09/08/13

( 7 Sept 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Joshua Kurlantzick ေရးသားေသာ Myanmar civil society going to lose another one ? ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၿပီးကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ား အဖို႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ မွ ယေန႔ထိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝါႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ အထင္ရွားဆံုးေျပာင္းလဲမႈဟုဆိုရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တံခါးဖြင့္ေပးလာၿပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီကကဲ့သို႔ ေနရာတကာတြင္ မပါဝင္ေတာ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဗဟိုခ်က္က်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေန ဆဲျဖစ္ၿပီး ေနရာ က႑အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဓိကႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေကာင္ အျဖစ္မေျပာင္း မလဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးရာသီဥတုမွာလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ တိုးတက္လာသည္ဆိုေသာ္ လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ လည့္ျပန္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဂတိလိုက္ စားမႈ မ်ားျပားျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦး မျပည့္စံုုျခင္း၊ မေသခ်ာသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမား အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမွာ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲခဲ့ရာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည္ ဟု ဆိုရပါမည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ရာဇာဝတ္မႈ မ်ားႏွင့္ ႏြယ္ေသာ အာဏာရွင္ေရာေနေသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အားေကာင္းၿပီး၊ အျမတ္မရေသာ အသံလႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ိဳးစံု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ရွိလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ကဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဆႏၵျပမႈမဆုိ ေထာင္ႏွစ္ရွည္က်ႏိုင္ျခင္း၊ ထိုထက္ပို ဆိုးႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွာလည္း ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါမီဒီယာ ဝန္းက်င္သည္ လံုးဝတံခါးပြင့္သြားခဲ့ၿပီး၊ သတင္းစာမ်ား၊ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားပင္ အသြင္ေျပာင္း ၍ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကရာ၊ ပြင့္လင္းၿပီးအမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပလာၾကရာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က စဥ္းစား၍ပင္ ရခဲ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သမဂၢမ်ား၊ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ NGO အမ်ားအျပားလည္း ေပၚေပါက္လာရာ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ျမန္ဆန္ေသာ ေၾကာင့္ စာေရးသူ ရန္ကုန္သို႕သြားေရာက္တိုင္း အျမတ္မယူသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ႐ံုးခန္းေနရာရရွိရန္ အေတာ္ခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ဆႏၵျပ ပြဲမ်ား ဟိုေနရာ သည္ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုအတြက္ ေပၚေပါက္ေနပါသည္။ အဆိုပါဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စဥ္းစားမႈအေပၚအေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

လူသိအမ်ားဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အရ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရက အဆိုပါေရေလွာင္တမံကို ရပ္ဆိုင္းေပး ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါရပ္ဆိုင္းမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လႈပ္ရွားသူမ်ား အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီဟု ျမင္သာေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး၊ အစိုးရကလည္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပုိ၍ တာဝန္ယူလာရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ စိတ္ဓါတ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈလိုအပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ သေဘာမ်ားကို ေတြ႕လာရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္တပ္ကဲ့သို႕ေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ထင္သေလာက္ မေျပာင္းလဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္စ ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ယခုတစ္ပတ္တြင္ ဧရာဝတီက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္း မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားစုက ျမန္မာအစိုးရမွ ျမစ္ဆံုကို ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းသည္ ေရေလွာင္တမံ ကိုအၿပီး ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ဲဲျခင္း ဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ယာယီ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ တ႐ုတ္သည္ ေရေလွာင္တမံ အတြက္ ခြဲေဝ၍ ထားေပးေသာ ရန္ပံုေငြ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္သည္ဟု စြမ္းအင္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ စီမံကိန္း၏ တ႐ုတ္မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အဆိုအရသိရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈမွာ ေရေလွာင္တမံအတြက္ ေငြမည္မွ် အသံုးျပဳခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေငြအေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာ မာေျပာဆိုျခင္းမွာ ေရေလွာင္တမံကို ျပန္လည္စတင္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျပန္မစရေသးဟု ဆိုပါကလည္း ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေနရာတြင္ တိတ္တဆိတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါ သည္။

