10/14/13

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ လက္ခံက်င္းပရမည္ ျဖစ္တဲ့အတြက္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ခ်ဴခ်ာလွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဝင္ထြက္သြားလာၾကမည့္ ဧည့္သည္ မ်ားကို ႏုိင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္အင္တာနက္တို႔သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေန၊လြန္ခဲ့ေသာ ခုႏွစ္ႏွစ္ကမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္မွ နာရီအတန္ၾကာေဝးကြာေနျခင္း။

(11 Oct 2013 ရက္စဲြပါ Foreign Policy မွ Catherine A Traywick ေရးသားေသာ As New ASEAN chair, Myanmar braces for year of 1000 meeting ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၾကာသာပေတးေန႔က ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠဌရာထူးေနရာ အတြက္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိမႈ အေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏ ဖိအားမ်ားေပးျခင္းေၾကာင့္ ဥကၠဌရာထူးကို ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအသင္းႀကီး၏ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံ က်င္းပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ား လာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လာလတၱံေသာ အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ကို လည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ခ်ဴခ်ာလွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဝင္ထြက္သြားလာၾကမည့္ ဧည့္သည္ မ်ားကို ႏုိင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။ယခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို လက္ခံက်င္းပစဥ္က ၎၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၏ ဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေနကို အားလံုးက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ ရပါသည္။ ပထမဆံုး ျမင္ေတြ႕ရေသာ အခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုႏွစ္ႏွစ္ကမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္မွ နာရီအတန္ၾကာေဝးကြာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား အတြက္လည္း ဟုိတယ္ခန္း လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း (ေနျပည္ေတာ္သည္ အခန္း ၃၀၀၀ သာေပးႏုိင္ပါသည္) ေဟာ္တယ္မ်ားမွာ ATM စက္မ်ား တပ္ဆင္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧည့္သည္မ်ားမွာ ႏွစ္နာရီခန္႔ေဝးကြာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သာ ေနထုိင္ေနရျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ (ယခုႏွစ္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းေဝးကို ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ က်င္းပရာ ဘ႐ူႏုိင္းရွိ ဟို ယ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ရွိ အခန္းမ်ားသည္ လာေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္း မ်ားကို ေကာင္းစြာလက္ခံထားႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္)။ မၾကာခဏ မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကလည္း ဖိုရမ္အေပၚအမ်ားယံုၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေကာင္း လာႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္အင္တာနက္တို႔သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္ ရွိေနပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ NGO အမ်ားစုသည္ အင္တာနက္အဆက္မျပတ္ရႏုိင္ေသာ ေစ်းႀကီးသည့္ ေဟာ္တယ္မ်ားတြင္ သာ ၎တို႔၏ ႐ံုးခန္းမ်ားကို ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မၾကာမီက အထိပင္ ကုလသမဂၢ ေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ ကေရာ ၎တို႔၏ ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ Traders ဟိုတယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ခဲဲ့ပါသည္။ ဟိုတယ္ကလည္း တိုးလာေသာ ဧည့္သည္မ်ားေၾကာင့္ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ေစ်းတက္လာျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႐ံုးခန္းမ်ားကို ႏွင္္ထုတ္ေနပါသည္။ ဟိုတယ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေနေသာ္လည္း အခန္း လိုအပ္ခ်က္ကရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခု အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာဆီယံဥကၠဌ အျဖစ္ေၾကာင့္ လာေရာက္မည့္သူမ်ားအျပင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဧည့္သည္တစ္သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ႏုိင္သည္ဟု အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ အားကစားသမား (၇၀၀၀) ေက်ာ္လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲသည္ တုိင္းျပည္၏ ခရီးသြားက႑အေပၚ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မည့္စြမ္းရည္ကို အမွန္တကယ္ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားဝန္ႀကီးကလည္း အဆိုပါ ပြဲေတာ္မ်ားအတြင္း ဟိုတယ္ အခန္းခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဟုိတယ္ခန္း ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ားသည္ အနာဂတ္ခရီးသြားက႑အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

ဒီရက္ပိုင္း အေတာ္ၾကာၾကာၿငိမ္ေနခဲ့တဲ့ ဗုံးကိစၥ ျပန္ေပၚလာျပန္ၿပီ။ “ ေျပာျပန္ရင္လည္း ေအာင္မင္းလြန္ရာက်မယ္” ဆိုသလိုပဲ။ သူတို႔မႀကိဳက္တာ၊ မလိုလားတာ၊ စိုးရိမ္တာ၊ အလိုမက်တာ တစ္ခုခုရွိလာရင္ တျခားေနရာမွာ ျပႆနာတစ္ခု ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူေတြကို လမ္းလႊဲေလ့ရွိတာ အခုမွ မဟုတ္ဘူး။ အာဏာရွင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးပဲ။

ျမန္မာျပည္က ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းသြားလုိ႔မရဘူးဆိုတာ ေျပာရင္ အစိုးရေလသံနဲ႔အတူတူပဲတို႔၊ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲတုိ႔၊ စစ္တပ္နဲ႔ အမ်ဳိးေတာ္သလားလို႔ စတဲ့ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ရိတိတိ၊ ေအာက္ဂလိအာသံေတြ ေသာေသာညံညံ ထြက္လာတတ္တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အြန္လိုင္းေပၚမွာ သူတို႔ေလာ္ဘီလုပ္ခ်င္တဲ့သူဘာလုပ္လုပ္ ဘုရားလိုကိုးကြယ္မတတ္ အမႊန္းတင္ၾက၊သူတို႔ေနာက္လုိက္ေတြ၊ အေပါင္းအပါေတြ “အိပ္ခ်င္လိုက္တာ”တို႔၊ “ ေခါင္းမူးေနတယ္“တို႔ စတဲ့ ဘာမွ ေရစာမပါ ေပါက္တတ္ကရ တင္တာေတြကိုေတာ့ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး လုိက္ခ္ “ႀကိဳက္တယ္”လုပ္၊ သူတို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လို႔ ယူဆတဲ့သူမွန္သမွ်ကို အကြက္ေခ်ာင္း၊ အမွားေစာင့္ၿပီး ငယ္က်ဳိးငယ္နာေဖာ္၊ အပုတ္ခ်၊ နစ္နစ္နာနာေျပာ၊ ေအာက္တန္းက်က် ဖ႐ုႆဝါစာေတြနဲ႔ ဆဲဆိုေနၾကတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ အစိုးရဘက္ကေန ဆန္က်င္ဘက္လို႔ ယူဆတဲ့သူအားလုံးကိုလည္း အြန္လိုင္းေပၚက အုပ္စုတစ္စုက အဲလိုလုပ္ေနတာပဲ။ အဲေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အတူတူပဲ။ သူမ်ား ေစရာသြား၊ ထားရာေန၊ ခုိင္းတာလုပ္ေနရင္ ေရွ႕ေရးေနာက္ေရး ဘာမွမေတြးပဲ ျဖဳတ္ဦးေႏွာက္နဲ႔ တူတဲ့သူေတြ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ႐ႈးတိုက္တိုင္း ကိုက္ေနတဲ့ ေခြးဆိုးေတြလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဘာျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ မစဥ္းစားတဲ့ လက္ပါးေစေတြလို ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘယ္ဖက္ကိုမွ အဲလို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔တေတြကို အဲလိုျဖစ္ေအာင္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္ခိုင္းေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းခြပ္ေလ ေနာက္ကြယ္ကေန ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးလုပ္ေနေလ ျဖစ္မွာေပါ့။

ဒီေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက က်ေနာ္တို႔အားလုံးထင္ထားတာထက္၊ ေတြးထားတာထက္၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပို႐ႈပ္ေထြး၊ ပိုနက္နဲ၊ ပိုခက္ခဲၿပီး ပိုညစ္ပတ္တယ္။ အခုလက္ရွိကာလက စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံးပဲ။ ဒီကေန႔ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေတြေပၚကေနၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာေနတဲ့သူေတြက ေသခ်ာေလ့လာထားလို႔၊ အတြင္းအျပင္အေျခအေနကို သိလို႔၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ႀကဳံခဲ့၊ ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓကေတြ၊ ျမန္မာျပည္သမိုင္းမွာတင္ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဥပမာေတြနဲ႔ အဲဒါေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္မႈေတြကို ရိပ္မိလို႔ ေျပာေနတာ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေျပာေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးအတြက္ စိုးရိမ္လို႔ေျပာေနၾကတာ။ အဲလို ေျပာတဲ့သူေတြကို အရင္ပုံစံေဟာင္း စတီရီယိုတိုက္ပ္ တစ္ေၾကာင္းတိုက္ေတြးနည္းလိုပဲ သူ႔လူ၊ ငါ့လူ၊ ရန္ ငါ စည္းခြဲၿပီး အာဏာနဲ႔ နီးစပ္သြားလုိ႔ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ သက္သက္ဆဲေနၾကတယ္။ ကိုယ္သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ရယ္ဒီကယ္ လမ္းေၾကာင္းမွန္းမသိဘူး။

ျမန္မာျပည္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္။ အာဏာအတြက္ဆုိ ဖေအအရင္းကိုေတာင္ ျပန္သတ္ၿပီး နန္းလုခဲ့တာ။ အာဏာအျပင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပါလာရင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး အဲဒါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔လုပ္ခဲ့တာ။ အေႏွာက္အယွက္ အတားအဆီးလို႔ ထင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့အားလုံးကို အေပ်ာက္ရွင္းဖို႔ ဝန္မေလးခဲ့တာ။ ေငြေလး သုံးေလးေထာင္နဲ႔ သံဃာေတြကိုေတာင္ ဝါးရင္းတုတ္နဲ႔ ႐ုိက္သတ္ရဲတာ။ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ အာဏာရယ္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာရယ္၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကိုမဆို ေျမကမာၻေပၚကေန ရွင္းပစ္ဖို႔အထိ ဝန္ေလးတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး။

ကြင္းက သူ႔ကြင္း။ ကိုယ္က ေလာေလာဆယ္ ဧည့္သည္အသင္းအေနနဲ႔ လာကစားရတာ။ အဲေတာ့ ကစားပြဲကို ပညာနဲ႔ ကစားတတ္ဖို႔လိုမယ္။ သည္းခံမႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာတတ္ဖို႔လိုမယ္။ စိတ္ရွည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔လိုမယ္။ ခြင့္လႊတ္မႈနဲ႔ ေလးစားမႈရေအာင္လုပ္ဖို႔လုိမယ္။ သေဘာထားႀကီးမႈနဲ႔ ေနာင္တရေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုမယ္။ ကိုယ္ကစားေနရတဲ့ ၿပိဳင္ဖက္အသင္းအေၾကာင္း မသိရင္ ႏိုင္ခ်င္ေဇာနဲ႔ ကစားရင္ အမွားမ်ားတတ္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ႐ႈံးသြားတယ္။ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ခ်င္ရင္ ႏွစ္ဖက္ကစားသမားအားလုံးနဲ႔ ဒိုင္သုံးေယာက္စလုံးက သေဘာတူတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကို အရင္စျပင္ရင္ သူမႏိုင္ ကိုယ္မရႈံးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္ဖက္က ႏိုင္ခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းအားလုံး အစအဆုံးျပင္မယ္ စိတ္ကူးရင္ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ကစားပြဲ ဖ်က္တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားတတ္တယ္။ ကစားပြဲပ်က္ရင္ ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း ကေတာက္ကဆျဖစ္မယ္၊ အဲဒါမွာ အရံကစားသမားေတြ၊ နညး္ျပေတြပါ ပါလာမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ၾကည့္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြပါ ကြင္းထဲ ဝင္လာမယ္။ အဲဒါဆို ကြင္းအျပင္မွာ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူထားတဲ့ သူေတြ ကြင္းထဲေရာက္လာမွာေပါ့။ ဒီ့ထက္ဆိုးတာက ဂုိးသြင္းေကာင္းတဲ့ ကစားသမားတစ္ေယာက္ေယာက္ ဒါမဟုတ္ အသင္းကက္ပတိန္ သို႔မဟုတ္ အသင္းနည္းျပကို အႏၱရာယ္ျပဳလာႏုိင္တယ္။ ကိုလံဘီယာမွာလို ေသနပ္နဲ႔ ဝင္ပစ္သြားရင္ ပြဲခ်င္းၿပီးသြားမယ္။ အဲေတာ့ လိမၼာပါးနပ္တဲ့သူမ်ားလို ပြဲကို ထိန္းကစားတတ္ဖို႔လိုမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းစရာ အျဖစ္အထိပါ ႀကဳံရႏိုင္တယ္။ အဲေတာ့မွ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံး ကိုယ္က်ဳိးနဲပါေပါ့လို႔ အာၿဗဲႀကီးေတြနဲ႔ ေအာ္ငိုေနလဲ အပိုပဲ။ အဲဒါကို နည္းနည္းေလာက္ အရွည္ကေလး ေတြးၾကည့္ရင္ ေပၚတယ္။

က်ေနာ္ လက္ရွိအေျခအေနေတြကိုၾကည့္ၿပီး အေတာ္ႀကီးကို စိတ္ပူမိတယ္။ အခုဗုံးကိစၥေပၚလာေတာ့ က်ေနာ့္စိုးရိမ္ေသာက ပိုႀကီးသထက္ႀကီးလာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ခံစားမႈအတိုင္းလုပ္ၾကရင္၊ အဆိပ္လူးျမွားနဲ႔တူတဲ့ လက္ခုပ္သံေတြေနာက္ လိုက္ၾကရင္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းစရာေတြ ျဖစ္လာမွာ မလိုလားဘူး။ အဲဒီအေတြးနဲ႔ မနက္ဖန္ထုတ္ သတင္းစာအတြက္ ေခါင္းႀကီးေရးျဖစ္တာကို အြန္လိုင္းက မိတ္ေဆြမ်ား ႀကိဳဖတ္လို႔ရေအာင္ ေဝဖန္ဖို႔နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိထားလို႔ ရေအာင္ ဒီေန႔ ႀကိဳတင္လိုက္တယ္။ ဆဲမယ့္သူေတြလည္း ဆဲၾကမွာေပါ့။ မတတ္ႏုိင္ဘူး အဆဲခံၿပီး ေျပာဖို႔လိုရင္ ေျပာရမယ္ေလ။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ က်ေနာ့္ စိတ္ေစတနာ သန္႔တယ္။ က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္လည္း လိပ္ျပာသန္႔တယ္။ ဒီစကားမွန္ေၾကာင္း သစၥာျပဳႏိုင္တယ္။ အဲဒီသစၥာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို လက္ေတြ႔က်က် ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ၾကေစ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးလုံး ေအးခ်မ္းသာယာၾကေစ၊ လက္ေတြ႔က်၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိၿပီး ဘယ္ဖက္ကိုမွ မထိခိုက္ေစတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းနဲ႔ ျပႆနာမွန္သမွ် ေျပလည္ႏုိင္ၾကေစ၊ က်ေနာ့္ အယူအဆကို သေဘာမတူဆန္႔က်င္ဆဲဆိုလိုသူမ်ား၊ က်ေနာ့္ကို မလိုမုန္းတီးသူမ်ားလည္း အထက္ကအတုိင္း အက်ဳိးခံစားၾကေစ။ က်ေနာ္လည္း တူေသာ အက်ဳိး ခံစားရေစ။

