08/14/14

ယေန႔၁၀း၃၀မိနစ္တြင္၊၊ေျမသိမ္းသမားဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ၏ေျမာက္ပင့္တုိင္ၾကားမႈျဖင့္၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဝင္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ခဲ့သည္၊မတၲရာေဒသ၊ေညာင္ဝန္း႐ြာမွေျမသိမ္းခံထား
ရေသာေတာင္သူမ်ားရွိရာလယ္ကြင္းထဲသုိ႔ရဲအင္အား၅၀ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ေတာင္
သူမ်ားကုိၿခိမ္းေျခာက္လူစုခြဲခုိင္းသည္၊ပထမဦးဆုံးရဲမ်ားမွေသနတ္မ်ားကုိမုိးေပၚေထာင္
ပစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ေတာင္သူမ်ားရွိရာကုိတည့္တည့္ခ်ိန္႐ြယ္ကာထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ေတာင္သူဦးေရ၂၅ေယာက္ခဲ့ရွိေနၿပီး၊အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသနတ္က်ည္ထိ
မွန္ခဲ့သည္၊၊ေသနတ္က်ည္ထိမွန္ေသာအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ၊ေဒၚသန္းၾကင္ႏုအားေတာင္သူ
မ်ားမွအေရးေပၚကုသေနရၿပီးေဆးရုံတင္ရန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ႀကသည္၊၊

ရဲမ်ားမွေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ေနရင္းေတာင္သူမ်ားကုိထပ္မံဝင္ေရာက္ထုိးႀကိတ္ဖမ္းဆီး
ရာ၊ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူဦးျမင့္ၾကည္ကုိဝုိင္းဝန္းရုိက္နွက္ဖမ္းဆီးသြားၾကေႀကာင္း၊
ထုိကဲ့သုိ႔ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ေနသည္ကုိ႐ြာတြင္းေနေတာင္သူမ်ားၾကားသိခဲ့ရၿပီးထိပ္တုိက္
ရင္ဆုိင္ရာေနရာသုိ႔ေတာင္သူမ်ားထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ရာ၊ရဲမ်ားနွင့္ထပ္မံ၍ရုန္းရင္းဆန္ခတ္
ၿဖစ္ပြားခဲ႔ၾကၿပီး၊ရဲမ်ားကုိယ္လြတ္ရုန္းေရွာင္တိမ္းသြားၾကသည္။

ယခုအခါရဲမ်ားသည္၊ေညာင္ဝန္း႐ြာတြင္းရွိ၊အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအမွတ္
(၃၅)နွင့္သုခိတၲာရုံဘုန္ႀကီးေက်ာင္းထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္အတြက္႐ြာသားမ်ားမွ
ဖမ္းဆီးထားခံရေသာေတာင္သူဦးျမင့္ၾကည္ကုိလြတ္ေပးေရးပိတ္ဆုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ႀကသည္။

ေတာင္သူဦးျမင့္ၾကည္အားရဲတပ္ဖြဲ႕မွဖမ္းဆီးကစဥ့္ကူးျမဳိ႕နယ္၊လက္ပံလွရဲစခန္းကုိဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားသည္၊၊ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ေဒၚစိန္ႏု၊ေဒၚစိန္ဥ၊ေဒၚၾကည္ၾကည္၊
ေဒၚပု၊ေဒၚစန္းယုေမာ္နွင့္ကုိစန္းစုိးတုိ႔မွာရဲမ်ား၏အၾကမ္းဖက္ရုိက္နွက္မႈေၾကာင့္ေပါက္ၿပဲ
ဒဏ္ရာမ်ားရရွိထားၿပီးေက်း႐ြာတြင္း၌ေဆးကုသခံေနရသည္၊၊

ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ရုိက္နွက္ေနစဥ္ေက်း႐ြာတြင္းမွ႐ြာသားမ်ားထြက္၍႐ြာသားမ်ားျပန္ဝုိင္း
သည့့္အခါ၊ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ႐ြာထဲတြင္ရွိေသာသုခိတၲာရုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္အလကအမွတ္၃၅
ထဲသုိ႔ဝင္ေျပးေပါင္းအားၾကၿပီး၊ရဲအမ်ားစုမွာေက်း႐ြာနွင့္ေဝးရာေတာင္ယာအစပ္မ်ားကုိ
ထြက္ေျပးၾကသည္။

႐ြာသားမ်ားမွဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင္စာသင္ေက်ာင္းထဲတြင္ပိတ္မိေနေသာရဲ၃၇ဦးအား
ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီးေက်း႐ြာကင္းမ်ားတင္းၾကပ္စြာခ်ထားလုိက္ၿပီးဦးျမင့္ၾကည္အားလြတ္ေပး
ရန္ေတာင္းဆုိရာ၊လက္ပံလွရဲစခန္းမွဦးျမင့္ၾကည္အားကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ေမးျမန္းကာျပန္လြတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္၊ရဲ၃၇ေယာက္ကုိပိတ္ဆု႔ိထားေသာေတာင္သူ
မ်ားေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့သည္။

ညေန(၆)နာရီီခန္.တြင္ ယေန႔မနက္၁၁နာရီဝန္းက်င္မွစ၍စဥ့္ကူးေဒသခံေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားကုိေသနတ္ျဖင့္ပစ္၊ဒုတ္နွင့္ရုိက္အႀကမ္းဖက္ခဲ့ေသာရဲအင္အား၂၀၀ေက်ာ္
ၿပန္လည္ဆုတ္ခြာၿပီ၊၊ေဒသခံေတာင္္သူမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္ခဲ့ေသာရဲမ်ားထဲမွရဲ၃၇ဦးသည္
ေညာင္ဝန္း႐ြာရွိ၊သုခိတၲာရုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ခုိေအာင္းေနရာလူထုၿကီးမွေသနတ္ျဖင့္
ပစ္ခတ္မိန္႔ေပးသူ၊ပစ္ခတ္သူ၊ေနာက္ကြယ္ကၫြန္ၾကားသူမ်ားအားေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ၊
ပစ္ခတ္သူနွင့္ပစ္ခတ္မိန္႔စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိခဲ့ႀကပါသည္။၊

ေတာင္သူမ်ားနွင့္ရဲတပ္ဖဲြ.တုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္
-----------------------------------------------------------------
၁၊ရဲမ်ားမွအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္၍ေသနတ္ဒဏ္္ရာရသူေဒၚစန္းၾကင္ႏု၏က်န္းမာေရး
ကုသမႈလုိအပ္ခ်က္။
၂၊ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္၍ထြက္ေျပးရာတြင္ဘုန္းႀကီးနွင့္စာသင္ေက်ာင္းအားရုိက္ခ်ဳိး
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္အေဆာင္အဦးျပင္ဆင္စရိတ္။
၃၊ေက်း႐ြာတြင္းေနေသာေတာင္သူမ်ားအားပစ္ခတ္အၾကမ္းဖက္ခတ္သူနွင့္တာဝန္ရွိ
သူမ်ားအားအေရးယူေပးရန္။
၄၊အၾကမ္းရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအားလူထုမွတရားစြဲဆုိေရးအားသက္ေသခံရန္တုိ႔ကုိလူထု
ေရွ႔ေမွာက္တြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခံဝန္လက္မွတ္ေရးထုိး
ခဲ့ၾကသည္၊၊

အထက္ပါေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကုိရဲတပ္ဖြဲ ့မွ၁၅၊၈၊၂၀၁၄ရက္မနက္ျဖန္
တြင္စတင္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္၍ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုကတိျပဳေသာေၾကာင့္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအားပိတ္ဆုိ႔ထားေသာလူထုမွရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အၾကမ္းဖက္သမား၃၇ဦးအား၊
မဲွ.တစ္ေပါက္မစြန္း၊မထိခုိက္မနစ္နာေစပဲေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္၃၇ဦးျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္႐ြာအျပင္ဘက္ေတာင္ယာမ်ားတြင္တပ္စြဲ
ထားေသာရဲတပ္၀င္မ်ားလည္းျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ႀကေႀကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ- ကုိဟန္၀င္းေအာင္

Aungmyo Tun’s Facebook Status

PR စနစ္က်င့္သံုးေရး ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရင္ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲ ေရာက္လုနီးနီးကဲ့သို႔ သည္းသည္းလႈပ္ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနၾကလို ့ စိတ္ပ်က္ရပါတယ္။ ၁၉၉၀ နဲ ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္သာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆက္လက္တည္ျမဲခဲ့ျပီး အတိုက္အခံ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသာ ၂၀၁၀ ၾကားျဖတ္နဲ ့ ၈၈ အလြန္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးစ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလို ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ ပန္းတိုင္ကို ေျခခ်ဆုပ္ကိုင္မိျပီဆိုတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေျပာဆိုေရးသားလာမႈေတြကို ၾကားရေတာ့ ေက်ာက္ရုပ္ကဲ့သို႔ ငုတ္တုတ္ေမ့သြားမတတ္ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္ရပါတယ္။ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိဳးက်စနစ္ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ကမာၻ ့ေနာက္ဆံုးေပၚ ေကာ့ပ်ံလန္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေပၚလာပါေစ၊ အားလံုးဟာ အရည္းၾကီးမ်ားကို ပန္းဦးဆက္ရသလို ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တပ္အခြင့္ထူးခံ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ အပိုးက်ိဳးစြာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ အတိတ္ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္လို ့မျဖစ္ပါ။

စစ္အုပ္စုဟာ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္တပ္စီးပြားေရးကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသလို အျခားတဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို ့ကို ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ေနျပန္ပါတယ္။ စစ္တပ္ ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ အာဏာရၾကံ့ဖြံ ့ပါတီကို စစ္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲက တကြက္တ႑ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နယ္ပယ္မွာ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့မသြားေစခ်င္တာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ထို ့အတူ စစ္အျမင္အေတြး ပူးကပ္၀င္ေရာက္ေနတဲ့ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ စိမ့္၀င္လာႏိုင္ေရးဟာလည္း စစ္ၾကီးစိုးေရး၀ါဒ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ျမစ္လက္တက္တခုအျဖစ္ ရႈျမင္ျပီး အဲဒီစီမံကိန္းကို စိုက္လိုက္မတ္တပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေငြ၊ အခြင့္အေရး၊ အာဏာတို ့ကို ႏွေမ်ာတြန္ ့တိုျခင္းမရွိ၊ ပါးနပ္က်င္လည္စြာ ထုတ္သံုးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေျပလည္စြတ္စိုလာတဲ့ ဆုလာဘ္ေတာ္အျဖစ္ လူမႈေရးအေထြေထြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားဘက္က အေထာက္အပံ့မ်ားကို အဆိုပါ အရပ္သား စစ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမွာ တခါတရံ ထုတ္သံုးေနၾကတာ ေတြ ့ရပါေသးတယ္။ သူ ့အရိုးေရာ ကိုယ့္အရိုးပါ ႏွစ္ပင္ခြျပီး ထိုးတာမ်ိဳးပါ။ နာတတ္ရင္ အလြန္နာစရာပါ။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ကာလမွာ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အေနာက္အုပ္စု၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ ့ ဗမာစစ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ တေစာင္းနဲ ့မ်က္ေခ်းလို ျဖစ္ခဲ့ၾကလို ့ အင္အားၾကီး တရုတ္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ ့ အလြမ္းသင့္ အေစးကပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ ေပးလည္းေပး၊ ယူလည္းယူနဲ ့ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္၀ါဒ ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးျပီး လူတစု ခ်မ္းသာေကာင္းစားေရးကိုသာ ေရွ ့ရႈခဲ့ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္သူမွန္သမွ် ၀မ္းထဲက သေႏၶသားပါ အလြတ္မေပးဘဲ က်ဴပင္က်ဴငုတ္မခ်န္ အျပတ္ရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ရန္/ငါ ျပတ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္က စြမ္းအင္၊ အဖိုးတန္ သယံဇာတနဲ ့ ဥစၥာဓနမ်ားကို သပိတ္၀င္အိတ္၀င္ ကဲ့ယူေနတဲ့ ဆက္ဆံဘက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ရမ္းကားရက္စက္မႈမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳေပးတဲ့အျပင္ သူတို ့အက်ိဳးစီးပြားကို ပြန္းပဲ့လာႏိုင္တယ္လို ့ယူဆတဲ့အခါ သူခိုးဓားရိုးကမ္း ကာယကံေျမာက္အလုပ္မ်ိဳးေတြကိုေတာင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္လာပါတယ္။ ျပည္သူလူထုမွာ စစ္ကၽြန္အျပင္ ကိုလိုနီကၽြန္အျဖစ္ပါ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ထုေထာင္းခံရလို ့ ပိျပားေၾကမြၾကရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးကို ေအာ့ေၾကာလန္ကာ ကူသူကယ္သူ ေမွ်ာ္တဲ့အခါ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့၀င္ ဗီတိုအာဏာ အသံုးျပဳခြင့္ရ အေနာက္ကမာၻကႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကို အားကိုးအားထား လက္လွမ္းလာပါေတာ့တယ္။

