10/11/13

တပ္မေတာ္ အတြက္ ခံတပ္ အထပ္ထပ္ ခံကာ၁၄ ႏွစ္ၾကာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးအား အထိပါးခံမည္ လား ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ အခင္းအက်င္း ေပၚ၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ႏုိင္စြမ္းေပၚတြင္ မူတည္ေနရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ ေရး ဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္တြင္အဆုိတင္လွ်င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈရရန္ပင္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ . . .
 ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဟူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အနာဂတ္ကုိ အဆုံး အျဖတ္ ေပးသည့္ ႏုိင္ငံ၏ အသက္ ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ ကံၾကမၼာကုိ တုပ္ေႏွာင္ ထား၍ ရသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ လင္းပြင့္မႈ တံခါး တစ္ခ်ပ္ကုိလည္း ဖန္တီး ေပးႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ယခင္ အာဏာပုိင္ မ်ားက ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ၁၄ ႏွစ္တုိင္တုိင္ စနစ္ တက်စီမံ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ယခင္ အာဏာပုိင ္မ်ားက မိမိတုိ႔၏ ခံတပ္သဖြယ္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေလာ၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးရည္ ေမွ်ာ္ေရးဆြဲထား ေသာ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ျပည္သူတုိ႔ အတြက္ ထြက္ေပါက္ ေပးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံေလာ ဟူသည္ကုိ ေသခ်ာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ဖုိ႔ရန္ လုိပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္၌ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူး ေစးဖုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ““တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအား တာ၀န္ေစာင့္သိ ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဦးေဆာင္ မႈေအာက္တြင္ အၿမဲတမ္း ရွိေနပါေၾကာင္း”” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၄၂တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး ရမည္ဟု ပါရွိရာ သမၼတ၏ ၾသဇာသည္ အေျခခံ ဥပေဒ ဤပုဒ္မအရ ကာ/ ခ်ဳပ္ အေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ပုဒ္မ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေန ပုံအား အက်ဥ္း တင္ျပ လုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ တြင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေန ဆဲဟု ယူဆ ရသည္။ …

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ အလြန္ အခင္းအက်င္း အားလွမ္း ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံသည္ သမၼတထက္ ကာ/ ခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑ (တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑) အား ပုိမုိျမႇင့္တင္ ပုံေဖာ္ ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ပါ ပုဒ္မမ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏုိင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း
- အခန္း(၁) အေျခခံမူ (၆) (စ) ( အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေရး)
- ပုဒ္မ (၂၃၂) (ခ) (၂) – (ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးတုိ႔ကုိ ကာ/ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္)
(၃) (သမၼတက တပ္မေတာ္ သားထဲမွ အရပ္သား ၀န္ႀကီးခန္႔ လုိလွ်င္ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္)
- ပုဒ္မ (၂၀) (ဂ) – (ကာ/ခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၏ အႀကီး အကဲျဖစ္သည္။)
(ဤတြင္ ကာခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသာမက ျပည္သူ႔ရဲမ်ား၏ အႀကီး အကဲပါ ျဖစ္ေနသည္) စကားခ်ပ္။
(စ) – (ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္)
- ပုဒ္မ (၆၀) (ခ) (၃) – (ကာ/ခ်ဳပ္ က ဒု/သမၼတ(သမၼတ ေလာင္း)တစ္ဦးအား သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႕သုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။)
- အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၁၄)၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ (၇၄)၊ (၁၀၉) (၁၄၁) (၁၆၁)
(ဤတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းေသာ ဒု/ သမၼတ (သမၼတ ေလာင္း) သာ သမၼတ အျဖစ္ အေရြးခံရလွ်င္ ျဖစ္လာမည့္ သမၼတသည္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းေသာ သူျဖစ္သည့္ အတြက္ ထုိသမၼတ သက္တမ္းတြင္ ကာ/ ခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတ မည္သူ ၾသဇာ ပုိရွိမည္မွာ ဒိြဟ ပြားစရာရွိသည္။) ဤကား။ စကားခ်ပ္)
လက္လွမ္း မီသမွ် တင္ျပေသာ ဤပုဒ္မ မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိး ပုံအား သိသာ ထင္ရွားေစ ပါလိမ့္မည္။
ဥပေဒျပဳေရးပုိင္း
ဥပေဒျပဳေရး အပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေနပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနျခင္း ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပညာရွင္မ်ားက ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ေသာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား မဟုတ္ဘဲ အရပ္သားမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း ကပင္ ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ မဟုတ္ ဟုေထာက္ျပ ၾကသည္။ ေအာက္ပါ ပုဒ္မမ်ား ကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။


တရားစီရင္ေရးပုိင္း

ပုဒ္မ (၂၀) ခတြင္ (ကာ/ခ်ဳပ္သည္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စီမံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။) အရပ္သား အစုိးရ၏ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဆုိသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္႐ႈလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္၍ ၾသဇာ သီးသန္႔ရွိ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
အထက္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာ/ခ်ဳပ္ဟူသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား ရည္ရြယ္ရင္း မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၅ အလြန္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အတုိင္းဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္၌ပင္ အာဏာ ခြဲေ၀မႈ၌ အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း လက္လွမ္း မီသမွ် ေစတနာ ေရွ႕ထား စဥ္းစား ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္း မပါရွိေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ အရပ္သား အစုိးရ သမၼတသည္ ကာ/ခ်ဳပ္ကုိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံအတည္ ျပဳခ်က္ ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ကာ/လုံ ၏ အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ႏွင့္ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းသူ (အရပ္ စကား ေျပာရလွ်င္ ကာ/ခ်ဳပ္လူ ၆ဦး) တပ္မေတာ္ သားမ်ား ပါရွိၿပီး အရပ္သားမွာ သမၼတ အပါအ၀င္ (၅)ဦးသာ ပါရွိသည့္ အတြက္ ကာ/ လုံ၏ (၆+၅) ဖြဲ႕စည္းပုံ အရ ကာ/ခ်ဳပ္ အသစ္အား ခန္႔အပ္ ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ ကာ/ ခ်ဳပ္ကပင္ ျပန္လည္ ေထာက္ခံရမည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

(၂) ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ကာ/ခ်ဳပ္က အမည္ စာရင္း တင္သြင္းမည့္ (သမၼတေလာင္း)၊ ဒု-သမၼတမွာ မည္သူ ျဖစ္မည္ ဆုိသည္မွာ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ ထုိပုဂ္ၢိဳလ္မွာ သမၼတျဖစ္ ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဒု-သမၼတ ျဖစ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ကာ/ခ်ဳပ္ တင္သြင္းသူ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကာ/ခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိသမၼတ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဒု-သမၼတ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾသဇာ အာဏာ မည္သူ ပုိရွိမည္နည္း ဆုိသည္မွာ လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။
ဤႏွစ္ခ်က္အား သုံးသပ္ ရလွ်င္ အင္စတီ က်ဴးရွင္း အေျချပဳ ေရြးခ်ယ္မႈထက္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ ဗ်ဴဟာ မ်ားသာ ခင္းက်င္း လာႏုိင္မည္ဟု သုံးသပ္ ရပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိရမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥက္ၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္လပ္တရား မွ်တလွ်င္ပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ မျပင္ဆင္လွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အေျခခံ ဥပေဒ ကုိယ္၌၏ အာဏာတစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနမႈကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိအခါ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲေရးတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ အတုိက္ အခံ အင္အားစုမ်ား၊ NLD ၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ မ်ားၾကား တူညီေသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု မရခဲ့ျပန္ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆုိတင္၍ ျပင္မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ ဆြဲမည္ေလာ၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွ အသစ္ ေရးဆြဲေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ ေလာဟူသည္လည္း ဘုံရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ မထြက္ေပၚ လာေသးေခ်။

(၁) အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္မည္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၁၀၉ဦး ေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ အဆုိတင္၍
၅၉(စ) ဟူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ပုဒ္မ၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ကာ/လုံ အခန္းက႑ အစ ရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီး ပုဒ္မ ၉၀ေက်ာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံ ရမည့္အျပင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏ္ၵမဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္။ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ၍ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ရမွ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္သာ းဟူသည္ အထက္ေအာက္ အမိန္႔နာခံရသည္မွာ စည္းမ်ဥ္း ၀ိေသသ ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိသည္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတည္းဟု ယုတိ္ၱ ေဗဒ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစား ႏုိင္သည္။ ကာ/ ခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံမႈ လုိမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒကုိ အသစ္ မေရးဆြဲဘဲ ျပင္ဆင္႐ုံ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ေဆြးေႏြးလွ်င္ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ား၊ ၅၉(စ) ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရး ႀကီး ပုဒ္မ၉၀ ေက်ာ္ထဲမွ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ရန္မွာ အထူး ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆရၿပီး ပုဒ္မ ၉၀ေက်ာ္ မွအပ သာမန္ ပုဒ္မ မ်ားသာ ျပင္ဆင္ ေပးဖြယ္ရွိသည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ တြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းအျပင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ၄၈.၁၈ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၅၅.၃၇ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး NLD မွာမူ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ၈.၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ ၁.၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ အဓိက မရ၊ သာမည သာ ရမည့္သေဘာရွိသည္။

(၂) အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္

လႊတ္ေတာ္ တြင္းမွ အေရးႀကီး ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရးဆြဲ ေရးတုိ႔မွာ ကာ/ခ်ဳပ္၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံခ်က္ ရမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရမည္ ဆုိသည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲျဖစ္သည္။ ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္း က႑သည္ အေရး ႀကီးသည္ဟု ဆုိရ ေပမည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္ထိမူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းႏုိင္မႈမွာ အလွမ္းေ၀း ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ(၂၀)(စ) – တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိ သည္။)

ဖြဲ႕စည္းပုံအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ ဆုိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအား အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲမည္ ဆုိေသာ လမ္းစဥ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕မည္မွာမူ ေယဘုယ် က်ေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ထမ္း ေဆာင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္ ဟူေသာ အေျခခံမူ ၆(စ) အရလည္း တပ္မေတာ္ အတြက္ ခံတပ္ အထပ္ထပ္ ခံကာ ၁၄ ႏွစ္ ၾကာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခ ံဥပေဒႀကီးအား အထိပါး ခံမည္လား ဆုိသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိအခင္း အက်င္းေပၚ၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျပင္ႏုိင္စြမ္း ေပၚတြင္ မူတည္ ေနရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ေရး ဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္လွ်င္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရရန္ပင္ ခဲယဥ္း မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကလည္း မရႏုိင္၊ သာမည လည္း မရႏုိင္ဟု ယူဆရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္ ေန႔ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆုံး တပ္မေတာ္အား ေ၀ဖန္သံ ထြက္လာပါသည္။ ““ႏုိင္ငံေရးထဲ ၀င္ပါတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ အားမေပးဘူး။ တပ္မေတာ္ ကုိ မခ်စ္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ခ်စ္လုိ႔ တန္ဖုိး ထားလုိ႔ မလုပ္ ေစခ်င္တာ”” ““ တပ္မေတာ္ ဆုိတာ ပုိက္ဆံရွာ ေနစရာ မလုိဘူး။ အရပ္ သားအစုိးရက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေပးထားရမွာ။ တပ္မေတာ္က အဆင့္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ ဣေျႏ္ၵရရ ေနရမွာ””
““ျပည္သူခ်စ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္””
ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္လာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တပ္မေတာ္ အေပၚ ပထမဆုံး ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ လႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အတိတ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ပစၥဳပၸန္ရည္မွန္းခ်က္၊ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ တုိ႔အေပၚ၌ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ဆင္ျခင္စရာမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း (လက္ရွိသမၼတ) ဦးသိန္းစိန္တုိ႔၏ ၆ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အမ်ား ျပည္သူကုိ သာမက NLD ပါတီ တြင္းပါ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး ၾကသည္ကုိ သိခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိေသာ ေတြ႕ဆုံမႈဟု ဆုိေသာ္ျငား ဤေတြ႕ဆုံမႈ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားအား အနည္းငယ္ တီးေခါက္ မိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရ သက္တမ္း ၀က္တစ္၀ုိက္ ကာလႏွင့္ အလြန္တြင္ အစုိးရ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈစတင္ ၾကားလာရၿပီး ယခု တပ္မေတာ္ အေပၚ အေကာင္းျမင္ ေ၀ဖန္မူ ျပဳျခင္းကုိ ေထာက္လွ်င္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အသီးအပြင့္အား လက္ေတြ႕ က်က် မခံစာ းခဲ့ရဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ တြင္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက စူေပနမ မ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တုိ႔ေလးဦး၏ သုံးပြင့္ဆုိင္ (သုိ႔) ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိး အဘယ္ေၾကာင့္ မေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ ဆုိသည္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အဆ ညီေသာ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္လွ်င္ ဤေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိးသည္ ခက္ခဲစရာ မရွိေပ။

 (၃) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ ဆင္ေရး(သုိ႔) အသစ္ေရးဆြဲေရး

