01/22/14

“အမွန္ တကယ္ရိွမည္ဆိုလွ်င္ ေညာင္ပင္ႀကီးႏွစ္ပင္ကို ေရႊခ်ထားလိုက္ခ်င္ ပါသည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ေဝးစြ၊ အသစ္ျပန္ေရးဖို႔ေဝးစြ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စရာ မလိုေအာင္ ျပည္သူေတြ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း၊ ဓားတစ္စင္း ကိုင္၍ အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္ ဆိုသည္ကို တိုင္းနယ္္ ျပည္အႏွံ႔ ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္ လိုက္ခ်င္ ပါေတာ့သည္။”
“ယခုေသာ္ကား ထိုသို႔ မဟုတ္ပါၿပီ။”
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကို ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းဟူ၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ႔ၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔ မရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းတို႔ ရခဲ႔ၾကပါသည္။ ေျမကြက္ေတြရသည္။ တယ္လီဖုန္းေတြ ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ကား(ပါမစ္)ေတြရသည္။ ဝန္ထမ္းတိုင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ရာထူးအထိုက္အေလ်ာက္ ရိွသူေတြ၊ ရာထူးႀကီးသူေတြ ပို၍ အခြင့္အေရး ရၾကသည္။ လူႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အခြင့္အေရး ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ လူႀကီးနားတြင္ ေနရသူေတြ ပို၍ရၾကသည္။ ၎တို႔၏ တပည့္သား ေျမးအရင္းအခ်ာေတြဆို အနားမွာ မရိွေတာ့လွ်င္ပင္ ေခၚ၍ေပးတတ္သည္။
ထိုမွ်သာမက အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို အခမဲ႔ သံုးခြင့္ရသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္း ပ်က္စီး၍ ျပႆနာ တစ္စံုတရာမေပၚလွ်င္၊ လူသိထင္ရွား မဟုတ္လွ်င္ ေပးေလ်ာ္စရာမလို၊ အပ်က္အစီးစာရင္း ျပလိုက္လွ်င္ ၿပီးသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရာထူးအေလ်ာက္ ေပးထားသည့္ ပစၥည္း၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို မသိက်ဳိးကြၽံျပဳ၍ အၿငိမ္းစားယူလွ်င္ပင္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းသဖြယ္ အိမ္သို႔ သယ္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ရာထူး ဆက္ခံမည့္သူ ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္က ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မိေအး ႏွစ္ခါ၊ သံုးခါ၊ အခါခါ နာရသည္။ အခ်ိန္ဆိုသည္ကား မေျပာႏွင့္ေတာ့။ ျပန္မရႏိုင္ေတာ့သည့္ တန္ဖိုးရိွေသာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးခဲ႔ၾကရသည္။
ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ေလာကတြင္ကား ထိုသို႔မဟုတ္၊ အခ်ိန္သည္ ေငြျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကို အေလးအနက္ထားသည္၊ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထားသည္၊ အခ်ိန္ကို လုသည္၊ ဝန္ထမ္းထံမွ အခ်ိန္ကိုပင္ လုယူ၍ (အခ်ိန္ပိုခိုင္းၿပီး အခ်ိန္ပို လုပ္ခမေပး၍) ဝန္ထမ္းမ်ား ဆႏၵျပၾကသည္။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးလွ်င္ တာဝန္ရိွသူ ဝန္ထမ္းက ေပးေလ်ာ္ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားကို သတ္ မွတ္ လမ္းေၾကာင္းထက္ ပိုသံုးလွ်င္ ဆီဖိုးကို စိုက္ရသည္။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို ကိုယ္က်ဳိးသံုးဖို႔ စိတ္မကူးႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ေျပာခကိုပင္ ဖုန္းနံပါတ္ ျပန္တိုက္ ၾကည့္၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဖုန္းေျပာျခင္းကို ခြင့္မျပဳ၊ အစိုးရဝန္ထမ္း ေလာကတြင္သာ ထိုကဲ႔သို႔ လိုက္နာ၊ က်င့္သံုး၊ ႀကီးၾကပ္၊ ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႀကီး ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ အဆင္းရဲ ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေဝးစြ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာပင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝေနေလာက္ၿပီ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾက၍ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားၾကရသည္ျဖစ္ရာ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေကာင္း ခြင့္လႊတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူ၊ အက်င္႔အႀကံမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔ ဆက္လက္၍ ဆင္းရဲမြဲေတၾကဦးမည္ ဆိုလွ်င္ေရာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကပါဦးမည္လား၊ မိမိကိုယ္မိမိ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္ကို ႀကိမ္ဆဲသံအား ေရာက္ေလရာ ငရဲအထပ္ထပ္မွ ၾကားေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပ၍ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ရပ္နားထားေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ဖယ္လိုက္ေသာ္မွ ကိုးႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ေတာ့ ၾကာမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ား အတြင္း ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ ကုန္က်စရိတ္၊ ညီလာခံ မၾကာခဏ ရပ္နား သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ၍ ႀကိဳဆိုရာတြင္ လည္းေကာင္း ကုန္က်ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္ကာလ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား၊ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အတြက္ အခမဲ႔ေဆးဝါး ကုသခြင့္ အပါအဝင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေရ၊ မီး ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဝဝအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မခန္႔ မွန္းႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာရိွပါမည္။ (ဤစရိတ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ နယ္ဘက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္၊ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ တက္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ဆံုး႐ံႈးရသည့္ လုပ္အားမ်ား မပါဝင္ေသးပါ) ။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္ တို႔၏ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ကိုမူ ထည့္မတြက္ေတာ့ပါ။ သူတို႔အတြက္ လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ခအျဖစ္ ေျမကြက္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ရရိွသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုရလွ်င္ မည္မွ်ပင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားသည္ ျဖစ္ပါေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းမည္ဆုိလွ်င္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ပေပ်ာက္၍ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ခ႐ိုနီဆိုေသာ လူတန္းစားမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္မည္ ဆိုလွ်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အရရိွၿပီး တန္းတူညီမွ် ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးရိွေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္၊ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္သူက လက္ခံပါက ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ဆိုလွ်င္၊ တိုင္းရင္း သားအားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရိွမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္၊ အလုပ္သမား လယ္သမားတို႔၏ဘဝ သာယာရႊင္ပ် ထမင္းဝၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံႀကီးကို ျပည္သူအေပါင္းက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္ တကယ္ရိွမည္ဆိုလွ်င္ ေညာင္ပင္ႀကီးႏွစ္ပင္ကို ေရႊခ်ထားလိုက္ခ်င္ ပါသည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ေဝးစြ၊ အသစ္ျပန္ေရးဖို႔ေဝးစြ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စရာ မလိုေအာင္ ျပည္သူေတြ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း၊ ဓားတစ္စင္း ကိုင္၍ အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္ဆိုသည္ကို တိုင္းနယ္္ ျပည္အႏွံ႔ ေမာင္းေၾကးနင္းခတ္ လိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။
ယခုေသာ္ကား ထိုသို႔ မဟုတ္ပါၿပီ။ ကမၻာ့စံခ်ိန္ တင္ရေလာက္ေအာင္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို “ဇြတ္” ရယူ အတည္ျပဳခဲ႔သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႀကီးသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလ ငါးႏွစ္ (လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပထမသက္တမ္း) မျပည့္မီမွာပင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား မျပည့္မီျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္ အဝမရရိွျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူရည္တူ မရရိွ ျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရး/ စီးပြားေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္း၊ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းဘဝ အာမခံခ်က္ မရိွျခင္း စေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တစ္ခဲနက္ ညီညြတ္စြာႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။
ထူးျခားသည္မွာ ယခုျပင္ဆင္ရန္ကိစၥတြင္ ယခင္အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ႔သူမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ၾကားဖူးသည့္ အရာ တစ္ခုရိွပါသည္။ “မွားသည္ကို မွားမွန္း သိသူသည္ လူေတာ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအမွားကို ျပဳျပင္သူ၊ ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားသူသည္ လူေကာင္း” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္၊ ခ်ီးက်ဴးရပါမည္။ သင္ပုန္းေခ် ေပးရပါမည္၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ သင္ပုန္းေခ်ရမည္ ဆိုသည္မွာ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံႀကီးတြင္ စားခဲ့၊ ေသာက္ခဲ့၊ သြားခဲ့၊ လာခဲ့ၾကရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေစျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင္ ့ျပဳရပါမည္။ အာဏာရွင္အႀကိဳက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ခြင့္လႊတ္၍ သမိုင္းတရားခံ စာရင္းထဲမွ ဖယ္ထုတ္ပစ္ရပါမည္။