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၂ စု ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လုပ္ျပီး စစ္တပ္ဟာ လူျမင္ကြင္း ကန္ ့လန္ ့ကာေရွ ့မွ ေနာက္ဘက္၀င္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ အေလွ်ာ့ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေခတ္မီမီနဲ ့ ကမာၻၾကည့္ၾကည့္ျမင္ျပီး စစ္ၾကီးစိုးေရး၀ါဒ အစဥ္လူးလြန္ ့ရွင္သန္ေအာင္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္တာပါ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအနံ ့ေပးမႈကို အေမရိကန္အပါအ၀င္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ၾကိဳဆိုဟန္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အထူးျခားဆံုးအျဖစ္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ပက္သက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးလာတဲ့ ကမာၻမေက်ရန္သူအျဖစ္မွ မရွိမျဖစ္မိတ္ေဆြအျဖစ္သို ့ ၁၈၀ ဒီဂရီ ခ်ိဳးေကြ ့ခဲ့ပါတယ္။ ဧည့္လာဂမုန္းလို သေဘာထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ဖြဲ ့စည္းပံုကို က်မ္းသစၥာက်ိမ္ဆိုလာရတဲ့အထိ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌကို လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲေရာက္လာေအာင္ က်ံဳးသြင္းႏိုိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေပၚလစီအေရႊ ့အလႈပ္ေၾကာင့္ ၾကံ့ဖြံ ့အစိုးရဟာ အေနာက္အုပ္စုဆီက ငိုျပသမွ် လိုသမွ်နီးပါး ရခဲ့ပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ပညာ၊ အဏုျမဴလက္နက္မ်ားကလြဲျပီး ဖိုးေပးခ်င္တို ့ကလည္း လက္ဖြာဖြာ စြန္ ့ၾကဲပါတယ္။ မသာအိမ္လိုက္ရွာတဲ့ဖဲသမားနဲ႔ အေကာက္ေမွ်ာ္တဲ့အသုဘရွင္တို ့ ေတြ ့ဆံုၾကတဲ့ပြဲပါ။ ႏွစ္ဖက္စလံုးဟာ သူ ့ကိစၥနဲ ့သူ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ” ေနၾကတာပါ။ ကမာၻလွည့္လာတဲ့ ကစားသမားအေနနဲ ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အစစ္အမွန္မဟုတ္တဲ့ “အင္ၾကီး”မွန္း မသိေလာက္ေအာင္ နလပိန္းတံုးေကာင္မ်ားလို႔ အလြယ္ေကာက္ခ်က္မခ်ေစလိုပါ။ ဒီကေန ့ အေနာက္ကမာၻနဲ ့ ေနျပည္ေတာ္ဟာ ေခ်ာင္းေပါက္ ဗြက္ထေနပါျပီ။ ေရႊလမ္းေငြလမ္းပြင့္ေနပါျပီ။ ဗမာပါလီမန္အမတ္မ်ားလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္/ကြန္ဂရက္တို ့ရဲ ့ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ပုဆိုးတရႊမ္းရႊမ္း ေခါင္းေပါင္းတလူလူနဲ ့ ေျခေအး၀မ္းေယာင္ လမ္းသလားၾကေတာ့မွာပါ။ အခုဆို ဗမာ့သံဃာစင္ေပၚမွာ အေနာက္အုပ္စု တျပံဳလံုးေရာက္လာေနပါျပီ။

ေတာင္အာရွနဲ ့ ပစိဖိတ္ေဒသဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တည္ရာရွိရာလို ့ အေမရိကန္ဘက္က ၂၀၁၀ ေလာက္ကတည္းက ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့လည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗမာျပည္ဟာ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီကမွတဆင့္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ ၇ ျပည္နယ္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအတြက္ ဗမာျပည္ဟာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္က်ေနပါတယ္။ ပိုအေရးၾကီးတာက ကမာၻ ့စီးပြားေရးပညာရွင္တခ်ိဳ ့ ၾကိဳတင္ခန္ ့မွန္းထားတဲ့ “တရုတ္ျပည္ဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကမာၻ ့စီးပြားေရး စူပါပါ၀ါ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဆိုတဲ့ နိမိတ္ဖတ္ထားမႈလည္းရွိပါတယ္။ တဘက္မွာ ဗမာစစ္အစိုးရဟာ တရုတ္ရဲ႕မိတ္ဖက္အျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ရွိခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ျပီး ဗမာ့စီးပြားေရးမွာ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ႏိုင္ငံပါ။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈလည္း အျမင့္ဆံုးပါ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံနဲ႔ တရုတ္ျပည္အစိုးရမ်ားကို လက္စိုမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆုပ္ထားဦးမွာပါ။ စစ္ၾကီးစိုးေရး၀ါဒ သြားလမ္းသာလို ့လာလမ္းေျဖာင့္ေအာင္ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းထားဦးမွာပါ။ ဒါဟာ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ လက္မခံလို႔ မရပါ။

ကမၻာ႔အဖိုးတန္ဆံုးစာရင္း၀င္
သယံဇာတအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာထြက္ေသာ္လဲ..
ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသာ
တိုင္းျပည္...

အာဏာရွင္ကၾကိဳးကိုင္ေနမွန္း..
အရမ္းသိသာေသာ...
ကမၻာ႔ ဟန္ေဆာင္မွဳအညံ႔ဆံုး..
အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္႔တိုင္းျပည္..

စစ္ေရးအျမင္ရွိသူမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လဲ
အင္အားၾကီးတရုတ္ႏိုင္ငံမွ..
ေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖါက္ရပဲ..
၀ါးျမိဳျခင္းကို ခံလိုက္ရေသာ..တိုင္းျပည္..။

ကမၻာတြင္လစာအနည္းဆံုးျဖစ္သည္႔
အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားရွိၿပီး..
ထိုသူမ်ား၏လစာနည္းေသာ္လည္း..
၀င္ေငြ အလြန္မ်ားျပားလွသည္႔တိုင္းျပည္..

တိုင္းျပည္ခ်စ္ေသာလူငယ္မ်ား..
မ်ားစြာရွိေသာ္လဲ..
တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္.
ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အလုပ္လုပ္ခြင္႔မရၾကပဲ
လူငယ္ ၃ သန္းခန္႔ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြါ
အလုပ္လုပ္ေနၾကရေသာတိုင္းျပည္...

ကမၻာ႔စီမံခန္႔ခြဲမွဳအညံ႔ဖ်င္းဆံုးျဖစ္သည္႔..
အာဏာရွင္အစိုးရကအုပ္ခ်ဳပ္သျဖင္႔..
တိုင္းျပည္စုတ္ျပတ္သတ္ေနေသာ္လည္း..
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စစ္တပ္ကလာသျဖင္႔..
စီမံခန္႔ခြဲမွုအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု..
ယခုထက္ထိေျပာဆိုၾကြား၀ါေနေသာ..
အစိုးရရွိသည္႔တိုင္းျပည္...။

လူငယ္မ်ား..တကၠသိုလ္မွဘြဲ႔ဘယ္ေလာက္ရရ
ဘ၀အာမခံခ်က္မေသခ်ာေသာ္လည္း..
ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးစစ္တကၠသိုလ္တက္ပါက..
ဘ၀အာမခံခ်က္အၾကီးအက်ယ္ရရွိေသာ တိုင္းျပည္..၊

ကမၻာ႔တစ္ကိုယ္ေကာင္းအဆန္ဆံုးႏွင္႔
အယုတ္မာဆံုးစာရင္း၀င္ အာဏာရွင္ကို
ဖင္ပိတ္အကာအကြယ္ေပးေနၾကေသာ..
အရိုးကိုက္မ်ား ေပ်ာ္စံရတိုင္းျပည္..။

လွ်ပ္စစ္မီးကို ျပည္တြင္းမွာမလံုေလာက္ေသာ္လည္း
ျပည္ပသို႔ ေရာင္းစားရက္ေလာက္ေအာင္..
ညံ႔ဖ်င္းသူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔တိုင္းျပည္..။

ျပည္သူလူထုကို...
ေစာ္ကားေသာ ၊အထင္ေသးေသာ
စကားမ်ား..၊ အၾကိမ္ၾကမ္ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း
ရာထူးမျပဳတ္ေသာ..၀န္ၾကီးမ်ား..
အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔တိုင္းျပည္..၊

အၾကပ္အတည္းေတြ႔ပါက...
ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္တတ္ေသာ..
ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ပါက..
ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာက္ေနတတ္ေသာ..
သမၼတမွန္းမသိရသည္႔..
သမၼတက အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔တိုင္းျပည္..

စိတ္ထားမွန္ကန္ေသာ..၀န္ၾကီးမ်ားအား..
ေငြသိန္းတစ္ရာခန္႔လာဘ္စားမွဳေလာက္ျဖင္႔
ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လုပ္တတ္ၿပီး..
စိတ္ထားမမွန္ေသာ၀န္ၾကီးမ်ားမွ..
ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္စားလုပ္ေသာ္လဲ..
ဘာမွမျဖစ္သည္႔ တိုင္းျပည္..၊

သံဃာေတာ္ကို မီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ႏွိမ္နင္းျခင္း
၀ရမ္းထုတ္ျခင္း ၊လူ၀တ္လဲျခင္း..၊
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္စီးျခင္းတို႔ကို..
ေျဗာင္က်က် လုပ္ကိုင္ရဲသည္႔..
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားရွိရာ တိုင္းျပည္..။

လူထုေခါင္းေဆာင္ကို".ျပစား" ေနေသာ.
ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားရွိသည္႔
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္႔တိုင္းျပည္..

လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုအာဏာမရေစေရးအတြက္..
ေထရ၀ါဒကို အေရာင္ဆိုးၿပီး..
ဘာသာေရးအသံုးခ် ကာ..
ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္ေဖၚသည္အထိ..
လုပ္ရက္ခဲ႔ေသာ...
မိစၦာဒိဌိမ်ား ေပ်ာ္စံရာတိုင္းျပည္..

မိမိတိုင္းျပည္ထက္..
လူဦးေရနည္းပါးေသာ၊
ေျမဧရိယာက်ဥ္းေျမာင္းေသာ..
သယံဇာတမရွိေသာ...
ငခၽြတ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခုမွ..
တာ႔တာျပ ေက်ာ္တက္သြားျခင္းကို..
အပီအျပင္ ခံလိုက္ရေသာတိုင္းျပည္..

အာဏာရွင္ႏွင္႔..ခရိုနီမ်ားကို ..
ပစားေပးလြန္းၿပီး.
ထိုသူမ်ားေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို.
အၾကီးမားဆံုးအေႏွာက္အယွက္ၾကီး..ျဖစ္လာႏိုင္သည္႔ တုိင္းျပည္..

