10/27/13

““ခင္ဗ်ားတုိ့ကို ေထာက္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ားတို့အလိုက်ေနပါမယ္ကၽြန္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကိုလည္း ႐ိုေသပါတယ္ မွားခဲ့သမွ်ကို လည္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ားတုိ့ကို လံုး၀မဆန့္က်င္ေတာ့ပါဘူး”” ဟု အသနားခံစာတင္ကာ အေလွ်ာ႕ေပး လက္ေျမႇာက္ သူမ်ား ကိုလည္း သူတုိ့သည္ သိက္ၡာမဲ႕သူမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္ထားေလ႕ရွိ . . .
 
ေထာင္ထဲတြင္ စာေမးပဲြဟု ေခၚၾကေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရသည္ ဆုိလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခုသာ ရွိပါသည္။ တစ္ခုမွာ ေထာင္မွ လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ခုမွာ ေထာင္ေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိကိစၥကိုက ေထာက္လွမ္းေရးက သူတို႔အတြက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အလုပ္မ်ား အျဖစ္ လုပ္ေလ့ရွိ ၾကသည္။ ဖမ္းဆီးထား သူမ်ားကို ကတိခံ ၀န္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးမွ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိလုပ္ရပ္ မ်ားမွာ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးက သူတုိ႔ ဖမ္းဆီးထားသူ မ်ားတြင္ ၂ မ်ဳိး ၂ မ်ဳိးစားကို ႏွစ္ရွည္ ထားေလ့ရွိ၏။ တစ္မ်ဳိးမွာ သူတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတုိ႔ကို ဆႏၵျပျခင္း၊ အစာငတ္ ခံျခင္း စသည္ မ်ားအား ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ပထမတစ္ အမ်ဳိးအစား ထားၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေန ေရာက္မွ လႊတ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က ထားရွိေသာ ပုဒ္မ ၅ လုိ ဥပေဒကို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဖဆပလ ေခတ္တြင္ေရာ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္ တြင္ပါ ဆက္လက္ က်င့္သံုး ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ““ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ေထာက္ခံ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အလို က်ေနပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ကိုလည္း ႐ိုေသ ပါတယ္။ မွားခဲ့သမွ် ကိုလည္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို လံုး၀ မဆန္႔က်င္ေတာ့ ပါဘူး”” ဟု အသနားခံစာ တင္ကာ အေလွ်ာ့ေပး လက္ေျမႇာက္ သူမ်ား ကိုလည္း သူတုိ႔သည္ သိကၡာမဲ့သူမ်ား အျဖစ္ ႏွစ္ရွည္ ထားေလ့ရွိ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔မွာ ဒုတိယအမ်ဳိး အစားထဲ မပါသည္က ေသခ်ာ၏။ …

ကိုကိုးကၽြန္းမွ ျပန္လာၿပီး တစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္း ထုိကဲ့သို႔ စာေမးပဲြ ေျဖရသည့္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းထဲတြင္ စဥ္းစားစရာ မ်ား ျဖစ္လာပါ သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေထာင္ေျပာင္း မလားဟုသာ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ျပန္ပို႔မည္ဟု မစဥ္းစားေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္းေထာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ တိုက္ပဲြ၀င္ မႈေၾကာင့္ ေၾကမြေနေပသည္။ လႊတ္ေပး မလားဟုလည္း မစဥ္းစားခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ ကိုကိုးကၽြန္းမွာ ရွိစဥ္ကတည္းက သူတုိ႔ အလိုက် မေနခဲ့ေပ။ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပဲြမ်ားသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ ခဲ့သည္ ဆုိသည္မွာ လံုး၀မရွိခဲ့။ ယခု ၅၃ ရက္ အစာငတ္ခံ တုိက္ပဲြ၊ ရက္ ၄၀ အစာငတ္ခံတုိက္ပဲြမ်ား ကိုသာ မဆလအစိုးရ အ႐ံႈးေပး လိုက္ေလ်ာ ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လံုး၀ေက်နပ္ မည္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လႊတ္ေပးဖုိ႔ ဆိုသည္မွာ အစဥ္းစားရ က်ပ္လွ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ေျပာရ ခက္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသားက်ေနသည္ဟု ယူဆၿပီး ကမၻာ့ အျမင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း မ်ားစြာ ထားသည္မွာ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ လွသည္ ကိုလည္း သူတုိ႔ သေဘာေပါက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ လာသည္ႏွင့္ တင္းက်ပ္ ထားသမွ်ကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးဖို႔ လည္း သူတုိ႔ ဖန္တီး ႏိုင္ပါသည္။