Yangon chronicle

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန.မနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ျမိဳ.တာေမြျမိဳ.နယ္ရွိ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္သို.သြားေရာက္ျပီး အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ၾကီးဘဒၵ ႏၱအရိယ၀ံသ ကိုေတြ.ဆံုဖူးေမ်ွာ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ. ဘာသာေရး၊လူမွဳေရး ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ၁ နာရီၾကာေတြ.ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ.ပတ္သက္ျပီးေတာ့လဲ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အစြန္းမေရာက္ၾကဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အေျဖတခုရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ ဖို.လည္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို. အဲဒီေတြ.ဆံုမွဳအျပီးမွာ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ၾကီးက မိန္.ၾကားခဲ့ပါတယ္။

(သူသူေအာင္) 8-9-2013
Photo..ခြန္ဒီးယမ္ facebook

ႏိုင္ငံတြင္းျပ႒ာန္း ထားေသာ ဥပေဒမ်ား သည္ ျပည္သူမ်ားကိုဖိႏွိပ္ ရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တရားမဲ့ေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကိုတားဆီးကန္႕သတ္ရန္ အတြက္သာျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႕ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ံုးခြဲ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အစိုးရပိုင္းကေန ျပည္သူေတြကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ျပည္သူေတြကို ပညာေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြက ဥပေဒဆိုတာေတြကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ပညာေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူအခ်ိဳ႕က တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္လာရင္ တားဆီးဖို႔၊ ကန္႕သတ္ဖို႔သာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒက အားလံုးအတြက္ဆိုတာ ျပည္သူေတြနားလည္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးရမယ္” ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားဘက္မွလည္း ဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္၊ တားဆီးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္ဆိုသည့္ အျမင္မ်ား ရွိေနရာ ထို႔သို႔ေသာအေနအထားမ်ိဳးတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရဘက္မွလည္း ျပည္သူမ်ားကို ပညာေပးရန္လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒဆိုတာက အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ စိုးမိုးဖို႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိဖို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါက အစိုးရ ကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူတစ္ ေယာက္ဟာ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သြားႏိုင္သလုိ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ဟာလည္း ေနာက္တစ္ေန႕မွာ ျပည္သူျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ အစိုးရက သပ္သပ္၊ ျပည္သူက သပ္သပ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မွာ ခြဲျခားလို႔မရႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း အမ်ားကသိဖုိ႔လိုတယ္” ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသး ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းအေနအထားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

Yangonchronicle

ရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ အနိမ္႔ဆံုးလစာ က်ပ္တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းရရွိေစေရးအတြက္ လာမည့္အ႒မ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြက ေျပာသည္။

''ရဲဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အနိမ္႔ဆံုး လစာေတြကို အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္း ေက်ာ္၊ တစ္သိန္းႏွစ္ ေသာင္းေလာက္အထိ ရရွိေအာင္ ေမးခြန္းေတြ ေမးသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ဘဝျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ရွိပါတယ္''ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ခ လစာ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲျခင္း အပါအဝင္ မျပည့္စံုမႈမ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္းဘဝကို ျဖတ္သန္းေနရၿပီး၊ ယင္းကိစၥမ်ားကို ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ကိစၥမ်ားကို ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထို အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ အားကိုးမႈကို မခံရဘဲ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ခံစားေန ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။ ''ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ရဲေတြအတြက္ ယူနီေဖာင္းကိစၥ၊ လစာ ကိစၥေတြကို ေမးခြန္းေမးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးကလည္း တိုးဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲဝန္ထမ္းေတြ လစာလံုေလာက္စြာ ရရွိေရးနဲ႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေအာင္ ဆက္ၿပီး တိုက္တြန္းတာေတြလုပ္သြားမွာပါ''ဟုေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံလစာမွာ ရဲတပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းျဖစ္ၿပီးအရာရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးမ်ား၏လစာမွာက်ပ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းအထိျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး၏လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့မႈမ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရိကၡာေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ သာ ခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၈ဝဝ အထိ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''လစာတိုးဖို႔ ၊ ရိကၡာတိုးဖို႔ ကိစၥေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ဒီလိုလုပ္မွ စားဝတ္ေနေရးကိစၥက ေျပလည္မွာပါ။ ဒီလို လစာေတြ၊ စရိတ္ေတြတိုးေပးထားၿပီး ရဲေတြ အဂတိလိုက္စားရင္၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားရင္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူက ယံုၾကည္အားထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာမွာပါ''ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။(photo- AFP)

