က် မ တုိ့ ကုိ နား မ လည္ ပဲ ေထာက္ ခံ တာ ကုိ မ လုိ အပ္ ဘူး။
က် မ တုိ့ ကုိ နား လည္ ၿပီး ေထာက္ ခံ ဖုိ့ လုိ အပ္ တယ္။

ဖြဲ႕ စည္း ပုံ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ျပဳ ျပင္ ေရး ေကာ္ မ တီ ဝင္ ၁၀၉ ဦး အ ေနျဖင့္
မိ မိ တုိ့ ပါ တီ မိ မိ တုိ့ အ ဖြဲ႕အ စည္း အ က်ဳိး အ တြက္ ၾကည့္ မ ေနပဲ
တုိင္း ျပည္ အ က်ဳိး အ တြက္ သာ အလုပ္ လုပ္ ၾက ဖုိ့ ျပည္ သူ ေတြ အ ေန နဲ
တုိက္ တြန္း ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။

ဖြဲ႕ စည္း ပုံ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ျပင္ ဆင္ဖုိ့ မ လုိ လား သူ ေတြ ဟာတပ္ မ ေတာ္နဲ႕
အ ဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ၾကား စိတ္ ဝမ္း ကြဲ ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ ေန တာ မ်ား ေတြ႕ ရ ပါ တယ္။

တ ကယ္ ပဲ တုိင္း ျပည္ အ ေပၚ ေစ တ နာ ထား ပါ သ လား ဆုိ တာ
ကုိယ့္ ဟာကုိ ပဲ စဥ္း စား ရ မယ္။ဘယ္ ေလာက္ ထိ စြန့္ လႊတ္ မ လဲ ဆုိတာ ျပန္ စဥ္း စား ပါ။ဘယ္ သူ ေတြ က ဖြဲ႕ စည္း ပုံ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ကုိ
ဘယ္ သူ ေတြ လုပ္ ေန ၾက တယ္ ဆုိ တာ သိ ၾက ပါ လိမ့္ မယ္။

အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ကုိ မ ျပင္ ဆင္ လုိ. ပါ လုိ့ ေျပာ တဲ႔ သူ ကုိ မ ေၾကာက္ ရဘူး။
သူ့ ကုိ နား လည္ ေအာင္ ရွင္း ျပလုိ့ ရ တယ္။ျပည္ သူ ကုိ ေစ တ နာ
ထား ပါ တယ္။တုိင္း ျပည္ ကုိ ေကာင္း စား ေစ ခ်င္ ပါတယ္ လုိ့ ၿပံဳး ၿပံဳး နဲ့ ေျပာ ၿပီး တ ကယ္ တမ္း အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ျပင္ ဆင္ ရ မယ္ ဆုိ မွ ကိုယ့္ က်ဳိး စီး ပြါး
ထိ ခုိက္ မွာ စုိး လုိ့ အ ေရး မ ပါ တဲ႔ အ ခ်က္ေတြ ကုိ ပဲ ဟန္ ေဆာင္ ျပင္ ေပး မဲ႔ သူ ကုိ ေၾကာက္ ရ မွာ ျဖစ္ တယ္။

အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ျပင္ ခ်င္ တယ္ ဆုိ တာ က တပ္ မ ေတာ္ ရဲ႕ အ ခြင့္ အေရး ကုိ
ေလ်ာ့ နည္း ခ်င္ လုိ့ မ ဟုတ္ ဘူး။ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိ ေသာ တပ္ မ ေတာ္
ျပည္ သူ က ေလး စား တဲ႔ တပ္ မ ေတာ္ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ လုိ့ ပါ။ ျပည္ သူ က
အား ေပး ေထာက္ ခံ မယ္ ဆုိ ရင္ တပ္ မ ေတာ္ ယိမ္း ယုိင္ စ ရာ
အ ေၾကာင္း မ ရွိ ပါ ဘူး။ တုိင္း ျပည္ အင္ အား ရွိ မွ ေတာ့ တပ္ မ ေတာ္ လည္း
အင္ အား ရွိ လာ မွာ ေပါ့။

ဖြဲ႕ စည္း ပုံ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ဟာ ဝန္ ထမ္း တုိင္း ေက်ာင္း သား တုိင္း နဲ႕လည္း
သက္ ဆုိင္ ပါ ေၾကာင္း ဒီ လုိ ပြဲမ်ဳိး တက္ ေရာက္ သည္ ျဖစ္ ေစ
မ တက္ေရာက္ သည္ ျဖစ္ ေစ မိ မိ တာ ဝန္ကင္း တယ္ မ ဆုိင္ ဘူး လုိ့
မ ထင္ ပါနဲ့ဖြဲ့ စည္း ပုံ အ ေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ ဆုိတာ အား လုံး နဲ့ သက္ ဆုိင္ ပါ ေၾကာင္း ၿပည္ သူ ကုိ အ မွာ စ ကား ပါး လုိက္ပါ တယ္။

( ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ႀကည္ )
D Wave