February 2014

(The Independent မွ 22 Feb 2014 ရက္စြဲပါ Burma's democratic reforms have fooled the foreigners, but for villagers not much has changed ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္ ျမဴမႈန္မ်ားသဖြယ္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈသစ္မ်ား ရလာသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ စာေပစိစစ္ေရး ဟူသည့္ အစုိးရဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပစရာမလုိေသာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားလည္း ဒလေဟာ ထြက္ေပၚလာသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးမွာ မွန္ကန္ၿပီး ႀကိဳဆုိရမည္သာပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္မႈမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ျဖစ္ေစမည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းေရးသာ ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ လူမႈဘဝအတြက္ အလြန္အမင္း ပန္းပင္းဆင္းရဲမႈႀကီးမားေစသည့္ ပါဝါရွိသူမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာမူ ယေန႔အထိ တုိ႔ထိခြင့္မရဘဲ ယခင္တုိင္း ရွိေနေလသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေနရာမွာ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးဆုံး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ မတ္ေစာက္လွသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမျပန္ေနရာဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာ လွည့္လည္သြားလာ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကကာ ကုိယ္ပုိင္နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီမ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ခ်င္းျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ သာသနာျပဳလာ ေသာအခါ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သူတုိ႔က ယခင္ကလုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ ျပဳဘဲ ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ား တည္ေဆာက္ေနထုိင္ခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္လြင္လွေသာ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ကား အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီ မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ ေရးထက္ အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးၾကမည္နည္းဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႔တြင္ ဘာအစီအစဥ္မွမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ဆုိပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ခြဲေဝက်င့္သုံးမႈမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းစြာသက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ခ်င္းေဒသခံမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ား ကုိ အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပထားပုံရေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရွိမႈမွာမူ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ ရွိသည္။

အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္မူ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ပုံတစ္ေခါင္းႀကီး ဝင္ေရာက္လာျခင္းကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ ေတာေတာင္ထူ ထပ္သည့္ ေဒသမ်ားကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက အေျပာင္းအလဲမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ မီးစက္အေဟာင္းအႏြမ္းႀကီး မ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးမႈေၾကာင့္ ညေနပုိင္းအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ငါးနာရီမွ်ရရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမွာ ပညာသင္ယူေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝေသာ လုပ္သား ဘဝျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္အျခားေဒသမ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာရန္ ရန္ပုံေငြဟူသည္မွာ လည္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးလွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္မရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္ စကားလုံးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ နားလည္ရန္ခက္ေသာ စကားလုံးအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ တရုတ္မ်ားလာေရာက္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ေလ့လာမႈျပဳလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔တုိင္ ေအာင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဟူသည္ကား ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝမ္းသာရႊင္လန္းဖြယ္ကိစၥရပ္ မဟုတ္ေပ။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယခုလုိ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးသားႏုိင္ရ ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ ပထမဆုံးခရီး သြားလာခြင့္ ျပဳလုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားေသာ တုိးရစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လုိ ခ်င္းျပည္နယ္ သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရမည္ဟု မထင္မိေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလဆိပ္မရွိေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ မႏၱေလးမွ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္သြားရာ ၁၅ နာရီၾကာမွ် ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ခရီးလမ္းကုိ ျဖတ္သြားရသည္။ အ႐ုိးမ်ားပင္ က်ိဳးေၾက ေလာက္ေအာင္ လမ္းကၾကမ္းလွသည္။ ယင္းျပည္နယ္သုိ႔ သြားသည့္လမ္းမွာလည္း ေတာသူ၊ေတာင္သား (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္) မ်ားက သမား႐ုိးက် ေဖာက္လုပ္ေပးထားသည့္ လမ္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ ၿဗိတိန္ လူမ်ိဳးမ်ား ေရာမသားမ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့သလုိမ်ိဳး လက္ျဖင့္ေဖာက္လုပ္ၾကသည္ကုိလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္ပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အာရွေဒသတြင္ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ယေန႔ထက္တုိင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ႐ုိးရာစတ္မ်ားျဖင့္ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ၾက သည္ကုိေတြ႕ရ သည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာပင္ျဖစ္သည္။

Yangon chronicle

“26 February 2014 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mongo Palatino ေရးသားေသာ Myanmar’s census controversy ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္လတြင္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားက ယင္းသုိ႔ေကာက္ယူျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မီးေမႊးေပးသကဲ့သုိ႔ ရွိမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွၿပီး ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ကလည္း အကူ အညီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္းစာရင္း မေကာက္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္းစာရင္းရွိမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေမြး/ေသ စာရင္းမွ အစျပဳ၍ အျခားေျပာင္းလဲ သြားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ မူဝါဒခ်မည့္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ ထုိစာရင္းသည္မ်ားစြာ အသုံးဝင္ပါ သည္။

သုိ႔ေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တုိင္းရင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းသည္ ပဋိပကၡပုိမုိျဖစ္စမည့္ မီးပြားျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။ သန္းေခါင္ စာရင္း ပုံစံတြင္ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ အဆုိပါ (၁၃၅) မ်ဳိး စာရင္းသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက ျပင္ဆင္ရန္သင့္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားက ေစာဒကတက္ရာတြင္ လူနည္းစုမ်ားကုိ တစ္မ်ဳိးတည္း ေပါင္းထည့္ ထားျခင္းမ်ား၊ အခ်ဳိ႕က စာရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံရေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာဆုိၾကပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ပေလာင္(တေအာင္း) လူမ်ဳိးစုက ၎တုိ႔ကုိ ရွမ္းလူမ်ဳိးေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

“မိမိတုိ႔တေအာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဤေဒသတြင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား မေနထုိင္မီကတည္းက အေျခခ်ေန ထုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔သည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူပါ။ မိမိတုိ႔သည္ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားရွိပါသည္။” ဟု ပေလာင္ အသုိင္းအဝိုင္းမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ဗမာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနထုိင္သူလူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ အႀကီးဆုံးတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါ သည္။ အျခား အဓိကအုပ္စု မ်ားတြင္ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

နားလည္မႈ လြဲျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စာရင္းျပန္လည္ သတ္မွတ္ရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ပါက၊ သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္မႈကုိ ခဏေရြ႕ဆုိင္းထားရန္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕က လုိလားေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရ ႏွင့္္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသး သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ ၍ ေရြ႕ဆုိင္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈကုိ နားလည္ေပး၍ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရ၏ စာရင္းအေပၚသာ သန္းေခါင္စာရင္းက အေျချပဳခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားတြင္ ထုိေဒသ၌ လူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္မ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥတြင္မႈ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔အား ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္မ်ား မေပးဘဲ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ သူမ်ား အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ျပဳမႈလ်က္ရွိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီမွ ဦးေက်ာ္မင္းကမႈ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိပါသည္။

“လူသားတုိင္းမွာ သူရဲ႕ကုိယ္စီ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာ (identity) ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း သရုပ္လကၡဏာ နဂုိကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ။ အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ ခံေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (identity) ကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတာကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘာသာေရးထည့္သြင္းထားျခင္းဟာလည္း မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္ရပါ သည္။ တိတိပပ ဆုိရေသာ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္အေရအတြက္ တုိးလာသည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္မ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အမုန္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလာႏုိင္ပါသည္။

“ေပါင္းကူး” လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္သူ ေက်ာ္သူကမူ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ေမးခြန္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ယခုသန္းေခါင္းစာရင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ အာရုံျပဳထားျခင္းျဖစ္၍ ထုိႏွစ္ခုမလုိဟုမထင္ေၾကာင္း ဆုိပါ သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ပေရာ့ခ်က္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကလည္း အထက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အစုိးရ အေနျဖင့္ အေစာပုိင္းက အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားရန္ အတိျပဳခဲ့သည္ကုိ ညႊန္းဆုိ၍ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘရပ္ဆဲ အေျခစုိက္ International Crisis Group ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေမြးခြန္းတြင္ အသက္၊ က်ား/မ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိကုိသာ ကန္႔သတ္ေမးျမန္းရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ၎တုိ႔က လူမ်ဳိးေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လမ္းေခ်ာ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈအမ်ားဆုံးရွိသည့္ တုိင္းျပည္မ်ား၌ ပါဝင္ၿပီး၊ တုိင္ရင္းသား အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ရႈတ္ေထြးေနပါသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႀကီးၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း အထိမခံသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္မႈ၌ ႏုိင္ငံေရးအရ တမင္ရည္ရြယ္၍ လုိသလုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ သည္ဟု တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအဝုိင္းက ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္မလုံေလာက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား မရုိးမေျဖာင့္ ေသာ သေဘာျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါက အေျခအေနမ်ားေနာက္ထပ္ရႈပ္ေထြး လာႏုိင္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားစု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စုပုံလ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရး ကာလေအာင္ျမင္မႈ ရွိမရွိမွာလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကသာ အဆုံးအျဖတ္ ျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾက ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လာမည့္လသန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵေပးႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား သည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္လုိမႈကုိ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ အဓိက အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားဝင္မႈတြင္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေလးအနက္ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ရပါေသးသည္။

Yangon chronicle

ကြၽန္ေတာ္္တို႔ အညာသူအညာသား အထူးသျဖင့္ မႏၲေလး သူ၊သားေတြကို အျခားေဒသက
လူေတြက ေဒသစြဲ၊ ဇာတိစြဲၾကီးတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔ေျပာမယ္ဆိုလည္း
ေျပာေလာက္စရာပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးသားေတြက အျခားေဒသကလူေတြ
မ်က္စိဆံပင္ေမြးစူးေလာက္ေအာင္ကို ေဒသအေပၚ ခ်စ္စိတ္၊ စြဲလန္းစိတ္
ႀကီးလြန္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ ေဒသစြဲ၊
ဇာတိစြဲႀကီးရသလဲလို႔ေမးလာခဲ့ရင္ စြဲစရာေတြ ခ်စ္စရာေတြ
လြမ္းစရာေတြရွိလို႔ေပါ့လို႔ပဲေျဖရမွာပဲ . .

ျမန္မာျပည္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္မင္းဆက္ အဆုံးသတ္ရာ
ေနာက္ဆုံးမင္းေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထြန္းကားရာၿမိဳ႕၊
ေထရ၀ါဒဗုဒၵဘာသာသာသနာ ေနလို လလိုထြန္းကားရာၿမိဳ႕၊ သဘင္အႏုပညာေတြ
ထြန္းကားရာၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစသျဖင့္ ဘယ္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္
ဂုဏ္ယူစရာေတြနဲ႔ျပည့္ေနတဲ့ၿမိဳ႕၊ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ ပိဋိကတ္သုံးပုံ
ေက်ာက္စာေရးထိုးထားတဲ့ ကမၻာအႀကီးဆုံးစာအုပ္ႀကီးတည္ရွိရာၿမိဳ႕၊ မဟာမုနိ
ေရႊက်ီးျမင္
ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ခ်မ္းသာႀကီးစတဲ့ တန္ခိုးႀကီးဘုရားေတြ
ႀကီးေလးႀကီးနဲ႔ခမ္းနားတဲ့ၿမိဳ႕ပါ။ က်ဳံးျပသာဒ္ ၿမိဳ႕ရိုးႀကီးေတြ၊
မန္းေလးေတာင္၊ ေစ်းခ်ိဳ၊ ဦးပိန္တံတား၊ စသျဖင့္သမိုင္း၀င္ေနရာတြင္
ေျပာလို႔မကုန္နိုင္ေအာင္ ခ်စ္စရာေတြ၊ လြမ္းစရာေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသစြဲႀကီးၾကတာ ခ်စ္ၾကတာ
မဆန္းဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ မန္းေလးၿမိဳ႕ကို မန္ေလးသားေတြ႔ရဲ႕
အေသြးေတြအသားေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထာတယ္လို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာင္
လြန္မယ္မထင္ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႔ကို မန္းေလးသားေတြမွခ်စ္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးက ခ်စ္ၾက တန္းဖိုးထားၾကပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္
မန္းေလးကို ေရာက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေတာင္ စြဲစြဲလန္းလန္း
အမွတ္တရရွိၾကတယ္။ ေက်ာင္းအတူတက္ဖူးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔
စကားေျပာျဖစ္တိုင္း မန္းေလးကို လြမ္းတဲ့အေၾကာင္း မန္းေလးၿမိဳ႕သူ၊သားေတြက
ခင္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ ေဖာ္ေရြတယ္လို႔ အၿမဲေျပာၾကတယ္။
မန္းေလးၿမိဳ႕ဟာ ကမၻာ့ေဖာ္ေရြမႈအရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားထဲက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္
ကမာၻေက်ာ္ ခရီးသြားမဂၢဇင္း (Conde Nest Traveller) န႔ဲ CNN
သတင္းဌာနတို႔ကေတာင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္
မန္းေလးသားေတြဟာလည္း မန္းေလးသားျဖစ္ရတာကို ဂုဏ္ယူခဲ့
၀င့္ၾကြားခဲ့ၾကတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ မန္းေလးသားေတြဟာ ကိုယ့္ၿမိဳ႕အေပၚမွာ ဂုဏ္မယူႏိုင္
မ၀င့္ႀကြားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မန္းေလးၿမိဳ႕ကို မန္းေလးသားေတြ
မပိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားသြားရပါၿပီ။ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လို
ဧည့္သည္တစ္ေယာက္လိုခံစားသြားရပါၿပီ။ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မန္းေလးသားေတြက
မန္းေလးၿမိဳ႕ထဲမွာ မရွိေတာ့ပဲ ၿမိဳ႕ရဲ႕အစြန္အဖ်ားေတြကို
ေရာက္ကုန္ၾကပါၿပီ။ အိမ္ရွင္ေနရာကို ျမန္မာစကားမတက္တဲ့ အေရွ႕တိုင္းဆီက
ေပါက္ေဖာ္ေတြ၀င္ေရာက္ေနရာယူသြားပါၿပီ။ ေသနက္တစ္ခ်က္မေဖာက္
က်ည္တစ္ေတာင့္မကုန္လိုက္ရဘဲ ယြမ္က်ည္ဆံေတြနဲ႔ သိမ္းပိုက္လိုက္တာ
မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီး က်ဆုံးအသိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရပါၿပီ
အဲဒီရဲ႕အစကေတာ႕စစ္အစိုးရတက္ျပီးမႏၱေလးကိုျမိဳ႕သစ္တည္ရာကစပါတယ္။ရွမ္းျပည္နယ္ေလာက္မွာပဲအေျခခ်ေနတဲ႕တရုတ္ေတြဟာအဲဒီအခြင္႕အေရးကိုအရယူျပီးမႏၱေလးကိုစဆင္းျပီးေျခကုတ္ယူလိုက္ပါတယ္။အဲဒီေနာက္မနၱေလးျမိဳကေတာ္၀န္ရာထူးကို၀န္ၾကီးခလ်ဳပ္ရံုး၀န္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္္လြန္းေမာင္ကိုင္လိုက္တဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ႕ျမိဳ႕လယ္ကမီးရထား၀ိုင္းကိုေခတ္မီေစ်းၾကီးေဆာက္မယ္ဆိုျုပီးတရုတ္ေတြလက္ထဲ၀ကြက္အပ္လိုက္ပါေတာ႕တယ္။
မန္းေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ မန္းေလးသားေတြပိုင္တဲ့ ေနရာဆိုလို႔
နန္းတြင္းႀကီးပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ဒါေတာင္မေရာင္းလို႔ပါ။ ေရာင္းရင္တရုတ္ေတြက
၀ယ္ဦးမွာပါ။

