11/04/13

(Yomiuri Shimbun မွ 31 Oct 2013 ရက္စဲြပါ “Myanmar seeks Japan help for economic Zone” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အထူးစီးပြားေရးဇံုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကိုရယူရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ ငံတည္း မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းရွိန္က အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ကေနအနီး ေတာင္ဖက္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ ထားဝယ္ စက္မႈဇံုအတြက္ အႀကီးစားသေဘၤာမ်ားဆိုက္ကပ္ႏုိင္မည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင္ အျမန္လမ္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က စဥ္းစားလ်က္ရွိၿပီး အကယ္၍ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၏ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဗဟိုခ်က္ ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တိုက်ိဳတြင္ Yomiuri Shimbun ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦး စနစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာ၌ ဦးဝင္းရွိန္က “ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းေတြ တည္ေဆာက္ တာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ရမယ့္ကိစၥလို႔ ႏုိင္ငံျခားကုမၼဏီေတြက ေထာက္ျပပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇံုကိုလည္း ၂၀၁၅ တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဂ်ပန္နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလူထုရဲ႕ စြမး္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္ဟု ေျပာၾကားသူ ဦးဝင္းရွိန္က အကယ္၍ စီးပြားေရးဇံုေအာင္ျမင္မႈကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးျမင္ေတြ႕လိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၼဏီမ်ား ပိုမိုေရာက္ရွိလာဖို႔ မရွိျဖစ္လိုအပ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။

ျမန္မာဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းရွိန္ ဂ်ပန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဂ်ပန္ျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခငး္ ျဖစ္သည္။

သတိထားဖို႔လို

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထားဝယ္စီးပြားေရးဇံုကို အကူအညီေပးရမလားဆိုသည္ကို သတိထားကာ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ယခုအဆင့္တြင္ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ အစီအစဥ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ စက္မႈဇံုႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီေရးဗဟိုခ်က္ကို တြဲဖက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အစီအစဥ္အရ ေရနံဓါတုလုပ္ငန္းႏွင့္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္ေနရာမ်ားကို စုစည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းအရွည္ ၁၃၀ ကီလိုမီတာရွိေသာ အျမန္လမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားဝင္ဆံ့ေသာေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ကို တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္မႈဇုန္မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လူေနထူထပ္ေသာ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ တင္ပို႔သြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနသည္။ အစိုးရက အဆိုပါအႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွ တဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီ းေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏ ပွ်မ္းမွ်လစာမွာ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ နိမ့္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုမွ်သာရွိသည္။ ထားဝယ္စက္မႈဇုန္သည္ ကုန္စည္မ်ားတင္ပို႕ရန္ လူဦးေရ တိုးပြား ေနေသာ အေရွ ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနျခင္း၊ လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳျခင္း စေသာေပးထားခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပစ္မွတ္ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္အျပင္ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း လြဲေျပာင္း လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ဟု ဦးဝင္းရွိန္က ဆိုပါသည္။

သို႕ရာတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြယန္း တစ္ထရီလီယံခန္႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုအဆင့္တြင္ ထုိအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရံုမွ်သာ ရွိေပလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းသည္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ ေကာင္းမေကာင္း ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

“အခုဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မဲ့ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲလာပါတယ္ “ ဟု ဂ်ပန္စီးပြားေရးသတင္း ရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုစိုးရိမ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဦးဝင္းရွိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု Yomiuri Shim bum ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု အက်ိဳးရွိေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္မူ ခရိုနီမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက “မိုဘိုင္းဖုန္းေအာ္ပေ ရတာလိုင္စင္ကိစၥ” ကိုဥပမာ ေပးကာ သံုးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။

