09/20/13

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးက စ၍ ယေန႕တိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ၌ ႐ိုးသားမႈ မရွိခဲ့ေပ။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီကရင္မ်ားကို ရြာလုံးကြၽတ္ သတ္ျဖတ္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သကဲ့သို႕ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းမွတပါး အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း စာနာမႈကင္းမဲ့စြာ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကမၻာေပၚတြင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္ကိုင္ဖခင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ပင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို ရႈံ့ခ်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ဝါဒျဖင့္ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္လ်က္သာ ရွိေနပါေသးသည္။

၁၉၆၁-ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႔တြင္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမူ၊ ဖက္ဒရယ္မူ၊ ျပည္နယ္(၈)ခုမူေၾကာင့္ ခြဲထြက္ေရးမူျဖစ္သည္ဟု ဝါဒျဖန္႕၍ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္

၁။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔၊ ကိုလိုနီလက္သစ္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူတို႕လက္ေဝခံႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ပက္ပက္စက္စက္ ၾကံစည္လ်က္ရွိေၾကာင္း မႈိင္းတုိက္၍ အတုိက္အခံဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ပုံမွား႐ုိက္ကာ ေခ်မႉန္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို ရယူရမည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၂။ ဖက္ဒရယ္မူကို ခြဲထြက္ေရးမူဟု ကင္ပြန္းတပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲထြက္ရန္ အစဥ္ႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္ၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ ဝင္ေရာက္မထိန္းသိမ္းလွ်င္ ေဘာ့စ္နီယား ဟာဇီဂိုဗိုင္းနားလို ေသြးေခ်ာင္းစီးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သည္ မရွိမျဖစ္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရမည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေခတ္ေဟာင္းအျမင္မစြန္႕ႏိုင္ေသးေသာ တပ္မေတာ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ဆက္သြား၍ မရေတာ့သည့္အဆုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မလြဲမေရွာင္ ဆက္ဆံခဲ့ရသည္။ ဤသို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္က တုိက္႐ုိက္ပါဝင္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ စစ္ထြက္မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးသက္တမ္း (၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ ၿဗိတိသွ်၊ အေမရိကန္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သည္ စစ္ဝါဒီတို႕ ဝါဒျဖန္႕ခဲ့သကဲ့သို႕ ရန္သူမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူတို႕ သိရွိလာၾကရၿပီျဖစ္သည္။ အမရိကန္နယ္ခ်ဲ႔၊ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႔၊ ကိုလိုနီလက္သစ္ေဒၚစုကဲ့သို႕ေသာ ဝါဒျဖန္႕စကားလုံးမ်ားကို မၾကားရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ အာဏာကို ဆုပ္္ကိုင္ထားေရးအေၾကာင္းျပခ်က္(၂)ခုအနက္ တစ္ခုကို လက္လႊတ္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရးကို အာ႐ုံစုိက္ရသည္။ (၂၁)ရာစုတြင္ သူတို႕အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ခုတုံးလုပ္ရဖြယ္ရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔သည္ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စားက်က္ျဖစ္သည့္ ဤတိုင္းရင္းသားအေရးကို ကိုင္တြယ္သည့္အခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အေနအထားရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကသည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္တို႕ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး အာဏာတည္ေဆာက္လိုသည့္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္အခ်ဳိ႔ အခက္ေတြ႕ၾကဖြယ္ရွိသည္။

၁၉၈၉၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၁၃ အပစ္ရပ္ေရး တပ္မေတာ္၏ မူ(၆)ခ်က္


မၾကာခင္က ရွမ္းျပည္တြင္ တပ္မေတာ္၏ မူ(၆)ခ်က္ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ျမန္္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္(၁၄)ခုတို႕ျဖင့္ တစ္ခါ၊ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၀)ခ်က္တို႕ျဖင့္တစ္ခါ၊ ယခုအခါ၌ မူ(၆)ခ်က္တို႕ျဖင့္ တစ္ခါ အပစ္ရပ္ဖို႕ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ လက္ရွိမူ (၆)ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ -