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္ရန္အတြက္မွာမူ အခ်ိန္ လိုအပ္ေသးသည္ျဖစ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥတြင္ အခ်ဳိ႕ေျပာဆိုေနသည္မ်ား ရိွပါသည္။ “မည္ေရြ႕ မည္မွ်ကိုေပးမည္၊ မည္ေရြ႕ မည္မွ်ကိုေတာ့ မေပးေသး” ဟူေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “မည္သည့္ ပုဒ္မကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးမည္၊ မည္သည့္ကိစၥကိုေတာ့ ေလွ်ာ့မေပး” ဟူေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
“ေပးမည္၊ မေပးဘူး” ဆိုသည္မွာ မိမိပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍သာ ေျပာရ၊ ဆိုရမည့္ စကားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ “မည္သည့္အရာကိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးမည္၊ မည္သည့္အရာကိုေတာ့ ေလွ်ာ့မေပး” ဆိုသည္မွာလည္း မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္သာ ပတ္သက္၍သာ ေျပာရဆိုရမည့္ စကားမ်ား ဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္သူကသာ ပိုင္ပါသည္။ ေပးမည္ မေပးဘူး ဆိုသည္ကို ျပည္သူကသာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူကပိုင္ေသာ အာဏာကို မိမိပိုင္ ပစၥည္းသဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ႔၍ အမွားႀကီး မွားခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အမွားကို သိရိွခဲ့ၿပီး၍ ျပည္သူက ခြင့္လႊတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မွားလွ်င္ ျပည္သူက ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ခြင့္မလႊတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူသည္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတြင္ လူ၏အသက္ကို ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ ဘဝကို ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္ရိွပါသည္။ တစ္ဘဝသာမက ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို ေသေစႏိုင္ပါသည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ဘဝကို ေသေစႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာခဲ့ဘဲ ျပည္သူ႔အာဏာကို မိမိပိုင္ပစၥည္းသဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူက သမိုင္းတရားခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘဝေသသြားၾကရရွာေသာ သြားေလသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အခ်ဳိ႕ကို သမိုင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ ယူသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္သဖြယ္ မွတ္ယူ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔အာဏာကို မိမိအာဏာအျဖစ္ မွတ္ယူ၍လည္းေကာင္း သိျမင္ခံစား အမွား နားလည္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ သိရိွနားလည္ၿပီး ျပည္သူ႔အာဏာကို ျပည္သူတို႔ အျပည့္အဝရယူ ခံစား အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေစေရးအတြက္ ျပည္သူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ကိစၥတြင္ တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ား တန္းတူညီမွ် သာယာဝေျပာႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္ေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွမည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေရး၊ ျပည္သူႏွစ္သက္ သေဘာက်ေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေရး စသည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားမ်ားကို “တို႔ေပးမွရမည္၊ တို႔ခြင့္ျပဳမွရမည္” ဟူေသာ လြဲမွားသည့္ အာဏာရွင္ အယူအဆေဟာင္းႀကီးကို အၿပီးအပိုင္ စြန္႔လႊတ္လ်က္ ျပည္သူေတြ ျပင္ခ်င္သည္ကို ျပင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွါ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။
ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားကလည္း အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင္႔ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ၿပီးေနာက္ ပဥၥမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္သူမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ၍ ကဗ်ည္းေမာ္ကြန္း ေရးထိုးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဂံုးအားျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ၾကသလို “ဟိုဟာမရမွာလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုပါ၊ သည္ဟာမရမွာလည္း စိုးရိမ္စရာမလိုပါ” ။ အားလံုးသည္ ျပည္သူ႔ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပည္သူက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူက ပိုင္ပါသည္။ ျပည္သူသည္ မိမိပိုင္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မိမိကိုယ္စား ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးရန္ မိမိႏွစ္သက္ သေဘာက်ေသာ၊ အရည္အခ်င္းလည္းရိွေသာသူကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္၍ မိမိတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႔အလိုက် ျပင္လည္းျပင္ၾကမွာပါ၊ ျပင္လည္းျပင္ရမွာပါ၊ ျပင္ကိုျပင္ရမွာပါ....။