ဖြဲ႕စည္းပ ုံျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာအား NLD ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ UNFC ႏွင့္ UNA တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ကလည္း ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္းတြင္ပင္ အၿပီးသတ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း တင္သြင္း လွ်င္ ရရွိလာမည့္ ရလဒ္ကုိလည္း NLD  အပါအ၀င္ တုိင္း ရင္းသား အင္အားစု မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း ခ်င့္ခ်ိန္ သင့္သည္ဟု ေလ့လာသူ မ်ားက ဆုိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ ငန္းစဥ္သည္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္ႏုိင္ဟု ခန္႔မွန္း မိၾကမိ အေလ်ာက္ ၂၀၁၄ အလြန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရး ဆြဲေရး ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔ မွန္းရပါသည္။ ဤတြင္ ျမန္မာျပည္ တစ္နံ တစ္လ်ား ပါတီ၀င္ သန္းခ်ီရွိ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိထား ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အား မည္သုိ႔ပုံေဖာ္ မည္ဆုိ သည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၏ အရည္ အေသြးေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ ပါလိမ့္မည္။ အႏၲရာယ္ မ်ားေသာ စြန္႔စားခန္းဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက သင္ခန္းစာ စာမ်က္ႏွာ တခ်ဳိ႕တြင္ မင္ဒဲလားႏွင့္ ဒီကလပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းရင္း တစ္ၿပိဳင္တည္းပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဗ်ဴဟာမ်ား လည္း ခင္းက်င္းခဲ့ပုံကုိ ေထာက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း(သုိ႔) ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ညိႇႏႈိင္းမူ ဗ်ဴဟာအျပင္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ(သုိ႔) အႏၲရာယ္ အနည္းဆုံး လူထု လႈပ္ရွားမႈ (ဥပမာ-လက္မွတ္ေရး ထုိးလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး) အား ဟန္ ခ်က္ညီညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ဆုိလွ်င္ တုိင္း ျပည္အနာဂတ္ ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ အက်ပ္ အတည္း ျဖစ္ေနေသာ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရြ႕တစ္ခုေတာ့ ရလာ ႏုိင္ေကာင္း ပါသည္။ ဤဗ်ဴဟာအား ပုံ ေဖာ္လွ်င္ ဒုတိယတန္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကားလုိအပ္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု ယုံၾကည္ အားထားေသာ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ကဲ့သုိ႔ေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ပါ၀င္အားျဖည့္ မည္ဆုိလွ်င္ ပုိမို ထိေရာက္မည္ဟု သုံးသပ္ ႏုိင္သည္။

တုိင္းျပည္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အက်ပ္အတည္းအား အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တုိ႔ကပါ ၀န္းရံ ေထာက္ခံလွ်င္ေတာ့ အတုိင္း ထက္အလြန္ ဟုသာ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထု ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အီလစ္တစ္စုျဖင့္ တုိင္း ျပည္ေျပာင္းလဲခ်င္သည္ဟူေသာ ဥပေဒ နည္းလမ္း က်ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္း မည္သည္က ပုိမုိအားသာ၊ အားေကာင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ စမ္းသပ္မည့္ အားစမ္းပြဲတစ္ခု ဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္မိပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစအြာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမန္းကံညြန္႔ တို႔၏ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ဘားအံၿမိဳ႕မ အားကစားကြင္းရိွ အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္ ေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွင္းလင္းပြဲ၌ တက္ေရာက္ လာသည့္ ရဟန္း သံဃာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ လူထုမ်ားက ယင္း ဘားအံၿမိဳ႕မ အားကစားကြင္း ေျမေပၚတြင္ ျမေဌးႂကြယ္လင္း ကုမၸဏီ အမည္ခံကာ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ ေနျခင္း အေပၚ ကန္႔ကြက္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကိုသာ အဓိက ေျပာၾကားမႈ ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္တြင္း ရဟန္း သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကန္႔ကြက္ ေနသည့္ၾကားမွ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္အား ဆက္လက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ၾကျခင္း၊ အားကစားကြင္း ေျမျပန္လည္ ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္၍ ယခုမွ စတင္၍ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ျပည္သူ႕ ဆႏၵႏွင့္ အညီ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ …

ဘားအံ ၿမိဳ႕မ အားကစား ကြင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ကပင္ ယင္းအခ်ိန္က အစိုးရ တာ၀န္ရိွ သူမ်ားက အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရိွ ေျမျဖစ္သည္ ဟုဆိုကာ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ မႈျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ DKBA ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕၏ ၿမိဳင္ႀကီးငူ အထူးေဒသ၊ ျမေဌးႂကြယ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ထံ ေခတ္မီ ကုန္တိုက္ႏွင့္ ဟိုတယ္ေဆာက္ လုပ္ရန္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွဘဲ အဆင့္ဆင့္ လက္လႊဲေရာင္း ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အဆင့္ဆင့္ လက္လႊဲ ေရာင္းခ် ရာတြင္ ေျမတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာင္းဂဏန္း ေက်ာ္အထိပင္ ေစ်းႏႈန္း ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ ကရင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေအာင္ ေက်ာ္ႏိုင္က အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္တည္ ရိွသည့္ အားကစားကြင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ မ်ားကို တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စိစစ္ ေတြ႕ရိွၿပီးေနာက္ အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ သိမ္းယူရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္း ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာ ေငြမိုးဟိုတယ္ ပိုင္ရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမေဌး ႂကြယ္ကုမၸဏီမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာ အေျခအေန မ်ားအရ ေခတ္မီ ကုန္တိုက္ႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတည္ ေဆာက္ရန္ဟ ုဆိုကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ အထိ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚတြင္ ျပည္နယ္တြင္းရိွ ရဟန္း သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ ေတာင္းဆို မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း ေစအြာက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္ အညီဟု ဆိုကာ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္မႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေတြ႕ အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကိစၥ ရပ္တြင္ ၎ေျမအား ျပန္သိမ္း ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ပိုင္ရွင္ မဟုတ္ေတာ့ ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ ေျမျပန္ မသိမ္းႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီ အမည္ခံကာ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို တင္ျပ ျခင္း၊ ယင္းတင္ျပခ်က္ကို ကန္႔ကြက္သူ မရိွ ဟုဆိုကာ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ၀န္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျခင္း၊ လူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာဌာန မ်ားက ကန္႔ ကြက္မႈ မရိွေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ႕ ဆႏၵကိုမ်က္ ကြယ္ျပဳ၍ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔သည္ တရား ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးမ၀င္၍ ျပည္သူလူထု က တရား ဥပေဒ အတြင္းမွ ကန္႔ကြက္၍ ရေသာ နည္းလမ္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ကန္႔ကြက္သြား ၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမန္းကံညြန္႔က ေျပာၾကားကာ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကသည္။

ယင္းေန႔က အားကစားကြင္း ေနရာသို႔ ရဟန္း သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေထာင္ဂဏန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထား ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ျခင္း မရိွသလို ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွာလည္း တက္ေရာက္ လာျခင္း မရိွေပ။ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ဦးစီး အရာရိွ ရာထူးရိွသူ တစ္ဦးသာ သတင္းရယူရန္ တက္ေရာက္ လာျခင္း မ်ဳိးကုိ ေတြ႕ရိွ ရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားကို ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ႏုိင္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက စီစဥ္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿမိဳင္သဇင္ဆရာေတာ္

တို႔လိုခ်င္တာ ေဘာလံုးကြင္း လိုခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေဘာလံုးကြင္း လိုခ်င္ရင္ ေျမတစ္ကြက္ သြား၀ယ္လိုက္ရင္ အက်ယ္ ႀကီးရပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ သမိုင္း၀င္မွတ္ တုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကို ေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔။ သူတို႔ ဟိုတယ္တို႔ ဘာတို႔ ေဆာက္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ တျခားေနရာ ရွိပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့။ ေျမေတြအမ်ားႀကီး သူတုိ႔ ကိုယ္တိုင္ပဲ မနည္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဘာလံုးကြင္း ဆိုတာ ကေတာ့ မျဖစ္စေလာက္ ကိစၥေလး။ ေဘာလံုးကြင္း ဆိုတဲ့ အမည္ သံုးတာ။ တကယ္တမ္း တို႔သံုးရမွာက ဒီဟာသည္ သမိုင္း၀င္၊ ဒီမွာ အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္ လည္းရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လာၿပီးေတာ့ ကရင္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စည္းစည္း လံုးလံုး ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ျဖစ္ဖို႔ တရား လာေဟာသြား တဲ့ေနရာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာ ကေတာ့ သမုိင္း၀င္ အျဖစ္ထားဦးလို႔ ေျပာေနၾကတာ။

မဂၢင္ဆရာေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔ ဦးဇင္းတို႔ မဲေဘာင္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမွာ သံဃာအပါး ေငြမိုးကုမၸဏီမွ လွဴဒါန္း ခဲ့ေသာ အလွဴ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ကိုသံဃာေတာ္အမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္

၄၀၀ နည္းနည္း ေက်ာ္မယ္။ သံဃာေတြ စုၿပီးေတာ့ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ လူထု ပရိသတ္ ဘုန္းႀကီးတို႔ရဲ႕ ဒကာမေတြ စိတ္မခ်မ္း မသာ ျဖစ္တယ္။

ပူပင္ေသာက ေရာက္တယ္။ ကေန႔ လူငယ္က မသိေပမယ့္ အသက္ ၈၀ေက်ာ္ လူႀကီးေတြက စိတ္မခ်မ္း သာဘူး။ ေသာက ေရာက္တယ္။ ဒါကုိ ဘုန္းႀကီးတို႔ သံဃာေတာ္ေတြ အေနနဲ႔ စိတ္ေသာက ေျပေပ်ာက္ သြားေအာင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဘုန္းႀကီးတို႔ရဲ႕ ဆႏၵ သေဘာထားေလး ဘယ္လုိ ရွိသလဲ ဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ သိေအာင္ ဘုန္းႀကီးတို႔က ေက်ာင္းတိုက္ အသီးသီး ကေန မဲေဘာင္ ေက်ာင္းတိုက္မွာ စုတယ္။

စုၿပီးေတာ့ အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္ ကြင္းတစ္ ပတ္ပတ္ၿပီးေတာ့ ပရိတ္ ရြတ္ၿပီးေတာ့ စီတန္း လွည့္လည္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို စီတန္း လွည့္လည္ၿပီး ပရိတ္ရြတ္ဖို႔ စီစဥ္ ထားတုန္းမွာ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ဦးခ်စ္ လိႈင္၊ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲလိႈင္၊ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ကို ေမတၱာရပ္ခံ တယ္။ အရွင္ဘုရား ဒီကေန႔ ၿမိဳ႕တြင္း စီတန္း လွည့္လည္ၿပီးေတာ့ ပရိတ္ရြတ္တဲ့ အခမ္းအနား တပည့္ေတာ္တို႔ တားျမစ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟန္႔တား ျခင္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ ပေယာကေၾကာင့္ မေမွ်ာ္မွန္း ႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေလးေတြ ျဖစ္ပြားသြား ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းတိုက္မွာပဲ ဒီအခမ္းအနားကုိ သိမ္းေပးလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ သံဃာေတြ ကလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ တိုင္ပင္ လုိက္တာေပါ့။ ရာသီဥတုရဲ႕ အေျခအေန၊ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ ပေယာကရဲ႕ အေျခအေနကို အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ကေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ကို လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ ဘက္က ကိုယ့္ဒကာေတြ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဒကာေတြရဲ႕ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ ေလးကို ေက်ာင္းတိုက္မွာပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ လိုက္မယ္။

ဒကာႀကီးတို႔ ဘက္က ဘာေတြမ်ား လုပ္ေပး ႏုိင္သလဲ။ ဘုန္းႀကီးတို႔က ေမးေတာ့ သီရိမ႑ိဳင္ ေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီး ဦးေတေဇာက ေမးတယ္။ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးက ဘာေျပာလဲ ဆိုေတာ့ ဒီေန႔ အေျခအေနအရ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ေလးေတြကို ေထာက္ထားၿပီးေတာ့ တပည့္ေတာ္က အစိုးရ အဖဲြ႕ရဲ႕ကိုယ္စား သူ႔တစ္ဦးတည္း ဆႏၵႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေခတၱခဏ ရပ္ဆိုင္း ေပးမယ္လို႔ ကတိ ေပးသြားတယ္။

မီဒီယာ ေတြကလည္း ဦးဇင္းကုိ ေမးတယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဦးဇင္းတို႔က အခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕တြင္းကို မလွည့္ေတာ့ဘဲ မဲေဘာင္ ေက်ာင္းတိုက္မွာပဲ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္း လုိက္တယ္။ ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ ေန႔မွာ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးဇင္း တစ္ပါးကားနဲ႔ လွည့္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဟိုတယ္ ဆက္လက္ ေဆာက္ေန တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးဇင္းကုိလွမ္း အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရပ္ဆိုင္း ထားတယ္ ေျပာၿပီးေတာ့ အခု ဟိုတယ္ ဆက္ေဆာက္ ေနတယ္။ ဘုန္းႀကီး ဘယ္လုိ ယူဆပါသလဲ။ ဒီလုိရွိပါတယ္။ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနနဲ႔ လတ္တေလာ ေျပၿငိမ္းသြားေအာင္ သူ႔ရဲ႕တစ္ဦးတည္း ဆႏၵႏွင့္ သူက ရပ္ဆုိင္း ခိုင္းတယ္။ သူ႔ကိုလည္း အျပစ္ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ လတ္တေလာ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာပါ။