(၁) လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ဤအခ်က္သည္ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အင္အားမတိုးခ်ဲ႔ရ၊ လူသစ္မစုရဆိုသည့္ တတိယအခ်က္၊ စစ္သင္တန္းမေပးရ၊ စစ္ေလ့က်င့္မႈမလုပ္ရဆိုသည့္ စတုတၴအခ်က္၊ လူ လက္နက္ ဖြဲ႔စည္းပုံစာရင္း အေသးစိတ္ေပးရမည္ဆိုသည့္ ပၪၥမအခ်က္တို႕ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ အင္အားတိုးခ်ဲ႔ျခင္းမျပဳရဆိုတဲ့ ဒုတိယအခ်က္ႏွင့္ ကြက္တိညီမွ်သည္။

(၂) အခြန္ေကာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ဆက္ေၾကး ဘီးခြန္မေကာက္ရဆိုသည့္ ဆ႒အခ်က္၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီပံ့ပိုးမည္ဆိုသည့္ ဒြါဒသမအခ်က္တို႕ႏွင့္ တူသည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဆက္ေၾကးအခြန္အေကာက္မ်ား မေကာက္ခံရ (တတိယအခ်က္)၊ ျပည္သူလူထုထံမွ ရိကၡာသီးႏွံပစၥည္းမ်ား မေကာက္ခံရ (စတုတၴအခ်က္)တို႕ႏွင့္ အတူတူပင္္ ျဖစ္သည္။

(၃) ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စခန္းအသစ္တည္ျခင္း၊ သြားလာျခင္းမျပဳရ။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရကြပ္ကဲမႈျဖင့္ သြားလာရမည္ (၇-အခ်က္)၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမအျပင္သို႕ သြားလွ်င္ တပ္ကို သတင္းပို႕၍ လက္နက္မဲ့သြားလာရမည္ (၈-အခ်က္)၊ နယ္ေျမျဖန္႕က်ဲ၍ သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္လိုသည့္ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးရမည္ (၁၁-အခ်က္)တို႕ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ၁၉၈၉-ခုတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း၌သာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနထိုင္ရမည္ (အခ်က္-၁)၊ ၿမဳိ႔မ်ားသို႕ သြားလာရာတြင္ လက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္မယူရ (အခ်က္-၁၀)တို႕ႏွင့္ တူသည္။

(၄) အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရ။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ (အခ်က္-၁၀)အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္တြင္ အခ်က္(၅)ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

(၅) လူသတ္ျခင္းမျပဳရ။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ စြန္႕လႊတ္ရမည္ (၂-အခ်က္) ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္တြင္ ဤအခ်က္ကို ထည့္မထားခဲ့ေပ။

(၆) အစိုးရျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႔ကို ထိပါးျခင္းမျပဳရ။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေဒသျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ (အခ်က္-၁၃)ႏွင့္ တူသည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိ။

လက္ရွိမူ(၆)ခ်က္မွာ မပါဝင္ေတာ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာ ေနထိုင္ရမည္ (၂၀၀၄-မွ ၉အခ်က္)၊အစိုးရႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ (၂၀၀၄-ခုမွ ၁-အခ်က္) ၿမဳိ႔ေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ (၁၉၈၉-မွ ၆-အခ်က္)၊ မတရားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ (၁၉၈၉-ခုမွ ၇-အခ်က္)၊ ေထာက္လွမ္းေရးခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ အျခားၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ (၁၉၈၉-ခုမွ ၈-အခ်က္)၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ကူရမည္ (၂၀၀၄-ခုမွ ၁၄-အခ်က္) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

