03/19/14

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို မေလးနက္ဘဲ ဟန္ျပျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျပေနသူမ်ား၊ မျပင္ဆင္ခ်င္ဘဲ ျပင္ဆင္ သေယာင္ ေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေနသူမ်ားျဖစ္၏။ ထိုထဲတြင္ ယခုအစိုးရ လည္း ပါ၀င္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သည္ . . .
 ယခုရက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ပုဒ္မ၄၃၆ ဖ်က္သိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို သတင္းစာထဲတြင္ ဖတ္လာရ၏။ တစ္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕တြင္ လူထုဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ပြဲအျဖစ္ လူ ၃၀၀ ခန္႔ စီတန္းလွည့္ လည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ကိုင္သြားေသာ ပိုစတာမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဖ်က္သိမ္း ေပးေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ဖ်က္သိမ္းေပးေရး တို႔ကိုေရး သားထားၿပီး ပါးစပ္မွလည္းဟစ္ ေအာ္သြားသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဖ်က္ သိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈလည္း ေပၚေပါက္လာ ေလသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဖ်က္သိမ္းေရးကို အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္အျဖစ္ လႈပ္ရွားလာ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအခန္း ၁၂ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ထဲမွ ပုဒ္မမ်ား ျဖစ္၏။ ပုဒ္မ ၄၃၅တြင္-
““ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ရန္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက တင္ျပလာလွ်င္ အဆိုပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမည္”” ၏အဆက္ျဖစ္ပါသည္။
ပုဒ္မ၄၃၆(က)တြင္-…
““ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁)ပုဒ္မ(၁)မွ (၄၈)အထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ(၄၉)မွ (၅၆)အထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ (၅၇)မွ (၆၀)၊ အခန္း(၄) ပုဒ္မ (၇၄)၊ (၁၀၉)၊(၁၄၁) (၁၆၁)၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ (၂၀၀)၊ (၂၀၁)၊ (၂၄၈)၊ (၂၇၆)၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊၃၂၀၊ အခန္း(၁၁)ပုဒ္မ ၄၁၀မွ ၄၃၁ ထိ၊ အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းက သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈရမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေပမည္။
(ခ)ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ တျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ သာျပင္ဆင္ရမည္””ဟု ပါရွိေလသည္။
ပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို အဓိကလံႈ႕ ေဆာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၈၈မ်ဳိးဆက္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔မွာ စည္း႐ုံးထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ျခင္းမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးေနၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈတြင္လည္းပါသည္။ ေျမသိမ္းလယ္သိမ္း ခံရေသာ လယ္သမားမ်ား ဘက္မွပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးၾကသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးသူမ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ NLD ပါတီက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကို ၂၀၁၅ အႀကိဳ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ကာ စည္း႐ုံး လႈံ႕ေဆာ္ လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တျခားပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ အႀကိဳ စည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္လာသည္။ တခ်ဳိ႕နယ္မ်ား ဆိုလွ်င္ ၅၉(စ)မျပင္ေရးကို လူထုဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္လာ၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ား ကလည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ စာေရးဆရာမ်ား၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေဟာေျပာပြဲက်င္းပခါနီးမွ အတင္းအဓမၼတားဆီး ပိတ္ပင္တာမ်ဳိးအား လက္ရဲဇက္ရဲလုပ္လာ ၾကသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမ္ၼတ မျဖစ္ေရးအတြက္ တခ်ဳိ႕က လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား၊ လက္သိပ္ထိုး တီးတိုး၀ါဒျဖန္႔ျခင္း (Whispering Campign) မ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကေလသည္။ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲအႀကိဳ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပ်က္စရာလည္း ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနၾကေလ သည္။ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ ဖြ႕ဲစည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို အဓိက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ ေနသလို ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို လိုလား ေတာင့္တေသာ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ လူငယ္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး ကို တက္တက္ႂကြႂကြ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ေရးသား လံႈ႕ေဆာ္ စည္း႐ုံးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို မေလးနက္ ဘဲ ဟန္ျပျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျပေနသူမ်ား၊ မျပင္ဆင္ခ်င္ဘဲ ျပင္ဆင္ သေယာင္ေဆာင္ ေနသူမ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အလြမ္း သင့္ေနသူမ်ားျဖစ္၏။ ထိုထဲတြင္ ယခု အစိုးရလည္း ပါ၀င္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သည္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီပင္လွ်င္ ျပင္ဆင္သင့္ သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစိုးရကို အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအား ျပင္ဆင္ ဖုိ႔ကိုမူ သေဘာထားလည္း မေပး၊ လႈံ႕ ေဆာ္မႈ လည္းမရွိေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အစိုးရက လံုး၀ျပင္ဆင္ဖို႔ မရည္ရြယ္ဘဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးဖို႔သာ အားထုတ္ေန၏။ ဥပမာပုဒ္မ (၁၈)ကို လံုး၀မ ဖ်က္သိမ္းဘဲ အေပၚယံျပင္ဆင္မႈ ေလာက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အားတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယေန႔ကာလ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အားလံုး လက္တြဲညီညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ေလးေလးနက္ နက္ ေျပာဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္း ပံုကို လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းၿပီး ျပည္သူလူထုက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုက်င့္သံုးေရးျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းဖို႔မွာ တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္၊ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆို ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အခ်ဳပ္မွာ “၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး”ဆိုေသာ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးက တစ္သံတည္း ထြက္ရမည္ျဖစ္၏။ ထိုထဲတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆လည္းပါသည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)လည္း ပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၈)လည္း ပါမည္စသည္ စသည္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ထိုပုဒ္မမ်ားထက္ပင္ ပို၍အေရး ႀကီး၊ ပို၍ ဒီမိုကေရစီ မဆန္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။