Yangon chronicle

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔တြင္ျမိဳ႔ခံ လူငယ္မ်ား ဦးစီးက်င္းပသည့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕(စရဖ)မွ လိုက္လံစုေဆာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲတက္လာေသာ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည့္အျပင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေပးခဲ့ရသည့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံ ကိုခြန္းအဘန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား သမဂၢ (UKSY)ႏွင့္ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ (KNGY) တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ား ေပး ရန္ စရဖ (စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔) က ေအာက္တိုဘာ၄ရက္ေန့မွာ လာေရာက္ၿပီး ေျပာဆိုသြားခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“လူငယ္နဲ႔ပညာေရး ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေပေဟာေျပာပြဲကို လူငယ္အသင္းအဖြဲ႔ေတြ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေနာင္ယား(ခ)ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ဓမၼာရုံ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွ အာဏာပိုင္ေတြက လာေရာက္ေတာင္းခံေနတာပါ ” ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဦး မင္းကိုႏိုင္၊ ဦးဂ်င္မီ ႏွင့္ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ တို႔က ေအာက္တိုဘာ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ေဟာေျပာသြားၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ၊ ဆရာေမာင္သာခ်ိဳ ႏွင့္ ဆရာမ ႏုႏုရည္(အင္းဝ) တို႔ ေဟာေျပာသြားခဲ့သည္။

“ အာဏာပိုင္ေတြက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ မွာ ပြဲလုပ္ဖို႔ ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး၊ ကက္သလစ္ဓမၼာရုံမွာ ျပဳလုပ္မွာကိုလည္း သာသနာ့နယ္ေျမမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူငယ္ေတြက အဲဒီ ကက္သလစ္ဓမၼာရုံမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အတြင္းေရးမွဴးကို ခြန္းအသန္းကေျပာၾကားသည္။

UKSႏွင့္ KNGY တို႔၏ ရုံးမွာလာၿပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ျဖည့္ဖို႔ ေဖာင္ပုံစံစာရြက္ေတြ ပါလာ ေၾကာင္း UKSY ႏွင့္ KNGY က အခ်က္အလက္ေတြျဖည့္ဖို႔ ျငင္းဆန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရးသားသူ-ေဇေႏြထြန္း
တည္းျဖတ္သူ-နီတိုး
People power

လက္ပံေတာင္းေတာင္ လယ္တီ သိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေစတီအား သံဃာ ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက သြား ေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ရန္ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ေပးရန္ အတြက္ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ေအာက္ တိုဘာ ၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ မွစတင္ၿပီး ဆည္တည္းေက်းရြာ အနီးရိွ အင္းၾကင္းေတာင္ေပၚတြင္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ေတာင္း ဆိုမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ လယ္တီ သိမ္ေတာ္ႏွင့္ ေစတီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ားက စစ္ကိုင္း ေကာင္းမႈေတာ္ ဘုရား၀င္း အတြင္း တိုင္းသာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဦးတင္၀င္းႏွင့္ ကတိက၀တ္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားသည့္ စာခ်ဳပ္အတိုင္း စီမံကိန္း အတြင္း သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ခြင့္ရရန္ အတြက္ေတာင္းဆို သည္ကို လံုထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တားဆီး ခဲ့သျဖင့္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သံဃာ ေတာ္မ်ား၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ အရ သိရ သည္။

"သပိတ္စခန္း ဖြင့္ဖို႕ အစီအစဥ္ မရိွဘူး။ လယ္တီသိမ္ကို သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ခြင့္နဲ႔ ၾကည့္႐ႈခြင့္ကို ေတာင္း ဆိုတာ လက္မခံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သပိတ္စခန္းကို ဖြင့္လိုက္ရ တာပါ။ တကယ္လို႔ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ ခြင့္ ေပးရင္ေတာ့ သပိတ္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းမယ္။ ေတာင္းဆို ခ်င္တာက သိမ္နဲ့ ေစတီကို သြားေရာက္ၾကည့္ ႐ႈ ခ်င္႐ံု တစ္ခုတည္းပါ။ အခု တစ္ႀကိမ္ ဖြင့္တာက သံဃာေတာ္ ေတြက ဦးစီးၿပီး ဖြင့္တာပါ။ ေဒသခံေတြက ၀ိုင္းရံေပး႐ံုပါပဲ" ဟု ဆရာေတာ္ ဦးသု(ခ) ဦး၀ိမလက မိန္႔ေတာ္မူသည္။