(သိန္းထက္ေအာင္)
The voice weekly

အမုန္းတရား မ်ားေဟာၾကားသူ၊ ၀ါဒ ျဖန္႔သူမ်ားကို အစိုးရမွ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ ဥေပကၡာျပဳ ထားျခင္း၊ ပဋိ ပကၡျဖစ္ ပြားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ ေျမလံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ား၏ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းပံု ညံ့ဖ်င္းအားနည္း လြန္းျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးသည့္ အ ခ်ိန္တြင္လည္း တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္မႈ အား နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အ ဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ ဘက္ေတာ္သား မ်ားကို ဘာ သာျခားမ်ားဘက္ လိုက္သူမ်ားဟု ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္သည္။

"ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာတရား ျဖစ္သကဲ့သို႔ေျပာ ဆိုၾကေသာ သူမ်ား မွာ ယုတ္မာ ညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤ ကဲ့သို႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လည္ ဆယ္၍ ေျပာျခင္း အားျဖင့္ ျပည္သူ တို႔၏ စိတ္ကို ရႈတ္ေထြးေစ၍ အ ေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ ျခင္း မွ်သာ ျဖစ္ေပ၏။ အမွန္မွာ ထို သူတို႔ျပဳလုပ္ မႈသည္ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္။ မိမိတို႔ အေကာက္ဥာဏ္ကို သံုး၍ မိမိတို႔ ႀကီးပြားေရး တနပ္စား ႏုိင္ငံေရး ပင္ျဖစ္ေပ၏။ ကိုးကြယ္ သည့္ ဘာသာေရးမွာ လူအသီးသီး တို႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္ မႈျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရး မွာကား၊ လူအသီးသီး တို႔၏ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ သိပၸံ အတတ္ သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ သိပၸံ အတတ္ အ ေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူ အသီးသီးတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ ရေပလိမ့္မည္။
အခြင့္အေရး မ်ားတြင္ လြတ္ လပ္စြာ ဘာသာ ကိုးကြယ္ႏိုင္ မႈလည္း ပါ၀င္ေလ၏။ ဤအခြင့္အေရး ေပး ရာ၌ပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး ႏွစ္ ဌာနစပ္ၾကားတြင္ စည္းတားရေပ လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးမွာ သ ေဘာမတူ အမူကြဲျပား တျခားစီ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာေရး ႏွင့္သေဘာေရးကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ ရာေရာက္ေပ၏။ အေၾကာင္း မူကား၊ ဘာသာေရးသည္ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀မ်ားကို (၀ါ)ေလာ ကုတၱရာကို ေရွ႕႐ႈသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာက အေရးႏွင့္မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရး မွာမူကား ေလာကီေရးရာ သာ ျဖစ္ေပ၏"

အထက္ပါစကားမွာ လြတ္ လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ တြင္ ဖဆပလ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရႊတိဂံု ဘုရား အလယ္ ပစၥယံ၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းကို ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရာယွက္ ျခင္း မျပဳေသာ Secular State အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ဆႏၵ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး


သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား၏ အခန္း က႑သည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုုး အေရးပါသည့္ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၊ ဦး၀ိစာရ အစရွိသည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားမွအစ၊ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ ပံု၊ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအ လယ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ မီးေလာင္ဗံုးပစ္ခံရေသာ သပိတ္ ေမွာက္ သံဃာေတာ္မ်ားအဆံုး နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ကာ တိုင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ မတရားမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ခဲ့ၾက သည္။