သေဘာထားမေျပာင္းေသး

ဤအခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့သည့္အတြက္ ျဖဳတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ၿပီး အဓိပၸါယ္လႊဲမွားမႈမ်ား ရွိသည့္ စကားစုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႐ိုးသားမႈ လုံးဝမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္စဥ္က စၿပီး ယေန႕အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခ်မႉန္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသေဘာထားမေျပာင္းလဲေၾကာင္းကို သူတို႕တဖက္သတ္ခ်မွတ္သည့္ မူ(၆)ခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မတတ္သာသည့္အဆုံး ေရာေႏွာေနရေသာ္လည္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႕အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိေသးသည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ ေငြရတုပြဲေတာ္ၾကီးကို ႏႊဲေပ်ာ္လိုက္ရေတာ့ လူတိုင္းလိုလိုု မ်က္ႏွာေတြေဖာ္၊ ေခါင္းေတြေမာ္၊ ႏွလံုးသားေတြေပ်ာ္ၾကတယ္။ က်ဳပ္အပါအ၀င္ ရွစ္ေလးလံုး သံေယာဇဥ္သမားေတြ အားလံုး ဆိုပါေတာ့ေလ။ ေဖာ္တယ္၊ ေမာ္တယ္ ေပ်ာ္တယ္။ ေျပာမဲ့သာ ေျပာတာပါ။ တကယ့္ႏွလံုးသားစစ္စစ္ရဲ႕ အႏွစ္အရင္း အတြင္းသား နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းမွာေတာ့ ဘယ္အေပ်ာ္လႈိင္းကေလးေတြ ရုိက္ခက္ႏိုင္မွာလဲဗ်။

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ေငြရတုမို႕သာ ေပ်ာ္စရာရယ္လို႕ေျပာရ။ ဘယ္မွာ အသည္းနာ သက္သာႏိုင္ပါ့မလဲဗ်ာ။ ရွစ္ေလးလံုးကာလဆိုတာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြ “မိုးေပၚေထာင္မပစ္၊ တည့္တည္ပစ္” တဲ့ ဒိုင္း … ဒိုင္း … ဒိုင္း … ဒိုင္း ကာလနာၾကီး မဟုတ္ေပကလားဗ်ဳိ႕။

ကဲပါေလ။ ဒီစကားေတြ ေျပာရတာ ရင္နာ၊ ႏွလံုးနာ၊ အသည္းနာသဗ်ာ။ ေတာ္ပါေတာ့။ ေတာ္ၾကာ ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္ မယ္ေတာ္ကကဲခ်င္တဲ့ ဟိုလိုလူစားေတြနဲ႕ ေတြ႕ေနရဦးမယ္။ ေတြ႕လိုက္ရင္ အေဟာက္ အေငါက္ အေခါက္ အေျခာက္ ခံေနရဦးမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕က သင္ပုန္းမေခ်ခ်င္ဘူး မဟုတ္လား။ လက္စားေခ်ခ်င္ေနေသးတာလား။ ဘာလား ညာလား အေမးအျမန္း အၾကိမ္းအေမာင္း ခံေနၾကရဦးမယ္။ ကဲ … ကဲ ေတာ္တန္တိတ္ၾက။

အေပ်ာ္စကားေလး မေျပာရတဲ့တူတူ ပန္းစကားေတြ၊ နန္းစကားေတြ၊ အလြမ္းစကားေတြ ေျပာၾက။ အဲ … ပန္းစကားဆိုတာက ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမက ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သံေတြအေၾကာင္း ေျပာတာတဲ့ဗ်။ နန္းစကားဆိုတာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ကန္႕လန္႕ကာေနာက္ကြယ္က ရာဇ၀တ္မႈၾကီးေတြ (အဲေလ ဘြာ … ဘြာ မွားလို႕ပါဗ်ာ။ ရာဇ၀င္လူၾကီးေတြ) အေၾကာင္းေျပာၾကတာတဲ့။

ရာဇ၀င္လူၾကီးဆိုတာက ရွစ္ေလးလံုးေခတ္က ရာဇ၀င္ထဲေရာက္သြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာဗ်ဳိ႕။ ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ဆိုတာေလ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ နားေ၀တိမ္ေတာင္ (ဟုတ္ေပါင္ ဘြာဘြာ …) န-၀-တ ဆိုလား၊ ဘာလား မသိပါဘူး။ ေမ့ေတာင္ကုန္ပါျပီဗ်ာ။ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္အစိုးရကို ကတံုးေပၚထိပ္ကြက္အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ထိပ္သီး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ေပါ့။