လက္မွတ္အတုသိန္းေက်ာ္ကို
ေျဗာင္က်က် လိမ္လည္ထိုးကာ..
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပၚတင္ရႊီးရဲသည္႔..
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းအမတ္မ်ား ရွိသည္႔တိုင္းျပည္..၊

လက္နက္ေမွာင္ခိုမ်ား..
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သည္မ်ား..
ဖ်ံမ်ား ၊ စားဖါးမ်ားက...
ႏိုင္ငံေတာ္သူေဌးဘြဲ႔ရေသာတိုင္းျပည္..

အဲဒါ...
ျမန္မာျပည္..။

(Pa Yit)

( ကာတြန္း-ဟန္ေလး)
ဒီေန႔ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းက Home မွာျပဳ႕လုပ္ခဲ့တဲ့ ထူးအိမ္သင္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ပြဲေလးကိုေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အစ္ကိုကအဲဒီပြဲေလးမွာ ကိုငွက္မိသားစုအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ဆြဲတဲ့ ပန္ခ်ီကိုလက္ေဆာင္ေပးခ်င္ခဲ့တယ္ေလ……။
ရံုးကထြက္ေတာ့ ၂ နာရီေတာင္ထိုးခါနီးျပီ၊ ဟိုမွာလဲပြဲကစေတာင္ေနျပီ။
သြားခါနီးမွေကာက္ဆြဲေတာ့ ပံုကမျပီးဘူး…ဒါနဲ႔ကားေပၚမွာဆက္ဆြဲတာေပါ့။
ျမိဳ႕ထဲေရာက္ေတာ့ျပီးသြားျပီ……။
ေတာ္ေသးတယ္ …
အစ္ကိုေလာေလာနဲ႔ ထူးအိမ္သင္ပံုတူဆြဲတာ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာပံုနဲ႔တူေတာ့မလို႔……နဲနဲေလး။

Pandeik Tun

(ေလာကၾကီးရဲ႕ ေမာင္းႏွင္အား-ထူးအိမ္သင္)

♫ ♪ ♫ ♪လူေတြဟာ ေလာကႀကီးမွာ ေမြးဖြားအသက္ရွင္ခဲ့
ျပန္လည္ကာ ေလာကႀကီးကို ေပးဆပ္ဖို႕လိုတယ္
ကမၻာေျမကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ ရင္ခုန္သံ တို႕သီခ်င္းပဲ
တာ၀န္ ကိုယ္စီ တို႔ပခံုးထက္ ရွိေနတယ္♫ ♪ ♫ ♪
ခိုလႈံရာ ေလာကႀကီးကို ေက်းဇူး မကန္းပါနဲ႔
ယံုၾကည္စြာ ေပးဆပ္ဖို႕ရာ ႀကိဳးစားအသက္ရွင္မယ္
ကမၻာေျမရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မိခင္ေတြ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔
ရွင္သန္လည္ပတ္သြားမယ့္ တို႕ကမၻာရယ္
ခ်စ္တဲ့ ေလာကႀကီးက အားလံုးရဲ႕ မိခင္
ခ်စ္တဲ့ ေလာကႀကီးအား အားလံုး ေက်းဇူးတင္
ကေလးမ်ားရဲ႕ ရိုးသားျခင္းနဲ႕ ပန္းမ်ားပြင့္တဲ့ ကမၻာ
အၿမဲတမ္း လွပ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမွာပါ
လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ
သာယာတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ စစ္မက္မ်ား မလိုဘူး
ေနထိုင္ရာ ေဒသနဲ႔ အသားအေရာင္ေတြ မတူလည္းဘဲ
ရင္ခုန္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားက တစ္ေရာင္တည္း♫ ♪ ♫ ♪......

(ေလာကၾကီးရဲ႕ ေမာင္းႏွင္အား-ထူးအိမ္သင္)

ဦးေမာင္ေမာင္ဝမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေခတၱျပန္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္လာလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လာ လည္ရာတြင္လည္း အလည္ အပတ္ႏွင့္အတူ ျပည္ တြင္း၌ အားနည္းေနသည့္ အဂၤလိပ္စာကို လူမ်ားစနစ္ တက် တတ္ေျမာက္သြားေစရန္ သင္ေပးခ်င္သည့္ ဆႏၵ ကလည္း ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနသည္။

ယင္းအတြက္ ေၾကာင့္ ျပန္ေရာက္ေရာက္လာၿပီးခ်င္း မနားဘဲ ဗိုလ္ တေထာင္၌ အဂၤလိပ္စာ ပညာဒါနကို ခ်က္ခ်င္းသင္ ေပးခဲ့သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ မႏၲေလးစသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ေရနံ ေခ်ာင္းၿမိဳ႕အေရာက္တြင္ ¤င္း၏ ပညာဒါန ပို႔ခ်မႈကို ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရသည္။ ထို႔ အျပင္ ညတြင္းခ်င္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ေန၍ ရန္ကုန္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံလိုက္ရၿပီး စာသင္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ကုိ ေပးျခင္းခံလိုက္ရသည္။ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕မွ ညတြင္းခ်င္း ထြက္ခြာစဥ္ ၄င္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရကာ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

►အခြင့္မရိွဘဲ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးမႈက ဥပေဒခ်ဳိးေ ဖာက္ တဲ့ အလုပ္လို႔ ေရနံေခ်ာင္း လဝကက ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး အခုအေမရိကန္ကုိ ျပန္ပို႔ေတာ့မယ္။ ဒီအေပၚ ဘာမ်ား တံု႔ျပန္ေျပာလိုပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေလးကို တုန္လႈပ္သြား တယ္။ အဲဒီလို မထင္ထားဘူး။ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပး တာက အျပစ္လားဗ်ာ။ ႏုိင္ငံေရးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါကို ပိတ္ပင္တာ က ဘယ္လို သေဘာနဲ႔လဲဆုိတာ ကာ ယကံရွင္ေတြပဲ ပိုသိမယ္လု႔ိ ထင္တယ္။ ဒါက သူတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံပဲ။ သူတုိ႔သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံ ျခားသား ျဖစ္သြားၿပီေလ။ ဒီေတာ့ ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲ။

►ဆရာလာတာက Social VISA နဲ႔ ဒီေတာ့ အလည္အ ပတ္ပဲ ရမယ္။ စီးပြားေရးလုပ္တာမ်ဳိးေတြေတာင္ အခြင့္ မရိွဘူး။ ဒါက ဒီႏုိင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တည္ၿမဲဥပေဒ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တဲ့ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ဆရာ့အေနနဲ႔ ျမန္မာမွာ ဒီလိုမ်ဳိး ဥပေဒေတြ ရိွတယ္ဆုိတာ ႀကိဳတင္ မေလ့လာ ထား ဘူးလား။

အမွန္ဝန္ခံရရင္ ကြၽန္ေတာ္ တကယ္ မသိဘူး။ ျမန္မာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ထိုင္းမွာေတာင္ Tour VISA နဲ႔ စာသင္တာေတြ လုပ္လို႔ရ တယ္ဗ်။ ဒီမွာ မရတာေ တာ့ကြၽန္ေတာ္လည္းမသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ေလ့လာမႈအပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ရိွသြားတာေပါ့ဗ်ာ။

►ေရနံေခ်ာင္း လဝကရဲ႕ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚကို ဆရာ့အေနနဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပတာမ်ဳိးေတြေရာ လုပ္ခဲ့လား။

ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ခဲ့တာေပါ့။ မရလုိ႔ပဲ အေမရိကန္ ကို ျပန္ရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ ပထမ ရွင္းျပေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ခုအဂၤလိပ္စာ လာပို႔ခ်သင္ၾကားေပးတာက အရင္က ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူး တယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ တစ္ခုခု ေပးခ်င္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အခေၾကးေငြနဲ႔ စာသင္စား တာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ရွင္းျပခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပတ္ျပတ္သားသားပါ။ အခမဲ့တာေရာ၊ အခမမဲ့တာေရာ ဘာနဲ႔မွ သင္ေပးလို႔ မရပါဘူးတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္လည္း လက္ေလွ်ာ့လိုက္ပါတယ္။

►အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္က ပီပီျပင္ျပင္ တိတိက်က်နဲ႔ကို ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတယ္။ အခုအစိုးရလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ အထူး သျဖင့္ အတုိက္အခံ လုပ္သူေတြအေပၚကိုေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေတြကို ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးတဲ့ ဆရာ့အေန နဲ႔ ငါမ်ားျပန္လာရင္ ငါ့ကိုတစ္ခုခုမ်ား လုပ္မလားဆုိ တဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ဒီကိုမလာခင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား။

မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး။ကြၽန္ေတာ္ယံုခဲ့တယ္။ အခု အစိုးရ ရဲ႕ သမၼတကို၊ သူေျပာခဲ့တယ္ေလဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္က ေန ထြက္ခြာသြားတဲ့ အသိပညာရွင္ေတြ၊ အတတ္ပညာ ရွင္ေတြ ျပန္လာပါဆုိၿပီးေတာ့ ေခၚသံေတြကိုေပါ့ဗ်ာ။ ယံုတဲ့လူေတြလည္း ျပန္လာၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္လည္း ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္လာ တာက ေခတၱ လာေလ့လာတာပါ။ မွန္မမွန္ကိုေပါ့။ အခုေတာ့ လက္ေတြ႕ ျမင္ရပါၿပီ။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ တျခားစီပါပဲ။ ဒါကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။

►ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ဝမ္းအေနနဲ႔ စစ လာခ်ိန္တုန္းက ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ေနာ္။ကြၽန္ေတာ္ကျမန္မာႏုိင္ငံက ဥပေဒ ေတြကုိ ေလးစားလိုက္နာမယ္ ဆိုၿပီး၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးကိုေတာင္ ဝင္မေျပာဘူးလို႔ ဆုိထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ အခုဟာက ႏိုင္ငံေရးအစား ပညာဒါနေၾကာင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ရတဲ့အေပၚ ဘယ္ လို ခံစားရလဲ။

စိတ္ထဲ မေကာင္းဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ပါတီစဲြမရိွ ဘူး။ လူမ်ဳိးစဲြမရိွဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ကို သင္ယူေနတဲ့ သူ ေတြထဲမွာ တပ္မေတာ္သား အခ်ဳိ႕ေတာင္ ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီလိုဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္သေဘာထားကို သိေလာက္ပါၿပီ။ စာသင္ေပးတာကုိ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ တယ္လို႔ သံုးႏႈန္း တယ္ ဆုိတဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ႏိႈင္းျပစရာ စကားလံုးမရိွဘူး။

►ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္နဲ႔ ဝက္ဘ္ ဆုိက္ဖြင့္ထားတာေတြ ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ ရိွလား။

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ ေတြ ေလ့လာလို သူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ အၿမဲတမ္းလမ္းဖြင့္ေပးထား ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ေနတုန္းကလည္း ေန႔စဥ္ အၿမဲမျပတ္ ကြၽန္ေတာ္ သင္ခန္းစာေတြကို ပို႔ခ်ေပးေန ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအဂၤလိပ္ စာကြၽမ္းက်င္ေစခ်င္တယ္။

►ဒီ့အတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲဲ႕ အေျခအေနေတြ သံုး သပ္ေပးပါ။

ကြၽန္ေတာ္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္မေျပာဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း ေျပာခြင့္မေပးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္အရေဝဖန္ခြင့္ရိွတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ကို ခုျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးတာက မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊလို႔ သိရတယ္။ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊက သမၼတ ရဲ႕ အခြင့္အာ ဏာကို ရရိွထားပါသလား။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဥပေဒအရ ႏွင္ထုတ္ခြင့္ရိွတာက သမၼတပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

