10/13/14

(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗဟိုလူငယ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ပထမအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က က်င္းပစဥ္)
၂၁ ရာစု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ၾကဲၿပီး ႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးကို အျမင့္ဆံုးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေဖာ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ နားႏွင့္မ်က္စိဟု ဆိုႏိုင္သည့္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ တည္ေဆာက္လ်က္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီး ပါတီအျဖစ္ စ်ာန္သြင္းႏိုင္ေရးသည္ လတ္တေလာစိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီတြင္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီသည္ ပါတီတြင္း အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ဳိး အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ စိန္ေခၚမႈတို႔ကို စု၊ တု၊ ျပဳရသည့္ ပါတီ၏ နားႏွင့္မ်က္စိပင္ ျဖစ္သည္။ ပါတီသည္ နားႏွင့္မ်က္စိတို႔အေပၚ အေျချပဳလ်က္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးယႏၲရားတို႔ကို ေမာင္းႏွင္ၾကရျမဲ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီးေသာ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီသည္သာ ပါတီ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ားကန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ နား၊ မ်က္စိသာမက အသက္၀ိညာဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီသည္ ပါတီတြင္း၊ ပါတီပသတင္းစံု၊ ဇာတ္လမ္းစံုတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိထုတ္ျပန္ အၾကံျပဳၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီမ်ားကို မူ၀ါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အညီ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ အာဏာရပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား စသည့္က႑မ်ားအထိ လက္တံရွည္ရွည္ျဖင့္ စု၊ တု၊ ျပဳထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေန႔စဥ္ျဖန္႔ခ်ိ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည္အထိ ျပင္ဆင္လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီသည္ မ်က္စိႀကီးနားႀကီးေလ၊ ပါတီသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ လူစဥ္မီေလ ျဖစ္သည္။

အဓိကအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လတ္တေလာသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးစၾကႍလမ္းသည္ အားနည္းခ်ည့္နဲ႔လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီသည္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္ရွိမႈႏွင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ စသည့္က႑မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏အမည္ကို သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီဟု ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ပိုမို ေလးနက္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီသည္ ပါတီ၏ သတင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သီးျခားေရးဆြဲ၊ အၾကံျပဳႏိုင္သည့္ဘက္တြင္လည္း အားနည္းခ်ည့္နဲ႔လ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီတြင္ မူ၀ါဒသမားမ်ား၊ ဗ်ဴဟာသမားမ်ား၊ ဆိုက္၀ါးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပါတီ၏ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး မူ၀ါဒ၊ ဗ်ဴဟာတို႔ကို ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္အထိ အားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ အားေကာင္းလွ်င္ ပါတီ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးယႏၲရားသည္လည္း အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ လက္ညိႇဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္ ေကာ္မတီထက္ သာလြန္ေသာ မူ၀ါဒဦးေဆာင္ ေကာ္မတီျဖစ္ေရးတြင္ ေကာ္မတီကို ဇာတ္စီးဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး စ်ာန္၀င္သူမ်ား ျဖစ္ရန္လည္း အထူးအေရးပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သူမ်ား လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ျမင့္သူမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ား ပါ၀င္ေစလ်က္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီကို သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီး႐ုံသာမက ၾသဇာပိုမိုႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဟုဆိုလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အေရးပါမႈ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈတို႔ႏွင့္အတူ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ေန႔ေရာညပါ အေရးပါလာေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ သတင္းစီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္အတူ ေကာလာဟလမ်ား၊ ဆိုက္၀ါးတိုက္ကြက္မ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ထိုးေဖာက္ေနရာယူလ်က္ ရွိသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရဖို႔ ျပတင္းတံခါးဖြင့္လွ်င္ ျခင္၊ ယင္တို႔ ၀င္လာမည္ကို စိုးရြံ႕ေန၍မရဆိုေသာ တ႐ုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဗိသုကာႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ စကားႏွင့္အညီ လူမႈကြန္ရက္၏ ကပ္ပါးမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေန၍မျဖစ္၊ စိတ္ပ်က္ေန၍မျဖစ္၊ စနစ္တက် ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ တရား၀င္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုံးအဖြဲ႕၏ တရား၀င္ အဂၤလိပ္ဘာသာသံုးႏွင့္ ျမန္မာဘာသာသံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ သတင္းအထိသာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ႐ုံးအဖြဲ႕၏ တရား၀င္ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္အထိ သတင္းေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္သည္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။

အကယ္စင္စစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ ကမၻာသိ၊ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးအေနျဖင့္ ပါတီ၏ တရား၀င္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ တရား၀င္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သီးသန္႔အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းလ်က္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ(အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္)ကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းလ်က္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေကာလာဟလမ်ား၊ ဆိုက္၀ါးမ်ားကို တန္ျပန္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔အျပင္ ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အစီရင္ခံျခင္း၊ သေဘာထားရယူ ထုတ္ျပန္ျခင္းအထိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စီမံသင့္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္)ကို ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ ေရးဆြဲအဆိုျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သီးသန္႔အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ သီးသန္႔လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ဆိုင္ရာ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကမကထျပဳ ဖြင့္လွစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ပို႔စ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ျပင္ဆင္သင့္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ ယံုၾကည္အားကိုး ေထာက္ခံမႈကို ပိုမိုခိုင္မာ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးအား ေဇာင္းေပးႏိုင္ရမည့္အျပင္ ပါတီ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဆိုက္၀ါးမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၊ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အၾကံျပဳသင့္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီေကာ္မတီ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သီးျခားလူမႈကြန္ရက္-ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ေရးကိုလည္း မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပါတီေကာ္မတီ အသီးသီး၏ သီးျခားမူ၀ါဒ၊ ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အမည္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္အမည္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာအတု အမ်ားအျပား ရွိႏိုင္သျဖင့္ ပါတီ၏ တရား၀င္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္အသိေပးႏိုင္ရန္လည္း ပဓာနက်သည္။

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳလ်က္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ စည္း႐ုံးေရး၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားသင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားကို အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္-ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရးကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္အိမ္ သို႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္အိမ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထုထံ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းစကားမ်ား မိန္႔ၾကားႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းကို ပါတီျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏုိင္ေရး စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းရန္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ခုကို သီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပါတီ၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္ သြက္လက္လာမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အလုပ္အဖြဲ႕၊ အင္တာနက္ အလုပ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး ထိေတြ႕ဆက္ဆံ အလုပ္လုပ္ေနႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔သည္ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုေျခသြက္လက္သြက္ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ အပါအ၀င္ အျခားေကာ္မတီမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳလ်က္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရရွည္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအတြက္ ပိုမိုအားတက္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီသည္ ပါတီမူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေရးသားႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ မ်က္ႏွာစာတစ္ခု တည္ျမဲအားေကာင္းေရးကိုလည္း ေရွး႐ႈသင့္သည္။ ပါတီစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ပါတီကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားအား ပါတီ၏ ဒလန္သူလွ်ဳိမ်ား၊ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ပါတီ၀င္မ်ားကို ပါတီသစၥာေစာင့္သိ သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိျခင္းကိုလည္း ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပါတီျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီသည္ ပါတီတြင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေ၀ဖန္ေရးယႏၲရားအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္ၿပီး ပါတီတြင္း ေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပး၊ တည့္မတ္ႏိုင္မည့္ ယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေရးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီးပါတီ တည္ေဆာက္ေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီကို ေသြးသစ္ေလာင္း အားျဖည့္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အစီအမံမ်ားအား ဟန္႔တားမႈမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တံုးေက်ာ္ႏိုင္ေရးတြင္ ေရရွည္အျမင္ရွိေသာ၊ ဗ်ဴဟာရွိေသာ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး စီမံခ်က္သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ အသက္ပင္ျဖစ္သည္။ ပါတီျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲ၊ ေဆြးေႏြး၊ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ပါတီသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပါတီႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား မ်က္စိႀကီး၊ နားႀကီးမ်ားျဖစ္ေအာင္ မျဖစ္မေန စြမ္းေဆာင္ပံုေဖာ္သင့္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

Eleven Media Group


မေမသူစန္းေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဓာတ္ပံု- The Straits Times
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ၎၏ျမန္မာအိမ္ေဖာ္အား ႏွိပ္စက္ကာ ဗီဒီယို႐ိုက္ထားမႈျဖင့္ တနလၤာေန႔က ဒဏ္ေငြေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။ အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိ ေဒၚေမသူစံေက်ာ္ၿငိမ္း သည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ အား ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာတြင္ အလုပ္စ၀င္ၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ စတင္ႏွိပ္စက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ပန္းအိုးႏွင့္ႏို႔ဘူးအား မွန္ကန္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းမျပဳသည့္အတြက္ အိမ္ေဖာ္အား ထိုင္ထအႀကိမ္ ၈၀ လုပ္ခိုင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚေမသူစံက အိမ္ေဖာ္၏ေခါင္းအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဆံပင္ဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု ဆို သည္။

ေဒၚေမသူစံသည္ တန္ဂလင္းလမ္းရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ CCTV ကင္မရာ တပ္ဆင္ထားၿပီး အိမ္ေဖာ္ကို ဗီဒီယို ႐ိုက္ယူထားကာ မွားယြင္း လုပ္ကိုင္မိသည္ မ်ားကို ျပန္ျပေလ့ရွိသည္ဟု လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တရား႐ုံးကဆိုသည္။

တစ္ႀကိမ္တြင္ အိမ္ေဖာ္အား သူမ၏ ေပါင္ၿခံအား လာကုတ္ခိုင္းကာ ဗီဒီယို ႐ိုက္ယူထားၿပီး ရဲထံသြားတိုင္ပါက ဗီဒီယုိအား အြန္လိုင္းတင္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေမသူစံက လက္ခုပ္တီးရယ္ေနပံုပါသည့္ ထို ဗီဒီယိုအား အြန္လိုင္းတင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ေဒၚေမသူစံ သည္ စြဲခ်က္ ၅ ခုအနက္ ၃ ခုကို ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ဒဏ္ေငြေဒၚလာ ၁၂၅၀၀ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

သူမသည္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးအေျခအေနက ထိုႏွိပ္စက္ သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဟု စိတ္က်န္းမာေရး ပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာေၾကာင္း သူမ၏ ေရွ႕ေန အက္စ္အက္စ္ေဒးလ္လြန္ က ဆိုသည္။

တရားသူႀကီး လင္ကန္ယိုးက “ဒီႏွိပ္စက္ ညွင္းပမ္းမႈဟာ ဆိုး၀ါးၿပီး ႐ႈတ္ခ်သင့္တဲ့ အရာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေမသူစံေက်ာ္ၿငိမ္း အား စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည့္ နာက်င္ေစမႈ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြေဒၚလာ ၇၅၀၀ ၊ ရာဇ၀တ္ မႈ ေျမာက္ေသာ အင္အား အသံုးျပဳမႈမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လႏွင့္ ဒဏ္ေငြေဒၚလာ ၁၅၀၀၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အမႈမ်ားျဖစ္သည္ေသာ္လည္း သက္ညွာစြာ ေငြဒဏ္ကုိသာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ သည္စတိြတ္တုိမ္း သတင္းစာ က ေဖာ္ျပထားသည္။

KHTun

ဓါတ္ပုံ - ST Newspaper

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

 ပံုစာ - KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူးတူးေစးဖိုး။
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ေခါင္းေဆာက္မ်ား ခရီးေ၀းသြားမည္ဆိုလွ်င္ အထူးသိထား၍ သြားလာရေတာ့မည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က KNU ဥကၠဌႏွင့္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ႕သည္ ဘားအံတြင္ျပဳ လုပ္မည့္ ဆက္ဆံေရးရံုးအသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ျမ၀တီ-ေက့ာကရိတ္ေဒါနေတာင္ေက် ာ္ကားလမ္းအတိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ေဒါနေတာင္ေက် ာ္ကားလမ္းေပၚရိွ အလယ္ဗိုလ္တဲစခန္းတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲသျဖင့္ ခရီးသြား ၄ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

KNU ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔မွာ တစံုတရာအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမရိွဘဲ ဘားအံၿမိဳ ႕သို႔ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရိွခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားထုအတြင္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္မိသည္ဟု သေဘာထားေပးၾကသည္။

ဘားအံမွေစာအယ္ထူးက" အေျခအေနေတြကေတာ့ရူတ္ေထြးလာၿပီး လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ကိုခရီးသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွယံုစားလို႔မရေတာ့ဘူး"ဟုဆိုသည္။

မဲေဆာက္မွကရင္လူငယ္တဦးက"အဖိုးမူးတူး အပါအ၀င္ KNU ကလူႀကီးေတြအားလံုး ေပါ့ဆလို႔ေတာ့မရေတာ့ဘူး ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာလမ္းခရီးေတြကိုေရွာင္ၿပီးေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြကိုဘဲ အသံုးျပဳသင့္တယ္"ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကို သတ္ေပးတပ္လွန္႔လိုက္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအခ်ိ ႕က ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)

ဓာတ္ပံု - ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ။
မြန္ျပည္နယ္က်ိဳက္မေရာတြင္ အဖမ္းခံထားရသည့္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မျပဳလွ်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မွ သတင္းေထာက္ အခ်ိဳ ႕ေျပာသည္။

ကိုပါႀကီးသည္ ယခင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ဒီေကဘီေအ တပ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္တိုက္ပြဲသတင္းကို ရယူၿပီးအျပန္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ ႔နယ္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ စက္လမ္း၀တြင္ နယ္ထိန္းရဲ၏ ဖမ္းဆီးမႈကိုခံရၿပီး ၿမိဳ ႕မရဲစခန္းမွတဆင့္ ခမရ (၂၀၈) တပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရာမွ ယေန႔ထိေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မွ သတင္းေထာက္အခ်ိ ႔က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ လံုၿခံဳ ေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးထံ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုခြင့္မရရိွပါက အျမန္ဆံုးဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္တဦးက ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ) သို႔ ေျပာၾကားသည္။

လ၀က္နီးပါးၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနကာ ေသသည္ရွင္သည္မသိရေသးသည့္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ကိုပါႀကီး၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းက စိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရိွသည္။

ကိုပါႀကီးသည္ သံုးေရာင္ျခယ္လူငယ္အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကို တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

သတင္း....ကရင္အမ်ဳိးသား- မီဒီယာ

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံရုံး၊ၿဗိတိန္သံရုံး၊ထိုင္းဘုရင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

"ေသဆုံးတဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား(၂)ဦး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႔ သံသယ ျဖစ္ျခင္းခံရထားသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဖက္၊ အိမ္ရွင္ထိုင္းႏိုင္ငံကတာ ၀န္ရွိသူေတြ ယခုလို ေတြ႔ဆုံျခင္းဟာ တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳေတြ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစ မယ္လို႕အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါတယ္"ဟု ယင္းအႀကီးတန္းအရာရွိကေျပာသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ(၃)ႏိုင္ငံ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေသာ ယခုကိစၥကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏုိင္ေရး၊ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိသူမ်ားကို မွားယြင္းအေရးယူမွဳ မရွိေစေရးအတြက္ တရားမွ်တမွဳ ရွိရွိ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆုံမွဳမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္ေစျခင္း မရွိဘဲ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နားလည္မွဳ၊ ယုံၾကည္မွဳ ရွိေစေရးအတြက္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လိပ္ကြ်န္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသတ္မွဳကို သံသယျဖစ္ကာ အဖမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံသားလူငယ္ႏွစ္ ေယာက္၏ မိဘမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ထိုင္းႏို္င္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အကူ အညီေပးေရးေနေသာအဖြဲ႕(ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးႏွ င့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး FED)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကြန္ရက္တို႔ ၏အကူအညီျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း ၊ထိုင္းႏိုင္ငံ ကို မသြားမီကာယကံရွင္မ်ား၏ မိဘမ်ားက မီဒီယာ မ်ားေရွ႕တြင္ ေအာက္တို ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လူသတ္မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာအဆုိကုိ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္၄င္းလူသတ္မွဳကိုတရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ထုိင္းလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမငယ္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားႏွစ္ဦး၏ မိဘမ်ား ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဦးေဆာင္ေခၚေဆာင္လာသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ထြန္းသြင္ ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္၏ေက်ာင္း၌ ညအိပ္တည္းခိုစဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ ညက အဆိုပါ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ရဲႏွစ္ဦးကိုေခၚေဆာင္လ်က္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဧည့္စာရင္း လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဥဴးနာဂေသနက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