အေရးေတာ္ပံုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို စစ္ အာဏာရွင္အစိုးရက ေသြးေျမက် သည္အထိ ရက္ရက္စက္စက္ႏွိပ္ကြပ္ ခဲ့သလို တိပိဋဓရ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားပင္မေရွာင္ ေထာင္ခ်၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေသ နတ္ျဖင့္ပစ္၊ ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္႐ိုက္၊ စစ္ဖိနပ္ျဖင့္ ကန္ေၾကာက္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသလို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၀င္းမ်ားအား သူပုန္စခန္းစီးနင္းသ ကဲ့သို႔စီးနင္းၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဆိုလွ်င္ ညသန္းေခါင္၌ သပိတ္ စခန္းကိုစီးနင္းၿပီး မီးေလာင္ဗံုးမ်ား ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈ ေၾကာင့္ သံဃာ အမ်ားအျပား ဒဏ္ ရာအျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရတနာသံုးပါး အနက္ တစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ သံဃာ ေတာ္မ်ားကို ရက္စက္မႈ အေပါင္းျဖင့္ ညႊန္ၾကားခဲ့သူ မ်ားမွာ အျခား ဘာသာ မတူသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ အမ်ားစု မွာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မိဘမ်ားမွ ေပါက္ ဖြားလာၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ ၾကသည္။ လက္ရွိ အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ထဲတြင္ပင္ ထိုစဥ္က တာ၀န္ ႀကီးႀကီးမားမား ယူခဲ့ရဖူးသည့္ စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေျမာက္အျမား ပါ၀င္ေနေသးသည္။ လက္ရွိသမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ပင္ ထိုစဥ္က အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျုဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကို မေက် နပ္သည့္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး သူမ်ားသည္ လမ္းေပၚထြက္ ၍ မေၾကာက္မရြံ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ အာဏာရွင္ မ်ား၏ ဖမ္းဆီး၊ အက်ဥ္းခ်၊ ႏွိပ္စက္ ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ သံ ဃာေတာ္မ်ားသည္ ဆြမ္းဒါယိကာ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ား စစ္အစိုးရ၏ မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရမႈကို ဥေပကၡာမျပဳႏိုင္သျဖင့္ အာဏာရ အစိုးရကို ပတၱနိကၠဳဇန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကကာ အဓမၼႏွင့္ ဓမၼအားၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသံုးလံုးဘာသာေရး

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသာနာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးဟူသည့္ အသံမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာမႈႏွင့္အတူ ကိန္းဂဏန္းသံုးလံုး သေကၤတျပဳ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမွာ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည့္ သံဃာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္အုပ္ ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းေန ဘာ သာ မတူသူ လူတစ္စုကို ပစ္မွတ္ထား ကာ ႏွိပ္ကြပ္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးအရ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ေ စာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈ တရားမ်ားကို ေဟာၾကားသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား လည္း ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဘာသာေရး အျမင္ မၾကည္မႈမ်ားကို အေျခခံကာ မိတၳီ လာ၊ ဥကၠံ၊ လား႐ိႈး၊ ကန္႔ဘလူစသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည္အထိ အမုန္းမီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္။ ကာလရွည္ ၾကာအတူတကြ ယွဥ္တြဲ၍ေနထိုင္ လာသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအ ၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ မုန္းတီးရန္ လိုမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ အဆို ပါအမုန္းတရားမ်ားကို အတိုက္ အခံႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ထံ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လႊဲခ်ၾက သည္။ ဘာသာျခားမ်ားကို NLD ပါတီက ဦးစားေပးဘက္လိုက္ ေန ဟန္ ၀ါဒျဖန္႔ၾကသည္။

ယခု ပိုိုဆိုး လာသည့္ အေနအ ထားတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာ ပြဲျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ NLD ကို ေ၀ဖန္ ႐ႈံ႕ခ်မႈျပဳရန္ မလြယ္ ကူသည့္ အေနအထား တစ္ရပ္၌ ဘာသာေရးတရားပြဲမ်ားျဖင့္ ေပၚေပၚ ထင္ထင္ တိုက္ခိုက္လာသည္။ အစိုး ရ၏ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ ျပေ၀ဖန္ ေဟာေျပာ တတ္ေသာ သံဃာေတာ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္သည္ ဟုဆိုကာ တရားေဟာ ခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ ခိုက္ေနေသာ သံဃာေတာ္၏ တရားပြဲမ်ားကို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င္းပခြင့္ေပးေနသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လွ်င္ ဘာ သာ၊ သာသနာ ညႇိဳးႏြမ္းသြားေတာ့ မေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္