"အရင္က အရဟံ၊ နဘယံ အိမ္အ၀င္၀ေတြမွာေရးထိုးထားထားတဲ
အိမ္ျခံ၀န္းေတြေနရာမွာ နီနီရဲရဲ ဘူးသီးေၾကာ္ငါးေပါင္းတရုတ္စာလုံးေတြ
ကပ္ထားတဲ့ တိုက္အျမင့္ႀကီးေတြ အစားထိုး၀င္ေရာက္သြားၿပီ။ ဘုရားစင္က
ဒို႔ဗုဒၵျမတ္စြာဘုရားေနရာမွာ ကြမ္ယင္မယ္ေတာ္တို႔
ဦးတီပြားတို႔ေနရာယူသြားၾက တာကေတာ့ စိတ္္မေကာင္း ၀မ္းနည္းစရာပဲ။
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ဆုံးပင္မစခန္းၾကီး အသိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရတာကေန
ယဥ္ေက်းမႈခံတပ္ငယ္ေတြျဖစ္တဲ့ အင္း၀၊ တံတားဦး စတဲ့စခန္းေတြပါ
သူတို႔ကသိမ္းပိုက္သြားလို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ကေတာ့
တရုတ္လက္ေအာက္ခံျဖစ္သြားပါၿပီ"
လို႕ ဆရာႀကီး ဦးကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ မန္းေလးၿမိုဳ႕ႀကီးကို တရုတ္ေတြဘာေၾကာင့္
သိမ္းပိုက္ေနရာယူသြား ႏိုင္ခဲ့တာလဲ။ ၁၉၈၉၊ ၉၀ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တန္းခိုးထြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းအမည္ခံ "၀"လူမ်ိဳးအမည္ခံထားတဲ့
တ၇ုတ္ေတြ၀င္ေရာက္ေနရာယူတာကေနၿပီး စခဲ့တယ္လို႔ေျပာရမွာပါပဲ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္္က
မန္းေလးၿမိဳ႕ဟာ ၁၉၈၁၊ ၈၄ ခုႏွစ္တို႔ မွာ အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ခဲ့ရတဲ့
မီးေၾကာင့္ ပ်ာပုံဘ၀ကေန ရုံးထေနတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ
မူးရစ္ေဆး၀ါးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္၊ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေတြစတဲ့
မတရားေသာနည္းလမ္းေတြ ခ်မ္းသာလာတဲ့ တရုတ္ေတြဟာ မန္းေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က
ေကာင္းေပ့ညြန့္ေပ့ဆိုတဲ့ေနရာေတြကို မတန္တဆေစ်းေတြေပးၿပီး
အႏိုင္က်င့္သိမ္းပိုက္လိုက္တာပါပဲ။
အဲဒီကေန တစ္စတစ္စေျခကုပ္ယူလာတာ ခုဆိုရင္ မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးဟာ
ျမန္မာစကားမတက္တဲ့ တရုတ္ေတြသိမ္းလိုက္တာကို ခံလိုက္ရပါၿပီ။
မန္းေလးၿမိဳ႕က်ဆုံးရတဲ့ အဓိကတရားခံကဘယ္သူလဲလို႔ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့

"စစ္တိုက္တက္ရင္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အာရွင္ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းခဲ့လို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလုံးစုံပ်က္စီသြားၿပီး အဲဒီအထဲမွာမွ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးဟာ
တိုင္းတပါးသားေတြရဲ႕လက္ထဲေရာက္ သြားရတာပဲ" လို႕ မန္းေလးၿမိဳ႕ခံစာေရးဆရာ
ဦးဘုန္း(ဓာတု)ကလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီေန႔မန္းေလးၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာစကားမတက္တဲ့တရုတ္ေတြဘာေၾကာင့္
တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာခဲ့ရတာလဲ။ သူတို႔ဆီမွာ မွတ္ပုံတင္ကတ္
ဘာေၾကာင့္ကိုင္ေဆာင္ေနႏိုင္ရတာလဲ။ အေျဖကရွင္းရွင္းေလးပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္
အက်င့္ပ်က္ျခစားခဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းခဲ့တဲ့
အစိုးရေၾကာင့္ဆိုတာ ေျပးၾကည့္ေနစရာမလိုပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေရွ႕ပိုင္းက
ၿမိဳ႕လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိခဲ့တဲ့ တရုတ္ေတြဟာ
ယေန႔အခ်ိန္ခါမွာ ၿမိဳ႕လူဦးေရရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိေနပါၿပီ။
ဒီလိုတရားမ၀င္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို
ဘာလို႔စီစစ္အေရးယူမေဆာင္ရြက္ၾကတာလဲ။ ရပ္ကြက္ဥကၠဌေတြဟာ
ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ခံျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕အိမ္ကို
ဧည့္စာရင္း၀င္စစ္ရဲေပမယ့္ တိုက္ႀကီးႀကီး ျခံႀကီးႀကီးေတြနဲ႔
ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တက္ၿပီးေပၚေပၚထင္ထင္ ေနေနၾကတဲ့
ႏိုင္ငံျခားသားတရုတ္ေတြကိုၾကေတာ့ ဧည့္စာရင္းမေျပာနဲ႔ ျခံေရွရပ္ၿပီး
အိိမ္အရိပ္ေတာင္မနင္း၀ံ့ၾကပါဘူး

ျမန္မာစကားတစ္လုံးမွမတက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတရုတ္ေတြဟာ အိမ္ၿခံေျမေတြကို
၀ယ္ယူခြင့္ရေနၾကပါတယ္ ။ လမ္း ၃၀ ေပၚမွာ၇ွိတဲ့ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွာ
ပိုက္ဆံေတြ ဆာလာအိတ္ၾကီးေတြနဲ႔ထည့္ၿပီး အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ယူေနသူေတြဟာ
ျမန္မာစကားမတက္တဲ့ တရုတ္ေတြခ်ည္းပါပဲ။ စည္ပင္ရုံးထဲက ေျမယာဌာနမွာဆိုလည္း
တရုတ္ေတြနဲ႔ျပည့္ေနတာပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းေတြဆို
တရုတ္ေတြနဲ႔ေတာင္ခင္မင္ရင္းႏွီးၿပီး ေဆြမ်ိဳးေတြလိုေတာင္ျဖစ္လို႔။
ေျမစာရင္းရုံးနဲ႔ စည္ပင္ေျမယာဌာနက ၀န္ထမ္းေတြေတာင္ တရုတ္စကားသင္တန္း
ေပးရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဘာသာမတူလူမ်ိဳးျခားအေနာက္ဖက္တံခါးကိုအာရံုစိုက္ေနေပမဲ႕ဘာသာတူလူမ်ိဳးျခားအေရွ႕ေျမာက္တံခါးကတရုတ္အႏၱရာယ္ကိုေမ႕ေနၾကပါတယ္။အခုေတာ႕မႏၱေလးဆိုတဲ႕ျမန္မာ႕ယဥ္ေက်းမွဳခံတပ္ၾကီးခ်ိဳးဖဲ႕ခံလိုက္ရပါျပီ။

ကြၽန္ေတာ္ခုလိုေျပာေနရတာ တရုတ္အားလုံးကို ဆန္႔က်င္ေရး၊
မုန္းတီးေရးေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မန္းေလးၿမိဳ႕သူ
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြဟာ ေရွးယခင္ကတည္က ဘာသာေပါင္းစုံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံနဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေအးတူပူအမွ်ယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀
ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အစြန္းေရာက္ၿပီး ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့ဘာသာမွဆိုတာ မရွိပါဘူး။
မန္ေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဗလီေတြ၊ ခ်ပ္(ခ်္)ေက်ာင္းေတြ၊ တရုတ္ဘုံေက်ာင္းေတြရဲ႕
အေရအတြက္ကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေရွးယခင္ကတည္းက ဘာသာျခားရယ္
လူမ်ိဳးျခားရယ္ဆိုၿပီး မရွိၾကပဲ လက္ရည္တျပင္တည္း ေအးတူပူအမွ်ေနလာခဲ့လို႔
အားလုံးဟာ ေဆြးမ်ိဳးအရင္းအျခာေတြလိုေတာင္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွ
အေျခခ်ေနထိုင္လာတဲ့ တရုတ္ေတြနဲ႔လုံး၀မတူပါဘူး။

"တရုတ္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ေရွးယခင္ကတည္းက ေနထိုင္လာတဲ့ Old Chinese
ဆိုတဲ့ တရုတ္လူမ်ိဳးအေဟာင္းနဲ႔ New Chinese ဆိုတဲ့
တရုတ္လူမ်ိဳးအသစ္ဆိုၿပီးရွိတယ္။ Old Chinese
ကငါ့တို႔ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ရွိတယ္။ ငါ့တို႔ယဥ္ေက်းမႈကိုနားလည္သလို
ေလးစာမႈလည္းရွိၾကတယ္။ ဟိုးေရွးဘုရင္ေတြ လက္ထက္ကတည္းကေနလာခဲ့တဲ့
ဒို႔တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ဖြားတရုတ္ေတြကိုေတာ့ လက္တြဲလို႔ရတယ္
ေလးစားလို႔ရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းခဲ့လို႔
၀င္ေရာက္လာတဲ့ New Chinese ေခၚ နအဖ Chinese ကေတာ့ သူတို႔စီးပြားေရးအတြက္
ဂုတ္ေသြးစုတ္ဖို႔ ဒို႔တိုင္းျပည္ကို ၀င္ေရာက္လာတာပဲ"လို႕ဆရာ
ဦးဘုန္း(ဓာတု)ကေျပာျပပါတယ္။

ေရွးယခင္ကတည္းက အတူေနထိုင္လာတဲ့ တရုတ္ေတြဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနားလည္းၿပီး၊
လူမူေရး၊ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အားတက္သေရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။
မန္းေလးက သာသနိကအေဆာက္အဦးေတြမွာ တရုတ္နံမည္ေတြနဲ႔
လွဴတန္းထားတာေတြကိုယေန႔အခ်ိန္ထိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသးပါတယ္။

ေနာက္ေပါက္ တရုတ္ေတြကေတာ့ ျမန္မာစကားတစ္လုံးမွ မတက္သလို
ယဥ္ေက်းမႈလည္းမရွိ လူမူေရးလုပ္ငန္း ဘာသာေရးလုပ္ငန္းကေတာ့ေ၀းေရာပဲ။
တိုက္အျမင့္ႀကီးေတြတည္ အုပ္တံတိုင္း အျမင့္ႀကီးေတြခတ္ၿပီး
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔မေရာဘဲ သူတို႔ဟာသူတို႔ သီးျခားရပ္တည္ေနထိုင္ၾကတယ္။
အိမ္ရွင္ ကိုေစာ္ကားတဲ့ အျပဳအမူအေျပာ အဆိုေတြ မတူသလိုမတန္သလို
ဆက္ဆံခံေနရမႈေတြ ပါ အခုဆိုရင္ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

တိုင္းတစ္ပါးသားတရုတ္ေတြ ၀င္ေရာက္လာတာဟာ
ကိုယ့္ေနရာေလးတင္ဖယ္ေပးလိုက္ရတာမဟုတ္ပါဘူး လူမူေရး၊ စီးပြားေရး ဘာသာေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ ဘာသာစကားေတြပါ အ၀ါးမ်ိဳခံလိုက္ရတာပါ။ အရင္ကတရုတ္ေတြဟာ
ဘာသာတရားကိုင္ရႈိင္းၿပီး သံဃာေတာ္ေတြကို မနက္တိုင္း ဆြမ္းေလာင္းၾကပါတယ္။
ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ တရုတ္ေတြကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးျပဳလုပ္မႈမရွိေတာ့ေတာ့တဲ့
အတြက္သံဃာေတာ္ေတြဟာ သူတို႔ဆြမ္းဒကာ၊ ဒကာမေတြရွိတဲ့ ၿမိဳ႕အစြန္ကို
လာေရာက္ဆြမ္းခံေနၾကရရွာပါတယ္။ အရင္ကလို သံဃာေတာ္ေတြ
စီတန္းၿပီးဆြမ္းခံႀကြတာ၊ အဖိတ္ ဥပုတ္ေန႔တိုင္းဆြမ္းႀကီးခံ လွည့္တဲ့
ဗုံေတာင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးက ျမင္ေတြ႔ရဖို႔ ခဲရင္းသြားပါၿပီ။
အရင္က ဘုရားပြဲေတာ္မျပတ္တဲ့ မန္းေလးၿမိဳ႕ဟာ
သူတို႔ေတြလြမ္းမိုးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘုရားပြဲေတာ္ေတြ
သိပ္မလုပ္ၾကေတာ့တဲ့အတြက္ အၿငိမ့္အဖြဲ႔ေတြ ဇာတ္အဖြဲ႕ေတြဟာလည္း
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းလာပါၿပီ။ ယခင္က သဘင္တကၠသိုလ္လို႔တင္စားခဲ့ရတဲ့
မန္းေလးဟာ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာေတာ့ အၿငိမ့္အဖြဲ႔ဆိုရင္ ၁ဖြဲ႕ ၂ဖြဲ႕
ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။

စီးပြားေရးဘက္မွာလည္း မန္းေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕
၉၀ရာခိုင္းႏႈန္းဟာ တရုတ္ေတြပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး
ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လြမ္းမိုးမူ
ခ်ယ္လွယ္မူကိုခံေနၾကရပါတယ္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေတြ စူပါမားကတ္လုပ္ငန္းေတြ
ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းေတြဟာ တရုတ္ေတြအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္လာပါတယ္။
သူတို႔လူမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္အင္အားႀကီး လြမ္းမိုးလာသလဲဆိုရင္
စည္ပင္သာယာကေတာင္ နာမည္ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ေတြကို
တရုတ္လိုမေရးဖို႔ ဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္ယူရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနပါၿပီ။
ေနာက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာစကားေတာင္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