ပတၱနိကၠဳဇ္ၨိနကံ ေဆာင္တယ္ဆိုတာ ဆိုဆံုးမရ ခက္ခဲေသာ ဒါယကာ မ်ားအား သံဃာေတာ္မ်ားက ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာရရင္ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္တယ္လို႔ ေခၚတာေပါ႔။ ပတၱနိကၠဳဇ္ၨိနကံက လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရမ်ားအား ၎တို႔ လွဴဒါန္းတာကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ၎တို႔ ပင့္ဖိတ္ေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားအား ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အလွဴ မခံျခင္း၊ အဆက္အဆံ မလုပ္တဲ့ကိစၥေတြကို ပတၱနိကၠဳဇ္ၨိနကံလို႔ ေခၚတာေပါ႔။ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ကေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္တာေပါ႔။ ဒီကိစၥကို ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ားကလည္း လုပ္တဲ့ ကိုင္တဲ ့ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဆိုတာကလည္း တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဦးဇင္းတို႔ ရဲ႕ ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းထားတဲ့ ဒါယကာ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္ဖက္၊ ဒီဘက္က ကရင္ျပည္နယ္ ထဲမွာရိွတဲ့ ေဒသခံ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားက တစ္ဖက္၊ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ရရွိလာတဲ့ အေျဖေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ လုပ္ၾကပါလို႔ ဦးဇင္းက သံဃာေတာ္မ်ားကို ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္။ ဦးဇင္း ၾကားတာ ကေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားကလည္းပဲ မိမိတို႔ရဲ႕ အေပါင္းအသင္း ေတြျဖစ္တဲ့ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ၿပီးေတာ့ ဦးဇင္းတို႔ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ မ်ားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္း မယ္လို႔ ၾကားထား ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ကံေဆာင္တဲ့ ကိစၥက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သံုးဦးသံုးဖက္ေပါ႔ ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ၿပီးမွ ရရွိလာတဲ့ အေျဖေပၚကို မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေစာထားလံု (ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး)

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူ လူထုနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရၾကားမွာ နားလည္မႈေလး မကြဲရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေစ့စပ္ေပး ရမယ့္ တာ၀န္ ရွိတာ ေပါ႔ေနာ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခုျပည္သူေတြ ကလည္း ေဘာလံုးကြင္း ရရွိေရးကို ဒီေနရာ ရရွိေရး အတြက္ကို အရမ္းႀကီးကို တက္ႂကြ ေနၾကတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ေပါ႔ေနာ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ လံုးတင္ မကဘူး တစ္ျပည္နယ္ လံုးလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ပါမကဘူး သံဃာေတာ္ ေတြပါ ပါလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ အျမင္ရွင္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပြဲေလးကို က်င္းပမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ဒီပြဲကလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တက္ေရာက္ လာတဲ့ သူေတြ ကလည္း ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေမးျမန္းႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း သိရွိ သမွ်ကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျဖၾကား ေပးမွာေပါ႔။ အစိုးရ ဘက္မွာလည္း မေနဘူး။ ျပည္သူဘက္ မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေနဘူး။ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတာ ေပါ႔ေနာ္။

ေဒၚနန္းေစအြာ (ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ဒီကြင္းႀကီး မူလအတုိင္း ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ေပါင္းၿပီး ေတာင္းဆုိ ေနတာပါ။ အခုလို လူထုေတြရဲ႕ အသံ ေတြကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးေတြကို တင္ျပ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ လူႀကီးေတြက ကရင္ျပည္နယ္ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးထားတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျဖက ကရင္ လူထု တစ္ရပ္လံုး လက္မခံ ႏိုင္တဲ့ စကားပါ။ ဒီအေဆာက္အအံုကို ရပ္ဆုိင္း ေပးပါလုိ႔ ဟန္႔တား ထားႏိုင္တာ ျပည္နယ္ အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထိ တင္ျပသြား မွာပါ။

ဦးမန္းကံညြန္႔ (ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)

ဒီသမိုင္း၀င္ ေဘာလံုးကြင္းကို ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးက မေက်နပ္ဘူး အဲလို မေက်နပ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါ က်ရင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရမွာလည္း စိုးတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားရင္ အေရးယူ ခံရမွာလည္း စိုးတယ္။ အဲသလို စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ ဒီဟာကို ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမယ့္ အခြင့္အေရး ရွိတယ္။ ျပည္သူ အားလံုးေရာ၊ ဆရာေတာ္ အားလံုးေရာ ေဟာဒီ ျမေဌးႂကြယ္ အမည္ခံ ဦးမိုးေက်ာ္ရဲ႕ ေငြမိုးကုမၸဏီက ေဆာက္ေနတဲ့ ေဟာဒီ အေဆာက္အအံုကိုလည္း ထင္ထင္ ရွားရွား ျမင္ရမယ္။ ဒီအေဆာက္ အအံုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ခါတည္း အားလံုး မ်က္၀ါးထင္ ထင္ေတြ႕ရမယ့္ အေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိညီညီ(ဘားအံ လူထု)

သမုိင္း၀င္ ေနရာ တစ္ခုကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္ အဆင့္ဆင့္က ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္တဲ့ ၾကားက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီကုိ ဘာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားတာလဲ ဆုိတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ တစ္ခုပါ။ ျပည္သူ႔ အသံလႊတ္ေတာ္ အသံလုိ႔ ေျပာေနၾကေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက မၾကားတာလား၊ မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳေနတာလား ဆုိတာ အေျဖေပၚ ေနၿပီ။ အခု လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြားတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ အားလုံးက ျပည္သူေတြ အားကုိး ယုံၾကည္လုိ႔ မဲေပးခဲ့တာ၊ တကယ့္ အခက္အခဲလည္း က်ေရာ သူတုိ႔ေတြက လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကတယ္။မစိမ္းျမျမ(ဘားအံ လူထု)

ကၽြန္မ ဒီကြင္းႀကီးကို ေရာက္လာတာ ဘယ္သူ႕ တိုက္တြန္းခ်က္မွ မပါဘူး။ လူထုရဲ႕အသံေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးေတြ ၾကားေစခ်င္လို႔ ေရာက္လာတာပါ။ ျပည္သူ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လူထုရဲ႕ သေဘာ ထားက ဘာလဲဆုိတာ ေလ့လာဖုိ႔ လုိေနၿပီ။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လူထုက တင္ေျမႇာက္ လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဒုကၡ ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း မရွိတာ ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ သူတုိ႔ မဲဆြယ္စဥ္ ကာလက လူထုကို ဘယ္လုိေျပာ ၾကားထား ခဲ့လဲဆုိတာ သူတို႔ ကိုယ္တုိင္ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ ေတြမွာ မိသားစုနဲ႔ အတူ ဒီအားကစားကြင္း ႀကီးကို လာခ်င္ပါေသးတယ္။

-လင္းယုန္ / ေက်ာ္စိုးဦး
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ သင္တန္းသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)မွ ဦးကိုကို (စက္မႈ) (ရန္ကုန္တိုင္းမ္သတင္းစာ) တို႔လည္း လာေရာက္ အားေပးေဆြးေႏြး . . .
ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ား ေနအိမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို ခ်ိတ္ဆြဲ သင့္ၾကသည္ ဟု ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္မွ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးမင္းသန္း (ပုဇြန္ေတာင္) သည္ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ ၏ တင္ျပ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပါတီဗဟိုမွ သတိေပး ေျပာၾကားမႈမ်ား ခံခဲ့ရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီ ၀င္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုး၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ပါတီတြင္း သင္တန္း၌ ပါတီဗဟိုသင္တန္း ပထမဆုရ သင္တန္းနည္းျပ တစ္ဦး အေနျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ ဦးစိုးမင္းသန္း က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ပံုမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ား ေနအိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ သင့္ေ ၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ သင္တန္းသုိ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)မွ ဦးကိုကို (စက္မႈ) (ရန္ကုန္တိုင္းမ္ သတင္းစာ)တို႔လည္း လာေရာက္ အားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ …
အဆိုပါ သင္တန္းသုိ႔ တက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ျမင့္က ““ကၽြန္ေတာ္က မခံႏိုင္လို႔ ထၿပီးေျပာတာရွိတယ္။ က်န္တာေတာ့ ေထြေထြထူးထူး ဘာမွ မရွိဘူး။ သူက ခ်ိတ္ဆိုေတာ့ ဒါမျဖစ္သင့္ဘူးေပါ႔ ေျပာလိုက္တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သင္တန္းသားပဲ အဲဒီတုန္းက။ ခင္ဗ်ားတို႔ သင္တန္းသားေတြ အျမင္ေျပာပါ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စၿပီး ရွင္းလိုက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒါ က  မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ႔။ ပါတီမွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ လုပ္ေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကို ဟိုဟာ ျဖစ္တယ္ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က လက္မခံဘူး””ဟု ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္သုိ႔ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ အဆိုပါပါတီ၏ သတင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား တက္ခဲ့သူ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးျမင့္စိုးကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ““ ခ႐ိုင္အဆင့္ သင္တန္းသားေတြကလည္း မခံဘူး။ သူလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးေရာ ေနာက္ေန႔ေပါ႔ဗ်ာ သင္တန္းသားေတြက ေဆြးေႏြးဖို႔ လူေရြးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါတယ္ေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆြးေႏြးတယ္။ ပထမဆံုးက ေျမာက္ပိုုင္းခ႐ိုင္က။ သူက ေပါက္ကြဲမႈ သံစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အလွည့္  အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုက္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ သင္တန္း သြားတက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဟိုက ေျပာတယ္။ SP (သတင္းတပ္ဖြဲ႕) ကဆရာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေျပာေတာ့ သူလည္း သင္လိုက္တယ္လို႔ ေျပာတယ္ မေျပာသင့္ဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။ ပါတီဗဟိုကေတာ့ သူ႔ကိုေတာ့ ေျပာလား မေျပာလားေတာ့ မသိဘူး”” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ား အိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုးမင္းသန္းသည္ ယခင္က NLD  ပါတီ သတင္းမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေရး ႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပေသာ သတင္းေပး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုး ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဗဟိုမွ သေဘာထား မည္သုိ႔ရွိေၾကာင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““စိုးမင္းသန္းသတင္းေတာ့ ၾကားတယ္။ တိတိက်က် အေၾကာင္းျပန္တာ မသိရဘူး”” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူ မ်ားသည္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ သတင္းေထာက္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ - ၄၊ အမွတ္ - ၁၆၆ မွ ဆရာမ ထိုက္၏ေဆာင္းပါး..

စင္ကာပူႏိုင္ငံသားအတြက္ အရင္ စဥ္းစားပါ
၀လံုးေရ...ဒီရက္ထဲမွာ စင္ကာပူ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန (Ministry of Manpower - MOM)
က အလုပ္သမား ဥပေဒ အသစ္တစ္ခု စတင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သြားတာ ၾကားလိုက္ရတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တကယ္လို႔မ်ား အလုပ္ရွင္ေတြက ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အလုပ္လစ္လပ္ေနရာအတြက္ အလုပ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားကို မခန္႔ခင္မွာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြကို စဥ္းစားဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္ေတာ့မွာလို႔ သိရတယ္။

တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ သက္ေသျပႏိုင္ရမယ္
အဆင့္ျမင့္ ရာထူးေနရာ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးေတြ (professional or managerial jobs)
အတြက္ အလုပ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ (a new jobs bank administered by the Singapore Workforce Development Agency) ဆိုတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ အနည္းဆံုး ၁၄ ရက္ အလုပ္ေခၚစာ အရင္ထည့္ရမယ္။ အဲဒီဆိုက္ဟာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ သီးသန္႔ အလုပ္ရွာဖို႔ လုပ္ေပးထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ထည့္ၿပီး ၁၄ ရက္ေက်ာ္လို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား မရဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေတာ့မွ အီးပီ (Employment Pass) လို႔ ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အလုပ္ေခၚခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ၁၄ ရက္အတြင္းမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားကို ဘာလို႔ မရတာလဲ၊ ဘယ္ႏွေယာက္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ေတြ႕ခဲ့လဲ၊ အင္တာဗ်ဴးေခၚၿပီး ဘာလို႔ ခန္႔ဖို႔ အဆင္မေျပတာလဲ စတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ေမးလာခဲ့ရင္ ခိုင္လံုတဲ့ အေျဖေပးႏိုင္ရမယ္။ အင္တာဗ်ဴးေခၚတုန္းက သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုလည္း သိမ္းထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ အင္တာဗ်ဴး ေခၚခဲ့တာ ဟုတ္မဟုတ္ သက္ေသအျဖစ္ ျပခိုင္းရင္လည္း ျပႏိုင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အလုပ္သမား ၂၅ ေယာက္ထက္ ပိုရွိၿပီး အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လစာဟာ တစ္လကို စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ထက္ နည္းတဲ့ ကုမ္ၸဏီေတြ အားလံုး လိုက္နာရမွာ ျဖစ္တယ္။

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြကလည္း
ရာထူးျမင့္ျမင့္ ေနရာမွာ တာ၀န္ယူႏိုင္ပါတယ္
၀လံုးေရ...ဒီဥပေဒ အသစ္က အီးပီေတြကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားလိုက္တာပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဥပေဒ မစခင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ အီးပီေတြအတြက္ အေျခခံ အနည္းဆံုး လစာကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၃၀၀ အထိ ျမႇင့္ေတာ့မွာလို႔ သိရတယ္။ အခု လက္ရွိ အေျခခံလစာ ၃၀၀၀ ကေန တိုးလိုက္တာေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေတြကို က်ပ္ေနတာ ဒီေလာက္ ျမင္သာေနေပမယ့္ စင္ကာပူရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း ၀န္မခံပါဘူး။ ဒီဥပေဒဟာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား သီးသန္႔ပဲ အလုပ္ေခၚရမယ္လို႔ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္လည္း ဆက္ၿပီး တံခါးဖြင့္ထားပါတယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကုမ္ၸဏီေတြအေနနဲ႔ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ပါ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး (acting manpower minister Tan Chuan Jin) က ရွင္းလင္း ေျပာသြားပါေသးတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားေတြက သူတို႔မွာလည္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိၿပီး ရာထူးျမင့္ ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ယူ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္ ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သက္ေသျပၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း တိုက္တြန္းသြားတယ္။

