12/13/14

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ သမၼတကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက စြပ္စြဲျပစ္ တင္ျခင္း ျပဳသည္ကုိ ခံရႏုိင္ပါသည္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ယေန႔၊၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနမွာ ေနျမင့္ေလ အ႐ူးရင့္ေလဆုိသည့္ အေျခအေန တြင္ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က ၂၀၁၅ မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလုံး တည္ ၿမဲေနပါက က်င္းပရမွာျဖစ္သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေ လေလ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ႐ႈပ္ေထြးလာ ေလေလျဖစ္ လာသည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေ သာ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပေပးပါက လက္ရွိအစုိးရကုိ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္သည့္ ပါတီသည္ က်ဆုံးခန္း နီးလာေလ ေလ ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔အတြက္ ထုိပါတီအႏိုင္ရေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိစိတ္ႀကိဳက္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည္။ အထက္က ေအာက္ဆုံးအထိ စိတ္ႀကိဳက္ေကာ္မရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။…

ထုိေကာ္မရွင္အဆင့္ ဆင့္၏ ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွိ၊ အရာခံမ်ားသည္ စစ္တပ္တြင္ လက္ရွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားကုိပင္ ညႊန္မွဴး၊ လက္ေထာက္ ညႊန္မွဴး၊ ဦးစီးမွဴးစသည့္ ေနရာမ်ား သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ ထားေနသည္ကုိ ျပန္တမ္းတြင္ ေတြ႕ ေနရသည္။ မိဘျပည္သူမ်ားဟု အေခၚအေ၀ၚလွလွေလးသုံးေနသည့္ သမၼတႀကီးသည္ ထိုမိဘျပည္သူမ်ား၏ ဘြဲ႕ရသားသမီးမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန သူမ်ားကုိ ခန္႔ထားပါကအလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပ ရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ဆုိလွ်င္ဘာေၾကာင့္ အလုပ္လက္ရွိစစ္တပ္ကဗုိလ္မ်ားကုိ တုိက္ေရးခုိက္ေရး အတြက္ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေငြ ကုန္ခံၿပီး၊ ျပည္သူ႔ေငြမ်ားကုိသုံးၿပီးအလုပ္ လက္မဲ့ ဘြဲ႕ရညီငယ္ ညီမငယ္ေလးမ်ားကုိ မခန္႔ထားသလဲဆုိလွ်င္ ခုိင္းတာမလုပ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္သားဆုိသည္မွာ အထက္အမိန္႔ကုိ နာခံရသည္။ နာခံသည္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး စစ္မိန္႔ျဖင့္လႊမ္းမုိးေနရန္ျဖစ္ သည္။ အမိန္႔ နာခံသူမ်ား ေကာက္မရွင္ အဆင့္ ဆင့္၏ အခ်က္က်က် အေရးပါပါေနရာမ်ားတြင္ ရွိမွမဲႏုိင္ေရး ေသခ်ာမည္ဟု တြက္ထား၍ ျဖစ္ေပမည္။ မဲႏုိင္မွ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား တည္ၿမဲေနမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ အႏုနည္းသုံး၍မရပါက ေသနတ္အားကုိးမည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ ကုိင္ ေဆာင္ေနသည္မွာ တုိင္းျပည္ကုိျပည္တြင္း လက္နက္ ကုိင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပလက္နက္ကုိင္ ရန္သူမ်ားကို လက္ နက္ခ်င္း တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ လက္နက္မရွိေတာ့သည့္ ရန္သူကုိ ပင္ပစ္ရန္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္သူ ေတာင္မွ လက္နက္ခ်လွ်င္ ခြင့္လႊတ္ရသည္ ဟုဆုိ႐ုိးစကားရွိေနသည္။ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားဆုိလွ်င္ပုိ၍ ပင္ ခြင့္လႊတ္ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကုိ လက္နက္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္း ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရွိခဲ့ သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိလွ်င္ အာဏာၿမဲေရးေၾကာင့္ပါ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီေရး ေႂကြးေၾကာ္ကာ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖုံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါသည္။ ဒီမုိကေရစီကုိ တကယ္လုိလား လွ်င္ အမ်ားဆႏၵအရ ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ လက္နက္ရွိေသာ သူကုိေၾကာက္ေနရန္ အေျခအေန မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ျပည္သူ႔ မဲဆႏၵ မပါဘဲ ေလးပုံတစ္ပုံေသာ စစ္သားမ်ား ကုိ ေၾကာက္ေန ရပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ပုဒ္မမ်ားျပင္လုိပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၇၅ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္က မဲေပးမွသာ ေအာင္ျမင္ပါမည္။ ႀကံ႕ခုိင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲေပးသည့္တုိင္ တပ္မေတာ္၏ တစ္မဲ မရပါက မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ ၆ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကုိ ေဆာ လ်င္စြာ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ရက္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္၌အေရး ႀကီးအဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္ မဲမရွိဘဲ အတည္ျပဳခဲ့ပါ သည္။ ဤ အဆုိမ်ဳိး မွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း + ၁ မဲ ေပးရန္မလုိ၍ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္းဟု တြက္ဆရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၆ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ လက္မခံဟု ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ရက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ က ေျပာၾကားခဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကလည္း လတ္တေလာတြင္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူလေတြ႕ဆုံထား သည့္ ႏုိင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕ ၅ဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံမႈမွာလည္း ဤ ၆ပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈ ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတေျပာေရးဆုိခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆုိ ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔က အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီး ရက္ပုိင္းတြင္ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ သေဘာမွာ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကုိ ကုိယ္ စားျပဳေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ပြဲမ်ဳိးကုိသာ လုိလားလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရွိ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါ သည္။ ထုိပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ၏ ေျပာ စကားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ကုိ မႏွစ္သက္ သည့္ သေဘာေဆာင္ ေနပါသည္။ ဤတြင္ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း ကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုိလားသူမ်ားရွိသည္ ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ ဦး ေဆာင္သူအခ်ဳိ႕က တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ မဲဆႏၵမခံယူဘဲထည့္ သြင္း ခဲ့ၾကဟန္ တူပါသည္။ သည္အခါ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကုိမယုံ၊ ျပည္သူက တပ္မေတာ္ကုိ မယုံျဖစ္ေနၾက ရပါ သည္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကမူ ျပည္သူက တပ္မေတာ္ကုိ ယုံသလုိ တပ္မေတာ္က လည္းျပည္သူကုိ ယုံခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိအျဖစ္မ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္ၾက ပါမည္လဲဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနရပါသည္။တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက ခြင့္လႊတ္ၾကပါသည္။ သြားေလသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းတုိ႔၏ အျဖစ္မ်ားကုိ ပင္ သနားေနၾကသူမ်ား ရွိပါသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀၃ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အား တာ၀န္ခံရမည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယခု ၆ပြင့္ဆုိင္ကိစၥတြင္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ တာ၀န္မခံသကဲ့သုိ႔သေဘာ သက္ ေရာက္ေန ပါသည္။ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သမၼတ ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ သမၼတအား မေ၀ဖန္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ တားျမစ္သည့္ သေဘာျဖင့္ သမၼ တကုိ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ သမၼတအခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ အေလးထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အစုိးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကုိ ဖတ္႐ႈရပါသည္။

ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎တုိ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရာတြင္ သမၼတက ေျပာၾကားျခင္းမရွိသည့္ စကားမ်ားကုိ သမၼတ ေျပာၾကားသကဲ့သုိ႔ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္ရွိ သူမ်ားက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ ထုိးႏွက္တုိက္ ခုိက္ရာေရာက္သည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ သုံးစြဲလာေသာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ ယခုလုိ ေတြ ထုတ္ျပန္ေနမည့္အစား မေျပာလွ်င္ မေျပာေၾကာင္း၊ ေျပာသည္မွာသည္ သုိ႔သည္ႏွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ရွင္း ရန္သာရွိပါသည္။ ပတၱျမားမွန္လွ်င္ ႏြံမနစ္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီသေဘာ အရ ကြဲျပားတာေတြ ေျပာခြင့္ရွိသည္ကုိ ေမ့ထားဟန္ရွိပါသည္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ မဟုတ္တာ မလုပ္ဘူးဟု ယုံၾကည္ဖို႔ပဲ လုိပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ သမၼတ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခံ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ ပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ျပဳ သည္ကုိခံရႏုိင္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ၂၁၅တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔တည္းမဟုတ္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ သည့္ အေနျဖင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျပဳလုပ္မႈ အတြက္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္၊ မည္သည့္တရား႐ုံး တြင္မွ် ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ မရွိေစရ။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ တာ၀န္မရွိေစျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပါ၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရဟုလည္း ေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၇၁(က)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးဦး ကုိ ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏုိင္သည္။

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(၂) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊

(၄) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ ယြင္းျခင္း။

(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထား ပါသည္။

ထုိသုိ႔စြပ္စြဲျပစ္တင္လုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္တစ္ ရပ္ ရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရအနက္ အနည္းဆုံးေလးပုံတစ္ပုံက လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး မိမိတုိ႔၏ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးထံ တင္ျပရမည္ဟု ပုဒ္မ၇၁(ခ)တြင္ ျပ႒ာန္းထား ပါသည္။ ထုိစြပ္စြဲခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းဦးေရ အနက္ အနည္းဆုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံက ေထာက္ခံမွသာ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပုဒ္မ ၇၁(ဂ)တြင္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ရွိပါသည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ပထမေလး ပုံတစ္ပုံက လက္မွတ္ထုိးပါ။ ၿပီးလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲထံပုိ႔။ ေနာက္မဲခြဲရာ သုံးပုံႏွစ္ ပုံက ေထာက္ခံရပါ သည္။ ေလးပုံတစ္ပုံက လက္မွတ္ထုိး၍ အဆုိျပဳၿပီး သုံးပုံႏွစ္ပုံက ေထာက္ခံမွသာ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္ကုိဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုံးပုံႏွစ္ ပုံက မေထာက္ခံက အဆုိအေရးနိမ့္ၿပီး ဆက္ ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ဟု နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္စုံစမ္းေရး အဖြဲ႕ ကစစ္၍ မွန္ကန္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴး ကႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတအား ရာထူးမွ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးဥကၠ႒ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ရမယ္။ လူနာမည္ မပါအပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ လူပုဂၢိဳလ္က ဖန္တီးတဲ့ အလွဴအတန္း ပံုသဏၭာန္ မ်ိဳး ျဖစ္သြား တာေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ဖန္တီးတယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္ပံုပါသြားရင္ ႐ုပ္ပံုပါတဲ့သူရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလို ဖန္တီးႏိုင္တာေပါ့။ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ တံဆိပ္ပါသြားရင္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလို႔ စြပ္စြဲခံရႏိုင္တယ္ . . .ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအလံ တလူလူလြင့္ေနတာ အားလံုးအသိပါ။ တို႔ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္၊ တို႔ပါတီရဲ႕ စီမံခ်က္ဆိုၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီရင္ ပါတီရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ အမ်ားႀကီးတက္သြားတယ္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈

ေက်ာင္း၀တ္စုံ အျဖဴ၊ အစိမ္း တူညီစြာ ၀တ္ဆင္ ကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမွတ္တံဆိပ္ ရင္ထိုးမ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမွတ္တံဆိပ္ပါ အစိမ္းေ ရာင္ ဦးထုပ္မ်ား ေဆာင္းထားေသာ အလယ္တန္း အရြယ္ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ ခန္းမအတြင္း ဟိုတစ္စုဒီတစ္ စု ေနရာယူလ်က္ရွိသည္။

အစိမ္းေရာင္ ေအာက္ခံေထာင့္ရွိ အနီေရာင္ အကြက္ တြင္ ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုးအား ႐ိုက္ႏွိပ္ ပံုေဖာ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအလံမ်ား ခန္းမပတ္ပတ္လည္ႏွင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လႊင့္ထူ ထားသည္။

