11/09/13

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရြ႔ေႏွးေနရျခင္း၏အေျဖမွာ လက္ရွိအစိုးရသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာေရးဗ်ဴဟာ၌ဟာ အာ႐ံုအစိုက္မ်ားေနျခင္းေၾကာင္႕ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျဖစ္မည္႕ အေရြ႔ ျမန္ဆန္ေရးထက္ ဆုတ္ခြာေရး အတြက္သာ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းေရးဆြဲထားခဲ႕၍လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းဟူ၍ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္ . . .

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ခရီး၏ အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရ သက္တမ္း၀က္ အလြန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အမ်ားအာ႐ံုစုိက္စရာ က႑တစ္ရပ္ အျဖစ္ ပိုမို ႐ုပ္လံုးေပၚ လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆၀ေက်ာ္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကိဳးေအာက္တြင္သာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ကျပ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ ရၿပီး ၂၀၁၀ အလြန္ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္ အေရာက္တြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ အသြင္သဏၭာန္ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ပြဲထြက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ အားျဖင့္မူ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အခိုင္အမာေျခ ကုပ္ယူထားဆဲျဖစ္သည္။

အရပ္သား အစိုးရ သက္တမ္း၀က္ ကာလတြင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဟူေသာ က႑႐ုပ္လံုး ႂကြလာသည္ႏွင့္ အမွ် တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ သည္လည္း ေခတၲငုပ္လွ်ဳိး ေနရာမွ ျပန္လည္ ႐ုပ္လံုး ႂကြလာခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၌ တပ္မေတာ္ မပါလွ်င္ မျဖစ္သည့္ အေနအထား သဏၭာန္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအား တပ္မေတာ္မွပင္ စပြန္ဆာေပးကာ ေသခ်ာက်နစြာ ေရးဆြဲထား ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္သို႔ သြားမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အသြင္ေျပာင္းထားေသာ အရပ္သား အစိုးရမွ ေႂကြးေၾကာ္ ရည္မွန္း ထားေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒအား ေသခ်ာစြာ ဂဃနဏ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တိုင္းျပည္အား ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာ သိမ္းထားျခင္း ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးမွာ ထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္ေန ေပသည္။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ အသြင္သဏၭာန္အား အႏွစ္သာရ ပါပါ ေျပာင္းလဲေရးမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထိပ္တန္း ဦးစားေပး အဆင့္ (၁)အေနျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာရမည့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ..

(၁) တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား တပ္မေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ ရမည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ လက္ရွိ အခင္းအက်င္းအရ ပကတိက်ေသာ လက္ေတြ႕ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ေျပာင္းလဲမႈသည္ အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂မွ ၂၀၁၀ မတုိင္မီ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သေရမွာ က်ဆင္းခဲ့၍ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အဆုိးျမင္ သံသယ အက်ဳိးဆက္ကိုမူ မလြဲမေသြ ခံစားရမည္ မွာလည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ လက္ေတြ႕ က်က် စဥ္းစားသင့္ေသာ ပကတိ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ေျပာင္းလဲမႈအား ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္သည့္ ႏွစ္ခ်က္မွာ (၁) တပ္မေတာ္အား မည္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္မည္ ဟူေသာ ဗ်ဴဟာ (၂) တပ္မေတာ္အား မည္သုိ႔မက္လံုး ေပးမည္ဟူေသာ ဗ်ဴဟာ ဟူ၍ ႏွစ္ရပ္ခ်မွတ္ အေျဖရွာသင့္သည္။

(၂) လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ အင္ဒိုနီးရွား မိုဒယ္အားယူ၍ ခင္းက်င္းခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခင္းအက်င္း ဆင္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း အစုိးရသက္ တမ္း၀က္ကာလအထိ ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လွ်င္ အင္ဒိုတပ္မေတာ္၏ စိတ္ေန စိတ္ထား ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားမွာ မူကြဲျပားမႈ ရွိခဲ့သည္။ အဓိက အခ်က္မွာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဗ်ဴဟာ မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ အတိအက် မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ လမ္းျပေျမပံု ၇ခ်က္အား ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဟု ပညာရွင္မ်ားက မယူဆဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာေရး ဗ်ဴဟာ ၇ခ်က္ဟုသာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾက၍ျဖစ္ သည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာေရး မဟာဗ်ဴဟာအား လက္ကိုင္ စြဲထားေသာအခါ ေရွ႕သို႔သြားမည့္ ဒီမိုကေရစီခရီးမွာ အေရြ႕ေႏွးမည္ ဆုိသည္မွာ ယုတိ္ၲေဗဒ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ပင္ အလြယ္တကူသိျမင္ႏုိင္ သည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အေရြ႕ ေႏွးေနရျခင္း၏ အေျဖမွာ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာေရး ဗ်ဴဟာ၌ဟာ အာ႐ံုအစိုက္ မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ျဖစ္မည့္ အေရြ႕ျမန္ဆန္ ေရးထက္ ဆုတ္ခြာေရး အတြက္သာ ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္း ေရးဆြဲထားခဲ့၍လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းဟူ၍ ေပၚ ေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူသြားေသာ ဆူဟာတိုေခတ္ အင္ဒိုနီးရွား ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္၏ စကား တစ္ခြန္းမွာ မွတ္သားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

““ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနေတြ ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး ဒီမိုကေရစီက ျပန္ဆြဲတင္လိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မလႊတ္နဲ႔”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည္မွာ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအခါ ေတာ္ေပးမ်ား ဆိုသကဲ့သို႔ ““ ဒီမိုကေရစီကို ေရွ႕တန္းတင္လွ်င္ မွားမည္”” ““တိုင္းျပည္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ မထုိက္တန္ေသး”” ဟူေသာ စကားမ်ားမွာ အလိုေတာ္ရိ အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီ မ်ားသာေၾကာင္း လက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက သက္ေသ ျပေနေပသည္။

ဒီမုိကေရစီကို ကိုင္စဲြျခင္းဆုိသည္တြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားအား ဒီမုိကေရစီ နည္းက်က် ေျဖရွင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး က႑တြင္ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္စု လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ ထားျခင္းအား ဒီမုိကေရစီ နည္းက်က် ေျဖရွင္းျခင္းတုိ႔ကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ႐ုဏ္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ မ်ားအား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ၊ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္စုသာ စီးပြားေရးက႑တြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုး ေနမႈတုိ႔အား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ၊ ျပည္သူတုိ႔၏ လူမႈစီးပြား ဘ၀မ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ စသည္တုိ႔၌ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းမ်ားျဖင့္ ညီပါ၏ေလာ ဟူသည္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေသြဖည္ လမ္းလဲြေနသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္အတြက္ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ မရွိျခင္းဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိသြားေနေသာ လမ္းစဥ္အား စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီဟု ဆုိထားသည္။ စည္းကမ္းဟူ သည္ကို အဓိပၸာယ္ ျပန္ဖြင့္လွ်င္ စည္းကမ္း ဟူသည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ သြားေသာ သေဘာ ရွိ၍ ဒီမုိကေရစီ၏ သေဘာတရားမွာ အလ်ားလိုက္ သေဘာရွိသည္။ စည္းကမ္းဟူသည္ အာဏာ၏ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဘက္တစ္ျခမ္း ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ကိုယ္၌ပင္လွ်င္ စည္းကမ္း သေဘာပါ ၀င္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ စည္းကမ္းဟူ သည္မွာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္း ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ဒီမုိကေရစီ ေ၀ါဟာရတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ နာမ၀ိေသသန တပ္စရာမလိုဟု ယူဆပါသည္။

(၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား သီးျခားတာ၀န္ ခဲြေ၀ယူေစျခင္းသည္ အနာဂတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ခရီး၏ အေရးအပါဆံုး က႑၌ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ) (၂) အရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးသည္ ကာ/ ခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ ထားေသာသူျဖစ္၍ သမၼတ၏ တိုက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ မရွိဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ ရွိေသာ ျပည္ထဲေရးရာ ကိစၥ အရပ္ရပ္၌ အရပ္သား သမၼတ၏အာဏာ တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမွာ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္။

(၄) ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ရွိေနျခင္းထက္ ပိုမို အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမွာ ကာ/ခ်ဳပ္သည္ အရပ္သား သမၼတ၏ ၾသဇာ အာဏာစက္ေအာက္ လံုး၀ ေရာက္ရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ကာ/ခ်ဳပ္သည္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ႏွင့္ သီးျခား ကင္းလြတ္ေသာ အာဏာပိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ ဤအခ်က္ သည္လည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနႏိုင္ သည္လား ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရး နယ္ကၽြံမႈကို ဆြဲႏုတ္ႏိုင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ စစ္တပ္ အေပၚအစိုးရ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုး ႏိုင္မႈမွာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရသည္ကို ေထာက္လွ်င္ စစ္တပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ၌ ဤအခ်က္မွာ အထူး ခက္ခဲမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရး အေျချပဳ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ဗ်ဴဟာျဖင့္သာ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ေရတို႔ အတြက္ စခန္းသြားႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။

(၅) အင္ဒိုနီးရွား မိုဒယ္ႏွင့္ မတူညီသည့္ အျခားအခ်က္မွာ ဆူဟာတို ျပဳတ္က် ၿပီး ၄ လအၾကာ (၁၉၉၈ ေအာက္တိုဘာ) တြင္ စစ္တပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပါရာဒိုင္း အသစ္ဟူ၍ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္

(က) စစ္တပ္အား ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း (Redefine)

(ခ) စစ္တပ္အား ေနရာပံုမွန္ ျပန္ လည္ခ်ထားျခင္း (Reposition)

(ဂ) ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ စစ္တပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရး ဟူ၍ ပါရွိသည္။

တစ္ဖန္ စစ္တပ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအား စစ္တပ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္တည္း လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အင္ဒိုစစ္တပ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ လက္မလႊတ္ ႏိုင္ေသးဘဲ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ တြင္မွ အၿပီး လက္လႊတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း စစ္တပ္၏ စီးပြားေရး ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ က႑မွာ တုိင္းျပည္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္သည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ အစဥ္အဆက္ သံုးစြဲခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ႐ႈေထာင့္မွ တိုင္းျပည္ႀကီး ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္ႏွစ္လံုးအလို ကယ္တင္လိုက္ရသည္ ဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္မွာ တိုင္းျပည္၏က႑ အသီးသီးအား ခ်ဳပ္ကိုင္လို၍ သံုးစြဲေသာ အေၾကာင္းျပ စကားရပ္ျဖစ္သည္ကို လက္ရွိ စနစ္သစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေပသည္။ တပ္မေတာ္ဟူသည္ တုိင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရး က႑၌သာ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႔ေမတၱာကို ခံယူရမည္မွာ တပ္မေတာ္၏ သမိုင္းေပး တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ေမတၱာ ျပန္လည္ခံယူပြဲ လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားထက္ တစ္ပန္း သာေနသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္ အေျခခံ စိတ္ေနစိတ္ထား အရ ““သင္ပုန္းေခ်ႏိုင္ စြမ္းရည္”” ျမင့္မားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ပုန္းေခ်ႏိုင္ စြမ္းရည္သည္““သမိုင္း ေခ်ႏိုင္စြမ္းရည္”” (သမိုင္းကို ေမ့ပစ္ျခင္း)ႏွင့္ကား မတူသည္ကို တပ္မေတာ္ေကာ ျပည္သူပါ နားလည္မႈ ရွိရွိခြဲျခား ဆင္ျခင္ သင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၄၊ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းတစ္ခု ႁမြက္ၾကား ခဲ့ဖူးသည္။