ခန္႔လိုက္ ထြက္လိုက္ သံသရာလည္
သူတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္ရဖို႔အတြက္ အဲဒီလိုေတြ ဖိအားေပးေနတာမို႔ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း မျဖစ္မေန ခန္႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာက သူတို႔ကိုယ္တိုင္က စြဲစြဲၿမဲၿမဲ မလုပ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ငါတို႔ ႐ံုးမွာဆိုရင္ ခန္႔လုိက္ၿပီး အလုပ္စ၀င္ၿပီး တစ္လ မၾကာခင္ကို ပင္ပန္းလို႔၊ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားလို႔၊ အခ်ိန္ပို မဆင္းႏိုင္လုိ႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ထြက္သြားၾက၊ အသစ္ထပ္ရွာရ၊ ခဏလုပ္လိုက္ၾက၊ ထြက္သြားၾကနဲ႔ သံသရာ လည္ေနေတာ့ တာ။ အခု ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ သတင္းစာမွာ အလုပ္ေခၚစာ ေတြ႕လို႔ လွမ္းစံုစမ္းရင္ေတာင္ တစ္ပတ္ကို ၅ ရက္ပဲ လုပ္ခ်င္တာ၊ ေနရာက ေ၀းလို႔ သူတို႔အိမ္နဲ႔ နီးတဲ့ေနရာနားမွာ မရွိဘူးလား၊ အလုပ္ခ်ိန္ကို ညႇိလို႔ရမလား ဆိုတာမ်ိဳးေတြပါ ေမးတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔အိမ္နားကို ႐ံုးခန္းသြားဖြင့္ေပးရမလို၊ သူတို႔အတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ သီးသန္႔ လုပ္ေပးရမလိုပဲ။ အလုပ္စ မလုပ္ခင္ကတည္းက ဘာလုပ္ရမလဲ ဆိုတာထက္ ဘယ္ေတာ့ လခတိုးမလဲ ဆိုတာမ်ဳိးကလည္း အရင္ ေမးတတ္ၾကေသးတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက်ေတာ့ သိပ္ၿပီး ေရြးေနလို႔မရဘဲ အလုပ္ရရင္ေတာင္ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ေနတာမို႔ ဘာမွသိပ္ၿပီး မေျပာၾကရွာပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လာတာပဲ လုပ္ရမွာေပါ့ဆိုၿပီး သိမ္းက်ံဳးလုပ္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကုိယ့္အတြက္ ခိုင္းလို႔ ေကာင္းမယ့္သူကို ပိုလိုခ်င္ၾကတာ မဆန္းဘူးေလ။
ဘယ္လိုမွ ေက်နပ္ႏိုင္မွာလဲ
၀လံုးေရ...သူတို႔ကသာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို မလိုခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဘယ္လိုပဲ ေႂကြးေၾကာ္ေနေပမယ့္ အခု ကိစ္ၥမွာဆိုရင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သီးသန္႔အတြက္ပဲျဖစ္ၿပီး ပီအာေတြအတြက္ေတာင္ မပါတာ ေတြ႕ရတယ္။ အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ေတြကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ၿပီး တစ္ဟုန္ထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာတာပါ။ အခု ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မ်ားလာလို႔ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ လုယူခံရပါတယ္ ဆိုၿပီး စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မေက်နပ္သံေတြ ညံလာတာ ၾကာေနပါၿပီ။ အစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြကို ႏွစ္သိမ့္တဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ေနတာ ေတာင္ မေက်နပ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ အခု အစီအစဥ္ကေတာ့ တစ္ခ်က္ခုတ္ၿပီး ဘယ္ႏွခ်က္ျပတ္တယ္လို႔ေတာင္ စဥ္းစား မရေအာင္ စီစဥ္ထားတာ သိပ္ေတာ္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြကို ရွာမရမွ အီးပီသမားေတြကို ခန္႔လို႔ရမယ္၊ အီးပီသမားကို ခန္႔ခ်င္ရင္ လခ ၃၃၀၀ ေပးရမယ္၊ အဲဒီ လခထက္ ေလ်ာ့ရင္ အီးပီ ေလွ်ာက္လို႔မရဘဲ s-pass ပဲ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိမယ္။ s-pass အတြက္က အလုပ္သမား ခန္႔ခြင့္ အခ်ဳိး quota လိုတယ္။ အဲဒီ quota ရွိဖို႔အတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားကို ခန္႔မွရမယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ မုန္႔လံုး စက္ၠဴကပ္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ဘယ္ဘက္ကမွ မနာေစရေအာင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေတြးလည္း ေတြးတတ္ၾကပါရဲ႕။ အဲဒါလည္း မေက်နပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ေအာ္ေနၾကတုန္းဆိုေတာ့ ဘယ္လို လုပ္ေပးမွ ေက်နပ္မွာလည္း မသိေတာ့ပါဘူး။

၀င္ခြင့္ ဗီဇာေတြ မရတာမ်ားလာ
ဒီလို သတင္းေတြ ၾကားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ငါ့အသိေတြထဲက စင္ကာပူကို လာဖို႔အတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္တာေတြ အပယ္ခံရ (reject) တယ္ ဆိုတာေတြလည္း ၾကားလာရတယ္။ အခုလို ျဖစ္တာ ငါ သိသေလာက္ကို ဇူလိုင္လေလာက္ကစၿပီး ၄ ေယာက္ ရွိေနၿပီ။ တစ္ေယာက္က ဆိုရင္ အရင္က စင္ကာပူမွာ အလုပ္ လုပ္သြားဖူးတယ္။ အခုလက္ရွိ အေမရိကမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး စင္ကာပူကို လာလည္ဖို႔ ေလွ်ာက္တာ မရဘူး။ ႏွစ္ေယာက္က စင္ကာပူမွာ အလည္လာၿပီး ျပန္သြားၿပီး အခု ျပန္ေလွ်ာက္တာ မရဘူး။ တစ္ေယာက္က အခုမွ ပတ္စပို႔အသစ္ေလွ်ာက္ၿပီး လာလည္ဖို႔ ေလွ်ာက္တာ။ ထံုးစံအတုိင္း ဘာေၾကာင့္ မရတာလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေမးလို႔မရပါဘူး။ ငါလည္း အထူး အဆန္းေတြ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္႐ံုးက သိတဲ့ လူေတြကို လိုက္ေမးၾကည့္ေတာ့ ပိုေတာင္ ငိုခ်င္သြားေသးတယ္။ ကိုယ့္အာဆီယံ အုပ္စုထဲကဆိုရင္ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးတို႔ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔က စင္ကာပူ ဗီဇာယူဖို႔ မလုိပါတဲ့။ မေလးရွားကေတာ့ မေျပာနဲ႔ေတာ့။ သူတို႔ကလည္း ငါတို႔ ဗီဇာလိုတယ္ ဆိုတာကို အံ့ၾသရတဲ့ၾကားထဲ ဗီဇာ အပယ္ခံရတယ္ ဆိုေတာ့ ပိုအံ့ၾသကုန္တာေပါ့။

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိတဲ့ အျမင္ကတ္ပုဒ္မနဲ႔လား
တကယ္ကေတာ့ ဗီဇာ ေလွ်ာက္တယ္ဆိုကတည္းက သူတို႔ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေဖာင္ေတြျဖည့္၊ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္ စာတမ္းေတြ အကုန္တင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဗီဇာေၾကးေတြ ေပးၿပီး ေလွ်ာက္ၾကတာပါပဲ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဘာမွမရွိလို႔ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ မသိေပမယ့္ အလုပ္လာမရွာေစခ်င္လို႔ ဒီလို တင္းက်ပ္တာဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ တကယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံကို အလုပ္ ရွာဖို႔ပဲ လာတာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာေပါ့။ အလည္ အပတ္ လာတာ၊ က်န္တဲ့ အေရးတႀကီး ကိစ္ၥအတြက္ လာတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ တာပဲ မဟုတ္လား။ အလုပ္လာရွာတယ္ ဆိုပါဦးေတာ့။ အလုပ္ရွင္က သိပ္ႀကိဳက္ လြန္းလို႔ ခန္႔ခ်င္တယ္ပဲ ထားပါဦး။ ခုနလို ဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳပ္ထားေသးတာပဲေလ။ အခုက အျမင္ ကတ္ ပုဒ္မနဲ႔ တမင္လုပ္ေနသလားေတာင္ စိတ္ထဲ ေတြးမိလာေရာ။ ဒါေပမဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ဟာ မွ်တမႈေတာ့ ရွိသင့္တာေပါ့။ တရားတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ပဲ အႏိုင္ယူသင့္တာေပါ့။

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သိပ္ကံေကာင္း
ကိုယ့္စိတ္ကေလး သက္သာေအာင္ ေၾသာ္ မွန္လိုပဲ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ ဆိုတာလည္း ရွိမွာေပါ့ေလ။ ငါတို႔ဆီကို လာဖို႔ သူတို႔လည္း ဗီဇာယူရတာပါပဲလို႔ ေျဖေတြးမိေပမယ့္ ငါတို႔ဘက္က သူတို႔ ဗီဇာကို ပယ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကိုေတာ့ မၾကားမိ ေသးတာ အမွန္ပဲ။ ငါတို႔ဆီမွာလည္း တခ်ဳိ႕ အႏုပညာရွင္ ေတြဆိုရင္ စင္ကာပူတို႔ အေမရိကတို႔ကို ခဏခဏ ေစ်း၀ယ္ ထြက္တယ္ဆုိတာကို အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေျဖၾကတာေတြ ဖတ္ရတယ္။ သူတို႔ေတြက်ေတာ့ ဗီဇာလည္း မခက္ခဲ၊ ဘာျပႆနာမွလဲ မရွိဘဲ အလြယ္တကူ ရၾကတာလား၊ ကိုယ္လည္း အေသးစိတ္ မသိေတာ့ သူတို႔မွာေရာ ဘာ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ၾကမလဲဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။ အခု ရက္ပိုင္းထဲမွာ ေလွ်ာက္ဖူးတဲ့သူေတြေရာ အလားတူ ႀကံဳရ လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါသိတဲ့လူ ကြက္ကြက္ေလးကပဲ ကံဆိုးတဲ့ အုပ္စုထဲ ပါေနတာလားဆိုတာ မေျပာတတ္ပါဘူး။

ကြက္က်ားမိုးေတာ့ မရြာသင့္ပါ
၀လံုးေရ...ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္တို႔ဆိုတာက ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လုပ္ရတယ္ဆုိတာ နားလည္ပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေသးတာပါပဲ။ ငါကေတာ့ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအရ အေပၚယံပဲ သိတာမို႔ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိႏိုင္မလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ သူ႔ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္း လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ေျပးညီမျဖစ္ဘဲ ကြက္က်ားမိုး ရြာေနတယ္ ဆိုတာေတာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားေဆြးေႏြး အေျဖရွာသင့္ပါတယ္။

အိိမ္အကူေတြကိုေရာ လက္မခံေတာ့ဘူးလား
အဲဒီလို သတင္းေတြၾကားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လတ္တေလာေလးတင္ ထပ္ၾကားရတာကေတာ့ စင္ကာပူမွာ အလုပ္ ပြဲစားေတြက ျမန္မာ အိမ္အကူေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ရမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကာ္ျငာတဲ့ သတင္းေတြပဲ။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ပြဲစားခ ၁ ေဒၚလာပဲ ေပးရမယ္တို႔၊ တစ္လ အခမဲ့ အစမ္းခန္႔ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ၾကားလာရတယ္။ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံက အိမ္အကူေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြက ဘာသာစကား အားနည္းမႈ၊ ပစ္ၥည္း ကိရိယာေတြကို သံုးစြဲတတ္မႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ လုပ္အားခလည္း ကြာသြားပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆိုရင္ သူ႔လူမ်ိဳးေတြကို အိမ္အကူ ေထာက္ကူ သင္တန္းေတြ ေပးတဲ့အျပင္ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုႏိုင္တာေၾကာင့္ တစ္ပန္းသာပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အဲဒီလို သင္တန္းေတြ ေပးေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားေနပါၿပီ။ ထားပါေတာ့၊ သိခ်င္တာက အဲဒီလို အိမ္အကူေတြ လာမယ္ ဆိုရင္ေရာ ဗီဇာက ခက္ဦးမွာလား ဆိုတာပါ။
ေသခ်ာတာကေတာ့ စင္ကာပူမွာ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးေနရာေတြကို စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ျဖစ္ေစခ်င္သလို ရွိၿပီးသား လူေတြကိုလည္း သူတို႔အတြက္ အက်ိဳး ရွိႏိုင္မယ့္ လူေတြေလာက္ပဲ ခ်န္ထားခ်င္ၿပီး က်န္တဲ့ လူေတြကို ေလွ်ာ့ခ်င္ေနတယ္။ အသစ္ဆိုရင္ေတာ့ လာကို မလာေစခ်င္ေတာ့တဲ့ သေဘာပါ။ လာမယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ မလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ လူေတြေလာက္ကိုသာ လက္ခံခ်င္ေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ဘာေၾကာင့္ လာတာမွန္းမသိဘဲ ၀င္လာမယ့္ လူေတြကို နံၾကားေထာက္ၿပီး လက္ခံေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စင္ကာပူကို လာဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူးေပါ့ ၀လံုးေရ...။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းကန္အပိုုင္း (၁၊ ၂၊ ၃) ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမမ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ပိုင္ေျမဟု သိမ္းယူခဲ့ရာမွ မိေက်ာင္းကန္ ေျမေနရာ ျပန္လည္ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းပါလ်က္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိလွ်င္ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အေန ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းမည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေျပာသည္။