““ေက်ာက္ျဖဴက ဦးဇင္းေမြးရပ္ေျမကို သီတင္းကၽြတ္သြားရင္းနဲ႔ ဒီကိစၥကိုသိရ ၿပီး သူတို႔ ဒီလိုလုပ္ခ်င္တယ္။ ဦးဇင္း တာ၀န္ယူၿပီး ေခၚသြားေပးပါ။ ၿပီးေတာ့ ေနေရးထိုင္ေရး စားေရးေသာက္ေရးပါ တာ၀န္ယူေပးပါ။ မီဒီယာေတြနဲ႔ ဦးဇင္းက အဆက္အသြယ္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးပါဆိုလို႔ ဦးဇင္းတို႔ ေက်ာက္ျဖဴကေန ေခၚလာခဲ့တာ သူတို႔ သားသမီးေတြဟာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြရွိရင္ သူတို႔ကို မေခၚပါဘူး။ အုပ္ထိန္းသူ မိဘေတြမွာလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ မရွိဘူး။ ဗီဇေတြ ေကာင္းလို႔ ေခၚလာတာ။ မေန႔ညက ၁၂ နာရီထိုးခါနီးမွာ ၁၀၇ ရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ နဲ႔ ရဲႏွစ္ေယာက္လာၿပီး ဦးဇင္းတို႔ေက်ာင္းကို ဧည့္စာရင္းလာစစ္တယ္။ စစ္ေတာ့ ဦးဇင္းက ““ငါကေတာ့ မဟုတ္ရင္မခံဘူး။ မင္း မဟုတ္တာလုပ္ေနတာ၊ မင္းဦးေႏွာက္ မရွိဘူးလား၊ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ဘာေတြလုပ္ ေနသလဲ၊ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး၊ ေဘာလံုး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ဒီဥကၠ႒ေတြနဲ႔၀ိုင္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ေနတာ သိတယ္။ ဖမ္းမွ မဖမ္းတာ။ ဒါေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို သိေစခ်င္တယ္။ မီဒီယာေတြ သိေစခ်င္တယ္။ လူႀကီးမိဘေတြလည္း ေျပာၿပီးၿပီ။ ဘာမွမထူးဘူး။ ဒီအတိုင္းျဖစ္ေနတာ””ဟု ေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ စြပ္စြဲခံျမန္မာလူငယ္ ၂ဦး၏ မိဘျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ News Watch က သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးထြန္းထြန္းထိုက္ (ေမာင္၀င္းေဇာ္ထြန္း-အေဖ)
-----------
x ဟုတ္ကဲ့၊ ဦးေလးက ေမာင္ ၀င္းေဇာ္ထြန္းရဲ႕ အေဖလို႔ သိရပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဦးေလးတို႔ မိသားစု အေၾကာင္း အရင္မိတ္ဆက္ေပးပါဦး။
- ေမာင္၀င္းေဇာ္ထြန္းက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ မိသားစုမွာ အငယ္ဆံုးသားပါ။ သူ႔အထက္မွာ သူ႔အစ္ကိုတေယာက္ရွိ တယ္။ မိဘေတြက အေဖ ကၽြန္ေတာ္ ဦးထြန္းထြန္းထိုက္ အေမက ေဒၚေမသိန္း။

x ေမာင္၀င္းေဇာ္ထြန္းက ထိုင္း ကို ဘယ္တုန္းက ထြက္သြားတာလဲ။ ဘာအလုပ္လုပ္ေနလဲဆိုတာ သိရလား။ ေငြေရာပံုမွန္ပို႔လား။
- သူထြက္သြားတာ ေျခာက္လ ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ဟိုမွာ ဘာအလုပ္ လုပ္လဲဆိုတာ မသိရေသးဘူး။ သူ႔အထက္ က အစ္ကိုကလည္း ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ ေနတာ။ ပိုက္ဆံလည္း မပို႔ရေသးပါဘူး။

x မိဘတေယာက္အေနနဲ႔ ဦးေလးသားရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထား ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာျပပါဦး။ ထိုင္း ဘက္က စြပ္စြဲသလို လူသတ္ေလာက္တဲ့ အထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆပါသလားဗ်။
- ကၽြန္ေတာ့္သားက အင္မတန္ ႏူးည့ံတဲ့သူပါ။ ရန္တခါမွ မျဖစ္ဖူးဘူး။ အရက္ေသစာမေသာက္စားဘူး။ သူက အားကစားသမား အသက္ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္ကတည္းက ေဘာလံုးကစားခဲ့တာ။ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အေရြးခံရတယ္။ လူတဘက္ သားကိုလည္း ကူညီတတ္တဲ့သူပါ။ လူသတ္ရေလာက္ေအာင္ သူလုပ္မယ္လို႔ လံုး၀မထင္ဘူး။

x ဦးေလးသားကို ထိုင္းရဲက လူ သတ္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတယ္ဆို တာ ဘယ္အခ်ိန္မွ သိရတာလဲ။
- အင္း . . . မၾကာေသးဘူး။ စေလာင္းမွာ သတင္းလာေတာ့ ၾကည့္မိတဲ့ သူေတြ ေျပာၾကတယ္။ ထိုင္းက သူ႔သူငယ္ ခ်င္းေတြနဲ႔ သူ႔အစ္ကိုဆီက ဖုန္းလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွ သိရတယ္။

x အခုဆိုရင္ ဒီအမႈအခင္းကိစ္ၥ က ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေန သလို ျမန္မာအစိုးရကလည္း ထိုင္းအစိုးရ ကို ဖိအားေပးတာမ်ဳိးေတြ ရွိလာတယ္။ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ေနၾကတယ္ဗ်။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးအေနနဲ႔ ဘာမွေျပာမ်ား ေျပာခ်င္လဲ။
- ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတနဲ႔ အႀကီးအကဲ ေတြ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းဆိုေပးၾကတဲ့သူေတြကို အထူးေက်း ဇူးတင္ပါတယ္။ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

x ဦးတို႔ ထိုင္းကို လိုက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဘယ္လို အစီအစဥ္နဲ႔ သြားမွာလဲ။ ဘယ္သူေတြက ကူညီေပးတာလဲ။
- ကူညီတာကေတာ့ ရခိုင္အမ်ဳိး သားကြန္ရက္နဲ႔ ရခိုင္ကြန္ရက္ေတြက ကူညီၾကတာပါ။ ဟိုလိုက္သြားဖို႔က ဗီဇာက လည္း လုပ္ရဦးမယ္။ ေတြ႕ခြင့္ရ၊ မရဆို တာကို စံုစမ္းေပးေနတယ္။ ဒီၾကားထဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလည္း လုပ္ေပးဦး မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ရခိုင္ သူေဌး တေယာက္ကလည္း ဦးတို႔ႏွစ္ဖြဲ႕ကို တဖြဲ႕ က်ပ္ ၅ သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေပးလိုက္ေသး တယ္။

x ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း ထိုင္းကို ေတာင္းဆိုထား တယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ညပ အင္အားစု ေတြကလည္း ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ ဦးတို႔မိဘေတြ အေနနဲ႔ေရာ ထိုင္း အစိုးရကို ဘာမ်ားေတာင္းဆိုခ်င္ပါေသး သလဲ။
- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ထိုင္း အေပၚ အမုန္းတရားမရွိပါဘူး။ မဟုတ္မမွန္ အမႈကိစၥရပ္တန္းကရပ္ၿပီး အမွန္ေဖာ္ထုတ္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

x ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတခု အေန နဲ႔ ဦးေလးရဲ႕သားျပန္လႊတ္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ ဘယ္ လိုမ်ား ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ ျပည္ပ ထြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုေရာ ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္သြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။
- ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္အရပ္ ကိုယ့္ေဒသမွာပဲ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေန ထိုင္ခြင့္ပဲေပးသြားေတာ့မယ္။ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ ေနရာသြားေရာက္တာ သူ႔အတြက္ ဒါေနာက္ဆံုး ျဖစ္မွာပါ။
ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ကၽြန္မသား ျပန္လႊဲေပးပါ။ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္း ထားတာ ျပန္စစ္ေဆးၿပီး လႊတ္ေပးပါ။

ေဒၚျဖဴေရႊႏု(ေမာင္ေဇာ္လင္း-မိခင္)
-------------
x အန္တီ့သားကို လူသတ္မႈနဲ႔ ဖမ္းထားတယ္ဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္က သိရတာလဲ။
- မၾကာေသးဘူး။ ေရဒီယိုမွာ ေၾကညာတဲ့ သတင္းေတြပါလာမွ သိတာ။

x သူက ထိုင္းကို ဘယ္တုန္းက ထြက္သြားတာလဲ။ လစဥ္ေငြပို႔ေသးလား။
- သူသြားတာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ေငြကေတာ့ လစဥ္တသိန္းေထာက္ပံ့ပို႔ တယ္
x သူ႔ကို ထိုင္းက လူသတ္တရား ခံအျဖစ္ စြပ္စြဲဖမ္းထားတဲ့အေပၚ ဘာ ေျပာခ်င္လဲ။
- ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သိရတာက ပထမတႀကိမ္ဖမ္းစစ္ၿပီး ျပန္လႊတ္တယ္။ ေနာက္ျပန္ဖမ္းၿပီး တရားခံလို႔ စြပ္စြဲတယ္ တဲ့။ ဒါလုပ္ႀကံတဲ့ သေဘာႀကီး။

x အန္တီသားရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာ ထားေျပာပါဦး
- သူက ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထဲက မဟုတ္ ဘူး။ ႐ိုးတယ္။

x ထိုင္းအစိုးရကို ေနာက္ဆံုး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးသလဲ။
- ထိုင္းအစိုးရကို ျပန္လႊဲေပးပါ။ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းထားတာ ျပန္စစ္ ေဆးၿပီး လႊတ္ေပးပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မိုးမင္း၊ ကိုဗညား
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးအား ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္း တရားမ၀င္အသံုးျပဳကာ ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေခၚဆိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အတြက္ အသံုးျပဳေနမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသား အသံလႊင့္ျခင္းႏွင့္ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ (NBTC) ႐ုံးဥကၠ႒ သာကန္သန္သာဆစ္ က ေျပာၾကားသည္။

UHF 450 MHz လႈိင္းႏႈန္းအား တစ္စံုတစ္ဦးက တရားမ၀င္ အသံဳးျပဳေနေၾကာင္း သတင္းရရွိၿပီးေနာက္ NBTC အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားက တမ္ဘြန္ဆန္ႏြန္ရွိ ၃ ထပ္တုိက္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုသို႔ ၀ရန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု မေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦး ဖုန္း ၃၇ လံုးႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား မွတ္သား ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား ဖမ္း ဆီးရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အေဆာက္အအံုေခါင္မိုးထပ္တြင္ အင္တင္နာတိုင္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးကိရိယာ ၃၁ ခုတို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းႏႈန္းမ်ားအား တရားမ၀င္ ခိုး ယူအသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

အဖမ္းခံထားသူထဲမွ လွ ဆုိသည့္ အမ်ိဳးသမီးက "က်မတုိ႔လည္း ဒါတရား၀င္ မ၀င္ကုိ မသိပါဘူး။ ဖုန္းေအပတာ အလုပ္ကုိ အေဆာင္ပါ ထမင္းေကြ်းၿပီး မပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္မုိ႔ က်မတုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့တာပါ။ စက္ေတြ ပ်က္ရင္ လုိင္းမမိရင္ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြပဲ လာျပင္ပါတယ္။ က်မတုိ႔လည္း အဲသည္ ေခါင္မုိးေပၚက စက္ေတြကုိ ဆုိရင္ ျမင္ေတာင္ မျမင္ဘူးပါဘူး။ သူေဌး ဘယ္သူမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး" ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း သည္ေနရွင္းသတင္းစာမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ကမာၻအႏွံ႔ တရားမ၀င္ဖုန္းေခၚဆိုမႈလုပ္ငန္းအား လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အသံုး ျပဳသူမ်ားက ၁ မိနစ္လွ်င္ ဘတ္ ၅၀ ေပး ရသည္ ဟု NBTC အႀကီးတန္းအရာရွိ ခ်ာရန္ကဆိုသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးဌာန တည္ေထာင္သူ၊ လႈိင္းႏႈန္း မ်ား တရားမ၀င္အသံုးျပဳ မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

"က်မတုိ႔က ျမန္မာ၊ ေလာအုိ၊ ကေမာၻဒီးယား တုိ႔ကုိ ဖုန္းဆက္သြယ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက က်မတုိ႔ဆီကုိ ဖုန္းေခၚရင္ သူတုိ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံက ဖုန္းနံပါတ္ကုိ က်မတုိ႔က တဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရုံပါပဲ။ ႀကိဳတင္ေငြေပးကဒ္လား ေနာက္မွ ဘီလ္နဲ႔ ေငြေကာက္တာလားေတာင္ က်မတုိ႔ မသိရပါဘူး။ ဒါေတြကုိ စက္ေတြနဲ႔ စက္ခန္းထဲမွာပဲ လုပ္တဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္" ဟ မလွက ေျပာေၾကာင္း အဆုိပါသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါ ၃ထပ္တုိက္ အေဆာက္အအံုအား အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက တစ္လလွ်င္ ဘတ္ ၂၀,၀၀၀ ျဖင့္ ငွားရမ္း ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို တရားမ၀င္ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ဖမ္းဆီးရမိရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

KHTun

Ref - The Nation

The Ladies News Journalရဲလင္းထက္ ေတြ႔ေမးသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္႕ ကိုေက်ာ္ကိုကိုႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုကာ လက္ရွိ ဗကသအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရမႈအေပၚ အျမင္ႏွင္႕ ဗကသအဖြဲ႔၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင္႕ တရားစြဲဆိုခံ ဗကသမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ မည္မွ် လြတ္လပ္ခြင္႕ရေနသည္။ မည္သို့ေရွ႔ဆက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ႏွင္႕ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ ဖလားဝါးနယူးစ္ ဂ်ာနယ္မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ဗကသအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္တဲ့ မျဖဴႏွင္းေထြး ဖမ္းဆီးခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗကသရဲ႕ သေဘာထားကို ဦးစြာသိလိုပါတယ္။

ဗကသအေနနဲ႔ မျဖဴႏွင္းေထြး ဖမ္းဆီးခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သ ေဘာထားေၾကညာခ်က္ ကို စဖမ္းၿပီး သိပ္မၾကာခင္ကတည္းက ေၾကညာ ထားခဲ့တယ္။ ဖမ္းဆီးခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ နည္း လမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က အခရာက်ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ က်န္တာ ေတာ့ မျဖဴႏွင္းေထြးအေပၚ စြဲဆိုတဲ့တရားစြဲဆိုမႈက တရားသျဖင့္ ဥပေဒနည္း လမ္းနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးဆိုတာေတြပါတယ္။ ဒါဟာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အ ေပၚမွာ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားလို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္မိတယ္။ မျဖဴႏွင္းေထြး အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၃၆၃၊ ၃၆၈ အရဆိုလို႔ရွိရင္ ၁ဝ ႏွစ္ကေန ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိ ခ်ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ဟုတ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ျပန္ေပးဆြဲမႈဆိုတဲ့ အမႈမ်ိဳးကိုလည္း မျဖဴ ႏွင္းေထြး က်ဴးလြန္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ တယ္။ ဒီလို ႀကီးမားျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ မခ်မွတ္ေအာင္လို႔ ခ်က္ခ်င္း အျမန္ဆံုး ကြင္းလံုးကြၽတ္သြားေအာင္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

မျဖဴႏွင္းေထြးလို ဖမ္းဆီးခံအဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗကသ က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေျပာျပေပးပါလား။ ဘယ္လိုေတြေဆာင္ ရြက္ေနပါသလဲ။

အဓိက,ကေတာ့ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ တရား႐ံုးထြက္တဲ့ ေန႔ တိုင္းမွာ သြားၿပီးေတာ့ တရား႐ံုးေရွ႕မွာ ေၾကြးေၾကာ္သံတိုင္တယ္။ သူ႔ကို အားေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပိုစတာ Campaign လုပ္တယ္။ မျဖဴႏွင္း ေထြး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဆိုတဲ့ စာသားေတြ၊ မတရားစြဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မမ်ား ႐ုပ္ သိမ္းေရး၊ တရားစြဲဆိုခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပး ေရးတို႔ တရားစြဲဆိုခံေက်ာင္းသားဆိုတာ မျဖဴႏွင္းေထြး တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး။ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံ ေက်ာင္းသားေတြရွိသလို ၅ဝ၅(ခ)နဲ႔ တရားစြဲဆိုခံ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ရွိတယ္။ လယ္သမားေတြရဲ႕ ထြန္ တံုးတိုက္ပြဲမွာ ဝန္းရံတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ပုဒ္မ ၄၄၇ လိုမ်ိဳး ေက်ာ္ နင္းမႈေတြနဲ႔ တရားစြဲထားေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတာေတြလည္း ရွိတယ္။ လုပ္တယ္။ တရား ႐ံုးေရွ႕မွာ တရားေဟာတာေတြ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံ၊ အလံေတြနဲ႔ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္မႈေတြက ႏွစ္ပတ္ရွိသြားၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာက ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း ျပည္သူေတြ ပါဝင္လာႏိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ Campaign ေတြ၊ တျခားဆုေတာင္းပြဲလုပ္တာမ်ိဳးေတြ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ဖို႔ အစီအ စဥ္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ မွာ မျဖဴႏွင္းေထြး လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းဘုရားနားမွာ ဆုေတာင္းပြဲ၊ ကဗ်ာရြတ္ပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ိဳး သားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြနဲ႔အတူ ခ်ီတက္ခဲ့တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