သူ႕ခမ်ာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ မွာ အာဏာသိမ္း၊ ၁၉၉၂ ဧျပီ ၂၄မွာ ျပဳတ္ဆိုကိုး။ နန္းသက္မရွည္ရွာဘူးေပါ့။ က်ဳပ္ကေတာ့ မသိလွပါဘူး။ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတာကိုး။ က်ဳပ္လိုပဲ ေထာင္နန္းစံေတြလည္း မနည္းမေနာေပါ့။ က်ဳပ္တို႕ကို သူပဲေထာင္ခ်သြားတာလား။ သူ႕နာမည္သံုးျပီး တပည့္ေက်ာ္ ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ကပဲ ေထာင္ခ်သြားသလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ က်ဳပ္တို႕ကေတာ့ အဲဒီသမိုင္းဆိုးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ပစ္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလၾကီးမွာ သူတို႕က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ် ျပစ္မႈေတြနဲ႕ အမွားေတြ အားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံနဲ႕ ျပည္သူကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မလား။ လံုး၀ မေခ်ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပစ္မႈေတြအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ က်ခံမလား။ ေထာင္က်၊ ဘ၀ပ်က္၊ အသက္ဆံုးခဲ့ၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႕ မိသားစုေတြရဲ႕ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေပးဆက္ ေပးဆပ္ရမဲ့ ေပးေလ်ာ္ေထာက္ပ့ံမႈေတြကို ကူညီက်ခံမလား။ ႏုိင္ငံနဲ႕ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသစ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမလား။
အဲဂလိုဆိုရင္ က်ဳပ္တို႕လို နင္းျပားေက်ာမြဲ လူထဲကလူေတြအဖို႕ကေတာ့ အာဏာရွင္ေပါင္းစံုတို႕ရဲ႕ သမိုင္းညစ္ေတြကို အျပံဳးနဲ႕ေမ့ပစ္လုိက္ၾကမွာပါဗ်ဳိ႕။ တကယ္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေစာေမာင္အေၾကာင္း စကားစပ္မိလို႕ ေျပာတာပါ။ က်ဳပ္က ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကို လူခ်င္းသာမသိ မကြ်မ္းတာ။ လူတစ္လံုး သူတစ္လံုး အျဖစ္နဲ႕ေတာ့ ေတြ႕ဖူးလိုက္သဗ်။ ၁၉၈၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ကိုသူေရာက္လာတယ္ေလ။ စ်ာပန ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ က်ဳပ္တို႕ေတြ သူ႕ကို ေတြ႕လိုက္ၾကတာေပါ့။ သိပ္မၾကာဘူး။ က်ဳပ္ ေထာင္ထဲေရာက္ သြားတယ္။ က်ဳပ္ ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ေနခဲ့ရတယ္။ လြတ္လာေတာ့ သူခမ်ာ ေသရွာျပီ။