၎မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း (၁၊ ၂၊ ၃) ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း တပ္မေတာ္ ကြပ္ကဲေရး႐ံုးမွ ဥပေဒမဲ့ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး အမ်ားစုကို ယခင္အခ်ိန္က လူမေနေသာ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္ ေျမယာ ငွားရမ္းမႈကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ၂၀၁၃၊ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ဖယ္ရွားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎မိေက်ာင္းကန္ ေျမေနရာ ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ၈ ႀကိမ္ ေျမာက္ထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ သပိတ္စခန္း ဖြင့္၍ ၎တို႔၏ ေျမေနရာမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကး ျပန္လည္ ရရိွရန္အတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။ …

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း (၁၊ ၂၊ ၃) ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမမ်ားကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ပိုင္ေျမဟု သိမ္းယူ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိေက်ာင္းကန္ ေျမေနရာ ျပန္လည္ရရွိရန္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္၊ ည ၆ နာရီခြဲခန္႔တြင္ သပိတ္စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ၾကား၀င္ ညိႇႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔မွ မိေက်ာင္းကန္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေျမေနရာအား ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမေနရာ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိေက်ာင္းကန္ ေျမေနရာ ညိႇႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိန္သန္းက ““အဓမၼသိမ္းခံရေသာ သူေတြဘက္မွ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေရးယူ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ လက္ထဲကို ျပန္အပ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးမယ္လို႔ ကတိသစၥာ ျပဳသြားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထဲကို ေရာက္မွ ေအာင္ျမင္မွာပါ””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း(၁၊ ၂၊ ၃) ရပ္ကြက္မ်ားအား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေျမေနရာ ေျပာင္းလဲစဥ္ ကာလတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ကေလးငယ္မ်ား စာရင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက မိေက်ာင္းကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိန္သန္းအား ဖုန္းဆက္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔၊ ညေန ၈ နာရီခန္႔တြင္ ဒဂံုေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး ဦးသိန္းႏိုင္က ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦးစိန္သန္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတုိ႔အား ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းတြင္ ပုဒ္မ (၁၈) ျဖင့္ အေရးယူ ထားသည္။

ခ်မ္းေျမ႕ခိုင္
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)နိုင္ငံျခားထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ လက္တြဲခဲ႔ေသာMe N Ma Girls ရဲ႕ ပထမဆံုး MTV ထြက္လာပါျပီ....LA မွာ အသံသြင္းျပီး အစအဆံုးLos Angeles, CA, United States မွာပဲ ဖန္တီးထားပါတယ္
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုးေသာ Int'l ထိုးေဖာက္မွဳ .................. တဲ့ ။

https://www.facebook.com/MeNMaGirls

ၿပိဳင္ကားေလးနဲ႔ လႊားလႊားလႊားလႊား လုပ္တတ္သလို ၿပိဳင္ကားေပၚမွာ ေမာ္ဒယ္မေလးေတြတင္တင္ၿပီး အိုက္တင္ေပးတတ္တဲ့ ငါ့တူ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ဖို႔လိုတဲ့ကာလ ေရာက္ေနၿပီလို႔
ေျပာရင္လည္း ဦးေလးက ကြ်န္ေတာ့္ ကားေပၚက အလန္းေလးေတြကို မနာလိုလို႔ ေျပာတယ္ဆိုၿပီး
မင္းက ျပန္ခြပ္ဦးမယ္။

ဦးေလးက မင္းအတြက္ေရာ၊ မင္းကားေပၚပါပါလာတတ္တဲ့ ဖလမ္းဖလမ္းေလးေတြေရာ၊ အကိတ္ႀကီးေတြေရာ အေနအစားမပ်က္ေအာင္ ႀကိဳသတိေပးတာ ျဖစ္တယ္။

မင္းသိတဲ့အတိုင္း မင္းတို႔ၿပိဳင္ကားသမားေတြကို တျဗဴးျဗဴး တျဗဲျဗဲ ေမာင္းတာနဲ႔တင္ လူေတြကစိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေနၾကတာ။

ဒီၾကားထဲမွာ ဟိုမယ္ကေလးက ၿပိဳင္ကားေပၚက ဆင္းၿပီး ေဘာပြဲခ်န္ပီယံဆုဖလား ကိုင္လာတဲ့ပံုလည္း ဖြဘုတ္ေပၚ တက္လာေရာ ၀ိုင္းၿပီး အားေပးလိုက္ၾကတာနည္းမွတ္လို႔။

ဒါေၾကာင့္ မင္းလည္း ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး သူမ်ားေတြ သမတာ ခံရမွာစိုးလို႔ ႀကိဳၿပီး သတိေပးလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။

အဲဒီမယ္ကေလးလည္း ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွ က်ဳိးမွန္းသိ ဆိုသလို ေပၚျပဴလာျဖစ္မလားလုပ္မိပါတယ္၊ ၀ိုင္းၿပီး ေ၀ဖန္လိုက္ၾကတာ ဟို ေျပးလႉရ၊ ဒီေျပးလႉရ၊ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးရင္ ဘာလုပ္ပါမယ္၊ ညာလုပ္ပါမယ္ ေျပာရနဲ႔ ရထားတဲ့မယ္ဘြဲ႕ေတာင္ လႈပ္တဲ့အေျခအေန ေရာက္သြားတယ္။

မင္းသိတဲ့အတိုင္း ငါတို႔လူမ်ဳိးက အင္တာနက္ေပၚမွာ လက္သီးပုန္းထိုးရမယ္ဆိုရင္ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံေတာင္ ရႏိုင္တဲ့သူေတြေလ။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မင္းက ဦးေလးကို ကြ်န္ေတာ္ လိမၼာပါေတာ့မယ္။

ၿပိဳင္ကားသမားေတြကို လမ္းမေပၚ ေမာင္းမယ့္အစား ၿပိဳင္ကားကြင္းထဲမွာပဲ ေမာင္းဖို႔၊ ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္ၿပီး စီးပြားရွာ (အဲေလ) စနစ္တက် ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုလို႔ နည္းနည္းေတာ့ ရင္ေအးသြားတယ္။

ဒါေပသည့္ မင္းကားေပၚ ပါပါလာေနတဲ့ မယ္ေတာ္ေလးေတြအတြက္ အေနအထိုင္ အေျပာအဆိုမမွားရေအာင္ စကားလက္ေဆာင္ပါးခ်င္တယ္။

ဒီစကားကလည္း ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ပါဘူး။

ဖြဘုတ္ေပၚမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ မာမီသံရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြကို မာမီသံဆီက တရား၀င္ခြင္႕ျပဳခ်က္ေတာင္း ၿပီး တခုတ္တရ ေဖာ္ျပေပးတာပါ။

ဒီလို ေရးျပန္ေတာ့ မင္းက ဦးေလးကလည္းဗ်ာ၊ ကိုယ္တိုင္က စာေရးဆရာရင့္မႀကီးလုပ္ၿပီး ဘာလို႔သူမ်ားစကား ေကာ္ပီလုပ္သလဲ အျပစ္တင္ခ်င္ဦးမယ္။

ဖြဘုတ္ေပၚမွာ ရြက္ပုန္းသီးေတြ အမ်ားႀကီးကြ။

တကယ္လို႔သာ သူတို႔က ဦးေလးတို႔ေရးေနတဲ့ ပံုႏွိပ္မီဒီယာေပၚ တက္လာရင္ ဦးေလးတို႔ေတာင္ထမင္းနပ္မမွန္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

အဲဒီ မာမီသံဆိုတာ အျပင္မွာ ဦးေလး သိလည္းမသိဘူး၊ ျမင္လည္းမျမင္ဖူးဘူး။

ဒါေပသည့္ ဒီေခတ္က တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မသိလည္း ေျပာဆိုဆက္ဆံလို႔ရတဲ့ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ ေခတ္ႀကီးမဟုတ္လား။

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အေမနဲ႔ သမီးနဲ႔ ဖြဘုတ္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မသိဘဲ Friendျဖစ္ေနတဲ့ေခတ္။

ဒါေၾကာင့္ မာမီသံဆီကို ဖြဘုတ္ေပၚကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း၊ သူက ခြင့္ျပဳလို႔ေရးမွာ။ ခြင့္မျပဳဘဲလည္း မေရးရဲဘူး။ ေတာ္ၾကာ ရွိသမွ်
အမႈ ဒိုင္ခံၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေပးေနတဲ့ မီဒီယာ႐ံုးခန္းတစ္ခုမွာ စြဲခ်က္အတင္ခံေနရမွာစိုးလို႔။

မင္းေျပာသလိုပဲ ဦးေလးတို႔ မီဒီယာေတြက မ႑ပ္ေဆာက္ၿပီး တိုင္ေပၚတက္ခ်င္တဲ့သူကအမ်ားသားကလား။

ဒါေၾကာင့္ အားလံုးက စတုတၳမ႑ပ္လို႔ ေခၚေနတာ ခံေနရတာေလ။

ထားပါေတာ့၊ ကိုယ့္အမ်ဳိးေတြအေၾကာင္းက ေျပာလည္း ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ မာမီသံရဲ႕ဖြဘုတ္ေပၚက 'သိပ္ေၾကာက္ သြားတဲ့ မား' ဆိုတာေလး ငါ့တူကို ရွဲ Share လိုက္ခ်င္တယ္။

ႀကိဳက္ရင္ လည္း Like လုပ္လိုက္ေပါ့ကြယ္။ မာမီသံ ေရးထားတာက ဒီေခတ္ မယ္ကေလးေတြေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေလး ေတြပါ။

သူ႔အရင္းအတိုင္း ငါ့တူကို ေရးျပမယ္။

"သမီးတို႔၊ သားတို႔ရယ္၊ မားေလ ညတုန္းက အေတြးေတြလြန္ၿပီး အိပ္ေတာင္ မေပ်ာ္ဘူး။ မားသာMiss Rain-bow Ribbon Contest မွာသာ ႏိုင္ၿပီး မယ္ရၿပီး နည္းနည္း အေနအထိုင္သာ မွားမိရင္အေျပာေတြ အဆဲေတြနဲ႔တင္ မား ေျမာင္းထဲမွာ ကေလးသုံးေယာက္ေလာက္ ရေလာက္တယ္။

ဒီေတာ့ မား ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲလို႔ ေရွ႕က Miss ေတြ ျဖစ္တဲ့ မိနန္းမတို႔၊ မိ၀ါတို႔၊ ဂုန္နီအိတ္ေက်ာ္တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရန္ေလးေတြ ထုတ္ထားတယ္။

"ေဆာင္ရန္ကေတာ့ မိဘမဲ့ကေလး စသည္တို႔ကို လႉပါ။ ေယာဂီ၀တ္စုံ ၀တ္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကိုဓာတ္ပုံ႐ိုက္ပါ။ facebook ေပၚတင္ပါ။ ဟိုပါတီႀကီးကို မေ၀ဖန္မိပါေစနဲ႔။ အားအား မအားအား
ေက်ာ္သူ႔ ဆီတြင္ လုပ္အားေပးပါ။ ၿပီးရင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ထားပါ (မလုပ္မျဖစ္)။ ေရွာင္ရန္ကေတာ့မည္သည့္ ၿပိဳင္ကားမွ မစီးမိပါေစႏွင့္။ အေပါင္းအသင္း ဆင္ျခင္ပါ။ ခ႐ိုနီ ခ႐ိုျပာမွသည္ လူႀကီးသားဆိုရင္ ဆယ္အိမ္ေခါင္းသားေတာင္ ျပံဳးမျပမိပါေစႏွင့္။ ဘီကနီ ၀တ္ရင္ ဗိုက္အဆီခ်ပါ။ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို လုံးလုံး ေရွာင္ပါ။ မဟုတ္ရင္ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေဆာင္ အလွပေဂးေလး နတ္သမီးေလး မွသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖ်ာသည္မ၊ မ်ဳိးဖ်က္မ၊ ဘာမ၊ ညာမ၊ မၾကား၀ံ့
မနာသာ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ မားထင္တယ္ ေလ" တဲ့။

ဒီစာကိုသာ မင္းနဲ႔တြဲေနတဲ့ ငတိမ ေလးေတြ ဖတ္မိထားရင္ ကလပ္လိုက္ ပို႔ပါမယ္၊ ဘီယာအ၀တိုက္ပါမယ္ လိုက္စီးပါဆိုရင္ေတာင္ မင္းကားကို စီးရဲၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာ့ မင္းက စိတ္ဆိုးျပန္ရင္လည္း ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စားၿပီး ဖြဘုတ္ေပၚမွာ ရန္မ်ားေနဦးမယ္။

မင္းက ေမးခ်င္ဦးမယ္။ ဘာလို႔ မာမီသံဆိုတဲ့ နာမည္ယူထားသလဲလို႔။ ဦးေလးက သူ႔ကို အျပင္မွာမသိေတာ့ သူ႔ ဖြဘုတ္စာမ်က္ႏွာ ၀င္ၾကည့္မိတယ္။ အဲဒီမွာ မာမီ ရြစိတက္ၿပီး ဖလမ္းဖလမ္း
ထလာရင္ ထြက္လာတဲ့အသံမို႔ မာမီသံ ဆိုၿပီး ကင္ပြန္းတပ္ထားတယ္လို႔ ရွင္းထားေလရဲ႕။ ၿပီးေတာ့မာမီသံက ဆက္ေျပာထား ေသးတယ္။

