01/13/14

(Reuters မွ Jan 10 2014 ရက္စဲြပါ "Myanmar state-owned telecom likely to take Japanese partner " သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ KDDI Corp ႏွင့္ Surnitorno Corp တို႔သည္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္မႈ အနိမ့္က်ဆံုး တိုင္းျပည္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္တဲြဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆူမီတိုမို တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၎ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုး အတူတကြ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္ဟု ဆူမီတိုမို၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးၾကဴက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုမူ မသိရွိရေသးပါ။

MPT သည္ေလာေလာဆယ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္းကို တစ္ဦးထဲ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၎က႑၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသူအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ၂၀၁၅ တြင္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ စီမံခန္႔ခဲြမႈအသစ္ကို ဖဲြ႔စည္းရန္ စီစဥ္ေနၿပီး MPT တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ခဲြေဝေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစု ရွယ္ယာကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိမ့္မည္။ အမည္သစ္ျဖင့္ ထူေထာင္မည့္ ၎ကုမၸဏီသည္ လိုင္စင္ရေအာ္ပေရတာ ေလးဦးထဲတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အစိုးရပိုင္ ရတနာပံုဆိုင္ဘာတက္သည္လည္း အလားတူ ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္တစ္ခုရရွိထားသည္။ က်န္လိုင္စင္ႏွစ္ခုအတြက္ ဇြန္လက အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိ ထားၾကေသာ ေနာ္ေဝး Telenor ႏွင့္ ကာတာ Ooredoo တို႔မွာမူ၎တို႔၏ ကြန္ယက္ကို စတင္မျဖန္႔ခင္ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

KDDI ႏွင့္ဆူမီတုိမိုတို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ ကုမၸဏီသည္ ဇြန္လက ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ေလလံတြႈ္ ဆန္ကာ တင္စာရင္း ဝင္ၿပီးမွ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ခ်ိန္တြင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစ ကာမူ MPT ႏွင့္လအနည္းငယ္အတြင္း လက္တဲြၾကရန္ သေဘာတူၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိသည္ဟု ဦးစိုးၾကဴက ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားတယ္လီကြမ္း ကုမၸဏီမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ေအာက္တိုဘာက ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးစီးခ်ိန္အထိ Telenor ႏွင့္ Ooredoo တို႔၏ လိုင္စင္ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳျခင္းကို အစိုးရက ဆိုင္းငံ့ထားသည္ဟု အႀကီးတန္း ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက ဆက္သြယ္ေရးကမၻာကို တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ကာ SIM ကဒ္မ်ားစတင္ မိတ္ဆက္ရာတြင္ ေဒၚလာေထာင္ဂဏန္း ပမာဏျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကဘူးသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သံုးစဲြမႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး လူဦးေရသန္း ၆၀ ၏ေလးရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ တယ္လီဖုန္းသံုးစဲြခြင့္ရသည္ဟု ဆီြဒင္ဆက္သြယ္ ေရး ကုမၸဏီႀကီး Ericsson က ၂၀၁၂ တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ အာဏာလဲြေျပာင္း ရရွိလာေသာ အရပ္ဖက္အစိုးရ က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္လဲေနမႈမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ ေျမာင္းပုပ္ထဲေရာက္ေနေသာ စီးပြားေရးက႑ကို ျပန္လည္ဆယ္တင္ေရး အစီအစဥ္၏ ေသာ့ခ်က္အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း အာဏာပိုင္ အႀကီးအကဲတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ ဟန္ျပ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္လာေသာ ျပည္သူလူထုကို ႏွစ္သိမ့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း ေစ်းကြက္ထဲသို႔ sim ကဒ္မ်ားပိုမို ထုတ္ေပးလာခဲ့ေသာ္လည္း ဝယ္လိုအားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပဲ၊ ျပင္အေစ်းကြက္ sim ကဒ္တစ္ခုလွ်င္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မႏွစ္က ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိခဲ့ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သံုးစြဲမႈႏႈန္း မွာ ယခုအခါ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