၈၈မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္းကေန ျပည္ေတာ္တြင္ ၂ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ၾက၏။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းၾကျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ မ်ားကို ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အမတ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၾကသည္ဟုပင္ ေရးသားၾကသည္ကို ဖတ္ရသည္။ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္။ မျဖစ္လွ်င္လည္း အေၾကာင္း မဟုတ္ေပ။ NLD က၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အားလံုးအႏိုင္ရ၍ ၈၈မ်ဳိးဆက္မ်ား အမတ္ေလာင္းျဖစ္၍ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သြားမည္ဟုလည္း အာမမခံႏိုင္ေပ။ အေရးႀကီးသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ႀကီးဖ်က္ သိမ္းေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ မဖ်က္သိမ္း ႏိုင္လွ်င္လည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ၈၈ေရာ၊ ဗကသေရာ၊ ႏိုင္/က်ဥ္း ေရာ၊ ႏိုင္ခ်ဳပ္ေရာ အားလံုး “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးလူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီ” ဆို ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ “ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး” ဆိုေသာ တိုက္ပြဲေခၚ သံတစ္ခုတည္းသာ ေတာင္းဆိုရမည္။ ထိုထဲမွ ထူးထူး ျခားျခား ေဖာက္ကာ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး စသည္တို႔မွာ လူထုကို ေ၀၀ါးသြား ေစသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဆိုလွ်င္ ၄၃၆ လည္းပါသြားမည္။ ၅၉(စ)လည္း ပါသြား ေပမည္။ ထိုသီးသန္႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လူထုက နားလည္သေဘာမေပါက္ ဘူးဆိုလွ်င္ ၄၃၆ျပင္ေရးလား၊ ၅၉(စ)တစ္ခုတည္းျပင္ေရးလား၊ ၄၃၆ပုဒ္မႏွင့္ ၅၉(စ) ပုဒ္မ၂ခုတည္းသာ ျပင္ေရးလား ဆိုသည္ကို ေတြေ၀သြား ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က ေကာင္းၿပီ၊ ၄၃၆ကိုျပင္ ေပးမည္။ သို႔မဟုတ္ ၅၉(စ)ကို ျပင္ေပး မည္။ ေက်နပ္ ၾကေတာ့။ လံုေလာက္ၿပီ လားဆိုၿပီး သီးျခားေတာင္းသည့္ ပုဒ္မမ်ား ကို ျပင္ေပးၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ ေပးဘူးဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုၾက ရျပန္လိမ့္မည္။ ထိုအခါ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႕လိုက္သလို ပုဒ္မတစ္ခု ျပင္ဖို႔ ေတာင္းလိုက္၊ ေနာက္တစ္ခု ေတာင္းလိုက္ ႏွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတာင္းဆိုပြဲမ်ားမွာ အေတာ မသတ္ရွိေန ေတာ့မည္။ ထိုအတြက္ အႏွစ္ ခ်ဳပ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးသာ ရွိေပေတာ့မည္။
ယခု NLD က ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သည္မွာ ဟာကြက္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု၊ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံုကို တစ္သံတည္း ထြက္ေအာင္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ လႈပ္ရွားႏိုင္ ေအာင္မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ NLD ကမိမိ တို႔ဘာသာလႈပ္ရွားလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီဟု ထင္ေနသလား မသိေပ။ ထုိသို႔လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆလွ်င္အရာရာကို တျခားသူ မ်ားပါသည္၊ မပါသည္ ထား၊ မိမိတို႔ဘာသာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆို ေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးသည့္   “ငါဗဟိုျပဳ” အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ဳိး သာျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။NLD ကိုလူထု ေထာက္ခံမႈရွိသည္ကား မွန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုက ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ေလးစားၾကည္ညိဳသည္ကလည္း မွန္၏။ သို႔ေသာ္ မိမိဘာသာေအာင္ျမင္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ကံေသကံမ တြက္ထား၍မရေပ။ ယခုအခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD  ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘုရားသားေတာ္ ရဟန္း သံဃာမ်ားအား စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရေပမည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ကာ လႈပ္ရွားေပးပါရန္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ရေပမည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရစက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို စည္း႐ုံးရေပမည္။ သူတို႔သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီထဲတြင္ ပါ၀င္လာေစရ မည္။ ေကာ္မတီက လူတန္းစား အသီးသီးကို လံႈ႕ေဆာ္ရမည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားသမဂၢမ်ားကို စည္း႐ုံးရေပမည္။ ေက်းလက္မ်ားသို႔သြားကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္မွ သူတို႔ဘ၀ တိုးတက္မည္။ စပါးေစ်း ပိုရမည္။ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ႐ိုး႐ိုး သားသား အမွန္အတိုင္း စည္း႐ုံးကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ၾကရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔လို အေျခအေနမ်ဳိးသည္ အေရးႀကီးေနေသာ ကာလ၊ အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ဖို႔ လိုေသာ ကာလဟု သေဘာေပါက္ဖို႔လို၏။ အားလံုး တစ္သံတည္းထြက္ဖို႔ လိုသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ ေအာင္ အင္အားႀကီးေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေတြ႕ဆံုစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ရေပမည္။ အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။ ၂၀၁၅ကိုဆိုလွ်င္ပင္ ၁ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္သာ ရွိေပမည္။ အခ်ိန္သည္ မရပ္မနားေရွ႕ဆက္သြား လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးညီညီ ညြတ္ညြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခု တည္းကိုသာ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားၾကရေပ ေတာ့မည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရေနပါၿပီတဲ့။ လာမယ့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မွာတဲ့။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ ဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ။