The messenger journal

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး (၆) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ကို ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ သာဓုေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္း အခမ္းအနားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းမည့္ေငြေၾကးမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရႊ၀ါေရာင္ အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီ သံဃာေတာ္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး (၆) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၀၇ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆရာေတာ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္မ်ား စုေပါင္း၍ ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ဦးဇင္းတုိ႔ ေရႊ၀ါေရာင္မွာ ပါေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဖမ္းတယ္၊ စစ္တယ္။ ေထာင္က လြတ္လာေတာ့လည္း မူလေက်ာင္းတိုက္ကို ျပန္မေပးတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ မ်ားစြာ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီကိစၥက သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔နဲ႔ အစိုးရအေပၚမွာ မူတည္တယ္။ အခုေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆရာေတာ္ အပါး ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ဖိတ္ထားတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္ေတြက အလွဴေငြ ၁၅ သိန္း လက္ခံရရွိထားတယ္” ဟု ဦးအဂၢဓမၼ (ေငြၾကာယံစာသင္တုိက္) ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား ရန္ပံုေငြ၏ ပိုေငြမ်ားအနက္မွ က်ပ္သိန္း ၂၀ ကို ေရႊ၀ါေရာင္ အခမ္းအနား က်င္းပရန္အတြက္ ယေန႔ ညေနပိုင္းက ၈၈ ႐ံုးခန္းတြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဆရာေတာ္မ်ားထံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ အသီးသီးမွ လွဴဒါန္းမည့္ေငြေၾကးမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိး ဘာသာမေရြး တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္က ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ အခမ္းအနားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္သာ က်င္းပခဲ့ရေၾကာင္း ၄င္းေကာ္္မတီမွ ေျပာသည္။

“သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးေတြရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားစြာ အေျခအေန၊ ဘ၀အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ လူ၀တ္လဲသြားရတဲ့ စာတတ္ေပတတ္ သံဃာေတာ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္၊ ဘာသာ လူမ်ဳိးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးပါ” ဟု ေရႊ၀ါေရာင္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက မိန္႔သည္။

ေက်ာ္စိုးဦး
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

မေမ့ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ ၁၉၈၉ မတ္လ၁၉ရက္ေန႔က ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္က တရားမွ်တမႈ ပါတီ႐ုံးခန္းမွာ က်င္းပတဲ့ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္း အနားတစ္ခုကုိ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ မဝင္းေမာ္ဦးအပါအဝင္က်ဆုံးသြားသူေတြရဲ႕ ဓာတ္ ပုံေတြကုိခ်ိတ္ၿပီးဖေယာင္းတုိင္၊အေမႊးတုိင္ေတြ ထြန္းညႇိထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ
ဆုိ႔ဆုိ႔ နင့္နင့္ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ အခုထိလည္း ေတြးမိတုိင္းခံစားေနရစၿမဲပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီက်ဆုံး သြားသူေတြဟာ အျဖဴအစိမ္းဝတ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေလးaတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။

ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာကြၽန္ေတာ့္ကုိ စစ္ခုံ ႐ုံးအမွတ္ ၂ကေန ျပစ္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္းနဲ႔ တူေသာ အႏွစ္ ၂ဝကုိခ် မွတ္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီ
ေန႔ညေနမွာ ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ ပုဒ္မ(၁ဝ/က)ေတြထားတဲ့၃ တုိက္ကေန တုိက္ နံပါတ္(၄/တုိ)ကုိ ေရႊ႕လုိက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေထာင္အႏွစ္(၂ဝ) က်သြားပါၿပီ။ ဘယ္အခ်ိန္မွ
ကြၽန္ေတာ္ျပန္ လြတ္ မယ္ဆုိတာ မသိေတာ့ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ့္မွာရွိသမွ် သံေယာဇဥ္ေတြကုိ ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္ဖုိ႔၊ အဆက္ ျဖတ္ ႏုိင္ဖုိ႔ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားရပါေတာ့မယ္။ကြၽန္ေတာ့္ ကုိတုိက္နံပါတ္ (၄/တို)အခန္း(၂၅)ကို
ပို႔ လုိက္ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တစ္ခန္း တည္း သား ေတြ ကဖထီးမန္းဒါဝိတ္၊ စေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုမင္းသိန္းနဲ႔ မႏၲေလးကဟန္ ထြန္း သိန္း။ ၁၂ေပx၈ေပ အခန္းေလးထဲမွာ လူက
၅ေယာက္။ အခန္းတံခါး ဖြင့္ေပးခ်ိန္က ၁နာရီေတာင္မရွိ။