က်ဳပ္လြတ္လာမွ သူအာဏာရွိတုန္း ေျပာသြားတာေတြ ဖတ္ရတယ္။ ဟိုတစ္စြန္း ဒီတစ္စ ၾကားရတာပါ။ သူ အာဏာမမက္ပါဘူးတဲ့။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ တိုင္းျပည္ကို သူကယ္တင္လိုက္ႏိုင္တယ္လို႕ ယံုၾကည္တယ္တဲ့။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ ရာထူးမွ အနားယူမယ္တဲ့။ တိုင္းျပည္ကို တံခါးေတြ ဖြင့္လိုက္ပါျပီတဲ့။ အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္တဲ့။ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ သူလုပ္ခဲ့သမွ်ေတြကို မထိမ္မခ်န္ အစီရင္ခံမယ္တဲ့။ ေကာင္းတာေရာ၊ ဆိုးတာေရာ သူ တာ၀န္ခံမယ္တဲ့။ သူတို႕ေတြက စစ္တန္းလ်ား ျပန္မွာပါတဲ့။ ပါတီေတြ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၾကပါတဲ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေစာေမာင္ဟာ ဘယ္လိုလူစားလဲ က်ဳပ္မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလူမ်ဳိး၊ ဒီလိုပြင့္လင္းတဲ့သတၱိနဲ႕ ဒီလိုစစ္သားစိတ္ရွိပံုကို က်ဳပ္တို႕ေလးစား တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ဒီကေန႕ ဒီလိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ဳိး သူ႕ကိုယ္သူျပင္၊ သူ႕လုပ္ရပ္လုပ္ခြင္ေတြသူျပင္၊ သူ႕စိတ္ထားေတြ သူျပင္၊ အားလံုးကို အားလံုးျပင္မယ္ဆိုရင္ အရမ္းေကာင္းေပါ့။ က်ဳပ္တစ္ေယာက္တည္း ရေသ့စိတ္ေျဖသေဘာေျပာရရင္ ‘ျပည္သူ႕ဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးတစ္ေယာက္’ ရယ္လို႕ကို သူ႕ကို ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္စစ္စစ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ခ်ည္ပစ္လိုက္ခ်င္တာဗ် ဟဲ … ဟဲ …။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ဗ်ာ ဒီခ်ဳပ္လို ဒီမိုကေရစီတပ္ဦး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္လႊာမွာကို တင္ေျမွာက္ဆည္းကပ္ခ်င္တာဗ်ာ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကလည္း ျပင္သင့္တာျပင္၊ ေျပာင္းသင့္တာ ေျပာင္းၾကမယ္ဆိုရင္ (ျပည္သူ႕ဘက္ ေျပာင္း၀င္ျခင္း အပါအ၀င္ေပါ့) ျပည္သူအားလံုးဟာ ရင္ႏွစ္ျခမ္း ျဖန္းျဖန္းကြဲခါမွကြဲေရာ သဲသဲမဲမဲၾကီးကို ၾကိဳဆိုၾကမွာပါဗ်ာ။

က်ဳပ္တို႕ ျပည္သူေတြဆိုတာက ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူ႕ဘ၀ခံယူထားၾကသူေတြပဲဗ်ာ။ ဘယ္လို လူစားလာလာ က်ဳပ္တို႕လိုပဲ ျပည္သူ႕ဘ၀ကို ပိုက္ေထြး၊ ျပည္သူ႕သစၥာကို ခံယူၾကမယ္ဆိုရင္ အားလံုးကို လႈိက္လဲွစြာ ၾကိဳဆိုၾကမွာပါဗ်ာ။

ဒါ က်ဳပ္တို႕ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသစၥာတရားရဲ႕ ထုထည္ပမာဏ ျပယုဂ္ပဲေလဗ်ာ။ ။

ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္


ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္။ ။ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၃၆)။

(18 September 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Postမွ Nehginpo Kipgen ေရးသားေသာ “Myanmar military maintain its clout ကုိဘာသာျပန္ပါသည္)

ယေန႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စစ္တပ္က ေနာက္ဆုံးအာဏာသိမ္းခံျခင္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၎မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက တုိင္းျပည္၏ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ စစ္တပ္ကအဓိကက်ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရားဝင္ Burma ဟုေခၚခဲ့ရာမွ ထုိႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က Myanmar ဟုေျပာင္းလဲခဲ့ ပါသည္။

စစ္တပ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကျဖစ္ၿပီး ထုိစဥ္က အရပ္သားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက စစ္တပ္အား တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရဖြဲ႔ရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္စစ္တပ္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွာ ၁၉၆၂ က ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ႏွင့္မတူေသာအခ်က္မွာ စစ္တပ္သည္ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈသည္ ဦးေနဝင္း၏ အာဏာရွင္အစုိးရၿပီးဆုံးသြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈကုိ ျပဆုိေနပါသည္။ ယခုႏုိင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေနမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ နားလည္ရန္လက္ရွိႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမုိးေသာ အခန္းက႑ကုိ သိရွိရန္ အဓိကေသာ့ ခ်က္က် ပါသည္။