မျဖဴႏွင္းေထြးက ဗကသမွာ ဘယ္လိုတာဝန္ ထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ သူမရဲ႕သေဘာထားကေရာ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆို တာသိလိုပါတယ္။

သူက ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ ပါ။ တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မယူထားပါဘူး။ အရင္ကေတာ့ သတင္း နဲ႔ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီမွာ တာဝန္ယူဖူးပါတယ္။ သူ႔လြတ္ေျမာက္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မျဖဴႏွင္းေထြးရဲ႕ သေဘာထားက ဗကသအေနနဲ႔ လုပ္စရာရွိ တဲ့အလုပ္ကို ဆက္လုပ္၊ သူလြတ္ျခင္း၊ မလြတ္ျခင္းဆိုတာက အေရးမ ႀကီးဘူး။ ဗကသဘက္က လက္ရွိသြားေနတဲ့ႏိုင္ငံေရး မက်သြားဖို႔ဘဲ အေရး ႀကီးတယ္လို႔ သူေျပာဖူးတယ္။ ဘယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုမွ ေအာက္က်ိဳ႕ခံၿပီး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုစရာမလိုဘူး၊ ေတာင္းပန္စရာမလိုဘူး။ ကိုယ္ လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္ကိုပဲ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ပါဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း မျဖဴႏွင္းေထြး လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အားကိုးမွာ က အစိုးရမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူပဲ။ ျပည္သူနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကအားနဲ႔ မျဖဴႏွင္း ေထြးလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဖိအားေပးသြားမယ္။

မျဖဴႏွင္းေထြးရဲ႕အမႈက လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ခုလို အေရးယူဖမ္းဆီးခံရတာဆိုေတာ့ မျဖဴႏွင္းေထြးက တကယ္တမ္းမွာ ဒီအမႈနဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သက္မႈမ်ိဳး ရွိတယ္ဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ။

မျဖဴႏွင္းေထြးက လက္ပံေတာင္းမွာရွိတဲ့ ဆည္တည္းရြာမွာ သူ က ေက်ာင္းသားေလးေတြကို စာသြားသင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး။ သူတို႔က စေန၊ တနဂၤေႏြဆို သြားၿပီးေတာ့ ကူညီၾကတယ္။ ကူညီၾကတဲ့ အေနအထားမွာ စီမံကိန္းကိစၥက ေလ်ာ္ေၾကးမယူထားတဲ့ ၿခံေျမေတြကို သိမ္းပိုက္တာ၊ ၿခံ စည္း႐ိုးခတ္တာတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရြာသားေတြနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ျဖစ္ေနတာ။အဲဒီအေပၚမွာ စကားေျပာရင္းက တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္ကို ရြာထဲ ကိုေခၚလာၿပီးေတာ့ ဝမ္ေပါင္-ျမန္မာကုမၸဏီနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းမယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ (ရြာသားေတြ)က စီစဥ္ၾကတယ္။ အဲဒီစီစဥ္မႈမွာ မျဖဴႏွင္းေထြးအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ ေတြကို ေခၚလာတဲ့အခါမွာလည္း မပါသလို က်န္တဲ့ ကုမၸဏီလူႀကီးပိုင္းနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ကိစၥမွာလည္း မျဖဴႏွင္းေထြးက ရြာရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ ဘူး။ ရြာသူရြာသားေတြ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ေျပာတဲ့ကိစၥ၊ ဒီတ႐ုတ္ႏွစ္ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့ကိစၥမွာ စီမံခန္႔ခြဲတယ္ဆိုတာ လံုးဝမဟုတ္ဘူး။ သီး ျခား လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ကိစၥတစ္ခုကို ဒီရြာကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ မျဖဴႏွင္းေထြးကို သက္သက္မဲ့ ဆြဲထည့္လိုက္တယ္။ ျပႆနာ ထဲကိုဆြဲထည့္ဖို႔ အစိုးရက တမင္တကာဖန္တီးလိုက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ျမင္ပါတယ္။

ဒီအေပၚမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို လမ္းေပၚတက္လာေအာင္ အစိုးရကဖန္တီးေနတယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနတာလည္းရွိေတာ့ အဲဒီအေပၚ ဗကသ ရဲ႕သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လို႔လည္း မရဘူး။ ေျမႇာက္ပင့္ေပးလို႔လည္း မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးကို စနစ္တက် သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ကို လုပ္ မွာ။ ဆင္ကန္းေတာတိုးေတာ့ လုပ္မယ့္အေနအထားမ်ိဳးမရွိဘူး။ တစ္ခု ခုဆို Emotion ေတြ မ်ားလာေအာင္၊ ကိုယ့္အထဲက ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပတာ၊ မတရားေထာင္ခ်တာေတြ လုပ္ေကာင္းလုပ္လိမ့္ မယ္။ အဲဒီလိုအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကEmotion နဲ႔ စဥ္းစားတာမဟုတ္ဘဲ Reasonable က်ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားမွာ။

လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ဗကသက အေႏွး အျမန္ေပါ့။ ထြက္သင့္ရင္ထြက္မွာပဲ။ အလကားေနအ လကား လမ္းေပၚထြက္ေနမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လိုအပ္ လာရင္ေတာ့ ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲၿပီး တိုက္ပြဲဝင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဆြလို႔ ဖြလို႔ရမလားဆိုတဲ့ အကြက္မ်ဳိးနဲ႔လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္မွား ယြင္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

႐ံုးထုတ္မႈတိုင္းမွာ မျဖဴႏွင္းေထြးအတြက္ အာမခံေလွ်ာက္ ထားမႈတိုင္းကလည္း ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး ျငင္းပယ္ခံရတာ ရွိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ အာမခံ မရတာလို႔ ထင္ပါသလဲ။

အာမခံကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆိုလို႔ရွိရင္ အာမခံေပးရမွာ မေပးဘူးဆိုတာက ျခြင္းခ်က္အရသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။အခုက ျခြင္းခ်က္မရွိဘူး။ အေၾကာင္းအရာမရွိဘဲနဲ႔ မျဖဴ ႏွင္းေထြးအတြက္ အာမခံကို ႏွစ္ႀကိမ္တိတိျငင္းပယ္ခံရ တာဆိုရင္ တရားဥပေဒမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းမႈလို႔ ျမင္ တယ္။ တရားေရးမ႑ိဳင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ေအာက္ မွာ တစ္နည္းတစ္ဖံု ေရာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ တရားသူႀကီးအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ နည္းပါးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မျဖဴႏွင္းေထြးကိစၥမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အာမခံေလွ်ာက္လိုက္တိုင္းမွာ ပယ္ခ်ခံရ တာ ႏွစ္ခါရွိသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းတရား႐ံုးအထိ ေနာက္ဆံုးအထိတက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆို ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ေတာင္းဆိုဦးမယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုတာ ကိုမွ ဆက္ၿပီးပယ္ခ်တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အစိုးရရဲ႕သေဘာ ထားဟာ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္စြက္ ဖက္ေနေသးတယ္ဆိုတာ ျပသေနသလိုပဲျဖစ္တယ္။

မျဖဴႏွင္းေထြးအမႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက လႊမ္းမိုးမႈရွိေန တယ္လို႔ေျပာေတာ့ ဗကသရဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြအေပၚ မွာေရာ ဘယ္လို သိသာတဲ့ကြာျခားခ်က္ရွိေနပါသလဲ။

ကြာျခားခ်က္ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ အရင္ဆိုရင္ ဗကသဆိုတာ အသံေတာင္ ထြက္လို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက ဗကသဖြဲ႕ၿပီဆိုကတည္းက ႀကီးထြားမလာ ခင္မွာ ၿဖိဳခြဲလိုက္တယ္။ ဆိုလိုတာက သေႏၶသားဘဝ ကတည္းက ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီလို အေျခအေနျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဗကသက အခုအေျခအေနမွာ ေမြးဖြားခြင့္ေတာ့ ရၿပီ။ ေမြးဖြားခြင့္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုခက္ထဲမွာပဲ လည္မ်ဳိ ညႇစ္သတ္တယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရြယ္ေရာက္ လာမွာ၊ ႀကီးေကာင္ဝင္လာမွာစိုးတဲ့အတြက္ ဗကသကို ပုခက္အတြင္းမွာ လည္မ်ဳိညႇစ္သတ္ေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရ တယ္။ ဒါက ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာတာပါ။ ဟိုတုန္းက လံုးဝ လုပ္လို႔မရတဲ့ အခက္အခဲမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ တိုင္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ေရႊဝါေရာင္တို႔ဘာတို႔မွာ ေက်ာ္ လႊားခဲ့ၾကၿပီး ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မ်ဳိးကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီ လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးထြားမလာေအာင္ ဖိႏွိပ္ ခံေနရတယ္။ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ဥပမာအတိုင္း ပဲ ေမြးဖြားခြင့္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္မ်ဳိညႇစ္သတ္ခံေနရ တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္တယ္။

ဒီလိုဆို ဘယ္လိုအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဗကသ က ဖိႏွိပ္ခံေနရတာလို႔ သံုးသပ္မိပါသလဲ။

အခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဓိက ျပႆနာကေတာ့ ဗကသဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ရွိအစိုးရ ႀကံ့ ခိုင္ေရးပါတီအစိုးရက သူတို႔က တပ္ကလာတဲ့သူေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ဗကသဆိုရင္ သူပုန္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလို႔ အျမင့္ဆံုးအဆင့္စြပ္စြဲခ်င္ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗကသဟာ အတိုက္အခံထဲမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွိတဲ့လမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို Redical သမားေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွား မႈေတြကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မယ့္သူေတြဆိုတဲ့ သ ေဘာနဲ႔ အၿငိဳးအေတးတစ္စံုတစ္ရာေတာ့ ထားတယ္ဗ်။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဗကသကေတာ့ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ ေထာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကလြဲလို႔ မွန္ တာရွိ မွန္တယ္ေျပာမယ္၊ မွားတာရွိလည္း မွားတယ္လို႔ ေျပာမယ္။ အဲဒီလိုအခ်က္ေတြအေပၚမွာ သူတို႔က ၿငိဳျငင္ ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢတစ္ခုဖြဲ႕စည္း တယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားအေရးမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္တယ္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကိစၥကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတယ္။ ဒီဥပေဒက လက္ ရွိ အစိုးရရဲ႕လိုင္းဗ်။ အစိုးရက ဒါကို အတည္ျပဳတာ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ အေပၚမွာလည္း တစ္စံုတစ္ရာ Effect ရွိတယ္။ မျဖဴ ႏွင္းေထြးကို လုပ္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာလည္း အာ႐ံုလွည့္စား မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗကသကို စနစ္တက် ၿပိဳကြဲသြားေအာင္ သပ္လွ်ိဳတဲ့ဖန္တီးမႈတစ္ ရပ္လို႔လည္း ျမင္တယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားထုအတြင္းမွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ ဖြဲ႕လာတာေတြရွိေတာ့ လႈပ္ရွားခြင့္ေတြကေရာ လြတ္လပ္ပါသလား။ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးေတြ ရွိေနလဲ။

လက္ရွိ သမဂၢေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာေပ မယ့္လည္း တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား ခြင့္မရွိဘူး။ ေရဆင္းဘက္က တိေမြးကုတကၠသိုလ္၊ စိုက္ ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ဆိုရင္ သိပ္မၾကာခင္က ဖ်က္သိမ္းခံ ခဲ့ရတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြေအာက္မွာ ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြကို ထားရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြက တကၠသိုလ္ေတြကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာတာေတြ ရွိတယ္။ အရမ္းလည္းမ်ားတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ပညာေရး ဥပေဒမွာ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ သီးျခားသမဂၢေတြ လႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗကသအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားမယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ပိတ္ ပင္တားျမစ္ေနတယ္။ ဟိုဟာ မလုပ္ရ၊ ဒီဟာ မလုပ္ရ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ျပန္ေနတယ္။ သိပၸံ နဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္မယ္ဆို တဲ့စာေတြ ထုတ္ထားတာေရာ ေတြ႕ရတယ္။ သမဂၢဖြဲ႕ စည္းခြင့္လည္းမရွိဘူး။ ဘာအသင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ဖြဲ႕ စည္းခြင့္လည္းမရရွိဘူး။ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မယ္ဆို ပရ ဟိတပဲဖြဲ႕ဖြဲ႕ ေက်ာင္းက ေခၚေတြ႕တယ္။ ဖ်က္ဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုတယ္။ မဖ်က္ဘူးဆိုရင္လည္း သူတို႔မိဘေတြ ကို တိုင္စာပို႔ၿပီးေခၚေတြ႕တယ္။ အဲဒီလို ဖိအားေပးတာ ေတြ လုပ္ေနတုန္းပဲ။ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သမဂၢေတြလြတ္ လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ဗကသက ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။

အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ဗကသလႈပ္ရွားမႈကေရာ အ ရင္နဲ႔ ဘယ္လို မတူတာေတြရွိပါသလဲ။

၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္မတိုင္ခင္မွာ ဗကသကို စၿပီးေတာ့ဖြဲ႕စည္းတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ လူနည္းနည္း ပဲဆယ္ဂဏန္းမျပည့္ပါဘူး။ ဒီလူေတြက စလုပ္ရာကေန စည္း႐ံုးရတာလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတယ္။ အျပင္ထြက္ ၿပီဆိုတာနဲ႔ အဖမ္းခံရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ေျမေအာက္ဆန္ ဆန္ပဲ ႐ုပ္ေျပာင္း႐ုုပ္လႊဲနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကေန အခုကေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္လုပ္ ခြင့္ရၿပီ။ စင္ျမင့္ေတြေပၚမွာလည္း တရားေဟာခြင့္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ စာေစာင္စာတမ္းေတြ ထုတ္တာေတြမွာလည္း အခု တရားဝင္ထုတ္လို႔ရတယ္။ အရင္ကဆို ပုဒ္မ(၁၇)၊ (၂ဝ)တို႔နဲ႔ၿငိေနေတာ့ ဖမ္းဆီးခံရဖို႔နီးတယ္။ အဆင္ေျပ မႈေတြကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္ အဝမရေသးတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ တစ္ျပည္လံုးမလြတ္လပ္ ရင္ ေက်ာင္းသားလည္း ကြက္ၿပီးေတာ့မလြတ္လပ္ပါဘူး။

သီးျခားေျပာၾကားလိုတာေရာ ရွိပါေသးလားခင္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင္းတတဲ့ ဒီမိုက ေရစီပညာေရး မျဖစ္မခ်င္းရယ္၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုး ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရး မေအာင္ျမင္ေသးသေရြ႕၊ ျပည္တြင္း စစ္ႀကီးရပ္စဲၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရမခ်င္း တိုင္းရင္းသားေတြၾကား တန္းတူညီမွ်မႈမရွိမခ်င္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဗကသဆိုတာက ရွိေနမယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ေပၚေပါက္ေနမယ္။ တိုက္ပြဲဝင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုလည္း ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြ အဆင့္ ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းသြားမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Flower News Journal၊ အတြဲ (၁၀)၊ အမွတ္ (၄၀)။
Yangon Media Group

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၂ လမ္း(အလယ္ဘေလာက္)ထိပ္ရွိ တိုင္အံုေရႊဆိုင္တြင္ ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၃)နံနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီခန္႕တြင္ လုယက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါေရႊဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးက News Watch သို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေကာင္ေလးက ငယ္ငယ္ေလးပဲရွိေသးတယ္။ရုပ္ကမင္းသားေခ်ာပဲ၊တကယ္မထင္ရဘူး။၀ယ္မလုိလိုနဲ႕ ဆိုင္ထဲမွာ အစ္မ ဖုန္းဆက္ေနတုန္းရွိေသးတယ္။အစ္မတို႕ဆိုင္က ေကာင္းမေလးလက္ထဲက ေရႊဆြဲႀကိဳးႏွစ္ကံုးကိုအတင္းလုၿပီးထြက္ေျပးတာ။”ဟု တိုင္အုန္ေရႊဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႕တြင္ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ၂၂ လမ္း(အလယ္ဘေလာက္)ရွိ တိုင္အုန္ေရႊဆိုင္သို႕ ေရာက္ရွိလာျပီး ၀ယ္ယူရန္ ေရႊထည္မ်ားျပခိုင္းကာ ဆိုင္ရွင္အလစ္တြင္ အေရာင္း၀န္ထမ္းလက္ထဲမွ လုယက္ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