►ဆရာ့ကို တစ္ခု ထပ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဆရာက အခု အလည္အပတ္ ဗီဇာနဲ႔လာတယ္။ တခ်ဳိ႕အလည္အပတ္ ဗီဇာနဲ႔လာတဲ့ တ႐ုတ္အခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ေန တာမ်ဳိးေတြရိွတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနံကုမၸဏီ ေတြမွာလို႔ သိရတယ္။ စီးပြားေရးဗီဇာနဲ႔ မလာဘဲအလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြ ထဲမွာမွ ဆရာက ႏွင္ထုတ္ခံလိုက္ ရေတာ့ ဒီအေပၚ ဘာေျပာလိုပါသလဲ။

ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြက္ၿပီး မလုပ္ပါနဲ႔ လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

►ဟုတ္ကဲ့ ခုလို ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မင္းသုေအာင္ ေမးၿမန္းသည္။

Credit : Popular


ေထြေထြထူးထူးေျပာျပစရာကိုမလိုတာပါ၊
ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္
သူက ေက်ာ္ျမင့္လြင္ ေလ။

ေထြေထြထူးထူးေျပာျပစရာကိုမလိုတာပါ၊
ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့
သူ႔သီခ်င္းေတြကို အားလံုးျမတ္ႏိုးၾကလို႔ေပါ့။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္တယ္၊
အခုအစီအစဥ္က ကိုငွက္အေၾကာင္းကို
သူအရမ္းခ်စ္ရတဲ့ သူ႔ကိုအရမ္းခ်စ္တဲ့
ကိုငွက္ရဲ႕ မိခင္ကိုယ္တိုင္က
လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးနဲ႔ ျပန္ေျပာျပခဲ့တာပါ။

ေမးျမန္း႐ိုက္ကူးေနရင္းနဲ႔ကို
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။
ကိုငွက္ ကိုမေမ႔ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့
ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ေအာင္ၾကည့္ၾကည့္ပါလို႔။

ၾကည့္ၿပီးရင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ
ေမ႔လို႔ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

(၁၄.၈.၂၀၁၄) ၾကာသပေတးေန႔မွာDVB Entertainment ကေနထုတ္လႊင့္တင္ဆက္
ေပးလိုက္ပါတယ္။

တင္ဆက္ - သီတာ
႐ိုက္ကူး - ၀င္းေက်ာ္သူ၊ ေအာင္သူမ်ဳိး၀င္း
တည္းျဖတ္ - ၀င္းေက်ာ္သူ

ဘရာဇီးသမၼတေလာင္း Eduardo Campos ဟာ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ေရးခရီးစဥ္နဲ႔ Santos ၿမိဳ႕ကိုအသြား ေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ေလယာဥ္ေပၚပါသူ တျခားခရီးသည္ ၄ ဦးနဲ႔ ေလယာဥ္မႉး ႏွစ္ဦးတို႔လည္း ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Rio de Janeiro ၿမိဳ႕ကေန Santos ၿမိဳ႕ကိုအသြား ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးမႈေၾကာင့္ Santos ၿမိဳ႕ လူေနအိမ္ေတြေပၚ ပ်က္က်ခဲ့လုိ႔ ေနအိမ္ ၁၀ လံုးလည္း ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ ၆ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဘရာဇီးေလတပ္က ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ဘရာဇီးသမၼတ Dilma Rousseff က သမၼတေလာင္း Eduardo Campos ေသဆံုးခဲ့မႈအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ ၃ ရက္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕မဲဆြယ္ပဲြအစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ သမၼတေလာင္း Eduardo Campos ဟာ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံရွိတဲ့ မိသားစုက ဆင္းသက္လာၿပီး ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက Pernambuco ျပည္နယ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Campos ရဲ႕ မိသားစုဟာ ၁၉၆၄ ကေန ၁၉၈၅ ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးစစ္အစိုးရကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ သူ႔ရဲ႕ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမွာ လက္ရွိသမၼတ Rousseff ရဲ႕ အလုပ္သမားပါတီကို စိန္ေခၚႏိုင္မယ့္ ေရပန္းအစားဆံုးပါတီလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

သူေသဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ဘရာဇီးသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ အေနအထား လံုး၀ေျပာင္းလဲသြားတယ္လို႔ ဘရာဇီးႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

DVB

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ယိမ္းယိုင္ေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအား လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီက လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနေသာ က႑အသီးသီးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္မည့္ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ဩဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို လာမယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ တရားစီရင္ေရးက႑ စတဲ့က႑အသီးသီးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့နည္းပုံေတြ၊ ေလ်ာ့နည္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ၊ ျပဳျပင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ထည့္သြင္းတင္ျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြကို ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ျပထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ အခုလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကာလမွာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး ေကာ္မတီဝင္ေတြကို ခ်ျပမယ္။ သူတို႔ေတြအားလုံး လက္ခံအတည္ျပဳရင္ လႊတ္ေတာ္တင္မယ္” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေစာေဝက “ကြ်န္မတို႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္ကေတာ့ အစီရင္ခံစာအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာအတြက္ EU ကအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမသိရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ ျပန္လည္စတင္ဖြယ္ရွိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “ဥပေဒ အခ်ဳိ႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ နစ္နာမႈရွိျခင္း၊ ျပည္သူ႔ရဲအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ လူသတ္မႈ၊ ေထာင္ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ားအား မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ တရားခံကို တိတိက်က်မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ တရား႐ုံးတြင္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာေစာင့္ထိန္းရန္လိုျခင္း၊ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ အဂတိတရားေလးပါး ကင္းစြာျဖင့္ လုပ္ရန္လိုျခင္း၊ ဥပေဒက်င့္ထုံး မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ေပ်ာ့ကြက္၊ ဟာကြက္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လိုရာဆြဲ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားမျပဳရန္ လိုအပ္ေနျခင္း၊ အခ်ဳိ႕တရား႐ုံးမ်ားသည္ အမႈစစ္ေဆးျခင္း၊ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔တြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ လက္ရွိတရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း” ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ဆိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုၿပီး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဗဟိုမွျပဳျပင္မႈမ်ား၊ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား လမ္းၫႊန္ေျပာၾကား ေနေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရာစုထက္ဝက္ေက်ာ္ စြဲကပ္ေနေသာ အေလ့အက်င့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ မေပ်ာက္မပ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္လိုေၾကာင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။
Eleven media group-

တိုင္းျပည္က မြဲတယ္။ အစိုးရနဲ႕ ဥပေဒ အထက္က သူခိုးမ်ားက ခ်မ္းသာတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြ ငတ္တယ္။ ျပည္ပထြက္ ကၽြန္ခံၾကရတယ္။ ဒါကို သံရံုးဆိုတဲ့ အခြင့္ထူးခံေတြက ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ အခက္ၾကံဳေနခ်ိန္မွာ လစ္လ်ဴရႈထားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား သံရံုးေတြကို ၀န္ထမ္း အျဖစ္ ပို႕မယ္ဆိုရင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကင္းမဲ့ေသာသူ၊ တကိုယ္ေကာင္းသမား၊ ဖက္ဆစ္ အလိုေတာ္ရိ စိတ္ဓါတ္၊ တာ၀န္မဲ့စိတ္ဓါတ္ ရွိသူေတြကို မပို႕သင့္ သလို ယေန႕ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္ပပို႕ကုန္ အျဖစ္ အိမ္ေဖၚနဲ႕ အေထြေထြ လုပ္သား ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြန္ ျမန္မာေတြ အျဖစ္ သိန္းသန္းခ်ီျပီး ျဖစ္ေပၚေနတာကို အျပင္းအထန္ ရွက္တတ္ျပီး ရုန္းထြက္ လြန္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ျပီလို႕ သံုးသပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕ ဘက္ေတာ္သား
ေနမ်ိဳးဇင္

ဇာဂနာ ကိုယ္တိုင္ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ညႊန္း ေရးသားထားသည့္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကို အေျခခံ ထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္းကို ႐ိုက္ကူး ပံုေဖာ္ခိုင္းမည္ဟု ဇာဂနာ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

" ဒီကားကို လုပ္ခ်င္တာ ၾကာၿပီ ။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ပထမဆံုး ေထာင္က ထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကတည္းက လုပ္ခ်င္တာ ။က်ိတ္က်ိတ္ က်ိတ္ၿပီး စုေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ ။ ဖမ္းတိုင္း ဖမ္းတိုင္း ဖြက္ရတာ ခဏခဏပဲ ။ ၾကံစည္ခဲ့တာ ၾကာခဲ့ၿပီေလ။ အခုေတာ စလုပ္ျဖစ္ ၿပီေပါ့ ။ ဒါကို အေျခခံ အက်ဆံုး ဇာတ္လမ္းနဲ႔ ဇာတ္ညႊန္း ေရးေနတယ္" ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ယင္း ဇာတ္ကားကို ၈၈ အေရးေတာ္ပံု ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္ထဲ ေရာက္ၾကျခင္းမ်ား၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာထဲ ေရာက္ၾကပံုမ်ားႏွင့္ ေတာထဲတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၈၈ အေရးေတာ္ပံု ၂၅ႏွစ္ျပည့္ ၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျပန္လည္ ဆံုစည္း ၾကပံုမ်ားကို အေျခ ခံကာ၂၅ႏွစ္စာ စုစည္းၿပီး ႐ိုက္ကူး ပံုေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

" ေတာထဲက အေၾကာင္းေတြလည္း ပါခ်င္တယ္ ။ၿမိဳ႕ေပၚက အေၾကာင္းေတြ ပါခ်င္တယ္။ႏိုင္ငံျခားက အေၾကာင္းေတြ ပါခ်င္တယ္။ အဲတာေတြ အကုန္လံုး ဆိုေတာ့ တိတိက်က်ေလး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဇာတ္လမ္း ၊ ဇာတ္ညႊန္း အတြက္ကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေတာ့ အခ်ိန္ယူဖို႔ လုပ္ထားပါတယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္ ။

၈၈ အေရးေတာ္ပံု ဇာတ္ကား အတြက္ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ညႊန္းကို တိမ္ထူအိပ္မက္ ဟု ယာယီ နာမည္ ေပးထားၿပီး စံုနံ႕သာ မဂၢဇင္းတြင္ ၾသဂုတ္လက စတင္ကာ အခန္းဆက္ ဝတၳဳရွည္ သေဘာမ်ိဳး စတင္ ေဖာ္ျပေနၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေန႔တြင္ ဇာတ္ညႊန္း ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းဇာတ္ကား အတြက္ သီခ်င္းမ်ား ၊ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားကို မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ အတူ ျပင္ဆင္ လ်က္ ရွိသည္။

ယင္း ဇာတ္ကားတြင္ ဇာဂနာ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာထဲတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း ၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ ေဒါက္တာ အန္ဒရူး တို႔ကို ေမးျမန္းၿပီး ၎တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ထည့္သြင္း ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္သည္။

ဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္မည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို တစ္ဦးတည္း အဓိက မထားပဲ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ၾက မည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ေနရာေပးကာ ႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုဇာတ္ကားျဖင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္းက " ဦးသူရ အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ႐ိုက္ခိုင္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ရွိတဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ဝမ္းသာရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ ဒီကား ႐ိုက္ဖို႔ အတြက္ ဆႏၵအျပည့္အဝ ရွိတယ္။ ဦးသူရ ဇာတ္လမ္း ၿပီးသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကား အတြက္ကို တိုင္ပင္ၿပီး စတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရမွာေပါ့ ။ အခု ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္ ႐ိုက္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြက ႐ိုက္ေနက် ပံုစံကေန ခြဲထြက္ ၿပီး ႐ိုက္ကူး ေနတာ ဆိုေတာ့ ဒီဇာတ္ကား ကလဲ ကြ်န္ေတာ့ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုပါပဲ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းဇာတ္ကားကို ဇာတ္လမ္း ၊ ဇာတ္ညႊန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အျဖစ္ ႐ိုက္ကူးရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္း ရွွည္သြားပါက ဇာတ္လမ္းတြဲ အျဖစ္ ႐ိုက္ကူး သြားမည္ ျဖစ္သည္။

mizzimaburmese

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ေရေအာက္တြင္နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေပၚရွိ သေဘၤာပ်က္တစ္စီးအားေတြ႕ၿပီဟုဆုိသည္မွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ေခါင္းေလာင္းနစ္ျမဳပ္ေနသည္ဟုယူဆရသည့္အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မွဦး၀င္းျမင့္က ၾသဂုတ္ ၁၃ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ The Daily Eleven သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကုိ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွစတင္ကာ ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ရွာေဖြရာတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအေပၚရွိ သေဘၤာပ်က္အားေတြ႕ရွိၿပီး ႏႈန္းမ်ား စတင္ဖယ္ရွားေနၿပီဟု ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေခါင္းေလာင္းႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည္ဟုယူဆရသည့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တစ္၀ိုက္တြင္ သေဘၤာပ်က္မ်ားစြာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ဦး၀င္းျမင့္က "ဒီေန႔အထိ ေခါင္းေလာင္းရွာေဖြမႈက အခက္အခဲမရွိေသးပါဘူး။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ။ ေခါင္းေလာင္းေပၚက သေဘၤာပ်က္ႀကီးေတြ႕တယ္ဆုိတာက သေဘၤာပ်က္ေတြက ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွာ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အရင္အေခါက္ေတြရွာတုန္းကလည္း ေတြ႕ပါတယ္။ ဒီေန႔ရွာေဖြေရးလုပ္တဲ့သေဘၤာေတြကိုေတာ့ ေနရာေရႊ႕ထားပါတယ္။ ျမစ္ၾကမ္းျပင္က သဲေတြစုပ္ထုတ္တာေတာ့ ဒီေန႔မလုပ္ေသးပါဘူး" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ေခါင္းေလာင္းႀကီးေတြ႕ရွိျခင္း မေတြ႕ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က အတိအက်ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးဘဲ မၾကာမီသိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ေခါင္းေလာင္းကိုေတြ႕ၿပီလား မေတြ႔ေသးဘူးလားဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ အခုဘာမွမေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ မၾကာခင္ အားလံုးသိၾကရမွာပါ။ ဒီေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္ၾကမွာပါ" ဟု ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွာေဖြမႈကို စိတ္၀င္စားေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးေက်ာ္စိန္က "ေခါင္းေလာင္းႀကီးကိုျပန္ဆယ္မယ့္အသံၾကားကတည္းက ကြၽန္ေတာ္စိတ္၀င္စားေနတာ။ သတင္းစာေတြဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း အဲ့ဒီေခါင္းေလာင္းသတင္းကို ေစာင့္ၿပီးဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာေရးထားတာက ေခါင္းေလာင္းႀကီးေပၚမွာရွိတဲ့ သေဘၤာပ်က္ႀကီးကိုေတြ႕ၿပီလို႔ ေရးထားေတာ့ ေခါင္းေလာင္းကိုေတြ႕တဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ပိုစိတ္၀င္စားသြားတယ္။ လူကိုယ္တိုင္လည္း ႏွစ္ေခါက္သြားၾကည့္ၿပီးပါၿပီ။ ဒီေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္းကို စာေတြထဲမွာပဲဖတ္ဖူးေတာ့ အျပင္မွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ျမင္ဖူးခ်င္တယ္" ဟုဆိုသည္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးမွာ အေလးခ်ိန္ ပိႆာ ၁ ၈၀၀၀၀၊ တန္ခ်ိန္ ၂၉၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၈၅ ခုႏွစ္က မြန္ရွင္ဘုရင္ ဓမၼေစတီမင္းက သြန္းလုပ္ခဲ့ကာ ေရႊတိဂုံေစတီအေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္၌ ၁၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရသိရွိရကာ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသည္။

အဆုိပါဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိဆယ္ယူရရွိခဲ့ပါက ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးေခါင္းေလာင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး လက္ရွိကမၻာ့အႀကီးဆုံးေခါင္းေလာင္းမွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ ၁၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ သြန္းလုပ္ေသာ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ဇာကုိလုိေကာေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ထဲရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ရွာေဖြေနသည့္ သေဘၤာႀကီးကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ေ၀လင္းေအာင္)
Eleven Media Group

ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၀)၊ အမွတ္ (၃၁)။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ မိေက်ာင္းကန္ေျမယာ ကိစၥေျဖရွင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္လံုၿခံဳ ေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ဝင္းက ရန္ကုန္တုိင္းမ္သုိ႔ ေျပာသည္။

မိေက်ာင္းကန္ေျမယာရရွိရန္ သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ ေတာင္းဆုိေနမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄င္းက ''ဘာမွ ကုိ လုပ္ေပးစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။သူတုိ႔ကုိ ခဏခဏရွင္းေပးတာပဲ''ဟု ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သဃၤန္းကြၽန္းမိေက်ာင္းကန္အပုိင္း(၁၊၂၊၃) ျပည္သူ မ်ားက သိမ္းဆည္းခံေျမယာျပန္လည္ရရွိရန္ တတိယအ ႀကိမ္ေျမာက္သပိတ္စခန္းကုိ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မတ္ ၂၄ရက္မွစ တင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ ေဘးတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ခဲ့သည္။ မတ္ ၃ဝရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ အင္အားသုံးေျဖရွင္း ခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သႀကၤန္ကာလမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ေျမယာသိမ္းဆည္းသူ မ်ားကုိ က်ိန္စာတုိက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္၊၊
မိေက်ာင္းကန္ေျမယာ ျပန္လည္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ သူ မေနႏြယ္သန္းက ''ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြက တာဝန္မဲ့တဲ့စကားေတာ့ မေျပာသင့္ဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပး ရမွာေလ။ သူတုိ႔ကျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြေလ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပဲဟု''ေျပာသည္၊၊

မိေက်ာင္းကန္ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္ဝင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးသိန္းၫြန္႔ႏွင့္ သပိတ္ဦးေဆာင္သူဦးစိန္သန္းအပါ အဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တပ္စည္ပင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေတြဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ သပိတ္စခန္းဖြင့္သူမ်ား က ၄င္းတုိ႔၏ေျမယာရရွိေရးကုိ ဦးစားေပးေတာင္းဆုိမႈ မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရသည္။
သပိတ္စခန္းဦးေဆာင္သူ ဦးစိန္သန္းကုိ ပန္းဘဲတန္း၊ ဗဟန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ လသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပုဒ္မ၁၈ ျဖင့္လည္းေကာင္း စည္ပင္ဥပေဒ ၆၈ ျဖင္႔လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားျခင္းကုိ ခံထားရလ်က္ရွိသည္၊၊

Yangon Media Group

ကမၻာေပၚမွာဗုဒၶဘုရားပုထိုးေစတီေတြ တစုတေ၀းတည္း အမ်ားအျပားတည္ရွိေနတဲ့ ေနရာေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ ပုဂံကိုခံစားမႈမ်ဳိးစံု သယ္ပိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုလာခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ ေတာက္ပလင္းလက္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြထဲကတဆင့္ ခံစားဖို႔ထက္ ဘုရားပုထိုးေတြကိုအနီးကပ္ အကုန္အစင္ေတြ႔ျမင္လိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵတခုလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ ညီညာ ျပန္႔ျပဴးတဲ့ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ေပၚမွာ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိေနတဲ့ အသက္႐ွဴမွား ေလာက္ဖြယ္ ဘုရားပုထိုး ျမင္ကြင္းက်ယ္ႀကီးကို ျမင္လုိက္ရတယ္ဆိုရင္ပဲ ကေမၻာဒီးယားမွာ ရဟတ္ယာဥ္စီးတုန္းက အေပၚစီးက ျမင္ခဲ့ရတဲ့ “အန္ေကာ၀ပ္”ဘုရားပုထိုး အစုအေ၀းႀကီးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခံစားလိုက္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ပ်က္စိတ္ထိခိုက္စရာေျမျပင္ေပၚက ျမင္ကြင္းေတြြကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ေလယာဥ္ဆိုက္လုဆိုက္ခင္မွာေတာ့ မဂၤလာေစတီပုထိုးေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ဖူးနားမွာ မွိန္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ညေနခင္းေနလံုးႀကီးျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆင္းေနၿပီး အနီရင့္နဲ႔ ပုစြန္ဆီေရာင္အေသြးေတြ ျဖာက်ေနတဲ့ေအာက္မွာ ဘုရားပုထိုး ေစတီရာေပါင္းမ်ားစြာကို ပန္းခ်ီကားသဖြယ္ေတြ႕ရတဲ့ ေန၀င္ခါနီး ျမင္ကြင္း ကို ခပ္ျမန္ျမန္ ခံစားလိုက္ရတယ္။

“သိပ္ကိုႀကီးက်ယ္၊ သိပ္ကိုလွပတာပဲ”လို႔ ရည္မြန္ေၾကာ့ရွင္းတဲ့ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသမီးတဦးက စတီးလက္ရန္းကို တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ရင္း ျပင္သစ္လို တီးတိုးေျပာလိုက္တယ္။
ပုဂံရဲ႕သိမ္ေမြ႕တဲ့ ေရွးေဟာင္းအႏုလက္ရာအလွအပေတြဟာ တစံုတရာ ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနေတြေအာက္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေရာက္ရွိေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အန္ေကာ၀ပ္ကိုဆိုရင္ ယူနက္စကိုကကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တည္ရွိရာေနရာတခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနတာေတြ ရွိတယ္။

ပုဂံမွာေတာ့ ယူနက္စကိုရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့မႈေတြဟာ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ရပ္စဲဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့တယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ပုဂံဘုရားပုထိုးေစတီေတြကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ယူနက္စကိုအေနနဲ႔ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္တခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမရွိဘဲ နဂိုအတိုင္း မြမ္းမံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတဲ့ အလုပ္ကို ယူနက္စကိုလို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းလက္ထဲ လႊဲအပ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ စိတ္မပါလက္မပါျဖစ္ေနျခင္းဟာ ေက်ာ္လႊားဖို႔အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ဧရာမအတားအဆီးတခုျဖစ္ခဲ့တယ္။

အခုအခါမွာ အာရွကေရွးေဟာင္းအႏုပညာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူေတြနဲ႔ ကမၻာတ၀န္းက ေရွးေဟာင္းအႏုပညာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူအမ်ားအျပားဟာ ပုဂံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အထူးပဲစိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဆီမွာ က်ယ္ေျပာတဲ့ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ သူတို႔အၾကား ကူးလူး ဆက္ဆံမႈေတြကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔စီစဥ္ေနတဲ့ အရိပ္လကၡဏာေတြ မေတြ႕ရဘူး။ အမွန္စင္စစ္ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမမွာ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာ ေရွးလက္ရာေတြ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လွစ္မႈကို ထိခိုက္ေစတဲ့အျပင္ ဒီထက္ပိုၿပီး ပုဂံရဲ႕ အနာဂတ္အေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ့ အရိပ္လကၡဏာေတြ ထင္ထင္ ရွားရွား ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။

ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမရွိဘဲ နဂိုအတိုင္းမြမ္းမံျပင္ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အသိအျမင္ ဗဟုသုတနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြမရွိဘဲ အလြဲလြဲအမွားမွား ၫႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက စိတ္ပ်က္ညည္းညဴခဲ့ၾကပါတယ္။

မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈေတြကေတာ့ ေရွးေဟာင္းအုတ္ပံုအၿပိဳအပ်က္ေတြရဲ႕ထိပ္မွာ ဘီစကြတ္ခ်ပ္ေတြ ငယ္စဥ္ႀကီးလိုက္ ဆင့္ထပ္ထားသလို ဒီဇိုင္းသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းနံရံေဆးေရးပန္းခ်ီပံုေတြေပၚ ထံုးျဖဴသုတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႔အတြက္ ေရခ်ဳိးခန္းသံုးေႂကြျပားေတြနဲ႔ တျခားေဆာက္လုပ္ ေရးပစၥည္းအတုေတြကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ဘုရားေစတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ထိပ္မွာဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ ေခတ္သစ္အထြတ္ေတြ၊ အဆင့္ေတြ တပ္ဆင္ျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္ေတြကို ဘုရားအို ဘုရားပ်က္တခုခ်င္းစီအလုိက္ တာ၀န္ယူေစၿပီး မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခိုင္းတာဟာလည္း စစ္မွန္မႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လႊမ္းၿခံဳၿပီးျမင္ရတဲ့ ပုဂံဘုရားပုထိုးေတြရဲ႕ လွပမႈကေတာ့ အခုအထိ မ်က္စိပသာဒျဖစ္စရာေကာင္းတုန္းပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဧည့္သည္ အမ်ားစုက ဘုရားပုထိုးေတြရဲ႕ အျပစ္အနာအဆာေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနေတြကို လံုး၀သတိမျပဳမိၾကပါဘူး။

ရန္ကုန္ကေနပ်ံသန္းလာတဲ့ ပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ အေနာက္ဘက္ကိုေစာင္းေကြ႕လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပုဂံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖ်တ္ခနဲျမင္လိုက္ရၿပီး ေခ်ာကလက္ေရာင္ထေနတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးက ျမင္ကြင္းထဲကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေရွးအက်ဆံုးဘုရားေစတီေတြဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကမ္း နဲ႔ အနီးဆံုးမွာတည္ရွိေနၾကတယ္။ တခါက က်ံဳးပတ္ပတ္လည္၀ိုင္းၿပီး အခုအခါမွာ တစစီက်ဳိးပဲ့ေနတဲ့ အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုးႀကီးသာရွိေတာ့တဲ့ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း ဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္တဲ့ ကူးတို႔သေဘၤာေတြနဲ႔ ကုန္တင္သေဘၤာေတြ ဆိုက္ကပ္ရာဆိပ္ကမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံေနတယ္။ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာတည္းခိုးခေစ်းႀကီးတဲ့ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ အလယ္အလတ္နဲ႔ အဆင့္နိမ့္ တည္းခိုခန္းေတြ ကြက္တိကြက္က်ား ေတြ႕ရတယ္။ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ႀကီးေတြရဲ႕ အနီးနားတ၀ိုက္မွာသာ စားေသာက္ဆိုင္ အခ်ဳိ႕ ရွိတယ္။ ဧည့္သည္အလာနည္းတဲ့ ေႏြရာသီမို႔လို႔ပဲလားမသိ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အုပ္စုေတြ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ ေတြ႕ရတယ္။

ေလဆိပ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ငွားစီးတဲ့ တကၠစီကားဒ႐ိုင္ဘာေမာင္စံလွ ဆီကေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သင္ယူလိုက္ရတယ္။ ေလဆိပ္ကေနၿမိဳ႕ထဲကို ကားငွားမယ္ဆိုရင္ (၁၄) ေဒၚလာတဲ့။ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန နယ္ေျမကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕တကၠစီကိုငွားမယ္ဆိုရင္ တေန႔လံုးစာေဒၚလာ (၂၀) နဲ႔ ႀကိဳတင္ငွားလို႔ရတယ္တဲ့။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအေနနဲ႔ စက္ဘီးငွားမယ္ဆိုရင္ တရက္ (၅) ေဒၚလာဒါမွမဟုတ္ ျမင္းလွည္း ငွားစီးမယ္ဆိုရင္ တရက္ (၇) ေဒၚလာတဲ့။ ေအာင္မဂၤလာဟုိတယ္မွာ ေရေႏြးနဲ႔ ေရခ်ဳိးလို႔ရၿပီး ေလေအးေပးစက္နဲ႔ ေရခဲေသတၱာပါတဲ့ ေစ်းသက္သာတဲ့ အခန္းဆိုရင္ တရက္ (၁၅) ေဒၚလာတဲ့။

မြန္းမလြဲခင္ အခ်ိန္ေလးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖုန္တေထာင္း ေထာင္းထေနတဲ့ လွည္းလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြ ျဖစ္ေနၾကၿပီး လမ္းဟုိဘက္ဒီဘက္ကိုလြန္းထိုးေနတယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ ေဒသခံေတာင္သူ (အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု) စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း ေနတဲ့ ၀ါခင္း၊ ႏွမ္းခင္း၊ ေျပာင္းဖူးခင္းစိမ္းစိမ္းေတြကို ျဖတ္လာခဲ့ရတယ္။

ဂူဘုရားငယ္ေလးေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ၀န္းရံေနတဲ့ ဂူဘုရားႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ေပၚမွာတရိပ္ရိပ္နဲ႔ ဘြားကနဲဘြားကနဲ ေပၚေပၚလာတယ္။ ၇၀ ျပည့္လြန္ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ မတူးေဖာ္ရေသးတဲ့ေနရာေပါင္း (၂၂၃၀) ကို ရွင္းလင္းလိုက္တဲ့အခါ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဂူူဘုရား (၉၁၁) ဆူ ေတြ႕ရ တယ္။ အဲဒီဂူဘုရားေတြထဲက (၃၄၇) ဆူမွာနံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ေတြကို အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႕ရတယ္။ ပုထိုးဘုရား (၅၂၄) ဆူ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၄၁၅) ေက်ာင္းနဲ႔ အိမ္ပံုစံေတြ၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ သိမ္ေတြ၊ ၿပိဳလဲၿပီး ေျမေတြဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ အေဆာက္အဦေတြ အပါအ၀င္ အျခားအေဆာက္အဦ (၃၁) ခုကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။

ပိုႀကီးတဲ့ ဂူဘုရားအစုအေ၀းေတြအားလံုးမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ ေလွ်ာက္ၾကည့္ဖို႔ပန္းခ်ီကားေတြ၊ ယြန္းထည္ေတြ၊ ဘုရားဆင္းတုေတြ၊ ပုဂံရဲ႕ေနရာစံုက ေစတီပုထိုးဂူဘုရားေတြရဲ့ ဓာတ္ပံုပို႔စကတ္ေတြကိုေရာင္းတဲ့ ပ်ံက်ေစ်းတန္းတခုစီရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာအလုပ္အကိုင္အလြန္ရွားပါးၿပီး ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုးေစ်းသည္ေတြ၊ လက္ေပြ႕ေရာင္းတဲ့ ကေလးေစ်းသည္ ေတြဟာ ခက္ခက္ခဲခဲအသက္ေမြးေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။

ပုဂံရဲ႕ေစတီပုထိုးဂူဘုရားေတြအႏွံ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြကို လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ တကၠစီဒ႐ိုင္ဘာေတြနဲ႔ ျမင္းလွည္းေမာင္းသူေတြဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြဆီက ၀င္ေငြေတြရၾကလို႔ အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ဘုရားေစတီေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ သတိထားၿပီး ေျပာၾကဆိုၾကတယ္။

ပုဂံကိုလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈတာ ႏွစ္ရက္ျပည့္တဲ့အဆံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္လာတဲ့ ကားဒါ႐ိုက္ဘာစံလွက “စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ေတြအားလံုးကိုစစ္တပ္ကထိန္းခ်ဳပ္ထားတာပဲ”လို႔ ေျပာတယ္။ ရတဲ့ ပိုက္ဆံအမ်ားစုက ျပန္ကုန္တာပါပဲ။ စုမိတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္တပ္မေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း တစံုတရာေျပာဆိုမိရင္ အင္မတန္အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ အရာရာဆံုး႐ံႈး သြားႏိုင္ပါတယ္လို႔ သူကဆက္ေျပာတယ္။

ျမန္မာျပည္က ဆင္းရဲသားအမ်ားစုလိုပဲ စံလွဟာ တေနကုန္ ကြမ္းေသြးေတြ တပ်စ္ပ်စ္ေထြးေနတာေတြ႕ရတယ္။ သူကားေမာင္းေနခ်ိန္မွာ အိပ္မငိုက္ေအာင္လို႔ ပါးစပ္ထဲကိုကြမ္းတရာၿပီး တရာထည့္ၿပီး ၀ါးေနေတာ့ သူေျပာတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို နားလည္ဖို႔ပိုခက္လာတယ္။
ေနာက္ဆံုးေန႔က်ေတာ့ သူက “ခင္ဗ်ား ကြန္ပ်ဴတာေတြအေၾကာင္း နားလည္လား”လို႔ ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ တက္ေနလို႔တဲ့။
စံလွက ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူ႔အိမ္လိုက္လည္ဖို႔ဖိတ္တယ္။ အဲဒီအိမ္မွာ သူဟာ သူ႔အေဖနဲ႔ အေမ၊ ညီႏွစ္ေယာက္၊ ညီမတေယာက္အျပင္ ကေလး (၆) ေယာက္ (၇) ေယာက္ေလာက္နဲ႔အတူေနတာေတြ႕ရတယ္။ သူက သူဂုဏ္အယူဆံုးပစၥည္းျဖစ္တဲ့ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာတလံုးကိုတခ်က္ ေလာက္ၾကည့္ေပးဖို႔ေျပာတယ္။ သူ႔ကိုက်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာပံုေပၚတဲ့ ဂ်ာမန္ဧည့္သည္တဦးက မၾကာေသးခင္ကဘဲ ေပးခဲ့တာလို႔ ေျပာတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ အဲဒီဂ်ာမန္က စံလွကို ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ စကား ၀ွက္ (password) ေပးဖို႔ေမ့ခဲ့တယ္။ စကား၀ွက္မသိေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာက ကနဦးစ၀င္ဖို႔ကို တခ်ိန္လံုး ျငင္းဆန္ေနေတာ့တာေပါ့။

သူ႔အိမ္က (၅) ေပေလာက္ျမင့္တဲ့ ေျခတံတိုသစ္သားအိမ္ကေလးပါ။ အလယ္မွာအခန္းက်ယ္ႀကီးတခန္းနဲ႔ အခန္းငယ္ေလးႏွစ္ခန္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တံခါးေတြ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြမွာခန္းဆီးေတြ လိုက္ကာေတြ မရွိဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးကို အိမ္နီးနားခ်င္းအိမ္တအိမ္ကေန ၀ိုင္ယာႀကိဳးတေခ်ာင္းနဲ႔ သြယ္ထားတယ္။ အိမ္နံရံမွာသံမိႈေတြ ဗရပြေတြ႕ရၿပီး နံရံမွာခ်ိတ္ထားတဲ့ ကုတ္အက်ႌေတြဟာ တအိမ္သားလံုးပိုင္ဆိုင္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြကို ခင္းက်င္းျပသထားသလုိပါပဲ။
စံလွရဲ႕အိပ္မက္က တနည္းနည္းနဲ႔အင္တာနက္ခ်ိတ္ၿပီး ထူးေထြ ဆန္းျပားတဲ့ ျပင္ပကမၻာအေၾကာင္းကို ပိုသိခ်င္တာပါ။ သူ႔မွာကိုယ္ပိုင္ ကားမရွိဘူး။ သူကလူႀကီးတေယာက္ရဲ႕ကားကို ေမာင္းေပးတဲ့ ဒ႐ိုင္ဘာသာ ျဖစ္တယ္။ နက္ေမွာင္ေနတဲ့ ေရေႏြးၾကမ္းတခြက္ေသာက္ၿပီး ေဘးဘီကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကလက္ေဆာင္ရႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြအေပၚ ကေလးေတြ အာ႐ံုေရာက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ ရွပ္အက်ႌအိတ္ကပ္ထဲက ေစ်းေပါတဲ့ ေဘာပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းဆီကို ေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္ကိုဘယ္ေတာ့ ေတြ႕ေတြ႕ မၾကာခဏထပ္ထပ္ၿပီး သံၿပိဳင္ေအာ္ဟစ္ၾကတာဟာ လူႀကီးေတြနဲ႔ ကေလး ငယ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဂါထာမႏၱန္တခု ရြတ္ေနၾကသလိုပါပဲ။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွၾကလို႔သာ သူတို႔ ဒီလိုေအာ္ဟစ္ေတာင္းရမ္းေန ၾကတာပါ။ သူတို႔မွာေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္တခ်ဳိ႕ရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔ သိၾကပါတယ္။

လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားရာစုႀကီးဟာ အလုပ္အကိုင္နည္းနည္းပဲရွိၾကၿပီး နပ္မွန္ ႐ံုေလာက္သာစားၾကရတယ္။ တေန႔တေဒၚလာဆိုတာ မေသထမင္းမေသ ဟင္းနီးနီးစားေနရတဲ့ လူအမ်ားစုရဲ႕ဘ၀ေတြကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစတဲ့အထိ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္တယ္။ သူတို႔နဲ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေတြ႕ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္က စံလွရဲ႕မိသားစုကိုအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀တခုနဲ႔ အလွ်ံအပယ္ စားေသာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ တေန႔ေန႔မွာ စံလွဟာ အင္တာနက္ကိုေတာင္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ျခားနားတဲ့ဘ၀တခုကို ဖန္တီးႏိုင္ပါေစေၾကာင္း စကားလက္ေဆာင္ေတြပါးခဲ့တယ္။

ကားကို ျပန္ေမာင္းလာတဲ့အခါ ေပ (၂၀၀) အျမင့္ရွိၿပီးဖန္ထည္ေတြ၊ ကြန္ကရစ္ေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ကို ဘုရားေတြ ၾကားမွာ ေတြ႕ရတယ္။ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ အပန္းေျဖဟိုတယ္ အစုအေ၀းေတြနားမွာ ကပ္လ်က္ရွိေနတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ စီမံကိန္းတခုျဖစ္တဲ့ အဲဒီေမွ်ာ္စင္ဟာ ထူးဆန္းၿပီး သီးျခားကမၻာဆန္တဲ့ ျမင္ကြင္းတခုအျဖစ္ သိသာေပၚလြင္ ေနတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေလဆိပ္ႀကီးတခုက ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္စင္တခုနဲ႔ တူေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လမ္းကေနေကြ႕ၿပီး ဆင္းသြားရတဲ့ မနီးမေ၀းက (၁၈) က်င္းရွိတဲ့ ပုဂံအပန္းေျဖေဂါက္ကြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီေဂါက္ကြင္းကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အေစာပိုင္း ႏွစ္တခ်ဳိ႕မွာ ေရွးေဟာင္းသုေတသန နယ္ေျမကိုျဖတ္ၿပီး အေ၀းေျပးလမ္းမတခု ေဖာက္ လုပ္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ပုဂံကေန ျပန္လာတဲ့အခါ ပုဂံရဲ႕အနာဂတ္ဟာလမ္းဆံု လမ္းခြတခုမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈတခုပါလာခဲ့တယ္။ အ့ံဘနန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈတခု ေပၚေပါက္မလာခဲ့ရင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ယူနက္ စကိုအရာရွိေတြအေနနဲ႔ စစ္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈ တစံုတရာမရရွိခဲ့ရင္ ပုဂံရဲ႕အနာဂတ္ဟာ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကယူနက္စကိုရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈအႀကံေပး အရာရွိတဦးျဖစ္တဲ့ ဘန္ေကာက္႐ံုးခြဲက ရစ္ခ်တ္အိန္ဂ်ယ္ဟတ္ကေတာ့ ဘီဘီစီကို အခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပုဂံဟာသူ႔ရဲ႕အတိတ္က ခမ္းနား ထည္၀ါတဲ့ အႏုလက္ရာမွတ္တမ္းစစ္စစ္ေတြ နည္းသထက္ နည္းနည္း လာၿပီး ေပါက္တတ္ကရေတြ ေရးထားတဲ့ နားမလည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ စာအုပ္ႀကီးတအုပ္ ဖတ္ရသလုိအေနအထားမ်ဳိးကို ပိုမိုဆိုက္ေရာက္လာမယ့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္”လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
(Roy Hamric - Future of Myanmar temples worries Asian art conservationists ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

AGD ဘဏ္၏ ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ယခုအခ်ိန္ထိေရာင္းခ် ရေသးၿပီး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေရာင္းခ် မည္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ ျပင္ပထြက္႐ိုက္ခတ္ ေနေသာ သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္ ျပန္ လည္စဥ္းစားသြားရမည္ဟု အာရွစိမ္းလန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဥက္ၠ႒ ဦးေတဇက ေျပာ သည္။

AGD ဘဏ္၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အာဏာရွင္ေဟာင္းဦးေန၀င္း၏ ေျမးျဖစ္သူ ေက်ာ္န၀င္းမွ ၀ယ္ယူ ထားရွိၿပီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူသြား မည္ဟု ၎တို႔ဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း ထိုသို႔ ရွယ္ယာရာႏႈန္း မ်ားစြာေရာင္းခ်ျခင္းျပဳ၊ မျပဳကို သတ္မွတ္ ထားရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦးေတဇက ေျပာသည္။

“ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိပဲ ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ေရာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္ အခုျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကိစၥေတြေၾကာင့္ ျပန္စဥ္းစားရမယ္”ဟု ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ UMFCCI ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စံုညီအစည္းအေ၀းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာ စဥ္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ၎က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

AGD ဘဏ္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ အစု ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရျခင္းမွာ ၀င္ေရာက္လာ ေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အဆင္သင့္ရွိေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အတူ ထြက္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ သံသယျဖစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေထာက္အထားျဖင့္ တရား႐ံုးမွတဆင့္ ေျဖရွင္းဖို႔ကိုလည္း ၎င္းက တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။

မိုးမင္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


http://www.7daydaily.com/
တတိယလိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ံုး၀က္ဆိုက္ဘ္)

သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည့္ ဂါထာကို မန္းမႈတ္ကာ သမၼတအိမ္ေတာ္ေပၚ တက္လာခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎၏ လက္က်န္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ တတိယလႈိင္းလႈပ္ရွားမႈဟုဆုိကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လုိက္သည္။ သမၼတတာ၀န္ယူစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ မ်က္ႏွာပန္းလွကာ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ပါ လက္ခံထားၾကသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သူ႔သက္တမ္း သုံးႏွစ္ခြဲေက်ာ္လာသည့္တုိင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အားရဖြယ္မရွိခဲ့ေသးဟု ဆုိရမည္။

ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟု ေႂကြးေၾကာ္၍ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ထူေထာင္ကာ ဦးေန၀င္းက ႏုိင္ငံကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မည္သည့္လမ္းစဥ္မွ် ခ်မွတ္ျခင္းမရွိသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္လည္း စစ္တပ္ကပင္ ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီဟုဆုိကာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဒီမုိကေရစီျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ တင္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ပထမလိႈင္းလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယလႈိင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အစုိးရယႏၲရား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ကို မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ခ်မွတ္အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သမၼတက ဇြန္၁၀ ရက္က ၎အိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းၫႊန္မွာၾကားျခင္း အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုတတိယလႈိင္းအျဖစ္ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရအတြက္ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္မႈ(Third Wave)အျဖစ္ ဒီမုုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ရန္ ေရရွည္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခုိင္မာေအာင္ ခ်မွတ္ရမယ့္အပိုင္းနဲ႔ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းၫႊန္မွာၾကားျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပထမလႈိင္းႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္းတုိ႔၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျမင္သာထင္သာစြာ ခံစားရျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ သမၼတ၏ ယခုတတိယလႈိင္းသည္လည္း အလုပ္ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္မည္ကို ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

လႈိင္းမ်ား၏ သေဘာတရားအရ ပထမႏွင့္ ဒုတိယတုိ႔က အားနည္းေနပါက တတိယသည္လည္း အားေကာင္းလာဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလႈိင္းအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေရွ႕လႈိင္းမ်ားကလည္း အားေကာင္းရန္လုိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ထင္လင္းဦး(Wisdom Villa)က ေျပာသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဘယ္လႈိင္းေတြမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ လႈိင္းတစ္ခု ၿပီးတုိင္းၿပီးတုိင္းမွာ ျပန္ၿပီးဆန္းစစ္တာ(Accessment) လုပ္တာမရွိဘူး’’ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပထမလႈိင္းျဖစ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္ဟူသည့္ လႈိင္းသည္ပင္လွ်င္ လက္ရွိက်င့္သံုံးေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားက ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးတုိ႔အား ေတာင္းဆုိေနျခင္းကပင္ ပထမလႈိင္းအားနည္းေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း မဲဆႏၵနယ္ လက္ကုိင္မရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခပ္တည္တည္၀င္ထုိင္ေနျခင္းကလည္း ဒီမုိကေရစီသ႐ုပ္ပ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အစုိးရယႏၲရား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔တြင္လည္း လက္ရွိႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈထက္ ေႏွးေကြးေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘စီးပြားေရးက ႏုိင္ငံေရးထက္ေတာင္ ေႏွးေနေသးတယ္။ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈအေနအထားက ေသေသခ်ာခ်ာ မရွိေသးဘူး။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မရွိေသးဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္ေပးႏုိင္ေသးဘူး’’ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရယႏၲရား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆုိရာတြင္လည္း အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔အေပၚ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းႏွင့္ ကြာျခားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကြာျခားမႈ မည္သုိ႔မွ်မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ၏မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္တြင္ ႀကဳိးနီစနစ္ကို တုိက္ဖ်က္ရမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ဌာနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႀကဳိးနီစနစ္ကိုပင္ မက္ေမာစြာ ဖက္တြယ္ထားေနဆဲျဖစ္သည္။

ဌာနဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္၌ နဂုိအတုိင္းပင္ရွိေသးၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္ဘက္မွ အာဏာပုိင္မ်ား၏ သေဘာထားသည္ ယခင္အတုိင္းပင္ ရွိေနေသးသည္ဟု ဦးေအာင္မုိးေဇာ္ကေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံမွာ အဓိကက်တဲ့ျပႆနာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေျပာင္းလဲမႈ ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိေသးဘူး။ တရား၀င္လာဘ္စားလုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနတယ္။ ရဲေတြက ျပည္သူေတြကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ကူညီဖုိ႔မေျပာနဲ႔၊ ဖမ္း႐ုံဆီး႐ုံအျပင္ မပုိေသးဘူး’’ဟု ဦးထင္လင္းဦးကေျပာသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ သမၼတ၏ ပထမလႈိင္းႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပီျပင္မႈမရွိသည့္အရာမ်ားထဲမွ အခ်က္အနည္းငယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မပီျပင္ေသးခ်ိန္မွာပင္ ျပည္တြင္းစစ္၊ ပဋိပကၡမ်ားကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေစသည္။