က်န္တဲ့ ၂၃နာရီ အခန္းထဲမွာ စုၿပဳံၿပီးေနေပေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ စာဖတ္ခြင့္မရွိ၊ စာေရးခြင့္ဆိုေဝလာေဝး။ အိမ္က ေပးတဲ့မုန္႔ထုပ္က စာရြက္ေတြေတာင္ အခြာ ခံေနရ တဲ့ အခ်ိန္။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုအက်ဳိး ရွိေအာင္ေန ခ်င္တယ္။ဒါေၾကာင့္ သီခ်င္းေတြ ေရး ဖို႔ စဥ္းစားရင္း အဲဒီတစ္ရက္တည္းမွာ သီခ်င္းႏွစ္ ပုဒ္ရလိုက္ပါတယ္။ ရတဲ့သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကို ဖိုႀကီး
ကရ တဲ့ မီးေသြးခဲနဲ႔ နံရံမွာေရးခ်လိုက္ပါတယ္။ ပထမ တစ္ပုဒ္က'အမိတကၠသိုလ္(သို႔မဟုတ္) ၈၈အေမ' ဒုတိယတစ္ပုဒ္က ေတာ့ ဝင္းေမာ္ဦးတို႔ အတြက္ 'စက္တင္ဘာ မ်က္ရည္' ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ ေန႔ ေတြ နီးရင္ကြၽန္ေတာ္ မသိစိတ္ ထဲက အၿမဲသီ ဆိုျဖစ္ေနတဲ့ “စက္တင္ ဘာမ်က္ရည္”သီခ်င္းေလး ကို မွ်ေဝ
ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဂ်င္မီ
------------------------

စက္တင္ဘာမ်က္ရည္
------------------------
အျဖဴနဲ႔အစိမ္းေလး..သူငယ္ခ်င္းရယ္
အ႐ုဏ္ဦးအတြက္ျဖတ္သန္း ရတဲ့ ခရီးေတြမွာ
တစ္ခိ်န္မွာ တို႔ခြဲရ ဦးမလား ေျပာဖူးတယ္။
နင္ေလတို႔အမ်ဳိးအတြက္
စက္တင္ဘာတစ္ခုေသာ မနက္ ေၾကြကာ
လြင့္သြားတဲ့ ပန္းငယ္မို႔ စက္တင္ဘာလရဲ႕
မ်က္ ရည္လည္ အျဖဴနဲ႔ အစိမ္းေလး...သူငယ္ခ်င္း ရယ္
ျပန္မလာေတာ့တဲ့ ဟိုးအေဝးသို႔ ထြက္ခြာ စဥ္
တမလြန္မွာ နင္ဝမ္းသာဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္။
အျဖဴေရာင္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕
တိုင္တည္မယ္ကတိေပးလ်က္
ေငြေရာင္မိုးစက္မ်ား ေၾကြတဲ့
စက္တင္ဘာေရာက္တိုင္း အလြမ္းေတြ ၾကြယ္၊
စက္တင္ဘာေရာက္တိုင္း လြမ္းေနမယ္။
စက္တင္ဘာေရာက္တိုင္း မ်က္ရည္လည္။
ေတးေရး၊ ေတးဆို - ဂ်င္မီ

(စက္တင္ဘာ(၁၀)ရက္ေန ့ထုတ္၊
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္-အတြဲ(၁၇)အမွတ္(၃၅)မွ)