တရားခံ ဘယ္သူလဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က နာရီပိုင္းအတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းမတိုင္မီ ျဖဴးၿမိဳ႕တြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗုံးတစ္လုံးေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ေသာ္ ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၂၀ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ဗုံးလန္႔မႈမ်ား၊ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ ဗုံးေတြ႔ရွိမႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ ဗကပ ေခၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕ကို အေသးစိတ္ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တရားခံမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားကိုမူ ထုိကဲ့သို႔ ဗုံးခြဲသူေနာက္မွ လိုက္ၾကည့္ထားသည့္အလား အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရွင္းလင္းသည္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို မေတြ႔ရေပ။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္လကၡဏာမွာ ေအးခ်မ္းစြာေနလိုၾကၿပီး တစ္ပါးသူ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ ဒုကၡေရာက္ေစရန္ တမင္သက္သက္ ဒုကၡေပးျခင္း၊ အသက္အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း စသျဖင့္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားတတ္သည့္ သေဘာမရွိေပ။ သမိုင္းတြင္ အာဏာအတြက္ ဖခင္အရင္းကိုသတ္၊ မင္းညီမင္းသားမ်ားကိုသုတ္သင္ခဲ့သည့္ နန္းတြင္းလုပ္ႀကံမႈ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ျငား အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္မူ ထိုမွ် ရက္စက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္မွတစ္ပါး အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ထုိမွ်ေလာက္ ရက္စက္ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိး မရွိခဲ့ဆိုသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ရက္စက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသတို႔တြင္ အျပန္အလွန္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ေထာင္ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္မွတစ္ပါး ျပည္သူလူထုကို အဓိကဦးတည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၀၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစကာ အမ်ားျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစေသာ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အာဏာသုံးရပ္ကို တစ္သီးတစ္ျခားစီ ခြဲျခားက်င့္သုံးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစကာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္လွည့္စီျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ မ်ာစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေပသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အားလုံးနီးပါးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဗုံးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲရန္ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက ႀကံစည္က်ဴးလြန္ေနသနည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစလိုသနည္း။ ထိုသို႔ထိခိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္ရသြားသနည္း။

မ်ားစြာစဥ္းစားစရာရွိသည္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို မလိုလား၊ ဆန္႔က်င္လိုသူမ်ားသာ ဤသို႔က်ဴးလြန္ဖြယ္ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္။ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္အင္အားစုတို႔က က်ဴးလြန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ရိပ္စားမိႏိုင္စရာရွိသည္။ ထို႔အတူ ယခင့္ယခင္ အတိတ္ကာလ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ပါက အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္သူမ်ားထက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္သူဟု ယူဆရသည့္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အျပစ္မရွိသူ အျခားတစ္ဦးဦးကို ဇြတ္ဝံခံခုိင္းသည့္ပုံစံမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္ကိုလည္း အထူးသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၊ အာဏာသုံးရပ္၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေဇာေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ႀကီးစြာထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

-ေက်ာ္မင္းေဆြ
အယ္ဒီတာ(၁၄-၁၀-၂၀၁၃)

ညီမေလး သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာပါ..
----------------------------------

ကၽြန္ေတာ္အရမ္းခင္တဲ႔ ညီမေလးတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္.အရင္က အေမစုကို အကုန္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ထင္ခဲ႔တယ္.
အေမစုမွ အေမစု..တဲ႔အခုက်ေတာ႔ အေမစု ကဘာမွမလုပ္ႏိုင္မွန္း သိသြားျပီတဲ..သူက..ကုလားေတြဘက္ကလိုက္တယ္.လို႔ၾကားတယ္..တဲ႔
အဲဒါဘယ္လိုလုပ္မလဲ.....တဲ႔..

-----------------------------

ညီမေလးကို..ကၽြန္ေတာ္ ဒီပိုစ္႔ထဲကေနပဲ..စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါ႔မယ္....၊

ဒီေမးခြန္းေၾကာင္႔......ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္မိတာက.သာမန္ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုပဲလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားတဲ႔သူအခ်ိဳ႔ဟာ..
မီဒီယာအခ်ိဳ႔နဲ႔ Social မီဒီယာေတြကတက္လာတဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔မွဳေတြေနာက္ကိုေျမာပါႏုိင္တဲ႔အလားအလာရွိတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာပါတယ္၊

၀ါဒျဖန္႔သူေတြနဲ႔အာဏာရွင္ေတြဟာ...လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ ထင္ရွားမွဳနဲ႔ လူအမ်ားကအာရုံစူးစိုက္မွဳေတြကို အသံုးခ်ျပီး အာဏာရွင္အုပ္စုဘက္ကို..
ျပည္သူေတြက ျမားဦးမလွည္႔ေအာင္ပါးနပ္စြာ လွည္႔ပတ္ကစားသြားၾကပါတယ္..၊

အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးအိုင္ကြြန္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ေဒၚစုကို ျပည္သူအခ်ိဳ႔ စိတ္နာေစဖို႔အတြက္.."လူ႔အခြင္႔အေရး Vs ဘာသာေရး "စစ္မ်က္ႏွာကို
ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ဖြင္႔ခဲ႔ၾကပါတယ္...လူ႔အခြင္႔အေရးညံ႔ဖ်င္းခဲ႔လို႔ သူတို႔ကိုကမၻာကအဖက္မတန္သလိုထားခဲ႔တာကိုအခုထက္ထိ အညွိဳးထားေနၾကဟန္တူပါတယ္..၊

အဲဒီစစ္မ်က္ႏွာမွာ ပြဲဆူေစဖို႔ကေတာ႔.ျပည္သူေတြစိတ္ထဲမွာ ဘာသာျခားေတြကိုမုန္းတီးသြားေစမဲ႔အေရးအခင္းေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ ဖန္တီးခဲ႔ၾကတာပါပဲ။
ဘာသာေရးမုန္းတီးဓာတ္ခံရွိသူေတြေပါမ်ားလာရာမွ..အဲဒီသူေတြထဲကို..စနစ္က်နတဲ႔စကားေတြပဲေျပာတတ္တဲ႔..ေဒၚစုပါတီရဲ႔...အာေဘာ္တစ္ခုကိုထည္႔သြင္းျပီး လူေတြရဲ႔မွ်ားဦးကို
ေဒၚစုဘက္လွည္႔ေစခဲ႔ပါတယ္..

အဲဒီအတြက္ အာဏာရွင္ေတြထြက္ေပါက္ေခ်ာင္သြားသလို..ဘဂႍလီေတြကို ၀ိွဳက္ကဒ္ေပးတာေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကိုနယ္စပ္ေဒသဖြား ဘဂႍလီေတြထည္႔သြင္းတာေတြစတဲ႔
သမိုင္းတရားခံျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေနအထားေတြကိုပါ..ျပည္သူက အာရုံမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္...၊

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ ေဒၚစုကလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေပမဲ႔..အာဏာရွိတာမဟုတ္သလို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဆိုတာလဲ.သူရရွိထားတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္အဆင္႔နဲ႔ တရာဥပေဒေကာ္မတီ
ဥကၠဌ ရာထူးပဲရွိပါတယ္..၊အစိုးရ၀န္ၾကီးအဆင္႔ နဲ႔ေတာင္မွ..လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ၊အေဆာင္အေယာင္နဲ႔ရာထူးအဆင္႔ျခင္းယွဥ္ရင္...ဆီနဲ႔ေရ လိုကြာျခားေသးတာပါ..
အစိုးရကေပးတဲ႔ ...အိမ္တစ္လံုးကားတစ္စီးေတာင္မရွိလို႔ေနျပည္ေတာ္မွာ အိမ္ငွားေနရတာပဲၾကည္႔ပါေလ..ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုးအဆင္႔ေတာင္ အစိုးရဆီကရတဲ႔
သင္႔ေတာ္တဲ႔အေဆာင္အေယာင္ရွိပါေသးတယ္...

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲျဖစ္မွပဲ...သူလုပ္လို႔ရႏိုင္မွာေတြအမ်ားၾကီးပါ...အဲဒါေၾကာင္႔လဲ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ပြင္႔လင္းစြာေျပာခဲ႔တာပါပဲ..
သူေျပာတာဒီ႔ထက္ရွင္းတာမရွိပါဘူး..အေမရိကန္စတဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာလဲ..သမၼတေလာင္းတိုင္းက ..ဒီလိုပဲေျပာပါတယ္..
ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္အေရြးခံမွေတာ႔..သမၼတျဖစ္ခ်င္လို႔ေပါ႔ဗ်ာ.

