ္။အေမရိကန္ သမၼတ ရဲ့ အခုမိန့္ခြန္း ဟာ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြ အေပၚေရာ လွြတ္ေတာ္ အမတ္ ေတြ အေပၚမွာပါ အတိုင္းအတာ တခု အထိ ထိုးေဖာက္စည္းရံုး သြားခဲ့တယ္ လို့ ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ့ မွာ ကြန္ဂရက္ က ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မယ္ ဆိုတာ ကေတာ့ နိုင္ငံတကာ က စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ေနၾကမွာပါ။

ဘီဘီစီ

ဝန္ခံပါသည္။ ဒီေန႔ (၃၁.၈.၂ဝ၁၃) စေနေန႔သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္ဇနီး ေ႐ႊဇီးကြက္ (ခ) ျမင့္ျမင့္ခင္ေဖတို႔၏ မဂၤလာသက္တမ္း (၃၂) ႏွစ္ျပည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ေမ့ေလ်ာ့ လွ်က္႐ိွသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ဝန္ခံမိပါသည္။ ယေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီခန္႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မဝင္းလဲ့ဇင္၏ Happy Anniversary ဟူေသာ Phone Message ဝင္လာ၍ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမထံသို႔ Phone ျပန္လည္ဆက္၍ ေမးျမန္းမိသည္။ “ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ”ဟု “ေအာ္ … ဒီေန႔လား” ဟူ၍ တုန္႔ျပန္မိသည္။

ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္၏ ႐ံုးခန္းအတြင္းသို႔ အလွဴခံအခန္းထဲမွ မတင္နီလာထြန္း ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားထဲမွ အလွဴ႐ွင္ မညြန္႔ညြန္႔ သန္းသည္ နာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ (ငါးေသာင္း)၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအတြက္ (ငါးေသာင္း) စုစုေပါင္း တစ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္အတူ ပန္းႏုေရာင္ ေမႊးပြမ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ (၂) ထည္အား ဦးေက်ာ္သူတို႔ မဂၤလာသက္တမ္း (၃၂) ႏွစ္ျပည့္အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု လာေရာက္ေျပာၾကားသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အလွဴ႐ွင္က ဘယ္လိုလုပ္ သိတာလဲ …”ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ မတင္နီလာထြန္းအား ျပန္လည္ ေမးမိသည္။ ထိုကား မတင္နီလာထြန္းမွ “မႏွစ္တုန္းက (၃၁) ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာဒါနျပဳပြဲကို ဒီအသင္းမွာဘဲ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿပီး အသင္းသားေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ေဆးဝါးလာေရာက္ကုသၾကေသာ လူနာေတြ အျပင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားကိုပါ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွာ လာေရာက္ လွဴဒါန္း ၾကတဲ့ အလွဴ႐ွင္ေတြက အမွတ္ရေနမွာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေၾသာ္ … ဟုတ္ေပသားပဲ” ဟုျပန္ လည္ တုန္႔ျပန္မိခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ (၇) ရက္တိုင္တိုင္ သက္သတ္လြတ္စားၿပီး အသင္း႐ံုးခ်ဳပ္ ဘုရားခန္းအတြင္းမွ မထြက္ ဘဲ ေမတၱာပို႔အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း ယေန႔ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ့္႐ံုးခန္းထဲ႐ိွ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ ကြန္ပ်ဴတာအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး Facebook အားၾကည့္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ ပထမဦးဆံုး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးေသာ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံ Perth, Western Australia မွ Juliana Sao သည္ “Happy 32nd anniversary all the best CCST” ဟူေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအား (DHSS - Doctor of Humane Social Services) လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာေဒါက္တာဘြဲ႔ႏွင့္ (MHSS - Master of Humane Social Services) လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႔) အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေသာ ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္း၏ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာေပါလ္ အက္(ဖ္)ဂၽြန္(စ္) အဖဘုန္းေတာ္ႀကီး အသက္ (၇၉) ႏွစ္သည္ ၂၈.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါသျဖင့္ ယေန႔ ၃၁.၈.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္၌ ဧမာေႏြလ ဘုရား ေက်ာင္းတြင္ စ်ာပနဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အထူး နိဗၺာန္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ ေရေဝးခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ျခင္း အခမ္း အနား မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႔မိေတာ့သည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္တုန္လႈပ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္႐ွက္မိ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ဝန္ခံမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား အမွတ္တရလက္ ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ မညြန္႔ညြန္႔သန္း၏ ပန္းႏုေရာင္ ေမြးပြမ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ အေရာင္ထက္ နီျမန္းေသာ ပန္းရင့္ေရာင္ မ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ အတိုက္အခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတား ေပါင္းစံုတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းလာရေသာ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည္႔ ပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ခြန္အားေပးခဲ့ေသာ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေပးခဲ့ေသာ ဧမာေႏြလဘုရားေက်ာင္းမွ အဖဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Dr.Paul F.Johns ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအား ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ႐ိွသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ (၃၂) ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာရက္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္းတို႔အား ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ အျပစ္ဆိုမိေတာ့သည္။