သမၼတကုိယ္တုိင္ကေတာ့ သူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အ၀ရွိပုံရသည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဂြၽန္ကယ္ရီအား သမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုသာ အေလးထားေျပာေနမည့္အစား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အဆုိပါေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေျခခုိင္ရန္ အကူအညီေပးသင့္ေၾကာင္း သမၼတႏွင့္ ဂြၽန္ကယ္ရီတုိ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တတိယအဆင့္ဆုိတာကေတာ့ ေပၚလစီတစ္ခု ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တာပါပဲ။ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးသြားႏုိင္မယ္၊ မသြားႏုိင္ဘူးဆုိတာကေတာ့ ေရွ႕ကဟာေတြကလည္း ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးေျမာက္ခဲ့တာ မရွိေသးဘူး’’ဟု သတင္းစာဆရာ ဦးသီဟေစာက သမၼတ၏တတိယလႈိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွ႕တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယလႈိင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မပီျပင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သျဖင့္ က်န္သက္တမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တတိယလႈိင္းသည္လည္း မည္သုိ႔မည္ပုံ ျဖစ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ဟု လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ
အတြင္းေရးမႉး သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သိမ္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၉ ဦး ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ၎ကမူ
အဆိုပါ ၂၉ ဦးသည္ အျခားရာဇ၀တ္မႈ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"တခ်ဳိ႕ဟာေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈနဲ႔ တြဲေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက ေဖာက္ခြဲမႈေတြနဲ႔
တြဲေနတယ္။ တခ်ဳိ႕က လူသတ္မႈေတြနဲ႔ တြဲေနေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈကို သမၼတ ဖယ္ေပးၿပီးသားပါ။
အဲလိုဖယ္လိုက္ေတာ့ လူသတ္မႈတို႔၊ ေဖာက္ခြဲမႈေတြက သပ္သပ္က်န္ေနတယ္။ အဲလိုက်န္ေနေတာ့
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ စိစစ္လိုက္ရင္ နစ္နာတဲ့သူေတြက ဘယ္ေက်နပ္မလဲ။ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈနဲ႔
က်တဲ့လူကို မရွိေတာ့ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က
ႏိုင္ငံေေရး ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္
သတ္မွတ္ကာ စိစစ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္
အေရးယူခံေနရသူမ်ားအတြက္ကိုမူ စိစစ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ဦးကိုကိုႀကီးက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားၾကသူ
မ်ားထဲတြင္ အစိုးရက အခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူျခင္းရွိၿပီး အခ်ဳိ႕လူမ်ားကိုမူ အျခား
ရာဇ၀တ္မႈ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လုပ္ၾကံကာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါ ၂၉ ဦးကို
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာကို ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္ထားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ရဲ႕
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၿငိဳးၿပီးေတာ့ တျခားပုဒ္မေတြနဲ႔ စြပ္စြဲၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရတယ္ဆိုတာေတြက
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္
သတ္မွတ္ရမွာပဲ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၉ ဦး ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ အစုိးရဘက္မွ မျဖစ္မေန လႊတ္ေပးရဖြယ္ရွိေၾကာင္း
ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္

၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ မင္းသိခၤရဲ႕ ၁၉၈၉ခုႏွစ္က ေဟာကိန္း အမွန္ပါပဲလို႔ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ေဗဒင္အေက်ာ္အေမာ္ ဆရာစံဇာဏီဘိုက ဒီေဟာကိန္း ေသခ်ာေပါက္မွန္မယ္လို႔ ကမာရြတ္မီဒီယာကို အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ဒါဆို ေဒၚစု သမၼတျဖစ္မွာ ေသခ်ာၿပီလား။

၂ဝ၁၅ႏွစ္ကုန္မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ရွိတာေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ေဟာကိန္းအေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေစဖို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ဟာ အစိုးရမွာပဲ ဥပေဒရွိတာမဟုတ္ဘဲ ေဗဒင္ပညာမွာလည္း ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ နကၡတ္ေတြရဲ႕ သဘာဝဥပေဒသေတြ ရွိတာေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕စာရြက္ေပၚက ဥပေဒနဲ႔ မဆိုင္ဘဲ ၂ဝ၁၅အကုန္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ိန္းေသေပါက္ သမၼတျဖစ္မယ္လို႔ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ေဟာကိန္း နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ နားေထာင္ခဲ့ရတဲ့ ဆရာစံဇာဏီဘိုက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဇြန္လ ၁၉ရက္ ေမထုန္ရာသီဖြားထဲမွာမွ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ဘဲ ၂၇ဒီဂရီနဲ႔ ၂၉ ဒီဂရီအတြင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ (အပိုလို)နဲ႔ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ (မာက်ဴရီ)ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူမို႔ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ သူ႔ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔သူ သြားေနတဲ့သူျဖစ္တာမို႔ ၂ဝ၁၅မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ကံၾကမၼာေကာင္းနဲ႔ ႀကံဳရမွာပါလို႔ ဆိုပါတယ္။

၁၉၈၉ခုႏွစ္က ဆရာမင္းသိခၤႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သလို ေဗဒင္ပညာရွင္ေတြအမ်ားစု ႀကိဳတင္မွန္းဆ တြက္ခ်က္မႈေတြအရ ၂ဝ၁၅ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အျမင့္ဆံုးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေဟာကိန္းေတြ ထပ္တူက်ေနပါတယ္။

၂ဝ၁၅နဲ႔ ၂ဝ၁၆ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဘဝအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အထြဋ္အထိပ္ကိုေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန အစိုးရအဖြဲ႔ထဲပါဝင္လာၿပီး အေရးႀကီးတဲ့တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ၿဂိဳဟ္အေနအထားရပ္တည္မႈေတြ ရွိေနလို႔ နကၡတ္သိပၸံ၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ နကၡတ္သင္တန္းေက်ာင္းက ဦးေဇယ်ာကိုက ကမာရြတ္မီဒီယာကို ရွင္းျပပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္ ဇူလိုင္ကေန ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ၾကားမွာေတာ့ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးခေယာင္းလမ္းကို ျဖတ္သန္းရမွာမို႔ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ အနာတရျဖစ္မႈေတြေပၚႏိုင္တာမို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ဇူလိုင္ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ကံၾကမၼာေကာင္းေတြ ေစာင့္ႀကိဳေနမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဆရာမင္းသိခၤ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ခ်ိန္က ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ မက်င္းပရေသးခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္စတင္က်ခံရတဲ့ကာလျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအလိုက်ေရးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေတာင္ ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသးခ်ိန္ ျဖစ္တာမို႔ လာမယ့္ႏွစ္ကုန္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ထူးျခားတဲ့တိုက္ဆိုင္မႈျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသြးသစ္က သံုးသပ္ပါတယ္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ေန႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ေဟာကိန္းအတိုင္းျဖစ္လာဖို႔ လမ္းေၾကာင္းေတြ ေပၚလာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သာ ဘက္လိုက္မႈမရွိ၊ မွ်မွ်တတလြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိဖို႔ စီမံႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာမင္းသိခၤ တမလြန္ကေန လက္ခေမာင္းခတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Kamayut media

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုဆႏၵလက္မွတ္ေရးထိုးမႈရလဒ္အား လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပုိ႔ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္မွ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထိုးႀက။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူလူထုလက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင္ ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံသုိ႔ ယေန႔ ၁၃၊ ၈၊ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲေကာ္မတီ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေပးပို႔လုိက္ပါသည္။

ဆႏၵခံယူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းလူထုလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ထိ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ စုစည္းေရတြက္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးလမ္းအခက္အခဲေႀကာင့္ စုစည္းရန္သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာေသာစာရင္းမ်ားအပါအ၀င္ ယေန႔ ၁၃၊၈၊၂၀၁၄ ေန႔ထိ ပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုဆႏၵျပဳ လက္မွတ္အေရအတြက္စုစုေပါင္း ၄၉၅၃၀၉၃ ျဖစ္ပါသည္။
National League for Democracy

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ တျခားနုိင္ငံေရးပါတီေတြ မပါ၀င္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ဒီေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေပါ့၊ အဲ့ဒီကိုတက္တာပါ သူတို႔ထုတ္ျပန္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ဖို႔ဟာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက တိုက္တြန္းတယ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာပဲ ပါသင့္တာေပါ့၊ ေဆြးေႏြးပြဲကေနၿပီးေတာ့ လြန္ေျမာက္တဲ့ကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲထဲမွာမပါတဲ့ကိစၥ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဥစၥာေတြ က်ေနာ္တို႔က ဘာမွလည္းေျပာစရာမရွိဘူး၊ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔က ဝင္လည္းမပါဘူး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ေဘာင္ထဲမွာမရွိဘူးေလ၊ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ NLD မပါပါဘူး "

အလားတူ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ SNLD ကလည္း အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ မပါ ၀င္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုေဆြးေႏြးပဲြကေန နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြကို ဖိအားေပးသလိုျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း မေန႔က SNLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က အာအက္ဖ္ေအ ကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ အဲဒီေန႔က ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးၾကဖို႔ သက္ဆုိင္သူအားလံုးကို ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တုိက္တြန္းေၾကာင္းပါရိွပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြေတြ အျမန္ဆံုးက်င္းပႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးညွိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႔ NCCT နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုေရး ကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
RFA

တပ္သိမ္းလယ္ယာေျမေတြျပန္ရဖို႔နဲ႔ ျပန္ရဖို႔ႀကိဳးစားရင္း ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေတာင္သူေတြ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကန္႔ဘလူ၊ ခင္ဦး၊ ေရဦး ေဒသေတြက ေတာင္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဒီေန႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္လို႔ လူဦးေရ ရာနဲ႔ခ်ီ တရားစြဲဆိုခံေနရတဲ့ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕မွာ ေရဦး၊ ခင္ဦး ၿမိဳ႕ေတြက ေတာင္သူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီေန႔မနက္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

k1ကန္္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ ငွက္ေပ်ာတိုင္းေက်းရြာေန မမာေဆြက “တပ္သိမ္းလယ္ယာေျမမ်ား အားလံုးကို မူလပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တရားစဲြဆိုခံထားတဲ့ ေတာင္သူမ်ားကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ စစ္တပ္မွ ဥပေဒမဲ့ သီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးေရး စတဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာက ဒီလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့အတြက္ အကုန္လံုးကို အဆင္ေျပေစခ်င္တာေပါ့ရွင္။ က်မတို႔ သမၼတႀကီးဆီနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို အသနားခံစာ တင္ထားတာ ဘာတခုမွ လာၿပီးေျဖရွင္းမႈက မရွိဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

တပ္သိမ္းေျမေတြ ျပန္ရေရးအတြက္ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတဲ့ ကန္႔ဘလူေတာင္သူ ၄၀၀ ေလာက္ကုိ တရားစြဲဆုိထားၿပီး ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ထားတာပါ။

ဒီကေန႔ ဆႏၵျပပဲြကုိ လူ ၁ ေသာင္း ပါ၀င္ဆႏၵျပဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေပမယ့္ ရာသီဥတုမေကာင္းလို႔ သြားလာေရး ခက္ခဲၿပီး လူဦးေရ ၁၅၀၀ ေလာက္ပဲ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား အေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ဦးကိုႀကီးက “လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္းက ျဖစ္မွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ေတာင္းဆိုထားတာက မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့သူေတြ၊ အေ၀းကိုပို႔ထားတဲ့ လယ္သမားေတြ အဲဒါေတြ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ တပ္မေတာ္က သစ္ပင္ေတြကို စက္ႀကီးေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဟာေတြကို ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ။ ရတာက ရမယ္လို႔ မထင္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေတြေဆာင္ရြက္မေပးဘူးဆိုရင္ လုပ္လုိ႔ရသေလာက္ေတာ့ ဆက္လုပ္သြားမွာပဲေပါ့။ လယ္သမားေတြက ဆက္လုပ္သြားမွာ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီပဲယင္းဘက္က ေတာင္သူေတြလည္း လာေရာက္ပူးေပါင္းဖို႔ အစီအစဥ္ရွိခဲ႔ေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က တာဆီးတာေတြ ရွိလို႔ မလာျဖစ္ဘူးလုိ႔ ကန္႔ဘလူ ေတာင္သူတခ်ဳိ႕က ေျပာျပေပမယ့္ ဒီဗြီဘီက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရပါဘူး။

ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္မွာ လယ္ယာေျမဧက ၁၃ဝဝဝ ေလာက္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တုန္းက စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ တပ္မ ၃၃၊ ခမရတပ္ ၁၆ နဲ႔ ၁၃ က သီးစားေတြကို ထပ္ငွားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
DVB