လႊတ္ေပးသည္ ဆုိလွ်င္ ယခုထက္တုိင္ သူတို႔ အစဥ္အလာ အရ လုပ္ေလ့ ရွိသည္မွာ Bond  ဘြန္းေခၚ ခံ၀န္ခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိးခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကမူ လက္မွတ္ လုံး၀ ေရးထုိးျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ စဖမ္း ကတည္းက စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ကို လံုး၀ အ႐ံႈးေပး ဒူးေထာက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ အသက္ပင္ ေသေသ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ႏွင့္ လံုး၀ ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းျခင္း လုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲ အတူေနစဥ္က အၿမဲလုိလုိ အသနားခံစာ တင္ေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ ရပါသည္။ အင္းစိန္ေထာင္ တြင္လည္း တစ္လ တစ္ခါ အသနားခံစာ တင္သူမ်ား ရွိသည္။ ကိုကိုးကၽြန္း တြင္လည္း တစ္ပတ္ တစ္ခါ၊ ၂ ပတ္ တစ္ခါ အသနားခံစာ တင္သူရွိ၏။ တစ္ေန႔ တစ္ခါ တင္ခြင့္ ရလွ်င္ တင္ၾကမည့္ သူမ်ား ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရး အမႈႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ဗုိလ္မွဴး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အျမင္ကတ္မႈႏွင့္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ အဖမ္းခံရသူ မ်ားမွာ အသနားခံစာ တင္ေလ့ ရွိသလို ႏိုင္ငံေရးသမား ရင့္မာႀကီး ျဖစ္လ်က္၊ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သူ ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ အသနားခံစာ တင္သူ မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ယခုအခါ၌ သူတုိ႔ မွာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒေၾကာင့္ ေထာင္က် ခံရသည္။ ဗကပ၏ စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ အစိုးရက အထင္လဲြကာ ေထာင္က်ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ ဗကပမွာ သူ တုိ႔၏ ကမၻာမေက် ရန္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက သူတုိ႔၏ အသက္ သခင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိ စစ္တပ္က သူတုိ႔အသက္ကို ၂ ႀကိမ္တုိင္တိုင္ ကယ္ခဲ့သည့္ အသက္ သခင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားဟု အနေႏၲာအနတၱ ၆ ပါး၌ ထည့္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ရယ္စရာ လည္းေကာင္း သလို ရံြစရာလည္း ေကာင္းလွေပသည္။ ထုိသူမ်ားမွာ ယခု ဗကပထဲတြင္ ရွိသလို အလံနီမ်ား၊ NLD မ်ားႏွင့္ ကဗ်ာ ဆရာမ်ား ထဲတြင္လည္း ရွိေလသည္။

တခ်ဳိ႕ လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ မႈေၾကာင့္ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပါ မက်န္ေအာင္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ သူတုိ႔လည္း ေထာင္ထဲ ေရာက္သြား၏။ ေထာင္ဆုိသည္မွာ အေကာင္း တစ္ကြက္မွ မရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုလွ်င္ တိုက္ခန္းထဲ ထားကာ စိတ္ေရာ ႐ုပ္ပါက် ဆင္းသြားေအာင္ ညႇဥ္းပန္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔သည္ NLD ကိုလည္း အျပစ္ပံုခ် ေတာ့သည္။ ဗကပကိုလည္း ဆဲေရးတိုင္းထြာ ေတာ့သည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း အမနာပ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိေတာ့၏။ ထုိတြင္ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ားလည္း ပါသည္။ ထုိသို႔ သူတို႔၏ ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈကို ေထာင္ထဲ အတူရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက သိသည္။ အတူ ႏွိပ္စက္ခံရ သူမ်ားကလည္း ၾကားေနရသည္။ သူတုိ႔ကို စက္ဆုပ္ ရံြရွာခဲ့ၾက၏။ ေထာင္က လြတ္လာသည့္ အခါတြင္လည္း သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီကိုလည္း ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်၏။ ဗကပကိုလည္း ဆန္႔က်င္ အပုပ္ခ်သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရကုိမူ ဆန္႔က်င္သည့္ စကားမေျပာၾကေပ။ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲ လာၿပီး ဒီမုိကေရစီ အသံမ်ား ၾကားလာရေသာ အခါတြင္ သူတုိ႔သည္ စစ္အစိုးရကို ေက်းဇူး တင္ဆဲ ရွိေနၾကသည္။ ဗကပကို ဆန္႔က်င္ ေျပာဆုိၾကသည္။ ဗကပ ႐ံႈးနိမ့္ေနသည့္ အခါတြင္ ဗကပကို အပုပ္ခ် ေျပာဆုိ ေနသည္မွာ ေအာ့ႏွလံုး နာစရာ ေကာင္းသလို လဲေနသူအား ေျခေထာက္ႏွင့္ ကန္ကာ မွတ္ၿပီ လားဟု ေအာ္ေနေသာ သူရဲေကာင္းေယာင္မ်ား ျဖစ္လာ ၾကသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ဘ၀တူ မ်ားကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ ၾကသလုိ သူတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားကို အမ်ဳိးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလည္း သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ယခုအခါ ရဲရင့္ သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ယခင္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိ ခဲ့မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ကာ စာေပေဟာေျပာပဲြ မ်ား၌ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားအား သူတုိ႔က ဦးေဆာင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ သေယာင္ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္မွာမူ သူတုိ႔သည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစား၌ ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။