တိုင္းျပည္ကိုမလြဲမေရွာင္သာအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္...ဆိုတဲ႔စကားမ်ိဳးတြင္တြင္သံုးျပီး..ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္လို႔အကုန္ေရာင္းစားသြားတဲ႔ သူမ်ိဳးေတြကို ၾကိတ္ေလးစားေနတဲ႔
အတန္းအစားေတြသာ...ေဒၚစုရဲ႔ပြင္႔လင္းမွဳကို ေ၀ဘန္ၾကတာပါ..၊

အဲဒီေတာ႔ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကိုသာ...ယူထားတဲ႔ရာထူးေတြ..ယူထားတဲ႔အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔တန္ေအာင္ လုပ္ရမဲ႔သူေတြမလုပ္ေသးတာကို..အရင္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။

ေဒၚစုမွာရွိတာကေတာ႔..သူ႔အရည္အခ်င္းေတြပါပဲ..ႏိုင္ငံတကာေလးစားမွဳ ၊ပညာတတ္ဆန္မွဳ ၊ဇြဲ..၊အျမင္က်ယ္မွဳနဲ႔ ...ဆင္ျခင္တံုတရားျဖစ္ပါတယ္...
မည္သည္႔ႏိုင္ငံကိုမဆို ပြဲလယ္တင္႔ပါတယ္..သူေျပာတဲ႔စကားမွာ မွတ္သားစရာေတြရွိပါတယ္..နာမည္ၾကီးကမၻာ႔တကၠသုိလ္ၾကီးေတြကေက်ာင္းသားေတြကအစ
အေလးအနက္ထား သံုးသပ္ၾကပါတယ္..စင္ကာပူလိုစီးပြားေရးႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုကို သူမွတ္ခ်က္ေလးတစ္ခုခ်လိုက္တာနဲပဲ အဲဒါကိုသြက္သြက္ခါေအာင္သံုးသပ္ေနၾကပါျပီ.၊

အဲဒီလိုသြားတဲ႔ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္တိုင္းမွာ..ႏိုင္ငံတကာကသြားဖိတ္ၾကားစီစဥ္လို႔သြားရတာခ်ည္းပါပဲ..အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျဖဳန္းေနတယ္ထင္ပါသလား...၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ အထင္ၾကီးအားက်ျပီးစား၀တ္ေနေရးေျပလည္ေအာင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ႔.ႏိုင္ငံေတြအာဏာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္
က်မ္းမာေရး ၊ပညာေရးကအစ၊ေနေရးထိုင္ေရးအထိ အေမေက်ာ္ေဒြးေတာ္လွမ္း ယံုၾကည္ခဲ႔တဲ႔..အေနအထားရွိေနတဲ႔ ႏိုင္ငံၾကီးေတြကေတာင္သူ႔ကိုေလးစားမွေတာ႔..
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ...ႏြားေျခရာခြက္ထဲကေနရုန္းထြက္သင္႔ပါျပီ..

ဒီေလာက္ ထက္ျမက္ေနတာကို ဘာလို႔အစိုးရထဲမေရာက္တာလဲ လို႔ေမးရင္ေတာ႔..လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ ၀ိွဳက္ကဒ္ကိစၥအေရးယူဖို႔စတဲ႔အဆိုေတြေတာင္
၀ိုင္းကန္႔ကြက္ခံရတာ...တစ္ေယာက္ကိုတစ္မဲသာေပးခြင္႔ရွိတဲ႔ေဒၚစုပါတီရဲ႔အင္အားအနည္းငယ္က သူလုပ္သင္႔တာေတြပဲလုပ္လို႔ရမွာဆိုတာသေဘာေပါက္ပါတယ္..

အာဏာရွင္ေတြဟာ...ေဒၚစုကို သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ဖို႔ေနေနသာသာ..၀န္ၾကီးအဆင္႔ေတာင္ျဖစ္ေစခ်င္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္..ထက္ျမက္တဲ႔ေဒၚစုသာ၀န္ၾကီးျဖစ္လို႔ရွိရင္..၊
အတြင္းစည္းထဲေရာက္သလိုျဖစ္ျပီး...၀န္ၾကီးဌာနေတြမွာ ၾကိတ္ရွင္းေနရတဲ႔အာဏာရွင္ရဲ႔အရွဳပ္ထုတ္ေတြကို
ေျမလွန္မွာကို အမွန္တကယ္ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကမွာပါ...

ဥပမာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥသာတကယ္ရွိခဲ႔ပါက..ေဒၚစု ဘ႑ာအခြန္၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုရွင္းမလဲ..

ျမစ္ဆံုကိစၥ...ေဒၚစုသာ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ..

သစ္ေတြေျပာင္ေနတဲ႔ကိစၥ..ေဒၚစုသာသစ္ေတာ၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ..

ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းေတြ၊ဂက္စ္ေရာင္းရေငြေတြကိစၥ..ေဒၚစု စြမ္းအင္၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ..

ေၾကးနီေတာင္ေတြသယံဇာတသိုက္ေတြ၊ရတနာသိုက္တူးတာေတြကိစၥ..ေဒၚစုသာ...သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္..ဘယ္လိုေျမလွန္မလဲ..

ဦးပိုင္ကိစၥေတြ၊ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြဆင္းရဲတာေတြကို..ေဒၚစုသာစီးပြားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္၊ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္..၊ဘယ္လိုရွင္းထုတ္မလဲ...

အဲဒီ အေျခအေနေတြကို...၊ေဒၚစုေျပာေျပာေနတဲ႔..တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳရွိေရး နဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးစတဲ႔ေပတံေတြနဲ႔တိုင္းတာနဲ႔ကို...အကုန္..ခါဆင္းသြားမွာပါ..၊

အဲဒီလိုအေနအထားေတြကို..ဘယ္သူကမေတြးပဲ...မေၾကာက္ပဲေနမွာလဲဗ်ာ..၊

အဲဒီေတာ႔ ေဒၚစုဟာ..ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္..အာဏာရွင္ေတြဟာ...ေဒၚစုကို...သမၼတလို ႏိုင္ငံ႔ဦးေသွ်ာင္အျဖစ္ထားဖို႔ေနေနသာသာ..
ဘယ္သူက...၀န္ၾကီးအဆင္႔ေတာင္ျဖစ္ေစခ်င္မွာလဲေနာ္..

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔...

တရုတ္ျပည္ရ႔ဲအိပ္မက္ပါ...
တရုတ္ျပည္ဟာအႏိၵယသမုဒၵရာဘက္ကိုထြက္တဲ႔ထြက္ေပါက္ကိုအိမ္မက္မက္ေနခဲ႔တာၾကာေပါ႔ဗ်ာ...၊ျမန္မာျပည္ရဲ႔သယံဇာတကိုလဲ အလကားနီးပါးရေသးတယ္..
ျမန္မာျပည္ေျမကိုနင္းျပီး...ေဒသတြင္းမွာ သူ႔ၾသဇာခ်ဲ႔ထြင္လို႔လဲရေသးတယ္ဆိုတာ..ဘယ္ေလာက္ေတာင္.ရခဲ႔တဲ႔အခြင္႔ေရးပါလဲ..၊

ကိုယ္႔ျခံထဲက ေရြအိုးေတြကိုလဲ တူးသြားေသးတယ္..၊ကိုယ္႔ကိုလဲ...မုန္႔ပဲသားေရစာေလာက္ပဲေပးေသးတယ္..ကိုယ္႔အိမ္ဦးခန္းမွာလဲ..ထိုင္ေသးတယ္..
ကိုယ္႔ျခံကိုေျခကုတ္ယူျပီး..ပတ္၀န္းက်င္ကိုလဲရန္ရွာလို႔ရတယ္..ဆိုေတာ႔ကာ...ျမန္မာျပည္ဟာ..တရုတ္ရဲ႔ အလကားရတဲ႔
အဖိုးတန္ဆုတစ္ဆုပါပဲ..၊

ျမန္မာအစိုးရက...ညံ႔ဖ်င္းစြာနဲ႔..သာမန္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုလို႔ပဲျမင္ေပခဲ႔မဲ႔..တရုတ္ေတြရဲ႔.စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ျဖစ္တဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္
ျဖစ္တဲ႔....အနာဂတ္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို..ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ႔.ရခိုင္ျပည္နယ္..၊ ေက်ာက္ျဖဴေဒသၾကီးကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ရျပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာ..
အဲဒီ စိတ္ကူးယာဥ္အိပ္မက္ၾကီး ေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္.ကာကြယ္ဖို႔လိုလာပါတယ္...