မယ္ေတြျခံရံၿပီး အိပ္ခ်င္သလားတဲ့။ ဦးေလးက အဟုတ္မွတ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္မွ အခု ဟိုမယ္ ဒီမယ္ရထား သူေလးေတြက နာေရးကူညီမႈအသင္းရဲ႕ တစ္ေသာင္းေျမာက္ အသုဘ႐ုပ္ ကလာပ္ကို
လာသယ္ေပးသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ အဲဒီမယ္ေလးေတြ ဘယ္တစ္ေယာက္ ညာတစ္ေယာက္ ျခံရံခ်င္ရင္ႏွစ္ေသာင္းေျမာက္မသာျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားရမလို ျဖစ္ေနတယ္။

ငါ့တူေတာ့ မသိဘူး၊ ဦးေလးေတာ့ မာမီသံရဲ႕ အေရးအသားေတြဖတ္ရင္း တစိမ့္စိမ့္ သေဘာက်ေနမိ
တယ္။

တိတ္တခိုး သေဘာက်ေနတယ္လို႔ေတာ့ မေရးရဲဘူး။ ေတာ္ၾကာ မာမီသံကို မာေဂ်က က်ိတ္ၿပီးႀကိဳက္ေနတယ္လို႔ သတင္းထြက္သြားမွာ စိုးရေသးတယ္။

ဒီေတာ့ မင္းလည္း မာမီသံရဲ႕ စာဖတ္ ၿပီးရင္ ၿပိဳင္ကားနဲ႔ ဖလမ္းဖလမ္း သိပ္မထနဲ႔။ မင္းနဲ႔တြဲေနတဲ့ေမာ္ဒယ္ေလး ေတြကိုလည္း ဒီေလာက္မယ္ေတြမ်ားတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ဘာမယ္ ညာမယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ ေနတာထိုင္တာ သြားတာလာတာ ဆင္ျခင္၊ ၿပိဳင္ကားေတြ႕တိုင္း လိုက္စီးဖို႔မၾကံနဲ႔လို႔
မင္း ကတစ္ဆင့္ သတိေပးလိုက္ခ်င္တယ္။

ေတာ္ၾကာ ၿပိဳင္ကားစီးမိမွ ျမန္မာေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ တ႐ုတ္တို႔၊ ဘဂၤါလီတို႔ ဆိုတာ ေပၚသြားရင္ေနရင္းထိုင္ရင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံေနရဦးမယ္... ဟာဟာဟ။

မာေဂ်
ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေသာက္ရမ္းမိုက္တဲ့ ......အဆိုေတာ္နဲ ့ ပရိတ္သတ္ ပါဗ်ာ

မေန႔ညက ညီတေယာက္ အိမ္ကို အလည္လာတယ္..ျပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲ သူမႏၱေလးက HIP HOP ရႈိးပြဲတခုကို ရိုက္ကူးေရး သြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း ေျပာရင္း ရိႈးပြဲမွာ လူငယ္ေတြ ရန္ျဖစ္ၾကရင္ ခ်ာတိတ္တေယာက္ ေနရာတြင္ ပြဲျခင္းျပီး ေသသြားခဲ့တယ္တဲ့..သူနဲ ႔ ရန္ပြဲေနရာနဲ ့ ၁၀ မီတာေလာက္ပဲေ၀းတာေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပတယ္ …

လူငယ္ေတြ ၀ရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေတာ့ ဘယ္သူဘယ္ဖက္ကမွန္းမသိဘူး..မဲမဲျမင္ရာ ထိုးၾကိတ္ကန္ေက်ာက္ေတာ့တာပဲ..အဲဒီထဲက ခ်ာတိတ္တေယာက္လဲက်သြားေတာ့ အနီးက ရြယ္တူတေယာက္က လဲက်သြားတဲ့ ခ်ာတိတ္ကို ဂုတ္ကိုဖိျပီး လက္တဖက္က ေအာက္ကေနပင့္ထိုး လိုက္သလိုျမင္လိုက္ရတယ္..လဲက်သြားတဲ့ ခ်ာတိတ္က ပံုလွ်က္သားထပ္မံလဲက်သြားျပီး ထိုးလိုက္တဲ့ တေယာက္ကေတာ့ ေသြးေတြေပက်ံေနတဲ့ လက္ကို ေလထဲေျမာက္ရင္း ေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ ပံုလုပ္ျပေနတယ္..ေနာက္ရဲေတြေရာက္လာေတာ့မွ လူစုခြဲျပီး ပြဲကိုလည္း ရပ္လိုက္ရတယ္လို ့ေျပာျပလာတယ္…

က်ေနာ္ စတိတ္ရိႈးၾကည့္ရတာ ၀ါသနာပါတယ္..ငယ္ငယ္ထဲက အေဖနဲ့အတူတူ သြားသြားၾကည့္ျဖစ္တယ္..။ ဟိုတုန္းက နံမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ တီး၀ုိင္းေတြက LPJ တို ့ PLAYBOY တို ့ထင္တယ္ သိပ္ေတာ့မမွတ္မိေတာ့ဘူး..။ အဆိုေတာ္ေတြကေတာ့ ခိုင္ထူးတို ့ ဦးသန္းႏိုင္တို ့ ေခတ္ေပါ့..။ ေဘာလံုးကြင္းလိုကြင္းၾကီးေတြကို ၀ါးထရံကာျပီး စတိတ္ရိႈးပြဲလုပ္ၾကတာမ်ားတယ္..။ ခုေတြဆို သစ္သားေခါက္ခံုေတြနဲ ့ ထိုင္ၾကည့္ရတာ..။

ေနာက္ပိုင္းက်ေနာ္ လူပ်ိဳေပါက္ေရာက္လာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္…ကိုတိုးၾကီးတို ့ ၊ စိုးလြင္လြင္တို ့ေဂ်ေမာင္ေမာင္ ၊ ေဂ်ညီညီတို ့ေခတ္ေပါ့..။တကယ့္ပါရမီရွင္ၾကီးေတြ ပြဲထိန္းတာလဲေတာ္တယ္..။
ညဦး ၊ ညလယ္ ၊ ပြဲသိမ္းတဲ့အထိ ပရိတ္သတ္ကို သူတို ့ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြက ဖမ္းစားႏိုင္တယ္ ျငိမ္တယ္ ျမဴးတယ္..ရသစံုေပးႏိုင္တယ္ ..။

နဲနဲေလး ညည့္နက္လာတာနဲ႔ ပရိတ္သတ္ကို သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြနဲ ့ ျငိမ့္ျငိမ့္ေညာင္းေညာင္း ေဖ်ာ္ေျဖတယ္..။

ကိုတိုးၾကီးပြဲတပြဲ သြားၾကည့္တုန္းက ည ၁၂ နာရီေလာက္မွာ ဆရာေမာင္စိန္၀င္းရဲ႔ ကဗ်ာကို ကိုတိုးၾကီး ျပန္ဆိုထားတဲ့ ခ်စ္သူသိေစ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ဆိုတယ္…တကြင္းလံုးကို ျငိမ္ျပီးေတာ့ သီခ်င္းသံကလြဲရင္ ဘာမွ မၾကားရဘူး ပရိတ္သတ္ အကုန္လံုး သီခ်င္းထဲမွာ နစ္ေျမာကုန္ၾကတယ္..သီခ်င္းဆိုရင္း ပရိတ္သတ္ေတြရဲ ့ ႏွလံုးသားေတြကိုႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ပါရမီရွင္ၾကီးေတြပါ…ရည္းစားနဲ႔အဆင္မေျပ အရက္ကေလးက ခပ္ပါးပါးေလးေသာက္လာျပီး စတိတ္ရိႈးလာၾကည့္လို ့ကေတာ့ သူတို ့ သီခ်င္းသံၾကားရင္ လူသတ္ဖို ့ မေျပာနဲ ့ အေဆြးဓါတ္ခံေတြၾကြျပီး ေဆာင္းေဘာက္ၾကီး ဖက္ငိုသြားရမယ္….

ဒီဖက္ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ လုပ္ၾကတဲ့ရိႈးပြဲတိုင္း ၾကည့္လိုက္ရင္ ေအာ္ေန ဟစ္ေနသံေတြပဲၾကားေနရတယ္..သီခ်င္းစာသားလဲ သဲသဲကြဲကြဲ မသိ ဂီတသံစဥ္ကလဲ က်ေနာ့္နားထဲ တဒုန္းဒုန္း တဒိုင္းဒိုင္း ျဗီးျဗီး ျဗဲျဗဲေတြပဲ ၾကားရတယ္…သီခ်င္းတပုဒ္ျပီးလို႔ လက္ေတြေထာင္ လက္ခုပ္ေတြတီး ေတာ့မွ သီခ်င္းဆံုးမွန္းသိတယ္..။

၀တ္လာစားလာၾကတဲ့ စတိုင္ေတြကလဲ ၾကည့္ဦး လူ၀ံလိုလို ေမ်ာက္၀ံလိုလိုေတြ ညဖက္လဲ ဦးထုတ္ၾကီးေဆာင္းလိုေဆာင္း ၊ ဒီေလာက္မီးပ်က္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ရိႈးပြဲသြားဖို ့ဆိုျပီး ညၾကီးမင္းၾကီး ေနကာမ်က္မွန္ တပ္တဲ့ သူက တပ္လာေသးတယ္.. လက္ထဲလဲ ဘီယာဘူးေတြ ကိုယ္စီနဲ ့ မိန္းကေလးေတြက အစ ေကာင္းေရာဗ်ာ….ပြဲစပါျပီတဲ့ စင္ေပၚကအဆိုေတာ္က လူမိုက္ပံုစံမ်က္ႏွာေပးနဲ႔ အဆဲေလးထည့္ျပီး ပရိတ္သတ္ကို ႏႈတ္ဆက္တယ္….ဒီညလို ေဘာ္ဒါေတြ စံုတဲ့ပြဲမွာ သီခ်င္းဆိုရာ ေစာက္ရမ္းမိုက္တယ္ဗ်ာ…ကဲမွာလား….ကဲမယ္ဆို ဆြဲျပီးဗ်ာ…ဆိုျပီး…စတိတ္ရိႈးစလိုက္တာ…ပြဲတပြဲျပီးတာနဲ ့ အနည္းဆံုး သံုးေယာက္ေလာက္ ေခါင္းကြဲျပီး ငါးေယာက္ေလာက္က အခ်ဳပ္ထဲေရာက္တယ္…ကဲ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကပါေတာ့…။

က်ေနာ္ နားလည္ထားတဲ အႏုပညာဆိုတာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ ့တြဲေနတယ္..ဒါေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလို ့တြဲေခၚၾကတယ္..။ အႏုပညာ ၾကမ္းတမ္းဆိုသြမ္းလာေလ ယဥ္ေက်းမႈကလဲ ေဟာ့ရမ္းလာေလပဲ..။

က်ေနာ္ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဟိုတုန္းက စတီရီယို အဆိုေတာ္ၾကီးေတြကို တမ္းတေနတုန္း တသသျဖစ္ေနတုန္းပဲ…တခါတေလ သီခ်င္းညည္းရင္ေတာင္မွ စိုင္းထီးဆိုင္၊ ခင္ေမာင္တိုး ၊ ခင္၀မ္း ၊ စိုးလြင္လြင္တို ့ သီခ်င္းေတြပဲ ညည္းေနတုန္းပဲ…က်ေနာ္ႏွလံုးသားထဲမွာ သူတို ့ သီခ်င္းေတြစြဲေနတုန္းပဲ က်ေနာ္ ႏွလံုးသားထဲမွာ သူတို ့ရဲ႔ အလကၤာေျမာက္တဲ့ ဂီတရသေတြ ရွိေနတုန္းပါ ဗ်ာ….

အဘိုးၾကီးျဖစ္ေနျပီေျပာလဲ ေျပာပါေစက်ေနာ္ ေက်နပ္တယ္ဗ်ာ…ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၾကမ္းတမ္းျပီး အလကၤာမေျမာက္တဲ့ ဂီတက က်ေနာ္မွာ မကပ္ျငိႏိုင္လို ့ပဲ..။

ဒီေတာ့ ဘယ္ေခတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားတိုင္းရဲ႔ ႏွလံုးသားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔လာေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အဆိုေတာ္ ပါရမီရွင္ၾကီးေတြသာ လူသာေသေသာ္လည္း သူတို႔သီခ်င္းေတြ မေသ ၊ သူတို ့ အႏုပညာေတြ မေသ ၊ နံမည္မေသပဲ ပရိတ္သတ္ရင္ထဲမွာ ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ ထင္က်န္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါလား ခင္ဗ်ာ..