ေထာင္ဆုိသည္မွာ ေကာင္းကြက္ ရွိသည္ဟု မေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ ခံႏိုင္ရည္အားကို စမ္းသပ္ေသာ စမ္းသပ္ ကြင္းအျဖစ္ကား ေျပာႏိုင္ေပသည္။ ေလတစ္လံုး မုိးတစ္လံုး ေျပာေနသူမ်ားအား ေထာင္က် ေစခ်င္သည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ သူတုိ႔၏ ခံႏိုင္ရည္အား၊ စိတ္ဓာတ္ကို စမ္းသပ္လုိျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္က်ခံေစလုိ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္၊ အယူအဆ သေဘာထားကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ ကိုင္စဲြသူမ်ားမွာ အ႐ံႈးမေပး ဒူးမေထာက္ ၾကေပ။ လူပုဂိ္ၢဳလ္အရပင္ ေလးစားသင့္ေသာ ရဲစြမ္းသတိ္ၱ ရွိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ရ ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထာင္သည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ကို စမ္းသပ္ျခင္း၊ လူပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦး၏ ခံႏိုင္ရည္ အားကို စမ္းသပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္မည္ ဆုိလွ်င္ ေထာင္က်ဖူး သူသည္ ေထာင္မက် ဖူးသူထက္ ပို၍ ႏိုင္ငံေရး အင္အားရွိသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ေထာင္က်ဖူး သူမ်ားတြင္လည္း ေထာင္ထဲတြင္ သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို သိရျပန္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕က အသနားခံစာ အၿမဲတင္သူမ်ား ရွိ၏။ တခ်ဳိ႕က ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ စစ္အစိုးရက ေပးေသာ ကတိခံ၀န္ခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အ႐ံႈးေပးကာ ေထာင္ထဲ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ အသနား ခံစာတင္ကာ ႏုိင္ငံေရး လံုး၀ မလုပ္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရး သမားက စီးပြားေရးပဲ လုပ္ပါမည္။ စာေရးသူက စာပဲ ေရးပါေတာ့မည္ဟု ကတိခံ၀န္ျပဳကာ ေထာင္မွ လြတ္လာခဲ့သည္။ တခ်ဳိ႕က ေႂကြးက်န္ ၄၀၁ ပုဒ္မကို လက္ မွတ္ထုိး ၾကသည္။ ထုိသို႔ လက္မွတ္ မေရးထုိးျခင္း၊ ခံ၀န္ မထိုးျခင္းကို ေရွ႕ဆံုးတန္း၌ ရပ္တည္သူမ်ားမွာ ၁။လက္၀ဲသမားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၂။ ေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္၏။ ၃။ ခိုင္မာေသာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွား တက္ႂကြ သူမ်ားျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို စာေမးပဲြ စစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပံုမွန္အတုိင္းပင္ ထားရွိပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ထဲသို႔ ေရာက္လာ၏။ အေျခအေနမွာ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲသို႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွန္းၾကည့္ ပါသည္။ သူတုိ႔ၿပိဳလဲေအာင္ ဗကပႏွင့္ က်န္အင္အားစု မ်ားက ၿပိဳလဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ သူတုိ႔ မ်က္လွည့္ျပဖုိ႔ အကြက္ တစ္ခုခုေတာ့ ႀကံစည္ ေနၿပီဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ေရးဆဲြ ေနေၾကာင္း ေထာင္ထဲတြင္ ဖတ္ရေသာ လုပ္သား ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရသည္။ ထုိအခါ ကမၻာ့ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈ တစ္ခု သူတို႔ လုပ္ရေပမည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ညႇဥ္းပန္း ေနသည္ထက္ လႊတ္ေပးျခင္းက ပို၍ မ်က္ႏွာပန္း လွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ထံုးစံအတိုင္း လြယ္လြယ္ ကူကူ လႊတ္ေပး ဖုိ႔ကား မလြယ္လွေပ။ ယခုလို ေထာင္ထဲတြင္ စစ္ေဆးေနသည္ ကပင္ သူတုိ႔ သေဘာထား မမွန္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးကာ ထုိလူေခါင္းမာ မမာ၊ လႊတ္ေပးသင့္ မေပးသင့္ စစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မဆလကို လံုး၀ မေထာက္ခံ။ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္သည္။ ဗကပ မွာမူ ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈ ရလွ်င္ ရသေလာက္ ေအာင္ပဲြဆင္ ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ၏ ေထာက္ခံမႈ မရလွ်င္ ေအာင္ပဲြဆင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ေျဖဆုိခဲ့သည္။ လႊတ္မည္ ဆုိလွ်င္ စစ္ ေထာက္လွမ္းေရး၏ သံမဏိ စည္းကမ္းအရ ခံ၀န္လက္မွတ္ မထုိးလွ်င္ လႊတ္မေပးဟု သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ လြတ္မည္ဟု မထင္ခဲ့ေပ။

ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေရး တေမာ ခုတင္ေပၚတြင္ အိပ္ေနခ်ိန္၌ တံခါးမႀကီး ဖြင့္သံကို ၾကားရ၏။ ေနာက္ေထာင္မွဴး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေထာင္ၾကပ္မ်ား ၀င္လာကာ လူနာမည္ႏွင့္ အေဖ နာမည္တဲြ ေခၚ၏။ နာမည္ ေခၚခံရသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးခိုင္း၏။ ၂ ေယာက္တစ္တဲြ ထြက္ကာ ေရွ႕တြင္ တန္းစီ ခိုင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ကို ေခၚသည္။ အေဖနာမည္ ကိုလည္း ေခၚ သည္။ မွန္ မမွန္ စစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေရွ႕ထြက္ ခိုင္းေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ နာမည္တူ အလံနီပါတီမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေခၚ ကိုေအာင္ႀကီးကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ႏွင့္ နာမည္အရင္း တူေနေသာ ေၾကာင့္ထ၏။ သို႔ေသာ္ အေဖ နာမည္ မတူေပ။ သူ႕ကိုေခၚ မထုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚထုတ္သြားသည္။ ကၽြန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေသာ အေႏြးထည္ အက်ႌမ်ားကို ထုပ္ကာ အခန္းအျပင္ ထြက္လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးကို ေနာက္မွ လိုက္ခဲ့ရန္ ေထာင္မွဴးက ေျပာကာ အေရွ႕မွ ထြက္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္တြင္ ေနရသည့္ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ေခၚသည့္အခါ ေခါင္းေပၚေစာင္ အုပ္ေလ့ ရွိသည္။ ေခါင္းၿမီး မၿခံဳရသည္မွာ ယခု တစ္ႀကိမ္သာ ရွိသည္ဟု ဆုိရမည္။ ေထာင္ဘူး၀သို႔ ေခၚသြား၏။ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္း ဆုိင္ၾကည့္ လိုက္ကာ လႊတ္တာ ျဖစ္မည္ဟု တုိးတုိး ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ လႊတ္ရင္ ဘြန္းမထုိးနဲ႔ ေနာ္ဟုလည္း အေလးအနက္ သတိေပး ေျပာလိုက္ ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ထားေသာ ၄ ေဆာင္မွ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ပါလာၾက၏။ ဘူး၀ေထာင္ ၀င္စာဘက္ မိန္းမေဆာင္ ေရွ႕ေရာက္သည့္ အခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ထိုင္ခိုင္းေလသည္။ ၃ ေဆာင္၊ ၅ ေဆာင္ စသည္ တုိ႔မွလည္း လူမ်ား ေရာက္လာ ၾကသည္။ အားလံုးလိုလုိမွာ ကၽြန္းတြင္ ေနခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဘဖူးၫြန္႔၊ ခ်ဳိႀကီး၊ ကိုေဇာ္လြင္၊ ခင္ေမာင္ေဇာ္ စသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို မွတ္မိေန၏။ အေျခအေန အခင္းအက်င္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လႊတ္ဖုိ႔ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအေျချပဳ ဆက္ဆံေရးေကာင္း တစ္ခုကုိရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒုိင္ယာေလာ့၏ အသီး အပြင့္ကုိမူ ျပည့္၀စြာမခံစားခဲ့ရဟု ဆုိသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားအတြင္းတြင္သာ အတုိက္ အခံအသြင္သဏၭာန္႐ုပ္လုံးေပၚၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈျပဳေနျခင္းမွာ အဆုိပါဒုိင္ယာေလာ့မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိ . . .
 
Journal of Democracy ၏ အယ္ဒီတာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဆာင္းပါးရွင္ လာရီဒိုင္း မြန္းက ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ Opening in Burma  စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္ တခ်ဳိ႕ကို တင္ျပခဲ့သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ားစုမွာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးအတြက္ အသံုးခ် ယူငင္စရာ သေဘာထား အျမင္မ်ားစြာပါ ရွိ၍ စာတမ္း တစ္ခုလံုး ၿခံဳငုံၾကည့္လွ်င္ အထူးေကာင္းမြန္ သည္ဟုပင္ ဆုိရမည္။ ဥပမာ အဆုိပါ ေဆာင္းပါး၏ အပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္၌ ““ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဒီမုိ ကေရစီ အင္အားစု မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း မႈမ်ား လုပ္ရမည္ ျဖစ္သလို သူမ၏ ပါတီအား အားေကာင္းရန္ ထူေထာင္ ရန္လုိၿပီး တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၫြန္႔ ေပါင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ သင့္ပါသည္”” ဟု ေဖာ္ျပထားရာ လက္ေတြ႕က်ေသာ သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ကာ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ အထူးအေလး အနက္ထား စဥ္းစားခဲ့ သင့္ေသာအျမင္ တစ္ခုဟုပင္ ဆုိရပါမည္။

လာရီဒိုင္းမြန္းက ဆက္လက္ ေရးသားသည္မွာ ““အကဲဆတ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေပးအယူ သေဘာ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ သိမ္ေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သလုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရး အရ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ က်ိတ္၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ရ လိမ့္မည္။ ထုိအခါမွသာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္””ဟူ၍ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ေမလ အတြင္း၌ ျပည္တြင္းမွ အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦး၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္အား ဖတ္မိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေဆာင္းပါး၏ ေခါင္းစဥ္ခဲြ တစ္ခုျဖစ္သည့္ “အနည္းဆံုး ညိႇလမ္းေၾကာင္း”ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လာရီဒိုင္းမြန္း၏ ယူဆခ်က္ႏွင့္ အျမင္ခ်င္း တူေနသည္ ဟုပင္ ဆုိရမည္။ အခ်က္ အလက္တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္- …

““စာေရးသူ အာ႐ံုၫြတ္ေသာ အယူအဆ တစ္ရပ္ရွိသည္။ Minilateralism “အနည္းဆံုး ညိႇလမ္းေၾကာင္း ဆုိပါစို႔။ အားလံုး ပါ၀င္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကသည့္ Minilateralism မွာ သီအုိရီ အရ ေကာင္းပါ၏။ လက္ေတြ႕ အေျဖေပၚဖုိ႔ သိပ္မလြယ္။ အမွန္တကယ္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္မည့္ လူပုဂိ္ၢဳလ္ အနည္းငယ္မွ် ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာ ၾကသည့္ Minilateralism ကသာ အလုပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးေရႊမန္း သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈျဖင့္ အက်ပ္ အတည္းကို ေက်ာ္ႏိုင္လွ်င္ မေကာင္းပါ သေလာ။ ေကာင္း သည္ဟု ယံုသည္”” ဟူ၍ စာေရးသူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္မႈ အခန္း က႑၊ အားလံုး ပါ၀င္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အခန္းက႑ မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရး အီလစ္ တစ္ခုျဖင့္ တုိင္းျပည္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အားျပဳပံု ေပၚသည့္ အဆုိပါ စာေရးသူ၏ အယူအဆအား အကဲခတ္မိရင္း အနည္းဆံုး ညိႇလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ေပၚလာပါသည္။