အဆိုပါျဖစ္ရပ္ မ်ားသည္၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ပါတီမွ လစ္လပ္ေနရာ အားလံုးနီးပါး အႏိုင္ရရွိ သြားသည့္ အခ်ိန္ေနာက္ ပိုင္းမွ စတင္၍ ယင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထင္မွတ္ ထားသည္ထက္ ပိုမိုေအာင္ ပြဲ ခံခဲ့သည့္ NLD ပါတီသည္ လက္ ရွိ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီအတြက္ ေသြးပ်က္စရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ NLD ပါတီသာ လက္ ရွိ အေျခအေန အတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ပါက ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး ပါတီအ တြက္ လံုး၀ အေျခလွႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာနား လည္ခဲ့ ၾကသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အမုန္းတရား မ်ားေဟာၾကားသူ၊ ၀ါဒ ျဖန္႔သူမ်ားကို အစိုးရမွ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ ဥေပကၡာျပဳ ထားျခင္း၊ ပဋိ ပကၡျဖစ္ ပြားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ ေျမလံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ား၏ ကိုင္ တြယ္ထိန္းသိမ္းပံု ညံ့ဖ်င္းအားနည္း လြန္းျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးသည့္ အ ခ်ိန္တြင္လည္း တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္မႈ အား နည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အ ဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎၏ ဘက္ေတာ္သား မ်ားကို ဘာ သာျခားမ်ားဘက္ လိုက္သူမ်ားဟု ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ဳိး ေရး၊ ဘာသာေရး တို႔ျဖင့္ ခုတံုးလုပ္ ကာ NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ ပံုရိပ္ကို က်ဆင္း ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားစုႀကီး မ်ား၌ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ သံဃာ အင္အားစုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို လွည့္တိုက္ေပးမႈ မ်ားပင္ ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥာဏိႆရ၊ ေရႊ ပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ ရွင္ဆႏၵာဓိက အစရွိေသာ ၾကည္ညိဳခံ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဓမၼႏွင့္အဓမၼကို ကြဲျပားစြာ ႐ႈျမင္ႏိုင္သူမ်ား အားလံုး က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ေစတနာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသျဖင့္ သူ၏ဘက္မွ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရပ္တည္ေပး ၾကသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿခံဳၾကည့္ လွ်င္ NLD ပါတီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ လက္တြင္းသို႔ အာ ဏာ မရေစလိုသူ မ်ားသည္ သံဃာ ေတာ္မ်ားကိုလက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ေ၀ဖန္ ထိုးႏွက္ေန သကဲ့သို႔ အမွန္အမွား ပိုင္းျခား သိျမင္ႏိုင္ သည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားကလည္း မွန္ ကန္သည့္ ဘက္၌ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္ တည္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအေနအထား တစ္ရပ္သည္ ေရ ရွည္တြင္ သံဃာ သင္းကြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ အထိ က် ေရာက္ လာႏိုင္မည့္ အေရးကို ျမင္ ေတြ႕ေနရသည္။ မတရားဖိႏွိပ္ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ခဲ့စဥ္က ညီညြတ္ ခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္ အင္အားစု သည္ မသမာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္ ၾကား ညပ္ကာ ၿပိဳကြဲရမည္ကို ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တိုင္း လိုလား ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သေဘာထား


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆ ပလအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၄ ရက္ ေန႔၌ သံဃာေတာ္ အရွင္ သူျမတ္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေလွ်ာက္ ထားခဲ့သည္။

"ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ား ဟာ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ တရားႏွင္႔ သာသနာေတာ္ႀကီး ႀကီးပြားရန္သာ တာ၀န္ထားၿပီး ရိုးရိုးႀကီးေတြ ဆိုတာ တပည္႕ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။တစ္ ခု သတိထားဖို႔ ကေတာ႔ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ အလြန္ ပရိယာယ္ မ်ားပါသည္ဘုရား။ ေကာင္းေသာ ပရိယာယ္ႏွင္႔ ေတြ႕ႀကံဳလွ်င္ ေတာ္ပါ ေသးသည္။ မေကာင္းေသာပရိ ယာယ္ႏွင္႔ေတြ႕ႀကံဳက ငါးပါးတြင္မက သံဃာစင္ပါ ေမွာက္တတ္ပါသည္ ဘုရား။ ပရိယာယ္ ဆိုတာ ျမတ္စြာ ဘုရား ေတာင္ပင္ ပရိယာယ္သံုး သင္႔ေသာေနရာသံုးပါသည္။ေကာင္း ေသာပရိယာယ္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘယ္လို ပရိယာယ္လဲဆိုလွ်င္ ညီ ေတာ္မင္းနန္ခြၽတ္ခန္းတြင္ ဆရာ ေတာ္မ်ားသိေတာ္မူသည္႔အတိုင္း ညီေတာ္မင္းနႏၵအား ပထမေမ်ာက္ အိုမႀကီးကို၄င္း၏ မိဖုရားႏွင္႔ယွဥ္ ေျပာၿပီးေနာက္ နတ္သမီးကိုျပၿပီး လွ်င္ ဤနတ္သမီးကို အသင္အလို ရိွပါသေလာဟုေမးရာ အလိုရိွ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္၏။ သင္အလိုရိွ က နတ္သမီးကိုရေစေသာ ဂါထာ ေကာင္း ငါဘုရားေပးမည္။အသင္ ဤဂါထာေတာ္ကို ေလ႔က်က္ပါေလ ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူကြၽတ္ ထိုက္ေသာ တရားကိုေပးရာ ထို တရားႏွင္႔ပင္အရဟတၱမဂ္၊အရဟတၱ ဖိုလ္ေရာက္သြားပါသည္။ဤ ပရိယာယ္ကား ေကာင္းေသာပရိ ယာယ္ပါဘုရား၊ မေကာင္းေသာပရိ ယာယ္ကား ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည္႕ပတ္ၿပီးသူတို႔၏တက္လမ္း ႏိုင္ငံေရးျငမ္းဆင္ၿပီးသြားမွာကို စိုး ရိမ္ေသာေၾကာင္႔ ေလွ်ာက္ထားရ ျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား အေနျဖင့္ မသမာေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၏ ပရိယာယ္သို႔ သက္ ဆင္း မိျခင္း မရွိၾကေစရန္ သတိမူ ၾကေစလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား တင္ျပ အပ္ပါ သည္။

ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၆) အမွတ္(၄) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး။

ကြ်န္ေတာ္ဟာ NLD ပါတီ၀င္ မဟုတ္ပါဖူး။ ဒါေပမဲ့ မဟုတ္တာေတြေျပာမမွန္တာေတြ ေရးေန တာကိုေတာ့ ဒီအတိုင္း ထိုင္ၾကည့္ေနရေလာက္ေအာင္လဲ
မေၾကာင္ေသးပါဖူး။

ဒါေၾကာင့္ မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္၀င္ေျပာလိုက္ပါရေစ။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစစခ်င္း ၂၅ စက္တင္ဘာ ညမွာ ဖမ္းခံရတဲ့ ၃၂ေယာက္ထဲမွာ NLD ၃၁ ေယာက္
နဲ ့ကြ်န္ေတာ္ပါ။

သံဃာေတာ္ေတြကို ေန႔စဥ္ ဆြမ္းကပ္၊ လမ္းတေလ်ာက္ လံုျခံဳေရးယူေပးခဲ့တဲ့အျပင္ မူးေမာ္ လဲသြားတဲ့ သံဃာေတြကို ေဆးလိုက္ကုေပး ခဲ့တာ အားလံုး NLD ေတြပါပဲ။ ဘယ္ တစည ဘယ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွ မပါပါဖူး။

ခုမွ သံဃာ နဲ ့NLD ထိပ္တိုက္မေတြေစနဲ ့လို ့ေျပာေနၾကတာေတြကို နားမလည္ပါဖူး။ေျပာေနတဲ့ လူအားလံုးကို ေမးခ်င္တယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ကာလ တုန္းက (ခင္ဗ်ားတို ့ဘာေတြ လုပ္ေနခဲ့ၾကလဲ) ။
NLD ကေတာ့ သူ ့တာ၀န္ သူေက်ခဲ့တယ္လို ့ ကြ်န္ေတာ္ ရဲရဲၾကီး အာမခံတယ္။

ေမာင္သူရ (ေခၚ) ကုိဇာဂနာ

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.