အဲဒါကေတာ႔.ႏိုင္ငံတကာမွာ၀င္ဆံ႔တဲ႔.ေဒၚစုသာသမၼတျဖစ္ရင္..သူတို႔ရဲ႔အိပ္မက္ေတြ ေပ်ာက္သြားႏိုင္မလား..ဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္မွဳေတြပါပဲ..၊

အဲဒီအတြက္..ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ..တရုတ္ရဲ႔..စိတ္ကူးယာဥ္အိပ္မက္ေတြကိုျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေျခရွိေနတဲ႔..ထက္ျမက္တဲ႔အျမင္ရွိတဲ႔...ေဒၚစုကို...လက္မခံပဲ မုန္းတီးေနမွ..ျဖစ္မွာပါ...၊
အဲဒါေၾကာင္႔..ေဒၚစုနဲ႔ NLD ကို စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ႔ေဒသခံေတြက.မုန္းတီးေစေရးအတြက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔လုပ္ၾကဦးမွာပါပဲ...၊

အဲဒါကိုနားလည္ၾကဖို႔လိုပါတယ္...၊

အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ သတိထားဖို႔လဲလိုပါတယ္..

အေနအထားေတြက ႏိုင္ငံေရးေတြမဟာဗ်ဴဟာေတြကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေတြ အမ်ားၾကီးပါေနပါတယ္...၊

ေသခ်ာတာကေတာ႔..

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ..ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဂုဏ္တက္ေစတာေဒၚစုေၾကာင္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..

ျပီးရင္..သူမဟာ..ကမၻာမွာ နာမည္တစ္လံုးနဲ႔ေနပါတယ္..၊ေျပာဆိုသံုးသပ္မွု မွန္ကန္ပါတယ္..၊
ပညာနဲ႔ဆင္ျမင္မွုရွိပါတယ္...၊

ကၽြန္ေတာ္ ေမးခ်င္ပါတယ္..

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မတိုးတက္တဲ႔ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ..ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ..ပညာတတ္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ
ခံရဘူးပါသလားး ?
ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းပါပဲ.......

သူသာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိရင္..ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မွဳယႏၱယားကိုင္တြယ္ပံုေတြကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..၊
ကမၻာ႔တိုးတက္တဲ႔ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေတြက..သူ႔ဆီလာမွာျဖစ္ပါတယ္

အဲဒီအခ်ိန္မွာ..သူ႔အရည္အခ်င္း သူ႔သိကၡာၾကီးနဲ႔..ဘာမွဟုတ္တဲ႔..ျပည္သူေတြလက္မခံတဲ႔..ကုလား..ဆိုတာၾကီးကို..အလကားေန..အမိုက္ခံျပီး..
.ဘယ္သူအေရးေပးေနမွာလဲဗ်ာ..

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျပီး..ထင္ရာစိုင္းခဲ႔တဲ႔..ကမၻာက ၀ိုင္းပယ္ခံရတဲ႔...လူမိုက္အာဏာရွင္မွမဟုတ္ေပပဲ...ေနာ္

-------------------------
ညီမေလးလဲ သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္ဗ်ာ..

(ပုရစ္)

*** ဗုံး.............သတိ ***
================

• မုိင္းလုိ႔ယူဆရတာနွင့္ လုံးဝမထိပါႏွင့္

• ေဘးတြင္ သဲအိပ္ ေရျဖည့္ ပလတ္စတစ္ပုံး မ်ားျဖင့္ဝန္းရံပါေျဖး ညွင္းစြာ လုပ္ပါ

• အရွိန္ေၾကာင့္အသက္ ဝင္နုိင ္ပါသည္။

• ဓါတ္ပုံမရုိက္ပါနွင့္ အလင္းေၾကာင့္ကဲြေအာင္ လုပ္လုိ႔ရပါသည္။

• အသံမဆူည ံပါေစႏွင့္ အသံေၾကာင့္လည္း ကဲြနုိင္ပါသည္ ။

• စပ္စုသူမ်ားအနားမေနပါေစႏွင့္

• အေယာင္ျပျပထားျပီး လူမ်ားမွ ရွင္းမည့္သူလာမွ အေဝးထိန္းခြဲနုိင္ပါသည္ ။

• မုိင္းမေထာင္ရန္ မကာကြယ္နုိင္ေသာ္လည္း အထိအခုိက္မမ်ားေစရန္ျဖစ္ပါသည္

• မုိင္းကဲြကဲြျခင္း ဒါဏ္ရာရသူကူညီရန္သြားပါက မကဲြေသးေသာ မုိင္းကုိ သတိထားပါ။

• ပစၥည္းထုပ္မ်ား ေမ့က်န္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သတိျဖင့္ ၾကည့္ရႈပါ။
ထိေတြ႕ျပီးမွ ေပါက္ကြဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

• ပစၥည္းမ်ား ေမ့ခ်င္ဟန္ ေဆာင္ေသာ သူမ်ားကို အမိဖမ္းပါ။ မမိလွ်င္ မွတ္မိေအာင္ လုပ္ပါ။

• သံထည္ပစၥည္း၊ ယမ္း ရွာေဖြေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္မထားႏိုင္သည့္ ကုန္တိုက္မ်ားတြင္ ပစၥည္းထားရွိသူမ်ားအား သတိျပဳရန္။

• တည္းခိုခန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား မူမမွန္သည့္ ခရီးသည္မ်ား၊ မသကၤာစရာ တည္းခိုသူမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းၾကားပါ။

• မလုံမလဲ အထုပ္အပိုးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိပါက သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာသို႕ အေၾကာင္းၾကားပါ။

• ယာဥ္စီးစဥ္ အထုပ္အပိုးမ်ားကို ဂရုျပဳပါ။

အေကာင္းဆံုးအၾကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ မိုင္း (သို႕) ဗံုး (သို႕) ေပါက္ကြဲတတ္တဲ့ အရာ၀တၳဳလို႕ သံသယရွိဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတာနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ / အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ား ထံ သတင္းေပးပို႕ ၾကပါ

အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး ၀ိုင္းၾကည့္မေနၾကပါနဲ႕ ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္
remote မ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ လူမ်ားေလ ေကာင္းေလေပါ့

လက္လုပ္မုိင္း(ဗံုး) နွင့္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ေသာ ျမိဳ.တြင္း ေနရာေဒသမ်ား


· လူစည္ကားရာ ေစ်းမ်ား
· ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ား
· လမ္းေဘး အမွိဳက္ပံုမ်ား
. ျခံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာ လမ္းေဘးမ်ား
· ရုပ္ရွင္ရံု နွင့္ ဟုိတယ္အ၀င္လမ္းမ်ား
· ခရီသည္တင္ယာဥ္လူတင္လူခ်ရာေနရာမ်ား
· အေ၀းေျပးကားကြင္းမ်ား
. မီးရထားဘူတာရံု
. ေလဆိပ္
· အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား
· မီးေလာင္လြယ္သည့္ သုိေလွာင္ရံုးအနီးေဒသမ်ား
. ကုန္တုိက္မ်ား
. လူကူးဂံုးေက်ာ္တံတားမ်ား


(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာေတြကုိအထူးသတိျပဳသင့္ပါတယ္)

ထင္ရွားနိုင္သည့္ အမွတ္အသားမ်ား

ပလပ္စတစ္အိတ္အမဲ/လံုးေထြးထားသည့္ပီနံအိတ္အျပဲအစုတ္

. လက္ကုိင္အိတ္/လြယ္အိတ္/မ်က္မွန္ထည့္သည့္ဗူးခြံ/စကၠဴျဖင့္ထုပ္ပုိးျပီးတိတ္ျဖင့္ပတ္ထားသည့္အထုပ္မ်ား

. သာမာန္စြန္ပစ္ပစၥည္းမဟုတ္သည့္ ေရဒီယုီ/ကက္ဆက္/ဖုန္း/စားပဲြတင္နာရီ မ်ား/ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား/ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အမွိဳက္သရုိက္အစုအပံုမ်ား