စစ္တပ္၏ အသြင္ေျပာင္းမႈတြင္ ထင္ရွားေသာ ပုံစံကုိေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမစစ္တပ္သည္ တုိင္းျပည္ကုိ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (Slorc) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ (SPDC) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္း၍ ၎၏ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိေရးပါတီ (USDP) ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SPDC ကုိ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး USDP မွ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ သစ္စဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။

စစ္တပ္သည္ အသြင္ေျပာင္းမႈအမ်ဳိးမ်ိးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္တြင္မႈ အာဏာကုိ လႊဲေျပာင္းေပး ျခင္း မရွိေပ။ လက္ရွိအစုိးရကုိ စစ္အစုိးရက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လူမ်ားျဖင့္ေရးဆြဲတားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ USDP သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေအာင္ပြဲရခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎ၿပိဳင္ေသာ ၄၄ ေနရာအနက္ NLD က ၄၃ ေနရာအႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လႊတ္ ေတာ္တြင္ အတုိက္အခံအင္အားစုအတြက္ စုေပါင္းအင္အားသည္ USDP ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိ စိန္ေခၚရန္ အေရးမပါေသးေသာ အင္အားစုျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ သုံးရပ္စလုံးတြင္ ယခင္စစ္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳ USDP အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကသာ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ စစ္တပ္၏ အသာစီးရမႈအခ်ဳိ႕ကို ဆုိရလ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၂၅% ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမရွိပဲ ရရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံအေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ အစုိးရအားျဖတ္ပစ္ႏို္င္သည့္ အာဏာရွိျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅% ေက်ာ္ေထာက္ခံမႈ ရရန္လုိအပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာကဲ့သုိ႔ေသာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ႏြယ္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား တြင္လည္း စစ္တပ္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေနရာယူထားပါသည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အာဏာ အရွိဆုံး အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၎တုိ႔အတိတ္က လုပ္ခဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အေရးမယူရန္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ရည္မွန္းလ်က္ အေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ၁၀၉ ဦးပါေသာ ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီတြင္ NLD၊ USDP၊ ႏွင့္စစ္တပ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိေကာ္မတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ရန္တားဆီးထားေသာ အခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ကုိယ္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကဳိးစားေနပါသည္။ ေကာ္မတီသည္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ မတုိင္းမီ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ ျမင္သာထင္သာ ဒီမုိကရက္တစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ သည္ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေတာ့ဟုဆုိရန္ ေစာလြန္းေနပါေသးသည္။ အစုိးရသည္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္း သား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္အားလုံး သေဘာက်ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာႏုိင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိေသးေပ။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အမည္ခံအရပ္သားအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အခန္းက႑ ကုိ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္လည္းမရွိေပ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာမႈမရွိေသးေပ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္အတြက္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း ခ်န္ေပးရန္ အေျခခံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ရန္မွာလည္း အာမခံခ်က္မရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျပႆနာမ်ား၏ သဘာဝႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ အျမစ္တြယ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္အေျဖထြက္ေရးအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရမည္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အေျခခံဥေပဒျပန္လည္သုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းရန္ ေစာလြန္းေသးျခင္း၊ စစ္တပ္ ေနာက္ခံျပဳ USDP က ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ မည္သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆုိသည့္ အခ်က္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ေသာခ်ာေသာအခ်က္တစ္ခုကုိ အနာဂတ္အတြက္ ျမင္ႏုိင္သမွ်ဆုိရေသာ္ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ႏွင့္ အေရးပါေသာ က႑မွပါဝင္ရန္ ရည္ရြယ္မည္ျဖစ္သည္ အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.