09/29/13


၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (သို႕) အသစ္ေရးဆဲြေရး အတြက္ လူထု၏ သေဘာထားခံယူခ်က္ ေတာင္းခံကာ လႊတ္ေတာ္သို့ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန့က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ ေသာ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သိရသည္။

၎တို့ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာရာ တြင္ ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ေရွ့ေနာက္
ညီညြတ္ ျခင္းမရိွေသာ ဆန့္က်င္ကဲြလဲြေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံ ေရးနွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အဟန့္အတား
ၿဖစ္ေန သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ပါတီစံု ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန့္အတားျဖစ္ေသာ၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရမည့္ ဒီမိုကေရစီမ႑ိုင္ၾကီး သံုးရပ္အား တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစ ေသာ၊ နိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို အကာအကြယ္ေပးနိုင္ျခင္းမရိွေသာ၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား လြတ္လပ္ ၍ တရားမွ်တေရးကို ထိခိုက္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေတြ့ရိွရေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရ သည္။

''လူထုဆနၵခံယူမယ္၊ ျပင္မလား၊ အသစ္ေရးဆဲြမလား၊ ျပင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြ ေျပာျပမယ္။ အသစ္ေရးဆဲြ မယ့္ ေကာင္းကိ်ဳးဆိုးကိ်ဳးေတြ ေျပာျပ မယ္''
ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

တိုင္းရင္းသား နိုင္ငံေရးပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုရာ၌ ၂၀၀၈ ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သို့) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေရးနွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ အေၾကာင္းအကိ်ဳးမ်ားအား ေဆြးေနြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို့ ၂၀၀၈ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (သို့) အသစ္
ၿပန္လည္ေရးဆဲြေရးအတြက္ ျပည္သူ၏ ဆနၵသေဘာထား ရယူကာ ရရိွ လာသည့္ရလဒ္အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

မင္းဗညား(NewsWatch)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.