တရုတ္ျပည္ဘက္ကမ္း ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ကပ္ထားေသာ ေၾကျငာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရုတ္နွင့္ သားေဖါက္ရန္ ဖိတ္ေခၚဆြဲေဆာင္ေသာ ေၾကျငာစာေလးပါ။ တနည္းဆိုေသာ္ လူကုန္ကူးရန္ ေပၚတင္ေၾကျငာေနေသာ ေၾကျငာျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရးအလြန္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လုပ္ခလစာ အမ်ိဳးသမီးဆိုလွ်င္ ယြမ္ ၂၅၀၀၊ အမ်ိဳးသားဆိုလွ်င္ ယြမ္ ၄၅၀၀ အနိမ့္ဆံုးရသည္။ တရုတ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ျပဳသူ အမ်ိဳးသမီး၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား တရုတ္ျပည္တြင္ လိုက္လံေတြ႔ဆံု အလုပ္လုပ္နိုင္သည္။ သားေဖါက္ရန္ လူကုန္ကူးေပး၍ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ပြဲစားခ ယြမ္ ၃၀၀၀ ရမည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳလက္မွတ္ ရမည္ဟုဆိုသည္။ ဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ား အခ်ိန္မွီ

ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဇိမ္မယ္ သဖြယ္ ၊ သားစပ္ ႏြားမ်ား သဖြယ္ သေဘာထားကာ ၀ယ္ယူရန္ တိုင္းရင္းဘာသာစကားျဖင့္ လမ္းတကာ့လမ္း ေၾကာ္ျငာ ထုတ္ကပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္င ျပည္နယ္ တရုတ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ျမန္မာ အစိုးရ ဘက္က ျပတ္သားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ အေရးဆိုပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး အရ ဂုတ္ေသြးစုပ္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း အတင့္ရဲရဲ လုပ္ေဆာင္ေနယံု အားမရ။ လူျမိဳျပီး ၀ါးျမိဳသားေဖါက္ရန္ ေျဗာင္ေျဗာင္တင္းတင္း ေစာ္ကားျခင္းသည္ ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုသားတို႕ ၏ အမ်ဳိးသားေရး ဇာတိမာန္ကို အျမင့္မားဆံုး တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားျခင္းသာ မက ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳုပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ပါ ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ မည္ေပသည္။

ယခု ကဲ့သို႕ တရုတ္ႏိုင္ငံသားတို႕ ဘက္မွ လူမ်ဳိးေရး ကၽြန္ျပဳရန္ ေျဗာင္စိန္ေခၚခ်က္အား အစုိးရမွ တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား လူမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး အသင္း(ယာယီ)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ႏို၀င္ဘာ (၉) ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္