ကၽြန္ေတာ္က လူပ်ိဳဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီး ေရွာ႔ခ္မရွိဘူး။ အရက္ ေသာက္ခ်င္ ေသာက္တယ္။ အႏွိပ္ခန္းကို ေရာက္ခ်င္ ေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ဖူးတဲ့ အႏွိပ္ခန္း တစ္ခုဆိုရင္ မိန္းကေလး အေယာက္ ၇၀ေတာင္ ရွိတယ္ဗ်။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ အႏွိပ္ခန္း အားလံုးလိုလိုမွာ ဧရာ၀တီတိုင္းက မိန္းကေလးေတြနဲ႔ အညာက မိန္းကေလးေတြ မ်ားပါတယ္။

အႏွိပ္ခန္းမွာ လုပ္တယ္ဆိုတိုင္း အထင္မေသး ေစခ်င္ဘူး။ ကာယ အားကိုးၿပီး သမၼာ အာဇီ၀နဲ႔ ပိုက္ဆံ ရွာေပမယ့္ ဘြဲ႔ရေတြေတာင္ ပါေသးတယ္။ အႏွိပ္ခန္းက မိန္းကေလး တိုင္းလိုလိုက စာရိတၲ ပ်က္ယြင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္လလံုး အႏွိပ္ခန္းကို လာသမွ် ဘူဇြာႀကီးေတြကို အသားကုန္ ႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး ရတဲ့ ပိုက္ဆံ ႏွစ္သိန္းခြဲ၊ သံုးသိန္းကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ စုၿပီး ရြာျပန္ ပို႔ေပးရတာ။ တစ္နာရီလံုးႏိွပ္မွ သူတို႔ခင္မ်ာ ငါးရာပဲ ရရွာတာပါ။ တစ္လလံုး နာရီ သံုးရာေလာက္
ရမွ အဆင္ေျပတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အႏွိပ္ခန္းမွာ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ရြာမွာ သတင္းျပန္႔သြားလို႔ ကေတာ့ ေသၿပီ။ အဲဒီရြာကို ျပန္လာဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့
ေကာလာဟလက ျပန္႔ေနၿပီ။

