12/30/13

(30 December 2013 ရက္စြဲပါ The Washinton Post မွ အယ္ဒီတာဘုတ္အဖြဲ႕၏ Will Burma choose to be a true democracy? ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အာဏာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေပၚဖက္ရွင္မွာ တက္ႏိုင္သမွ် ဒီမိုကရက္တစ္အသြင္ျဖင့္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီဂ်စ္မွ အစုိးရသည္ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ရာ ထိုအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကို တုိင္းျပည္၏ အဆံုးအျဖတ္ျပဳေသာ အင္အားစုအျဖစ္ ေရွ႕တန္းတင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵခံယူပြဲတစ္ခု က်င္းပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ပို၍ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ထဲသို႔ ပို႔ေနေသာ္လည္း အမ်ားႀကိဳက္အစိုးရ အသြင္ျဖစ္ ေအာင္ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

၂၀၁၄ အတြက္ အေရးပါလွေသာ ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္မည္ေလာ ဆိုသည္ႏွင့္ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ခဲ့ပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေရာ မွားေနေသာ လမ္းေၾကာင္းကို အမ်ားသိေအာင္ ေထာက္ျပသည့္ဖက္မွ ရပ္တည္မည္ေလာ ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ အိႏိၵယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္း ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သန္း (၆၀) ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ေဒသတြင္းသာမက ေဒသတြင္း နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္၍ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း နုိင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကရာ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားဆံုး အာရံုစိုက္ခံရ သည့္ နုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္အစိုးရသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ဆံုးအစိုးရမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ အထီးက်န္ျပဳခံရဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္ဟု အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး Susan E.Rice က Georgatown တကၠသိုလ္တြင္ မၾကာေသးမီက ေျပာဆို ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး လႊတ္္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ား ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရက မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခဲ့ေလသနည္း။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလား၊ အျပေကာင္းရံု သက္သက္လား၊ ၂၀၁၅ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၄ တြင္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳပါက အဓိပၸါယ္ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ဖယ္ထုတ္ထားရံုမက တုိင္းျပည္၏ နာမည္အႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားအား တားဆီးထားမႈ၌ ၎အတြက္မဲေပးမႈမ်ားကုိ တရားမဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ၎၏ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒမွာ အီဂ်စ္တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ အေျခခံဥပေဒ ကဲ့သို႔ပင္ စစ္တပ္ကို မတိုု႔မထိႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္မွ ၂၅% ရယူေပးထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေပ။

ေနာက္ထပ္သတိေပးေနသည့္ လကၡဏာမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပးအစီအစဥ္ကို ျပည့္စံုစြာ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးမီ ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ျပင္၊ ယခုထိ လႊတ္ေပးမႈမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္) မွာလည္းအေရးယူမႈ မရွိပဲ၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၏ ေျမွာက္ပင့္ေပးမႈမ်ားပင္ ပါဝင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အားျဖင့္ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ရဲရင့္သည့္ မြတ္ဆလင္ေခါင္းေဆာင္ ထြန္းေအာင္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ားကို ေထာင္ခ် ထားပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွလည္း တိုးတက္မႈရလဒ္အနည္းငယ္သာ ရပါေသးသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျပည့္ျပည့္ဝဝမျဖစ္ေျမာက္မီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ စရာေတြမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္” ဟု Ms.Rics က ေျပာပါသည္။ ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အခု လတ္တေလာ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္မဟုတ္ေသးသည့္ အေျခအေနကို အစစ္အမွန္ဟု လက္ခံမွတ္ယူၿပီး တစ္ဝက္ႏွင့္ရပ္ကာ ၎တို႔အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္ကို လြတ္ လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီေလာ ဆိုသည္ကို ေမးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Obama အစိုးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္သည့္ ကိစၥမွာ ပထမေရြးခ်ယ္မႈကိုေတာ့ျဖင့္ မေရြးခ်ယ္မိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

yangonchronicle

(ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သူ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းသည္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္)

၂၀၁၃ ခုနွစ္ထဲမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဝါရွင္တန္ကုိသြားတယ္၊

အုိဘားမားနဲ႔ ေတြ႔တယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ကုိ အေမရိကန္အစုိးရကေန အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံေတြ႔ဆံုတ့ဲ ျဖစ္စဥ္လုိ႔ က်ေနာ္ နားလည္တယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆုံမႈေနာက္ပုိင္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက အမ်ားႀကီး ေကာင္းမြန္လာတယ္။ ျမန္မာျပည္အေပၚဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်လာတယ္၊ အေမရိကန္စစ္တပ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကားမွာ ဆက္ဆံေရးေတာ္ေတာ္ႀကီး ျမင့္တက္လာတယ္။

