ျမန္မာနိုင္ငံ၏၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာအားလံုးမွာ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္သာ ရွိရမည္ ။ သမၼတအပါအ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာသည္လည္းေကာင္း အေျခခံဥပေဒ အရသာျဖစ္ရမည္ ။ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္ ့က်င္၍မရ ။

ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာခဲ့ပါလွ်င္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္လို ့ အဆိုရွိပါတယ္ ။

သို ့ေသာ္ ခံုရံုးသည္လႊတ္ေတာ္၏ အဓၶမက်င့္ျခင္း ကို လက္ေျမွာက္ေပးခဲ့ရသည္ ။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ စစ္တပ္အႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၊ လူထုလက္မခံနိုင္သည့္ဥပေဒ၏ စတင္ယိမ္းယိုင္လာမႈအျဖစ္ ျပည္သူကေတာ့ ေစာင့္ႀကည့္ရံုသာ ။သမၼတနွင့္လႊတ္ေတာ္၏ အင္အားျပိဳင္မႈကို သံသယျဖင့္သာ ပြဲႀကည့္သကဲ့သို ့ ေစာင့္ႀကည့္ ခဲ့ႀကပါတယ္ ။

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၊ အခန္း(၁) နိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္းပုဒ္မ (၄) တြင္ ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ နိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္ တည္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တေျဖးေျဖးနွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူ ့ထံမွ ေမာင္ပိုင္ စီးလိုသည့္ အသြင္သို ့ ေျပာင္းလဲလာေနတာကို ေတြ ့ေနရပါတယ္ ။

ဥပမာ(၁) ။ ။ ၂၀၁၁ ၊ ဒီဇင္ဘာ (၂)ရက္ေန ့တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ပုဒ္မ(၁၈) မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးနွင့္တာ၀န္မ်ား ၊ ပုဒ္မ (၃၅၄)(ခ) အရ ေပးထားသည့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ၊ နိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ လက္နက္မပါပဲ ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ တို ့ကို တားျမစ္သည့္ ၊ သမၼတနွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

ဥပမာ (၂) ။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ၊ နိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ တာ၀န္မ်ား ၊ ပုဒ္မ (၃၆၉)(ခ) တြင္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ ကို ဥပေဒနွင့္အညီ တာ၀န္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ ။

အခန္း(၉) ပုဒ္မ(၃၉၆) (ခ) ၊သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခိုင္နႈန္းတို ့က တာ၀န္မွျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ျပရမည္ ။ ထို ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၆.၁၁. ၂၀၁၂ ေန ့မွာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႀကမ္း ကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ထိုဥပေဒႀကမ္းကို အေႀကာင္းမဲ့ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့တဲ့အျပင္ ၊ မလႊဲမေရွာင္သာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းလာခဲ့တဲ့အခါမွာလည္းအေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး ဥပေဒအျဖစ္ မျပဌန္းသင့္ေသးေႀကာင္း ေဆြးေႏြးလာခဲ့ပါတယ္ ။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလည္ ေတြနဲ ့ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္ေတြ အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ့ႀကျပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေခတၱဆိုင္းငံ့ထားရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္တဲ့ ။

ဥပမာ(၃) ။ ။ ေဒါက္တာေအးေမာင္တင္သြင္းသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ(၄) ၊ပုဒ္မခြဲ(က)" နိုင္ငံသား၊ ဧည့္နိုင္ငံသား ၊ နိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ၊ (သို ့) ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျခင္း " ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား " နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း " ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေႀကာင္းတင္သြင္းခ်က္ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွ ဦးလွေဆြ မွ အဆိုပါအခ်က္သည္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္အတြက္ ကန္ ့ကြက္ေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ့သည္ ။အဆိုပါ ၀ိႈက္ကဒ္မ်ားေႀကာင့္ပင္ လက္ရွိျမန္မာျပည္မွာ မျငိမ္းနိုင္သည့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမီးေတာက္ေနသည္ကိုသိပါလ်က္ သူတို ့ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ၀ိႈက္ကဒ္ရဘဂၤလီ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းသံုးေထာင္တစ္ရာကိုးဆယ့္ငါးေယာက္ကို ၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္ပံုအရဆိုျပီး လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ဆက္လက္ေျမေတာင္ေျမွာက္လိုသည့္ သေဘာ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္သြားခဲ့ပါတယ္ ။