ဤတြင္ Dialouge ဆုိေသာ စကားလံုးက အေတြးထဲ၀င္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္း၏ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္အား ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ပံုႏိႈင္း တင္ျပၾကေလ့ ရွိသည္။ ျပည္တြင္းမွ ေဆာင္းပါးရွင္ အမ်ားစု တင္မက လာရီဒိုင္းမြန္း၏ စာတမ္းတြင္ပင္ ဒီကလပ္ ႏွင့္ မင္ဒဲလားတုိ႔၏ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကိုးကား တင္ျပထားသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈ ယူပံုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ား၊ ဒီ ကလပ္ႏွင့္ မင္ဒဲလားအား ပူးတဲြ ႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္၍ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး စားပဲြေပၚ ေရာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အေျမာ္အျမင္ ရွိေသာ တြန္းအားမ်ား၊ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ အထေျမာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္ျဖင့္ အာ ဏာခဲြေ၀မႈအား စီမံႏိုင္ခဲ့ ပံုမ်ားမွာ အထူး မွတ္သားစရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး သင္ခန္းစာ ယူစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားလည္း ပါ၀င္ ေနပါသည္။ ဤတြင္ အထူးတင္ျပ လိုသည့္ အခ်က္မွာ ေတာင္အာဖရိက ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္း သူမ်ား၏ ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္း မတူညီျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိက ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈအား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေပၚ ထပ္တူက် မတင္မိေစရန္ ရည္ၫႊန္း လိုရင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသို႔ ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းခ်င္း မတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားအား တစ္ခ်က္ခ်င္း တင္ျပသြားပါသည္။

၁။ မင္ဒဲလား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံေနရခ်ိန္တြင္ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားမွာ အေတာ္ပင္တာ သြားခဲ့သည္။ မင္ဒဲလား လြတ္ေျမာက္ လာခ်ိန္တြင္ လြတ္ ေျမာက္ေနေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ လက္ေတြ႕က်ေသာ စီမံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ စနစ္ တက် ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား ရွိေနသလို ျပည္ပတြင္လည္း ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒေရး စသည့္ က႑စံု၌ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ မင္ဒဲလား လြတ္ေျမာက္ ခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ဤအင္အားစု မ်ားက မင္ဒဲလား ေနာက္မွ Institution Background အျဖစ္ အခိုင္အမာ ရွိေနခဲ့သည္။ ဒီကလပ္အား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး စားပဲြ၀ိုင္းေပၚ ေရာက္ေအာင္ မင္ဒဲလား၏ အဖဲြ႕အစည္း ေနာက္ခံ အင္အားစုႀကီးက တြန္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၂။ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး ကာလတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္း တစ္ခု ဒီကလပ္ႏွင့္ မင္ဒဲလားတို႔ၾကား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ မင္ဒဲလား၏ ANC ပါတီမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖင့္ ဒီကလပ္ လူျဖဴအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ တကယ္ရွိ၊ မရွိစမ္းသပ္ ခဲ့သည္။ လူျဖဴ အစိုးရ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းလွ်င္ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအား စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ မရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း နည္းလမ္းအား အသုံးမျပဳခဲ့ပါ။ ဤသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ မတုိးသာ၊ မဆုတ္သာ အက်ပ္အတည္း အေျခအေန (political deadlock) ကပင္ ဖိအားအျဖစ္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္း လမ္းေၾကာင္းသည္ ပုိမုိ အသက္၀င္ လာပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ တစ္ခု အသက္၀င္ရန္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ မတုိးသာ၊ မဆုတ္သာ အက်ပ္အတည္း အေျခအေန (political deadlock) တစ္ခု လုိအပ္ေၾကာင္း ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ပညာရပ္တြင္ အခုိင္အမာ ဆုိထားသည္။ ဒုိင္ယာေလာ့ ဆုိသည္မွာ ကုိယ့္ဘက္မွ သာမွ လုပ္သည္ဟူေသာ အယူအဆ တစ္ရပ္လည္း ရွိသည္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ အသက္ ရွဴေခ်ာင္ကာ တစ္ပန္း သာေနသည့္ အင္အား စုဘက္မွ ဒုိင္ယာေလာ့အား စတင္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့မ်ား၏ အေပးအယူတြင္ မမွ်တမႈမ်ား ေပၚေပါက္ တတ္သည္။ အသာစီးရ ယူၿပီးမွ ဒုိင္ယာေလာ့ စတင္သည့္ အတြက္ နည္းနည္း ေပးၿပီး မ်ားမ်ား ယူေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။
၉၀ႏွင့္ ၉၂ခုႏွစ္ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းျခင္း ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ မ်ားသည္ တတိယ အင္အားစု အျဖစ္ေပၚ ေပါက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ကာ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံး ခဲ့သည္။ ဤတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ၁၉၉၂တြင္ ဒီကလပ္ႏွင့္ မင္ဒဲလားအား ပူးတြဲႏုိဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး စကား၀ုိင္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ေပးခဲ့သည္။

မင္ဒဲလား ေထာင္က်ေနစဥ္ ၁၉၈၃ တြင္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ တစ္ခုကုိ လူျဖဴ အစုိးရက ေရးဆြဲၿပီး ဆႏၵခံ ယူပြဲက်င္းပရာ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းက မဲမထည့္ ဘဲ ဆႏၵခံယူပြဲအား ညီညီညြတ္ညြတ္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့၍ အစုိးရ၏ လွည့္ကြက္မွာ အလုပ္ မျဖစ္ခဲ့ေခ်။

