01/09/14

(Statoil Energy Realities မွ 7 January 2014 ရက္စဲြပါ “Oil booms in Myanmar despite political challenges” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးတို႔သည္ စက္မႈေခတ္ထြန္းသစ္ လာၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ခြဲ၍မရေအာင္ တြယ္ဆက္ေနၾကသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ခုအၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ထပ္မံျပသလ်က္ရွိသည္။

Burma ဟု အမ်ားက သိေနၾကဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရက က်န္တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူသည့္ အေနျဖင့္ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ Sanctions မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကရာ ယင္း Sanctions မ်ားကို တပ္မေတာ္အစိုးရ ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ေအာင္ ကူညီရာေရာက္ခဲ့ေသာ အေနာက္အုပ္စုစြမ္းအင္ ကုမၼဏီအခ်ိဳ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာလည္း ပိတ္ေလွာင္မြန္းၾကပ္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ၿပီး သိသိသာသာ မ်ားျပားေသာ သဘာဝစြမ္းအင္ ရင္းျမစ္မ်ားမွာလည္း မထုတ္ယူရေသးပဲ က်န္ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ မႏွစ္က ႏုိဝင္ဘာလ ခရီးစဥ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားက အကန္႔အသတ္မရွိ ေရနံ ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြမႈ၏ အစကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ လက္ရွိတြင္ အသားတင္ တင္သြင္းသူအဆင့္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ဒါဇင္အနည္းငယ္သာရွိေသာ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားေသာ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕သိုက္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုအခါ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြထုတ္ယူခြင့္ေပးရန္ ကုမၼဏီမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေနေသာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးထားေသာ ဝါရွင္တန္၏ အားေပးမႈျဖင့္ အေမရိကန္ကုမၼဏီမ်ားက တင္ဒါခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကမူ ပိုမိုသတိထားဂ႐ုစိုက္ရန္ တိုက္တြန္းေနပါသည္။

သတိထားစရာတစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာစီးပြားေရးသည္ ခ႐ိုနီဝါဒျဖင့္ ျခစားပ်က္စီးေနသည္ဟု ဝိုင္းဝန္းသတ္မွတ္ခံ ရေၾကာင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ခ႐ိုနီ ေရေပၚဆီ မ်ားကိုသာ အဓိက အလုပ္အေကၽြးျပဳသြားလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဖက္ တြင္မူ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအသစ္ တစ္မ်ိဳးရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ား၏ ေနရာဟု အမ်ား သိထားၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ ေနရာဟု အမ်ားသိထားၾကေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္တြင္မူ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး မၾကာခဏ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေရေႏြးေငြ႕ေပါင္းအိုး တစ္လံုးျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပံုစံသည္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းအားျဖင့္ ၎တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုဆိုးလာလိမ့္ေစမည္ဟု အမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ေရနံဓါတ္ေငြ႕က႑၏ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႐ႈတ္ေထြးအခ်က္တစ္ခုမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္ ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာကာ ယခုအခါ ၂၀၁၅ တြင္ သမၼတေနရာအတြက္ အလားအလာ ရွိေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပင္ျဖစ္သည္။ သူမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ ႀကီးႀကီးမားမား ထုတ္ လုပ္မႈကို သေဘာက်အားေပးေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတအမ်ားစုကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ျပည္တြင္း၌ သံုးစဲြျခင္းကို ပိုမိုလိုလားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေရနံရွာေဖြထုတ္လုပ္မႈ စီးပြားေရးခြင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစ ႏုိင္ၿပီး အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အေနာက္အုပ္စု ကုမၼဏီမ်ား၏ အျမင့္ဆံုးအသြင္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္သည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးျမွင့္လိုေသာ အာသီသသည္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ မရွိ ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ေတာ့ဟူေသာ လကၡဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေစာင့္ေရွာက္မႈ လကၡဏာမ်ား ပိုမိုထင္ရွားပီျပင္လာေအာင္ အမ်ားစုက ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ျဖစ္ေစခ်င္သည္ မည္သို႔ ျမင္ေတြ႕လိုသည္ ဟူေသာအခ်က္တြင္မူ အားလံုးနီးပါး အျမင္ခ်င္းတူညီၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့စဥ္ကာလ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေရနံစိမ္းကို ျပည္ပသို႔ ပထမဆံုး စတင္တင္ပို႔ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေလာင္စာဆီကုန္ေခ်ာကို ျပည္ပမွ ဝယ္ယူတင္သြင္း ေနရသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီဘဝက ကမာၻ႕ဆန္အိုးႀကီးအျဖစ္ သရဖူေဆာင္းခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ထိုအဆင့္မွ ေလွ်ာ့က်ခဲ့သည္မွာ ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕အဆင့္သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္တက္လွမ္းလာျခင္းကို အမ်ားစုက ျမင္ေတြ႔ျခင္ၾက ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားစိုးရိမ္စရာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျဖရွင္းၿပီးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားကမူ “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေနာက္တိုင္းပံုစံ ဒီမိုကေရစီကို အတုယူကာ အေနာက္တိုင္းပံုစံအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မွသာလွ်င္ ကမာၻ႕အဆင့္သို႔ ျမန္ျမန္တက္လွမ္းလာ ႏုိ္င္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဒီမုိကေရစီ၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ စခန္းသြားေနပါက ကမာၻ႕ေနာက္ၿမီးဆြဲအဆင့္ႏွင့္ အာဆီယံေနာက္ ပိတ္ဆံုးအဆင့္မွ တက္လာရန္အလားအလာမရွိ” ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္သံုးသပ္ထားၾကသည္။

