02/27/14

(The Independent မွ 22 Feb 2014 ရက္စြဲပါ Burma's democratic reforms have fooled the foreigners, but for villagers not much has changed ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္ ျမဴမႈန္မ်ားသဖြယ္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္မႈသစ္မ်ား ရလာသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ စာေပစိစစ္ေရး ဟူသည့္ အစုိးရဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပစရာမလုိေသာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားလည္း ဒလေဟာ ထြက္ေပၚလာသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးမွာ မွန္ကန္ၿပီး ႀကိဳဆုိရမည္သာပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္မႈမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ျဖစ္ေစမည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းေရးသာ ျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ လူမႈဘဝအတြက္ အလြန္အမင္း ပန္းပင္းဆင္းရဲမႈႀကီးမားေစသည့္ ပါဝါရွိသူမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာမူ ယေန႔အထိ တုိ႔ထိခြင့္မရဘဲ ယခင္တုိင္း ရွိေနေလသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေနရာမွာ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးဆုံး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆုံးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ မတ္ေစာက္လွသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမျပန္ေနရာဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာ လွည့္လည္သြားလာ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကကာ ကုိယ္ပုိင္နတ္ဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီမ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ခ်င္းျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ သာသနာျပဳလာ ေသာအခါ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သူတုိ႔က ယခင္ကလုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ ျပဳဘဲ ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ား တည္ေဆာက္ေနထုိင္ခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္လြင္လွေသာ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ကား အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီ မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ ေရးထက္ အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးၾကမည္နည္းဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႔တြင္ ဘာအစီအစဥ္မွမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ဆုိပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ခြဲေဝက်င့္သုံးမႈမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းစြာသက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ ခ်င္းေဒသခံမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ား ကုိ အေသအခ်ာ ေဖာ္ျပထားပုံရေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရွိမႈမွာမူ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ ရွိသည္။

အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္မူ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ပုံတစ္ေခါင္းႀကီး ဝင္ေရာက္လာျခင္းကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ရန္ကုန္ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ ေတာေတာင္ထူ ထပ္သည့္ ေဒသမ်ားကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက အေျပာင္းအလဲမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ မီးစက္အေဟာင္းအႏြမ္းႀကီး မ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးမႈေၾကာင့္ ညေနပုိင္းအခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ငါးနာရီမွ်ရရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားမွာ ပညာသင္ယူေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝေသာ လုပ္သား ဘဝျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္အျခားေဒသမ်ားတြင္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာရန္ ရန္ပုံေငြဟူသည္မွာ လည္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးလွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္မရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္ စကားလုံးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ နားလည္ရန္ခက္ေသာ စကားလုံးအျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ တရုတ္မ်ားလာေရာက္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ေလ့လာမႈျပဳလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔တုိင္ ေအာင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဟူသည္ကား ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝမ္းသာရႊင္လန္းဖြယ္ကိစၥရပ္ မဟုတ္ေပ။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ယခုလုိ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးသားႏုိင္ရ ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ျပည္တြင္း၌ ပထမဆုံးခရီး သြားလာခြင့္ ျပဳလုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားေသာ တုိးရစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လုိ ခ်င္းျပည္နယ္ သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရမည္ဟု မထင္မိေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလဆိပ္မရွိေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ မႏၱေလးမွ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္သြားရာ ၁၅ နာရီၾကာမွ် ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ခရီးလမ္းကုိ ျဖတ္သြားရသည္။ အ႐ုိးမ်ားပင္ က်ိဳးေၾက ေလာက္ေအာင္ လမ္းကၾကမ္းလွသည္။ ယင္းျပည္နယ္သုိ႔ သြားသည့္လမ္းမွာလည္း ေတာသူ၊ေတာင္သား (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္) မ်ားက သမား႐ုိးက် ေဖာက္လုပ္ေပးထားသည့္ လမ္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ ၿဗိတိန္ လူမ်ိဳးမ်ား ေရာမသားမ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္ေပးခဲ့သလုိမ်ိဳး လက္ျဖင့္ေဖာက္လုပ္ၾကသည္ကုိလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္ပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အာရွေဒသတြင္ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ယေန႔ထက္တုိင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ႐ုိးရာစတ္မ်ားျဖင့္ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ၾက သည္ကုိေတြ႕ရ သည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာပင္ျဖစ္သည္။

Yangon chronicle

“26 February 2014 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mongo Palatino ေရးသားေသာ Myanmar’s census controversy ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္လတြင္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားက ယင္းသုိ႔ေကာက္ယူျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မီးေမႊးေပးသကဲ့သုိ႔ ရွိမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွၿပီး ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ကလည္း အကူ အညီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံလုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္းစာရင္း မေကာက္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္းစာရင္းရွိမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေမြး/ေသ စာရင္းမွ အစျပဳ၍ အျခားေျပာင္းလဲ သြားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ မူဝါဒခ်မည့္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ ထုိစာရင္းသည္မ်ားစြာ အသုံးဝင္ပါ သည္။