တခါးဖြင့္စီးပြားေရး က်င့္သုံးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ
မန္းေလးသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းစြာနဲ႔
၀င္ေရာက္လာတဲ့ တရုတ္ေတြရဲ႕၀ါးမ်ိဳမႈကိုခံလိုက္ရပါတယ္။ အထက္ျမန္မာျပည္ရဲ႕
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအႀကီးဆုံး ဌာနခ်ဳပ္လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ ေစ်းခ်ိဳ၊
ေကာက္ပဲသီးႏွံကုန္စည္ဒိုင္ေတြ၊ ေက်ာက္၀ိုင္းေတြမွာ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕
၀န္ေရာက္လြမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈကိုခံေနရပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႔ေရေပၚဆီလူတန္းစားေတြ ကေျပာၾကေသးတယ္ ဒါဟာမန္းေလးသား
ငါတို႔ျမန္မာေတြညံ့လို႔ခံရတာတဲ့။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးေျပာၾကတဲ့လူေတြကို
ေျပာခ်င္တာက မန္းေလးသားဆိုတာဟာ ေရွးယခင္ကတည္းက ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္နဲ႔
မိရိုးဖလာ လုပ္ငန္းေလးေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ပဲ
ရွာေဖြစားေသာက္တက္ၾကပါတယ္။ ဘီယာဆိုင္ေတြ စင္တင္ေတြဖြင့္မစားတက္ပါဘူး။
ေရွ႕ဘန္းျပေနာက္ကတစ္မ်ိဳးလုပ္မစားတက္ၾကဘူးေဟာ္တယ္ေတြ တည္းခိုခန္းေတြဖြင့္
မာဆတ္ဆိုတဲ့ အႏွိပ္ခန္းေတြ ဖြင့္ၿပီးစီးပြားမရွာတက္ၾကဘူးဗ်
မူယစ္ေဆး၀ါးလည္း ေရာင္းမစားတက္ၾကဘူး။ ပိုင္ရာဆိုင္ရာနဲ႔ေပါင္းၿပီး
ေခတ္ပ်က္သူေဌးလည္း လုပ္မစားတက္ၾကဘူး။ ယေန႔ႏိုင္ငံမွာ
အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ခ်မ္းသာေနတဲ့ ခရိုနီလူတန္းစားေတြထဲမွာ
မန္းေလးသားစစ္စစ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါလဲဆိုတာ ၾကည့္တာနဲ႔သိႏိုင္မွာပါ။
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ကရလာမွန္းမသိတဲ့ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးနဲ႔
မန္းေလးသားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ၀ါးမ်ိဳးမႈကိုခံလိုက္ရတာပါဘဲ။

မန္းေလးၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာအင္အားအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္ေတြထြန္းကားရာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၵဘာသာရဲ႕
ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံေတြကို
ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးခံတပ္ႀကီး
မန္းေလးၿမိဳ႕က်ဆုံးခ်င္းဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံက်ဆုံးျခင္းပဲလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။

"သီေပါမင္းပါေတာ္မႈျခင္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံကြၽန္ျဖစ္ျခင္လို႔ငါတို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့ရင္
မန္းေလးက်းဆုံးျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္က်ဆုံးျခင္းပဲ၊ မန္းေလးကို
ကယ္တင္ျခင္းဟာလည္း ျမန္မာျပည္ကယ္တင္ျခင္းပဲ" လို႕ ဆရာ
ဦးဘုန္း(ဓာတု)ကေျပာပါတယ္.။

ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူ႔ကြၽန္ဘ၀ကလြတ္ေျမာက္တာ ႏွစ္ေပါင္း
(၆၀) ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ တရုတ္ရဲ႕ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီကြၽန္ျပဳခံထားရတ
ယေန႔တိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ရျခင္းထဲက တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့
အိမ္နီခ်င္းဆိုးနဲ႔အတူေနထိုင္ရခ်င္းဆိုတဲ့ အခ်က္ကို
ကြၽန္ေတာ္တို႔ခံစားေနရပါတယ္။ ေရွးယခင္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္ထိ ၾကည့္ၾကည့္ပါ
တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႔ေကာင္းက်ိဳးျပဳမႈကို ျမန္မာျပည္သူလူထု
တစ္ခုမွမခံစားရေသးပါဘူး။ ျပည္သူလူထုဟာ
တရုတ္ႏိုင္ငံကလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွာကိုေတာင္ ေၾကာက္ေနပါၿပီ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေျမေပၚေျမအာက္သဘာ၀သံယံဇာတေတြကို မတရားခိုးယူတယ္။
တရား၀င္လာေရာက္ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့အခါမွာလည္း ျမန္ႏိုင္ငံက
အက်ိဳးခံစားခြင့္ဟာ မယားငယ္တစ္ေယာက္ခံစားခြင့္ရသေလာက္ပဲရွိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့
စာခ်ဳပ္ေတြၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္

ပိုဆိုးလာတာက တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕သဘာ၀သံယာဇာတ အဆီအႏွစ္ေတြကို
မတရားရယူလို႔အားမရေသးဘဲ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြပါ သူတို႔ႏိုင္ငံ
လိင္ကြၽန္သားမယားအျဖစ္ပါ ယူေဆာင္ေနၾကပါၿပီ။
အဆီကိုစားလို႔အသားကိုမ်ိဳယုံသာမက အရိုးပါေတာင္မခ်န္ယူေဆာင္ေနတာ
အားလုံးအသိပဲျဖစ္မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အဓိကပင္မစီးပြားေရးကို
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသားေတြဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြႀကီးပါပဲ။ ႏိုင္ငံရဲ႕
အႀကီးဆုံးခရိုနီကုမၼဏီႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ေအးရွားေ၀ါတို႔၊ေရႊေတာင္
ကုမၸဏီေတြဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ေတြလာေရာက္ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့လုပ္ငန္းေတြအားလုံးကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းသူျပည္သားေတြကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳမယ့္
စီမံကိန္းေတြမပါပါဘူး။ နည္းပညာအတက္ပညာ နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ စက္မႈ
စီမံကိန္းေတြလုံး၀မပါပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတာအဆီအနွစ္ကို
ရယူမယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ေတြပ်က္စီးၿပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာ ျမန္မာျပည္
ဒုကၡျဖစ္က်န္မယ့္ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔၊ ေတာင္ေတြၿဖိဳၿပီးရယူတဲ့
ေၾကးနီစီမံကိန္းတို႔၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ယူတဲ့စီမံကိန္းေတြမွာပဲလာေရာက္
ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံတာေတြကိုေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ တရုတ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
အခ်ဥ္တကာ့အခ်ဥ္ဆုံး လူ႔ငတုံးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံလာခဲ့တာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကခဲ့ပါၿပီ။

ဒီလုိတရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဂုတ္ေသြးစုတ္အႏိုင္က်င့္ခ်ယ္လွယ္မႈ
မတရားတဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က လစ္လ်ဴရႈခံထားရတာဟာ
တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

"အေျခခံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ
ႏိုင္ငံျခားသစၥာမေစာင့္ထိမ္းရဘူးလို႔ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
တရုတ္ကိုေၾကာက္ေနရပါတယ္၊ ေက်းဇူးရွိပါတယ္ဆိုတဲ့စကားကို
အစိုးရအဖြဲ႕ကေျပာလိုက္ျခင္းဟာ တရုတ္ရဲ႕ ေက်းကြၽန္ျဖစ္ေနၿပီလို႔
လူထုကိုယ္တိုင္ကခံစားေနရတယ္" ဟု ဦးဘုန္း(ဓာတု)ကေျပာပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကလည္း "ေျမမ်ိဳလို႔လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊ လူမ်ိဳးမ်ိဳမွ
လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္" ဆိုၿပီး မစားရ ၀ခမန္းေႀကြးေက်ာ္ၿပီး မန္းေလးကို
ေရာင္းစားလိုက္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ထိမ္းဖို႔ဆိုၿပီးေႀကြးေက်ာ္ေနၾကတဲ့
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာလည္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္
ပဋိပကၡအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္တံခါး လုံၿခဳံေရးကိစၥကိုပဲ
ေရွ႕တန္းတင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရွ႕ဘက္က တံတိုင္းႀကီးၿပိဳၾကၿပီး
၀င္ေရာက္လာတဲ့ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီ တရုတ္ေတြကိုၾကေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္
မေရာင္ရာဆီလူးေနၾကပါတယ္။

" ကြၽန္းသစ္ေတြ၊ ေရနံေတြ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြပါသြားတာက ကိစၥမရွိေသးဘူးကြ
ဒီထက္ဆိုးတာက အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕၀မ္းဗိုက္လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းျဖတ္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုက္ႀကီးေဖာက္ၿပီ
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေတာင္ နဲ႔ေျမာက္ပိုင္းျခားလိုက္ၿပီ။ ၿပီးေတာ့
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းနဲ႔အၿပိဳင္ ရန္ကုန္၊ မန္းေလး
အျမန္လမ္းမႀကီးထက္ေကာင္းတဲ့ ကားလမ္းမႀကီးနဲ႔ ရထားလမ္းကို
ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန တရုတ္ျပည္ထိေဖာက္မယ္။ ခုဆိုရင္
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ဆိုၿပီး ပိုက္လိုင္းတစ္ေလ်ာက္
သူတို႔လူမ်ိဳးေတြပဲပါတဲ့ စခန္းေတြေဆာက္ေနၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ၾကရင္ေတာ့
သူတို႔ျပည္ျဖစ္သြားၿပီပဲကြ" ဟု ဆရာႀကီးဦးကိုေလး(အင္း၀ဂုဏ္ရည္)က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း၀င္ၿမိဳ႕ႀကီး တရုတ္ရဲ႕လြမ္းမိုးမႈကို
ခံလိုက္ရတာမွန္ေပမယ့္ ဒီထက္အေျခအေနမဆိုးသြားဖို႔
မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးကိုျပန္လည္ကယ္တင္ဖို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရုတ္ရဲ႕
ကိုလိုနီကြ်န္ျပဳခံထားရတဲ့ ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိစၥဟာ
အစိုးရမွာ အဓိကတာ၀န္သလို တုိင္းသူျပည္သား ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားေတြ ကလည္း
၀ံသာႏုရကၡိတတရားနဲ႔ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။
အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးဘူးလို႔ျမင္မိပါတယ္။

" ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ေျမယာေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခ်စ္တီးကုလားေတြ ပိုင္ဆိုင္ၾကတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးေန၀င္းက ခ်စ္တီးကုလားေတြကို အကုန္လုံးေမာင္းထုတ္ခဲ့လို႔
ကုလားေတြ သေဘၤာေတြနဲ႔ အတုံးအရုံး အိႏၵိယကိုထြက္ေျပးၾကတာ
ငါေတာင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေသးတယ္။ ဒို႔တည္ဆဲဥပေဒအရ အခုအစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ျဖစ္
ေနာက္တက္မယ့္အစိုးရလက္ထက္မွာျဖစ္ျဖစ္ တရားမ၀င္လာေရာက္ေနထိုင္ၾကတဲ့
ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို အကုန္လုံးေမာင္းထုတ္လို႔ရပါတယ္ကြ။
လုပ္ရဲဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္၊
အခ်ိန္မွီပါေသးတယ္" ဟု ဦးကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္)ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးကို သူ႔တိုင္းသူျပည္သားေတြ
ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ အခုလို
သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲံ မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးမွာ တိုင္းတစ္ပါးသားေတြေန ေနတာေတြ႔ရင္
ဘယ္ေလာက္မ်ား ရင္နာလိုက္မလဲမသိဘူး။ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးကို
ကြၽန္ေတာ္မ်က္ႏွာပူ အရွက္ရမိတယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္လက္ထက္ၾကမ
ရာဇ၀င္အရိုင္းခံ ၾကေတာ့မွာလား။

ဒီလို ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္း၀င္ ရတနာပုံ မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးကို
ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မကာကြယ္နိုင္ခဲ့ရင္
မထိမ္းသိမ္းမေစာင့္ေရွာႏိုင္ခဲ့လ်င္ လာမယ့္ဆယ္စုနွစ္အနည္းငယ္အတြင္း

ဆင္ယာဥ္ ျမင္းယာဥ္ လွဥ္းယာဥ္တို႔ကိုစီးၿပီး ၀င္းႀကီးေတြခင္းလို႔
ရွင္းေလာင္းလွည့္ၿပီး မဟာမုနိဘုရားႀကီးကို ကန္ေတာ့ခြင့္မွရၾကပါဦးမလား .
. .

ပိတ္လုံခ်ည္အက်ၤီအျဖဴေတြ၀တ္ ပိတ္စလြယ္ေတြသိုင္းၿပီး ၀တ္အသင္းသူ
အသင္းသားေတြရဲ႕ စည္သံေျဗာသံေတြကို ၀ါတြင္းအခါမွာ ၾကားရျမင္ရပါဦးမလား။

'မန္းဆန္တယ္၊ နန္းဆန္တယ္' ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကြၽန္ေတာ္နဲ႔
ခ်စ္စဖြယ္ေျပာတက္တဲ့ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တဲ့ မန္းေလးသူေတြအစား စကတ္တို
ေဘာင္းဘီတို ေပါင္တန္အေဖြးသားနဲ႔ ေကာင္းမေလးေတြ ျမင္ရေတာ့မွာလား . . .

ထမင္းတလုတ္ကို သူတို႔ သဒၵါမွ စားရ ေတာ့မွာလား . . .

မန္းသူပီပီ ၿပဳံးတဲ့မ်က္ႏွာ၊ ခ်ိဳတဲ့စကားနဲ႔ ေစ်းေရာင္းတက္တဲ့
ေစ်းခ်ိဳးသူေတြေနရာ သူတို႔နဲ႔ မတူသလိုမတန္သလို ဆက္ဆံခံရဦးမွာလား . . .

စာသင္စာခ်ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးက်ာင္းတိုက္ေတြေနရာမွာ အေကာ့အပ်ံအမိုးေတြနဲ႔
တရုတ္ဘုံေက်ာင္းႀကီးေတြ ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မွာလား . . .

ၿမိဳ႕မျငိမ္းရဲ႕႔ ေငြငန္းႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕မအသင္းႀကီးရဲ႕
လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစား တရုတ္နဂါး အကေတြျမင္ေတြ႔ရေတာ့မွာလား. . .