ဒီၾကားထဲ အေညာင္းမိေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ေတြက မုန္႔ဖိုး သံုးေလးေထာင္
ေပးၿပီး လက္ကိုင္ ေပါင္ကိုင္နဲ႔၊ တခ်ိဳ႕က ဟိုတယ္ကို လိုက္မလားေတာင္ ခ်ိန္းလိုက္ေသးတယ္။ ဒါအႏွိပ္ခန္း တစ္ခုမွာရွိတဲ့ ဇာတ္လမ္းပဲ ရွိေသးတာ။
ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာ အဲဒီလို အႏွိပ္ခန္း ၈၀ ေလာက္ရွိတယ္။

ႏိုက္ကလပ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ကိုလည္း ေရာက္တယ္။ ႏိုက္ကလပ္ တစ္ခုမွာ မရွိဘူး ဆိုရင္ အနည္းဆံုး အေယာက္ ၅၀ေလာက္ ရွိတယ္။ ကာရာအုိုေကမွာ ဆိုရင္လည္း တစ္ဆိုင္ ပ်မ္းမွ် အေယာက္ ၄၀ထား၊ ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဆိုင္၂၀၀ ေလာက
ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ေခါင္းေလွ်ာ္ဆိုင္မွာ ၁၀ ေယာက္ႏႈန္းထား၊ ဆိုင္ ၅၀၀
ေက်ာ္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့.... ဘိ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အႏၲရာယ္မ်ားလို႔တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေတြ
လုပ္ရတဲ့ အတြက္ ပ်မ္းမွ် ၅ ေယာက္ႏႈန္းထား။ အေတာ္ မနည္းတဲ့ အရည္အတြက္ပဲ (ဆရာႀကီး ေလသံ ျဖစ္သြားလို႔ အထင္မႀကီးလိုက္ နဲ႔ဦးေနာ္ ဒါေတာ့ ၾကားဖူးနား
၀ဗ်)။

ေနာက္ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ေတြထဲမွာ ပါဆယ္ခ်ိဳင့္ဆြဲ လုပ္တဲ့ ကေလးမေတြ ရွိတယ္။ (ဒါလည္း ျမင္ဖူးတာ၊ နည္းပညာေတြက တိုးတက္လာေတာ့ အေရြးမမွားဖို႔
အေရး ဖုန္းထဲကေန ဓာတ္ပံုေလးေတြပါ ပို႔ေပးေသးတာဗ်။ ၀န္ေဆာင္မႈေတြက အဲဒီလို ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေနတာ) ႏိုင္ငံျခားမွာလို အင္တာနက္ ကေန ဆက္သြယ္လို႔ရတဲ႔ Call အမ်ိဳးသမီးေတြေတာ့ ေပၚမလာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အခုေျပာတဲ့ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ မိန္းကေလးဦးေရက သိန္းဂဏန္းေလာက္ ရွိတယ္။ သူတို႔ေတြ အားလံုး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၃၀
အတြင္း မိန္းကေလးေတြဗ်။

ကဲ...အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကေရာ ဘာေျပာစရာရွိလဲ။ လူမႈေရး ၀န္ႀကီး
ကေရာ ဘာေျပာစရာရွိလဲ၊ အစိုးရကေရာ ဘာလုပ္ေပးခဲ့လဲ။ ဘာလုပ္ေပးမွာ လဲ။

ဒါက တိတိက်က် ၀မ္းေရး အတြက္ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြေနာ္။ ဒိုင္လွ်ဳိ အႀကီးစားေတြ မပါေသးဘူး။ ကုမၸဏီေတာက္တိုမယ္ရနဲ႔ အိမ္အကူေတြ
မပါေသးဘူး။

ၿပီးေတာ့ အဆိုးဆံုးက မခိုင္းသင့္ မခိုင္းအပ္ရာ လမ္းေဘး အရက္ဘီယာ ဆိုင္ေတြမွာ စီးကရက္၊ အရက္လိုက္ ေၾကညာေပး ေနရသူေလးမ်ား မပါေသးဘူး။ အရက္မူးေနတဲ့ သေကာင့္သားေတြရဲ႕ ခြက္ထဲကို ဘီယာ ငွဲ႔ေပးေနရတဲ့
ေကာင္မေလးေတြ မပါေသးဘူး။

အဲဒါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ထဲဗ်။ ၿပီးရင္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး တြက္ၾကည့္ၾကပါဦး။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ မိန္းကေလးေတြ မပါေသးဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံသြားၿပီး တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြ မပါေသးဘူး။ မေလးရွားမွာ ရာဘာေစးျခစ္
ေနတဲ့ သမီးငယ္ေတြ မပါေသးဘူး။ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ စင္ကာပူမွာ အိမ္ေဖာ္ သြားလုပ္ေနသူေတြ မပါေသးဘူး။

ဒါ... ဖာႏိုင္ငံမွ ဟုတ္ရဲ႕ လား။
ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးဆက္ကေရာ။
သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘ၀တစ္သက္တာ လူမႈဖူလံုေရး ကေရာ။

ေနာက္...။

ေနာက္...။

ေနာက္...။

ဟူး...အသက္႐ွဴလို႔ေတာင္ ရပါဦး မလားဗ်ာ။

မိုက္တီး

( ယေန.ထုတ္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၄)မွေဆာင္းပါး )

မဂၤလာပါ သုခအလင္းမ်ိဳးဆက္သစ္
“မဂၤလာပါ ဆရာမ …”
“မဂၤလာပါ .. ဆရာ” ဟူသည့္ ဆရာ/မမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ႀကိဳဆိုေနသည့္ အသံမ်ား ဒီေန႔မနက္ (၈းဝဝ) နာရီဝန္းက်င္မွစ၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဝန္းအတြင္း၌ ၾကားေနရသည္။ ယခင့္ယခင္ ႏွစ္မ်ားတြင္ သုခအလင္း ပညာေရးမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ခဲ့ ဖူးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ မိမိတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီ ဆရာတို႔အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီေန႔ ၁၇.၃.၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) “သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း” ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မဂၤလာ႐ွိသည့္ နံနက္ခင္း ေန႔ရက္ေလးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ ေလွ်ာက္ လွမ္းသြားခဲ့ရာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္၏ ေလွခါး၌ “မဂၤလာပါ” ဟူေသာ စာသားေလးသည္ ခရီးဦးအျဖစ္ ႀကိဳဆိုလွ်က္၍ မ်က္ႏွာျခင္းဘက္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အား မ်ိဳးေစ့ခ်၍ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပး ခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာႀကီး ေက်းဇူး႐ွင္ ဘဘဦးသုခ ၏ ႐ုပ္ပံုႀကီးသည္ ခန္႔ညားစြာ ျမင္ေတြ႔ရၿပီး ပထမထပ္သို႔ ေလွခါးအတိုင္း တက္လွမ္းသြားခဲ့ရာ ေလွခါးေ႐ွ႕မ်က္ႏွာျပင္ထက္တြင္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရသည့္ ပံုရိပ္သည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္မဟုတ္ေသာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ မဟာလူသား။ လူမည္းအမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား (လူျဖဴလူမည္း အသားအေရာင္ခြဲျခားေရးဝါဒကို ဆန္႔က်င္ေတာ္ လွန္ေအာင္ပြဲခံဖို႔ လူ႔ဘဝသို႔ ေရာက္႐ွိလာသူျဖစ္သည္။) ပညာေရးအတြက္ “Education is Powerful Weapon, it can change the World.” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားရပ္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ ခဲ့ရသည္။ ေတြးေတာရင္းနဲ႔ ဆက္လက္တက္လွမ္းခဲ့ရာ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ “FUTURE” စာသားအား ေတြ႔ရခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔အတြက္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑သည္ လူငယ္မ်ား တို႔၏ လက္ထဲတြင္႐ွိေနေၾကာင္းကို ေတြးေတာရင္း ဒုတိယထပ္သို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း ျပင္လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ “YOU ARE PEACE MAKER” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ညႇိဳးထိုးေနသည့္အလား ပံုရိပ္လႊာပိုင္႐ွင္သည္
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေက်းဇူး႐ွင္ ဘဘဦးသုခ၏ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ အား ယေန႔တိုင္ ကိုယ့္က်ိဳးစြန္႔၍ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ရင္ ဘတ္ျခင္းထပ္တူထပ္မွ် ေပးဆပ္ေနသည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၏ ႐ုပ္ပံုလႊာ ပင္ျဖစ္လို႔ေနသည္။ ဒုတိယထပ္ အေပၚသို႔ လွမ္းေမွ်ာ္၍ ၾကည့္႐ႈလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး၏ သမီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ အၿပံဳးပန္းျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနသေယာင္၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးေျပာဆိုထားတဲ့ “ေတာ္တဲ့လူရယ္၊ ညံ့တဲ့လူရယ္လို႔မ႐ွိဘူး။ သင္လို႔ရတဲ့လူနဲ႔၊ သင္လို႔မရတဲ့လူပဲ႐ွိတယ္။” အစ႐ွိသည့္ ေလးစားအတုယူဖြယ္ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစ႐ွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔မွ ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကမ႓ာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔၏ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားျဖင့္ လမ္းၫႊန္သဖြယ္အျဖစ္ အေဆာက္အဦးအတြင္း၌ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး Graffiti Artist Arker Kyaw ၏ အႏုပညာဖန္တီးမႈ လက္ ရာျဖင့္ေရးဆြဲ၍ အသိပညာ ရသေျမာက္စြာ ေဖာ္က်ဴးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထူးျခားသည့္ ပညာေရး အေဆာက္ အဦးအျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ေတြ႔ျမင္ရၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ဦးသန္႔၊ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ MOTHER TERESA, ALBERT EINSTEIN အစ႐ွိသည့္ ကမ႓ာေက်ာ္တို႔၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားကိုလည္း အာကာေက်ာ္မွ ထပ္မံၿပီး ေရးဆြဲသြားမည္ကိုလည္း သိ႐ွိခဲ့ရသည္။
ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ဝိုင္းဝန္း သယ္ပုိး၍ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔၏ ပညာေရးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ၊ ပံ့ပိုးမႈ၊ ကူညီမႈမ်ားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စာသင္ခန္း (၁ဝ) ခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာင္းအုပ္႐ံုးခန္း၊ ဆရာ/မ နားေနခန္း၊ သန္႔စင္ခန္း (၁ဝ) ခန္းအျပင္ သင္ေထာက္ကူျပဳအေနျဖင့္ Audio System, Projector မ်ားျဖင့္ စည္းစနစ္က်န၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ သင္ၾကားမႈစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ် လွ်က္႐ွိသည္။