“အခင္းျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ ၀ုိင္း၀န္ဖမ္းဆီးလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကိုလည္းျပန္ရပါတယ္။အခုလက္ရွိသူ႕ကို အရင္နာမည္ရွိၿပီးသား လူဆိုးအဖြဲ႕ေတြနဲ႕အခ်ိတ္အဆက္ ရွိ၊မရွိကိုစစ္ေဆးေနပါတယ္။”ဟု အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းၾကည္က ဆိိုသည္။

အဆိုပါေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ထြက္ေျပးသြားသည့္ လူငယ္အား လသာ ရဲစခန္းတြင္(ပ)၃၆၄/၁၄ ၊ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ လသာရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရသည္။
“အခုေရႊထည္ပစၥည္းေတြကို အကုန္ျပန္ရတယ္။ဒီနားကလူေတြ၀ိုင္းဖမ္းေပးလို႕ ဒါေပမဲ့ ေရႊထည္ပစၥည္းေတြကအခုေလာေလာဆယ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈအတြက္ခဏသိမ္းယူထားပါတယ္။ ေကာင္ေလးကို အမႈလည္းမဖြင့္ဘူး။ဒါေပမဲ့လသာ ရဲစခန္းကေတာ့ အခုမဖြင့္ရင္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အမႈဖြင့္ထားတယ္။ ေကာင္ေလးက တကယ္မထင္ရဘူး။ ရုပ္ရည္သန္႕သန္႕ေလးပါ။”ဟု အဆုိပါ ေရႊဆိုင္မွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးကဆိုသည္။

အဆုိပါ တိုင္အုန္ေရႊဆိုင္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ လုယက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ပထမ အႀကိမ္မဟုတ္ဘဲ၊၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ၁၀ ႀကိမ္ထက္မနည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း ၎မွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနမင္းခ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Photo..Yamounnar
မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြဲကို သတင္းသြားယူတဲ့ အလြတ္တန္း ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးကို က်ိဳက္မေရာ ခလရ ၂၀၈ တပ္ရင္းက ဖမ္းဆီးထားတာ ၁၄ ရက္ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ကလိုင္းကႏိုင္ေက်း႐ြာနဲ႔ ေ႐ႊဝါေခ်ာင္း ေက်း႐ြာေတြမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴဟာတပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္တာကို ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ေခၚ) ကိုပါႀကီးဟာ သတင္းသြားယူခဲ့တာလို႔ သူတို႔က ဆိုပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေ႐ႊဝါေခ်ာင္ ေက်း႐ြာဘက္ကေန က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ေပၚသို႔ စက္ေလွနဲ႔ ျပန္လာတဲ့ ကိုပါႀကီးဟာ ေတာထဲမွာ အစာငတ္ခဲ့လို႔ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ေပၚ ေလွဆိပ္မွာ ေသာက္ေရသန္႔ တစ္ဘူးနဲ႔ အခ်ိဳရည္တစ္ဘူး ဝယ္ေသာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို ေဒသခံေတြက မသကၤာျဖစ္ၿပီး က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္က ျပည္သူ႕စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးအုန္းတင္ထံ သတင္းေပး တိုင္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဖုန္းျမင့္က ေျပာဆိုပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ကလိုင္ကႏိုင္း ေက်း႐ြာမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ DKBA တပ္ဖြဲ႕ အတၳရံျမစ္တစ္ ဘက္ျခမ္း ေ႐ႊဝါေခ်ာင္ေက်း႐ြာသို႔ တပ္ဆုပ္သြားခ်ိန္ အဲဒီေက်း႐ြာအတြင္း DKBAနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ကိုပါႀကီးဟာ အဲဒီတိုက္ပြဲ သတင္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးရာ တိုက္ပြဲအတြင္း သုံးရက္ၾကာ ပိတ္မိခဲ့တယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲဝန္းက်င္မွာ ခလရ ၂၀၈ တပ္က ကိုပါႀကီးကို ဖမ္းဆီးထားတာလို႔ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ကိုပါႀကီးဟာ DVB သတင္းဌာနသို႔ သတင္းပို႔ေနတဲ့ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က မဖမ္းဆီးမီ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ သတင္းဓာတ္ပုံေတြ လာေရာက္ ႐ိုက္ကူးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္လ္ သတင္းဌာနမွ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းေထာက္ ေဇာ္ရဲထက္က ေျပာဆိုပါတယ္။ သူဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာပါတယ္။

မသကၤာသူအျဖစ္ တိုင္တန္းခံရလို႔ က်ိဳက္မေရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စရဖႏွင့္ ခလရ ၂၀၈ တပ္တို႔က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ ရန္မ်ိဳးေအာင္ ရပ္ကြက္ စက္လမ္းဝတြင္ ကိုပါႀကီးကို ဖမ္းဆီခဲ့တာပါ။ ဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပါေပမယ့္ စစ္ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခလရ ၂၀၈ တပ္က ေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔ က်ိဳက္မေရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းကေန သိရပါတယ္။ က်ိဳက္မေရာရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ထားတာလည္း မရွိဘူးလို႔ အဲဒီရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းကေန သိရပါတယ္။

The Voice Weekly

၀မ္ေပါင္မွ တရုပ္လူမ်ိဳး(၂)ဦးအား ၿပန္ေပးဆဲြခဲ့သည္ဟူေသာ အံႀသဘြယ္ရာ ပုဒ္မၿဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးၿခင္းခံထားရသည့္ ဗကသမွ သမီးေလးၿဖဴႏွင္းေထြးအား ယင္းမာပင္ၿမိဳ.နယ္တရားရုံးသုိ. ရုံးထုတ္လာစဥ္

ျဖဴႏွင္းေထြးအားေပးရန္ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွဗကသရဲေဘာ္မ်ားယင္းမာပင္ရဲစခန္းေ႐ွ႕တြင္ႀကိဳဆိုေနစဥ္

Photo.. ဒီမိုမင္း(demo min)


တကၠစီစီးေရ ၇၀ ေလာက္ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ပလိုင္းေမာင့္ေဒသတြင္ စီတန္းလ်က္ စစ္ေရးျပသလို ကားေမာင္း ထြက္ေနၾကသည္။ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ားေရာ၊ လမ္းေဘးမွ ၾကည့္႐ႈေနသူအားလုံး မ်က္ရည္မ်ားဝဲလ်က္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ တကၠစီဒ႐ိုင္ဘာမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ စီတန္းကားေမာင္း ေနၾကသနည္း။ ကြယ္လြန္ သြားရွာၿပီျဖစ္ေသာ ၎တို႔ မိတ္ေဆြကားသမား တစ္ဦးကို ဂုဏ္ျပဳေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေသာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ သူပုန္နယ္ေျမ တစ္ေနရာတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥတာ အလန္ဟန္း နင္းသည္ တကၠစီ ကားဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳေပးေနျခင္း ျဖစ္၏။ သူသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသို႔ စစ္ပြဲတိုက္ရန္ သြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၿဗိတိန္မွ သူေမာင္းေနက် တကၠစီကားေလးႏွင့္ ဇနီးသည္၊ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေခတၱထားခဲ့ရင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ယာဥ္တန္းမ်ားကို ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ကားသြားေမာင္း ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဆီးရီးယားရွိ အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြ IS လက္နက္ကိုင္တစ္ဦးက ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၿဗိတိန္မွ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္သားတစ္ဦးကိုလည္း အလားတူ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ၿပီး ဗီဒီယိုကို အြန္လိုင္း ေပၚတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္သားမွာ မစၥတာအလန္ဟန္းနင္း ျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာဟန္းနင္းသည္ အလုပ္ႀကဳိးစားၿပီး မိသားစုကို တြယ္တာကာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ခံေနရေသာ ဆီးရီးယား ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ျပည့္ဝသူလည္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၇ ခုႏွစ္အ႐ြယ္ အဆိုပါ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းသည္ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားရွိရာ ေဒသသို႔ အကူအညီေပးေရး ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ယာဥ္တန္းကို ကားလိုက္ေမာင္း ေပးေလ့ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ တူရကီ ဆီးရီးယားနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ အဂၤလန္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တကၠစီဒ႐ိုင္ဘာ ဟန္းနင္းသည္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးႏွင့္အတူ ဆီးရီးယားနယ္ထဲသို႔ အကူအညီေပးေရး အေရးေပၚ ရိကၡာမ်ား သယ္ပို႔ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ တူရကီ ဆီးရီးယားနယ္စပ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခရီးသြားေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ဆိုသည္။

“သူဟာ ေရႊႏွလုံးသားပိုင္ရွင္ တကၠစီ ဒ႐ိုင္ဘာတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို ကူညီခ်င္စိတ္ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မာတင္ရွက္ဒ္ဝပ္ခ္ဆိုသူ မစၥတာ ဟန္းနင္း၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ မစၥတာဟန္းနင္းသည္ အဂၤလန္အေျခစိုက္ အယ္ဖာတီ ဟာဂလိုဘယ္ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အစၥလာမၼစ္ ပရဟိတ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဝင္လုပ္ခဲ့ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးကားကို လိုက္ေမာင္းေပးေလ့ရွိသူ ျဖစ္သည္။

“သူ႔မွာက မိသားစုလည္းရွိတယ္။ အလုပ္ကလည္း အႏၲရာယ္ မ်ားလွတာမို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဝင္လုပ္ ေပးတာလဲဆိုၿပီး ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူက ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ျပန္ေျဖသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္မို႔လို႔ပါတဲ့” ဟု ၎၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာ္လန္ဒိုနာ ပိုလီတာႏိုက ဆိုသည္။ အဖမ္းမခံရခင္ ဆီးရီးယားသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္သြားခဲ့ဖူးသည္။ သူျပန္လာၿပီးတိုင္း စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔မည္ပုံ ဒုကၡေတြ႕ေနရသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာေလ့ရွိသည္။ အႏၲရာယ္ေတာထဲတြင္ ဘယ္လိုပင္ ျဖတ္သန္းေနရပါေစ ထိုကိစၥကို လုံးဝမမႈေၾကာင္းလည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ျပန္ေျပာျပသည္ဟု Manchester Evening News သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

မစၥတာဟန္းနင္းႏွင့္ ဇနီးဘာဘရာ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ ကေလး ႏွစ္ဦးတို႔သည္ မန္ခ်က္စတာၿမဳိ႕နားမွ Eccles တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အလြန္ခင္စရာေကာင္းေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ “သူနဲ႔ေတြ႕တိုင္း အဝတ္အစား အပိုေတြ လွဴမယ့္လူ ရွိလားခ်ည္းပဲ ေမးေနတဲ့ လူပါ” ဟု အိမ္နီးခ်င္း ဒက္ဘီအက္ရွ္တန္က ေျပာၾကားသည္။ “အဲဒီမွာ ကေလးေတြ ႀကံဳေနရတဲ့ဘဝကို ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေျပာျပရင္ ယုံႏိုင္မွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး” ဆိုသည့္ စကားကိုလည္း လက္ဆုံက်တိုင္း အၿမဲေျပာေလ့ ရွိသည္ဟု အျခားအိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္ကို စိတ္မပူၾကပါနဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က အကူအညီေပးေရး လုပ္သားဆိုေတာ့ ခဏၾကာရင္ ျပန္လြတ္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု သူအတူတူ အခ်ဳပ္ခံထားရေသာ ဆီးရီးယား တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ တစ္ေယာက္ကေန တစ္ဆင့္စကား ပါးလိုက္ေသးသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္က ျပန္လည္ ေျပာျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ မြတ္ဆလင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း မစၥတာဟန္းနင္းကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးပါရန္ ဝိုင္းဝန္း ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ၿဗိတိန္ မြတ္ဆလင္ေကာင္စီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႐ွဴဂ်ာရွာဖီက ဟန္းနင္းသည္ ဆီးရီးယား ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ခရီးသြားလာေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပုဂၢဳိလ္ကို အက်ဥ္းခ်ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းခ်ီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာ ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္ ဂ်ီဟတ္မိစာၦမ်ားက ပရဟိတသမား တစ္ေယာက္၏ အသက္ကို ရက္ရက္စက္စက္ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လိုက္ၾကၿပီး ႐ုပ္သံကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ယင္း႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သူက အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ IS ဆန္႔က်င္ေရး ထိုးစစ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိန္က ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ယခုလို သတ္ခဲ့ျခင္းဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

“ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါတယ္။ IS အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ဘာမဆို လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာဟန္းနင္းဟာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အမွတ္အသား ျဖစ္သလို ၾကင္နာသနားမႈ ႏူးညံ့မႈတို႔ရဲ႕ သ႐ုပ္သကန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားလူေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ မြတ္ဆလင္ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံးက ေၾကကြဲပူေဆြးသလို သူ႔ရဲ႕ မြတ္ဆလင္ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာလည္း အစ္ဒ္ကာလမွာ သူ႔အတြက္ အမွတ္ရေအာက္ ေမ့ဖြယ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါတယ္” ဟု ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၊ အာဏာရေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၊ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းသူ အစြန္းေရာက္မ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္ အစြန္းေရာက္မ်ား စသည့္ စသည့္ အစြန္းေရာက္ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ အစြန္းေရာက္ ၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမည္မွ် အတိဒုကၡ ေရာက္ၾကရသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ အေတြ႕ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကိုလည္း သတင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရၿပီး ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ဟန္းနင္းသည္ တကၠစီကား ဒ႐ိုင္ဘာ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား သူလုပ္ႏိုင္သည့္ ကားေမာင္းသည့္ လုပ္အားျဖင့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး အသက္ပင္ ေပးခဲ့ရသည္။ ၎၏ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္က မွတ္တမ္းတင္ ထိုက္ပါေပသည္။

ေမတၱာတရားႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈကို အေျခခံေသာ ပရဟိတသမား တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ IS သည္လည္း ယင္းအျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ တရားစီရင္မႈဒဏ္ကို က်ိန္းေသေပါက္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္မွာ မလြဲျဖစ္ေပသည္။

(သန္႔ဇင္စိုး)
The Voice Weekly

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ လက္ရွိ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ အတည္ျပဳသြားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အေရးေပၚ အစည္းအေဝး လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ဥပေဒ အတည္ျပဳသြားတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ဒီအေပၚ ေထာက္ခံသလား၊ မေထာက္ခံဘူးလား ဆိုတာ တိတိက်က် ေျပာဖို႔လိုတယ္” ဟု ကိုေဇယ်ာလြင္က ရွင္းျပသည္။

အေရးေပၚ ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အစည္းအေဝး ပထမရက္တြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယရက္တြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားခ်ည္းပဲ သီးသန္႔ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါပြဲ စီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အစည္းအေဝးကေန ခ်ထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသားေန႔ (ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္) မွာ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာပါ” ဟု ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားထု အေရးေပၚအစည္းအေဝး ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ကိုရဲရင့္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္ေနရာကို ႀကဳိတင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ဖိအားေပးမည္စိုး၍ မေၾကညာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာ လ်ာထားခ်က္မ်ားအရ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ နီးပါး ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း လိုက္လံ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice weekly

ဇာဂနာကေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းကိုယ့္ျပည္ တအားခ်စ္ျပီး တအားသေဘာက်တယ္ ခမ်။ၾကည့္ေလ။တစ္ေန ့ျပီးတစ္ေန ့မရိုးေစ၇ဖူးခမ်။ေခါင္းေလာင္းျပီးေတာ့ ဇီးသီး ဘန္း၊ဦးစံလင္းျပီးေတာ့ ထူးအယ္လင္း၊ေနာက္ေတာ့ လင္းသိုက္ညြန္ ့။လင္း ပတ္လည္ ရိုက္သေပါ့ဗ်ာ။မိုးလင္း တို ့မ်ိဳးလင္းတို ့ပါ လာခ်င္လာ အုန္းမယ္ ထင္ပါရဲ ့။

ျငိမ္ျငိမ္ ကိုေနလို ့မရပါဖူး။နည္းနည္းေလး မ်က္ႏွာ မလႊဲလိုက္နဲ ့။ေခတ္ကိုမ်က္ေျခ ျပတ္သြားဖို ့ေသခ်ာေနပါတယ္။ၾကည့္ေလ၊တစ္မနက္ေလး ခရီးထြက္လိုက္ပါတယ္။
ဇီးသီးဘန္းေမွာက္က်တာနဲ ့ လဲြသြားတယ္ခမ်။ေနာက္မွ သူမ်ားေတြ့ျပန္ေျပာတာကို သိရေပတာကိုး။တကယ္ေတာ့ ဇီးသီးဘန္းေမွာက္က်တယ္ လို ့ေျပာတဲ ့ဥပမာကေတာ့ သိတ္ မနိပ္လွဖူးခမ်။ဇီးသီးဘန္းေမွာက္က် မွေတာ့ ဇီးသီးေတြ အားလံုး ဖုန္ေပျပီေပါ့ခမ်ာ။ဘယ္သူက စားခ်င္ေတာ့မွာလဲ။တစ္ခုေတာ့ရိွတာေပါ့။အန္ကယ္ၾကိးတို ့ေနျပည္ေတာ္ က ကြန္ကရစ္လမ္းေတြေပၚ က်တာဆိုရင္ေတာ့ေျပာတတ္ဖူးေလ။အန္ကယ္ၾကီးေကာက္စားခ်င္ေကာက္စားေပါ့ဗ်ာ။ဒါမ်ိဳးဆို အန္ကယ္ၾကီးတို ့က ေကာက္စားတတ္ပါတယ္ေလ။ေခသူမွ မဟုတ္တာပဲ။