အရွင္နွစ္ပါးပါေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေဂါ၀န္ဆိပ္ကိုေကာ လြမ္းလို႔မွ
သြားၾကည့္ခြင့္ရပါဦးမလား . ..
သမိုင္း၀င္မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးကို ဖတ္စာအုပ္ထဲမွာပဲေတြ႔ျမင္ရၿပီး၊ မန္းေလးသူ
မန္းေလးသားေတြဆိုတာ ျပတိုက္ထဲမွာ သြားႀကည့္ရေတာ့မယ့္
အျဖစ္မ်ိဳးအျဖစ္ခံေတာ့မွာလား . . .

ေခတ္စနစ္ရဲ႕အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ အခိုက္အတန္႔ ႔မန္းေလးၿမိဳ႕ႀကီးကို
ကြၽန္ေတာ္တို႔ စြန္႔လြတ္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္မွာ မန္းေလးသားေတြပိုင္တဲ့
မန္းေလးျဖစ္ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မန္းေလးသားေတြ
မညံ့ဘူးဆိုတာ ရာဇ၀င္သမိုင္း သက္ေသရွိပါတယ္္။ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္လက္ေအာက္
ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ သူကြၽန္ဘ၀ကေနလည္း ရုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္
ျပာပုံဘ၀ကေနလည္း ရုန္းထႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မန္းေလးၿမိဳ႕ဆိုတာ ျပာပုံဘ၀က
အႀကိမ္ႀကိမ္ႏိုးထခဲ့တဲ့ ဖီးနစ္ငွက္ ၿမိဳ႕ပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔
မန္းေလးသားေတြမညံ့မပါဘူး။ မန္းေလးကို မန္းေလးသားေတြပဲ ပိုင္ရပါမယ္။

"ဒို႔ျမန္မာေတြ ဖတ္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ သူ႔ကြၽန္ဘ၀ကေန
ရုန္းထြက္ဖို႔အတြက္ 'ဖဆပလ' ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုၿပီးဖြဲ႕စည္းၿပီး ငါတို႔ေတြကို ကြၽန္လာျပဳေနတဲ့
တိုင္းတစ္ပါးသားေတြကို တြန္းလွန္ခဲ့သလို အခုခ်ိန္ခါမွာလည္း
ငါတို႔ႏိုင္ငံကို မတရားလာလုပ္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား
တရုတ္ေတြကို 'တဆပလ' ဆိုၿပီး တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး
ဆိုၿပီးလုပ္ဖို႔အခ်ိန္သင့္ၿပီလို႔ေျပာခ်င္တယ္ကြာ"ဟု ဆရာႀကီး
ဦးကိုေလး(အင္း၀ဂုဏ္ရည္)ကဇာတိမာန္အျပည္႕နဲ႕ေျပာျပခဲ႕ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ . . .

ေက်ာ္ႀကီး (MDY)
႕Tomorrow ဂ်ာနယ္

ၿပည္ေထာင္စုုႀကံခိုင္ေရးနဲ.ဖြံ.ၿဖိဳးေရးအသင္းဆုိတာ တခ်ိန္က စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာလူမႈေရးလုပ္တဲ့ အသင္းႀကီးတစ္ခုအၿဖစ္ စတင္ဖဲြ.စည္း
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အသင္း၀င္အမ်ားစုတည္ရိွႀကတဲ့ေက်းရြာေတြကုိ( ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးေက်းရြာ) လုိ.အမည္ဆုိင္းဘုတ္ေတြတပ္ခဲ့ေပမယ့္
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ၿပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးနဲ.ဖြံ.ၿဖိဳးေရးပါတီအၿဖစ္(ႏိုင္ငံေရးပါတီ) တစ္ခုအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ.လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုၿဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ အၿငင္းမပြားလုိပါ။

သုိ.ေသာ္ ယေန.အခ်ိန္အခါမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနနဲ. သူ.ရဲ.ပါတီ၀င္အမ်ားဆုံးရိွတဲ့ေက်းရြာကုိ (ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးရြာ) လုိ.တပ္ၿပီး ပဲခူးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ကုိယ္တုိင္က ဖြင့္ပဲြေတြတက္ေရာက္ၿပီးလုပ္ေပးေနၿပန္တာကုိေတြ.ၿမင္ရၿပန္ပါတယ္။

ေမးစရာေမးခြန္းေတြေပၚလာပါၿပီ ......................
ဒါဆုိရင္ ၿပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးနဲ.ဖြံ.ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္အမ်ားဆုံးရိွတဲ့ေက်းရြာေတြကုိ (ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးရြာ) လုိ.တရား၀င္အမည္တပ္လုိ.ရခဲ့ရင္ ဥပေဒနဲ.အညီ ခြင့္ၿပဳတယ္ဆုိရင္ တၿခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဥပမာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္( NLD) ပါတီ၀င္ အမ်ားဆုံးရိွတဲ့ေက်းရြာ
ကုိ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္ရြာ) လုိ. ဆုိင္းဘုတ္တပ္မယ္ဆုိရင္ရမလား၊ ခြင့္ၿပဳမလား။

တခ်ိန္က ၿပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးနဲ.ဖြံ.ၿဖိဳးေရးအသင္းေနာ္ ယခုအခ်ိန္အခါမွာႏိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ပါတီေနာ္၊ ဒါဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအၿဖစ္ မွတ္ပုံတင္ဖဲြ.စည္းထားတဲ့ တၿခားပါတီေတြမွာေရာဒီလုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမရိွဘူးလား ေမးစရာပါ။

အာဏာရပါတီၿဖစ္လုိ. (ၿပည္ခုိင္ၿဖိဴးရြာ) လုိ.အမည္တပ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင္လည္း ဘယ္လုိဥပေဒ နည္းဥပေဒခြင့္ၿပဳခ်က္နဲ.လုပ္ကုိင္တယ္ဆုိတာ
ၿပည္သူေတြကုိ ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာခ်ၿပရမွာပါ။

တဆက္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒမွာေရာ ဘယ္နည္းဥပေဒ၊ ဘယ္ညႊန္ႀကားလႊာနဲ. ခြင့္ၿပဳေပးထားပါသလဲ ဆုိတာ အမ်ားၿပည္သူ
သိရိွေအာင္ ရွင္းလင္းၿပဖုိ.လုိအပ္ေနမွာပါ။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ပဲခူးတုိင္း၊ဇီးကုန္းၿမိဳ.နယ္ထဲက ကံကေလးရြာကုိ (ၿပည္ခုိင္ၿဖိဳးေက်းရြာ)ဟု ပဲခူးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္၀င္းကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခ်ီးၿမွင့္ဆုိင္းဘုတ္တင္မႈအေပၚ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးကုိ ပြင့္လင္းၿမင္သာစြာခ်ီတက္ေေနပါသည္ဆုိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေပၚ
ၿပည္သူမ်ားဘက္မွ ေမးခြန္းထုတ္စရာၿဖစ္ေနေလၿပီ................

Kyaw Swar Myint.
(၁၉၈၈-၁၉၉၂ ဗ.က.သ)


ေရးသားသူ- ဘစီ

အလုိဗ်ာ။ ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး လန္႔လည္းမသြားၾကပါနဲ႔ဦး။ က်ဳပ္စကားဆံုးတဲ့အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္လူတို႔ အလိုလုိသေဘာေပါက္သြားၾကမွာပါေလ။ ဒီလိုဗ် ဒီလို။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္က က်ဳပ္သိပ္ႀကိဳက္မိသြားတဲ့ သတင္းကေလးတစ္ပုဒ္ရွိသဗ်။ ကိုယ့္လူတို႔လည္း သတိထားမိလုိက္မွာပါ။ တျခားဟုတ္ပါ႐ိုးလားဗ်ာ။ ထိုင္းႏိုင္ငံက လယ္သမားေတြ သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္ကို ပိတ္ဆို႔မယ့္သတင္းပါပဲ။ အႏွီလိုႀကံဳး၀ါးၿပီးသကာလ ထြန္စက္ေတြနဲ႔ စီတန္းၿပီးခ်ီတက္လာၾကတဲ့ လယ္သမားေတြကိုျမင္ၿပီး က်ဳပ္ရဲ႕ဘ၀င္မွာ ၿပံဳးစိစိ ႏွစ္သက္သေဘာက်ျဖစ္ခဲ့ရသဗ်။

ႏို႔ ..ထိုင္းႏုိင္ငံက လယ္သမားေတြ သူ႔ဟာသူ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္ကို ခ်ီတက္သြားတဲ့ဥစၥာ။ က်ဳပ္က ဘာသေဘာက်စရာရွိသတုံး။ အေနသာႀကီးပဲဟာ ဘာညာနဲ႔ ဘစီကို ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတာေပါ့။ ဘယ့္ႏွယ့္သေဘာမက် မရွိရမွာလဲဗ်ာ။ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ အနီေရာင္သုတ္ထားတဲ့ ထြန္စက္ႀကီးေတြနဲ႔ ညီၫြတ္စြာခ်ီတက္လာတဲ့ ထိုင္းလယ္သမားအင္အားစုႀကီးဟာ အစိုးရအဖဲြ႕ကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ဆံုးမွာ အစိုးရက ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ရလိုက္လို႔မို႔ ေလဆိပ္ကိုပိတ္ဆို႔မယ့္ကိစၥကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကတယ္ဗ်ာ။

သူတို႔ ထိုင္းလယ္သမားေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကလည္း က်ဳပ္တုိ႔ဆီနဲ႔ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ခင္ဗ်။ သူတို႔က အစိုးရဘက္က ေပးေခ်ရန္ရွိတဲ့ စပါးအေႂကြးေတြ မရေသးလို႔ဆုိပဲ။ အစိုးရက အေႂကြးမဆပ္ေတာ့ ထိုင္းလယ္သမားေတြ ေဒါသထြက္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ကြာျခားတာတစ္ခုက ထိုင္းအစိုးရကလည္း ဒီကိစၥကို အေရးတယူရွိတယ္ခင္ဗ်။ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းပဲေဆာင္ရြက္တယ္။ မၾကာမတင္လာမည့္ သီတင္းပတ္ေတြအတြင္းမွာ က်န္ရွိေနတဲ့ အေႂကြးေငြမ်ားကို လယ္သမားမ်ားအား ေပးေခ်သြားပါမယ္တဲ့။ က်ဳပ္တို႔ဆီနဲ႔မ်ား ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ဗ်ာ။ အံ့ၾသစရာ။

ဘယ္ႏိုင္ငံက လယ္သမားပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ လယ္သမားသားသမီးျဖစ္တဲ့ ဘစီတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အခုလို လယ္သမားေတြက အစိုးရအေပၚ တစ္ကြက္မွ်သာပဲျဖစ္ပါေစ ေအာင္ပဲြခံလိုက္ႏိုင္တာကို သိပ္ကိုအားရတယ္။ အားက်တယ္ဗ်ာ။ အခုဆိုရင္ အမ်ားအားလံုးသိေတာ္မူၾကတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ လယ္ေျမသိမ္းယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပႆနာေတြဟာ ပြက္ေလာကိုထေနတာပဲမဟုတ္လား။

ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ထုိင္းလယ္သမားေတြ အစိုးရဆီက စပါးအေႂကြးမရတဲ့ အျဖစ္ေလာက္မ်ားေတာ့ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာလယ္သမားေတြက သနားတယ္။ ဒီမွာ အစိုးရက ေျမပါသိမ္းသြားလို႔မို႔ လုပ္စရာလယ္၊ ေနစရာေျမေတာင္ မရွိေတာ့တဲ့ဘ၀ေတြ။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ အစုိးရသစ္တက္လာၿပီးကတည္းက က်ဳပ္တို႔လယ္သမားေတြ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵမျပတဲ့ေန႔ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲဗ်ာ။ သတင္းစာေတြထဲမွာ လယ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ သတင္းမပါတဲ့ေန႔ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ေျမသိမ္းခံလယ္သမားေတြရဲ႕ အသံေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ဆူညံျမည္ဟည္း က်ယ္ေလာင္ေပါက္ကဲြေနဆဲပဲခင္ဗ်။

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွာေတာ့ လယ္သမားေတြရဲ႕အန္တုအံုႂကြ တြန္းလွန္ဆႏၵျပပဲြေတြကေတာ့ ရပ္မသြားဘူး။ အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေျမသိမ္း၊ ရြာဖ်က္၊ ဇာတ္လမ္းေတြကလည္း ဆက္လို႔သာျဖစ္ၿမဲပဲ။ ဒီၾကားထဲ က်ဳပ္တို႔အစိုးရက ေစတနာဗရပြနဲ႔ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေရးဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ကေလးမ်ားေတာင္ ဖဲြ႕ေပးလိုက္ေသးဗ်။ ႏို႔ေပတဲ့ သိတယ္မဟုတ္လား။ ျမန္မာ့လယ္သမားေအာက္ေျခမွာ ျပားၿမဲျပားလ်က္သာပဲ။

သို႔ျဖစ္လို႔မို႔ က်ဳပ္တို႔လယ္သမားေတြ ဆႏၵျပမလား။ ျပလည္းျပပဲ။ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြႏဲႊမလား။ ႏႊဲလည္းႏဲႊပဲ။ အစိုးရက တယ္ဂ႐ုစိုက္တာမွတ္လုိ႔။ ဒီၾကားထဲမွာ ေဘာင္ေတာ့ေက်ာ္မလာနဲ႔ ကိုယ့္လူ။ အေရးယူဖို႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ။ ဒီရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ ကိုယ့္လယ္ကိုယ္၀င္ထြန္လို႔ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစဲြဆိုတဲ့အမႈေတြက နည္းမွမနည္းဘဲဟာ။ တစ္ေန႔က ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဟိုယခင္ စားက်က္ေျမထဲ ကဲၽြ၀င္ေက်ာင္းမိတဲ့ လယ္သမားေတြ တရားစဲြခံရတယ္ဆိုပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ဥပေဒကေတာ့ ကဲၽြလား၊ ႏြားလား၊ လူလား ဘာမွခဲြျခားတာမွမဟုတ္ဘဲေနာ။ ဆိုေတာ့ကာ ကိုယ့္ေဘးကိုယ္သာၾကည့္လို႔ ေရွာင္ၾကရေတာ့မွာေပါ့ခင္ဗ်ာ။