.၀ါယာၾကိဳးအစမ်ား/ဓါတ္ခဲမွ အခြံပလပ္စတစ္အစမ်ား/ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ သစ္ရြက္စုပံုသ႑ာန္မ်ား/ သံဗူးမ်ား/တိတ္အ၀ါအစအနမ်ား/သံပုိက္လံုးမ်ား/ယမ္းဟုယူဆရေသာအမွဳန္.မ်ား/ပံုပ်က္ေနသည့္ ေျမသ႑ာန္မ်ား

( အထက္ေဖာ္ျပပါ အေနအထားတုိ.ကုိ ေတြ.ရွိတတ္ပါသည္)


အထူးသတိျပဳရန္

( မိမိ မျမင္ဖူးေသာ(သုိ.) မသကၤာေသာ ပစၥည္းတစံုတရာကို ေတြ႕ပါက ကိုင္တြယ္ၾကည့္ရွဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ နွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသုိ. သတင္းေပးရန္အထူးအေရးၾကီးပါသည္ )

ကံေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ေဒသႏၱရ လက္လုပ္မုိင္း မ်ားသာမ်ားျပီး စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ထားသည့္ မုိင္း(ခ်ိန္ကုိက္မုိင္း) ဖ်က္အားျပင္း မုိင္း မ်ား မဟုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား၊ မသကၤာဖြယ္ရာလူမ်ား၊

သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာပစၥည္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး Hot Line ဖုန္း ၀၁-၂၃၀၂၁၉၉၊

ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး Hot Line ဖုန္း ၀၆၇-၅၅၀၃၃၃၊

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး Hot Line ဖုန္း ၀၂-၆၁၄၄၄၊

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးဖုန္း ၀၅၂-၂၃၉၉၉ သို႔

ဆက္သြယ္သတင္းေပး တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္


ေစတနာျဖင့္

ၾကြက္ ,(၀ဏၰေဖေသာ္) Red Star News

၁၄.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၀၀၀အခ်ိန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေစာရန္ပိုင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ Western Park II စားေသာက္ဆိုင္မွ စားပဲြထိုး၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်ာမင္းသည္ စားပဲြခံုမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္စဥ္ စားပဲြခံုအမွတ္ (၁၉)၏ေအာက္တြင္ အနက္ေရာင္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ထုပ္ထားသည့္ မသကၤာဖြယ္
အထုပ္တစ္ထုပ္အား ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းမွ အဆိုပါအထုပ္အား ၾကည့္ရႈရာ အထုပ္ထဲတြင္ ၀ါယာႀကိဳးႏွစ္စ၊ ဘကၳရီေျခာက္တစ္ခုႏွင့္ အနက္ေရာင္အထုပ္တို႔အား ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ၎အထုပ္အား ဆိုင္၏အျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္ထားကာ အလံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးႏွင့္အဖဲြ႕မွ လာေရာက္၍ မသကၤာဖြယ္ အထုပ္အား တာယာကြင္းမ်ားျဖင့္ ကာရံခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမွတ္(၉၀၅) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးဟိန္းစိုးႏွင့္အဖဲြ႕မွ လာေရာက္၍ အဆိုပါအထုပ္အားရွင္းလင္းၿပီး အေသးစိတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

Yangon Police

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရွ႕ ေနာက္မညီသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၀၆ ခ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ေငြရတုအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမ ၌က်င္းပခဲ့ေသာ ရခိုင္ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြ ရတုႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနား သဘာပတိမိန႔္ခြန္းတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးတင္ဦးက ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စတင္ ျပ႒ာန္းက တည္းက လက္မခံခဲ့ပါ ဘူး။ ကန႔္ကြက္ခဲ့တာပါ။ အခု ေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပင္ မလား အသစ္ဆြဲမလားဆိုၿပီးျဖစ္ ေပၚေနၿပီ။ နိုဝင္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ လမွာ တစ္ခုခုကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးမယ့္ ကာလပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ ဖြဲ႕ စည္းပုံမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၀၆ခ်က္ရွိပါတယ္'' ဟုေျပာသည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္က ၎ တို႔ပါတီသည္ ကာလၾကာရွည္ စြာ အခက္အခဲ၊ အဟန႔္အတား မ်ားစြာႏွင့္ ခရီးတစ္ခုကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ ခ်ီတက္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုမ်ား၊ မိတ္ေဆြပါတီ မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ေရွ႕ ဆက္ရမည့္ ခရီးတြင္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဆိုေသာ အခက္အ ခဲတစ္ခုရွိေနေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

''အရင္တုန္းက ဖြဲ႕စည္းပုံ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္ေျပာဆိုၾက ရင္ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္တဲ့ အထိလုပ္ ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ အဲဒါကိုျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါၿပီ။ အခု ဒီဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နိုင္ငံ ေရးပါတီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြက ျပင္မလား၊ အသစ္ဆြဲမလားဆိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ လုပ္ေနၾကၿပီ။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ သဟဇာတမျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ေနာက္ မညီတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔မကိုက္ ညီတဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပင္ကိုျပင္ရမွာပါ''ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္သည့္ အခါတြင္လည္း တစ္ေနရာတည္း သာ ကြက္ျပင္၍ မရဘဲ စလယ္ဆုံး ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္မည္ ဆိုပါကလည္း နည္း လမ္းတစ္ခုသာ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း နည္းလမ္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအတြက္ ညီလာခံက်င္းပျခင္းသည္သာ အ ေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းဟု ၎အ ေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ဦးေအး သာေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေရႊရည္မဥၨဴ
Yangon Media Group

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၏ ဥေရာပခရီးစဥ္

လိုုက္ပါမည့္ လူဦးေရစာရင္း
(၁). ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ - (ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
(၂). ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ - (Chief of Staff & Personal Assistant to Chairperson)
(၃). ကိုုႏိုုင္ငံလင္း - (ဗဟိုုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္)
(၄). ဦးစိုုးဝင္း - (Personal Aide to Chairperson)

ခရီးစဥ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ (၂၀၁၃)ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုုဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔မွ၊ ႏိုုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔အထိ ဥေရာပႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္၊ ဂုုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား လက္ခံရယူရန္ ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္ ခရီးထြက္ခြာရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

အဆိုုပါခရီးစဥ္တြင္ Belgium, Luxemburg, France, United Kingdom, Italy ႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပပါလီမန္မွ တာဝန္ရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္း၊

United Kingdom ႏိုုင္ငံ Sandhurst Military Academy တြင္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

Northern Ireland တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိစၥရပ္မ်ား (Peace Process) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း၊

ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံ Strasbourg ၿမိဳ႕တြင္ “Sakharov” လူ႔အခြင့္အေရးဆုု လက္ခံရယူျခင္း၊

အီတလီႏိုုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေရးအတြက္ အစဥ္တစိုုက္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ (၄)ၿမိဳ႕သိုု႔ သြားေရာက္ျခင္း အစရွိေသာအစီအစဥ္မ်ား ပါရွိပါသည္။

News and Information Department of NLDအဂၤလန္ႏိုင္ငံ The Threadneedle Prize မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူပန္းခ်ီ ကို ပန္းခ်ီပညာရွင္ Conrad Engelhardt မွ (Portrait)Visitors Choice Award ဆု £10,000 ဆြတ္ခူးရရွိ သြားပါတယ္..