( ျမတ္သူ )
11.10.2013

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၌  . . . ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ဆႏၵရွိသေလာက္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ အေျဖသာ ရရွိမည္ . . .
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မည္ (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ ေရးဆြဲမည္ ဟူေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္အား ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပ၍ ဆႏၵေတာင္းခံရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေျခလွမ္း ျပင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လုံး၀ ဖ်က္သိမ္းမည္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ ေရးဆြဲမႈကုိ လက္သင့္ မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္ခု အေပၚ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္း၌ အျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာရွိေနသည္။

ယင္းနည္းလမ္း ႏွစ္ရပ္အနက္ လက္ေတြ႕က်၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားေသာ လမ္းေၾကာင္းသည္ ရွိၿပီးသား ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပင္ဆင္သြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ လြန္စြာ ခဲယဥ္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျဖစ္လင့္ကစား လုံး၀ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ အတြက္မူ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနအရ ဆုိးက်ဳိးက ပုိမ်ား ေနႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မွာမူ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိမွ်သာမက လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ပုိမုိ သိရွိ လာေစေရး အတြက္လည္း ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဆုိလွ်င္ ပုိ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူလူထုက ဖြဲ႕စည္းပုံအား အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္သင့္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲ သင့္သည္ကုိ အခ်က္က်က် တံု႕ျပန္ ဆႏၵျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ …

ထြက္ေပၚလာမည့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ တြန္းအား တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရမူ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ ေရးဆြဲမႈကုိ လက္သင့္ မခံေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး၌ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းကုိ လက္သင့္မခံ၍ ျပင္ဆင္ေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဆုိပါက မည္သည့္ အတုိင္းအတာ အထိ ျပင္ဆင္ ႏုိင္မည္နည္း။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ဆႏၵရွိသေလာက္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ အေျဖသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနတြင္ အသစ္ ေရးဆြဲရန္လည္း မလြယ္၊ ျပင္ဆင္ရန္လည္း အကန္႔အသတ္ ရွိေနေသာ အေျခခံဥပေဒ အေရးကိစၥကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ သာျဖစ္သည္။  လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံက ေပးအပ္ထားေသာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်၍ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွး႐ႈ ျပင္ဆင္ သြားႏုိင္ရန္အတြက္  ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ အစစ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားရန္ လုိအပ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ မဲေပးခြင့္ ရရွိေရးကုိ ဦးတည္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလမတုိင္မီ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လာေစရန္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု လူေရြးမမွားေစရန္ ပညာေပး စည္း႐ုံးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း အတြက္ အေျဖသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ တည္မွီေနသျဖင့္ လက္ရွိ အျငင္းပြားမႈမ်ား တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖေလွ်ာ့၍ ၂၀၁၅ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ သြားသင့္ပါေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္က အႀကံျပဳပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


ေသနတ္ေထာက္ျပီး မတန္မရာ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ အတင္းလူၾကီးတက္လုပ္။ လာဘ္ယူျပီး မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးေတာ႔ လူကိုလူမ်ိဳေန၊ အထက္အၾကိဳက္ ေျမွာက္ဖား..ပင္႔ေကာ္ၾက.၊ အမ်ိဳးေစာင္႔တရား.. မသိတဲ႔သူေတြ အေၾကာင္း..စသည္...
Video..MYEIK VOICE

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲစာရြက္မ်ားတြင္ ဖေယာင္း သုတ္လိမ္းထားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုိအခ်ိန္က NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ဦးၪာဏ္၀င္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္ တရားစြဲဆုိျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တရား႐ုံးမွ အမႈစတင္ စစ္ေဆးၿပီး-တစ္ႏွစ္ခဲြ အၾကာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ တရားစြဲဆုိမႈကုိ အႏုိင္ေပးလုိက္ကာ ဦးၪာဏ္၀င္းအား ဒဏ္ေငြ တစ္ေထာင္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ (၉)ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက NLD ပါတီ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ေနရာ အခ်ဳိ႕တြင္၊ အထူးသျဖင့္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္ အပါအ၀င္ ပုလဲ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမန္ေအာင္၊ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ မရမ္းကုန္း၊ ဒဂုံ ဆိပ္ကမ္း၊ ကေလာ (ေအာင္ပန္း) မဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ မဲစာရြက္မ်ားေပၚ၌ ဖေယာင္းသုတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအတြက္ အျမန္ဆုံး စုံစမ္း အေရးယူေပးရန္ …ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးစီးသည့္ ရက္ပိုင္းတြင္ပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ စာျဖင့္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳခဲ့သလုိ ပါတီမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ NLD ပါတီ၏ ေတာင္းဆုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီးသည္ဟု ဆုိေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ရက္ေန႔တြင္ NLD ပါတီ၏ ေျပာဆုိမႈမ်ား သည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္းဆုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အေထြေထ ြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၪာဏ္၀င္းကုိ ေကာ္မရွင္မွ တရားစြဲဆုိမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလုိ တရား႐ုံး အေနျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ႏွစ္ခဲြ ကာလအၾကာ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ NLD ပါတီ CEC ဦးၪာဏ္၀င္းတုိ႔ အမႈကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ အတြင္းပါ၀င္ၿပီး ယင္းခ႐ုိင္ အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဦးၪာဏ္၀င္းတုိ႔ အမႈကိစၥ မေပၚေပါက္မီ ကပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိ ထားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း တရား႐ုံးမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတရာ ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္း သိရွိရျခင္း မရွိေပ။

ဦးၪာဏ္၀င္းအေပၚ တရား႐ံုးမွ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ NLD ပါတီမွ ကိုရာဇာက ““ဒီလုိ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေတာ့ အရွက္ကဲြတာေပါ့။ အခုဟာက မမွန္တာေျပာလို႔ အျပစ္ရွိပါတယ္ ဆုိတာကို ျပ႐ံုပံုစံပဲ။ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အမိန္႔ခ်ႏိုင္ရင္လည္း ေထာင္ခ်လိုက္ေပါ့။ အခုေတာ့ ဒဏ္ေငြတစ္ေထာင္ တဲ့”” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လင္းယုန္
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)
Photo./sandar min

အခုတေလာ မယ္စၾကၤ၀ဠာအလွမယ္မိုးစက္၀ိုင္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အင္တာနက္အြန္လိုင္းေတြမွာ ဗြက္ထေနေအာင္ ကိုယ့္အျမင္ သူ႔အျမင္အလုအယက္ေ၀ဖန္ေနၾကတာေတြ႔ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ကိုယ့္အယူအဆေလး ေျပာခ်င္လာတာကို သီးခံေပးပါ။တကယ္ေတာ့ မိုးစက္Yရဲ႔ အလွအပနဲ႔တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေဆာင္မဲ့ လုပ္ရပ္ကိုအျငင္းပြားစရာမရိွပါ။ ေျပာစရာေတြက မရွင္းမရွင္း နိုင္ငံေရးနဲ႔ ရပ္တည္မႈကိစၥ၊ အက်ိဳးစီးပြားကိစၥ၊ လူမ်ိဳး ဘာသာခဲြျခားမႈကိစၥ နဲ႔အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ နဲ႔ သြယ္၀ိုက္လို႔ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ပတ္သက္ေနတာပဲျဖစ္တယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ တိုင္းရင္းသားအစံု လူမ်ိဳးစံုေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္တခုလည္းျဖစ္တယ္။ အသားအေရာင္၊ အမ်ိဳးဘာသာ အစံုမို႔ ယဥ္ေက်းမႈစံု ဖံြ႔ျဖိဳးရာ ေနရာပဲ၊လူမ်ိဳး ဇာတိ ဘယ္လိုကဲြကဲြ ကိုယ့္နိုင္ငံသားတိုင္းတစိတ္တ၀ွမ္းတည္း ျဖစ္ရမဲ့ အယူအဆကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးတဲ့ နိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ ဥေရာပတိုင္းေတြကပါလက္ခံက်င့္သံုးေနတာပဲ။ေနာ္ေ၀းမွာဆို လူမ်ိဳးစံု၊ နိုင္ငံစံု၊ အသားအေရာင္ ယဥ္ေက်းမႈအစံုကို လက္ခံထားသလို ဒါကိုကဂုဏ္ယူစရာတခုျဖစ္တယ္။ တခုေတာ့ရိွတယ္၊ ဒီနိုင္ငံမွာေနထိုင္ရင္၊ ဒီနိုင္ငံသားဆိုရင္ ဒီနိုင္ငံရဲ႔ဘာသာစကားနဲ႔ စာေပကို သာ အသံုးျပဳရမယ္၊ တတ္ၾကြမ္းရမယ္၊သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားေတြ သင္ၾကားခြင့္ သီးသန္႔ရိွတယ္၊ တပါးနိုင္ငံကေျပာင္းလာတာဆိုျပီးခဲြျခားမဆက္ဆံဘူး၊ဒါေပမဲ့ ဒီက ေနာ္ေ၀းစကားနဲ႔ ေနာ္ေ၀းစာ မတတ္ရင္ဒီနိုင္ငံမွာ ပညာသင္ခြင့္မရိွ၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာအဆင္မေျပျဖစ္မယ္။ ဥေရာပ နိုင္ငံတိုင္း အဲလိုခ်ည္းပဲ။ ဒါက နိုင္ငံအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္သူေတြကိုထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အနွစ္သာရပါပဲ။ အေရာင္ကဲြ၊ ဘာသာကဲြ၊ စကားကဲြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အကဲြကဲြအျပားျပားေတြကို ဒီနိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႔ ဒီနိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ရတဲ့သူ႔စကား၊သူ႕စာေတြက တေျပးညီညွိလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒီနိုင္ငံသား ဒီစကား၊ ဒီစာတတ္သူေတြ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနၾကတယ္။အျဖဴမဟုတ္လို႔၊ မြတ္စလင္မို႔လို႔ဆိုျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲထိုင္ခြင့္မရတာမဟုတ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးအတူတူပဲဘာမွ ခဲြျခားစရာမလိုဘူး။ က်ေနာ္တို႕အားလံုး ဒီအေတြးအေခၚကို နွစ္ျခိဳက္တယ္၊ လက္ခံတယ္။ကိုယ့္နိုင္ငံမွာလည္း အဲလို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကိုယ့္နိုင္ငံက လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ အေရာင္စံုဆိုေတာ့ ဂုဏ္ယူဖို႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္၊ နဂိုရိွျပီးသားယဥ္ေက်းမႈအစံုအလင္နဲ႔ အလွတရားျဖစ္တယ္။ပန္းအေရာင္တမ်ိဳးထဲ ထက္၊ ပန္းေရာင္စံုအားလံုး တညီတညာတည္း စီထားရင္း ၾကည့္လို႔ လွေနတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါက လူမ်ိဳးစံု၀ါဒအေပၚထားရိွတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ျပည္ပေရာက္ ေတြရဲ႔ ခံယူခ်က္လို႔ေျပာရင္ မမွားနိုင္ဘူး။

အခု..တရုတ္လူမ်ိဳးလို႔ တိတိက်က်စြတ္စဲြခံေနရတဲ့ မိုးစက္Y ကိစၥက အဲလို နိုင္ငံတခုထဲမွာ လူမ်ိဳးစံု ခ်စ္ၾကည္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေနထိုင္တဲ့အေတြးအေခၚအေပၚထိပါးတဲ့ အရာနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး၊ အဲဒီ အစ္ရႈဴး မဟုတ္ဖူး။ မိုးစက္Y အစ္ရႈဴးကခရိုနီ ေရေပၚဆီေတြနဲ႔ တခ်ိန္က တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ မရွင္းမရွင္း စီးပြားေရးကေနအေျခခံေနတာျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးေရး ဘက္ကၾကည့္ရင္ ေခတ္ကာလကိုက ကုလားေတြရဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို တဖက္သပ္ ခ်ိဳးနွိမ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေပၚလာတဲ့ အစ္ရႈးျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ဘက္မမွ်ဘူး။ လူမ်ိဳးကဲြတာျခင္းအတူ၊ကုလားကို ဖိမယ္၊ တရုတ္ကို ေျမွာက္မယ္ဆိုတဲ့ မညီမွ်တဲ့ လူသားမဆန္တဲ့ အေလ့အထေတြ ေခါင္းေထာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။တရုတ္မယ္ေလး လို႔ သတ္မွတ္ခံေနရတဲ့ မိုးစက္Yရဲ႔ အလွအပ၊ အခ်ိဳးအဆက္၊ အေျပအျပစ္ နဲ႔ ဥာဏ္ရည္ေတြေပၚ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔က ကြက္ကြက္ၾကည့္ျပီး ေရြးခ်ယ္တာကို အျပစ္ ျမင္စရာလို႔ မထင္ရေပမဲ့သူ႔ရဲ႔ ေနာက္ခံအေျခအေနနဲ႔ သူနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ ေနာက္ခံေတြ အျပင္၊ နိင္ငံေရး အေျခအေနကိုမတြက္ဆ လိုက္တာက အမ်ားေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေနတာပါ။ မိုးစက္Yဟာ မိဘ၂ပါးလံုးတရုတ္ လူမ်ိဳးေတြဆိုေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေမြး၊ ျမန္မာျပည္မွာပညာသင္ ၾကီးျပင္းသူတေယာက္ျဖစ္တယ္။သူဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္တယ္။ နွင္းနွင္းခိုင္ ကုမၼဏီ ရဲ႔ ဗီဗီအခ်ိဳရည္ ပိုင္ရွင္ေတြဆိုေတာ့ၾကြယ္၀တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြျဖစ္သလို စစ္တပ္ေၾကာရိုး ခရိုနီေတြ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔တနည္းမဟုတ္ တနည္း ဆက္စပ္ေနတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတာ့ ရိွေနပါတယ္။