က်ဳပ္စိတ္ထဲဗ်ာ။ စဥ္းစားမိေနတာေတာ့ ၾကာၿပီဗ်။ အေစာကေျပာခဲ့သလိုေပ့ါဗ်ာ။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ႀကိမ္မီးအံုးမွ်လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမျပႆနာဟာ တကယ့္ကို အႀကီးႀကီးခင္ဗ်။ ေရွ႕ေရးေနာင္ေရးကို ေတြးၾကည့္ရင္လည္း ဒီေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းကိစၥေတြကို နတ္လူသာဓုေခၚစရာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ ၀မ္းနည္းပူေဆြးစရာကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာပဲ။ သို႔ကလိုျဖစ္လို႔မို႔ ျမန္မာျပည္ဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံပါလို႔ ယံုၾကည္ဂုဏ္ယူစြာေျပာဆိုေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ မိဘျပည္သူ ၾကည္ျဖဴတဲ့အစိုးရျဖစ္ရပါေစ့မယ္လို႔ အာမဘေႏၲအႀကိမ္ႀကိမ္ခံထားတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ တမင္ေခါင္းလဲြ အခ်ိန္ဆဲြေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒါပဲဗ်ာ။ က်ဳပ္စဥ္းစားေနတယ္ဆိုတာ။ ေန႔ေရာညပါ စဥ္းစားလြန္းလို႔ ဘစီမွာ ဆံပင္ေတာင္ျဖဴလာပါေပါ့။ ႏို႔ေပတဲ့ အေၾကာင္းရွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕တာပဲဗ်။ အားလံုးပဲ သိၾကတယ္ဟုတ္။ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္လူႀကီးအမ်ားစု ဗိုလ္မွဴး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘ၀က မစုေတၾကခင္ မေ၀းလွတဲ့အခ်ိန္ကေလးမွာပဲ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကို တည္ခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လားဗ်ာ။ တခ်ဳိ႕မ်ားေျပာတာေတာ့ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ဘာညာကိစၥေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းတယ္ဆိုပဲ။ ဟုတ္မွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျဖစ္လာမယ့္ လူထုဆႏၵျပပဲြေတြကို ေရွာင္လဲႊခ်င္တာ။ အေ၀းကေန ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ခ်င္တာလည္းပါမွာပဲ။

ဟုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ။ အခုလို တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာ ေခါင္းစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ဆႏၵျပပဲြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲမွ် ဆင္ႏဲႊေနၾကတဲ့ကာလမွာ ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ ေအးေဆးပဲ မဟုတ္လားဗ်။ ေအာ္ခ်င္သေလာက္ေအာ္၊ ျပခ်င္သေလာက္ျပ ေနသာသပ ေနျပည္ေတာ္ကဆိုတာလိုပဲ က်ဳပ္တို႔အစိုးရအဖဲြ႕ကေတာ့ နားေအးပါးေအးနဲ႔ အေ၀းမွာ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာေတြ ဆက္လို႔သာ လုပ္ၿမဲမဟုတ္လားခင္ဗ်ာ။ အေရးႀကီးတာက ျပည္သူ႔ကိစၥအတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာဖို႔ပဲဗ်။

ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံလယ္သမားေတြ ဘန္ေကာက္ကို ခ်ီတက္လာေတာ့ က်ဳပ္သိပ္သေဘာက်တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာေပါ့။ မက်ဘဲေနမလား။ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္က ဘန္ေကာက္မဟုတ္လားဗ်။ အဲဒီကို ခ်ီတက္ၾကမယ္ဆုိရင္ တိုင္းျပည္ကလည္း အာ႐ံုစိုက္ရမယ္။ အစိုးရကလည္း မ်က္ႏွာလဲႊလို႔မရေတာ့ဘူး။ သိပ္ကိုမဟာဗ်ဴဟာပိုင္ႏိုင္ၾကတဲ့ ထိုင္းလယ္သမားေတြပဲဗ်ာ။

ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာတည္ရာဗဟိုခ်က္က ေနျပည္ေတာ္ပဲ မဟုတ္လားဗ်။ အဲဒီေနျပည္ေတာ္ဆီကိုသာ က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာလယ္သမားေတြမ်ား ခ်ီတက္သြားရင္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ။

ေနျပည္ေတာ္သြား အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚမွာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ခ်ီတက္လာမယ့္ လယ္သမား အလုပ္သမားထုႀကီးနဲ႔ ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနမွာပဲ။ အဲ..အဲ..လံုထိန္းနဲ႔ စစ္ကားမ်ားလည္း မည္းေနမွာပဲခင္ဗ်။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္တာပါ။ တစ္မ်ဳိးမျမင္ပါနဲ႔။

ထုိင္းလယ္သမားေတြက အာဏာဗဟိုခ်က္ကို ခ်ီတက္လာတာဟာ က်ဳပ္တို႔အတြက္ တယ္လည္းထူးတယ္ မဆိုသာျပန္ဘူးဗ်။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမသပိတ္ႀကီးတုန္းက အလုပ္သမားေတြ ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတာပဲဟာ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အဂၤလိပ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ဟာ ရန္ကုန္ပဲမဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္ဆီပဲ ဦးတည္ရမယ္ဆိုတာ ထိုင္းလယ္သမားေတြကေတာ့ အေကာင္းဆံုးသေဘာေပါက္သြားၾကတယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ဘစီက အားက်တယ္၊ အားရတယ္လို႔ေျပာခဲ့တာ။

ဟုတ္တယ္ေလ။ ကိုယ့္ေနရာေလးမွာ အသားကုန္ေအာ္ေန အစိုးရဂ႐ုမစိုက္မိရင္၊ ကိုယ့္အသံသူတို႔မၾကားရင္၊ ကိုယ့္အလႈပ္အရွားကို သူတို႔မျမင္ရင္ ကုိယ့္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဘယ္မွာသြားေအာင္ျမင္ပါ့မလဲဗ်။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္ကလည္း ကမၻာ့သတင္းထဲဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ဘာတဲ့ဗ်ာ။ Occupy Wall Street (ေ၀ါလမ္းမကို သိမ္းပိုက္ၾက)ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ အေနာက္ကမၻာမွာ ေပၚခဲ့ေသးမဟုတ္လား။

ဘစီကေတာ့ အဲသလိုလႈပ္ရွားတာမ်ဳိး သိပ္သေဘာက်တာ။ ႏို႔ေပတဲ့ Occupy Naypaydaw “ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ၾက”လို႔ေတာ့ မေျပာရဲဘူးခင္ဗ်။ ဟိုတစ္ေလာက ဒီအေျခအေနေတြ က်ဳပ္တို႔အာဏာပိုင္ေတြက ျမင္လို႔ထင္ပါရဲ႕။ အီးယူရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ျမန္မာ့ရဲသားႀကီးမ်ားကို အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းနည္းေတြ ဘာေတြ ေပးေနတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ဘစီတို႔ ေၾကာက္ပါတယ္။ အနီးသာကပ္သြားရင္ အ႐ိုက္ခံရမွအခက္။

ဆိုေတာ့ ဘစီတို႔က အေ၀းကေန လွမ္းၿပီးကလိတာမ်ဳိးပဲ လုပ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔အျဖစ္ကို ေနျပည္ေတာ္ကသိေအာင္ ဘယ့္ႏွာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားေတာ့ ဟိုတ႐ုတ္ႀကီးတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာ္စီတံုးရဲ႕စကားတစ္ခြန္းကို ေခါင္းထဲေပၚလာတယ္။ ဒါနဲ႔ စာအုပ္ေတြထဲ ျပန္ရွာဖတ္ေတာ့ သူ႔စကားလံုးကလည္း တင္စားေျပာတာဆိုေပတဲ့ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ေၾကာက္စရာႀကီးခင္ဗ်။ ဥကၠ႒ေမာ္က Boombard the Headquarters ဆုိပဲ။ “ဌာနခ်ဳပ္ကို ဗံုးခြင္းၾက” တဲ့။ ေအာင္မေလးဗ်ာ။ ေနျပည္ေတာ္ကို ဗံုးခြင္းၾကလို႔သာ ေျပာလို႔ကေတာ့ ဘစီမွာ ကိြခနဲေနမွာပဲ။ ေၾကာက္စရာ။

ဒါေတြအားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တင္စားသံုးႏႈန္းတဲ့ စကားလံုးေတြပါ။ ကိုယ္မေက်နပ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့အခါ အဲသလိုေတြ တင္စားေျပာဆုိၾကတာပဲျဖစ္သဗ်။ ဌာနခ်ဳပ္ကို ဗံုးခြင္းၾကဆိုတာ ေမာ္စီတံုးက သူ႔ပါတီအတြင္း တခ်ဳိ႕လုပ္ရပ္ေတြကို အားမလိုအားမရျဖစ္တာကို တင္စားေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘစီက ထိုင္းလယ္သမားေတြ ဘန္ေကာက္ဆီခ်ီတက္သြားတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားတဲ့အခါ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာလယ္သမားေတြလည္း ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္သြားတဲ့အခါ ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ ေတြးၾကည့္တာ။ ဆိုလိုတာက ေနျပည္ေတာ္က သိေအာင္လုပ္ရမယ္ဗ်။

တကယ္ေတာ့လည္း က်ဳပ္တို႔ဆီမွာ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္ထိ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္စရာမလိုပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဗံုးနဲ႔ခြင္းရေအာင္လည္း က်ဳပ္တို႔မွာ ဗံုးမွမရွိတာ။ က်ဳပ္တို႔မွာ ျပည္သူ႔အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳမယ္ဆိုၿပီးသကာလ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မင္းမ်ားက က်ဳပ္တို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမယ္လုပ္ကာ ေနျပည္ေတာ္အရပ္မွာ ရွိေနႏွင့္ၿပီပဲဟာ။ သူတို႔တစ္ခုခုလုပ္မယ္ထင္တာပဲ။ အခုထိေတာ့ က်ဳပ္တို႔လယ္သမားေတြကလည္း ေနျပည္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ကိုပဲ ေမွ်ာ္ေနေစာင့္ေနၾကတာပါ။

အဲ..ဗ်ာ။ သူတို႔ထင္သလိုျဖစ္မလာရင္ေတာ့ ျမန္မာလယ္သမားေတြက ေခသူေတြမဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ သူတို႔ကလည္း ဘစီလုိပဲ ထိုင္းလယ္သမားေတြ ဘန္ေကာက္ကိုခ်ီတာ အားက်ေနၾကတာကလား။ အေ၀းကေအာ္လို႔မွ အာဏာပိုင္ေတြက မၾကားေယာင္ျပဳေနရင္ ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္ခ်င္တက္လာမွာပါ။ ထုိင္းလယ္သမားေတြလိုေတာ့ ေခတ္မီထြန္စက္ေတြ မရွိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ႏို႔ေပမဲ့ ႏြားလွည္းနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္သြားရင္ေတာ့ရမွာပဲ။ ဒါလည္း ႏြားေတြအတြက္ သနားစရာ။ သူတို႔မွာ စားက်က္ေျမက်ယ္ေတာင္မရွိေတာ့ အစာမွေကာင္းေကာင္းမစားရရွာတာ။ ေနျပည္ေတာ္အထိ သူတို႔ကို လွည္းဆဲြခိုင္းဦးဖုိ႔ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အေရးႀကီးတာက က်ဳပ္တို႔လယ္သမားေတြဒုကၡ ေနျပည္ေတာ္က တကယ္သိဖုိ႔ပဲလိုတာ။ ေနျပည္ေတာ္ကသိေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ေမာ္စီတံုးကိုေတာ့ ဗံုးနဲ႔ခြင္းမယ္ မေျပာခ်င္ေပါင္ဗ်ာ။ အဲဒီစကားလံုးႀကီးက ၾကားရတာနား၀မွာ ၾကမ္းပါတယ္ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ျငား ဆင့္ပြားၿပီးေျပာလို႔ရတာ တစ္ခုေတာ့ရွိရဲ႕ဗ်။ အဲဒါကေတာ့ ဌာနခ်ဳပ္..အဲ .. ေနျပည္ေတာ္ကို ေလာက္ေလးခြနဲ႔ ပစ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ဟုတ္ဘူးလား။

တကယ္လို႔မ်ား ေလးခြနဲ႔ပစ္ရင္ ေနျပည္ေတာ္အထိေတာ့ က်ဳပ္တို႔ေလာက္စာလံုးက မေရာက္ေလာက္ပါဘူး။ ႏို႔ေပတဲ့ က်ဳပ္တို႔ဒုကၡ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုအသိေပးတဲ့သေဘာ တင္စားေျပာခဲ့တာ။ ဒီၾကားထဲ ေလာက္စာလံုးတစ္လံုးတေလေလာက္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္မိုးေပၚက်သြားေတာ့လည္း အိပ္ငိုက္ေနတဲ့အမတ္မင္းမ်ားကို ႏိႈးၿပီးသားျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ၀န္ႀကီးေတြလည္း အလန္႔တၾကားရွိသြားမွာေပါ့။ က်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြဒုကၡ ေနျပည္ေတာ္က အေရးတယူမျပဳသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ သက္သာရာရမယ္မထင္ေပါင္။ ဒါေၾကာင့္ေျပာတာ။ ေနျပည္ေတာ္ကို ေလးခြနဲ႔ပစ္ၾက။

(ယခုေဖာ္ျပပါသေရာ္စာသည္ စာေရးသူဘစီ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)
7Day News Journal


ေရြးခ်ယ္ခြင္႕မရွိဘဲ စားရေတာ႕မယ္႕ စားေသာက္ဖြယ္“ဟင္း”တစ္ခြက္ ကိုခင္ဗ်ားလွ်ာ နဲ႕ ကိုက္/မကိုက္။ ခင္ဗ်ား ႀကိဳက္/မႀကိဳက္ ကိုေျပာဘို႕အတြက္

(က) ခင္ဗ်ား “ဟင္းခ်က္တတ္” ဘို႕ မလိုပါဘူး

(ခ) အဲဒီဟင္းထဲမွာ ဘာေတြပါတယ္ သိဘို႕လည္း မလိုအပ္ပါဘူး

(ဂ)အဲဒီ “ဟင္းတခြက္” ကို ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ ယူျပီးခ်က္ထားသလဲ သိဘို႕ မလိုပါဘူး။

(ဃ)အဲဒီ ဟင္းတခြက္ ကို “ႏွစ္သက္တဲ႕သူ” ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ သိဘို႕ မလိုပါဘူး။

““အဲဒီ ဟင္းတစ္ခြက္ ရဲ႕ ခ်ိဳ၊ခ်ဥ္၊ငံ၊စပ္၊ဖန္၊ခါး အရသာ(၆)ပါး ကို သိႏိူင္တဲ႕
လွ်ာ တစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ခံစားတတ္တဲ႕ ႏွလံုးသားတစ္ခု ဘဲလိုအပ္ပါတယ္””

အဲဒီ အေႀကာင္းတရားဟာ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို
ျမင္တဲ႕ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ပါဘဲ ။

U Win Cho

အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ ကိစၥမွာ ျပည္သူေတြ အမ်ားစုက "ဘာေတြကို ျပင္ရမယ္" ဆိုတာကို မသိပါဘူး ဆိုၿပီး ... ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး အဲဒီ ေကာက္ခ်က္အေပၚမွာ သံုးသပ္ ေျပာဆိုတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုက မသိပါဘူး။ မသိတာဟာလည္း အျပစ္ မဟုတ္သလို သိေအာင္ လုပ္ရမယ့္ မျဖစ္မေန လုိအပ္ခ်က္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို မသိတာကို အေျခခံ အခ်က္ျဖစ္ တည္ၿပီး ဘာေတြ ျဖစ္လာလိမ့္လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။