တကယ္ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးမလို႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေလေတာ့ လယ္သမားႀကီးမ်ားကို အေရးထားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေမာင္ထင္က ဂ်ပန္ေခတ္လယ္သမားဘ၀ကို ေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး၀တၳဳ ´ငဘ´ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ သတင္းစာမ်ားက လယ္သမားႀကီး မ်ားကို ´ငဘ´ ေတြလို႔ သံုးႏႈန္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ငဘ၀တၳဳက တကယ္ရသေျမာက္ၿပီး အဲဒီ၀တၳဳကို အဲဒီေခတ္မွာ ရုပ္ရွင္ရုိက္ခဲ့ေတာ့ လည္း အရမ္းေအာင္ျမင္ၿပီး သရုပ္ေဆာင္မ်ားကလည္း တကယ္ေတာသူေတာင္သားမ်ားလို လယ္ထဲမွာျမင္ၾကရသလို တကယ္ကို ပီျပင္ ပါသတဲ့။ အဲဒီ ဇာတ္ကားႀကီးကို ႏိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔ျပသႏိုင္တဲ့အျပင္ ရုရွားႏိုင္ငံကလည္း ၀ယ္ယူခဲ့ပါသတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုရင္းကေတာ့ ]ငဘ}ဆိုတာဟာ ဘယ္ေလာက္ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဂုဏ္တက္ၿပီး ေနရာရခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားကို ငဘလို႔ တင္စားေခၚလို႔ေတာ့ ဂုဏ္မတက္ေတာင္ ဂုဏ္မပ်က္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က သတင္းစာေတြမွာ ]ငဘတို႔၀မ္းသာစရာ စပါးေစ်းမ်ားေကာင္း}ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးဖတ္ရေတာ့ လယ္သမားေတြကို အထင္ေသးတာတို႔၊ သိမ္ငယ္စရာလို႔ထင္မိတာတို႔လည္း တစ္ခါမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့ တစ္ေခတ္ေျပာင္းၿပီး ]ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးႀကီး}ဆင္ႏြဲမယ္ဆိုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႀကီးတက္လာသကိုး။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႀကီးက နာမည္နဲ႔လိုက္ေအာင္ အကုန္လံုး ကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုေတာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၊သမၼတတို႔နဲ႔မဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီးက ဦးေဆာင္ တာေလ။ ၀န္ႀကီးဆိုတာမရိွပဲ "တာ၀န္ခံ"လို႔ ေခၚခဲ့တာေပါ႔။ က်န္းမာေရးဌာနတာ၀န္ခံ၊ ပညာေရးဌာနတာ၀န္ခံ စသျဖင့္ေပါ႔။

အဲဒီမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီးက ေတာင္သူလယ္သမား ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲဆိုတဲ့ စည္းေ၀းပြဲႀကီးတစ္ခုမွာ လယ္သမားေတြကို ]ငဘ}ေခၚ ေနတာမသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ ေျပာသြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ လယ္သမားေတြကို ငဘေတြလို႔ေရးေနက် သတင္းစာမ်ားက ဘာေရးရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားတာေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအစည္းအေ၀းႀကီးမွာ အဲဒီေတာ္လွန္ဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက လယ္သမားေတြကို ]ဦးႀကီးတို႔အေနနဲ႔} }ဦးႀကီးတုိ႔က}စသျဖင့္ ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းသြားေလေတာ့ အဲဒါကိုယူၿပီး ေၾကးမံုသတင္းစာႀကီးက လယ္သမားမ်ားကို ]ဦးႀကီး}တို႔ စတင္သံုးႏႈန္းခဲ့ပါ သတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ လယ္သမားေတြဟာ }ဦးႀကီး}ျဖစ္လာရတဲ့ ၂၆ႏွစ္အတြင္းမွာ နဂိုက သူႀကီး၊ၿမိဳ႕အုပ္နဲ႔ ရာဇ၀တ္အုပ္ေလာက္ကို ေၾကာက္ ခဲ့ရရာကေန မူလေၾကာက္ေနက်မ်ားအျပင္ ပါတီတို႔၊ ေကာင္စီတို႔၊ လယ္သမားအစည္းအရံုးတို႔ဆိုတာေတြကိုပါ ေၾကာက္ရတာကလဲြၿပီး ဘာမွ ထူးထူးေထြေထြ မျဖစ္ခဲ့ရံုမက ဆန္အဓိကတင္ပို႔တဲ့ႏိုင္ငံစာရင္း၀င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေဖါက္သည္ေတြပ်က္ရတဲ့ႏိုင္ငံေတာင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ေခတ္ေတြက ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္သံုးဆင့္ေတာင္ ထပ္ေျပာင္းျပန္ၿပီ။ "ဦးႀကီး"တြလည္း ဦးႀကီးေခၚမယ့္သူမရိွျပန္ဘူး။ (ခင္ဗ်ားႀကီးတို႔လို႔ ေခၚမယ္သူေတြဘာေတြ မရိွရင္ပဲ ေက်ုးဇူးတင္ရမယ္)။ အခုေတာ့ အားလံုးက "တာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား"လို႔ပဲ သံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ငဘေခၚတာကိုလည္း တင္စားမႈအေနနဲ႕ ႀကိဳက္သလို ေလးစားသမႈနဲ႔ ဦးႀကီးေခၚတာကိုလည္း သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးႀကီးေခတ္ကေတာ့ ကုန္သြားၿပီေပါ႔။ အခုဟာက ေဆြမ်ိဳးထဲမွာေတာင္ ဦးႀကီးတို႔၊ ဦးေလးတို႔ သိပ္မေခၚ ၾကေတာ့ဘူးေလ။ (အာဂ်ဳရိွတို႔ဘာတို႔ေတာင္ ေခၚခ်င္ေနၾကၿပီ)။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ေခတ္နဲ႔အညီ လယ္သမားႀကီးမ်ားကို ေလးစားသမႈနဲ႔ ထြင္ၿပီး ေခၚၾကည့္ခ်င္တာပါ။ အန္ကယ္ႀကီး၊ အန္ကယ္ေလးမ်ားလို႔ေလ။ လယ္သမားမ်ားကလည္း ဟုိအရင္ရုပ္ရွင္ထဲမွာပဲ ျမင္ရတတ္တဲ့ ပုဆိုးတုိတုိနဲ႔ တဘက္ေပါင္းတဲ့ရုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့လို႔ေလ။ အခုလယ္ထဲမွာလည္း "ငါႀကိဳက္တာဂ်င္းပင္အျပာ" ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီ မဟုတ္လား။ ၿပီးေတာ့ အန္ကယ္ေလးဆိုတာကလည္း နာမည္ႀကီးမင္းသားတစ္လက္ကို ရုပ္ရွင္ေလာကသားေတြေခၚတဲ့နာမည္မို႔ လယ္သမားႀကီး၊ လယ္သမားေလးမ်ားကလည္း ေက်နပ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ခက္တာက အဲဒီအန္ကယ္ႀကီးအန္ကယ္ေလးတို႔မွာ အခုဟာ ျပႆနာေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေနၾကရတာကို ၾကားၾကားေနရတာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားဟာ တစ္သက္လံုးလုပ္လာတဲ့ လယ္ေတြယာေတြေျမေတြကို အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး သိမ္းယူလိုက္လို႔ စိုက္စရာေတာင္ေျမမရိွရာက ကာလတစ္ခုမွာေတာ့ ေအာင့္ဧည္းခံၾကရာကေန အခုေတာ့ နည္းနည္းေလးေျပာလို႔ဆိုလို႔ ရလာေတာ့မွ လူသိရွင္ၾကား ေအာ္လို႔ရ ငိုျပလို႔ရလာတာကိုး။ ဒီေတာ့မွ အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္ ၾကားလို႔မေတာ္တဲ့ကိစၥႀကီးေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲအထိေရာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက "ဓားျပတိုက္သလိုျဖစ္ေနပါၿပီ"တို႔ ဘာတို႔ေျပာတဲ့အထိ ေရာက္လာတာကိုး။ အမွန္ေတာ့ ေျမသိမ္းတဲ့ကိစၥကို ဓားျပနဲ႕ႏိႈင္းတာကေတာ့ ဓားျပာသိကၡာက်တာေပါ႔ဗ်ာ။ ဓားျပဆိုတာက သူဘယ္သူဆိုတာ လူသိမွာစိုးလို႔ ေမွာင္ရိပ္ခိုရတာတို႔၊ မ်က္ႏွာအ၀တ္စည္းရတာတို႔၊ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ရတာတို႔၊ ဓားျပတိုက္ၿပီးရင္လည္း လူမိမွာစိုးလို႔ ထြက္ေျပးရတာတို႔ ရိွေသးတာကိုး။ အခုေျမသိမ္းတဲ့သူက ေမွာင္ရိပ္ခိုစရာမလို၊ မ်က္ႏွာအ၀တ္စည္းစရာလည္းမလို၊ ေၾကာက္ၿပီးရွက္ၿပီးလည္း ထြက္မေျပးဆိုေတာ့ ဓားျပက သူ႕ထက္ ရွက္တတ္ ေၾကာက္တတ္ေသးတာမို႔ တနည္းအားျဖင့္ "ဟီရိဂုဏ္" "ၾသတပၸဂုဏ္"ေတြမွာ သူ႕ထက္ဓားျပကသာတယ္ ဆိုရမွာေပါ႔။ ဒီေတာ့ သူတို႔လို လူမ်ိဳးေတြနဲ႔အႏိႈင္းခံရရင္ ဓားျပကေတာင္ စိတ္ဆိုးမယ္ထင္တာပါပဲ။