““ေနာက္ဆံုးတစ္ခု မွာခ်င္တာက ငါတို႔သာ ႏိုင္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ မထားၾကဖို႔ပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီ့ျပင္ ႏိုင္ငံမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္သားေတြခ်ည္း ႏိုင္ငံခ်စ္တဲ့ သူေတြ ရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တျခား စစ္သား မဟုတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အနစ္နာခံ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြန္႔စားလုပ္ၾကတဲ့ လူေတြလည္း ရွိတာပဲ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ စစ္သားမွ စစ္သားဆိုတဲ့ စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းၾကရမယ္””

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(၁၃၊ မတ္၊ ၁၉၄၄)
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ေရးခ်င္ရာေရး မတုန္လႈပ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာႏွင့္ ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရေတာ့မည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ
တစ္ခ်ိန္က ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္(ယခုအနားယူေနၿပီး)ေျပာၾကား ခဲ့သလုိ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ၾကမည့္ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၅တြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရေတာ့မည္ေလာဟု ထင္ျမင္ . . . စစ္အေလ့အထေရာဂါ၊ အာဏာငမ္း႐ူး ေရာဂါ၊ အေခ်ာင္သမားေရာဂါ၊ သူလွ်ဳိ၊ ဒလန္ေရာဂါ၊ အက်င့္ပ်က္ ေရာဂါ တည္းဟူေသာ သူငယ္နာ (၅)မ်ဳိး စဲြကပ္ေနျခင္း …””စသည္ျဖင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအေပၚ သုံးသပ္ . . .

““ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ ရင္ခုန္သံ ထပ္တူညီသည့္ ပါတီ””ဟု ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အတိအလင္း လက္မွတ္ေရးထုိး ေျပာၾကားထားသည္။ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း က အတိအလင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မွာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ တည္ေထာင္သူ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ (ထုိစဥ္က ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚထပ္ ၎၏ ႐ုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ အသင္းႀကီး၌ ကုိယ္က်ဳိးရွာသူမ်ား၊ အနားပ်ာမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က မိန္႔ၾကားခ်က္ တစ္ခု အမွတ္ရမိ ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္က ““ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ရလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခါ ပါတီ၀င္မ်ား၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ပါတီ ေကဒါမ်ား၊ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ခ႐ုိင္ႏွင့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ထပ္မံ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ မဲဆႏၵျဖင့္သာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဥကၠ႒မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခါ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္အမ်ား သေဘာတူ၊ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိး သယ္ပုိးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္၊ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္၊ လူမႈေရး ဦးတည္ခ်က္ ေလးရပ္၊ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါး တုိ႔ကအစ ေရးသား ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း””စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ …

မင္းဆိုး၊ မင္းညစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၊ ၾကပ္ေျပးနန္းတြင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ၊ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈစေသာ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေ၀ဖန္ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ ဒီလႈိင္းစာေစာင္တြင္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကုိ ေသမွာေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္၊ စကၠဴက်ားႀကီး ဦးသန္းေရႊ ဟူ၍ ေရးသားခ်က္မ်ား စသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း)က မည္သုိ႔မွ် တု႔ံျပန္ျခင္း၊ တရားစြဲျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ျပစ္တင္ျခင္း …. ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ရွိေနေသာ္လည္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ မၾကည္လင္ေသာ သေဘာ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္း၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးတစ္ဦး အေနျဖင့္လည္း စာနယ္ဇင္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သည္ဟူ၍ တရားစြဲအေရး ယူရန္ တင္ျပခဲ့…

ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ရရွိထားေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာ ရပါတီမွ ၂၀၁၅တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ ယူထားသူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အတိအလင္း ေျပာၾကား ေနသည္။ ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား ကလည္း သူရဦးေရႊမန္းကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ေထာက္ခံ ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ခုတြင္ သမၼတေလာင္း တစ္ဦး ရွိရမည့္ အစား လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ျပန္လည္၍ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ၂၀၁၅တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံ မခံ၊ မေရမရာ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။