ျပည္သူဆိုတာက အေျခခံဥပေဒကို သိစရာ မလိုပါဘူး။ သူတို႔သိရမွာက .... သူတို႔ရဲ႕ဘဝ ရပ္တည္ေရး ေကာင္းစားေရးအတြက္ မိမိကၽြမ္းက်င္ရာ ေနရာမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကတာပါ။ သူတို႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ ဖြံ႔ထြားဖို႔၊ တိုးတက္ ၾကီးပြားဖို႔ အမ်ားကို မထိခိုက္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို အျပစ္ကင္းတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီး .. အဲဒီ သူတို႔နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးကို ရွာေဖြရာမွာ ထိခိုက္မႈေတြ မရွိေအာင္ အေျခခံ ဥပေဒက ကာကြယ္ေပးႏိုင္လား၊ အဲဒီ ကိုယ္က်ိဳးေတြကို အေျခခံဥပေဒက ပိတ္ပင္ တားဆီးေနသလား ဒါကို သိရင္ ရပါၿပီ။

ဥပမာ သူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မဲ့ အစိုးရ အၾကီးအကဲ (သမၼတ) ကို ျပည္သူက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သီးျခားေရြးခ်င္တယ္။ ဒါကို သိရင္ ရပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ သမာအာဇီဝ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို အကာအကြယ္ ေပးသလား မေပးဘူးလား။ ေပးရင္ ေက်နပ္လက္ခံမယ္။ မေပးရင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ခ်င္တယ္။ ဒီေလာက္ သိရင္ ေတာ္ၿပီ။ အမ်ားၾကီး သိစရာ မလိုဘူး။

အထက္က မွ်တတဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္နားလည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ေတြ၊ ဥပေဒသမားေတြက ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေအာင္ ေရးစြဲေပးဖို႔ပဲ လိုတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္သူေတြက မသိလို႔ .... ပါတီေတြၾကား ဟိုဟာ ျဖစ္မယ္ ဒီဟာ ျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတြက အၾကံဳးမဝင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြက သူ႔တို႔ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစဖို႔ ဆႏၵျပဳရပါမယ္။ အက်ိဳးကို ဆန္႔က်င္တာေတြကို ကန္႔ကြက္ရပါမယ္။ ဒါဆို လံုေလာက္ပါၿပီ။

ဥပမာ .... ကိုဘေမာင္က လယ္သမား။ သူက မုိလ္ဘိုင္း တယ္လီဖုန္း ကိုင္ခ်င္တယ္။ စကားေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါ သူ႔ဆႏၵ။ အဲဒီ ဆႏၵျပည့္ဖို႔ ပိုက္ဆံရွာမယ္။ ဖုန္းဝယ္မယ္။ အသံုးျပဳမယ္။ ဒါပဲလိုတယ္။ သူက ဖုန္းတစ္လံုးကို ဘယ္လို လုပ္သလဲ။ အထဲက နည္းပညာမွာ processor ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္သလဲ၊ လွ်ပ္စစ္ ဗို႔အား ဘယ္ေလာက္သံုးတဲ့ ဘက္ထရီ လိုအပ္သလဲ။ ဘယ္လို သတၱဳမ်ိဳး သံုးရင္ ပိုေကာင္းမလဲ ... စတာေတြ သိစရာ မလိုပါဘူး။ သူသိဖို႔ လိုတာက ဖုန္းသံုးဖို႔ ဆႏၵရယ္ ... ဆႏၵကို ထိုက္သင့္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈရယ္ (ဒီေနရာမွာ ပိုက္ဆံ) ပဲ လိုပါတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ရာမွာလည္း ပုဒ္မ ဘယ္ေလာက္ကို ဘယ္လို ျပင္ရင္ ဘယ္ခ်က္န႔ဲ ၿငိမယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို ဖ်က္သင့္တယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတာေတြ သိစရာ မလိုပါဘူး။ အေျခခံ ဥပေဒဟာ သူတို႔အတြက္ မွားေနတာကို မွားေနတယ္လို႔ သိတယ္။ ျပင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရယ္၊ ဆႏၵကို ထိုက္သင့္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ (ဒီေနရာမွာ ေတာင္းဆိုမႈ) ပဲ လိုပါတယ္။

က်န္တာက ပညာရွင္ေတြ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက ဘာေတြ လုိသလဲ သိစရာ မလိုပါ။ ဒီအတြက္ ပါတီေတြၾကားမွာ ဟိုဟာ ဒီဟာ ျဖစ္စရာ မရွိေအာင္ ... ျပည္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ အျပစ္ကင္းတဲ့ ဆႏၵေတြကို သိရွိေတာင္းဆိုေနဖို႔သာ လိုအပ္ပါတယ္။

ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆႏၵေတြက အျပစ္ကင္းသလား မကင္းသလား ဆိုတာကေတာ့ ... မွ်တသလား၊ မမွ်တဘူးလား၊ ျဖစ္သင့္သလား၊ မျဖစ္သင့္ဘူးလား ..... ဆိုတာ အမ်ားက ဝိုင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ၿပီး ပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြ မသိတာကို ေျပာဆိုစရာ အခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပတာ၊ မသိတာကို ေဝဖန္တာ၊ မသိတဲ့အေပၚ အေျခခံၿပီး သံုးသပ္တာေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး မွာ အၾကံဳးမဝင္ လွပါ ... ခင္ဗ်ာ။
(ကိုထုိက္)


ေက်ာက္ေျမာင္း..ေျခဥကန္႔ကြက္ပြဲ....

လက္ရွိကာလရဲ႕ တက္ၾကြမႈအရွိဆံုုးခ်ီတက္ဆနၵျပပြဲတစ္ခုုပါပဲ

တက္ၾကြတယ္... မာန္ပါတယ္....ျမင္ရံုုနဲ႔လံုုး၀ရွင္းတယ္...

ေက်ာက္ေျမာင္းမွာေနာ္ ....

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္က မ်က္စိေရွ႕ကိုု ျပန္ေရာက္လာသလိုုပါပဲဗ်ာ...

ဒီျငိမ္းလင္း ပါတယ္... တက္ၾကြတဲ့ေက်ာက္ေျမာင္းသားေတြ ၈၈ ထဲက

ရာဇ၀င္မွာစာတင္ခဲ့တာ မေမ့ေသးပါဘူး...


Credit : Ko Myo Thet Swe


၂၀၁၅မွာ သမၼတၾကီးျဖစ္မယ္သူ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ
ေန့တိုင္းစစ္တိုက္ေနတာ ကိုအသားေပးျပီးေျပာသြားပါတယ္

ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိရမယ္
စီးပြားေရးအျမင္ရွိရမယ္
ေတာ္ကင္ပြားရမယ္
လို ့ေျပာသြားပါတယ္..

ဒါဆို
ဦးသိန္းစိန္
ဦးသူရေရႊမန္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ ေပါ့

အဲ့ဒီထဲ က ဘယ္သူျဖစ္မလဲ

ဘယ္သူ ့ကိုမ်ားေရြးခ်င္ပါသလဲ လို ့
ဇာဂနာကေမးပါတယ္။

23.2.2014
Tun Wai

ကိုေနမ်ိဳးဇင္ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တဲ့ ပုဒ္မ(၄၃၆)အားျပည္သူဆႏၵႏွင့္အညီျပင္ ဆင္ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို့တက္ေရာက္လာေသာဦးဘျမင့္(ABSDS)ဥကၠဌ ေဟာင္းဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တက္ေရာက္

မတရား မေျပာနဲ ့
စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ရင္
ဘယ္သူမဆို ဘာလုပ္လုပ္
တရားတယ္။

သမတၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
နာယကၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အဓိပတိၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေသနာပတိၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကရုဏာရွင္ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
မိခင္ၾကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

မတရား မေျပာနဲ ့
ျပည္သူခ်စ္တဲ့့ သူအေပၚ
ျပည္သူကဘယ္လို ဂုဏ္ျပဳဂုဏ္ျပဳ
တရားတယ္။

နိုင္ငံေရးသစ္
ေတာ္လွန္ေရးသစ္
ဒီမိုကေရစီသစ္
လြတ္လပ္ေရးသစ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသစ္
ဖြဲ ့စည္းပုံဥပေဒသစ္
နိုင္ငံေတာ္သစ္

မတရား မေျပာနဲ ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့အတူ
လူထုက ဘယ္လို ရည္မွန္းရည္မွန္း
တရားတယ္။

ကဲ … မတရား မေျပာပါနဲ ့
မတရားမႈကို ခုခံတာမွန္သမ်ွ
အကုန္ တရားတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ။

ေအာင္ေဝး

(ဇြန္ ၁၇ ၊ ၂၀၀၉)


အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ ေျမးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအးေန၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ မင္း ေခါင္းေဆာင္ေ သာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လမ်ားအတြင္း ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ဦးေအးေန၀င္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာေတာ့ ရင္းႏွီးမႈရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာအရ ရင္းႏီွးလုိ႔ ဆက္ဆံတာပဲရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ လံုး၀ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မရွိဘူး။ အလြတ္ သေဘာ အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာပါ””ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ထပ္မံေမးျမန္းရာ ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔မဆို တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရး လုပ္တဲ့ကိစၥဆိုရင္ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူအရ ေနရာတစ္ခုယူၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က လူႀကီးေတြက မေျပာပါနဲ႔လို႔ ေျပာထားေတာ့ ေျပာရတာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္”” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထား ခဲ့သည္။ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္မွ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ““ေတြ႕ဆံုမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ဘာမွ ဆက္သြယ္မႈေတြလည္း မရွိဘူး။ ဒီမွာေတာ့ ဧည့္သည္ေတြက မ်ဳိးစံု လာေနတာေလ။ တရား၀င္ ဆက္သြယ္မႈေတြလည္း မရွိပါဘူး။ တျခား သူေတြ ေမးၾကည့္ပါ””ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဦးေအးေန၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေန၀င္း၊ ဦးဇြဲေန၀င္းတို႔သည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအးေဇာ္၀င္း ႏွင့္အတူ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏုိ္င္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၂(၁)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္တြင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းသို႔ ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖခင္ ဦးေအးေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးဇြဲေန၀င္းတို႔ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ေက်ာ္စိုးဦး(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)
ေအးေနဝင္း အင္တာဗ်ဴး နားေထာင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ အကုသိုလ္မ်ားတယ္။ ငေနဝင္း ေျမးေတြက လူမိုက္ေတြပဲ၊ ေျမးလူမိုက္က အဘိုးလူမိုက္ကို လက္ခုပ္တီးေပးတာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ငေပါကို အင္တာဗ်ဴးျပီး လူရာသြင္းတဲ့ မီဒီယာေတြကိုပဲ ဆဲခ်င္တယ္။

ဒီေကာင္ကေျပာတယ္။ ၈၈မွာ သူ႕အဘိုးက စစ္တပ္ဆိုတာ မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး။ တည့္တည္ပစ္တယ္၊ မွန္ေအာင္ ပစ္တယ္ဆိုတာ၊ အဂၤလိပ္အင္ပါယာရဲ့ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရးလက္စြဲ အတိုင္းေျပာတာတဲ့။

မ်ိဳးႏွစ္ၾကီး ငေနဝင္းကို ဖာခ်င္ေတာ့ British Emperor ရဲ့ ကိုလိုနီကြၽန္ေခတ္ Riot Manual ကို ဆြဲကပ္ျပလိုက္တာ ကေလးကြက္ေလးပါ။ ၁၉၈၈ကာလဆိုတာ ကိုလိုနီလက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရးရျပီး အႏွစ္ ၄၀ ရွိျပီ၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရွင္ေခတ္ဆိုတာ ဒီေကာင္ေလး ေမ့သြားပံုရတယ္။

ထားေတာ့၊ သူ႕စကားအတိုင္း အဂၤလိပ္အင္ပါယာရဲ့ ကိုလိုနီ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရးလက္စြဲအတိုင္း က်င့္သုံးတာမွန္ရင္ လူသံုးေထာင္ေက်ာ္ သတ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုလို ေခ်ာက္ကေန ရန္ကုန္အထိ ခ်ီတတ္တဲ့၊ ျပည္လုံးကြၽတ္ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းေပါင္းစံုသပိတ္ၾကီးေတြ၊ ဆႏၵျပပြဲၾကီးေတြမွာ လူေထာင္ခ်ီျပီး မေသဘူး။ ရက္စက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ တိုင္းျခား အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ့ေၾကာင့္ က်ဆုံးတာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္နဲ့ မန္းတေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၈ ေယာက္ပဲရွိတယ္။

ျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္က
စစ္တပ္ကို မသုံးဘူး။ ပုလိပ္အဖြဲ့ပဲ သုံးတယ္။ သူ႕အဘိုးငေနဝင္းက စစ္တပ္နဲ့ ျပည္သူကို ရန္တိုက္ေပးျပီး ဆင္းသြားတာ။ သူကိုယ္တိုင္လဲ တာဝန္မယူဘူး။
......
ေနာက္တခု ေျပာေသးတယ္။
ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံကို ျဖိဳခ်င္လို႕ မဟုတ္ပါဘူး။ အထဲက ေက်ာင္းသားေတြကို သတ္ခ်င္လို႕ပါတဲ့။

( သူ႕စကားအတိုင္းပဲ ျပန္ေျပာရရင္ )
ႂကြက္ေသေစခ်င္လို႕ စပါးက်ီ မီးတိုက္တာေပါ့။
ငမိုက္သား ငေနဝင္းရဲ့ ေျမး
ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ကေလကေခ် ပီသပါေပတယ္

ေနာက္ေနာင္ ဒီလို ေရေပၚဆီ လူလိမ္ကို မဗ်ဴးၾကစမ္းပါနဲ့ဗ်ာ၊ အကုသိုလ္ပြါးလြန္းလို႕ပါ

ဒီလိုေကာင္ကို ခိုးေတြ႕တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလဲ ရွိေသးတယ္ကိုး

D Myo Chitျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္ . . .