ဒီကေန႔ မိုးစက္၀ိုင္ရဲ႔ အစ္ရႈးက စစ္အာဏာရွင္ၾကီးရဲ႔ေျမး လူေရွ႔ထြက္ မဂၤလာယူတဲ့ ပဲြကေန အရိွန္ၾကီးသြားတာပါ။ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဘက္ေရြးခ်ယ္မႈေပၚအေျခခံျပီး အမ်ားျပည္သူမေၾကနပ္မႈေတြ အရိွန္ၾကီးသြားတာပါ။ မိမိတို႔ အတၱအက်ိဳးစီးပြားသာၾကည့္ျပီးျပည္သူေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ၾကီးတခုလံုးကို က်ြန္စုတ္တဲ့ သရက္ေစ့ လို႔ စုတ္ျခာမဲြေတ သြားေအာင္လုပ္ခဲ့သလို ၂၁ ရာစုအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႔ အမ်ိဳးသားဇာတိမာန္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာေတြပါ က်ဆင္းသြားေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က စစ္ေခါင္းေဆာင္ အျငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကို ျပည္သူေတြက ဒီေန႔ထိ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးေနတုန္းပါ။ ျပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကမဲြေတေနေပမဲ့ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တိုင္းျပည္သယံဇာတေတြကို ဘနဖူးသိုက္တူးခဲံသူ( သိုက္တူးဖို႔ ဆက္လက္ၾကံရြယ္ဆဲ)ခရိုနီေတြေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက သူတို႔ ဥစၥာမတရား လုယက္ခိုး၀ွက္သူေတြလို႔ မေၾကမနပ္ျဖစ္ေနတာပါ။ဒီလို ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႔ စိတပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြ၊ နိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ရပ္တည္ခ်က္အျမင္ေတြကို ထည့္မတြက္မိလို႔ မိုးစက္Y တေယာက္သတင္းစာရွင္းပဲြ လုပ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာပါ။

သတိထားၾကည့္စရာတခုက မိုးစက္Y ကို ၀န္းရံေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း အင္အားစုေတြပါ။ ေရေပၚဆီလို႔ အမ်ားက ေခၚေ၀ၚၾကတဲ့တိုင္းျပည္မဲြျပီးသူေဌးျဖစ္ေနတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာပဲ့ရဲြ႔ေနသူေတြက အဲဒီအလွမယ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ေနတာစဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီအလွမယ္ကို ဘန္းျပျပီး သူတို႕ရဲ႔ စီးပြားေရးအတြက္ မဲဆြယ္မဲ့လူမႈေရးအေယာင္ျပ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အသံုးခ်ဖို႔ သက္သက္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မိုးစက္မဟုတ္ပဲတျခားသူတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆြယ္လို႔ရနိုင္တဲ့ တျခားအလွမယ္တေယာက္ဆိုရင္လဲ သူတို႔ဘက္ပါေအာင္ဆဲြမွာပါဘဲ။ အလွမယ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ကင္ပိန္းလုပ္တာ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးကုမၼဏီေတြ၊လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ၊ နာမည္ၾကီးခ်င္သူေတြရဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြပဲေလ..။ ကိုေက်ာ္သူလိုလူမႈ၀န္ထမ္းထူးခ်ြန္သူတေယာက္ေတာင္ နန္းခင္ေဇယ်ာ ကို လူမႈေရးနယ္ပယ္ထဲပါလာေအာင္ အားထုတ္ေသးတာပဲ။စစ္ခရိုနီအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြက သူတို႔ရဲ႔ ပဲ့ရဲြ႔႕ ေနတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ကို ျပန္ဆက္ေပးမဲ့သူဟာ မိုးစက္Y ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဖံုတက္ေနတဲ့သူတို႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ေျပာင္စင္ေအာင္ ေပၚလစ္တိုက္ေပးဖို႔ သူတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက မိုးစက္Y ကို အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ သိဒိၶတင္ေပးၾကတာျဖစ္တယ္။တကယ္ေတာ့ မိုးစက္Yဟာ ခရိုနီေတြရဲ႔ စီးပြားေရး တည္ၾကက္ဆိုတာကိုလည္းသတိျပဳမိဖို႔လိုပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က တိုင္းျပည္ရဲ႔ သယံဇာတေတြကို ယခင္ အာဏာရွင္ေတြေကာင္းစားစဥ္က သူခိုးေစ်းနဲ႔ ခတ္ေပါေပါရတုန္း နွစ္ရွည္ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ျပီး ေပါေခ်ာင္ေကာင္းအျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ကို ျပည္သူေတြ စက္ဆုတ္ရံြရွာမုန္းတီးေနတဲ့ ျပႆနာပါ။အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြရဲ႔ အေမြခံ ၾကံ႔ဖြတ္အစိုးရက ေက်းဇူးရွင္ေတြလို အကာအကြယ္လုပ္ထားတာကလည္းလူထုေဒါသကို တေျမ့ေျမ့ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးတခုလံုးကို ေမာင္ပိုင္စီးထားသလို၊က်င့္၀တ္ေတြပ်က္ျပားျပီး စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ တရုတ္နိုင္ငံကို အေၾကာင္းျပဳျပီးျပည္တြင္းက တရုတ္အရင္းရွင္ေတြကိုပါ မေၾကနပ္စိတ္ေတြရိွေနတာကို က်ေနာ္တို႔ သတိျပဳမိဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါ ျပည္သူေတြ ရင္ထဲ တေျမ့ေျမ့ေလာင္ေနတဲ့ မီးပြားၾကီးတခုပါ။ အဲဒီမီးကိုတို႔မိရိႈ႔မိရင္ ရခိုင္ျပည္က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆိုတဲ့ ပဋိပကၡထက္ ဆိုးတဲ့ စစ္မီးၾကီး ေတာက္နိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္ကိုအထက္ေအာက္ ၂ျခမ္းခဲြ ဓားလယ္ခုတ္ထားသလို ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းေတြနဲ႔ ကတုတ္က်င္းလုပ္ထားတဲ႔တရုတ္တပ္ေတြ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ခ်ည္းကပ္ဖို႔ ၾကံ႔ဖြတ္အစိုးရက တံခါးဖြင့္ထားျပီးျဖစ္တယ္။အရင္ အစိုးရ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚမႈနဲ႔၊ ဥာဏ္အေမ်ာ္အျမင္နည္းစြာ ငါးစာဟတ္မိခဲ့လို႔ တိုင္းျပည္တခုလံုးတရုတ္က်ြန္ျဖစ္ေတာ့မဲ့ ကိန္းကို ျပည္သူေတြက ရွင္းရွင္းၾကီး ျမင္သြားၾကပါျပီ။ ဒါကိုမေၾကနပ္ၾကဘူး။ မိုးစက္Yကို မေၾကနပ္တာထက္ တရုတ္ေတြ အရာရာ ၾကီးစိုးေနတာကိုမနွစ္ျမိဳ႔တာ၊ တရုတ္က ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ထားျပီး က်ြန္ျပဳစီမံကိန္းလုပ္ေနတာ ကို မေၾကနပ္လို႔မယ္စၾကာ၀ဠာလည္း တရုတ္မျဖစ္သင့္လို႔ ေအာ္ၾကတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ၾကည့္သင့္တယ္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမုန္းတီးမႈဆိုတာထက္ တရုတ္ အစိုးရ၊ တရုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ မတရားစီးပြားေရး၊နိုင္ံေရး အျမတ္ထုတ္မႈကို မေၾကနပ္တာျဖစ္တယ္။ တရုတ္နိုင္ငံဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးလမ္းေၾကာင့္မွာအေနွာက္အယွက္ၾကီးၾကီးေတြေပးခဲ့တယ္။ ဟိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအပါအ၀င္တကမၻာလံုးက ကုလသမဂၢ ကေန စစ္အစိုးရကို အေရးယူဖို႕ အားက်ိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာတရုတ္အစိုးရက အေထြေထြညီလာခံမွာ ဗီတိုအာဏာသံုးျပီး အၾကိမ္မ်ားစြာ ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးကိုစစ္အစိုးရေက်ာရိုးအျဖစ္ ေျဗာင္က်က်စြက္ဖက္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားသက္သက္သာၾကည့္ျပီးျမန္မာျပည္သူေတြ စီးပြားခ်ိဳ႔တဲ့၊ ပညာခ်ိဳ႔တဲ့၊ ဒီမိုကေရစီကင္းမဲ့မႈေတြ ျမင္ေပမဲ့ ဂရုမစိုက္တဲ့အထိလူသားက်င့္၀တ္ေရာ၊ အစိုးရ က်င့္၀တ္ပါ ပ်က္ခဲ့တယ္။ အနွစ္၂၀ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္ကို ေရစုန္ေမ်ာ္ေနတာၾကည့္ျပီးအျမတ္ေတြထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ထိ ေတာင္ေတြျဖိဳ၊ ေတာေတြရွင္း၊ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ထိ ေသရာပါဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္ေတြရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္နိုင္ငံက ပါးပါးလွီးခဲ့တယ္။ဒီကေန႔ မိုးစက္Yတရုတ္မ ျဖစ္လို႔ ဆန္႔က်င္တာထက္ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔တရုတ္ျပည္က ျမန္မာေပၚ မတရားခဲ့တဲ့ အနာေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚတာျဖစ္တယ္။ အနာေပၚ ဒုတ္က်သြားတာျဖစ္တယ္။ဒါဟာ.. နိုင္ငံေရးကျမစ္ဖ်ားခံတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈ ကို ေပါက္ကဲြျပေနတာလို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ၾကဖို႔လိုတယ္။

က်ေနာ္တို႔တေတြက ျမန္မာျပည္ဘြားတရုပ္မေခ်ာေခ်ာေလးတေယာက္ျမန္မာဂုဏ္ေဆာင္ျပီး စၾကၤာ၀ဠာမယ္ျပိဳင္ပဲြနြဲမွာကို လက္ခုတ္တီးပါတယ္။ ေၾကနပ္ရမွာပါ။ဒါေပမဲ့ရာစုနွစ္၀က္ေက်ာ္ေလာက္အၾကာ ပထမဆံုးေပၚလာတဲ့ ျမန္မာ့မယ္စၾကၤာ၀ဠာဟာ တရုတ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္တယ္လို႔တရုတ္နိုင္ငံကပါ ၾကြားလံုးထုတ္ေနတာကိုျမန္မာျပည္သူေတြက ခံပ်င္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ကဒီေနရာမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူတေယာက္ ျဖစ္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔အယူအဆရိွၾကပါတယ္။ ျမန္မာမယ္ဟာ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေနတာက တရုတ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔မႈကို သက္ေသျပေနသလိုပါပဲ..လို႔ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တရုတ္ရဲ႔ ၾသဇာကို ျပသေနတာလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ျပည္သူေတြအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမ်က္နွာမူသူေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြခံစားမႈကို နားလည္စာနာေပးရပါ့မယ္။

ဒီေတာ့ မိုးစက္Y ဘယ္ဘက္ကို ေရြးျပီး ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္အံုးမလဲဆိုတာပဲေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမွာပါ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ သူတို႔သေဘာဆႏၵေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပေနပါျပီ။ေသခ်ာတာက လူေပါင္းမွားေနလို႔ အားေပးေထာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့က်ေနတာပါပဲ။ ျဖဴခ်င္ျဖဴ၊ မျဖဴခ်င္မဲဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္နဲ႔ ေငြရွင္ ဓနရွင္ေတြဘက္ဆိုျပီးလြန္ဆဲြေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး စင္ျမင့္ေပၚမွာ အလွမယ္ေလး လွလွပပ ေလွ်ာက္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ေလာဘသားေတြရဲ႔ ေဒါက္ဖိနပ္စီးျပီး ကက္၀ပ္ခ္ ေလွ်ာက္မလား၊ ျပည္သူ႔ေမတၱာ ေဒါက္ျမင့္စီးျပီးပဲၾကြၾကြရြရြေလးေလွ်ာက္မလားဆိုတာေတာ့ မိမိေရြးခ်ယ္ခြင့္နဲ႔သာ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ဖိနပ္စီးရင္ သင့္ေတာ္မယ္၊ ေလွ်ာ္လဲမက်နိုင္ဘူး ဆိုတာကိုယ့္ဖာသာပဲ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔တေတြကေတာ့ မိုးစက္Y တေယာက္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႔နွလံုးသားစင္ျမင့္ေပၚမွာ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး ေခ်ာ္္မလဲေစပဲ ကက္၀ပ္ခ္ လွလွေလးေလွ်ာက္ရင္း ျပည္သူ႔ေမတၱာအလွသရဖူကို ဆြတ္ခူးနိုင္ဖို႔သာ ေမ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ..။

ကိုညိဳ( ေအာ္စလို)
(၁၀ ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၃)

(Arab News မွ 10 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “John Kerry: Myanmar reforms incomplete” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

ယခင္စစ္ဖက္ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေလးဒါဇင္ေက်ာ္ကို ေနာက္ဆံုးအေခါက္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ရက္အၾကာ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း” ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေဒသတြင္းထိပ္သီးညီလာခံက်င္းပရာ ဘ႐ူႏိုင္း ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဂၽြန္ကယ္ရီက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာေတြဟာ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွား စရာ ေကာင္းေပမယ့္ မျပည့္စံုေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ေတြ႕ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဆက္လက္ေပၚထြန္းလာမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါပဲ။” ဟု ဂၽြန္ကယ္ရီက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မက်န္ရွိေစရဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤါေန႔က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၆ ဦးကို ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဂၽြန္ကယ္ရီသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ျမန္မာသမၼတႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ထပ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ဂၽြန္ကယ္ရီသည္ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီက်န္း၊ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး တို႔ႏွင့္ လည္း အသီးသီးေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အာဏာရလာခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ဖမ္းဆီးခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သလို အေနာက္အုပ္စု အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ Sanction မ်ား႐ုတ္သိမ္း ေပးမႈကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ကာလရွည္မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း သိသိသာသာတိုးတက္မႈ ရွိလာခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာတြင္အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမားက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးျခင္း သူမႏွင့္ NLD ပါတီကို မႏွစ္က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ အပါအဝင္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္းဆက္လက္ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ ထားဆဲျဖစ္သည့္အျပင္၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ ျမန္မာတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက အေကာင္း႐ႈ ျမင္ေပးျခင္းကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု သိရွိရသည္။

Yangon chronicle