တေလာက ၾကားဖူးလိုက္တဲ့အျဖစ္တစ္ခုမွာဆို ေျမသိမ္းသူက ေျမပိုင္သူဆီက ၀ယ္ဖို႔ပြဲစားနဲ႔ စကားလာေျပာဖူးေပမယ့္ ပြဲစားဆီကေရာ ၀ယ္ခ်င္သူဆိုတဲ့ဆီကပါ ေငြတစ္ျပားမွ မရခဲ့ဖူးဘူးတဲ့။ (ၾကားပြဲစားက လိမ္ယူထားတာလားေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူးေပါ႔)။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ေျမနာမည္ေပါက္ သြားၿပီဆိုၿပီး အပင္ေတြ လာစိုက္ေတာ့တာဆိုကိုး။ အဲဒီမွာ လယ္သမားေတြကလည္း ကိုယ့္လယ္ကိုယ္ယာထဲ ၀င္စိုက္ေတာ့ တစ္ေန႔မွာ အခုပိုင္ရွင္ဆိုသူႀကီးနဲ႔ ပက္ပင္းတိုးၿပီး ေသနတ္ထုတ္ခ်ိန္လို႔ ထြက္ေတာင္ေျပးရဆိုပဲ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ရွင္ဆိုေနသူႀကီးက မီဒီယာတစ္ခုက အင္တာဗ်ဴးရာမွာ သူ႕ေျမျဖစ္ေနၿပီမို႔ လာမစိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာေနတဲ့ၾကားက လာလာစိုက္ေနေတာ့ "ကြၽန္ေတာ္လည္း ေျခာက္ခ်င္လာတာေပါ႔-လို႔" ဆိုတာမ်ိဳး ၀န္ခံေျပာထားတာေတာင္ ဖတ္ရပါတယ္။ ကဲ၊ အန္ကယ္ေလး၊ အန္ကယ္ႀကီးတို႔ အႏၱရာယ္နီးပံုမ်ား ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ သမၼတႀကီးဆီကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးက သ၀ဏ္လႊာေတာင္ပို႔ၿပီး ေျပာၿပီေလ။ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို လိုအပ္တာထက္ အခ်ိန္မဆြဲပဲ ျပည္သူေတြနစ္နာတာေတြ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ဆိုတာ။ အဲဒီမွာ ဓားမဦးခ်လုပ္လာတဲ့ေျမေတြျဖစ္ရက္နဲ႔ ေျမပိုင္ခြင့္မရၾက တာေတြ၊ ေျမပံုနဲ႔ေျမျပင္ကြဲလြဲမႈကို လစ္လ်ဴရႈထားတာေတြ၊ နစ္နာေၾကး ထုိက္ထုိက္တန္တန္မရတာေတြကိုလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထား တာေတြ႕ရလို႔ ဓားျပထက္ဆိုးတဲ့ သူေတြမ်ား မ်က္ခံုးလႈပ္ေလမလား၊ ဒါမွမဟုတ္၊ မရွက္ပါဘူး၊မေၾကာက္ပါဘူးဆိုတာကိုမ်ား လာေျခာက္ေနေသး တယ္လို႔မ်ားဆိုေလမလား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ "ေတာင္သူလယ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက္ဥပေဒ"ဆိုတာႀကီးကိုလည္း ထုတ္ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ခ်ျပေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အရင္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာလွျမင့္ ရဲ႕ေဆာင္းပါး (ဆရာခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)က ဘာသာျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္) မွာက အဲဒီဥပေဒမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွာ လူဦးေရဆယ္သန္းေလာက္အထိ ရိွတဲ့ ေျမမဲ့ယာမဲ့လယ္ယာလုပ္သားေတြ ပါပံုမရဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ အဲဒီလူေတြကို အရင္ကလို စပါးရိတ္ခ်ိန္က်မွ စပါးေပးရတာမဟုတ္ပဲ လစဥ္ေငြေပးၿပီး သူတို႔က ဆန္၀ယ္စားရတဲ့ အဆင္းရဲဆံုး လူေတြျဖစ္တာကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါတင္မက ဒီဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ]အနိမ့္ဆံုးအာမခံ ဆန္ေစ်းႏႈန္းအစီအစဥ္}ဟာ ကမၻာ႔ ေပါက္ေစ်းထက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြနဲ႔ ပိုေပး၀ယ္မယ့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ယခင္ေခတ္မွာလည္း ဒီအမွားမ်ိဳး မွားခဲ့ဖူးလို႔ ဆန္ေတြ ေလွာင္စရာေနရာမရိွ ျဖစ္ခဲ့ပံု၊ လက္ရိွအဲဒီစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ဆန္ေတြလက္ထဲအပံုလိုက္ပိုက္မိေနၿပီး ဆန္ေတြကို ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ၊ ေနာက္ထပ္၀ယ္ဖို႔ေငြလည္းမရိွျဖစ္ပံုကိုပါေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမၼတအႀကံေပး ဆရာဦးျမင့္ရဲ႔ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ထဲမွာလည္း }}အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိရာတြင္ အကူအညီ အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနေသာ အဆင္းရဲဆံုးလယ္ယာမဲ့ လယ္လုပ္သားမ်ားကို အထူးထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္}} လို႔ ေဖာ္ျပထားတာမို႔ ဥပေဒၾကမ္းဘ၀မွာ အခုလို ပညာရွင္မ်ား ျပဳျပင္ေ၀ဖန္ခြင့္ရတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းသာရမွာေပါ႔ခင္ဗ်။ ဒီအထဲမွာ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုန္သြယ္လယ္ယာက အၿငိမ္းစားပညာရွင္တစ္ဦးနဲ႔ စကားစပ္မိရာမွာ သူေထာက္ျပတဲ့အခ်က္ က ပိုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီဥပေဒမွာ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုတာဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲလို႔ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ရာမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အဲဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သြင္းအားစုေတြ ထုတ္ကုန္ေတြကို ၀ယ္ယူတင္သြင္းသူ၊ ထုတ္ပိုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သူစတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးကပါေနၿပီး တကယ္ဟိုဒင္းထဲ ရြံ႕တစ္ပိႆာ ေလာက္၀င္ေအာင္ ကိုယ္တုိင္လုပ္ရတဲ့ဆိုတဲ့ ေျမယာလုပ္သားေတြကို ေတာင္သူလယ္သမားလို႔ ေခၚမထားပါဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါဆိုေနာင္ကို ဓားမဦးခ် လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ားက အဲဒီဥပေဒအရ "ေတာင္သူလယ္သမား"လို႔ ကိုယ့္ဖါသာေတာင္ မိတ္မဆက္ရဲပဲ လယ္အေၾကာင္း၊ ယာအေၾကာင္း သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘာမာစတီဆန္တို႔ဘာတို႔ပါ သိသူျဖစ္ျဖစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ထညက္ကိုမ်ိဳးခ်န္ၿပီးစိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ ထဲ ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔၀င္စီးပြားရွာမယ့္ ကုမၸဏီတို႔၊ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ျဖစ္ရင္ သူတုိ႔က "လယ္သမားႀကီး"တြမ်ား ျဖစ္ေနၾကမွာတဲ့လား။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္သူလယ္သမား အန္ကယ္ႀကီးအန္ကယ္ေလးမ်ား ကိုယ့္ဖါသာဘာေခၚရမွန္းမသိခ်ိန္မွာ ေပါက္ျပားမကိုင္၊ ပါမစ္ကိုင္၊ တံစဥ္မသံုး၊ ေဒၚလာသံုး၊ ေကာက္ရိုးမေပြ႕ လက္ေဆာင္ျခင္းေပြ႕ၿပီး လယ္သမားအစစ္မ်ား လက္သီးဆုပ္ေလာက္ရခ်ိန္မွာ သူတို႔က "ေတာင္ဓလာက္ အရယူၾကမယ့္ "လည္သူေတာင္သမား"မ်ားက ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္မလာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ဂရုျပဳ ထိမ္းေက်ာင္းၾကရမယ္လို႔ ထင္မိေၾကာင္းပါဗ်ာ။ ။ ရီေနႏိုင္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.