Yangon chronicle


မဇၩိမ။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ နံနက္ ၆နာရီ ၅၀နိနစ္ခန္႔တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ တိတိတြင္ ေရာက္ရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဇလပ္ရိပ္သာတြင္ ေခတၱနားေနၿပီး ေဘာလံုးအားကစားကြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေန႔လည္ ၁နာရီ ၁၅မိနစ္ခန္႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာပြဲ၌ 'လူသားတစ္ဦးခ်င္း ႏွလံုးသားအရ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါက ေသြးသားေတာ္စပ္မႈသည္ အဓိက မက်' ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိၿပီး "အေမစု က်န္းမာပါေစ"ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ သူမ၏ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ႂကြစြာ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားရွိသလို ေဟာေျပာပြဲလာေရာက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ာကို တားဆီးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဟာက္ဇနန္း ကေျပာဆိုေၾကာင္း ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ မဇၩိမအယ္ဒီတာက သတင္းေပးပို႔သည္။

ယင္းသုိ႔ တားျမစ္ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဘယ္ဌာနကေျပာတာလဲ။ ဘယ္ေက်ာင္းက ေျပာတာလဲဆိုတာ တင္ျပပါ။ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဒါက ဒီမိုကေရစီကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ” ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ သူမ၏ေဟာေျပာပြဲသို႔ မလာရန္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွန္တစ္ကယ္ ပိတ္ပင္ထားပါက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို တရားဝင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မွ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာ္လည္း ေဟာေျပာပြဲသို႔ လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ား၏ အသံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားခ်င္ေသာေၾကာင့္ သီခ်င္း သံၿပိဳင္ဆုိေစရာ ကေလးငယ္မ်ားက ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားသီခ်င္းကို သီဆုိၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္မွ ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ခင္ေမာင္တိုး သီဆုိထားသည့္ “အ႐ံႈးမေပးနဲ႔ မီးငယ္ေရ” သီခ်င္းကို ျပန္လည္ သီဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဇန္နဝါရီ ၇ရက္က တီးတိန္ၿမိဳ႕ ဇိုႏြမ္ဇန္ေက်းရြာရွိ ဆရာေတာ္ ရွင္ဆႏၵဓိက၏ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

ထုိေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ညေန ၅နာရီ ၂၀မိနစ္ခန္႔တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ရိပ္သာတြင္ တည္းခိုရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အခန္းမလံုေလာက္သည့္ အတြက္ ခ်ယ္ရီတည္းခိုခန္းတြင္သာ တည္းခိုလိုက္ရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၉ရက္ နံနက္ ၈နာရီတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေဘာလံုးကြင္း၌ ေဟာေျပာပြဲလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္၌ပင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁ဝ
ရက္နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ စမ္းၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ စေတာင္ ေဘာလုံးကြင္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ဝရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်င္းျပည္နယ္
ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။
Photo: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖလမ္း၊ ဟားခါးခရီးစဥ္ တစ္ရက္တာ မဇၩိမသတင္းဌာန ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒

အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ နံနက္ ၆နာရီ ၅၀နိနစ္ခန္႔တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီ တိတိတြင္ ေရာက္ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဇလပ္ရိပ္သာတြင္ ေခတၱနားေနၿပီး ေဘာလံုးအားကစားကြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေန႔လည္ ၁နာရီ ၁၅မိနစ္ခန္႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာပြဲ၌ 'လူသားတစ္ဦးခ်င္း ႏွလံုးသားအရ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါက ေသြးသားေတာ္စပ္မႈသည္ အဓိက မက်' ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေဟာေျပာပြဲသို႔ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္ႏွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိၿပီး "အေမစု က်န္းမာပါေစ"ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ သူမ၏ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ႂကြစြာ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားရွိသလို ေဟာေျပာပြဲလာေရာက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ာကို တားဆီးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဟာက္ဇနန္း ကေျပာဆိုေၾကာင္း ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ မဇၩိမအယ္ဒီတာက သတင္းေပးပို႔သည္။ ယင္းသုိ႔ တားျမစ္ျခင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဘယ္ဌာနကေျပာတာလဲ။ ဘယ္ေက်ာင္းက ေျပာတာလဲဆိုတာ တင္ျပပါ။ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဒါက ဒီမိုကေရစီကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ” ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူမ၏ေဟာေျပာပြဲသို႔ မလာရန္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွန္တစ္ကယ္ ပိတ္ပင္ထားပါက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို တရားဝင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မွ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မေရာက္ေသးေသာ္လည္း ေဟာေျပာပြဲသို႔ လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ အလယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ား၏ အသံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားခ်င္ေသာေၾကာင့္ သီခ်င္း သံၿပိဳင္ဆုိေစရာ ကေလးငယ္မ်ားက ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားသီခ်င္းကို သီဆုိၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္မွ ေဒၚေအင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ခင္ေမာင္တိုး သီဆုိထားသည့္ “အ႐ံႈးမေပးနဲ႔ မီးငယ္ေရ” သီခ်င္းကို ျပန္လည္ သီဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဇန္နဝါရီ ၇ရက္က တီးတိန္ၿမိဳ႕ ဇိုႏြမ္ဇန္ေက်းရြာရွိ ဆရာေတာ္ ရွင္ဆႏၵဓိက၏ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။ ထုိေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ညေန ၅နာရီ ၂၀မိနစ္ခန္႔တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ရိပ္သာတြင္ တည္းခိုရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အခန္းမလံုေလာက္သည့္ အတြက္ ခ်ယ္ရီတည္းခိုခန္းတြင္သာ တည္းခိုလိုက္ရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၉ရက္ နံနက္ ၈နာရီတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေဘာလံုးကြင္း၌ ေဟာေျပာပြဲလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္၌ပင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ စမ္းၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ စေတာင္ ေဘာလုံးကြင္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ဝရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

(7 January 2014 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Burmese Journalists demand release of their colleague ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူအား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပၾကပါသည္။ သတင္းေထာက္ မခိုင္ကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးလခ်မွတ္ျခင္းခံရပါသည္။

အဂၤါေန႔က ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ “လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ ၏ အသက္” ဟူေသာ ပိုစတာမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ျဖတ္၍ ခ်ီတက္ၾကပါသည္။

မခိုင္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ သတင္းရယူစဥ္ ကယားျပည္နယ္၌ အဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။

သူသည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ တစ္ပါးသူပိုင္နက္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ တစ္ပါးသူအား ေစာ္ကားျခင္း စသည္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါသည္။ သူ၏ အလုပ္ရွင္ Eleven Media group ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ျပစ္ဒဏ္ခ်မႈမွာ ႏိုင္ငံေရး အရ တြန္းအား ေပးျခင္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သံသယရွိၾကပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာေပစီစစ္ေရးကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ေထာင္က်ေနေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မီဒီယာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာအခြင့္အေရးအုပ္စုျဖစ္ေသာ Reporters Without Borders က သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၇၉) ႏုိင္ငံရွိသည့္အနက္ အဆင့္ (၁၅၁) သာ သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕က မခိုင္၏ အမႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.