ယင္းသပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္သည့္ အင္ၾကင္းေတာင္သည္ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း လုပ္ကြက္ ႏွင့္ (၁) မိုင္ေက်ာ္ ကြာေ၀းၿပီး သပိတ္ စခန္းတြင္ ရိွသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ မရိွေစေရး အတြက္ ယခုလို ေ၀း သည့္ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ရေၾကာင္း ကို ယင္းဆရာေတာ္မွ ဆက္လက္ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္းအတြက္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္မႈသည့္ ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္ သံုး ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး လယ္တီသိမ္ ႏွင့္ေစတီကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ခြင့္ရရိွေရးအတြက္ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ကာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လွ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာပို႕စိဂလိုဘယ္

(30 Oct 2013 ရက္စြဲပါ The Interpreter မွ Andrew Selth ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi’s risky strategy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဥေရာပတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ဥေရာပပါလီမန္က ခ်ီးျမွင့္ေသာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚျခင္းအတြက္ Sakharov ဆုကို လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ လူအမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သူသည္ ယခင္က ထိုသို႔ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သကဲ့သို႔ သူသည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ နယ္ပယ္ႏွင့္ ႏႈန္းတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေရး ဖိအားေပးရန္တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ၎က အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနရမည့္ အခ်က္မွာအေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၎က လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အထူးေနရာယူထားမႈကိုလည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သူ၏ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ရန္ကူညီေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကားေတာင္းဆိုျခင္း မပာာဗ်ဴပာာမွာ အသစ္အဆန္းတစ္ခုမပာုတ္ပဲ ဤအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ စြန္႔စားရမည့္အႏၱရာယ္မ်ားရွိပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သနားညွာတာျခင္းကင္းမဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ၏အမိန္႔ျဖင့္ (၁၄)ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရေအာင္ သူ၏ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈကို အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ အတိုင္းအတာအနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္မူ ႀကီးစြာေသာ ေလးစားမႈကို ခံယူရၿပီး ပါဝါရွိႏိုင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးမႈ ပိုမိုရရွိရန္ သူ၏ ရရွိခဲ့ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။

ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ႏိုင္ငံျခားမွေထာက္ခံသူမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ အား ဖိအားေပးၾကရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တင္းၾကပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္အတူ သူ႕အားလႊတ္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႕အခြင့္အေရးစနစ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖန္တီးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၁ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လြတ္လပ္ႆ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရြးခံရပါသည္။ စစ္တပ္သည္လည္း ေန႔စဥ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕အကူအညီ မ်ားေပး၍ အေျပးအလႊားဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဝင္ေရာက္သည္မွာ ျမန္ဆန္လြန္းသည္ပာုဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အတိတ္က ႏိုင္ငံတကာခ်ိတ္ဆက္ေရးတြင္ အတားအဆီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ျပႆနာတစ္ရပ္ပာု ႐ႈျမင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

အဆိုပါ ႀကိဳဆိုရမည့္ တိုးတက္မႈမ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေသာ္လည္း ၎သည္ ေနျပည္ေတာ္အေပၚ ျပင္ပဖိအားေပးရန္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ရွိေသာ ေပၚျပဴလာျဖစ္သည့္အေနအထားကို အသံုးျပဳရန္ ဆက္လက္ဆံုးျဖတ္ထားပံုရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မပာာဗ်ဳပာာည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၎အလိုရွိေသာ အေျဖရရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ေလာ ပာူေသာ ေမးခြန္းကို ထြက္ေပၚလာေစပါသည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဖက္မွ ကာကြယ္ေျပာဆိုေနသူမ်ားကမူ ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ မူဝါဒ၏ပါရာဒိုင္းေျပာင္းေရြ႕မႈ ကို လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေစသည္ ေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အရပ္သား-စစ္တပ္ အေရာအစိုးရကိုေတြ႕ျမင္ရကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရသည္ပာုဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အျမင္ကိုေထာက္ခံေသာ သက္ေသျပခ်က္မေတြ႕ခဲ့ရေပ။ အမွန္တကယ္ပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိအစိုးရမ်ားက ဝန္ခံခဲ့သည္မွာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရကို အေရးမပါလွေသာ အဆင္မေျပမႈအနည္းပယ္ေပးႏိုင္သည္မွ လြဲ၍ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကိုမူ ပိုမိုခက္ခဲေစခဲ့သည္ပာုဆိုပါသည္။