“အျပစ္” ဟုဆုိ္ရာ၌ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းမွ လူမႈေရးသမားမ်ားအခ်ိဳ႕သည္ ၾသဂုတ္လတြင္း လဝက္ေက်ာ္နီးပါးခန္႔ လူမႈေရးေဟာေျပာပြဲ ခရီးစဥ္တို႔ျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပုဂံ-ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကေလး၊ တမူး၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ေအာင္ပန္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး ႐ြက္သယ္ပိုးရင္း အခက္အခဲေပါင္းစံုေက်ာ္လႊား၍ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ သဟဇာတ ကင္းမဲ့စြာ ျဖင့္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ ၂၂.၈.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေခတၱ အနားယူခဲ့ကာ ၂၄.၈.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ နယ္အရပ္ရပ္မွ လူမႈဒုကၡအပူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ဟူေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈေရးသမားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပါးသြားေစႏိုင္ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္း၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ား ေခါင္းပါးသြားေစႏိုင္ေသာ ထိုမူၾကမ္းႀကီး၏ ႐ိုက္ခတ္ခံရေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ခႏၶာတြင္း႐ိွ အပူမီးမ်ားအား ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သက္သတ္လြတ္ စားသံုးျခင္း ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္းတည္းဟူေသာ ေမတၱာပို႔ အဓိဌာန္က်င့္စဥ္အား နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အဦး႐ိွ ဘုရားခန္းအတြင္း အျပင္သို႔ လံုးဝမထြက္ဘဲ က်င့္ႀကံပြားမ်ားမႈ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အဓိဌာန္ဝင္စဥ္ ၂၈.၈.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၂း၂၅) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဧမာေႏြလအသင္းေတာ္၏ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာ ေပါလ္အက္(ဖ္)ဂၽြန္(စ္) ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါ ၍ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းအား ကၽြန္ေတာ့္ထံ သတင္းပို႔လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဧမာေႏြ လအသင္းေတာ္၏ ဆႏၵအရ အဖဘုန္းေတာ္ႀကီးအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ Cool Box ျဖင့္ အသင္းေတာ္တြင္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အျမန္ဆံုးပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္အနီး မဟာဗႏၶဳလလမ္းသို႔) ထို႔အျပင္ ေရေဝးခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္မည့္ စ်ာပနအစီအစဥ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ အထူးနိဗၺာန္ ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးမႈအား စီစဥ္ညႊန္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ အဓိဌာန္ (၇) ရက္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မၿမဲေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ ဖိစီးမႈကို ကၽြန္ေတာ္လက္ေတြ႔ခံစားေနရသည္။ အဓိဌာန္ျပည့္၍ ဘုရားခန္းမွ ကၽြန္ေတာ္၏ ႐ံုးခန္းသို႔ဆင္းလာေသာအခါ တစ္ခါတရံမွ သက္သတ္လြတ္ (၇) ရက္ ဆက္ တိုက္ စားသံုးမႈေၾကာင့္၄င္း၊ လူသားမ်ား၏ အပူမီးမ်ား ဖံုးလႊမ္းခံရမႈေၾကာင့္၄င္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင္း၄င္း ကၽြန္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းတို႔သည္ မွဴးေဝေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ယိုင္နဲ႔ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေသြးေပါင္တို႔သည္ က်ဆင္းေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေက်းဇူး႐ွင္ျဖစ္သူ၏ ေနာက္ဆံုးခရီး ကို ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေတြးေတာမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမ်ား ျပည္သူတို႔၏ အပူမီးမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္ေတြ႔ၿငိမ္းသတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္၏ ခႏၶာ တြင္း႐ိွ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အပူမီးမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္စြမ္း မ႐ိွေသးေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ထပ္မံ ဝန္ခံမိျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တရား မရေသးေပ။ ထိုမရေသာ တရား ဟူသည္ကား အလံုးစံုေအးခ်မ္းမႈကို လံုးဝေပးႏိုင္ေသာ မဂ္ဖိုရ္နိဗၺာန္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ တရား လမ္းေၾကာင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို မဂ္ဖိုရ္နိဗၺာန္တရားလမ္းေၾကာင္းအား ကၽြန္ေတာ္သည္ “အမ်ား အက်ိဳး ႐ြက္သယ္ပိုးက၊ ခႏိုးခနဲ႔ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မ႐ြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို၊ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေ႐ွ႕႐ႈႏွင္ေလာ့” ဟူေသာ ေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဆံုးမၾသဝါဒအား လက္ကိုင္ျပဳရင္း လူမ်ိဳး ဘာသာ၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔၏ လိုအပ္ေသာ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘးစသည့္ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးတို႔အား ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္ႏွင့္ခႏၶာၿမဲေနသ၍ အမ်ားအက်ိဳး ထမ္း႐ြက္ေနေသာ ပရဟိတလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ကူးေျပာင္းသြားေတာ့မည္ဟု သံဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။

အဖဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Dr.Paul F.Johns မိန္႔ၾကားခဲ့ေတာ္မႈေသာ ၾသဝါဒစကားမ်ားအရ “သစၥာ တရားကို လက္ကိုင္ထား၊ ဘဝမွာသစၥာကို အစစ္အေဆးခံရတတ္တယ္”၊ “ေမတၱာကိုေပးေဝရတယ္၊ ေမတၱာကိုေပးေလေလ ေမတၱာဟာပြားတယ္၊ ျပန္လည္လာတယ္”၊ “သူတပါးကိုအက်ိဳးျပဳပါ၊ သူတပါးဝန္ကို မွ်ထမ္းပါ၊ ဘုရားႀကိဳက္တဲ့အမႈဟာ သူတပါးကိုအက်ိဳးျပဳျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။” “ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ေမတၱာ၏ မ်က္ႏွာတဘက္ျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္လွ်င္-သူတဦးကို ေပြ႔ပိုက္ေႏြးေထြးေစတာနဲ႔တူတယ္၊ လူတိုင္းကို မေပြ႔ပိုက္ႏိုင္ပါ။ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အသြားအလာ႐ိွသည္။” “ဘုရားအားကိုး၊ တရား ေမြ႔ေလ်ာ္၊ အမွန္က်င့္သံုး ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအမွန္ရမွာ၊ ဘာသာတရားဦးထိပ္ထား၊ သက္တာလမ္းခရီး ထြန္းလင္းမွာ” ဟူေသာ ၾသဝါဒစကားမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို အစဥ္ထာဝရေပးေနေသာ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္စက္သြားခဲ့ေသာ သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာေပါလ္အက္(ဖ္)ဂၽြန္(စ္) ကဲ့သို႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးအား အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္၍ ပရဟိတသစၥာတရားကို လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးသြားၿပီး လူသားတို႔ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ေသျခင္းတရားအားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေအးခ်မ္းမႈကို အစဥ္ထာဝရေပးႏိုင္ေသာ မဂ္ဖိုရ္နိဗၺာန္သို႔အေရာက္ လွမ္းႏိုင္ေသာ ကိုယ္ျဖစ္ရပါေစသားဟုသာ ျမတ္ဗုဒၶထံ ဆုပန္ေခၽြလိုက္ရပါေတာ့သည္။

“ေ႐ႊျပည္ေတာ္”