၁၇.၃.၂ဝ၁၄ ရက္ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီတြင္ “သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း” ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အား အထူးဧည့္သည္ေတာ္အသင္းသား ဦးရဲလြင္(မဇၩိမလိႈင္း)၊ ေတးေရး/ဆို ေဆာင္းဦးလိႈင္၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ ေဆာင္ အလွမယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ခင္ဝင့္ဝါ၊ ထားထက္ထက္၊ ဂုဏ္ရည္ေအးေက်ာ္ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္ၾကည္လြင္ တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ပညာေရး အႀကံေပး ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ မွ မုဒိတာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ စာသင္ေဆာင္မ်ား အသီးသီးသို႔ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္တို႔မွလိုက္လံ၍ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတို႔အား စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား၊ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ “သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း” ၌ ပညာဒါန ဆရာ/မမ်ားတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တစ္ ပါတ္လွ်င္ (၆) ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ သင္တန္းခ်ိန္ (၂) ခ်ိန္၊ တန္းခြဲ (၅) ခုတို႔အျဖစ္ အဂၤလိပ္ (4 Skills)၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊ ပန္းခ်ီ၊ Fun and Learn Center မွ LEGO ဘေလာက္တံုးမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ (သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈႏွင့္ သခ်ၤာ) ေပါင္းစပ္မႈ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူ (၄၃ဝ) ဦးတို႔အား (အခမဲ့) သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ေနၿပီျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ တိုင္းျပည္၏ကိစၥအဝဝကို ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ယူရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မွ “ႏိုင္ငံ့အေရးကိုေဆာင္႐ြက္လိုလွ်င္ ပညာေရး ကို အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္မွေအာင္ျမင္မယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို မ်ိဳးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားတို႔ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖစ္ သယ္ေဆာင္သြားမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ပညာေရးျဖင့္ ကမ႓ာ့အလယ္၌ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ “သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း”သည္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းေသာ ဉာဏ္ပညာ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ တရားမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား ကမ႓ာ့နယ္ပယ္/ ျမန္မာ့နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ သားေကာင္း သမီးရတနာမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာ္အတြင္း႐ွိ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဘဘ ဦးသုခ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးသန္႔၊ မာသာထရီဆာ၊ အိုင္းစတိုင္းလ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကမ႓ာႀကီးကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့ သည့္ ကမ႓ာ့ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔၏ အေငြ႔အသက္မ်ား လႊမ္းၿခံဳေနမည့္ လူသားအက်ိဳးျပဳ ပညာ႐ွင္မ်ား ေမြး ထုတ္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.