ဒီၾကားထဲရန္ကုန္ ဟိုဖက္ကမ္း ကျမိဳ ့သစ္ၾကီးမလုပ္ေတာ့ျပန္ဖူးတဲ ့၊ျပီးခဲ့တဲ့တစ္လေလာက္က အလုအယက္ ေျမေျပး၀ယ္ၾကတဲ့သူေတြ ခုေတာ့ျဖင့္ပိုက္ေဘာမိျပီေပါ့။ဒါေၾကာင့္ ဇာ၈နာ ေျပာပါတယ္။ဘာေျပာေျပာမယံုပါနဲ ့လို ့။ဇာ၈နာ တို ့ျမန္မာေတြကလဲေလ အစိုးရ ဘာလုပ္လုပ္ မေကာင္းဖူး မေကာင္းဖူး နဲ ့ခုလို ျမိဳ ့သစ္တည္မယ္ လဲဆိုေရာ ေျမေျပး၀ယ္ေတာ့တာပဲ၊ဇာ၈နာ တို ့ကေတာ့ သိန္းတစ္ေထာင္ မေျပာနဲ့ သိမ္းထားတာေတာင္ တစ္ေထာင္ မရိွေတာ့ ပိုက္ေဘာ မမိဖူးေပါ့ခမ်ာ။ပိုက္ဆံမရိွတာ ဒီေနရာမွာေတာ့ တယ္ ဟန္က်တာပဲ။

တစ္ခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ မထိုးေသးရင္ ေရြးေကာက္ပဲြအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္အုန္းမယ္ ဆိုပဲ။ကဲဗ်ာ။၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ေရာ၊ေမးပါရေစဦး။အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ဆိုတာ ဘယ္ေနမွန္း မသိပဲနဲ ့ ၂၀၁၀ တုန္းကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ခဲ့တယ္ မဟုတ္လားလို ့။ခုက်မွ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ မထိုးေသးရင္ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြမလုပ္ေသးမွာလိုလို၊ေရႊ ့မွာ လိုလို ဘာလို ့လုပ္တာတဲ့တုန္း။

အပစ္ရပ္ဖို ့ဆိုတာကလဲ ဇာ၈နာ တို ့ျပည္သူေတြက ဘာသိမွာလဲ။ရပ္ခ်င္ရပ္ ပစ္ခ်င္ပစ္၊ကိုယ္ေတြက ခံဖက္ ကခ်ည္း ပဲေလ။ကိုယ္ေတြလက္ထဲ ေသနပ္ ဆိုလို ့သရက္သီးသနပ္ေတာင္ နပ္မွန္တာမွမဟုတ္တာ။ေသနပ္ရိွတဲ့လူအခ်င္းခ်င္း ပစ္ၾကခတ္ၾက၊ၾကားထဲက ေျမဇာပင္က ဇာ၈နာ တို ့ျပည္သူပါခမ်။ဒါကိုလက္မွတ္ထိုးမလားမထိုးဖူးလား၊ေရြးေကာက္ပဲြၾကီး မေခ်ာမေမြ ့ျဖစ္မယ္ေနာ္ ဆိုတာကေတာ့ ကေလးေတြလိုေျပာရရင္ ဘလိုင္းၾကီးပါလားေပါ့။ဒါမွမဟုတ္ သမၼတၾကီးမ်ား သူငယ္ျပန္သြားျပီလား လို ့ေမးရေတာ့မွာပဲ။ျပန္ခ်င္လဲ ျပန္ပါေလ။မတားပါဖူး။
ေျပာေနရင္းနဲ ့ကို ျမ၀တီဖက္မွာ ပစ္လိုက္ ကြတ္ခိုင္ဖက္မွာ ပစ္လိုက္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားလာရျပန္ပါေရာ။တိုက္ပဲြ ဆိုတာ လိုက္ပြဲမဟုတ္ဖူးခမ်။လိုသေလာက္မွာယူလို ့မရႏိုင္ပါဖူး။ခုေတာ့ လက္မွတ္ မထိုးျဖစ္ေသးတာ နဲ ့ ပစ္ၾကခတ္ၾကဆိုေတာ့ တိုက္ပဲြကို လိုသလိုဖန္တည္းလို ့၇ေနတဲ့သေဘာေဆာင္ေနပါတယ္ခမ်။ဇာ၈နာ ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ေသနပ္ တစ္ခ်က္မေဖာက္ဖူးေသးပါဖူး။ေသနပ္ဆိုတာ ကိုင္ေတာင္မကိုင္ဖူးပါဖူးခမ်။စစ္တိုက္တာလဲ မေတြ ့ဖူးပါဖူး။စစ္ေရးအေတြ ့အၾကံဳ လံုး၀ မရိွပါဖူးခမ်။(ဒါေၾကာင့္ သမၼတ လဲ မလုပ္ႏိုင္ပါဖူး)။ဒါေပမဲ့ အပ်င္းေျပ စစ္တိုက္တယ္ ဆိုတာေတာ့ မၾကားဖူးပါဘူး။ပိုဆိုးတာက လိုသလိုတိုက္လို ့ရတဲ့ စစ္ ဆိုတာကို ကို နားမလည္တာပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုလဲသနားတယ္ ခမ်။ဇာဂနာ တို ့ေက်ာင္းသားဘ၀ ကသင္ခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာ ေဆာင္းပါးထဲမွာ စစ္သူၾကီးဟန္နီေဘာရဲ ့စစ္တိုက္ ဗ်ဴဟာ၊မဟာ ဗႏၵဳ လ ရဲ ့စစ္ခ်ီဗ်ဴဟာ၊ႏြားလားဥသဘ ဗ်ဴဟာ၊ဘလစ္စကရိ ဗ်ဴဟာ စသျဖင့္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ အမ်ားၾကီးေရးျပခဲ့တာကိုး ခင္ဗ်ာ။တိုက္ခ်င္သလိုတိုက္ ဗ်ဴဟာ တို ့ရပ္ခ်င္သလိုရပ္ ဗ်ဴဟာ တို ့ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခင္မ်ာ သိမသြားရွာဖူးဆိုျပီးသနားတယ္ ခမ်။

တစ္ခါ တရုပ္ျပည္က ဆြန္ဇူးဆိုတဲ့ လူပညာေက်ာ္ ၾကီးရဲ ့Art of WAR ကို သိတ္ၾကိဳက္လြန္းလို ့ ဆြန္ဇူး ရဲ ့နည္းေတြ လမ္းေတြကို သံုးပါတယ္ ဆိုတဲ ့ ဆရာၾကီး ရဲ ့တပည္ ့ေတြ က ဆြန္ဇူး ကေတာင္ အဘ ေခၚရေလာက္ေအာင္ ေတာ္ ေနပါေရာ့လား။ဆြန္ဇူး မၾကားဖူးတဲ့ လက္မွတ္မထို းတဲ့ဗ်ဴဟာ တို ့၊ေရြးေကာက္ပဲြ ရက္ေရႊ ့တိုက္ပဲြ တို ့ဆိုတာေတြေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရင္ခုန္ လွဳပ္ရွား စိတ္၀င္စား စရာေတြ ေပၚေနျပီေပါ့ေနာ္။

ဇာ၈နာ ကေတာ့ ၾက့ံဖန္ ဂုဏ္ယူတယ္ခမ်။ျမန္မာေတြဟာ ဘာလုပ္လုပ္ သူမ်ားထက္ထူးတယ္ ဆိုတာနဲ ့တင္ မဂၤလာ ရိွေနပါျပီေလ။ႏိုင္ငံျခား က လူေတြဆို ခနခန ေမးတယ္ ခမ်။မင္းတို ့ဆီမွာ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ စေန ျပီဆို။တိုင္းျပည္ၾကီးေရွ ့ကိုသြားေနျပီဆို၊စသျဖင့္ စသျဖင့္ေပါ့။
ဇာဂနာ ကလူျပက္ဆိုေတာ့ျပက္လံုးေလးတစ္ခုထဲနဲ ့ ေျဖ ျပလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ဆိုပါေတာ့၊ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးဟာ ရထားၾကီးတစ္စင္းဆိုရင္ေပါ့။မဆလ အစိုးရေခတ္၊ န၀တ၊နအဖ ေခတ္၊ အခုေခတ္ ဆိုျပီး ၃ မ်ိဳး ခဲြ ထားလို ့ရပါတယ္ ။ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ ့ရထားၾကီးက လမ္းခုလပ္မွာ ပ်က္ပါေလေရာ။ကိုင္းဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲေပါ့ေလ။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ လို ့အမည္ရတဲ့ မဆလ ေခတ္ ကဆိုရင္ေတာ့ ခုလိုေျပာမွာ ခမ်။ေသခ်ာတယ္။”ကိုင္း ရြာထဲသြား၊ေတြ ့တဲ့လူ အကုန္ ေခၚခဲ ့၊လူထုအားနဲ ့ရထား ကို ၀ိုင္းတြန္းၾက”။ အ့ဲသလို ေျပာမွာခမ်။

ဒါေပမဲ ့ စစ္အစိုးရ လို ့ေခၚတဲ ့န၀တ ၊နအဖ ေခတ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းသြားပါေလေရာ။ “ေဟ့၊ရထားပ်က္သြားျပီလား၊ေကာင္းျပီ စက္ေခါင္းေမာင္းတဲ့ေကာင္ကိုပစ္သတ္လိုက္။လူစားလဲျပီးေမာင္းခိုင္း’ တဲ့။ဒါမ်ိဳး ခတ္ၾကမ္းၾကမ္း အမိန့္ေပးမွာေပါ့ေလ။
အဲ။သည္ကေန ့ေခတ္။ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က်ေတာ့ လံုး၀မတူေတာ့ပါဖူး။

အမိန့္ေပးတာေစခိုင္းတာကအစ ျငင္သာတယ္ခမ်။သိမ္ေမြ ့တယ္ ခမ်။
“ေဟ့၊ရထား ပ်က္သြားျပီလား၊ေကာင္းျပီ။ရထားတံခါးေတြအကုန္ပိတ္လိုက္။ပန္ကာေတြဖြင့္လိုက္။မ်က္လံုးေလးေတြပိတ္ထားလိုက္။ထိုင္ခံုေနာက္မွီ မွာမွီလိုက္။ဟဲဟဲ။ရထားၾကီး ေရွ ့ကိုသြားေနတယ္ လို ့ စိတ္ထဲမွာ ထင္ထားလိုက္ၾက” တဲ့။ကိုင္း ဘယ္လိုလဲ မိုက္တယ္ေနာ္။စိတ္ကူးယဥ္တာေပါ့ဗ်ာ။ဒါလဲ ဇာ၈နာ သိလို ့ေျပာတာမဟုတ္ပါဖူး။ႏိုင္င့ေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္ၾကီးငွက္ေပ်ာေၾကာ္ ေျပာျပလို ့သိရတာပါ။တကယ္ေတာ့ ဇာဂနာ ဘာမွ မသိရပါဖူးဗ်ာ။

ဇာဂနာ
၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄
ပဲ ့တင္ သံ ဂ်ာနယ္မွ


ထုိင္းနို္င္ငံေတာင္ပုိင္း စူရတ္႒ာနီခရုိင္ ေကာ့ေတာင္(လိပ္က်ြန္း) လူသတ္မွဳ.တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၂ ဦး အား တရားစဲြရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚအဘ နွင့္ ကာခ်ဳပ္တုိ.၏ ၂ နိဳင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးစိတ္ဓါတ္ျပည့္၀စြာျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာ ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းစကား မ်ား အား ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနနွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမပီသ ၊ နွစ္နုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအား အေလးအမူ ပဲ ယင္းလူသတ္မွဳ.အတြက္ ဖမ္စီးရမိေသာတရားခံမ်ားအား သန္.ရွင္းစြာဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္မကန္.ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရမွ ေျပာဆုိ သည္ ဆုိျပီး လူသိရွင္ၾကား နိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိ.ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား၂ ဦး အား ဆက္လက္တရားစဲြဆုိ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ.ကုိလည္း ထုိင္းေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖဲြ.ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယင္းသုိ.ေျပာဆုိျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနနွင့္ နွစ္နိဳင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အစုိးရခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မွဳ. ၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမပီသမွဳ.မ်ား အား ေပၚေပၚထင္ထင္ျမင္ေတြ.နိုင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖဲြ. နွင့္ နယ္/လံု၀န္ၾကီး တုိ.အေနနွင့္ နွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အစိုးရခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မွဳ. ရွိရွိ ျဖင့္ မိမိတုိ.မိမိနိုင္ငံသားမ်ား ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္အား ဆႏၵျပမွဳ.အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ကန္ကြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းနိုင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနနွင့္ ယင္းအခ်က္အား အေလးမမူပဲ ယင္း၏နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိတုိ. ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအ၀င္ မိမိတုိ.နိုင္ငံသား ၂ ဦးအား စေတးရန္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္းေတြ.ျမင္နိုင္သည္။

မိမိတုိ. ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနနွင့္ မိမိတုိ.နိုင္ငံ မိမိတုိ.အစုိးရအား ျပည္ပ နိုင္ငံ မ်ားမွ မေထမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္ျခင္းအား လက္မခံနိုင္ပါ။

ထုိ ကဲ့သုိ. နိုင္ငံတကာသိ ကမၻာက စိတ္၀င္စားေသာ လူသတ္မွဳ. ကိစၥ အား မိမိတုိ.နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ပံုခ် အျပစ္ေပးျခင္းအား ထိထိေရာက္ေရာက္ မကာကြယ္ေပးနိုင္ပါက မိမိတုိ. နိုင္ငံ အပါအ၀င္ နိုင္ငံသားအေပါင္းတုိ.သည္ ကမၻာ့အလည္တြင္ မည္သုိ.ရပ္တည္ရမည္ကုိ စဥ္းစားရခက္ခဲေစသည္။

ယခုအခါ ယင္းလူသတ္မွဳ. တရားခံ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ. (ထုိင္းေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖဲြ.) အေနနွင့္ ေသဒဏ္ အထိ သတ္မွတ္ထားျပီး အျမန္ဆံုး စီရင္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လာသည္ကုိ သတိျပဳေစလုိပါသည္။

နွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ အေရးၾကီးသည္ဆုိေသာ္လည္း ၂ ဘက္ ခ်စ္ၾကည္မွသာ ခုိင္ျမဲေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဘတ္သတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးေၾကာင့္ မိမိတုိ. နိုင္ငံသားမ်ား မတရားမွဳ.ေဘး သင့္ျပီး စီရင္က်ခံေစသည္မွာ မသင့္ေတာ္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

မိမိတုိ. ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတုိ.အစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ျပည့္၀စြာ ေဖးမ ကူညီမွဳ. အကာအကြယ္ေပးမွဳ. တုိ.ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

( မိမိ ေရးတတ္သလုိ ဆႏၵျပဳ ေရးသားထားျခင္းအတြက္ အမွာအယြင္းရွိခဲ့ပါက ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္)