ဒီကမ႓ာမွာ လႈပ္႐ွားအသက္႐ွင္စဥ္ ဒီဘဝအခိုးအေငြ႔ အရိပ္လိုပင္ လူေတြရဲ႕ေန႔ရက္ ပန္းကေလး ပမာညႇိဳးႏြမ္းကာေလ ေျမမွာေၾကြက်ၿပီ။
ၾကင္နာသူေတြ ေပ်ာ္႐ႊင္အသက္႐ွင္စဥ္ မႀကံဳခ်င္လည္း ေန႔ရက္ေရာက္လာရင္ ငိုယိုရင္း ဝမ္းနည္း မဆံုးေတာ့ၿပီ လူ႔ဘဝမွာေလ ႀကံဳေနရစၿမဲေပ။
ေ႐ႊျပည္ေတာ္အေဝးဆံုး မိုးျမင့္ထက္ဆီျပင္ဆင္ထား အားလံုးအတြက္ အိမ္ခန္းမ်ား ေ႐ႊျပည္ေတာ္ အေဝးဆံုး မိုးျမင့္ထက္မွာျပန္ဆံုမယ္ သြားႏွင့္တဲ့ ၾကင္သူမ်ား ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ သိမ္းဆည္းျခင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔ ဝမ္းေျမာက္လ်က္ေတြ႔ဆံုမယ္။
(လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး လူသားအားလံုး မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာအရာသည္ ေသျခင္းတရားျဖစ္ သလို လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံုတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာဘုရားသခင္ အသီးသီးတို႔သည္လည္း ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေတာ့သည္။)

ေက်ာ္သူ


(UPI မွ 29 Aug 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar pressured over North Korea ties” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေမရိကန္စစ္ဖက္က အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ေျမာက္ ကိုုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ဘရူႏိုင္းတြင္က်င္းပေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ခ်က္ေဟဂယ္ႏွင့္ ျမန္မာကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ခ်ပ္ေဟဂယ္က“ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ယူေတာ့မည့္ အစီအစဥ္ ကို ပင္တာဂြန္က အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆံုးသတ္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အထူးပင္ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ကာကြယ္ေရးဌာနေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဂ်ာ့လစ္တယ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သတင္းတိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ စစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈရပ္ဆိုင္းဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ပါ တယ္ဟု ကာကြယ္ေရးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အဂၤါေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

အေနာက္အုပ္စုမဟာမိတ္မ်ားက အာရွေဒသတြင္းမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္စရာကိစၥမ်ားကို အကဲျဖတ္လ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၄င္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈကို မႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ၄ငး္၏ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာက တုိက္တြန္းေတာင္းဆိုျခင္းကုိ ခံေနရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးစစ္လက္နက္ပစၥည္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးအား ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္ဖက္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ sanction ခ်မွတ္အေရးယူေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္လွန္းေရးဆုိင္ရာအတြင္းဝန္ ေဒးဗစ္ကိုဟင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

“ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လက္နက္ဝယ္ယူမႈတားျမစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာစည္းကမ္းကို လိုက္နာမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအေရာင္းအဝယ္ကရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ တရားမဝင္လုပ္ရပ္ေတြကို တိုက္ရိုက္ပံ့ပိုးေနပါတယ္” ဟု ေဒးဗစ္ကိုဟင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ဧၿပီလက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သႀကၤန္ပြဲေတာ္၌ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သံလ်င္ၿမိဳ႕သီလဝါဆိပ္ကမ္း၌ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာတစ္စင္းဆိုက္ကပ္ကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ခ်ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရၿပီး၊ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈသတင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ သတင္း တိမ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

Yangon chronicle

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသစ္ ဦးေရႊမန္းမွ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ပါတဲ့ သဝဏ္လႊာတစ္ခု ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ သဝဏ္လႊာထဲမွာ မသိနားမလည္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္နဲ႔ အေရးယူခံေနရေၾကာင္း၊ ေျမယာမ်ားမွာ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းၿပီး ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ နစ္နာသူမ်ားကို သင့္တင့္တဲ့စီရင္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာေနရေၾကာင္း ေရးသားထားၿပီး အဆိုပါ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယခင္အစိုးရ၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမ်ားကို ဆက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမယာမ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမလုပ္ပဲ ေျမယာမ်ားကို ျပန္ေပး ေစလိုေၾကာင္း၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ျပန္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား အေပၚ စာနာစိတ္ ထားရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္း ဆိုတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ရႈရသူတုိင္းက အားရဝမ္းသာ ရွိၾကပါတယ္။ နာယကႀကီး ဦးေရႊမန္းရဲ႕ အခုလို ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ဘဝကိုစာနာၿပီး အခုလို သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ကာယကံရွင္ ျပည္သူေတြဘဝကို အမွန္တကယ္ပဲ စာနာလို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဦးသိန္းစိန္ကို တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔လား ဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာပါပဲ။