လိုရင္းကိုပို၍ေရာက္ေအာင္ဆ္ိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားသည္ခုတ္ရာတျခား ရွရာတစ္လြဲပာုဆိုရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စိတ္ဆို းေစၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ကာကြယ္ည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စစ္တပ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ တိုင္းျပည္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေရးကို အားေပးသလိုျဖစ္ရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏တိုင္းျပည္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ အမ်ားေထာက္ခံမႈရေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၎မွာ တိုင္းျပည္အေပၚ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းပာု မယူဆသည့္တိုင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိပာု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္ မက္လံုးေပးျခင္းမ်ားလည္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေမ်ာက္ကို ငွက္ေပ်ာသီးျပ၍ ကခိုင္ျခင္းမွာ နည္းလမ္းမပာုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွ ေမ်ာက္မပာုတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ိဳးသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သည့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ျပင္ပဖိအားမ်ားကို ပုိမိုဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ အစိုးရစနစ္သစ္ကုိ စီမံ ထားေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွတစ္ဆင့္သြားရန္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္သာ ခ်မွတ္ေရးပိုမိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာေစ ပါသည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုးရ၏ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔ လမ္းျပေျမပုံကို က်င့္သံုးမႈအတြက္ ရွင္းလင္း ခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံလာသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ စဥ္းစားမႈတြင္ ျပင္ပမွ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားသည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္မပာုတ္ပာု ေၾကညာမည္ဆိုပါက ခပ္တံုးတံုးအေတြး အေခၚပာုဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးစြာအေျခခံျဖစ္ေပၚသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ တိုင္းျပည္ကိုေခတ္မီွေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြားသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သို႔မပာုတ္ ႏိုင္ငံျခား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ မပာုတ္ေပ။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ ထက္စာ လွ်င္ ျပင္ပဖိအားမ်ားကို ပို၍တုန္႔ျပန္မႈျပဳသည္ပာု စဥ္းစားေနပံုရေနျခင္းသည္ ထူးဆန္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႏွင့္ ၎၏အနီးတြင္ ဝန္းရံေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသက္ေရာက္မႈရွိမည္ပာု ဆိုသည့္တိုင္ စစ္တပ္၏ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ထပ္မံေပၚလာမည္မပာုတ္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏ေထာက္ခံမႈသည္ ႀကီးစြာအေရးပါလွပါသည္။

ေနာက္ထပ္စိတ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားရမည့္အခ်က္မွာ ၂၀၁၁ ကတည္းက ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဦးသိန္းစိန္ကို လက္ကမ္းႀကိဳခဲ့ၿပီး ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို လူသိရွင္ၾကား ခ်ီးက်ဳးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ သေဘာမတူညီမႈမ်ားရွိႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးမ်ား ကို ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ကိုမူ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအစိုးရမ်ားကသည္ပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးုလုပ္ငန္းစဥ္၏ အရွိန္အပာုန္ကို ထိခိုက္မည့္အေၾကာင္းအရာ(သို႔) ေနျပည္ေတာ္အေပၚ ၎တို႔အသစ္ရရွိထားေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေလ်ာ့က်သြားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း(သို႔) ေျပာဆိုျခင္းကို စိုးရိမ္ပူ ပန္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အတိတ္ကထက္စာလွ်င္ ကမၻာ့ေရးရာမ်ားတြင္ ၎၏ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈနည္းပါးလာပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းပစ္လိုက္သူမွာ ျမန္မာအစိုးရတစ္ခုတည္းမပာုတ္ေပ။ ကမၻာ့အႏွံ႔ရွိ အစိုးရသစ္မ်ားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီသေကၤတ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေလ်ာ့က်လာၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ပာု စြပ္စြဲမႈခံရမည္ကို ပို၍စိုးရိမ္လာသည့္သေဘာရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မူဆလင္႐ိုပာင္ဂ်ာႏွင့္ ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာ အဖိႏွိပ္ခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့့ျဖစ္မည့္ စကားေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အေဝဖန္ခံရလ်က္ရွိေနပါသည္။