ေလာကနတ္
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004208569415

ကုန္စိမ္းႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ား အဓိက ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ ေစ်းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္တြင္ ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားထံမွ အုပ္စုဖြဲ႔၍ မိုက္ေၾကးခြဲကာ ဆက္ေၾကးေတာင္းေနသူမ်ားကို အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဝင္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒသအစုံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္တြင္ လာေရာက္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံမွ လူတစ္စုက မိုက္ေၾကးခြဲကာ ယာဥ္ရပ္နားခႏွင့္ ေစ်းဗန္းခင္းရန္ ေနရာခမ်ား ေကာက္ခံေနမႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးေသာ္လည္း ဆက္ေၾကး ေပးေဆာင္ေနသူမ်ားဘက္က တရားလိုျပဳ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေစ်းလာေရာင္းသူေတြဆီက ဆက္ေၾကးေတာင္းတယ္၊ မေပးရင္ သတ္ပစ္မယ္ဆိုၿပီး ဓားေထာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္တာကို သတင္းရလို႔ မသကၤာသူေတြကို စခန္းေခၚစစ္တယ္၊ ဆက္ေၾကး ေတာင္းခံရသူေတြကို အႏိုင္က်င့္ ေငြေတာင္းသူေတြက ဒီလူေတြလား ေခၚေမးရင္ သူတို႔က ေၾကာက္ၿပီး အမွန္အတိုင္း မထြက္ဆိုေတာ့ဘူး၊ ဒီေတာ့ သက္ေသ အေထာက္အထား မခိုင္လုံတာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကို ခံဝန္ထိုးၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရတယ္” ဟု လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္ ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါအုပ္စုဖြဲ႔ မိုက္ေၾကးခြဲကာ ဆက္ေၾကး ေတာင္းခံေနသူမ်ားက ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားထံမွ ေန႔စဥ္ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေတာင္းဆိုေသာ ေငြကိုမေပးပါက အႏိုင္က်င့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေၾကာင္း ယင္းေစ်းအတြင္း ကုန္စိမ္းေရာင္းခ်ေနသူ အသက္ ၄၀ ခန္႔အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ေစ်းဗန္းခင္းခ စည္ပင္ကို ေပးၿပီးေပမယ့္ သူတို႔အဖြဲ႔ ေငြလာေကာက္ရင္ ထပ္ထည့္ရတယ္။ မေပးရင္ ေစ်းဗန္းေတြ ဆြဲလႊင့္ပစ္ၿပီး လူကိုပါ ရန္ရွာတယ္၊ ေစ်းမွာရွိတဲ့ လုံၿခံဳေရးေတြကအစ သူတို႔အုပ္စုကို ေၾကာက္ေနရတာ၊ စခန္းမွာ တရားလိုျပဳ အမႈဖြင့္ပါ ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္က ဒီေစ်းနဲ႔ မကင္းႏိုင္ဘူး။ ေစ်းေရာင္းမွ ထမင္းစားရတာ။ အမႈဖြင့္သူရွိခဲ့လည္း ေနာက္ေန႔ ေစ်းလာေရာင္းရင္ သူတို႔အဖြဲ႔က အမႈဖြင့္တဲ့သူကို ရန္ျပဳမွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရမွန္း သိေပမယ့္ ကိုယ့္အသက္ ကိုယ္ႏွေျမာလို႔ အမႈမဖြင့္တာ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းအုပ္စုဖြဲ႔ ဆက္ေၾကးေတာင္းသူမ်ားက ေစ်းဝင္းအတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြငါးရာမွ တစ္ေထာင္က်ပ္အထိ ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားထံမွ ယာဥ္ရပ္နားခ တစ္စီးလွ်င္ အနည္းဆုံး ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ ေကာက္ခံေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသထြက္ ကုန္စိမ္းမ်ား အပတ္စဥ္ လာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္း အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ စတင္ကာ ခ႐ိုင္အဆင့္ လုံၿခံဳေရးကို ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ေစ်းဧရိယာအတြင္း တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ တစ္ဖြဲ႔ႏႈန္းျဖင့္ အလွည့္က် ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေဆာင္ပုဒ္အရ အျပစ္မဲ့သူတစ္ဦး မဖမ္းမိေစေရးအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈ မရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ သံသယရွိသူမ်ားကို အေရးမယူႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဝင္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“အေထာက္အထား အတိအက်တိုင္မွ အေရးယူေပးမယ္ ဆိုကတည္းက လြဲေနၿပီး၊ ဓားျပတိုက္ခံၿပီေတာ့မွ တရားခံ ဖမ္းေပးမယ္ ဆိုသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြကို သက္ေသအေထာက္အထား အခိုင္အလုံ မရွိဘဲနဲ႔ အေရးယူခဲ့တာ အမ်ားႀကီးပါ” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ မိုက္ေၾကးခြဲ ဆက္ေၾကး ေတာင္းေနသည္ဟု သတင္းရရွိထားေသာ အဖြဲ႔မွ လူစာရင္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူထားၿပီး သက္ေသအေထာက္အထား အခိုင္အလုံ ရရွိခဲ့ပါက အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕နယ္မွ ၾသဇာသီး လာပို႔ေသာ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းကို ဆက္ေၾကးေတာင္းခံမႈမွ ယာဥ္ေမာင္းက အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားခံရသူ သုံးဦးမွာ သက္ေသမခိုင္လုံေသာေၾကာင့္ ခံဝန္လက္မွတ္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

The Voice Weekly
https://www.facebook.com/thevoiceweekly

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကြၽန္းတြင္ ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စဲြဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဦး၏ မိဘမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တစ္ပတ္အတြင္း သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ မိသားစုဝင္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ေပးေနေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထူးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္း၏ မိဘႏွစ္ဦး၊ ေဇာ္လင္း၏ မိခင္ႏွင့္ ဦးေလးျဖစ္သူတို႔သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏွစ္ဦး၏ မိဘမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို တစ္ရက္အတြင္း ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားက ကတိေပးထားေၾကာင္း ဦးတင္ထူးေအာင္က ရွင္းျပသည္။
“ထိုင္းက လာႀကဳိမယ့္အဖြဲ႔ေတြ မနက္ျဖန္ ညေနေရာက္မယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဝင္းေဇာ္ထြန္းသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ အေသာက္အစားလည္း မရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဘာလုံးကစားျခင္းကိုသာ ဝါသနာပါသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းထိုက္က ေျပာၾကားသည္။
“လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ ဆိုတာကို လုံးဝမယုံဘူး။ စြပ္စြဲခံရတာပဲလို႔ ထင္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူသတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ သတင္းကို သားျဖစ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသျဖင့္ ၾကားသိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့သျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ မီဒီယာမ်ားက ေျပာဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ေနရေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းထိုက္က ေျပာဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာႏွစ္ဦးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံ ရရွိေစရန္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏွစ္ဦးမွာ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲ၍ မရေၾကာင္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရလွ်င္ အဆိုပါ ျမန္မာႏွစ္ဦးသည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္မ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ ေျပာဆိုမွသာ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေရးသားမႈ ရပ္တန္႔ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မီဒီယာမ်ားကို သတိေပးထားသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းရဲမ်ားက ထပ္မံစစ္ေဆးရာတြင္ ျမန္မာႏွစ္ဦးမွာ ရင္ဘတ္နာက်င္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသည္ဟု ထိုင္း TV 3 ဌာနက ထုတ္လႊင့္သြားေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆူရတ္ဌာနီခ႐ိုင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ည၌ ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရသည္။

The Voice Weekly


ကိုပါႀကီးဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းတန္းလမ္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဘာလီေဘာအားကစားသမားတဦးျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလမွာ သံုးေရာင္ျခယ္ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လူငယ္)ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးဗဟိုလူငယ္ ၁၉ဦးမွတဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တာ၀န္ခံအျဖစ္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ေမလအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံုးေရာင္ျခယ္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တပ္ဦးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၄ခုႏွစ္ေလာက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အဖိႏိွပ္ခံထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကို နိုင္ငံတကာသတင္းမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ သိရွိေစႏိုင္ရန္ တတ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားသံုးကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (သို႔) ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ကူးလူးသြားလာေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ဇနီးျဖစ္သူ မသႏၱာမွာ စစ္အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံရကာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံျခင္းခံရပါသည္။ မိသားစုတကြဲတျပားဆီေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ဇနီးျဖစ္သူအားေထာင္၀င္စာပင္ သြားေရာက္မေတြ႔ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ဤကာလအတြင္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုးမ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိဒုကၡသည္မ်ားဘ၀၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဘ၀ အစရွိသည့္သတင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ ဓါတ္ပံုသတင္းယူကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဇနီးျဖစ္သူျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း မိသားစုအတူတကြ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းျပန္လည္မေနႏိုင္ေသးဘဲ ၎ယံုၾကည္ရာ အလြတ္တမ္းဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္လုပ္ကို မိမိဘာသာလြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔လုပ္ကိုင္ေနရင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ကိုပါႀကီးသည္ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား စစ္ေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းရိုက္ကူးရန္သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဓါတ္ပံုသတင္းမ်ားယူၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာတင္းမာေနသည့္ နယ္ေျမမွ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္သိို႔ ထြက္ခြာသည့္လမ္းခရီး၌ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ စံုစမ္းရသမွ်သတင္းမ်ားအရ ကိုပါႀကီးအား ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မတရားဖမ္းဆီးထားသည္ဟု သိရပါသည္။

ကိုပါႀကီးေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎အားခင္မင္ သိကၽြမ္းေနသူမ်ားမွ လူမႈကြန္ယက္တြင္ေဖၚျပေနျခင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္သတင္းဌာနမ်ားတြင္မွ မေၾကညာေသးခ်င္းေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
(ထပ္မံ၍ စံုစမ္းရသမွ်ကို အသိေပးတင္ျပသြားပါမည္။)

ေလးစားစြာျဖင့္
မိုးျမတ္သူ
၁၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၄
၀၅၅၅

ကမၻာေက်ာ္ေသ မႈေသခင္းစစ္ေဆးမႈ ကြၽမ္းက်င္သူ ပြန္တစ္ပ္႐ိုဂ်ာနာဆူနန္
ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်ခရီးသြားႏွစ္ဦး သတ္ခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမ်ားကို ထုိင္းရဲက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ရဲအႀကီး အကဲသစ္ Somyot Pumpanmuang က သူရာထူးလက္ခံၿပီး ၄၈နာရီမွ် သာရွိေသးေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမ်ား ကို ဖမ္းဆီးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိင္းရဲ၏ဖမ္း ဆီးမႈသည္ ခုိင္လံုေသာအေထာက္ အထားမရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းရဲ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းျပည္ ပက ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိလာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ၁ဝဝေက်ာ္ တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ထုိင္းသံ႐ံုးေရွ႕ သုိ႔သြား၍ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝရက္၌ ဆႏၵျပၾကသည္။ ထုိင္းတြင္ ၿဗိတိသွ် ခရီးသည္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာမ်ား အဖမ္းခံရျခင္း အတြက္ သူ႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္က ထုိင္းဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ခ်န္အိုခ်ာႏွင့္ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလင့္ကစား ေလာ ေလာဆယ္တြင္ အေၾကာင္းမထူးေသး ေခ်။ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး တြင္ အမ်ားျပည္သူေက်နပ္မႈရွိေစ ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပနာ ဆက္ပတ္တီမာပရာဂြန္က ေျပာခဲ့ ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိေခ်။
လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အ ဖမ္းခံရသည့္ ျမန္မာက ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးသည္ဟု ထိုင္းရဲအႀကီးအကဲ Somyot က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိင္း ရဲက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝင္းႏွင့္ ေဇာ္ လင္းတုိ႔က ဆုိသည္။

လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာကို သူ ရဲထံမွရေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာမွာ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝဝရွိေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ထားသည့္ ျမန္မာမ်ားကို တရား႐ံုး သို႔ တင္ပို႔ၿပီး တရားစြဲဆိုရန္ ျပည့္စံု လံုေလာက္မႈမရွိဟု Samui အစုိးရ ေရွ႕ေနအႀကီးအကဲ ဖိုင္ဘူလ္အာခ်ာ ဝါနန္သက္ခြန္က ဆိုသည္။

ေသမႈေသခင္းစစ္ေဆးမႈအ ဆင့္အဆင့္တြင္ ရဲက ကေရာ္ကမည္ လုပ္ထားသည္။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္ထားသည္။ ယင္းမွာအလြန္ဆိုး ဆိုးရြားရြားညံ့ဖ်င္းေသာစံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈျဖစ္သည္။ DNA စစ္ေဆးမႈ မွအစ ေသမႈေသခင္းစစ္ေဆးမႈ အ လြန္ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ကမၻာေက်ာ္ေသ မႈေသခင္းစစ္ေဆးမႈ ကြၽမ္းက်င္သူ ပြန္တစ္ပ္႐ိုဂ်ာနာဆူနန္က ဆိုသည္။ သူ႔ကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေသမႈ ေသခင္းစစ္ေဆးသူအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးပရာယုသ္က ခန္႔ထားသည္။ ေဒါက္တာပြန္တစ္ပ္သည္ ျပည္သူ လူထု၏ယံုၾကည္မႈကို ခံရသူျဖစ္သည္။

လူသတ္မႈအတြက္ စြပ္စြဲခံရသူ ၏ အခန္းေဖာ္ေမာင္ေမာင္ကို ထိုင္း ရဲက မ်က္ျမင္သက္ေသဟုဆိုကာ အစိုးရသက္ေသအျဖစ္ ထိန္းထား သည္။

စြပ္စြဲခံရသူသည္ ၿဗိတိသွ်ခရီး သည္ အမ်ဳိးသမီးကို မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ပစ္သည္ကို ေမာင္ေမာင္က ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္ဟုဆိုေၾကာင္း ရဲက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေမာင္ေမာင္ကို ထိုင္းရဲက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ သူ႔ ကို ျမန္မာသံ႐ံုးမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သူ ၏ ေရွ႕ေနတို႔က ေတြ႕ခြင့္မရေခ်။ သူသည္ နံနက္ ၁ နာရီ (ညတစ္ နာရီ) ကတည္းက ကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ သူဘာကို မွ်မျမင္မေတြ႕ခဲ့ပါဟု ေမာင္ေမာင္ ကဆိုသည္။ သူသည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္တို႔ႏွင့္ခဲြခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ တည္း ဂီတာတီးေန၊ ဘီယာေသာက္ ေနသည္ဟု ေမာင္ေမာင္ကဆိုသည္။

သူသည္သူ႔ခ်စ္သူႏွင့္ေတြ႕ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္အခန္းသို႔လူသတ္ မႈျဖစ္သည့္ေန႔နံနက္ ၅ နာရီ၌ ျပန္ လာေၾကာင္း ေမာင္ေမာင္ကဆိုသည္။ ထိုအခန္းတြင္ ေမာင္ေမာင္သည္ စြပ္ စြဲခံရသူ၊ က်န္ျမန္မာတစ္ေယာက္တို႔ ႏွင့္အတူေနသည္။ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ျမန္မာႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ မည္သည့္ အေႏွာင့္အယွက္မွ်မရွိဘဲ ေကာင္း စြာအိပ္ေနၾကေၾကာင္း ေမာင္ေမာင္ ကဆိုသည္။ လူသတ္မႈသည္ စက္ တင္ဘာ ၁၅ ရက္နံနက္ ၄နာရီႏွင့္ ၅ နာရီအတြင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

အင္တာနက္ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္အ လားတူ မီဒီယာမ်ားက ထိုင္းရဲ၏ လုပ္ရပ္ကို ထုိင္းဘာသာျဖင့္ေရာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ရက္ရက္စက္ စက္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၾကသည္။ ထုိလူသတ္မႈသည္ ၿဗိတိသွ်သတင္း စာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားအဖုိ႕ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေန သည္။ ထုိကိစၥကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္ေနသည္။ ထုိ ကိစၥသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ထံအထိေရာက္သည္။ ထိုင္းရဲ၏ လုပ္ရပ္ကို ထုိင္းႏုိင္ငံမွာပင္ ကာကြယ္ ေပးသူ မရွိသေလာက္ရွားသည္။

ဝင္းႏွင့္ေဇာ္လင္းတို႔မွာ သူတစ္ ပါးအတြက္ ၾကားကဒဏ္ခံရသူမ်ား သာျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ဆုိသည္။ ထုိင္းရဲ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ၾကမ္း တမ္းျပင္းထန္ၿပီး အဆုိးျမင္ဝါဒျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မီဒီ ယာမ်ားက ဆုိၾကသည္။

ထုိင္းရဲက သူတစ္ပါးအစား ၾကားကဒဏ္ခံအ ျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးျခင္းမရွိဟု ထုိင္းရဲ အႀကီးအကဲ Somyot ကဆုိသကဲ့ သို႔ ပရာယုသ္ကလည္း အလားတူ ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိင္းရဲသည္ အ တိတ္ကာလက ၾကားကခံရသူအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကမ်ားရွိ သည္။

လက္ရွိအေျခအေနအထိ ထုိင္း ရဲ၏ လုပ္ရပ္ကို ထုိင္းျပည္တြင္းက ေရာျပည္ပကပါ ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။ ခိုေတာင္လူသတ္မႈသည္ ယခုတိုင္ ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္ေသးေသာ ရာဇဝတ္ မႈ ျဖစ္ေနသည္။

Ref:Bangkok Post

#Democracytoday
Yangon Media Group

   
အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္မႈ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အကာအကြယ္လိုအပ္

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အေရ အတြက္ ဟာ အခု ဆိုရင္ ၄၀၀၀ နီးပါး ရွိပါၿပီ။ အီဘိုလာ ေရာဂါဟာ ဘယ္လို ေရာဂါ ပါလဲ။ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ ကူးစက္ ျပန္႔ပြား ေနတာ ပါလဲ။

အေနာက္ အာဖရိကကို ဗဟိုျပဳ ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ အီဗိုလာ ကူးစက္ ေရာဂါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ကတည္းက စတင္ ေတြ႕ရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ေပါင္း ၄၀ သက္တမ္းအတြင္းမွာ အခု တႀကိမ္ ျဖစ္ပြား မႈဟာ အဆိုးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ WHO ရဲ႕ မွတ္တမ္းအရ အခုတႀကိမ္မွာ အကူးစက္ခံရသူ အေရ အတြက္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အီဘိုလာေရာဂါဟာ ေသေစေလာက္တဲ့ အဖ်ားေရာဂါတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၅၀ ရာႏႈန္းကေန ၉၀ ရာႏႈန္းအထိ ေသဆုံးမႈရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေရာဂါ ဘယ္က စသလဲဆိုေတာ့ အာဖရိကတိုက္က သစ္ေတာထဲမွာေနတဲ့ လင္းႏို႔တမ်ိဳးကေန စတင္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