မၾကာေသးခင္ကမွ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက ဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ လက္တေလာမွာ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ ေနေၾကာင္း၊ သေဘာထား ကြဲေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကလည္း ေရးသားေနၾကခ်ိန္မွာ အခုလို ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ဖို႔ ဦးေရႊမန္း က စၿပီး သဝဏ္လႊာပို႔လိုက္တာေတာ့ သံသယ ျဖစ္စရာရွိပါတယ္။

ဒီကေန႔ မီဒီယာေတြမွာ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔အၾကား အာဏာလြန္ဆြဲေနၾကေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္လာၿပီး အာဏာရ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အတြင္းမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕လူ၊ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ လူဆုိၿပီး ခြဲျခားမႈေတြ ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီ အတြင္းမွာ ၂ ျခမ္း ကြဲသြားႏုိင္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီသစ္တစ္ခုနဲ႔ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစု တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးကုိ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထဲကေန သူရဦးေရႊမန္းက လႊဲေျပာင္းရယူလုိက္ခ်ိန္ ကတည္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း တို႔အၾကားမွာ ေစ့စပ္ညႈိႏႈိင္းလို႔ မရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အာဏာၿပဳိင္ဆုိင္မႈေတြ ရွိလာေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ ေျပာစကားမ်ားဟု ကိုးကားၿပီး သတင္းမီယာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပေနၾကတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အခုလို မီဒီယာမ်ားနဲ႔ လူထုက အာရံုစိုက္ေနခ်ိန္မွာ ဦးေရႊမန္းက အခုလို သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔လိုက္တာဟာ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေစတနာ ရွိလို႔ ဟုတ္ပ႔ါမလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။

ေျမယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာကလည္း နုိင္ငံအႏွံ႔ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာသာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ ထိ ဆႏၵျပမႈေတြ ရွိေနတုန္းပါ။ ဒီျပႆနာကို အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြကလည္း လက္ကိုင္တုတ္တစ္ခုလို သံုးၿပီး အစိုးရကို အျပစ္တင္ေနခ်ိန္၊ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဆႏၵျပေနၾကခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္က အတုိက္အခံနဲ႔ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ဆီက နာမည္ေကာင္းရဖို႔အတြက္ ဒီလက္ကိုင္ တုတ္နဲ႔ပဲ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကို ဖိအားေပးရင္း နာမည္ေကာင္းယူတာေတြ႔ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိ ပါတယ္။

ယမန္ႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ မီယာေတြေတြ႔ဆံုပြဲမွာ သမၼတႀကီးက အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ လံုးဝမရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတရံုး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေျမသိမ္းမႈ၊ ယာသိမ္းမႈ Zero.. လံုးဝမရွိဘူး” လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ သဝဏ္လႊာထဲမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားက ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကလို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသံေကာင္းဟစ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ဦးေရႊမန္းကေရာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ဘာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလဲ? ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အစီအစဥ္ေတြမွာ လံုးဝ မပါခဲ့ဘူးလား? အရင္အစိုးရလက္ထက္က ေျမသိမ္းခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကို လံုးဝမသိခဲ့ဘူးလား? ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ဆိုးေမြဟု ေျပာဆိုေနသည့္ နာယကႀကီး ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္မွ အရင္အစိုးရအဖြဲ႔မွာ အဆင့္ (၃) အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥမွာ ဦးေရႊမန္းမွာေရာ တာဝန္ရွိမရွိ ဆိုတာ သဝဏ္လႊာထဲမွာ ထည့္ေရးသင့္ပါတယ္။ ဒီေျမသိမ္းမႈေတြမွာ အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ဦးေရႊမန္း အသိဆံုးျဖစ္မွာပါ။ တရားခံဘယ္သူလဲလို႔ေမးရင္ ဦးေရႊမန္းပါလို႔ ေျဖရမွာပါ။