ANC  ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့ေသာ လူသူလီသည္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ ေအာ္စလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု ရရွိခဲ့ၿပီး ဆုသြား ေရာက္ယူခြင့္ ရခဲ့သည္။ မင္ဒဲလား ေထာင္က်ေနခ်ိန္ ၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္လည္း ဘုန္း ေတာ္ႀကီ ဒက္စ္မြန္ တူးတူးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လူျဖဴအစုိးရ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ား စတင္လာသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ မတူသည္မွာ ေတာင္ အာဖရိက လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲ အတြင္း မင္ဒဲလားအျပင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း ေနာက္ခံ Institution background လြန္စြာအား ေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မင္ဒဲလား ေထာင္က် ေနေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးဆက္ ျပတ္သြား ျခင္းမရွိဘဲ ANC ပါတီသည္ မယိုင္မလဲ ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ ရပ္တည္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔၏ သမုိင္း၀င္ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး၏ ႀကီးမားေသာ အခ်ဳိးအေကြ႕ တစ္ခုဟု ႏုိင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ဆုံမႈ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ယေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိဘဲ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ဂဃဏနမသိဟု ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဆုိသည္။ ထုိေတြ႕ဆုံမႈတြင္ မည္သုိ႔ ေစ့စပ္ သည္၊ မည္သုိ႔ ညိႇႏႈိင္းသည္၊ မည္သုိ႔ အေပးအယူ လုပ္သည္ကုိလည္း ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲ ေနၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ တစ္ခု ဟုတ္မဟုတ္ ကုိလည္း မည္သူမွ် အကဲမျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ေခ်။

လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔သည္ ၆ ႀကိမ္တုိင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား တစ္ႀကိမ္မွ် ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတုိ႔ သုံးသပ္သည္ မွာေတာ့ ထုိေတြ႕ဆုံမႈ မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အေျချပဳ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းတစ္ခုကုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒုိင္ယာေလာ့၏ အသီးအပြင့္ကုိမူ ျပည့္၀စြာ မခံစားခဲ့ရဟု ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ား အတြင္းတြင္သာ အတုိက္အခံအသြင္ သဏၭာန္႐ုပ္လုံး ေပၚၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈျပဳ ေနျခင္းမွာ အဆုိပါ ဒုိင္ယာေလာ့မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အတုိက္အခံ သ႐ုပ္သကန္ အျဖစ္ ျပတ္သားစြာ ႐ုပ္လုံး မေပၚျခင္းကုိလည္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ တခ်ဳိ႕က အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုိင္ယာေလာ့ ဆုိသည္မွာ ကုိယ့္ဘက္မွ သာမွ လုပ္သင့္သည္ ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ အာဏာပုိႀကီးသူ (အဘက္ဘက္မွ တစ္ပန္းသာ ေနသူ) ဘက္မွ မည္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားအား သေဘာတူသင့္ သည္ကုိ တင္ျပျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ တုိင္းတြင္ အေပးအယူလုပ္ ညိႇႏႈိင္းျခင္း သေဘာသည္ မျဖစ္မေန ပါရွိရပါသည္။ ဤတြင္ ကုိယ့္ဘက္က ရလုိက္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုိယ့္ဘက္က ေပးဆပ္လုိက္ရ မည့္ရာ ခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစားကုိ ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ႏုိင္ျခင္းကုိပင္ ႏုိင္ငံေရး အေျမာ္ အျမင္ရွိျခင္းဟု ဆုိရ ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူတဲ့စစ္တပ္မ်ဳိး ရွိေစခ်င္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔သာဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕တိုးႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ Sandhurst ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသိုလ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသြားတာပါ။ အေသးစိတ္ကို ဦးေက်ာ္ဇံသာက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အဂၤလန္မွာရွိတဲ့ Sandhurst ေတာ္ဝင္ စစ္တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
“တိုင္းျပည္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕အခုိင္းအေစ မျဖစ္သင့္ပါဘူး၊ စစ္တပ္ဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေအာက္ေျခ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ Sandhurst တကၠသိုလ္က သင္ၾကားေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီတစ္ေခါက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ငါးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ Sandhurst ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသိုလ္ကို ေသာၾကာေန႔က ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုက ေလးစားခ်စ္ခင္ၿပီး ဂုဏ္ယူတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း စစ္တပ္စစ္စစ္ ရွိေစခ်င္လို႔ တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာရေအာင္ လာေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဗုိလ္ေလာင္းေတြနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း Sandhurst တကၠသိုလ္ဟာ ဖ်က္ဆီးဖို႔မဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ စစ္တပ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ မွန္ကန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကို ပို႔ခ်ေပးေနတဲ့ေနရာလို႔လည္း သူမက ခ်ီးက်ဴးေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ တုိက္ပဲြေတြကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီမုိကေရစီ မီး႐ႉးတန္ေဆာင္ဘဝကေနၿပီးေတာ့ အခုအခါမွာ ပါလီမန္မွာ အတုိက္အခံေခင္းေဆာင္ ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရပါဘူး။ အခုအခါမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူမရဲ႕ပါတီက အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တခါ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူမကိုယ္တုိင္ သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒကို ျပဳျပင္ႏုိင္မွသာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕တုိးႏုိင္မယ္ဆိုတာ ကမၻာက သိေစခ်င္တယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Sandhurst တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားတဲ့အခါ အခုလို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