သစ္သီးစားလင္းႏို႔လို႔ ေခၚတဲ့ အဲဒီလင္းႏို႔အမ်ိဳးအစားဟာ ႐ုပ္ကေျမေခြးမ်က္ႏွာ အငယ္စားနဲ႔ ဆင္လို႔ ေျမေခြးပ်ံလို႔လည္း တခ်ိဳ႕ကေခၚၾကပါတယ္။

ဒီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ အီဘိုလာ ျမစ္နားမွာ စတင္ျဖစ္ပြားတာကို သိရွိခဲ့ရလို႔ အီဘိုလာေရာဂါ ၊ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္လို႔ နာမည္ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေသြး၊ ဝမ္း၊ အန္ဖတ္ စတဲ့ လူ႕ကိုယ္ ခႏၶာက ထြက္တဲ့ အရည္ေတြ ထဲမွာ ပိုးအေျမာက္ အမ်ား ပါဝင္တဲ့ အတြက္ အကာ အကြယ္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြ ကို လိုက္နာ ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဖ်ားနာ ေနတဲ့ သူေတြ ဆိုရင္ ပိုၿပီး ကူးစက္ လြယ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေရ ျပားမွာ ပြန္းပဲ့ အနာ ရွိမွသာ ကူးစက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တုတ္ေကြး ေရာဂါလို႔ ေလထဲ ကေန ကူးစက္ ျပန္႔ပြား တာမ်ိဳး မျဖစ္ ပါဘူး။

ေရာဂါ စတင္ ကူးစက္ ၿပီဆို ရင္ အဖ်ားဝင္ လာပါတယ္။ ကိုက္ခဲ လာပါတယ္။ ေမာပန္း လာပါတယ္။ ေခါင္းကိုက္တာ လည္ပင္း နာတာ ျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အန္တာ၊ ဝမ္းေလၽွာတာ၊ အေရျပားမွာ အနီစက္ေတြ ေပၚထြက္ လာတာ ကိုယ္တြင္း ေသြးထြက္ တာေတြ ဆက္ျဖစ္ၿပီး ပိုဆိုး လာရင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ကလီ စာေတြ ပ်က္စီး တာနဲ႔ ေရဓါတ္ ခမ္းေျခာက္ တာျဖစ္ပြားၿပီး အသက္ဆုံး႐ႈံးတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရာဂါကို တိတိက်က် ကုသႏိုင္တဲ့ ေဆးမရွိေသးပါဘူး။ ေဆးတခ်ိဳ႕ဟာ စမ္းသပ္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇိမက္ပ္လို႔ ေဆးမ်ိဳးကို အာဖရိကမွာ အသုံးျပဳဖို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေပမဲ့ လူနာတိုင္းကို အသက္မကယ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/10/141013_ebola

ဘန္ေကာက္ ၊ ၁၃-၁၀-၂၀၁၄

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းရွိ ပတ္တာနီ ျပည္နယ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက စာ သင္ေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္း မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသတြင္း သတင္းဌာန တစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားအနက္ ငါးေက်ာင္းမွာ ေသာင္ယန္ခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေက်ာင္းမ်ား မွာ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂ နာရီခြဲ ခန္႔က စတင္ ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ မာယုိခ႐ုိင္ အတြင္းရွိ အျခားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း မွာလည္း ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္း မႈသည္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားက အစိုးရအေပၚ လက္တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖ်က္သမား မ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းေစာင့္ မ်ားကုိ ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေထာက္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆြန္ေပါ့ခ်္ ဆူဝန္နာရက္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား ၍ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ အစၥလာမ္ မ်ဳိးႏြယ္စ ုအမ်ားဆံုးေန ထုိင္လ်က္ ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ခြဲထြက္ရန္ အစိုးရကုိ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#PyiChitThar

Insurgents set fire to six Pattani schools

Muslim insurgents set fire to six schools in Pattani late Saturday night and early Sunday, police said. Five schools were torched in Thung Yang Daeng district and another in Mayor district.

http://www.pyichitthar.com/2014/10/blog-post_68.html


ျမန္မာေဘာလုံးပရိသတ္ေတြ ေပ်ာ္ရဖို႔ ဆက္ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အသင္းရဲ႕ နည္းျပက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ AFC U-19 ေဘာလုံးပဲြရဲ႕ အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြမွာ ျမန္မာက အီရန္နဲ႔ ဒီကေန႔ ကစားရမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ သတိထားဖို႔လိုေပမယ့္ ပုံမွန္အတုိင္း ကစားသြားဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုံကို ကိုရန္ႏုိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက်င္းပေနတဲ့ AFC U-19 ေဘာလုံးပဲြရဲ႕ အုပ္စု ပထမ ၂ ပဲြၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာက ယီမင္နဲ႔အမွတ္တူ ဂုိးကြာျခားခ်က္ ၂ ဂိုးအသာနဲ႔ အုပ္စု A မွာ ထိပ္ေရာက္ေနၿပီး ထုိင္းက ၃ မွတ္၊ အီရန္က တမွတ္မွမရေသးပါဘူး။ အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြမွာေတာ့ အိမ္ရွင္ျမန္မာနဲ႔ အီရန္၊ ထုိင္းနဲ႔ ယီမင္တုိ႔ ကစားရမွာပါ။ အီရန္အသင္းဟာ ကြာတားဖုိင္နယ္တက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ေပမယ့္ အသင္းေကာင္းတသင္းျဖစ္တယ္လိုို႔ ျမန္မာ့ေဘာလုံးေရႊေခတ္ရဲ႕ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

“အီရန္က ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ဘူး၊ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တန္းက သူက အသင္းေကာင္းတသင္းပဲ။ သူ ဘယ္လုိလာမလဲေတာ့ မွန္းလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ကိုယ္ကေတာ့ ေပါ့လို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေနာ္။”

ဒီပဲြကို ျမန္မာအသင္း ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္သင့္သလဲဆုိတဲ့အေပၚ သူေျပာတာကေတာ့ -

“ကိုယ့္ tempo အတိုင္းပဲ။ ကိုယ့္ကစားနည္းအတုိင္းပဲ ကိုယ္ကစားရမယ္။ ဘာေလးေတာ့ သတိထားရမလဲဆိုေတာ့ injury သတိထားရမယ္၊ အနီအဝါေတြ သတိထားရမယ္။ ဒါေလးကို သတိထားၿပီးေတာ့-ေတာ့ ကစားရမယ္။ ကိုယ့္ tempo ေလွ်ာ့လို႔ေတာ့ မရဘူးေတာ့ ထင္တယ္။ ေနာက္တခုကက်ေတာ့ နည္းျပဆရာကေတာ့ ျပင္ဆင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပဲြမွာေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သေရေလးက်ရင္ေတာ့ တက္ပါတယ္ -တို႔၊ ဘာတို႔ စိတ္ထားၿပီးေတာ့ ကစားရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်။”

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ေရာ ဒီပဲြကို ဘယ္လို ခန္႔မွန္းပါလဲ၊

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ရမယ္၊ ႏုိင္မယ္ပဲ ခန္႔မွန္းတယ္ဗ်။ ႏိုင္မွာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းတုန္းကေတာ့ - ျမန္မာအသင္းဟာ ဆီးမီးဖုိင္နယ္တက္မယ့္အေနအထားကေန အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြမွာ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုကေနျပဳတ္သြားတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေဘာလုံးပရိသတ္ေတြ ယမ္းပံုမီးက် အႀကီးအက်ယ္ေပါက္ကဲြခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ယူ-၁၉ နည္းျပ ဂတ္ဇီဆီကေတာ့ ျမန္မာေဘာလုံးပရိႆတ္ေတြ ေပ်ာ္ရဖို႔အတြက္ ဆက္ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ထုိင္းနဲ႔ပဲြမွာ ျမန္မာပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးသံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆုိတဲ့အသံေတြက အရမ္းကို အားရစရာေကာင္းတယ္လို႔လည္း ဦးေအးေမာင္ႀကီး ခ်ီးက်ဴးလိုက္ပါတယ္။

“ႏုိင္တာလည္းပါတယ္၊ အကုန္လံုး ဝမ္းသာစရာေတြေပါ့ဗ်ာ။ ပထမပဲြထက္စာရင္ လူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေလးဘက္ေလးတန္ ျပည့္လုနီးပါးကို လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခ်ိန္လံုးလည္း သူတို႔ အားေပးေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီကေလးေတြက ငယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔မွာ အားေပးမႈလိုတယ္ဆိုေတာ့ ငါတို႔ေနာက္မွာ ဒီလိုေတြ အကုန္လံုးရွိပါလားဆိုၿပီး သူတို႔ ျမင္သြားတာေပါ့ေနာ္။ ျမင္သြားေတာ့လည္း သူတို႔ ပိုၿပီး အားႀကိဳးမာန္တက္ ကစားတယ္လို႔လည္း ျမင္ပါတယ္။ အင္မတန္ ဝမ္းသာဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။”

ေမး။ ။ တခ်ိန္တုန္းက အန္ကယ္လ္တို႔ကစားခဲ့တုန္းက ဒီလို feeling မ်ဳိး ျပန္ရခဲ့လား။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ကိုယ္ကစားတုန္းကလည္း ဒီလိုမ်ဳိးေပါ့။ ကိုယ့္ေနာက္ေက်ာက ကိုယ့္ပရိသတ္ရွိရင္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေရွ႕မွာကို သူမ်ားနဲ႔ယွဥ္ရင္လည္း လုပ္ျပခ်င္တဲ့စိတ္ကေလးေတြလည္း ရွိတဲ့အခါက် ဒီလိုမ်ဳိး ပရိသတ္မ်ားမ်ားလာေလ၊ ပရိသတ္က အားေပးေလ ကိုယ္က လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္က အလုိလုိထြက္လာတာ။ အခုနကေျပာတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကအတုိင္း တကယ္ပါပဲ၊ မေန႔ကလည္း အဲဒီလိုပဲ ခံစားရပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းဟာ အီရန္နဲ႔ပဲြမွာ သေရက်ခဲ့ရင္လည္း ကြာတားဖုိင္နယ္ကို တက္မွာျဖစ္ၿပီး တကယ္လို႔ရႈံးခဲ့ရင္ေတာင္မွ ဂိုးကြာျခားခ်က္အရေရာ၊ Head-to-head စနစ္အရပါ ကြာတားဖုိင္နယ္တက္ဖုိ႔ အလားအလာေကာင္းေတြ အေတာ္ေလးရွိေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကုိရန္ႏုိင္ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/myanmar-soccer-will-compete-with-iran-/2481663.html


ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီး ဌာန ကေန တရားစြဲ လိုက္တဲ့ အလဲဗင္း မီဒီယာက အယ္ဒီတာ တခ်ို့ ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာျကာ ေန့က ေနျပည္ေတာ္ ကို ပထမဆံုး ရံုးခ်ိန္း အျဖစ္ သြားေရာက္ ျပီး တရား ရင္ဆိုင္ ခဲ့ျက ပါတယ္။

နိုင္ငံျခားက ပံုနွိပ္စက္ ေတြကို အစိုးရ က ဝယ္ယူမႈေတြ နဲ့ ပတ္သက္ျပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ ရွိ မရွိ ဆိုတဲ့ အေပၚ အလဲဗင္း မီဒီယာက ေထာက္ျပ ေရးသား ရာ ကေန အခုလို တရား စြဲတဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့ ရတာလို့ အလဲဗင္း မီဒီယာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဝျဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရ ဘက္ ကေတာ့ အလဲဗင္း မီဒီယာရဲ့ ေရး သားခ်က္ ေတြဟာ ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီး ဌာနရဲ့ ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိခိုက္ ေစျပီး၊ ျမန္မာ နိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက တဆင့္ ညွိနွိုင္း တာကို လက္မခံ လို့ တရား စြဲတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။အလဲဗင္း ဘက္ ကေတာ့ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ ကေန ေျဖရွင္းရန္ အေျကာင္း မရွိ ဘူးလို့ အေျကာင္းျပန္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလဲဗင္း မီဒီယာက အယ္ဒီတာ အဖြဲ ဝင္ အခ်ို့ ဟာ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိ ရံုးက ပထမဆံုး ရံုးခ်ိန္း သြားေရာက္ ခဲ့ ျပီးေတာ့ အမႈ အတြက္ အာမခံ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ ပါတယ္။အစိုးရသစ္ လက္ထက္ မီဒီယာေတြ သတင္း သမားေတြ ကို တရားစြဲ တာ ဖမ္းဆီး တာေတြ ဟာ အထူး အဆန္း မဟုတ္ ေပမဲ့ ျပည္သူ့ ဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ ေနတဲ့ ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီး ဌာနက ျပည္တြင္းက လူသိမ်ားတဲ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကို အခု အမႈ ဖြင့္ တရားစြဲ လိုက္တာ ကေတာ့ ပထမဆံုး ျဖစ္ပါ တယ္။

အစိုးရ အပါဝင္ တရားစီရင္ ေရး ဥပေဒ ျပု ေရး တို့ ကပါ ျပည္တြင္း မီဒီယာ သမား ေတြနဲ့ အျပန္ အလွန္ နားလည္မႈ ရွိေအာင္ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြး တာေတြ လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုလို အစိုးရ ဘက္က တရားစြဲ တာေတြ ရွိေနတာ ေျကာင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာ သမားေတြဟာ အရင္ထက္ ပိုျပီး ေရးသား တင္ ျပမႈေတြ ကို ပိုျပီး သတိ ထား ေနရတယ္ လို့လည္း ျပည္တြင္း သတင္း သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2014/10/141012_eleven_media_trial

ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားပိုင္ မာစတာ စေပါ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကဲ့သို႔ မေပၚ ေစ ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မွ လုပ္ခလစာမေပးဘဲ မထြက္ေျပး ႏိုင္ရန္ ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ကေျပာသည္။

ယင္း မာစတာစေပါ့စက္႐ုံပိုင္ ရွင္သည္ စက္႐ုံရွိ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ လုပ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္အားေပးရမည့္ လုပ္အားခမေပးဘဲ ယင္းေနထိုင္ရာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သို႔ျပန္သြားသည့္အ တြက္ လုပ္သားမ်ားမွာ အခက္အခဲ မ်ားႀကဳံေတြ႕ရၿပီး ကိုရီးယား သံ႐ုံးေရွ႕ သို႔ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပသည္ ထက္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာ သည့္အတြက္ ထပ္မံအဆိုပါျပႆနာ မ်ားမေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ သည့္အေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေအးျမင့္က ]အခုလိုျဖစ္သြား ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္စက္႐ုံေတြ အထူးသျဖင့္ ကိုရီးယားေတြပိုင္တဲ့ စက္႐ုံေတြ မ်က္ႏွာပန္းမလွျဖစ္ဖို႔ အလားလာရွိတဲ့ စက္႐ုံေတြရွိတယ္။ လစာမေပးႏိုင္လို႔ အျပင္ျပန္ထြက္မယ္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ လတုန္းက ေတာင္ဒဂုံ စက္မႈဇုန္ထဲက ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္႐ုံျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူကေတာ့ ေဟာင္ ေကာင္မွာဘဏ္အေကာင့္ရွိလို႔ လုပ္တယ္ေျပာတယ္ ။ ေနာက္ပစၥည္းေတြ လည္းေရာင္းၿပီး ေျပာတယ္။

ဒါေပမဲ့ တစ္ခါျဖစ္ၿပီးသြားၿပီး ေနာက္ထပ္အျဖစ္မခံႏိုင္လို႔ ရွိသမၽွ လ၀ကေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြ အကုန္ ခ်က္ျခင္းပိတ္ၿပီး ခ်က္ျခင္းရွင္းခိုင္း တယ္။ ဒါမ်ိဳးေနာက္တစ္ခါ ထပ္အ ျဖစ္မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြား မွာျဖစ္တယ္}ဟု ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား လာေရာက္သည့္အခါတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာ ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ လုပ္သား အ ေရအတြက္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ သုံး လစာအတိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (သို႔) ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အာမခံေၾကးတင္ သြင္းၿပီးလုပ္ကိုင္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ အႀကံျပဳတင္ျပထား ေၾကာင္း သိရသည္။