တရားခံ ဦးေရႊမန္းလို႔ တုိက္ရိုက္ေျပာတာက စြပ္စြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ႔ အနီးကပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ အခုလို ေျပာနိုင္တာပါ။ ဦးေရႊမန္း ေျပာတဲ့ ယခင္အစိုးရ ဆိုတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ တစ္ေယာက္တည္းကို ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အသက္ ၇၀ အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး တို႔ကလည္း တတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊမန္းတင္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္းစီမံခြင့္ ေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းေတြကို အဓိက ဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့တာ ဦးေရႊမန္းပါပဲ။ အထက္က (၂) ေယာက္ကိုလည္း သူပဲ မ်က္ႏွာရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္ျပခဲ့တာပါ။ ဦးသန္းေရႊ အနားယူလွ်င္ တပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္မယ္ သမၼတျဖစ္မယ္ ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာက ဦးေရႊမန္းပါ။ ဦးသန္းေရႊ နဲ႔ ဦးေမာင္ေအးတို႔ အနားယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ရွိေနတဲ့ ဦးေရႊမန္းက ၂၀၁၁ မွာ တပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္မလိုလို၊ သမၼတျဖစ္မလိုလုိ ထင္ၿပီး အထက္လူႀကီးႏွစ္ေယာက္ကို အထူးပဲ မ်က္ႏွာလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို႔ ႏွစ္ေယာက္က ျမန္မာနုိင္ငံေျမပံုကို ၾကည့္ၿပီး ေျမလြတ္ေတြ႔သမွ် အကုန္သိမ္းခိုင္းခဲ့တာပါ။ ေအာက္ေျခတပ္ေတြက အခက္အခဲေတြ တင္ျပတာေတာင္ လက္မခံဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အမိန္႔ဆိုၿပီး အကုန္သိမ္းခိုင္းတာပါ။ နုိင္ငံပိုင္၊ တပ္ပိုင္တင္ သိမ္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းပိုင္ ဆိုၿပီးလည္း သိမ္းခဲ့တဲ့ ေျမေတြ မနည္းပါဘူး။

ကိုယ္တုိင္ေျမသိမ္းခဲ့ၿပီး ေျမပိုင္ယာပိုင္ ျဖစ္ေနတဲ့ သူေဌးႀကီး ဦးေရႊမန္းဟာ ဒီ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဦးသိန္းစိန္ အေပၚ ပံုခ်လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ အလုပ္ လုပ္ဖူးတာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လက္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သံေယာဇဥ္ရွိသလို သစၥာေစာင့္သိေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္း အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္လုပ္ခဲ့သမွ်ကို မဆုိင္တဲ့လူကို ေခါင္းတည္ၿပီး အျပစ္ပံုခ်ရတဲ့အထိ သစၥာမမဲ့သင့္ပါဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မေက်နပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ဖက္တစ္ဦးအျဖစ္ တုိက္ခိုက္လို လွ်င္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္သာ တုိက္ခိုက္သင့္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းကိုယ္တုိင္က သမၼတ ထက္ႀကီးတဲ့ ရာထူးရွိရင္ေတာင္ လိုခ်င္ေၾကာင္း ျပည္ပခရီးစဥ္တစ္ခုမွ ေျပာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ တဖက္မွာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ သိသိသာသာ လိုက္ေလွ်ာမႈေတြ လုပ္ေနၿပီး အျခားတဖက္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိအားေပးတာေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္လာတာ သိသာထင္ရွားလြန္းပါတယ္။ အခုလို လႊတ္ေတာ္တြင္း မ်က္ႏွာပန္းပြင့္ဖို႔နဲ႕ အတိုက္အခံ နဲ႔ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ကိုယ့္အျပစ္ကိုသူမ်ားအေပၚ ပံုခ်တာ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျခင္းအေပၚ သစၥာမဲ့ေနတာဟာ စိတ္ပ်က္စရာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ အာဏာမက္ေမာမႈ ႏွင့္ ေနရာၿမဲဖို႔အတြက္ အခုလိုသူတပါးကို အျပစ္ပံုခ်တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ လူထုဆီက မဲ မရတဲ့အျပင္ လူထုရဲ႕ရံႈ႕ခ်မႈကိုပဲ အေႏွးနဲ႔အျမန္ ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

(ဝန္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦး)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.