စာနယ္ဇင္း အခ်ဳိ႕တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တုိင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္ ျပန္လည္၍ ေရြးခ်ယ္ခံ၊ မခံစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ သလုိ သမၼတေျပာ ေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္မွ တစ္ဆင့္လည္း ၂၀၁၅တြင္ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္္ခံ၊ မခံမေရမရာ ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ပါလွ်င္ အမ်ားျပည္ သူယုံၾကည္ ဖြယ္ရာရွိသည့္ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ““ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ဟာ လာမယ့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေနရာကို အေရြးခ်ယ္ မခံေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္ပဲ ဒီလိုပဲ ေျပာဆိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာတဲ့ စကားဟာ အင္မတန္မွ တည္ၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္၂၀၁၅ သက္တမ္းမွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ၀င္ေရာက္ အေရြးမခံဘူး ဆိုတဲ့ မိမိကို ေျပာၾကားတဲ့ စကားဟာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟူ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၅တြင္ ျပန္လည္ အေရြးခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မီဒီ ယာမ်ားကုိ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူပင္ မိမိအေနျဖင့္လည္း သမၼတ တာ၀န္ယူ၍ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္း က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ ေသးသည္။ ဤသုိ႔ ဆုိပါလွ်င္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ မည္သူ ျဖစ္လာမည္နည္း ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္နား၊ မ်က္စိ လည္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ (ယခု အနားယူ ေနၿပီး)ေျပာၾကား ခဲ့သလုိ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၾကမည့္ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္ သကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၅တြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီမွ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ရေတာ့မည္ေလာဟု ထင္ျမင္မိ ေနျပန္ပါသည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီတြင္ မၾကာေသးမီက ပါတီဥကၠ႒ ျပႆနာလည္း ရွင္းေနရျပန္ ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္က ေမးျမန္း၍ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးလာေရာက္ ေျဖၾကားရာတြင္ တိက်ေသာအေျဖကုိ ျပည္သူမ်ားက မသိရွိၾကပါ။ သတင္းဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ လက္ရွိပါတီ ဥကၠ႒သည္ သူရဦးေရႊမန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ပါတီဥကၠ႒မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးၾကျပန္ပါသည္။ ေရးသား ခ်က္မွာ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးစုိးေမာင္ ေျဖၾကားခ်က္အရ ေရးျခင္းျဖစ္ၾကသည္။ သမၼတ ႐ုံး၀န္ႀကီးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိပါ ေျဖၾကားမႈ၌ အဂၤလိပ္လုိပါ ညႇပ္၍ ထည့္သြင္း ေျဖၾကားခဲ့ရာ ဘာသာျပန္အရ လုိသလုိ ဆြဲ၍ ျပန္ၾကမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ႐ုိးသားေသာ၊ ျဖဴစင္ေသာ ေက်းလက္ေန အမ်ား စုျဖစ္ေသာ လက္လုပ္ လက္စား အေျခခံ လူတန္းစား ျပည္သူတုိ႔မွာ အဂၤလိပ္လုိ ေျဖၾကားသည့္ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီး၏ ဥပေဒ စကားမ်ားကုိ နားမလည္ ႏုိင္ၾကပါ။ မိမိတို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ အမတ္ မင္းမ်ားကုိသာ အားကုိးတႀကီး ၾကည့္ေနၾကရေသာ ဘ၀ျဖစ္ ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ အမတ္မင္းမ်ား ကလည္း မရွင္းမရွင္း မွ်သာ ျပန္လည္ ေျပာႏုိင္ၾကသည္။

စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္ ဆုိသည္ႏွင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ က်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္ စီ(ယာယီ)ႏွင့္ အစုိးရပုိင္းမွ သမၼတႀကီးကုိယ္ တုိင္ပင္ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္း ေျပာရသည္ အထိေျပာ လာသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ား ကလည္း တုိင္းျပည္၏ က်က္သေရ၊ တုိင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာစာ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အစုိးရမင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္ ျမင္သည့္ အတုိင္း၊ ၾကားလွ်င္ ၾကားသည့္ အတုိင္း၊ သိလွ်င္ သိသည့္ အတုိင္း၊ ေရးသားရဲေသာ သတိ္ၱမည္မွ် ရွိၾက ပါသနည္း။ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ေရေရာထားေသာ သေဘာဟူ၍ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားခဲ့သလုိ သတင္းစာႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ မ်ား၌လည္း အစုိးရႏွင့္ ပုလင္းတူ ဘူးဆုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ ေကာင္းေၾကာင္း သာေရး၊ အစုိးရ မေကာင္းေၾကာင္း မေရးသည့္မူ၊ ဘယ္ဘက္မွ မလုိက္ ၾကားေန၀ါဒ၊ အစုိးရ အားေကာင္းလွ်င္ အစုိးရဘက္လုိက္၊ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္စုမ်ား အားေကာင္းလွ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္ အုပ္မ်ား ဘက္လုိက္ (ဆိတ္လေစ့ မူ၀ါဒ) မူမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ လ်က္ရွိေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား လည္း နစ္နာ ေနရပါသည္။ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ ဟူ၍ မွန္ကန္ေသာ အားကုိးမႈမ်ား ၂၀၁၅မတုိင္မီ ေပၚေပါက္ ေစခ်င္ လွပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနမွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဗဟုိဦးစီး စနစ္၊ တစ္ပါတီ စနစ္၊ အာဏာရွင္ စနစ္၊ စစ္အစုိးရ စနစ္၊ တစ္ ဗုိလ္တစ္မင္း ၀ါဒ ထြန္းကား ခဲ့သည္ျဖစ္၍ အေၾကာက္တရားမ်ား အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္ ကိစၥမဆုိ လမ္းေဘးတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပလက္ေဖာင္း ေပၚ၌ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားေပၚ လစ္သုတ္ေန သည္ကုိပင္လွ်င္ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာေပၚ ထည့္သြင္းရန္ သင့္၊ မသင့္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္း အမွန္ ႐ုိက္ကူးလာေသာ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံ ကုိပင္လွ်င္ ကင္မရာမွ ထြက္ေသာ မူရင္း ဓာတ္ပုံဆုိဒ္ ထည့္၍မရ၊ မည္သည့္ဆုိက္ အရြယ္အစားသာ ေဖာ္ျပပါ၊ ကာလာ မသုံးရ၊ အျဖဴအမည္းသာ သုံးပါ၊ မ်က္ႏွာဖုံး မတင္ရ၊ အတြင္း စာမ်က္ႏွာသာ ထည့္ပါ ….စေသာ အႀကီးအက်ယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာ စာေပ စိစစ္ေရး႐ုံးမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကုိ သမၼတက ဖြဲ႕စည္း ေပးလုိက္ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးထက္ မည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္မည္ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားလွ်င္ သိရွိမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္တုိင္ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ ““မင္းတုိ႔ ဒါေတြက သတင္းေရးစရာ မလုိဘူး၊ ၾကားလား””ဟူ၍ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းမႈကုိ ခံယူခဲ့ေသာ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာ မ်ားကုိ ရင့္ရင့္သီးသီး ေျပာခဲ့သည္မွာ အဆုိပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)မွ လူႀကီးမင္း အခ်ဳိ႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍လည္း သတင္းသမားကုိ သတင္းမေရးရန္ တားျမစ္သည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ သတင္းစာမ်က္ႏွာ မွပင္ ျပန္လည္ ေရးသား ေထာက္ျပခဲ့ရ ပါသည္။

ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမ်ားသည္ အၿငိမ္းစား ေလာကတြင္ ဒုႏွင့္ေဒး ရွိပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အဆုိပါ လူႀကီးမင္းမ်ားကုိ သမၼတ႐ုံးက ေခၚယူသည္ ဆုိပါလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး လာခ်င္ၾက သူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ဆုိသည္မွာလည္း အခ်ိန္မေရြး ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သတင္းဌာန တစ္ခု၊ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ခု၊ လူထု ေထာက္ခံမႈ ျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ ပုိင္ရွာေဖြ စုေဆာင္း အပ္ေသာ ေခၽြးနဲစာ မ်ားျဖင့္ လပုိင္း၊ ႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဆုိရန္မွာ လြယ္ကူေသာ အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆုံး၊ ကမၻာေပၚတြင္လည္း အသင္း၀င္ အမ်ားဆုံးဟု ဆုိႏုိင္သည့္ အသင္း၀င္ (၂၄) သန္း ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရး အသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရႊႏုိင္ငံ၊ စိမ္းလဲ့ ေရႊျပည္၊ ႏြယ္သာကီ၊ The Live News ဂ်ာနယ္မ်ား စာဖတ္ သူမ်ား အားေပးမႈ မရွိ၍ ယခုအခါ ရပ္ဆုိင္း သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း၌ပင္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား အစုံအလင္ပင္ မဖတ္႐ႈဘဲ စတုိ၌သာ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ သိမ္းထားေသာေနရာ မ်ားလည္းရွိ ပါသည္။ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ အခ်ိန္မီ မေျပာင္းလဲႏုိင္ ခဲ့၍သာ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈျဖင့္ ထုိစဥ္က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ ဌာနတာ၀န္ ရွိသူအခ်ဳိ႕ ခြင့္ျပဳ မွသာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရျခင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ မထုတ္ေ၀ႏုိင္ဘဲ ထြက္ရက္မ်ား ေနာက္က်ျခင္း စသည္ စသည္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ ျပည္သူလူထု အားေပးမႈ အမွန္ တကယ္ရရန္ မလြယ္သည္မွာ ျငင္း၍ မရေပ။ ျပည္သူတုိ႔၏ ရင္မွ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေအာက္ေျခတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ သတင္းဂ်ာနယ္ ေအာင္ျမင္ လာသည္ ဆုိ သည္မွာ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြး နစ္နာမႈမ်ား ရင္းႏွီး၍ ရလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီကုိ လုိလားေသာ အစုိးရမွန္ပါလွ်င္ ဤသုိ႔ သေဘာကုိ ေစာေၾကာရန္မလုိဘဲ လက္ခံ ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ အစုိးရသည္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အစုိးရပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္၍ အာဏာကုိ အပ္ႏွင္း ခဲ့သည္မွာ တစ္ခ်ိန္က အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားကုိ သတင္းထုတ္ ျပန္ျခင္း မျပဳေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ေနာက္ဆုံး အစည္းအေ၀း(၂၀၁၀)၌ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ႏုိင္ငံေတာ္အလံကုိ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တစ္ဖြဲ႕လုံး အနားယူခဲ့ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီသုိ႔ လႊဲအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစည္းအေ၀းတြင္ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ အတိအလင္း ေျပာၾကား ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ယုံၾကည္အားကုိး ေလးစား ေၾကာက္ရြံ႕ ေနသည္ဟု ဆုိရေလာက္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီက ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ မၾကာမီ အေျဖေပၚေတာ့ မည္ျဖစ္ ေပသည္။ ေမာင္ေရစက္သည္ တစ္ခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းႀကီး၏ အမာခံ၊ ေကဒါ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု အခ်ိန္တြင္လည္း အသင္းႀကီး၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံယူလ်က္ ရွိပါသည္။ ပါတီသုိ႔ ဆက္လက္၍ လုိက္ပါ ျခင္း မျပဳေတာ့ ေသာ္လည္း ၎ပါတီမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းရက္သည့္ အသင္းႀကီးကုိ မိမိ၏ စိတ္ထဲ အၿမဲရွင္သန္ ေနသည္ဟု ယူဆထားသူ၊ အသင္းႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိ႒ာန္ကုိ ယေန႔တုိင္ ယုံ ၾကည္လ်က္ ရွိေနသူအျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနခဲ့ေသာ အသင္း ႀကီး၏ ေအာက္ေျခ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ ဗဟုိမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ပါတီဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ ဦးတင္ထြတ္က ““ ပါတီ၀င္မ်ားတြင္ အာဏာငမ္း ဖမ္းေနသူမ်ား၊ ေနရာ လိုခ်င္သူမ်ား၊ ထင္ေပၚလုိ သူမ်ား၊ ျပည္သူက အျမင္မၾကည္လင္ သူမ်ား စသည္တုိ႔ ေရာေထြး ပါ၀င္လာၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ခိုင္မာမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီ၀င ္အင္အား ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း၊ မိမိ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိၿပီး က်န္ပါတီ၀င္မ်ား အျခားပါတီသို႔မဲေပး သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

- ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စည္း႐ံုး ေရး အရည္အခ်င္း အားနည္းျခင္း၊

- ပါတီေကဒါႏွင့္ မတူဘဲ လခစား၊ ၀န္ထမ္းဆန္ဆန္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ျခင္း၊

(ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ကုန္က် စရိတ္မရလွ်င္ မည္သည့္ အလုပ္မွ် မလုပ္ပါ)

- မူ၀ါဒအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ အားနည္းျခင္း၊

- စစ္အေလ့အထ ေရာဂါ၊ အာဏာငမ္း႐ူး ေရာဂါ၊ အေခ်ာင္သမား ေရာဂါ၊ သူလွ်ဳိ၊ ဒလန္ေရာဂါ၊ အက်င့္ပ်က္ ေရာဂါ တည္းဟူေသာ သူငယ္နာ (၅)မ်ဳိး စဲြကပ္ေနျခင္း …””စသည္ျဖင့္ ၂၀၁၂ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္း အေပၚ သုံးသပ္ ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကိုေရာ ပါတီကိုေရာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ပုတ္ခတ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္း သဘာ၀ က်ပါတယ္ . . .

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားေသာ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီးကုိ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အလြတ္က်က္၍ လာေျဖေၾကာင္း၊ ပညာေရစနစ္ညံ့ဖ်င္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့၍ နာမည္ႀကီးသြား ျပန္ရာ အစုိးရ သတင္းစာမွလည္း ဓမၼသံေတာ္ဆင့္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ “ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ပုံရိပ္” စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ စာသားမ်ားတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အမည္ကုိပါ ဆင္ဆာျဖတ္ လုိက္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရ . . .

ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ ဦးတင္ထြတ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိကဲ့သုိ႔ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ေရးသား တင္ျပရန္ ေတာင္းခဲ့သည္မွာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဖြဲ႕လုံး ျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတစ္ဦးသာ ေရးသား တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တျခား ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား ေရးသားမည္ဟု ထင္ေသာ္လည္း မေရးသား ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ဥကၠ႒ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းက တစ္ေစာင္တည္းေသာ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ အေကာင္းဆုံးဟူ၍ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတႀကီးကေတာ္ ေဒၚခင္ခင္၀င္း တုိ႔ကပါ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ သုံးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္က ယေန႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၌ ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ လုံး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ အစီအမံမ်ား (လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္) ခ် မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပီအာရ္စနစ္ကုိလည္း ေလ့လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့၍ ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္ေလာဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ နားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးမ်ားသာ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးတင္ ထြတ္ကလည္း ဇလြန္ခရီးစဥ္ တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၅၌ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ဆုိပါလွ်င္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားမွ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ား (ဆရာႀကီးမ်ား) အျဖစ္အားကုိး အားထားျပဳ ေနသူ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ႏွစ္ဦးကလည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ကုိစြန္႔ခြာ၍ အနားယူေတာ့ မည္ဟု ယူဆရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိအျခင္းအရာ မ်ားသည္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီ၏ ပါတီသက္တမ္းမွာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ သာရွိေသးသည့္ ကာလ (အသင္းႀကီး သက္တမ္းမပါ) အတြင္း ပါတီလူႀကီးမ်ားက အသက္အရြယ္ အရ ပါတီကုိ စြန္႔ခြာသည္ ဟု ေျပာေန ေစကာမူ ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ က်င္လည္ သူတုိင္း၊ ႏုိင္ငံေရး နားလည္ သူတုိင္း၏ သုံးသပ္ခ်က္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာ စဥ္းစား ႏုိင္ပါသည္။ ပါတီတြင္ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္မွသည္ ဗဟုိ ဦးစီးစနစ္တြင္ႀကီး ထြန္းကားခဲ့ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ မက်င့္သုံး ႏုိင္ေသးေသာ အေျခအေနတုိ႔မွာ ယခု ၂၀၁၅ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ မည္သူ႔ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ပုံစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ဆုိေသာ အေၾကာင္းတရားက သက္ေသ ထူမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပါတီသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) ေက်ာ္၌လည္း ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ျပည့္၀မႈ အားနည္းလ်က္ ရွိေသးေၾကာင္း ပါတီ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား သတင္း ထြက္ေပၚေနမႈအေပၚ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ သမၼတေလာင္း ဦးသိန္းစိန္ေလာ၊ သူရ ဦးေရႊမန္းေလာ၊ အမည္မသိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက မိမိတုိ႔ပါတီ သမၼတေလာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေျပာေန ၾကသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီ ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕စဥ္က သူရဦးေရႊမန္း သမၼတေလာင္း ေရြးမည္ဆုိလွ်င္ ေထာက္ခံမည္ဟု ေျပာၾကသလုိ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က သမၼတေလာင္း ေရြးမည္ဆုိလွ်င္ေကာဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾက ျပန္သည္။ သူတုိ႔တြင္ ေျပာစရာစကား မရွိပါ။ လူႀကီး (လက္ရွိပါတီ အႀကီးအကဲ) အႀကိဳက္ လုိက္ရမည္ကုိ နားလည္မိ ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေပၚေစလုိေသာ ဆႏၵရွိမည္ဟု ယူဆပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆုံး ပါတီႀကီးႏွစ္ခုသာ ရွိပါသည္။ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ ျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တုိ႔ပါတီမ်ားမွ တစ္ေျပးေနသည္ ဆုိပါလွ်င္ တိက်ေသာ သမၼတ ေလာင္းမ်ား ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ ထြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ NLD မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ေလာင္း အျဖစ္ ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ ေျပာ၍ မရေသး သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ျပည္သူ မ်ားကုိယ္စား ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်က် က်င္းပေပးပါ ဟူ၍ ေျပာလုိပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ပါတီဥကၠ႒ႀကီး ျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ ၏နား၊ မ်က္စိ စာနယ္ဇင္းမ်ား အေပၚ အျမင္မွန္ျဖင့္ ဆက္ဆံေရး လုိအပ္ ေနသည္ ဟုယူဆပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိ ေသာ္ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ သမၼတႀကီး၏ သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ယခုေခတ္ စာနယ္ဇင္းမ်ား လြတ္လပ္၍ ေရးသားထုတ္ ေ၀ေနမႈမ်ားအေပၚ သီးခံ ခြင့္လႊတ္ နားလည္ေပး လ်က္ရွိေသာ သေဘာထားကုိ ေတြ႕ေနရပါသည္။ မင္းဆိုး၊ မင္းညစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၊ ၾကပ္ေျပးနန္းတြင္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ၊ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈ စေသာ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေ၀ဖန္ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ ဒီလႈိင္း စာေစာင္တြင္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကုိ ေသမွာ ေစာင့္ ၾကည့္ေနတယ္၊ စကၠဴ က်ားႀကီး ဦးသန္းေရႊ ဟူ၍ ေရးသားခ်က္မ်ား …..စသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး တုိက္႐ုိက္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ် ေရးသားထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း)က မည္သုိ႔မွ် တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ တရားစြဲျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ျပစ္တင္ျခင္း …. ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ရွိေနသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လက္ရွိ အစုိးရ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ တပည့္ မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္၍ စာနယ္ဇင္းမ်ား အေပၚ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အရ ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား လက္ခံေပး သင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္လည္း စာနယ္ဇင္းမ်ား အေပၚ မၾကည္ လင္ေသာ သေဘာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး တစ္ဦး အေနျဖင့္လည္း စာနယ္ဇင္းကို ပုဂိၢဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္သည္ ဟူ၍ တရားစြဲ အေရးယူရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