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတိုး၍ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေစမည့္ မပာာဗ်ဴပာာကို က်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမရပဲ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပာု သိရွိနားလည္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ရွိစစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ပါကလည္း သူ႕အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာလိမ့္မည္မပာုတ္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ အခ်ိဳ႕ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ေနျပည္ေတာ္အေပၚဖိအားေပးရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အေကာင္းထက္အဆိုးကို ပိုမိုျဖစ္ေစမည္လားဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေမးလာၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားက တုန္႔ျပန္မႈရွိသည္ မရွိသည္ထားဦး၊ ထိုသို႔ေသာ မပာာဗ်ဴပာာသည္ သူႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရၾကားရွိ လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ ရွိေနေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူမွီခိုေနရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ယြင္း႐ံုမွ်မက သူ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္ေစရန္ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ အေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ထိခိုက္ပါသည္။

Yangon chronicleျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္း တကိုယ္ေတာ္စက္ဘီးစီးနင္း၍ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေဝဒနာရွင္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အား မွ်ေဝေဟာေျပာျခင္းခရီးစဥ္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားအား ၂.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံခဲ့ရေသာ Srako (စရကို)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၅) ခု၊ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၂၅၅) ၿမိဳ႕သို႔စက္ဘီးျဖင့္ တကိုယ္ေတာ္ခရီးစဥ္အား ခုခံ အားက်ဆင္းမႈေရာဂါႏွင့္ ပက္သက္၍ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္မ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္၊ ကမ႓ာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ စတင္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။ သူ၏အေတြး၊ သူ၏အိမ္မက္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ Srako (စရကို)သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ စက္ဘီး ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းခံလာခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ Srako (စရကို)၏ စိတ္ ဓါတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဇြဲလုံလတို႔အား ေလးစားဂုဏ္ယူေသာအားျဖင့္ စက္ဘီးဝယ္ ယူရန္အတြက္ မိဘျပည္သူတို႔လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ယေန႔ ၂.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Srako (စရကို)မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ မိဘျပည္သူသို႔အား ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ အသိေပး မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔သည္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၏ (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဂၤလာ ႐ွိေသာ၊ အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ၊ အတိတ္နမိတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေန႔ရက္ေလး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အခမ္းအနားအား ေန႔လည္ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္ (၈) ရပ္ျဖင့္က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္း အနားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္၊ Srako (စရကို)ႏွင့္ ၄င္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးကက္နက္ထြန္းေမာင္၊ MPG (Myanmar Positive Group) ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေအာင္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အသင္းသူ/သား မ်ားျဖင့္ စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ Miss Myanmar မနန္းခင္ေဇယ်ာမွ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား မစတင္မီ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္မွ နည္းျပဆရာ ဦးခင္ေမာင္လြင္ (ပတၱလား)၊ ဦးေဇာ္မ်ိဳးေအာင္ (တေယာ)၊ ေတးသံ႐ွင္ ဦးတင္ေအာင္ေက်ာ္တို႔မွ ဦးေက်ာ္ သူ၏ (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသီဆိုေပးခဲ့သည္။ အခမ္း