Ooredoo ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီအီအိုေရာစ့္ေကာ္မတ္က ၎၏ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးပါက ၆ လအတြင္း အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ေလးခု၌ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ကာ phone ႏွင့္ data service ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ငါးႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု Reuters သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ စနစ္မရွိျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားစြာက က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမမ်ာူကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကျခင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းစေသာ ကိစၥေပါင္းစံု ႐ႈတ္ေထြးေပြလီေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ိဳးတြင္ လိုင္စင္ရ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခက္ခက္ခဲ ခဲလမ္းထြင္၍ လုပ္ကိုင္ၾကရပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတစ္လႊား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ တာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ ငွားရမ္းရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ Ooredoo ၏ဥပေဒေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ VDB Loi ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းက ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားပါသည္။

Ooredoo အေနျဖင့္ MDT ႏွင့္ Telenor ႏွစ္ဖဲြ႔စလံုးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဖဲြ႔ထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦစနစ္မ်ား မွ်ေဝအသံုးျပဳသြားရန္စီစဥ္ထားၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကြန္ယက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အတြက္ ထပ္ဆင့္ ကန္ထ႐ုိက္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၾကလိမ့္မည္ဟု Ooredoo စီအီးအို ေကာမက္က Reuters သို႔ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

Yangon chronicle

မဆလေခာတ္ကလို ေရာင္းထြက္မကုန္တဲ့ ဆပ္ျပာ.ေရနံဆီနဲ႕တြဲထုတ္ေပးသလိုပါ။။။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာ ၆ ရြာမွာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အျပင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ကတ္ျပားေတြပါ ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕မွာ မေန႔က ေက်းရြာသားေတြ စုေပါင္းျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို စီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ အရာေတာ္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ၿမိဳ႕ေပၚေလာက္သာ သူတို႔က ျဖန္႔တာေပါ့ေလ၊ နယ္ေတြမွာေတာ့ အဲလိုမွတ္ပံုတင္လုပ္လိုက္ရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကတ္ေတြက ပါပါလာတယ္၊ ေနာက္လက္မွတ္ေတြ ဆိုတာကလည္း ကာယကံရွင္ေတြ မထိုးရဘူး၊ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကတ္တစ္ခုမွာဆိုရင္ အေရွ႕က မျမဝင္းေပါ့ အေနာက္ကေန လြင္ ဆိုၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းထိုးေတာ့ အဲလိုလက္မွတ္ေတြ အမွားေတြနဲ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဝင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္လို႔ရတယ္၊ မဝင္ခ်င္ပဲ ေနလို႔ရတယ္၊ မဝင္ခ်င္တာကို အတုလုပ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လည္းလက္မွတ္မထိုးဘူး၊ ေလွ်ာက္လည္း မေလွ်ာက္ပဲနဲ႔ အတင္းအဓမၼကို ၾသဇာသံုးၿပီး အသင္းဝင္အျဖစ ္သြင္းတာေပါ့”

အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က ဖုတ္ကုန္းရြာ၊ ေရွာက္ခါးရြာ၊ ဇီးပင္လယ္ရြာ၊ ထန္းႀကီးရြာ၊ အိုးကိုကုန္းရြာနဲ႔ ေညာင္ဒူးရြာက ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားေတြ စုေပါင္းၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်းရြာေတြက လူဦးေရ ၁၆၇ ဦးကို သူတို႔ပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိပဲ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ကတ္ေတြကို ထုတ္ေပးသြားခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေလာက္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္ေလ်ွာက္ထားသူေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ကတ္ျပားေတြပါ ထုတ္ေပးေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံထြန္း ေျပာျပခ်က္အရ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူမဟုတ္ရင္ မည္သူ႔ကိုမွ ပါတီဝင္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာမရိွဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