သမုိင္း အမွန္ကား ေဖ်ာက္၍ မရေပ။ စာနယ္ဇင္းမ်ား အေပၚ ဥေပကၡာ ျပဳေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာကား လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ အပါ၀င္ အစုိးရ ပုိင္း၌ တည္ရွိေနေသး ေပသည္။ ၎တုိ႔ တုိင္တည္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိေနၾကျပန္သည္။

ျမ၀တီ႐ုပ္/သံမွ အရာခံ၊ တပ္ၾကပ္ ႀကီးအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရွိရသည္မွာ ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္ (ယခုႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ) က ၈ ေပ စေလာင္းမ်ားကုိ က်ပ္ (၁၂)သိန္း (တစ္လ တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ) အခြန္ေကာက္ရန္ စီစဥ္ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက မႀကိဳက္၍ ျပန္႐ုပ္သိမ္း ရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ စုိးရိမ္သ ူျပည္သူမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ က်ပ္(၁၂)သိန္း သြားေရာက္ေပး ေဆာင္ခဲ့ၾက ေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့သတင္းမ်ားကုိ ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ရန္ အတြက္ ၂ေပ စေလာင္း (ေကယူ) မ်ားကုိ တပ္ဆင္ရန္ လမ္းညႊန္ေၾကာင္း၊ ၈ေပစေလာင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္၀ုိက္သာ ရေၾကာင္း၊ ၂ေပစေလာင္းမွာ အေနာက္ဥေရာပအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့သတင္းမ်ားကုိ အရွိ အတုိင္း အေနာက္ ကမၻာအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစလုိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ တပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု စကုိင္း နက္သုိ႔ ေရာင္းခ် လုိက္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန႔သတင္း၊ စာနယ္ဇင္း ေလာကကုိ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ထုတ္ေ၀ ျဖန္ခ်ိေစလုိသူမွာ လက္ရွိအစုိးရကုိ ေက်ာ္၍ ျမင္ႏုိင္ေလသည္။ လက္ရွိအစုိးရ သမၼတႀကီးႏွင့္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး အခ်ဳိ႕မွာမူ မီဒီယာေတြ ေရးသားခ်က္မ်ား အေပၚ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကေပရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သာမန္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခံရမည္မွ် တစ္ပါးအျခား မရွိေပ။

အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီသည္ပင္လွ်င္ ၂၀၁၅ သမၼတေလာင္း မည္သူမည္၀ါ အႏုိင္လု ေျပာဆုိ ေနရခ်ိန္၊ အစုိးရ၏ သတင္းစာမ်ားလည္း အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ တည္းရျဖတ္ ရ၊ အစုိးရအတြင္းမွ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ေသာ ၀န္ႀကီး သတင္းမ်ား ကုိလည္း ပိတ္ရ၊ ဆုိ႔ရ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ မ်ားကုိလည္း ျဖတ္ရေတာက္ရ၊ ပိတ္ရဆုိ႔ ရႏွင့္ မူမရွိေသာ ေလာကဌာနမ်ား ဟုပင္ ေပၚထြန္း လာေတာ့သည္။ ဤသည္ကား ဒီမုိကေရ စီအစုိးရ၏ ပထမ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္း ကာလျဖစ္ေလသည္။ ထုိ အထဲမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ေျဖၾကားေသာ ပညာေရး ဒု၀န္ႀကီးကုိ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အလြတ္က်က္၍ လာေျဖေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္ ညံ့ဖ်င္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့၍ နာမည္ႀကီး သြားျပန္ရာ အစုိးရ သတင္းစာမွလည္း ဓမၼသံေတာ္ဆင့္မွ ထုတ္ေ၀ေသာ “ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ပုံရိပ္”စာအုပ္ ေၾကာ္ျငာ စာသားမ်ားတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အမည္ကုိပါ ဆင္ဆာျဖတ္လုိက္ ျခင္းျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ စစ္ေအး တုိက္ပြဲကုိ မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရေလသည္။

ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား မွာမူ အစုိးရကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မိမိ၏ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ရေရးကုိသာ အသားေပးေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ““ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေပး ပါတီက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၂၀၀၈ ေရးဆဲြ တဲ့ေနရာမွာေရာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာေရာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ပါတယ္။ ပါခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကိုေရာ ပါတီကိုေရာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ပုတ္ခတ္မႈ ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္း သဘာ၀ က်ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ အေၾကာင္း ေတြရွိမွာပါ။ အဲဒီအတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ၀င္ေတြက ေခါင္းေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး အတြင္းမွာ အရင္တုန္းက ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ဘယ္ လိုပဲ ခ်မွတ္၊ ခ်မွတ္ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ က်င့္သံုးဖို႔ အဘအေနနဲ႔ တြန္းအား ေပးတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ မည္မွ်ေလာက္ အထိ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား က်င့္သံုးေနတယ္ ဆိုတာကို လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ လာေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္သည္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ပဲ။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ အမိန္႔ မဟုတ္ဘူး။ ဦးေရႊမန္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းသည္ မိမိတို႔ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွာ တင္ျပတယ္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီက ရလိုက္တဲ့ အေျဖသည္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္သည္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ေျခအေန ေျပာရဲတယ္ မိမိတို႔ ပါတီရဲ႕ ဒီမိုကေရ စီက်င့္စဥ္ ဘယ္ပါတီနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းတာရဲတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ မိမိပါတီ၀င္ ေတြကိုလည္းပဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မွာ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ နည္းလမ္း မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ျပည္သူေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ အျပဳအမူေၾကာင့္ ပါတီအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲတာမ်ိဳးေတြ မရွိေစနဲ႔ ဘယ္တုန္းက ျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ လူဆိုတာ မွားတတ္ၾကတယ္။ လြဲတတ္ၾကတယ္။ အဲဒါေတြကို သင္ခန္းစာ ယူရမယ္။ ျပဳျပင္ရမယ္။ ေျပာင္းလဲရမယ္။ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုတာသည္ ပင္လွ်င္ ဒီေန႔ ဒီမိုကေရစီပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီမိုက ေရစီသမားဆိုရင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ သမားဆိုလို႔ရွိရင္ လည္းပဲ တစ္ဘက္လူရဲ႕ ေျပာတာ ကို နားေထာင္ ရမယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ကိုယ္ကလည္း ျပန္ေျပာရမယ္။ ျပန္ေျပာၿပီး တဲ့အခါမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဆိုရင္ အဲဒီလို သူေျပာကိုယ္ေျပာ၊ သူနားေထာင္ ကိုယ္နားေထာင္ အဲဒီအထဲက ေနၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုး အေျဖကိုရွာ၊ ရွာၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ အားလံုးက right ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ မိမိပါတီမွာ ဘာေျပာထားလဲ ဆိုရင္ အမ်ားစုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုးက လိုက္နာရမယ္။ အနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း အားလံုးက ေလးစား။ ဆံုးျဖတ္တုန္းက၊ မဲေပးတုန္းက က်ဳပ္တို႔က မေထာက္ခံဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာဘူး လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ အဲဒါလည္း ဒီမိုကေရစီ။ အမ်ားစုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုး က လိုက္နာရမယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း လာလွည့္ပါ၊ ၾကည့္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အေနနဲ႔ ဘာမ်ား လုပ္ေနသလဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာတယ္ ဆုိရင္ မယံုပါနဲ႔ လာၾကည့္ပါ၊ ေမးၾကည့္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ၀င္မ်ား နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြး ၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ အဲဒီအတိုင္း မဟုတ္ဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ သူတို႔ေတြ ေဖာက္ျပန္တဲ့ လူေတြပဲျဖစ္ရမယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့လူေတြလည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ အရဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔ အတူပဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ သူေတြကို သူ႔လမ္း သူသြားရမယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီမွာ တို႔ပါတီ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။”” ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သည့္ ပါတီမဆုိ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ရေစခ်င္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ ႏွစ္ဦး ၂၀၁၅ သမၼတေလာင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ဆႏၵတူလာ ၾကသည္ ဆုိပါမူ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အမည္ကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း) သေဘာၾကသူသာ ပါတီမွ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ မည္ေလာ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီအရ ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚ လာမည္ေလာဟူ၍ …..။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.