ဤကား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အလွဴေငြႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ား ကူညီ ေပး အပ္ပြဲ ျမင္ကြင္းျဖစ္သည္။

““ဒီအခမ္းအနားႀကီးမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအလံ တလူလူလြင့္ေနတာ အားလံုးအသိပါ။ တို႔ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္၊ တို႔ပါတီရဲ႕ စီမံခ်က္ဆိုၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီရင္ ပါတီရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ အမ်ားႀကီး တက္သြားတယ္””ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အဆိုပါ အခမ္းအနားအၿပီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ ေန႔ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မ်က္စိအခမဲ့ ခြဲစိတ္မႈမ်ား၊ အလွဴေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈဆန္ဆန္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားကုိ ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ရွိ မ်က္စိ စမ္းသပ္ကုသ လူနာေပါင္း (၁၄၀၀) ဦး၊ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသ လူနာေပါင္း (၁၃၅)ဦး၊ အေထြေထြ ေရာဂါကုသလူနာေပါင္း (၁၄၃၄)ဦးႏွင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ရွိ မ်က္စိစမ္းသပ္ကုသ လူနာေပါင္း (၁၄၂၈)၊ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသ လူနာေပါင္း (၁၇၁)ဦး၊ အျခား အေထြေထြ ေရာဂါကု လူနာေပါင္း (၁၆၉၃)ဦးအထိ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား အသီးသီး လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါပြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးပြဲ တစ္ခုဆန္ဆန္ပင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ေဆး၀ါးကုသသည့္ လူနာမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ ေဆးစာအုပ္၏ အဖံုးတြင္လည္း ျခေသၤ့ပံုပါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တံဆိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ပံုတို႔အား ႐ိုက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ ရျခင္းက ယင္းအခ်က္မွာပင္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပိုမိုထင္ရွား သြားေစသည္။

““အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တံဆိပ္ေ အာက္ကပဲ သြားရမွာေပါ့့။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ႐ိုးေျဖာင့္တဲ့ သေဘာေဆာင္ တာေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေ ရွာက္ေရး ဥကၠ႒ဆိုတာပဲ ျဖစ္ရမယ္။ လူနာမည္ မပါအပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ လူပုဂၢိဳလ္က ဖန္တီးတဲ့ အလွဴအတန္း ပံုသဏၭာန္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ဖန္တီးတယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္ပံုပါသြားရင္ ႐ုပ္ပံုပါတဲ့သူရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလို ဖန္တီး ႏိုင္တာေပါ့။ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ တံဆိပ္ပါသြားရင္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလို႔ စြပ္စြဲခံရႏိုင္တယ္။ အဲဒီဟာမ်ိဳး ပါတီတစ္ခုရဲ႕ တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေပါ့”” ဟု ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအးေမာင္က သံုးသပ္သည္။

ထိုမွ်မက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ေကာ္မတီ၏ ခရီးစဥ္တိုင္း၌ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္ စပ္ ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာႏုဂၢဟ အသင္းအား ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ဘာသာေရးအား အေၾကာင္းျပဳကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

““သာသနာကို ခုတံုးလုပ္ၿပီးေတာ့ မစည္း႐ံုးရ ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာေတာ့ လုပ္ရတယ္”” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ လည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာႏုဂၢဟ အသင္းဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ သူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ မ်ားႏွင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

““ဦးခင္ေရႊကေတာ့ သာသနာျပဳရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ကစားတာေပါ့ ဗ်ာ။ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ကင္းရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးက သူတို႔ပဲ ခ်မွတ္ထားတာပဲေလ။ အဲ့ဒီအေျခအေနကေန သူေသြဖည္ေနတာကေတာ့ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနပါၿပီ”” ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က သံုးသပ္သည္။

ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီ ေစာင့္ေ ရွာက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦး ပါရွိကာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးပါသည္မွအပ က်န္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

