09/09/13

လက္ရွိတြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ မိမိတို႔၏ စက္႐ုံတြင္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဌာနမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းရွိန္က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ေသာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေရွွ႕တစ္ပတ္က အလုပ္သမား႐ုံးကသူေတြနဲ႔ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊ ေတာင္ဒဂုံဆိမ္ကမ္းနဲ႔ မဂၤလာဒံုက စက္႐ုံေတြမွာရွိတဲ့ စက္႐ုံေပါင္း ၁၄၃ ႐ုံစစ္တဲ့ေနရာမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၂၇ ႐ုံုမွာ အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစမႈေတြက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီတာေတြ႕ခဲ့တယ္”ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္က ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

ျပည္တြင္းရွိစက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးအသိုက္အၿမံဳႏွင့္အတူ AFTA အား ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္အား အလုပ္သမား အက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီသတ္မွတ္ၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုကို အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ သံုးနာရီထက္မပိုေစသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါပြဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လမ္းညြန္မွာ ၾကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ထပ္မံစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းအမွာစာမ်ား လက္ခံရရွိေသာ္လည္း စက္႐ုံလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားအေပၚမူတည္၍ လက္ခံသင့္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္ပတ္ ၂ နာရီ ထက္ မေက်ာ္လြန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေရးအတြက္ အခ်ိန္ပုိခိုင္းရာတြင္ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုၿပီး အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖုံလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ယင္းေတြဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ကုန္ပစၥည္း အခ်ိန္ျပည့္ရဖို႔အတြက္ အလုပ္ဆင္းခိုင္းရင္ အလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးကိုလဲ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုဆင္းခိုင္းဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုရင္လဲ ဆႏၵရွိသူေတြ ဆင္းခိုင္းသင့္ပါတယ္။ မဆင္းခ်င္သူကို ဆင္းခိုင္းရင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြအရ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း(Force Labour )ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခါ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥအား ဥပေဒအတိုင္း ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မွ်မွ်တတျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“လုပ္ငန္းေတြက အထည္အခ်ိန္မီရဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခါ အခ်ိန္ပိုေခၚရတယ္။ တကယ္မေခၚခဲ့လို႔ရွိရင္ ကုန္ပစၥည္းေတြ အခ်ိန္မီမရတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္ကေနာက္ဆံုး ခ်ဳပ္ခမေပးေတာ့တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ အတြက္ စဥ္းစားေပးေစခ်င္တယ္”ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း ယင္းအျမင္ကို သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲအားလံုးကို ေျပလည္မႈရေအာင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဘး အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ကာ လူထုဆႏၵသေဘာထားမ်ားလည္း ရယူရန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေခတ္စနစ္ျဖင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံလူတန္း စားျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ ဘဝျမင့္တင္မႈမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအထူးဇုန္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား တိုးျမွင့္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon chronicle


ကိုၿပံဳးခ်ိဳ အေျပာ..။

ကိုျမေအးရဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္..။

ကိုျမေအးက အျပင္လူနဲ႔ အတြင္းလူ ကိစၥအသဲအသန္ရွင္းလင္းျပတယ္..။

ကိုအံ႔ဘြယ္ေက်ာ္က အျပင္ကလူေတြအေပၚ စိမ္ေခၚခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး
စက္တင္ဘာ ၈ရက္တနဂၤေႏြေန႔က ေအာ္စလိုမွာ ၈၈၈၈မ်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ေနာ္ေ၀းေရာက္ ျမန္မာေတြ ေတြ႔ဆံုၾကတယ္။ ၈၈အဖဲြ႔က မိမိတို႔ သေဘာထားအျမင္ေတြ ရွင္းျပတယ္။

ကိုညိဳ (ေအာ္စလို)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္နည္းတူ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလကကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ ရမည္မပာုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္လႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္းက စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္က်င္း ပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနမ်ား အသင္း(ရန္ကုန္)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားလိုလားလက္ခံႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၅၈ ခုကိုျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးျမင့္ေအာင္က "ဒီကေန႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးက႑တစ္ခုတည္းသာ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ႀကီးကလည္း လမ္းညႊန္ မိန္႔ၾကား သြားပါတယ္။ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေန႔အ ခ်ိန္မွာေတာ့ တရား႐ုံး ေတြက အဂတိလိုက္စား၊ ျခစားၿပီးေတာ့ မမွန္ကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ မညီညြတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ လူထုၾကားမွာ ေျပာဆိုစြပ္စြဲမႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရွိ ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ ေျပာေနၾကတာက အက်င့္ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာန တစ္ခုတည္းမွာပဲ အျမစ္တြယ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးေနရာတကာမွာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္တဲ့ ျပင္ပစီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥလို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္အားေကာင္းရန္၊ တရားမွ်တမႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားရွိလာႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ တရားစီရင္ေရးက႑တစ္ခု၌သာ တာဝန္ရွိသည္မပာုတ္ဘဲ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ရန္ကုန္)မွ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားလိုက္နာႏိုင္သည္မ်ားကိုသာ ေရးဆြဲရန္လို အပ္ သည့္ အျပင္ မလိုနာႏိုင္သည္မ်ားကို ေရးဆြဲပါက မမွ်တမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ လည္း ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Yangon chronicle

ဒီေန႔ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဆီးရီးယား အနိဌါရံု ဗီြဒီယိုတစ္ခုေၾကာင့္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဗားမား တစ္ေယာက္ မွင္တက္သြားတယ္ လို႔ ေဒးလီးေမးလ္ သတင္းစာက ေဖၚျပတယ္။

ဒီ ဗီဒီယိုေလးဟာ အိုဗားမားအတြက္ ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔ ကြန္ဂရက္ကို တင္ျပမယ့္ အေထာက္အထား တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဗြီဒီယိုထဲမွာ ပါတာက လူေပါင္း ၁၄၂၉ ေယာက္ေသခဲ့ျပီး ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၂၆ ေယာက္ပါတဲ့ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ဆီးရီးယား အစိုးရက ျပည္သူကို တိုက္ခိုက္တဲ့ အဆိပ္ ဓါတုလက္ႏွက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းတစ္ခုလံုးျပည့္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ အေလာင္းေတြဟာ အိုဗားမားအတြက္ အံ့ၾသ မွင္တက္ခ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အိုဗားမားဟာ သူကိုယ္တိုင္ စစ္တပ္ကို တိုက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဆီးရီးယားကို စစ္တိုက္ဖို႔ ကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ျပီး ေနာက္တြန္႔ေနခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မမွားရေအာင္နဲ႔ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံခ်က္ ရေအာင္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဆီးနိတ္မွာ မဲေပးဖို႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ မီဒီယာေတြရဲ႕ ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္း စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္အရ ဆီးနိတ္ဟာ ဆီးရီးယားကို စစ္တိုက္ဖို႔အတြက္ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္သူကို သတ္တဲ့ အာဏာရွင္တို႔ သက္ဆိုးရွည္ေနအံုးမွာလား....

(ေဇာ္လြင္၀င္း)

ဗြီဒီယုိ ၾကည့္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။... ရုတ္ရင္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ပံုေတြ ပါတယ္ဆိုတာ ၾကိဳတင္ သတိေပးလိုပါတယ္။ ေအာက္ပါလင့္မွာ ၾကည့္ပါ...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415192/Obamas-shocking-case-striking-Syria-Gruesome-series-videos-taken-aftermath-gas-attacks-White-House-using-persuade-Senators-Congressmen-US-air-strikes.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.