RFA

လသာျမိဳ႕နယ္အတြင္း မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမၾကီးေပၚက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားတဲ့ ကတၱရာ လမ္းမအေပၚမွာ လမ္းေဘး ေဟာ္တယ္စားေသာက္ဆိုင္ ႏွင့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ညေန ၅ နာရီမွ ည၉နာရီ အထိ လသာျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာမွ အကန္႕အသတ္ နားလည္မွဳတစ္ခုအေနျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ျပီး ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳတယ္လို႕ သိရပါတယ္ ။ ေစာျပီးလည္း မေရာင္းရသလို ၉ နာရီေနာက္ပိုင္း အျပီးသိမ္းဖို႕ ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႕သိရပါတယ္ ။ သို႕ေပမယ့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ည၉နာရီေနာက္ပိုင္းအေျခအေနကေတာ့ ဒီလိုပါ ။ ည ၉ နာရီထိုးတာနဲ႕ လမ္းမေတာ္သံေစ်းကစျပီး စဥ့္အိုးတန္းအၾကားေနရာက ကားလမ္းမေပၚမွ ေစ်းသည္မ်ားက အခ်ိန္ကိုက္ သိမ္းေနလို႕ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ကားပါကင္မွာ ၉ နာရီေက်ာ္တာနဲ႕ ရပ္လို႕ ရသြားပါျပီ ။ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ေနသူေတြကေတာ့ စဥ့္အိုးတန္းလမ္းမွ လသာလမ္း အၾကားက ေစ်းသည္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခ်က္ေပးဆက္သြယ္မွဳမ်ားလုပ္ျပီး စည္ပင္သာယာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစီး မလာမီ လွည္းမ်ားကို လမ္းၾကားထဲအလ်င္အျမန္ တြန္းထားျပီး လမ္းေပၚမွာမျမင္ရေအာင္ လမ္းရွင္း လိုက္ပါတယ္ ။ စည္ပင္သာယာမွ ရိမ္းဂ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစီး ျဖတ္သြားျပီးတာနဲ႕ အရင္ဆံုး သူတို႕ ေစ်းေရာင္းတဲ့ မူလေနရာမွာ ပါကင္ထိုးရပ္နားမည့္ ကားမ်ားရပ္လို႕ မရေအာင္ ထင္ရွဴးသစ္သားပံုးမ်ား လမ္းေပၚကို အရင္ ပစ္ခ်ထားျပီး ရပ္နားရန္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လမ္းအလည္ ဓါတ္တိုင္ၾကားမွာ သြားရပ္ရန္ ႏွင္ထုတ္ပါတယ္ ။ ကားသမားမ်ားက ေစ်းသည္ကို ေၾကာက္ျပီး မိမိကားကို တစ္စံုတစ္ခု လုပ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ လမ္းမအလည္ ဓါတ္တိုင္ၾကားမွာ သြားရပ္ၾကပါတယ္ ။ ထိုသို႕ ႏွင္ထုတ္ျပီးမွ လမ္းၾကားထဲမွာ တြန္းျပီး ဖြက္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္ေစ်း လွည္းမ်ားကို မူလေနရာမွာ ျပန္ျပီး ဗိုလ္ေနျမဲ က်ားေနျမဲ ထားျပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနပါေတာ့တယ္ ။ ကားသံုးစီးႏွင့္ တစ္ပတ္သာ ပတ္သြားေသာ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ကလည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လံုး၀ ေပၚမလာေတာ့ပါ ။ ကားပါကင္တြင္မရပ္ရေသာ ကားမ်ားက လမ္းအလည္မွာ ။ လမ္းေဘးေဟာ္တယ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ကားပါကင္မွာ ။ ဒီလိုပဲ ေန႕တိုင္းလုပ္ေနၾကတာပါတဲ့ေလ ။ တာ၀န္ေက် ကားျဖတ္ေမာင္းတဲ့ စည္ပင္သာယာ ၊ စည္းကမ္းမဲ့တဲ့ ေဟာ္တယ္စားေသာက္ဆိုင္ေရာင္းသူေတြနဲ႕ လသာျမိဳ႕နယ္ၾကီးကေတာ့ ??????????????

Ah Ba Yah

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.