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္မွ မတူေအာင္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္လူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္မတူေအာင္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ေနတတ္သကဲ့သို႔ ပြဲၿပီး မီးေသလည္ ေန တတ္ျပန္သည္။ ေကာက္႐ိုးမီးေတြပါဟု အခ်င္းခ်င္း ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ကာမူ သည္းခံမႈ ေရခ်ိန္အတိုင္းအတာ ကုန္သည့္တစ္ေန႔တြင္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ ထားသည့္ၾကားမွ ဓားႏွင့္ တက္ခုတ္ ၀ံ့သည့္ သတ္ၱိမ်ိဳး၊ စက္ေသနတ္ေတြကို မမႈသည့္ က်ည္ၿပီးရင္ဘတ္မ်ိဳး နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတစ္ ေလွ်ာက္တြင္၊ အာဏာရွင္မ်ား ဖိႏွိပ္သည့္ အႏိုင္က်င့္ ရက္စက္ပြဲမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရဖူးၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရဦးမည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစၥသည္ ယခုေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းမွာပဲ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထားရစ္ခဲ့ၿပီလား။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူေတြ အထူးစိတ္၀င္တစား သိလိုမႈဆႏၵ ႏွင့္အတူ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္အသံ ေတြထြက္လာခဲ့သည့္ ေဖာ္ျပပါစာရင္း ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကိစၥသည္ ယင္း ကာလေနာက္ပိုင္း မည္သည့္အသံမွ် မၾကားရေတာ့ေခ်။ …

ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တရိပ္ရိပ္တက္ ေနသည့္ႏႈန္းကို ဟန္႔တားႏိုင္မႈ မျပဳႏိုင္ ေသးခ်ိန္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး တို႔အတြက္ ကယ္သူကို ေမွ်ာ္ေနရခိုက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံကို စာရင္းေခါင္းစဥ္ ၅ ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္အသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည္ဆိုသည့္ သတင္းဆိုးသည္ ကမၻာသိျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ BIC (Bank Information Center) မွ အာရွေရးရာ မန္ေနဂ်ာ Mr. Jelson Garcia က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပ တြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ၅ ခုရွိၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီ ယံရွိသည္ဆိုသည့္သတင္းျဖင့္ စနက္တံ ျဖဳတ္ လုိက္သည္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ယင္းေငြ ပမာဏကို လက္ရွိအစိုးရ အေနျဖင့္ တိက်စြာ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားလို လားၾကသည္။ ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထင္အရွားရွိေနဆဲ သက္ေသထြက္ခ်က္ဟု ေယဘုယ် ယူဆႏိုင္သည့္ ရလဒ္တစ္ ခုကား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ Mr. Jelson Garcia က အီးေမးလ္ေပးပို႔ရာ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားသည္ ဆိုေသာသတင္းမွာ ၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမွ ရရွိသည့္သတင္း အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၁၁ ဘီလီယံ မရွိေၾကာင္း၊ အေကာင့္ ၅ ခုႏွင့္ ၁၁ ဘီလီယံမွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် ျငင္းဆိုသြားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္ပဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း The Hindu Times သတင္းစာတြင္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ၀ွက္ထားေသာ အိႏ္ၵိယအစိုးရ၏ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံရွိသည္၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၇၄၀၊ UK ႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၃၉၀၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ဘီလီယံ ၁၀၀ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၉၆ ဘီလီယံ အသီးသီး ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြပမာဏ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ အဆိုးေက်ာ္ေဇာ္ေနသည့္ ကာယကံရွင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆိုမွာ ျပည္ သူမ်ားသည္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲႏွင့္ အခက္ႀကီး ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယင္းေငြ အေျမာက္အျမားကို အဂတိလိုက္ စားသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားၾကသည္။ ယင္းသို႔ အပ္ႏွံထားသည့္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေငြမ်ားသည္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္မ်ား၏ ျပည္ပ ေႂကြးၿမီမ်ားထက္ ၁၃ ဆ မ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ အပ္ႏွံထားသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီ လီယံဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကို ၄ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြပမာဏ (သို႔မ ဟုတ္) ျမန္မာ့ ကၽြန္းသစ္တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္ေနရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး ရယူထား သည့္ ေငြမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ျပည္သူလူထုက လုိလားေန ဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက မူလ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ရမည့္ အစား ခုတ္ရာတလြဲ၊ ရွရာတျခား ေျဖ ၾကားမႈမ်ား၊ ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရႏွင့္ ဖံုးသည့္ စကားတန္ဆာမ်ား၊ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ဖံုးအုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနသည္။ ျပည္သူ ေတြ မေက်နပ္မႈမ်ားစြာထဲမွ မေက်နပ္မႈ အႀကီးႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ သံုးသပ္ ေနၾကသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက မည္သို႔မွ် အေရးယူတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသည့္အခါ စကားလံုး တစ္လံုးတည္းႏွင့္ ေပါင္း႐ံုးသံုးသပ္ႏိုင္မည့္ အဆိုတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ အမွန္တရား ကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ သီအိုရီလည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ Silence Implies Consent ““ဆိတ္ဆိတ္ေန ၀န္ခံျခင္း””ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေပယ်ာလကန္ ျပဳခဲ့ ေလသလား၊ မေတာ္တမဲ့ ျမင္လား၊ မသိက်ဳိးကၽြန္လား၊ ယင္းေၾကာင့္ပင္ လူသိရွင္ၾကား၊ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ေစ သည့္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း သိသာ ျမင္သာ သည့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း (noticeable Silence) သည္ တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစၿပီး ယင္းတုိ႔သည္လည္း ယင္းတုိ႔၏ ျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရွာၾကသည္ဟု သတင္းမီဒီယာေတြက သုံးသပ္ၾကသည္။

မည္သည့္ သတင္းစာကမွ် ၁၁ ဘီလီယံ မွာ အစုိးရအပ္ထားပါသည္လုိ႔ ေရးသား ခဲ့ျခင္းမရွိ၊ မည္သူအပ္သည္ ျဖစ္ေစ စိစစ္ေပးရမည္မွာ အစုိးရ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ သည္။ ျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္ မ်ားတြင္ ေမွာင္ခုိထား ရွိသည့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္ တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အပါ အ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဖြဲ႕လုံး မည္သူမွ် ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မျပဳဘဲ ေရငုံႏုတ္ပိတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ ေစခဲ့သည္။ ယင္းအျခင္းအရာမ်ားသည္ Silence imprlies consent, deafening Silence ႏွင့္ noticeable silence စသည္ တုိ႔ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေပသည္။

အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံသည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမွာင္ခုိအပ္ႏွံထားသည့္ ေငြစာရင္းတြင္ ေငြေၾကးပမာဏ ၁ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သာဓကမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔လုိေပသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ Lik Sabha ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္က BJP ပါတီေခါင္းေဆာင္ L.K.Adiani က သူ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအႏုိင္ရလွ်င္ ဆြစ္ဘဏ္ေတြမွာ တရားမ၀င္အပ္ႏွံထားသည့္ အိႏိ္ၵယ ျပည္သူေတြပုိင္ ခန္႔မွန္းေျခေငြ ေၾကး ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ေဒၚလာကုိ ရေအာင္ ျပန္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆြယ္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ Sonia ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ကြန္ဂရက္ပါတီက ဤမွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ မရွိေၾကာင္း ျငင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ အိႏိ္ၵယပုိင္ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးျပည္သူေတြ၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဟုိကြက္က်ား၊ ဒီကြက္ က်ားကေန စုစည္းလာၿပီး အရွိန္အဟုန္ Gathering momentum ျဖစ္လာသည့္အခါ manmohan Singh ႏွင့္ Somi Gundhi တုိ႔က နာမည္ပ်က္ သိကၡာက်သြားသည့္ သူတုိ႔၏ နာမည္၊ သူတုိ႔၏ပါတီႏွင့္သူတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆယ္ယူသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္၀ွက္ထားသည့္ တရားမ၀င္ေငြမ်ားကုိ ျပန္ယူေပးပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ယင္းျပႆနာတြင္ အခရာက်သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ သမာဓိေငြေၾကးအဖြဲ႕ (Globak Financial Integrity –GFI ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ တရားမ၀င္ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မေထာက္ခံဘဲ သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၁၁ ဘီလီယံ ဥစၥာရင္း မွန္ျပန္လည္ ရရွိေရး GFI အကူအညီလုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ေနာက္တစ္ ခ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ခပ္ေစာေစာပုိင္းက Lichtenstein ႏုိင္ငံဘဏ္မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ား တရားမ၀င္ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ားက သတင္းေကာက္ယူစု ေဆာင္းလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမ၀င္ေငြေၾကးအပ္ႏွံသူမ်ား စာရင္း ကုိ စိတ္၀င္စားလုိ႔ သိခ်င္တယ္ ဆုိလွ်င္ အဲဒီဘဏ္တြင္ စာရင္းေပါက္ေနသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ အသိေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဂ်ာမဏီ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္ တြင္ တရားမ၀င္ စာရင္းေပါက္ေနသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိး ၂၅၀ခန္႔ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ အစဥ္အလာအရဆုိလွ်င္ Lichtenstein ဘဏ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေငြေၾကး စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ မည္သည့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၏ စာရင္းကုိမွ ဖြင့္ေျပာေလ့ မရွိပါဘူး။ Tax treaty ဟုေခၚပါသည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အရပ္ရပ္၏ ဖိအားမ်ားႏွင့္ အတူ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ထားသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အမည္မ်ား ေတာင္းဆုိမႈ ေရခ်ိန္တက္လာေတာ့သည္။ Tax treaty သေဘာတူညီမႈ ေအာက္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရရွိေသာသတင္းမ်ားကုိမူ အမ်ား ျပည္သူတုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အိႏိ္ၵယအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံဘဏ္ အသီးသီးတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ ထားသည့္ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆုိျခင္းမရွိေခ်။ အဲဒီ ကိစၥအတြက္ မီဒီယာမ်ား ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ ome big names in the ruling circles are reportedly involved ပဲျဖစ္ သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစသည့္ ေနာက္ထပ္ သာဓကတစ္ခုရွိပါ ေသးသည္။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံ Pune ေဒသမွ ျမင္းၿခံပုိင္ရွင္ ျမင္းေမြးသူ Hasan Ali ဆုိ သူ၏ အမႈပဲျဖစ္သည္။ Hasan Ali ဟာ ဆြစ္ဘဏ္မွာ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိေငြ ႐ူပီး ၁ဒသမ၅ Lakh-Crore (ကုေဋ-၁ဒသမ၅ သိန္း) ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အိႏိ္ၵယအစုိးရ အျမတ္ခြန္ ဌာနက သူ႔ကုိ ႐ူပီး ၇၁၈၄၈ ခမသမန အျမတ္ ခြန္စည္း ၾကပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ ယခုအခါ ပိတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္အစုိးရ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္း ဆုိခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ crore ၏ အမႈတြင္လက္ရွိ အာဏာရ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အထင္ကရ ပုဂ္ၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ ေတြကုိ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲသည့္အခါ အစုိးရက အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ တုိက္႐ုိက္ပတ္ သက္ေနမႈမ်ားရွိေန၍ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ Hasan မိသားစု၏ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးအပါ အ၀င္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၂ ဘီလီယံအတြက္ ယေန႔အထိ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။

လက္ရွိအစုိးရ အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ ဖုံးအုပ္ကာကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ထုတ္ စိစစ္ေပးရန္အတြက္ ဆႏၵ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူကမူ ယေန႔အထိ မေမ့မ ေလ်ာ့မေပါ့ဖုိ႔လုိသည္။ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္း ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စတုတၳမ႑ိဳင္စာ နယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဘက္က ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိသည္။ ၁၁ ဘီလီယံသည္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ကၽြတ္လြတ္ေရးအတြက္ တစ္စုံ တစ္ရာျဖစ္သည္။

ျပည္ပဘဏ္ တစ္ခုခုတြင္ တရားမ၀င္ ၀ွက္ထားေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံသည္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ (Governmental Corruption) ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ၀န္ထမ္း အဆင့္ ဆင့္ႀကီး၊ ငယ္မေရြးတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ခုိးနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခုိးယူခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ လ်က္ရွိၾကသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕မွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေသာ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လ်က္ရွိသည္။

အက်င့္ပ်က္ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြ ႏွစ္ပရိေစၦဒၾကာရွည္စြာ အေထြေထြ အက်ပ္ အတည္းခက္ခဲ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈမ်ဳိးစုံ ခံစားေနရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ the rule of Law သည္လည္း တစ္စစီျဖစ္သြားသည္။ အဂတိလုိက္စားသည့္ အာဏာရွင္သည္ ဓနဥစၥာ ပုိမုိႂကြယ္၀ၿပီး အာဏာ တည္ၿမဲေရးကုိသာ အာ႐ုံစုိက္ေလ့ရွိၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေလ့ရွိသည္။

ဒီေနရာတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပစရာ သာဓကအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ (သုိ႔ မဟုတ္) အစုိးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္ပုိင္ ကမၻာသိ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အနက္ အထင္ရွားဆုံးအမႈကား ၁၉၆၉ – ၁၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၃၂ ႏွစ္တုိင္ အာဖရိက တုိက္ကြန္ဂုိႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Marshal Mobutu Sese Seko ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြကုိ ခုိးသည့္၀ွက္သည့္ မတရားယူသည့္ Kleptocracy သမား ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းသည္။ ေနာက္ဂႏၳ၀င္တစ္ဦးကေတာ့ ၁၉၉၃-၁၉၉၈ခုႏွစ္အထိ အာဖရိကတုိက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Sani Abacha ျဖစ္သည္။ သူသည္ တုိင္းျပည္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ ခုိးယူသူအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၆၀-၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္ ဘ႑ာေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀၀ေက်ာ္ ခုိးယူခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ သိပ္မၾကာ လွခင္ အခ်ိန္တြင္းကပင္ ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ၁၉၅၉ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ က်ဴးဘားႏုိင္ငံကုိ တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ Fidel Castro သည္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာအသီးသီးမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ခုိးယူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ ျပသည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ အဆုိအရ Castro သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားကုိ တရားမ၀င္ လက္နက္ေရာင္းခ်ရသည့္ေငြမ်ား၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားမွ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ယင္း ပမာဏတြင္ သူႏွင့္အတူ အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆုိးရွည္ေရး က်ားကန္ေပးၾက သည့္ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ လက္ပါးေစ Cronies မ်ား၏ တရားမ၀င္ႂကြယ္၀ခ်မ္း သာမႈမ်ား မပါ၀င္ေသးဟု ဆုိၾကသည္။

The Daily Eleven သတင္းစာက ၁၁ ဘီလီယံသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ာ က တာ၀န္ရွိသူမ်ား ရရာေလယာဥ္ လက္မွတ္ ျဖတ္ကာ စင္ကာပူဘဏ္မ်ားသုိ႔ တက္သုတ္႐ုိက္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ယင္း အခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မည္မွ်အပ္ႏွံထားႏုိင္သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္သည္တဲ့။ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ခ်ိန္ထုိး ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားခုိင္မာသည့္ Links မ်ားရရွိ ႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည္။ အိႏိ္ၵယလူမ်ဳိးမ်ား ဆြဏ္ဘဏ္မ်ားရွိရာ ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္အလည္ အပတ္ သြား ၾကသည့္ လူဦးေရ ၂၅၀၀၀ရွိသည့္အနက္ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ဆြစ္ဘဏ္မ်ား၏ Clientle မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ၏ ဥစၥာရင္းပုိင္ ၁၁ဘီလီယံ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလပုိင္ရွင္ထံ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေရး ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ား အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေပသည္။
ေမာင္ျမား
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)