အေမရိကန္ကလည္း ျမန္မာျပည္နဲ႔ အင္မတန္ ေျပလည္တ့ဲဆက္ဆံေရး ရိွခ်င္တယ္၊ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက တရုတ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္အေပၚ နုိင္ငံေရး နဲ႔ စစ္ေရးဘက္မွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ အေမရိကန္က ထိန္းညိွခ်င္တ့ဲဆႏၵကလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားပုံရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ အေမရိကန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တ့ဲနုိင္ငံတစ္နုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားလိမ့္မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တ၀ုိက္မွာ အေမရိကန္က သူ႔ၾသဇာ ကြန္ရက္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ျမန္မာနုိင္ငံက အေကာင္းဆုံးအေနအထားမွာ ရိွတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုိယ္တုိင္က လုိလုိလားလားနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကုိေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းခ့ဲတယ္ ဆုိတာဟာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တ့ဲအစုိးရအဖဲြ႔က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီတခုကုိ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ ဖဲြ႔တယ္၊ အစုိးရဘက္က ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲေတြပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိတာ အစုိးရက ဖမ္းထားတာ၊ ဒီလူေတြ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကုိ အစုိးရကသာလွ်င္ အကဲျဖတ္ရမယ့္အစား အားလုံးပါ၀င္တ့ဲ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖဲြ႔ျပီးေတာ့ indirect lobby သေဘာမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္၊ ႏုိင္ငံတကာစိတ္၀င္စားတ့ဲျဖစ္ရပ္တခုျဖစ္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥမွာ အစုိးရေရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔ေတြ ပါ၀င္လာျပီး ႏုိင္ငံတကာစိတ္၀င္စားမႈပုိရေအာင္၊ လႊတ္ေပးတ့ဲအခါမွာလည္း ႏုိင္ငံတကာတုံ႔ျပန္မႈ ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း လုပ္ႏုိင္ခ့ဲတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

ေကာ္မတီမဖဲြ႔ဘဲ ဒီအတုိင္း လႊတ္ေပးလုိက္ရင္ သူတုိ႔ရလာမယ့္အက်ဳိးအျမတ္၊ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈက သိပ္ျပီးေတာ့ ေပၚလြင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သီးျခားေကာ္မတီတစ္ခု ဖဲြ႔တယ္၊ အဲဒီေကာ္မတီက အစည္းအေ၀းေတြ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြလုပ္တယ္၊ ဒီလုိပုံစံနဲ႔လုပ္လုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈ စိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားႀကီး ရလာတာဟာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႔ေတြ၊ ႏုိင္/က်ဥ္းအဖဲြ႔ေတြကုိ သြယ္၀ႈိက္ၿပီးေတာ့ အသုံးခ်တ့ဲသေဘာသက္ေရာက္တ့ဲပုံစံ ရိွတယ္။

၂၀၁၃ ဧျပီမွာ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်တယ္၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္တာကလဲႊလုိ႔ က်န္တာေတြကုိ ဖြင့္ေပးလုိက္တယ္။ ၂၀၁၃ ထဲမွာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ႕ ႀကီးမားတ့ဲေအာင္ျမင္မႈပဲ။ ဒီလုိဖြင့္ေပးျခင္းဟာ ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႔၀င္နုိင္ငံေတြ အားလုံးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ့ဲအတြက္ ဒါဟာ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရအတြက္ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာမွာ အမ်ားႀကီး အားေကာင္းၿပီးေတာ့ ေတာင့္တင္းခုိင္မာတ့ဲအေနအထားကုိ ရသြားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ႕ အဓိက မေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ … ဦးသိန္းစိန္တက္လာကတည္းက အၿမဲတမ္း ေျပာတ့ဲ စကားတစ္ခု ရိွတယ္၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိတ့ဲ ျပႆနာ။ အဲဒီျပႆနာမွာေတာ့ ဒီအစုိးရဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ဘာျဖစ္လု႔ိလဲဆုိေတာ့ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးဟာ လြန္ခ့ဲတ့ဲ သုံးႏွစ္က အေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းရင္ ပုိၿပီးၾကပ္တည္းလာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြကလည္း ေျပာရေလာက္ေအာင္ တက္လာတာ မေတြ႔ရဘူး။ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြျမင့္တင္မႈအပုိင္းတုိ႔မွာ တုိးတက္မလာဘူးလုိ႔ ေျပာရမယ္။

နုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအပုိင္းကုိ ၾကည့္ရင္လည္းပဲ ႀကီးႀကီးမားမား တုိးတက္လာတာ မေတြ႔ရဘူး။ ျပည္သူလူထု

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ဒီအစုိးရဟာ ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ သိသာတ့ဲတုိးတက္မႈတစ္ခုကုိမွ မလုပ္ႏုိင္ခ့ဲဘူး၊

ပညာေရးက႑မွာလည္း ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ထူးထူးျခားျခားအေျပာင္းအလဲ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ခ့ဲဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။

ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ – Hmuu Zaw Facebook) ========================================== ၂၀၁၃ နဲ႔ ပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႕၊ ျဖစ္ရပ္တခ်ဳိ႕

ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၃ အတြင္း အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္၊ အထင္ကရျဖစ္ခ့ဲသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရသူေတြထဲက တခ်ဳိ႕အေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔ မုိးမခမီဒီယာက ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ တႏွစ္တာအတြင္း လႈပ္ရွားျဖတ္သန္းခ့ဲတာေတြကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သတိရျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

http://moemaka.com/archives/34703#sthash.uvq7uZCK.CA4nXPHn.dpuf

“ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္၊ ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္ တို႔ရဲ ့အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဆရာကိုမ်ိဳး (ျမန္မာစာ) ခင္ဗ်ာ။ ဆရာသာ အကယ္ဒမီအခမ္းအနားၾကီး
ကို ပံုေဖာ္ဖန္တီးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ ခ်င္ပါသလဲ ဆရာ”
''ဟိုက္''
MRTV ႐ုပ္သံႀကီးႏွင့္ဆက္စပ္႐ုပ္သံ Channel ေတြကို႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ေနသူ ကိုေက်ာ္သက္ လင္း (ယမန္ႏွစ္ထိအကယ္ဒမီအစီအစဥ္
တင္ ဆက္ေၾကညာသူအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သူ)က အကယ္ဒမီႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းရင္ခုန္ သံေမးရာကေန ''အကယ္ ဒမီ
အခမ္းအနားႀကီး ကို ပံုေဖာ္ဖန္တီးခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာင္း လဲခ်င္ပါသလဲ''ဟု ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမပါေမးလိုက္ သည့္အခါ ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိစိတ္ကူး ယဥ္ေျဖေပးလိုက္ႏိုင္ေသာ္ျငား ေခါင္းနားပန္းေတာ့ ႀကီးသြားသည္။

ေစာေစာကအကယ္ဒမီအခမ္းအ နားရီဟာ ဇယ္ေလ့က်င့္ဇာတ္တိုက္ေနၾကရာ စင္ျမင့္ေဘး နားသြားကာ အလုပ္မ်ားေနၾကသူ၊
ပင္ပန္းေနၾက သူမမို႔ (အကယ္ဒမီမို႔မို႔ျမင့္ေအာင္)တို႔၊ ကိုလူမင္း (႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးဥကၠ႒)တို႔ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ ငန္းကညြန္ ၾကားေရးမွဴး အစ္ကိုႀကီးဦးသိန္းထြန္း ေအာင္တို႔ ကို ''ဟိုလိုေလးဆို ပိုမေကာင္းဘူးလား။ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ေတြ ကင္မရာ႐ိုက္လို႔ ေကာင္းေအာင္ဒီ လိုေလးဆိုရင္ေကာ''ဟု အား မနာလွ်ာမက်ိဳး သြားပြားေနခဲ့ျခင္းကို
ျမင္ျပင္း ကတ္ ကာေမးလိုက္သည့္ေမးခြန္းေပလားမသိ။ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ အေျပာင္းအလဲတို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔က စကားလံုးအရအေျပာ
အရ နားဝင္ ခ်ိဳလွေပမယ့္''ဘယ္လိုေျပာင္း လဲခ်င္ပါသည္''ဟူ၍အေျဖေလး ခ်က္က်လက္က်ေပးလိုက္ႏိုင္္ဖို႔ မွာ ပင္ဦး ေႏွာက္ စားလြန္းပါဘိ။လက္ေတြ႕ က်က်လုပ္ေဆာင္ျပၾကဖို႔မွာဆို ပို၍၊ သာ၍အခက္ေပြေပဦးေတာ့မည္။

မ်က္လံုးျပဴးစရာ မညႇာ မတာဗ်ဴးသည့္ ႐ုပ္သံဆရာကိုဤေမးခြန္းမေျဖ လို႔ မရဘူးလားဟူသည့္ သေဘာမ်က္ႏွာ ခ်ိဳေသြး
အရိပ္အကဲျပေပမယ့္လည္း ဆရာသမား မွာ ႐ုပ္သံဝါသမၻာရင့္မာသူႀကီးပီပီ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းက ျပည္သူပရိသတ္ကို ျပံဳးျပသည့္ အလား ႐ုပ္သံကင္မရာဘက္သို႔သာ မ်က္ႏွာမူ ၿပီးကြၽန္ေတာ့္အေျဖကို ၿပံဳးၿပံဳးၾကီး ငံ့လင့္ေန ေတာ့ အခက္သား။ပရိသတ္အေနျဖင့္ မည္သို႔သေဘာထား ႐ႈ စားေနမည္မသိေပမယ့္ကြၽန္ေတာ့္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေနတဲ့ႏိုင္ငံၾကီး (ေျပာင္း
လဲေနတာ လြတ္လပ္ ေရးရကတည္းကေန အခုထိ အေျခမက်ႏိုင္ေသး။ ။ ဤကား ႀကံဳတုန္းေလး ဆိုင္ဆိုင္ မဆိုင္ဆိုင္ လွည့္ေခြလိုက္သည့္စကားခ်ပ္တည္း။) မွာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူေပါက္ ဖြားလာသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာလည္း ပင္စည္ႀကီးႏွင့္ အခက္အလက္ေတြ လိုက္ပါေျပာင္း လဲၾကသလို သဘာဝျဖင့္ေျပာင္း
ၾကလဲၾကမႈအေပၚ မဆင္မျခင္မဆို မိခ်င္ပါ။