မာစတာစေပါ့ ဖိနပ္စက္႐ုံကိစၥ မျဖစ္ခင္က ယင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ ဘူးေသးသျဖင့္ အေရး ယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခင္ မွာ လုပ္ငန္းရွင္မွ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္ သြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအ တြက္လည္း ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္လုပ္ငန္းရွင္ကို တရားစြဲထားၿပီး ကို ရီးယားႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ေျပာေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ တုန္ျပန္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စက္႐ုံအတြင္းရွိ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား ေလလံစြဲရန္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြဆုံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ မာစတာစေပါ့စက္႐ုံအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အမႈ ၄ မႈျဖင့္ တရားစြဲထား ေသာ္လည္း လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအ ထိ သြားေရာက္တရားစြဲအေရးယူရန္ သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - စိုင္းဟန္

The Ladies News Journal

 
အီဘိုလာေဝဒနာရွင္ကို ကုသမႈေပးခဲ့တဲ့ တကၠဆက္က Health Presbyterian ေဆး႐ံု။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အီဘုိလာ ေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုး သြားသူကို ျပဳစု ကုသေပး ခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း တေယာက္မွာ အီဘိုလာ Virus ပိုးရွိေနတာ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိ ခဲ့တယ္လို႔ Texas ျပည္နယ္တာဝန္ရွိ သူေတြက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒါဟာဆိုရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲမွာ ပထမဆံုး အီဘိုလာ Virus ပိုး ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ကနဦးစမ္းသပ္မႈေတြအရ အဲဒီက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမွာ အီဘိုလာ Virus ကူးစက္ေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အဲဒီမတုိင္ခင္ ေသာၾကာေန႔ညက သူ႔မွာကိုယ္အပူခ်ိန္ နည္းနည္း တက္ေနတယ္လို႔ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း Texas ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနက ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ Virus ပိုးကူးစက္မႈကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖုိ႔ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန CDC က ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပထမဆံုး အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့တပတ္ထဲ ေသဆံုးသြားသူ Thomas Duncan တက္ေရာက္ ကုသမႈခံခဲ့ရာ Texas Health Press-bay-tay-rian (Presbyterian) ေဆး႐ံုက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသဆံုးသြားသူ Duncan ကိုျပဳစုကုသမႈေပးခ်ိန္မွာ အခုေရာဂါကူးေနသူ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသားဟာ CDC ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ကာကြယ္တဲ့ အဝတ္အစား အျပည့္အစံုဝတ္ဆင္ခဲ့တယ္လို႔ Texas တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ခုလို ေရာဂါျဖစ္ေနသူကို ကုသေပးရင္း က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ေတ႔ြရွိခဲ့ရတဲ့အတြက္ တျခားဘယ္သူေတြ ကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိသလဲဆိုတာကို က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူေတြ သိႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တေယာက္လည္း အီဘိုလာ Virus ပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ဆိုတာ သူတုိ႔သိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အီဘိုလာေရာဂါအဆိုးဆံုးျဖစ္ပြားတဲ့ Liberia, Sierra Leone နဲ႔ Guinea ႏိုင္ငံေတြက လာၾကတဲ့ခရီးသည္ေတြကို ေလဆိပ္ေတြမွာ အီဘိုလာေရာဂါ စစ္ေဆးမႈေတြကို စေနေန႔က NY JFK ေလဆိပ္မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယူေကႏိုင္ငံမွာလည္း အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္သူရွိလာရင္ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈေတြကို စေနေန႔က တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com/content/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola-/2481195.html

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ အတြဲ(သမီးရည္းစား)မ်ား ခ်ိန္းေတြ႕ရာေနရာမွာပန္းၿခံမ်ားမဟုတ္ေတာ့Mini Cinema ၊ တည္းခုိခန္း၊ ဟုိတယ္၊ မုိတယ္စသည့္ျ ဖင့္ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္တည္းတံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားမွာ တစ္စ တစ္စတိုးျမင့္ဖြင့္လွစ္လာျခင္းေၾကာင့္သမီးပ်ိဳမ်ား အတြက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳလုပ္ရေသးဘဲ အပ်ိဳဘ၀စြန္႔လႊတ္ရာေနရာ၊ ဘ၀ပ်က္ရာ ေနရာတစ္ခု ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု သမီး ရွိမိဘမ်ားက ေတြး ပူေနၾကၿပီ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြကေရာ ဒီအတုိင္း ၾကည့္ေနၾကေတာ့မွာလား။
Lover 

ေတြးပူတာနဲ႔တင္မၿပီးေသးပါဘူး၊ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္၊ နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚကိုေရာက္ အလုပ္တစ္ခုမလုပ္မီမွာ ရည္းစားထား၊ အဆုိပါ ေနရာေတြကို သြားရတာ လြယ္ကူ တဲ့အတြက္ သြား၊ ကုိယ္၀န္ရ၊ ရတဲ့ကိုယ္၀န္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိတဲ့ သူနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး တဲ့ေနာက္ ကိုယ္၀န္ကိုလက္သိပ္ထုိးဖ်က္ခ်၊ ဆရာ၀န္မဟုတ္တဲ့သူက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေပးေတာ့ ေက်းရြာတစ္ခုက ကြမ္းေတာ္ကိုင္ပန္းေတာ္ကုိင္အသက္၂၁ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းက ေလးတစ္ဦးမွာ အသက္မေသဆုံးသင့္ဘဲ ေသဆုံးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

“ေဆး႐ုံျပဖို႔လုပ္တယ္၊ အမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီးကိုသြားမျပဘူးလို႔ အတင္းျငင္းတဲ့အတြက္ မႏၲေလးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးကိုျပတယ္၊ ဟိုစစ္ဒီစစ္ေဆးေနၿပီး ဘာေရာဂါ မွ မေတြ႕ရွိပါဘူး၊ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလို႔ ထင္တဲ့အတြက္ ရြာျပန္လာတယ္၊ ရြာေရာက္ေတာ့ အသားအေရမည္းေျခာက္ေနၿပီးဆရာ၀န္နဲ႔ကုမရလို႔ သားဖြားဆရာ၀န္မ တစ္ဦးကိုျပၾကည့္ရာမွ သားအိမ္ထဲမွ က်န္တဲ့ အသားက ပုတ္ေနၿပီ အျမန္ေဆး႐ုံပို႔လို႔ေျပာေပမယ့္ ပို႔တဲ့လမ္းမွာတင္အသက္ေသဆုံးသြားခဲ့ရပါတယ္”မ်က္ရည္မ ဆည္ႏုိင္ေအာင္ငိုေႂကြးထားေသာ မိခင္က သမီးျဖစ္စဥ္အား ရွင္းျပခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္အနီး၀န္းက်င္

မွာအတြဲေတြအတြက္ေလေအးစက္

ပါတဲ႕အခန္းေတြကို တနာရီက်ပ္ႏွစ္ေထာင္၀န္း

က်င္နဲ႔အတားအဆီးမရွိဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားတာ

ထို႔ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရျခင္း အစပထမမွာ အရွက္ကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ေနာက္ပုိင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားကာမွ အရွက္တရား ကို ေရွ႕တန္းတင္ ေဆး ကုသမႈမျပဳခဲ့ တာေၾကာင့္ အခုလိုအျဖစ္မ်ဳိးႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိဘေတြထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ကာယကံရွင္ မိန္းမပ်ိဳေတြအေနနဲ႔လည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔လုိလာေနၿပီဆုိတာကို သိသာထင္ရွားစြာ မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္တာပါပဲ။သိသာထင္ရွားစြာေပၚလြင္လာတာနဲ႔အတူ လက္ရွိအေနအထားအရ အထက္ပါျဖစ္စဥ္လိုမ်ဳိး ဘယ္ႏွဦးေလာက္ျ ဖစ္ေနၿပီလဲဆုိတာကေတာ့ အတိအက်မသိရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အေရအတြက္အရေတာ့မနည္းေတာ့ဘူးဆုိတာကေတာ့ ေတြးၾကည့္႐ုံနဲ႔သိသာပါတယ္။အဲဒါေတြျဖစ္ပြားလာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္၊ တကၠသိုလ္နား၀န္က်င္မွာလည္းဟိုတယ္၊ မုိတယ္၊ Mini Cinema ေတြကိုမိႈလိုေပါက္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားတာေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ ပုိင္းအနားယူသြားအိပ္၊ဘ၀ပ်က္ၾကရတာေတြကလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ၊ စာေပပုိင္းဆုိင္ရာကို ေလ့လာမႈကေတာ့ မသိဘူး၊ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈကိုေတာ့ လုိက္ နာေနၾကတာကေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲဘဲ ေတြ႕ျမင္ေနရတာပါပဲ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္မခင္ခင္က(အမည္လႊဲ) “နယ္ၿမိဳ႕ကလာတဲ့မနိ း္ကေလးေတကြ အမ်ားဆးံု ၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕မွာေနထုိင္ ၾက တာမ်ားတယ္၊သူတုိ႔က ေငြကို အဓိကထားတယ္၊ ေ၀ဖန္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ အျမင္ကုိေျပာတာျဖစ္ပါတယ္၊ အေဆာင္တစ္ခုမွာ မိန္းကေလး၃၀ဦး ေလာက္ ရွိမယ္ဆုိရင္ ငါးဦးနဲ႔ ရွစ္ဦးၾကားမွာျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္မေနခဲ့တဲ့ အေဆာင္က အေနအထားကို ေျပာတာပါ၊အဲဒီထဲမွာ တခ်ဳိ႕ဗုိက္ေပၚလုိ႔ျပန္သြားတာ၊လက္ သိပ္ ထုိးဖ်က္ခ်တာ မ်ိဳးစုံရွိပါတယ္၊အဓိကေတာ့ အေလးမထားတာနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ေနရာေတြေပါလာတာေၾကာင့္လို႔ထင္တယ္၊ဒါတင္မကတစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္ဟုိတယ္၊ ဘယ္ေနရာက သန္႔တယ္ဆိုတာမ်ဳိးအထိ လမ္းၫႊန္လုပ္ေဆာင္လာၾကတာမ်ဳိး ျဖစ္လာေနၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာေျပာင္းလဲမႈအျပင္မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ အခါႀကီးရက္ႀကီး အလည္ထြက္၊ ဘုရားဖူးသြားတဲ့ ေခတ္မ ဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဟိုတယ္လူျပည့္တဲ့အထိစည္ ကား တဲ့ၿမိဳ႕၊မာဆတ္ေတြ ေတာင္ပုံရာပုံဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးအဲဒီမွာ ရရွိတ့ဲ ေငြေၾကးအနညး္ ငယ္ေၾကာင့္ဘ၀ပ်က္သြားရတဲ့ သမီးပ်ဳိေတြေနထုိင္တဲ့ၿမိဳ႕၊ အရက္ေသ စာေ သာက္စားဖုိ႔အတြက္လည္း အသက္၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီလားဆုိတာမၾကည့္၊ ေရာင္းခ်ဖို႔ရဖို႔အတြက္ အဓိကဦးစားေပးေနတဲ့ၿမိဳ႕ စသည့္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ ရွိေတာ့တဲ့ ၿမိဳ႕အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းပုံေျပာင္းလုိ႔လာေနပါၿပီ။

ထဘီေျခဖေနာက္ဖုံး၀တ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးက မႏၲလာသူကေန ဒူးေအာက္မဆင္းအ၀တ္အစားေတြ၀တ္လာၿပီး ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္ ႏြမ္းပါးလာတဲ့ ၿမိဳ႕အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ပုံေျပာင္းစျပဳလာေနၿပီလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေတြသာမက အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကလုိမ်ိဳး မိမိတစ္သက္ တာေပါင္း သင္းေနထုိင္ မည့္သူႏွင့္ ေနထုိင္ျခင္း ကိုအခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ ၾကေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ပုံစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မည့္သည့္အေၾကာင္း အရင္းမွ် မသိ ရေသးေသာသူမ်ားႏွင့္ သမီးရည္းစားျဖစ္ကာ အေလးမထားဘဲ အတူတကြေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိလာျခင္းျဖစ္ကာ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကဲ့သို႔ အသက္ေသဆုံးသည့္အထိျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အသက္ ၄၅ႏွစ္ရွိေဒၚေအးက သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလအား ဒီမုိကေရစီေခတ္ဟုဆုိကာေဖာ္ခြ်တ္ေမာ္ဒယ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအရက္ေသ စာေသာက္စားမႈမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ျပဳလုပ္လာၾကျခင္း၊ သမီးရည္း စားေနထုိင္မႈပုံစံ ပြင့္လင္းသထက္ ပြင့္လင္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အတုျမင္ အတတ္သင္ လာႏုိင္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚမွ အျပာေရာင္၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားအား အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈလာကာမလုိလားအပ္ေသာ အတုယူမွားမ်ားကိုလူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားမွ ရယူ လာျခင္းေၾကာင့္လည္း တျဖည္းျဖည္း ယခုကဲ့သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္တစ္ကမ္းမွာ၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့အေနအထား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လိင္မႈဆုိင္ရာ စူးစမ္းမႈအေနထား၊၁၈+ကားမ်ား ဆုိင္မ်ားအား အလြယ္တ ကူ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္အေနာက္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ၀င္ေရာက္လာၿပီး၊လက္မထပ္မီအတူေနထုိင္ျခင္းေတြျဖစ္ေပၚတာပါ၊ဒါ့အျပင္သူမ်ားႏုိင္ ငံေတြလိုက်န္းမာေရးအသိစိတ္ဓာတ္၊ ေဆး၀ါးပုိင္းဆုိင္ရာအသိ စသည့္တုိ႔ကို သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ဒီလုိေတြျဖစ္ကုန္တာ၊အဲလုိမ်ိဳးေတြမျဖစ္ေအာင္ အားလုံးကို သိရွိလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာမွာ တာ၀န္ရွိတယ္” ဟု ေဒၚေအးကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နင္အပ်ိဳစစ္ရဲ႕လားလို႔ေမးခြန္းပိုင္းဆုိင္ရာမွာအခုေခတ္လူငယ္ၾကားတြင္ ေျဖဆုိဖို႔မ၀ံ့မရဲတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြေတာ ေတာ္ မ်ားမ်ားျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊အားလုံးၿခံဳငံုသုံးသပ္ေျပာဆုိျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ လက္ရွိလူငယ္ေတြကို အဓိကထားဆုိျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ကဲ့သို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ကိုေအး(အမည္လႊဲ) အား ထင္ျမင္ခ်က္ေမးျမန္းရာ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေယာက်္ားေ လးေတြက ကိုယ္တစ္သက္တာ လက္တြဲရမယ့္သူျဖစ္မယ့္မိန္းမေတြမွာ ရွိသင့္တဲ့အပ်ဳိဂုဏ္ ဆုိတာမ်ိဳးကို တန္ဖိုးထားေနၾကဆဲပါ၊အေဖာ္အခၽြတ္ေတြ ေပၚလာလို႔ လည္းေယာက်္ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကည့္တယ္၊အေလးထားမႈေတာ့မရွိပါဘူး”ဟု ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါမ်ဳိးေတြမျဖစ္၊ သမီးပ်ဳိေတြကို ေ၀ဖန္ေန တာမ်ဳိးေတြရွိလာရတဲ့ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာကေန ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳတာ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ေနထုိင္ သြားလာမႈမ်ားတဲ့ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အဲလိုမ်ိဳးဆုိင္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳတာ၊ ဟိုတယ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္ေတြကို တည္းခုိခြင့္ကို ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္တာ၊ အရက္ဆုိင္၊ ဘီယာဆုိင္မ်ားကိုဖြင့္လွစ္ခြင့္ကန္႔သတ္တာတို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကေတာ့ အခုထိထင္ထင္ရွားရွားမရွိေသးပါဘူး။ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရင္မႏၲေလးတကၠသိုလ္အနီး၀န္းက်င္မွာအတြဲေတြအတြက္ ေလေအး စက္ပါတဲ့ အခန္းေတြကိုတစ္နာရီက်ပ္ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္နဲ႔ အတားအဆီးမရွိ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားတာ၊ အဲဒီေနရာမွာ တစ္ေန႔ကို အတြဲေပါင္းရာဂဏန္း၀န္းက်င္ အထိေန႔စဥ္ လာေရာက္ၾကတာ၊အဲဒီထဲမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား သမီးပ်ဳိေလးေတြရဲ႕ ဘ၀ပ်က္စီးသြားရၿပီလဲဆုိတာကိုခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေတာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အျမင္ မတင့္တယ္သလို ဥပေဒအရလည္း ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ မထင္ပါဘူး၊ ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္သက္ဆုိင္ရာအေနနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမေနပါန႔ဲလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီအတုိင္းပဲ ၾကည္႕ေနၾကေတာ႕မွာလားမ်ိဳးသန့္တကၠသိုလ္အနီး၀န္းက်င္မွာအတြဲေတြအတြက္ေလေအးစက္ပါတဲ႕အခန္းေတြကို တစ္နာရီက်ပ္ႏွစ္ေထာင္၀န္း က်င္နဲ႔အတား အဆီးမရွိဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားတာ ။

http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-17-18-22/2013-10-20-16-34-57/item/30049-2014-10-12-06-25-59