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုတူပန္းခ်ီ (Portrait)ကို ၀ိုင္ပုလင္းအဆို႕မ်ားျဖင့္Conrad Engelhardt မွထူးထူးျခားျခားဖန္တီးၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့ပါတယ္.
ပံုတူပန္းခ်ီ (Portrait)ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီပညာရွင္ Conrad Engelhardt


စူပါပိုး ျဖစ္မသြားေစနဲ႔

ဆရာ၀န္ကေျပာပါတယ္
ေရာဂါအျမစ္တြယ္လာရင္ပ
စားေနက်ေဆးကိုဖယ္လို႔မရ
တဘ၀လံုး စားသြားရမတဲ့ေလ…။

ဒီလိုမွမစားဘဲ ျဖတ္ထားလိုက္ရင္
ေဆးကိုယဥ္ၿပီ အသက္ရွင္ေနတဲ့ပိုး
အေျခေနပိုဆိုး စူပါပိုးေတြျဖစ္လာၿပီး
ေနာက္ထပ္ျပင္းတဲ့ေဆးသစ္မေပၚမခ်င္း
လက္ငင္းေဆးနဲ႔ကုလို႔မရေတာ့ပါ…။

တူတာကိုလက္တြဲ
မတူတာေဘးဖယ္ထားတဲ့
ဒီမိုကေရစီအေပ်ာ့စားေဆးနဲ႔
အာာဏာရွင္ေရာဂါကိုကုေပးေနရင္
ကိုယ္ပါမေႏွး အာဏာရွင္ေရာဂါေဘးနဲ႔
ေဆြးတေျမ့ေျမ့ ေျပးေတြ႕ေနမွာစိုးရိမ္ရ
စူပါပိုးေတြက တရိပ္ရိပ္ တလိပ္လိပ္နဲ႔
လွိမ့္တက္လာကာ တကၽြတ္ကၽြတ္၀ါး
တစြတ္စြတ္စားသြားမွာကို
စိုးရိမ္ေနရပါေၾကာင္း အေပါင္းသင္း
ေရာင္းရင္းမ်ားတို႔ေရ…။

တကၠသိုလ္ဘုန္းၾကြယ္
(ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ၁၃)

သီဟေသြးေရးၿပီး ကိုသန္းထြဋ္တင္ေပးလာတဲ့
ေဆာင္းပါးကို ကဗ်ာစပ္လိုက္ရပါေၾကာင္း…။

ျမန္မာနိုုင္ငံ မွာအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ေရာဂါ ကိုု ဒီမိုုကေရစီ ေဆးဝါး နဲ႕ ကုုသဖိုု႕ ၾကိဳးစားလာခဲ့တာ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္ရွိခဲ့ျပီ။ ဒီမိုုကေရစီ ေဆးဝါးကိုု ေဖၚစပ္ေနၾကတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ မင္းကိုုနိုုင္၊ကိုုကိုုၾကီး အပါအဝင္ေရွ႕တန္းေရာက္ ဒီမိုုကေရစီတပ္ဦး ကိုု တစ္ခုုေတာ့သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ အေျခအေနအရ ဓါတ္ၾကမ္း မတိုုက္သင့္လိုု႕ မတိုုက္တာကိုု သေဘာေပါက္ေပမယ့္၊ ေဆးစပ္သိပ္ေပ်ာ့သြားရင္လည္း အာဏာရွင္ေတြ ကိုု ဒီမိုုကေရစီနဲ႕ ဘယ္လိုုရွင္သန္ေနထိုုင္ရမလဲ ဆိုုတာေလ့က်င့္ေပးသလိုု ျဖစ္ျပီး ေဆးယဥ္ပါး အာဏာရွင္ေရာဂါ အျဖစ္ ေျပာင္းသြား ခဲ့ရင္ေတာ့၊ ဘာေဆးမွထပ္တိုုးေတာ့မွာ မဟုုတ္ဖူးဆိုုတာေတာ့ စိုုးရိမ္တၾကီး သတိေပးပါရေစ။

သီဟေသြး

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၄၀ မိနစ္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၃/မာန္ေျပရပ္ကြက္ ယမံုနာလမ္း (အခြန္လြတ္ေစ်းေရွ႕) လမ္းေဘးပလက္ေဖါင္းအနီးရွိ သစ္လံုးတင္ယာဥ္ (ကားေဘာ္ဒီ ကားေခါင္းမပါ)၏ေအာက္တြင္ အမဲေရာင္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္ထားေသာ အထု္ (၁)ထုပ္အား ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သေဘၤာက်င္း ရပ္ကြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ထက္ေအာင္ႏိုင္ ၁၄ ႏွစ္(ဘ)ဦးလွထြန္းႏွင့္ ၀င္းမင္းေထြး ၁၄ ႏွစ္ (ဘ)ဦးႏုပိန္တို႔ႏွစ္ဦးမွ ေကာက္ယူ၍ အိတ္အတြင္းတြင္ ပါရွိေသာ အနီေရာင္စားပဲြတင္နာရီ၏ လက္တံအားလွည့္ၾကည့္စဥ္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထက္ေအာင္ႏိုင္တြင္ ယာလက္ေခ်ာင္း၊ ယာလက္ေမာင္း၊ ၀ဲေျခသလံုး၊ ၀ဲလက္ေမာင္းတို႔တြင္ ေသြးထြက္ဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ)ႏွင့္၀င္းမင္းေထြးတြင္ ယာေျခသလံုး ေသြးထြက္ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ (မစိုးရိမ္ရ)တို႔ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ေအး၊ အမွတ္ (၉၀၅) စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းမွ ဗိုလ္မွဴး မ်ိဳးဟိန္းစိုးအပါအ၀င္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးတို႔မွ အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔ကလည္း ယခုေပါက္ကြဲသည့္ အမ်ဳိးအစားအတုို္င္းပင္ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း ပြဲရံုအနီးရွိ ကားမွတ္တုိင္တြင္လည္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါေပါက္ကြဲမႈႏွစ္ခုစလံုးသည္သည္ တစ္ေန႔တည္း၌ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျမတ္သူေအာင္
ေရႊႏိုင္ငံသစ္ေန႕စဥ္သတင္းစာ

အနာဂါတ္တြင္ ထြန္းလင္းေတာက္ပလာမည့္ “သုခအလင္း”အေဆာက္အဦး

ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေပးဆပ္လာခဲ့သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ နာေရးဒုကၡမ်ားအား ကူညီေပးခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ အနာဂါတ္၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ပညာရည္ျမင့္မားေစရန္ရည္႐ြယ္၍ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ “သုခ အလင္း” ပညာဒါနအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ပညာေရးလုပ္ငန္းရပ္ႀကီးအား စတင္ခ်ိန္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အား အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာအေျခခံႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာမွ ေနာင္တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ LCCI သင္တန္း အစ႐ွိသည့္သင္တန္းမ်ားအား လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရ႐ိွၾကေစရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ဘြဲ႔ရၿပီး လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လြယ္ကူစြာရ႐ိွေစရန္အတြက္ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ေစတနာ့လုပ္အားဒါန ဆရာ/မ မ်ားတို႔၏ မြန္ျမတ္သည့္ ပညာဒါနကုသုိလ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းသို႔ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရ႐ိွၿပီး စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းၿပီးမွ အရည္ အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေစခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မွသာလွ်င္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားရရိွၾကသည္။ သင္တန္း၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊ ဆရာ/ဆရာမတို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေစတနာ၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ျမင့္မားမႈတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမွ သင္တန္းဆင္းမ်ားတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္အသီးသီးသည္ လိုလိုလားလား အလုပ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အမွတ္စဥ္ (၇) ႀကိမ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ၿပီး သင္တန္းသား/သူ အေျမာက္အမ်ားေမြးထုတ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိေစခဲ့သည္။