ရီဟာဇယ္မွာ မီးအလွမီးေမာင္းေတြ အႏုပညာရွင္ေတြအေပၚျဖာဆင္းမႈ အား''ဘဘဦးတင္ယု
တို႔ ေခတ္ကလက္နဲ႔လွည့္ရ တဲ့ မီးေမာင္းၾကီးေတြထိုးတာေလာက္ေတာင္ အားမရေသးဘူး''ဟု အန္တီဂေရ႕စ္ (ေဒၚေဆြဇင္ ထိုက္)က ကိုလူမင္းကို တိုင္တည္ကာ လွမ္း ေျပာ သည့္စကားကိုေတာင္ ကြၽန္ေတာ္ျပန္လည္ၾကား ေယာင္မိသည္။ အကယ္ဒမီပြဲၾကီးကို ယခင္က ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ ေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးသမားေတြပင္ျဖစ္ သည္။

ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ကိစၥေတြကိုသာ ျပဳျပင္ ေနၾကရသူေတြျဖစ္သည့္တိုင္လူ႔အလို နတ္မလိုက္ ႏိုင္ဆိုသည့္သေဘာမွာ ေမာေနၾကၿပီ။
''ဘယ္လိုေျပာင္းလဲခ်င္ပါသလဲ''ဟု ေမး လာသည့္စကားကို အဟုတ္ၾကီးမွတ္ကာ ''ပို ေကာင္းေအာင္လုပ္မည္'' ဟု မစားရဝခမန္း
အေႏွာင့္အသြား မလြတ္ဆိုမိက ေရွးအစဥ္အလာ ကိုမီေအာင္ပင္မနည္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကရတာ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္လ်က္ႏွင့္
အသားလြတ္ ေဖာင္းသည့္မဆင္မျခင္စကားသာ ျဖစ္ေပေရာ့ မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟူသည္ ေရွးကႏွင့္ မတူတစ္မူထူး႐ံုမွ်မက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ျပႏိုင္ၾကေလမွမဟုတ္ပါလား။
အကယ္ ဒမီပြဲျမင္ကြင္းမွာ ယခင္လို႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိေစေရးမီဒီယာကို အေပၚထပ္ခပ္ေဝးေဝးကသာ ႐ိုက္ ကူးခြင့္ျပဳျခင္းမွာပင္ သေဘာထားအယူအဆ အျမင္ေတြညိႇမရ၊ ႏိႈင္းမရ ျဖစ္ေနရေသးသည္။ ဆုေပးမႈစင့္ျမင့္ေရွ႕တိုး၍ ေရြ႕သည့္တိုင္ ကင္ မရာတခ်ိဳ႕မွာ ေကာင္းစြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္မဟုတ္ ေသး။
ဤအေတြးေတြျဖင့္စိတ္အိုက္ ေနခိုက္ မွာပင္ ''ဟုတ္ကဲ့...ဆရာမ်ိဳး ..ဘယ္ လိုေျပာင္းလဲခ်င္ပါသလဲ''ဟု႐ုပ္သံဗ်ဴး ဆရာက စကားေထာက္ေပးလိုက္သည့္အခါ ေျပာင္းလဲ ေရးကိစၥကို စိတ္ထဲရွိသလိုေျပာျဖစ္သြားပါေတာ့ သည္။''ေျပာင္းလဲမွကိုရမယ္။ ဒီအတိုင္း ႐ိုက္လို႔ ကေတာ့ အကယ္ဒမီပြဲက
ဘာ႐ုပ္မွကို ထြက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မီဒီယာသမားေတြ စင္ျမင့္ကိုမီေအာင္႐ိုက္ႏိုင္ဖို႔ဆို မွန္ဘီလူးေျပာင္းတိုေတြက အလုပ္မျဖစ္လို႔
မွန္ဘီလူးကို ေျပာင္းကိုေျပာင္း လဲမွရမယ့္ အကယ္ဒမီပြဲပါဗ်ာ''“ေျပာင္းလဲလိုက္မွကို ရမယ့္အကယ္ဒမီပြဲႀကီးပါဗ်ာ...

ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.