အနားတြင္ ဦးေက်ာ္သူမွ Srako (စရကို)၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ အသင္းမွ ကူညီပံ့ပိုးျဖစ္ပုံႏွင့္ ခရီးစဥ္မွ မိဘျပည္သူတို႔အတြက္ရရွိလာမည့္ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အဆိုပါခရီးစဥ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ ကုန္)မွ နယ္ေဒသမ်ားရွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ခရီးစဥ္အတြင္း လိုအပ္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ကူညီေပး ႏိုင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျခအေနဆိုးဆိုး၊ ႐ိုး႐ိုးဖ်ားတာဆိုရင္ မေခၚနဲ႔၊ အက္ဆီးဒင့္ ျဖစ္လို႔ ေမ့ေမ်ာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာင္ ေရာက္တဲ့ေနရာမွပဲ ရေအာင္ကုေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ခ်င္လို႔ပါ။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ (The Messenger) ေန႔စဥ္ ထုတ္သတင္းစာတြင္လည္း “ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမႀကံဳခဲ့ရဘူး” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခန္း ဆက္ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါးလည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးထဲတြင္ “လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနၾကတာက HIV ေရာဂါရွိတဲ့သူကို မိန္းမလိုက္စားလို႔၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲတာကိုပဲ အာ႐ံု ထားေနၾကတယ္။ ေဝဒနာရွင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း လူေတြကို ဖြင့္မေျပာရဲဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္ၾကသလဲ ဆိုေတာ့ မလိုလားအပ္ဘဲ က်န္တဲ့သူေတြကိုပါ ကူးစက္သြားႏိုင္တယ္” ဟု မိဘျပည္သူမ်ား သတိခ်ပ္စရာ၊ မွတ္သားစရာ စကားစုေလးပါလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Srako (စရကို)၏ဖခင္ ဦးကက္နက္ထြန္းေမာင္ႏွင့္ MPG ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေအာင္၊ ေဒါက္တာရဲၿဖိဳးေက်ာ္၊ ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ) တို႔မွ အမွတ္တရစကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားေပးရာတြင္ “မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ HIV ေဝဒနာခံစားေနရေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ (၃) ႀကိမ္ဆုံခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ပထမတႀကိမ္တြင္ သုခရိပ္ၿမဳံမွ ေဝဒနာရွင္ကေလးမ်ား ထား႐ွိရန္အတြက္ အိမ္ငွါး ရန္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႔စဥ္ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက သန္လ်င္မွသူ႔အိမ္ကို ေမတၱာျဖင့္ အခမဲ့ ကူညီေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး HIV ေဝဒနာ႐ွင္ မိဘမဲ့ကေလးငယ္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ကို ဦးေက်ာ္သူ၏ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္မွေခၚေဆာင္၍ သန္လ်င္ေနအိမ္ သုခရိပ္ၿမံဳကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ကေတာ့အခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ HIV ေဝဒနာသည္ေဂဟာကို အစိုးရမွ ဖ်က္သိမ္းခိုင္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္မွ အကူအညီေတာင္းခံလာတဲ့အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနနဲ႔ ဂီတအႏုပညာရွင္ မ်ား၊ စာေပပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ကူညီေဖးမခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းမခံခဲ့ရေတာ့ဘဲ ယခု Srako (စရကို)၏ ခရီးစဥ္အား တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ကူညီေပးခြင့္ရတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခမ္းအနား မၿပီးဆံုးမီ တစ္ကုိယ္ေတာ္ စက္ဘီးစီးသမား ဦးေအးၾကဴ အသက္ (၆၅) ႏွစ္သည္လည္း Srako (စရကို) အတြက္ တက္ေရာက္၍ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ သည္ေတာ္မ်ားအား ေရခဲမုန္႔မ်ားအား ေ႐ႊငါးေမာင္ေမာင္မွ ဒါနျပဳခဲ့ၿပီး ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔တို႔အား ဦးေက်ာ္သူမွ ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။

Srako (စရကို)၏ ခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕မႈမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ မိဘျပည္သူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတို႔မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ အားေပး ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါရန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
(ကမ႓ာ့ျပည္သူ/သား၊ ျမန္မာ့ျပည္သူ/သားမ်ားအားလုံး ေရာဂါေဘးဆိုး ကပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကပါေစ)Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.