၂၈.၉.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရ႐ိွေစရန္ႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဟိုတယ္ဝန္ ေဆာင္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) ၁/၂ဝ၁၃ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား/သူ (၃ဝ) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ (၄) ဦးသည္ ဆက္ လက္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ တက္ေရာက္သူ (၂၆) ဦးတို႔သည္ သင္တန္းကာလ ဆံုးခန္းတိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ယခု အမွတ္စဥ္ (၇) ၁/၂ဝ၁၃ ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ သင္တန္းသား/သူ (၂၆) ဦးစလံုး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး Distinction (၈) ဦး၊ Credit (၅) ဦး ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအသီးသီး လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ ဝင္ေရာက္၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသည္ကား အလွဴ႐ွင္အေပါင္း၏ သဒၶါစြမ္းအား၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမတို႔၏ ေမတၱာ၊ ပညာ၊ ေစတနာႏွင့္ သင္တန္းသား/သူတို႔၏ ႀကိဳး စားမႈ၊ ဝိရိယတို႔၏ အျပန္အလွန္စုတည္၍ ရ႐ိွလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုတိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္ တန္းမွ သင္တန္းသား/သူ (၃၅ဝ) ဦးေက်ာ္တို႔အား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး 64 Hotel, Summit Park View Hotel, Hotel Shwe Gone Daing, Royal Ruby Jade Hotel, Savoy Hotel, Sedona, Asia Plaza Hotel, USA Hotel Stuff, Green Leaf Hotel, Hotel Yangon, Chatrium Hotel, Edem Palace, Sky Star Hotel, Inya Lake Hotel, Beauty Land Hotel အစ႐ွိသည့္ ျပည္တြင္းဟိုတယ္မ်ား၊ MSID Company ဒီဇိုင္နာအျဖစ္၄င္း၊ Car Showroom Manager, KBZ Bank, Online Service Manager, Superviser Service, FFSS 10th Student Guide အစ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ Dubie, Qatar တုိ႔သြားေရာက္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝတဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲ ႀကံဳႀကိဳက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဟိုတယ္မ်ားတြင္ သာမက ျပည္ပဟိုတယ္မ်ားအထိပါ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ား မုဒိတာပြားႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာသင္/စာက်က္ဝိုင္းအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား/သူ (၃ဝ) ဦး ဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး (၁၉) ဦးေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ/သား ျပင္ပေျဖ (၆ဝ) ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းေျဖ (၆ဝ) ဦး စုစုေပါင္း (၁၂ဝ) ဦးတို႔အားလက္ခံ၍ ေစတနာ့ လုပ္အားဒါန႐ွင္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ စာသင္၊စာက်က္ (Guide) မ်ားျဖင့္ စနစ္က်စြာျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ ႐ိွသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ပညာေရးအတြက္ အေလးထား၍ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပး ႐ံုမွ်မက နယ္ေဒသမ်ား႐ိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား႐ိွ ဆရာ/မမ်ားအား လစာေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား၌ လိုအပ္လွ်က္ ႐ိွေသာ ဗလာစာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အား တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုး ေပးလွ်က္႐ိွသည္။ ၁၂.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း စေကၠာ့ေက်း႐ြာ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕႐ိွ အ.ထ.က ေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ကြန္ပ်ဴတာ (၁) စံုႏွင့္ Printer (၁) လံုး လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ စာစီစာ႐ိုက္ရန္ႏွင့္ စာ႐ြက္၊ စာတမ္းမ်ား Print ထုတ္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးျဖတ္၍ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမႈအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံလာသည့္အတြက္ ပ့ံပိုးကူညီ လွဴဒါန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ပညာေရးသင္ယူေနၾကေသာ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၊ သင္တန္းသား/သူ ဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အသင္း၏ သင္တန္းခန္းမမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခု နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ပညာေရးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္လွ်က္႐ိွၿပီး မၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီး ေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ သဒၵါတရားျဖင့္ ပညာေရးအေဆာက္အဦးႀကီး အျမန္ ဆံုးၿပီးစီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အလွဴ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ကုသိုလ္ယူ၍ ပညာေရးက႑ႀကီးအား ျမင့္တင္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂါတ္၏ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၏ ပညာေရးအား ဝိုင္းဝန္းကူညီ အားေပးေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါစို႔ဟု ဆႏၵျပဳ ဖိတ္ေခၚ လိုက္ရပါေတာ့သည္။

မိုးကုတ္-မိုးမိတ္ ကားလမ္းေဘး ရွိ မိုင္တုိင္ ၁၃ မိုင္ ၂ ဖာလံု၊ ေကြ႕ ေမာ္ ဧရိယာတြင္ မူလ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ လက္ဖက္စုိက္ ခင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း လက္ဖက္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ဟု ဆို၍ ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္က် စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးမွ သိမ္း ဆည္း သြားေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံရ သူမ်ားမွ ျမန္မာပို႔စ္သုိ႔ ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္း သြားသည့္ေနရာ အား မူလပိုင္ရွင္ မ်ားသို႔ ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ ရန္ ခ်ေပးေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း စိုက္ ပ်ဳိးေပးရန္ ေတာင္း ဆိုေသာ္လည္း မူလ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားမွ လက္ခံျခင္း မရွိ ေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာ မ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးေတာ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဗ်ဴဟာမွဴးက အဲဒီစီမံကိန္းကို ပထမႏွစ္မွာက တည္းက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးေအာင္ လုပ္ရမယ္ေျပာ တယ္။ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းလုပ္ ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသ ခံေတာင္သူေတြျဖစ္ေတာ့ အဆင္ မေျပဘူး။ ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ကေန ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆီက ေန ပိုက္ဆံေတာင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတာက ဒါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံ ကိန္းဆိုရင္ ပိုက္ဆံ မေပးႏုိင္ဘူး၊ အဲဒီ လိုေျပာေတာ့ သူနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ စကားမ်ားတယ္"ဟု ပိန္းျပစ္ရြာေန ငါးဧက သိမ္းဆည္း ခံရေသာ ကိုျမင့္ သန္းက ေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ သိမ္းဆည္းထား ေသာ လယ္ေျမ ဧက မ်ားေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွ် လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေျမယာ ဥပေဒျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေျမ ယာေပၚတြင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိလွ်င္ မည္သူမဆို ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေျမ စာရင္းမွဴး ကုိယ္တုိင္ ေျပာၾကား ခဲ့ဖူး ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ပိန္းျပစ္ ရြာေန သံုးဧက သိမ္း ဆည္း ခံရသူ ေဒၚေငြလိႈင္မွ "အစ္မ တုိ႔က ေဒသထြက္ လက္ဖက္ပဲစုိက္ တယ္။ သူတုိ႔ခိုင္းတာက ကူလံုမ်ဳိး စုိက္ခိုင္းတယ္။ အစ္မတုိ႔က မလုပ္ ႏုိင္ဘူး။ အစ္မတုိ႔က မရွိ ဆင္းရဲ သား ေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး တစ္ဧကကုိ အ၀င္ ၅၀၀၀ စိုက္ရမယ္လုိ႔ ေျပာ တယ္။ ေျမေနရာေတြကို အစားျပန္ ေပးမယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ အစ္မ တုိ႔က ကုိယ့္ေျမ ဧရိယာကိုပဲ ျပန္ရ ခ်င္တာ"ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မုိးကုတ္-မုိးမိတ္ ကားလမ္းေဘး ရွိ လက္ဖက္ စိုက္ခင္းမ်ားကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၂ လ ပိုင္းတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ တာ၀န္က် ဗ်ဴဟာမွဴးမွ သိမ္းဆည္း ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသူ ၁၇ ဦးခန္႔ရွိ၍ ဧရိယာ ဧက ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မူလ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွ ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ေျမမ်ား ျပန္ လည္ ရရွိရန္ အတြက္ တင္ျပထား ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လတ္တေလာ အျငင္းပြားေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ျပ လည္ေရးဆြဲ ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအမွန္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအပါအဝင္ အႏုပညာ ရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္အျပင္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းကြန္ရက္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူလူထုသိရွိနားလည္ကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (သို႕မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးတြင္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အခုႀကံဳေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္း၊ ေနာင္ႀကံဳရမဲ့ အက်ပ္အတည္ းေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရၾကားမွာ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ” ဟု၎ကဆုိသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သျဖင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာပါဝင္သည့္ ဥပေဒထြက္ေပၚလာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဗဒါႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးေက်ာင္း၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

“အေျခခံဥပေဒနဲ႕ ပတ္သတ္လို႔ လူထုက ဘာနားလည္မွာလဲလို႕ ေျပာတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္လက္မခံပါဘူး။ ဒါဟာ လူထုကို ပညာမတက္ပါဘူး။ စိတ္မဝင္စားဖူးလို႔ ဆိုလိုက္တာပါဘဲ။ လူထုထဲမွာလည္း သိတဲ့သူေတြ၊ ကုိယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လက္ရွိအစိုးရထက္ ပိုသိ၊ ပိုတက္တဲ့သူေတြ လူထုထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကိစၥမွာ လူထုရဲ႕ သေဘာထားရရွိဖို႔လိုတယ္” စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ဦးေဖျမင့္က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ျပႆနာထက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ပါဝင္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ေစေရး အတြက္ လူထုသေဘာထားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာျပည္သူ႕ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆိုသည္။

yangon chronicle