သုိ႔ေသာ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ တုိင္းရင္းသား (သုိ႔မဟုတ္) မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းသည္ ပဋိပကၡပုိမုိျဖစ္စမည့္ မီးပြားျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။ သန္းေခါင္ စာရင္း ပုံစံတြင္ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ဳိးထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားအဆုိအရ အဆုိပါ (၁၃၅) မ်ဳိး စာရင္းသည္ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက ျပင္ဆင္ရန္သင့္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားက ေစာဒကတက္ရာတြင္ လူနည္းစုမ်ားကုိ တစ္မ်ဳိးတည္း ေပါင္းထည့္ ထားျခင္းမ်ား၊ အခ်ဳိ႕က စာရင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံရေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာဆုိၾကပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ပေလာင္(တေအာင္း) လူမ်ဳိးစုက ၎တုိ႔ကုိ ရွမ္းလူမ်ဳိးေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

“မိမိတုိ႔တေအာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဤေဒသတြင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား မေနထုိင္မီကတည္းက အေျခခ်ေန ထုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔သည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူပါ။ မိမိတုိ႔သည္ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားရွိပါသည္။” ဟု ပေလာင္ အသုိင္းအဝိုင္းမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ဗမာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေနထုိင္သူလူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ အႀကီးဆုံးတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါ သည္။ အျခား အဓိကအုပ္စု မ်ားတြင္ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္ႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

နားလည္မႈ လြဲျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္း မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စာရင္းျပန္လည္ သတ္မွတ္ရန္ အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ပါက၊ သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္မႈကုိ ခဏေရြ႕ဆုိင္းထားရန္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕က လုိလားေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ အစုိးရ ႏွင့္္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသး သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ ၍ ေရြ႕ဆုိင္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ စုိးရိမ္မႈကုိ နားလည္ေပး၍ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရ၏ စာရင္းအေပၚသာ သန္းေခါင္စာရင္းက အေျချပဳခြင့္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားတြင္ ထုိေဒသ၌ လူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္မ်ားအတြက္ တုိင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥတြင္မႈ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔အား ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္မ်ား မေပးဘဲ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ သူမ်ား အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ျပဳမႈလ်က္ရွိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီမွ ဦးေက်ာ္မင္းကမႈ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိပါသည္။

“လူသားတုိင္းမွာ သူရဲ႕ကုိယ္စီ အမွတ္သရုပ္လကၡဏာ (identity) ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာလည္း သရုပ္လကၡဏာ နဂုိကတည္းက ရွိခဲ့တာပါ။ အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ ခံေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ (identity) ကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတာကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ဘာသာေရးထည့္သြင္းထားျခင္းဟာလည္း မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္ရပါ သည္။ တိတိပပ ဆုိရေသာ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္ဆလင္အေရအတြက္ တုိးလာသည္ဟု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါက ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္မ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အမုန္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလာႏုိင္ပါသည္။

“ေပါင္းကူး” လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ကုိ ဦးေဆာင္သူ ေက်ာ္သူကမူ သန္းေခါင္းစာရင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ေမးခြန္းကုိ ခ်န္လွပ္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ယခုသန္းေခါင္းစာရင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ အာရုံျပဳထားျခင္းျဖစ္၍ ထုိႏွစ္ခုမလုိဟုမထင္ေၾကာင္း ဆုိပါ သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ပေရာ့ခ်က္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကလည္း အထက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အစုိးရ အေနျဖင့္ အေစာပုိင္းက အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ဖယ္ရွားရန္ အတိျပဳခဲ့သည္ကုိ ညႊန္းဆုိ၍ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘရပ္ဆဲ အေျခစုိက္ International Crisis Group ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေမြးခြန္းတြင္ အသက္၊ က်ား/မ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိကုိသာ ကန္႔သတ္ေမးျမန္းရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ ၎တုိ႔က လူမ်ဳိးေရးအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လမ္းေခ်ာ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈအမ်ားဆုံးရွိသည့္ တုိင္းျပည္မ်ား၌ ပါဝင္ၿပီး၊ တုိင္ရင္းသား အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ရႈတ္ေထြးေနပါသည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႀကီးၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း အထိမခံသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္မႈ၌ ႏုိင္ငံေရးအရ တမင္ရည္ရြယ္၍ လုိသလုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ သည္ဟု တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအဝုိင္းက ယုံၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္မလုံေလာက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ား မရုိးမေျဖာင့္ ေသာ သေဘာျဖင့္ ထည့္သြင္းထားပါက အေျခအေနမ်ားေနာက္ထပ္ရႈပ္ေထြး လာႏုိင္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားစု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စုပုံလ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရး ကာလေအာင္ျမင္မႈ ရွိမရွိမွာလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကသာ အဆုံးအျဖတ္ ျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾက ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လာမည့္လသန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵေပးႏုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳမႈမ်ား သည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္လုိမႈကုိ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ အဓိက အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တရားဝင္မႈတြင္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေလးအနက္ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ရပါေသးသည္။

Yangon chronicle

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.