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ ့ျပီဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြတုန္းကေတာ့ ျပည္သူေတြအက်ိဳးအတြက္ အသံုးမ၀င္မဲ့အမိႈက္ေတြကို တစစျပန္လည္ရွင္းထုတ္ဖို ့ေတာ့ ျဖစ္နိုင္ေျခ နီးလာျပီလို ့ တိတ္တဆိတ္ ေမွ်ာ္လင့္ႀကည့္ခဲ့ဖူးႀကတာပါ ။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ပံုစံေတြအရေတာ့ အခုရွိျပီးသား ၊သူတို ့စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားျပီးသား ဥပေဒကိုေတာင္ မလံုေလာက္ေသးဘူးထင္ျပီး ၊ ျပည္သူကိုထပ္မံဖိနွိပ္ဖို ့၊ ႀကိဳးစားေနႀကသလားပဲဆိုတာ သံသယ ရွိခ်င္စရာပါ ။

၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လူတစ္ဦးေယာက္ ၊ဒါမွမဟုတ္ အဖြ ဲ ့အစည္းတစ္ခုအတြက္ ျပည္သူ ့သေဘာထားမပါပဲ ဇြတ္အတင္းအတည္ျပဳ အသက္၀င္ေစခဲ့ျပီးတယ္ ဆိုတာကို အျငင္းပြားစရာမရွိပါဘူး။ ဒါနဲ ့ေတာင္မွ မလံုေလာက္ေသးဘူး ထင္ျပီးေတာ့ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကိုပါ ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်ကိုယ္ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ထုတ္ခဲ့ႀကတာကိုေတာင္မွ ကိုယ္တိုင္ေလးစား မလိုက္နာေပးနိုင္ပါပဲနဲ ့ ျပည္သူကိုႀကမွ ၊ ဟိုလို လိုက္နာရမယ္၊ ဒီလိုလိုက္နာရမယ္ လုပ္သင့္ပါရဲ ့လား။ စဥ္းစား ႀကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

ေျပာေတာ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရပါလို ့ ေျပာတယ္ ။ အစိုးရအဖြဲ ့ေတြကို စာရင္းစစ္ရမယ့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က္ုျဖဳတ္ျပတယ္ ။ " ငါ့ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ရမယ္ " ဆိုတဲ့သတင္းစကားကို ပါးတယ္ ။ ပိုျပီးအေရးႀကီးတာက ၂၀၀၈ ဥပေဒတစ္ခုလံုးမွာနိုင္ငံေရးအရ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခုတစ္ေလမွ ပါတာမေတြ ့ရပဲ ၊ စစ္တပ္ကသာတိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းနိုင္တဲ့ပုဒ္မေတြ ၊ အျမဲတမ္း၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ေတြကိုသာ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးထားခဲ့ပါတယ္ ။ တစ္ကယ္ေတာ့ နိုင္ငံတစ္ခုမွာ စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္နိုင္ေနသမွ် ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ၊လႊမ္းမိုးပိုင္ဖို ့အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးထားသမွ် အဲဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီကို မသြားနိုင္ပါဘူး ။ သြားဟန္ပဲ ေဆာင္နိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ဒီမိုကေရစီ ဆီသို ့ပါ။


၁၉၆၂ ခုနွစ္အာဏာသိမ္းမႈရဲ ့ ေနာက္ကြယ္မွာ စစ္ဘက္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေရာင္းဆိုင္ ၊ ဒီအက္(စ္)အိုင္ အရင္းအႏွီးကိုအေျချပဳျပီး ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ဖြဲ ့စည္းကာ စစ္တပ္ဘတ္ဂ်က္ကို အသံုးျပဳျပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ႀကရာမွာ ပါလီမန္အစိုးရ စီးပြားေရးကိုပင္ ေက်ာ္လႊားနိုင္မည့္အေျခအေနသို ့ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။

ဒီေန ့မွာလည္း အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလိုပါပဲ ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္နဲ ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ ဓနဥစၥာက ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးရဲ ့ 80 % ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာပါ ။ အဲဒီအရင္းအႏွီးဟာ စစ္တပ္ပိုင္္ျဖစ္လို ့စစ္တပ္ဟာ ဒါကိုကာကြယ္ဖို ့ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္ဆိုတာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္က ကြ်န္ေတာ္တို ့ မသိမသာ ျမင္လိုက္ရတဲ့ အေသးအဖြဲေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္ ။

စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ႀကီးထြားလာျခင္းဟာ ျပည္သူနဲ ့တိုင္းျပည္ကို အျမဲျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အႏ ၱရာယ္ေတြပါ ။ ျပည္သူ ့အက်ိဳးစီးပြားဆိုတာဟာ စစ္တပ္ရဲ ့ အက်ိဳးစီးပြားနဲ ့ နိႈင္းယွဥ္လာခဲ့ရင္ အျမဲတန္းေအာက္မွာပဲဆိုတာဟာ လက္ပေတာင္းေတာင္ထက္ ေကာင္းတဲ့ဥပမာ ေလာေလာဆယ္မွာ မရွိပါဘူး ။ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားႀကည့္ပါ ဦးပိုင္ဟာ တပ္မေတာ္ပိုင္ ဆိုေသာ္လည္း ေအာက္ေျခက တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုအက်ိဳးခံစားခြင့္ အမွန္တကယ္ရမရ ဆိုတာဟာ ဆင္းရဲမြဲေတျမဲ မြဲေတေနတဲ့ ရဲေဘာ္အမ်ားစုနဲ ့၊ လခအျပင္ ဘာမွ မရွိတဲ့ သာမန္စစ္ဗိုလ္အမ်ားစုက သက္ေသပါ ။


ဒါဆိုရင္ ဦးပိုင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲဆိုတာ စဥ္းစားႀကည့္စရာ မလိုတဲ့ကိစၥပါ ။ ကမၻာေပၚမွာ တစ္နွစ္ကို အျမတ္ေငြ 30 %ေပးနိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ကမၻာမွာေတာင္ ရွာမွရွားပါလိမ့္မယ္ ။ ဦးပိုင္မွာ အရာရွိႀကီးေပါင္းမ်ားစြာဟာတပည့္လက္သားေတြ နာမည္နဲ ့ပါ အပ္ေငြထည့္ထားႀကတာ အမ်ားအျပားပါ ။ အရာရွိႀကီးတစ္ေယာက္ကို သိန္း၅၀ထည့္၀င္ထားခဲ့ရင္ တစ္နွစ္ကို အျမတ္ေငြ ၁၅ သိန္းေပးနိုင္ပါတယ္ ။

အဲဒီေတာ့ေျပာခ်င္တာက သူတို ့ေတြေတာင္ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ၊ ရိုးသားလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဘေျပာင္တို ့၊ ထမင္းဆိုင္ကဘဘႀကီးတို ့ ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ကဘဘႀကီးတို ့၊ ခ်ိဳမိုင္မိုင္ ကျပခ်င္ေနတဲ့ ဘဘမန္းတို ့ ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ားလွေလမလဲ။လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ % ကေရာ ၊ဘာကို ကာကြယ္ႀကမွာပါလဲ ။ ဘယ္သူ ့ကို ကာကြယ္ႀကမွာပါလဲ ။

အေမရိကန္ ေယးတကၠသိုလ္က သမိုင္းပါေမာကၡ ေပါလ္ကင္နဒီ ေတာ့ေျပာခဲ့ပါတယ္ ။ ယေန ့နိုင္ငံတကာ စနစ္ႀကီးထဲမွာဓနဥစၥာနွင့္ အင္အား ၊ စီးပြားေရးနွင့္ စစ္အင္အား တို ့သည္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု နိႈင္းယွဥ္သေဘာအရသာ တည္ရွိေနႀကျခင္းျဖစ္ပါတယ္ တဲ့။ စစ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ ့ရန္အတြက္ ဓနဥစၥာ အျမဲတမ္းလိုသည္ ။ ဓနဥစၥာကို ရရွိနိုင္ရန္နွင့္ ရရွိထားေသာဓနဥစၥာကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စစ္အင္အားလည္း အျမဲတမ္းလိုသည္....တဲ့။

အဲဒါေႀကာင့္ ေျပာပါတယ္ ။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္းေတြ ၊ မျငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြလႊတ္ေတာ္ထဲက ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ရန္ပြဲေတြ ၊ သမၼတႀကီးရဲ ့ လ ၃၀ စီမံခ်က္ေတြ ၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာတစ္၀က္တိတိရမွ ျငိမ္းခ်မ္းရမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ၊ ဥပေဒႀကမ္းစီစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီႀကီးေတြ ။ ဘာေတြပဲေျပာေျပာပါ ။ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္ ။ သူတို ့အားလံုးကို တြယ္ယွက္ေစးကပ္ထားေစတဲ့အရာ ၊ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းကာကြယ္ႀကမယ့္အရာက တူညီတဲ့ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား ပါလို ့ ။

ျပည္ခ်စ္သူ
1.9.2013