“ဒါဟာ က်မ သမၼတျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ အေရးေလာက္နဲ႔သာ ပတ္သက္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာကို ဖဲြ႔စည္းပံုက ဒီမိုကေရစီကို အလြန္႔အလြန္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးဟာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေပၚကို တက္လွမ္းေနၿပီလုိ႔ ကမၻာက ထင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔သာဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ေရွ႕တုိးႏုိင္စရာကို မရွိေတာ့ပါဘူး။”

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မူဆလင္လူနည္းစုေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ႐ႈတ္ခ်တာမ်ဳိးမရွိဘူးလို႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ မီဒီယာေတြက ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခံစားမႈေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေနၿပီး ဒီမုန္းတီးမႈေတြဟာ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ရလဒ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတာမတ္စ္အိုေဟးကင္တားနားက ဆိုထားတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုလို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုန္းတီးမႈမွန္သမွ်ကို က်မ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြကို ႐ႈတ္ခ်ေနလို႔ေတာ့ အက်ဳိးရွိမယ္လုိ႔ က်မ မယံုၾကည္ပါဘူး။ လူေတြကို က်မတုိ႔ ျပဳျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႐ႈတ္ခ်ေန႐ံုနဲ႔ ဒါေတြ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ သတင္းေထာက္ေတြက ဘယ္လုိလုပ္မလဲလို႔ ေမးေတာ့ နည္းလမ္းကေတာ့ လူေတြဟာ တဖက္သားရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ဓမၼဓိဌာန္က်က် ႐ႈျမင္ႏုိင္ေအာင္ သူတပါးရဲ႕ စုိးရိမ္စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ေတြကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္လံုၿခံဳမႈ အာမခံခ်က္ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ ဒီမုန္းတီးစိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္လုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ။”

ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ ၂၀၁၂ ဇြန္နဲ႔ေအာက္တိုဘာတုန္းက ရခုိင္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ မူဆလင္ေတြၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၉၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မူဆလင္ေတြဟာ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာဘက္ကေတာ့ သူတို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္က တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူေတြလုိ႔ ယူဆထားပါတယ္။ ဒီပဋိပကၡေတြဟာ က်န္တဲ့ေနရာေတြကိုပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ကဲြလဲြတဲ့ ကမန္အပါအဝင္ တျခားေသာ မူဆလင္ေတြကိုပါ ပစ္မွတ္ထားလာၾကပါတယ္။

သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လူဦးေရထဲမွာ ၅ % ဟာ မူဆလင္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

Voa burmese

ဘုရားအသက္ႏွင့္လူကို ကယ္တင္ျခင္း
    ၂၅.၁ဝ.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဦးေက်ာ္သူထံသို႔ တယ္လီဖုန္း ဝင္လာခဲ့သည္။ အမည္မွာ မဇာလီဝင္းႏွင့္ မသႏၱာဟု သိ႐ိွရၿပီး အလံု သစ္ေတာဝင္း႐ိွ မီးကင္းထဲတြင္ အမည္မသိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး သတိလစ္ လဲက်ေနေသာေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဦးေက်ာ္သူမွ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္႐ံုးသို႔ ဦးစြာအေၾကာင္းၾကားထားေပးရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေသာအခါ ၄င္းတို႔မွ ရပ္ကြက္႐ံုးကိုလည္း သြားၿပီးပါၿပီ ရပ္ကြက္႐ံုးမွလည္း ဘယ္သူမွ လိုက္မလာဘူး မိုးေတြကလည္း အရမ္း႐ြာေနတယ္၊  လူနာကလည္း အညစ္အေၾကးေတြ၊ ဆီး၊ ဝမ္းမ်ား မႏိုင္၍ ေပက်ံေနတယ္၊ လူေတြကလည္း ဝိုင္းအံုေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ကူညီေပးေစခ်င္ပါေၾကာင္း အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဦးေက်ာ္သူမွ လူနာကိုေဆး႐ံုသို႔လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ လူတစ္ဦးႏွင့္ ရပ္ကြက္႐ံုးမွ တာဝန္႐ိွသူတစ္ဦး လိုက္ပါရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ရပ္ကြက္႐ံုးမွ တာဝန္႐ိွသူတစ္ဦးလိုက္မလာပါက ထိုကိစၥအား ေနျပည္ေတာ္ထိ စာတင္မည္ဟု ျပန္ေျပာခိုင္း လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္႐ံုးမွ တာဝန္႐ိွသူမ်ားမွ ေရာက္႐ိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူအား ျပန္လည္၍ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မဇာလီဝင္းႏွင့္ မသႏၱာတို႔မွ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တာဝန္က် အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္၊ ဦးရဲလင္းျမင့္၊ ဦးမိုးယံကိုႏွင့္ မလင္းလင္းခိုင္တို႔သည္ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ အဆိုပါေနရာသို႔ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာခဲ့ၾကကာ ေမ့ေမ်ာေနေသာ လူနာအားေဖးမကူညီ၍  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ထိုေနရာမွ မထြက္ခြာမွီ ၄င္းရပ္ကြက္အတြင္း႐ိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ လူနာသယ္ေဆာင္ေပးခအတြက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလက္ထဲသို႔ ပိုက္ဆံမ်ားေပးခဲ့ရာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းက အားလံုး အခမဲ့ ကူညီတာပါခင္ဗ်ာ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးရန္လံုးဝမလိုပါဘူးခင္ဗ်ာ” ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္႔အခါ အနီးဝန္းက်င္႐ိွ လူအုပ္ႀကီးမွာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္အား ေငးၾကည္႔ရင္းက်န္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

 အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လူနာတင္ယာဥ္ဝင္ေရာက္သြားသည္႔အခ်ိန္တြင္လည္း ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္/ ဆရာဝန္မႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔မွာ ျပာျပာသလဲျဖင့္ လူနာအား ဝိုင္းဝန္းဂ႐ုစိုက္ စမ္းသပ္ကာ လိုအပ္သည္႔ ကုသမႈမ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဝိုင္းဝန္းကုသေပးၾကပါေတာ့သည္။ လူနာအား စမ္းသပ္ရာတြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သည္အလြန္နည္းကာ အေျခအေနမွာ လံုးဝဆိုး႐ြားေနၿပီး ဆရာဝန္မေလးမ်ား၏ ေဆးသြင္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာကုသမႈမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကုသေပးမႈေၾကာင့္လူနာမွာ ခ်က္ျခင္းပင္ မ်က္လံုးဖြင့္ကာ စကားေျပာႏိုင္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူနာျပဳဆရာမတစ္ဦးမွ လူနာအား နာမည္ေမးရာ ၄င္း၏ အမည္မွာ ???? ။ အသက္ဘယ္ေလာက္႐ိွၿပီလဲဟုေမးရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အသက္က ….. ဘုရားအသက္” ဟူ၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေနာင္မွသိရသည္မွာ ထိုသူမွာ စိတ္ေဝဒနာ႐ွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေစတနာႏွင့္ အနစ္နာခံေပးဆပ္မႈ၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ေဆး႐ံုမွ Dr.ေမလင္းထြန္းႏွင့္ ဆရာဝန္/ဆရာဝန္မမ်ား သူနာျပဳဆရာမမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ က႐ုဏာထားမႈ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေပးခဲ့ေသာတာဝန္သိျပည္သူႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ မဇာလီဝင္းႏွင့္ မသႏၱာ တို႔၏ ေမတၱာတရား တို႔ေၾကာင့္ အတိတ္ေမ့ေနသူတစ္ဦး၊ ရာဇဝင္မဲ့ေနေသာ လူနာတစ္ဦး၊ စိတ္ေဝဒနာ႐ွင္တစ္ဦး၊ ဘုရားအသက္ႏွင့္ဆိုေသာသူတစ္ဦးအား ေသျခင္းတရားထံမွ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ကယ္တင္ခြင့္ရ႐ိွခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားအသက္ႏွင့္လူကိုယ္စား သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ သာဓု … သာဓု … သာဓု ဟု ေခၚဆိုလိုက္ရပါေတာ့သည္။

  ထို႔ေနာက္ အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ံုမွ လူနာအားကယ္တင္အၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ တယ္လီဖုန္းတစ္ခုထပ္ဝင္ လာခဲ့ေတာ့သည္။ လူနာအမည္မွာ ေဒၚသန္းၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာေဆး႐ံုႀကီးမွ လိႈင္သာယာ႐ိွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္ အေနာက္ပိုင္းေဆး႐ံုမွ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာေဆး႐ံုႀကီး႐ိွရာသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾက ပါေတာ့သည္။ လူနာကို ေတြ႔လွ်င္ေတြ႔ျခင္း မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ လူနာမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕႐ိွ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားသာ ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တဲအိမ္ကေလးျဖင့္ ေနထိုင္ရၿပီး အိမ္သာမ႐ိွသျဖင့္ အေပါ့အေလး သြားရန္အတြက္ ဝါးၾကမ္းခင္းအား အေပါက္ေဖာက္ကာ အေပါ့အေလးသြားေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပါတ္ခန္႔က ညအခ်ိန္မေတာ္ အေပါ့အေလးသြားေနစဥ္ ၾကမ္းေပါက္မွ ကၽြံက်ကာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္တြင္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါအေျခအေနမွာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း မ႐ိွသည္႔အျပင္ ဝမ္းဗိုက္မွာ ေဖာင္းလာသည္႔အတြက္ ဆရာဝန္မွ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဓါတ္မွန္႐ိုက္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေငြက်ပ္ (ေလးေသာင္း)အား မတတ္ႏိုင္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဝန္မွလည္း လက္႐ိွ ဝယ္ယူထားေသာ ေဆးမ်ားအားဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးရန္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ဆရာဝန္ႀကီးအား ခြင့္ေတာင္းကာ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူနာ၏ အိမ္သို႔ေရာက္သည္႔အခ်ိန္တြင္ လူနာအား အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ခက္ခဲစြာသယ္မ၍ ေနအိမ္ေပၚသို႔ တင္ေပးခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ လူနာမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ႐ႈရန္လိုအပ္သျဖင့္ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚမွ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးအား ျဖဳတ္ယူကာ လူနာအား ငွားရမ္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူနာ၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သလို ထပ္မံ၍ အကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ အထက္ပါလူနာႏွစ္ဦးအား အသက္ကယ္တင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ကူညီႏိုင္ျခင္းမွာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ သဒၵါတရား၊ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္တရား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေစတနာ၊ အၾကင္နာ၊ က႐ုဏာမ်ား အျပင္ သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ံုမ်ားမွ ျပည္သူ႔ဝန္ကိုထမ္းခဲ့ၾကေသာ ဆရာဝန္/ဆရာဝန္မႀကီးမ်ား သူနာျပဳ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လူမႈေရးသမားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.