အခုလူေတြက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုကန္႔ကြက္ၾကတယ္ ဒီစီမံကိန္းက ကၽြန္မတို႔ တုိင္းျပည္ကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္တယ္ ဒီအက်ိဳးရွိမယ့္ စီမံကိန္းကို ကၽြန္မဆို မကန္႔ကြက္ဘူး တစ္တုိင္းျပည္လံုး မီးေတြ လင္းသြားမယ္၊ ေကာင္းသြား မယ္ ႏွေျမာ ဖို႔ေကာင္းတယ္ . . .
 myit sone
ဧရာ၀တီျမစ္အစ ေမခမလိခ ေပါင္းစံုရာေဒသ သံုးေျမႇာင့္ပံုသဏၭာန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အလံုးစံု ဖ်က္သိမ္းေ ပးေရး ေတာင္းဆိုသံမ်ား၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ား ယခင္ကေလာက္ အသံေတြ မၾကားရတာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပြတ္ေလာ႐ိုက္ ဆူညံခဲ့ေသာ အသံမ်ား ယခုေတာ့ ေသြးေအးေနၿပီ။ ကခ်င္ေဒသ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ရပ္ဆုိင္းထားတာ ယခုဆို သံုးႏွစ္ေက်ာ္၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းအား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ထိုး၍ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကိုေတာ့ ယခင္္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ က်မွ ပါမစ္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘက္မွလည္း စီမံကိန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အလံုးအရင္း မ်ားစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အၿပီးအပိုင္ ရပ္ဆုိင္း၍  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိိုင္ငံလံုး ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႀကီးအား ရပ္ပစ္ရန္ ဆႏၵအသီးသီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဒီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးက ယေန႔အထိ သက္၀င္လ်က္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံဘက္ကလည္း ျပန္လည္ ကမ္းလွမ္း လာတာေတြ ၾကားေနရျပန္သည္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးအား လိုလားသူမ်ားကလည္း လိုလားလ်က္ ရွိေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ လုိလားသူေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြား ဖ်က္ဆီးလို သူမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ေခါင္းပါးသူမ်ား။ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အားနည္းေနသူမ်ားကေတာ့ စီမံကိန္းႀကီး  ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ေနတာကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
myit sone2ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုရင္ မိမိတို႔ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီထဲတြင္ ရွိေနစဥ္တုန္းက မိမိနားျဖင့္ ၾကားခဲ့ရေသာ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကာလ အနည္းငယ္အၾကာ တာေမြႀကံ႕ခုိင္ေရး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္အလာ ရပ္စည္းမ်ားႏွင့္ အပတ္စဥ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္က ““အခုလူေတြက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ကၽြန္မတို႔ တုိင္းျပည္ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအက်ိဳးရွိမယ့္ စီမံကိန္းကို ကၽြန္မဆို မကန္႔ကြက္ဘူး။ တစ္တုိင္းျပည္လံုး မီးေတြ လင္းသြားမယ္၊ ေကာင္းသြားမယ္ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းတယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ အခုတစ္ေလာ ၾကားေနၾကရျပန္သည့္ အထက္ပိုင္း အညာေဒသ၊ နယ္ေတြက ေက်းရြာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မီးလင္းေရး အစည္းအေ၀း၊ အခမ္းအနားေတြမွာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြက ဘာေျပာၿပီး စည္း႐ုံးၾကသလဲဆိုရင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီး တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ဒီလို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္စရာေတာင္ မလိုဘူး။ ရြာေတြအားလံုး မီးလင္းသြားမယ္ဟု ေျပာဆို စည္း႐ံုးေနၾကသည္ကို ၾကားေနရသည္။ ဒီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လိုလားေနၾကသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ အခု တ႐ုတ္အစိုးရ ကလည္း ျပန္လည္ကမ္းလွမ္း လာတယ္လုိ႔ ၾကားေနၾကျပန္တယ္။ ဒါကလည္း မဆန္းပါ၊ သူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြက နည္းမွမနည္းဘဲ၊ သူတို႔ဘာေၾကာင့္  ဒီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးကို ဘာေၾကာင့္ လက္လႊတ္ အဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ရတာလဲ၊ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေတာ့ ရွိလိမ့္မည္ထင္တယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ဇာတိဖြားတစ္ေယာက္က မိမိကိုေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ဆံုေနရာ ဧရာ၀တီျမစ္မွာ ဟိုတုန္းကတည္းက ေရႊေတြ က်င္ေနခဲ့ၾကတာ။ ခဲကိုျပဒါးထည့္ၿပီး ျမစ္ေရမွာ ျမႇဳပ္ထားတာ ေရစီးပါလာတဲ့ေရႊက အဲဒီထဲကို၀င္၊ အဲဒါကို ေရႊက်င္ၾကတာ လွ်ပ္စစ္က အဓိက မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္၊ ေရႊကို အဓိက လုပ္တာ၊ ျမစ္ဆံုဆိုတဲ့ ေနရာက တကယ္ ေရႊထြက္တဲ့ေနရာ၊ အဲဒါကို ရေအာင္ မရွာၾကဘူး၊ အဲဒီကထြက္တဲ့ ေျမေတြက တန္ဖိုးရွိတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပဲ အေပၚယံ သေဘာေလး လာေျပာေနၾကတာ၊ ေရႊကို မေျပာၾကဘူး၊  ေသခ်ာ စံုစမ္းၾကည့္ေစခ်င္တယ္၊ ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ ႐ိုက္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဆရာမ ေရႊကူေမႏွင္းေရးတဲ့ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ထဲမွာ ဖတ္ရတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ ေမခ၊ မလိခက ေရႊေၾကာျဖတ္ကို ျဖတ္လာတယ္လို႔ ေရးသားထားတယ္။ အဲဒီက ေရကိုေသာက္ရင္ ကုိယ္ေရျပား ေရာဂါေတာင္ မျဖစ္ဘူးတဲ့၊ တစ္ခါလာလည္း ဒီလွ်ပ္စစ္ ေရအားစီမံကိန္း၊ အဓိကယက ေရႊ၊ အံ့အားသင့္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကို ေျပာတာေနာ္။ တကယ္မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြ ေသခ်ာစံုစမ္းၿပီး စမ္းသပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ကခ်င္ေတြကုိ ေသခ်ာေမးၾကည့္ရင္ ေကာင္းမယ္ဟု  ေျပာခဲ့သည္ကို ျပန္စဥ္းစား ေနမိသည္။
myit sone1
ယခုၿငိမ္သက္ေနသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကိစၥ အလံုးစံု ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ဆံုေဒသအထိ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အင္အားစုမွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။  တ႐ုတ္အစိုးရက ျပန္လည္ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ျပည္သူေတြ ၿငိမ္သက္ေနတာကို ျပန္လည္ လႈပ္ႏိႈးလုိက္တာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ဟုလည္း ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ အဆိုပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လိုက္ပါသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ၊ ေဆး၀ါး အစစအရာရာ ကူညီရန္အတြက္ အမည္ မေဖာ္လိုသူမ်ားကလည္း ေငြေၾကးမ်ား လွဴဒါန္းထားသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆံုေဒသမွာရွိတဲ့ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေတြကလည္း ဒီျမစ္ဆံုေဒသႀကီး မရပ္ဆုိင္းဘူးဆိုရင္ သူတို႔ရင္ထဲမွာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ေတြ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ အရမ္းေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ကို ကမၻာကသိေအာင္ ရန္ကုန္မွ ျမစ္ဆံုေဒသသို႔ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည့္ သူမ်ားအား ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပည့္၀ေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ရွိၾကေသာ သူမ်ားကေတာ့ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း လံုး၀ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ယခု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ ပံုမ်ားအား အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ အားေပးေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔က ဤျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္း လိုက္ေၾကာင္း ေရဒီယို၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ထုတ္လႊင့္ ေၾကညာလုိက္စဥ္က ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလံုး ေပ်ာ္မဆံုး ေမာ္မဆံုး လက္ခုပ္ၾသဘာတီး၍ အားေပးခဲ့ၾကတာကို ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမိၿပီး အဲဒီ အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ က်န္းမာေစလိုေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ား ….။         ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

သမီးကေလးေက်းရြာ အပါအ၀င္ အျခားေျမေနရာမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား အစိုးရက အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အေပၚ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘက္မွ မရပ္ တည္ ႏုိင္သည့္အျပင္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိသည့္အ တြက္ ႏုတ္ ထြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံေထာင့္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ၌ ဆႏၵျပသူမ်ား က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ ေျမေနရာမ်ားအား အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တစ္စံုတစ္ရာ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

““သူတို႔ကို ျပည္သူေတြက တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အလုပ္ကို လုပ္ေပးရမွာကို ဒီကေန႔ထိ ေကာ္မရွင္ေတြက ပ်က္ကြက္ေနတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ စကားေတြပဲ ေျပာေနၿပီး၊ စာရြက္ေတြပဲ ထုတ္ေနၿပီး လက္ေတြ႔ဆန္ဆန္ ဘာမွ က်င့္သံုးတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒီဟာေတြကို အမွန္တကယ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ လိုတယ္””ဟု ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္က ျမန္္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ၌ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သမီးကေလး ေက်းရြာအား အာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအဓမၼ ဖ်က္ဆီးေနမႈ ဓာတ္ပံုမ်ား ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ““ျပည္သူလိုလားေသာ အစိုးရျဖစ္ေရး””၊ ““ျပည္သူ႔အေရး””၊ ““လူသားဆန္စြာ ေနထုိင္စားေသာက္ေရး”” စသျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။

ထိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွာ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရဘဲ လုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ဦးေဆာင္သူ ကိုထင္ေက်ာ္အား ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ပုဒ္မ (၁၈)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္အတြင္းက စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္ ေပးရန္အတြက္ ေျပာဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က““အစိုးရရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္မႈ ရွိေနတယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ သူတို႔ သတိထား ေဆာင္ရြက္ သင့္တာေပါ့။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တာကို ေ၀ဖန္စရာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္တဲ့ကိစၥေလ။ က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံရၿပီး ဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့ ျပည္သူေတြက သူတို႔အတြက္ နစ္နာတယ္၊ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပလာမယ္၊ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားလာမယ္ဆုိရင္ ဒါကို စိစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ ရေအာင္ ေကာ္မရွင္က တာ၀န္ရွိပါတယ္””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွာ လက္ရွိတြင္ ႐ုပ္ျပသာ ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း (၁၊ ၂) ၀င္းအတြင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားအား တပ္စည္ပင္မွ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးစဥ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္ ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း၀င္းအတြင္းသို႔ပင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။

က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရန္ႏွင့္ မေျပာင္းေပးသည့္ တဲအိမ္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ရဲမ်ား၊ တာ၀န္တံဆိပ္ပါ လက္ပတ္ ၀တ္ဆင္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္း ထားေသာလူမိုက္မ်ားက အင္အားသံုး ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


(Channel News Asia မွ 20 Feb 2014 ရက္စြဲပါ “EU trains Myanmar’s police to better manage protest” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္) ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီွက ႀကဳံေတြခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းရည္တုိးတက္ လာေစရန္ ျမန္မာအစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားေၾကာင္းျပသရင္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ ေဝမွ်ေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢကုိ ျမန္မာအစုိးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အဆုိပါ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကုိ အင္းအားမသုံးပဲ ကုိင္တြယ္တတ္ရန္ ရဲအရာရွိမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္မ်ား မၾကာမွီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ဆီဂိမ္းေဘာလုံးၿပိဳင္၌ ရုန္းယင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္က်လာေသာအခါ ၎တုိ႔သင္ၾကားခဲ့ေသာ အရာမ်ားကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ “အရင္ကေတာ့ ရဲအရာရွိေတြဟာ ဆႏၵျပပြဲေတြကုိ ဟန္႔တားဖုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေနအင္အားသုံးခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေတြးေခၚပုံကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾကၿပီး၊ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ အရင္ဆုံးဘယ္လုိ ညွိႏႈိင္းၾက မလဲဆုိတာကုိ ေလ့လာသင္ယူေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြကုိ ေလ့လာၿပီး အသုံးျပဳေနတဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ရလာဒ္ေတြ ျမင္ေတြ႔ေနရပါၿပီ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္သူရ ဘုိနီ ကေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၇၀,၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။ အီးယူက ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၀၀၀ မွ်ကုိသာ ေလ့က်င့္ေပး ေနေသာ္လည္း ဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ကူညီေပးရာတြင္ စတင္ကာစသာရွိေသးသည္။ အီးယူသံအမတ္ႀကီး ရုိလန္ကုိဘီယာက “ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြဆုိတာကေတာ့ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာပါ။ အနာဂါတ္ကာလမွာ ဘာျပႆနာမွရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ေယာင္ထင္မွား မျဖစ္ပါနဲ႔။ ဒါေပမယ့္လည္း လူ႔အခြင့္ အေရးကုိ ေလးစားမႈရွိတဲ့၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိ ေလးစားရေကာင္းမွန္းသိတဲ့၊ လူထုကုိ ႏွိပ္ကြပ္တာမ ဟုတ္ပဲ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ေခတ္မွီရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေန ၿပီျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္လည္း ၎၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တုိးတက္လာေအာင္ အျဖစ္မေနႀကဳိးစားရန္လုိသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အီးယူသံ အမတ္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးသည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုလွ်င္ သီတင္းႏွစ္ပတ္ၾကာျမင့္သည္။ သင္တန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ဟူေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထူး ေျပာင္းလဲလာေအာင္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ေလ့က်င့္မႈသင္ခန္းစာ နမႈနာမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံသား (သုိ႔) ျပည္သူမ်ားအေပၚ အင္းအားအနည္းဆုံးသုံး၍ ကုိင္ တြယ္ပုံႏွင့္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကုိ အေကာင္းဆုံးစီမံပုံမ်ားပါဝင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၁၈လၾကာ သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ ယူရုိေငြ ၁၀သန္း (ေဒၚလာ ၁၃.၈သန္း) ကန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး အီးယူကရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သင္တန္းကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ မၾကာမွီ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား (သို႔) စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား(သို႔) စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။
yangonchronicle