““အခြင့္အေရးကို ပိုသံုးတာေပါ့။ ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးထက္ ပိုသံုးတာေပါ့။ မွ်တမႈမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုပါပဲ”” ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးၪာဏ္၀င္းက ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးအား ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ပါက ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခန္း (၁၀) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘာသာေရး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈ ျပဳလုပ္ပါက လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္လာမွသာလွ်င္ ၀င္ေရာက္ေျပာ ဆိုမည္ ျဖစ္ေ ၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုး၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အႏုိင္ရသြားသည္ဟု ကန္႔ကြက္ လႊာတင္ပါက အႏုိင္ရပါတီအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ အ႐ႈံးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္လာပါက အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

““ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ သူတို႔က ဒိုင္လူႀကီး လုပ္ေပးမယ္။ တိုင္တဲ့သူ ရွိလာမွပဲ အေရးယူတဲ့ ဟာမ်ိဳးက်ေတာ့လည္း ဒါကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ စိတ္တိုင္းမက်ပါဘူး။ ဒါေတြက ဘယ္သူက တိုင္မွာလဲ။ မွ်တမႈ မရွိတဲ့ဟာႀကီး။ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ကိစၥေတြ မွန္သမွ်ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေကာ္မရွင္ ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရ အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တားျမစ္ရမယ့္ကိစၥပါ””ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊတို႔သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ အမည္ျဖင့္ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လိုက္လံ လွဴဒါန္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။

၀ိုင္းေမာ္

ပံုညႊန္းစာ (၁) - မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတံဆိပ္ႏွင့္ ေနာက္ဖံုးတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေ ရးမွဴး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ပံု ႐ိုက္ႏွိက္ ေဖာ္ျပထား သည့္ ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းစာအုပ္

ပံုညႊန္းစာ (၂) - ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အလံလႊင့္ထူ၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ လမ္းညႊန္ မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ ဆုိသည့္ တိပိဋကစကၡဳပါလ အဖြဲ႔၏ မ်က္စိအလင္းအလွဴပြဲ အခမ္း အနားဆုိင္းဘုတ္

ပံုညႊန္းစာ (၃) - ႀကံ့ခိုင္ေရးရင္ထိုး တပ္ဆင္ထားသည့္ အလယ္တန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ဦးအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီအလွဴေငြႏွင့္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ကူညီေပးအပ္ပြဲ တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂- ျမန္မာ့ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ဆန႔္ က်င္ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ အႏွိပ္ ခန္းမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳမေပးနိုင္ ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း အာဏာပိုင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ အႏွိပ္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ လာဘ္စားမႈ၊ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ား ေပါမ်ားေနေၾကာင္း ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အႏွိပ္ခန္းမ်ားကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ တိုက္ တြန္းေၾကာင္း အဆို အေပၚ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ အႏွိပ္ခန္းမ်ားအား ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးမထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈအေပၚ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အႏွိပ္ခန္းေတြကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမေပးထားျခင္းမရွိပါဘူးလို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ က ေျပာေပမယ့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနတာက အာဏာပိုင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ အႏွိပ္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြ ၾကားထဲမွာ ႀကီး မားတဲ့လာဘ္စားမႈနဲ႔ ျခစားမႈေတြ ေၾကာင့္ အႏွိပ္ခန္းေတြ ေပါ မ်ားေနၿပီး ပေပ်ာက္ျခင္းမရွိေသးဘူး''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳ သင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္ဝင္းက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အႏွိပ္ခန္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အလွျပင္ ဆိုင္အျဖစ္ ဗန္းျပကာ အႏွိပ္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေကတီဗြီမ်ားကိုအေၾကာင္းျပၿပီး အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီးေနသည္ဟု တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

''အႏွိပ္ခန္းေတြက ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔မညီဘူးဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာ အႏွိပ္ခန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန တာလဲ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး၊ အေရးယူေနတယ္ဆိုရင္ အႏွိပ္ခန္းေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာစရာမရွိဘူး။ အႏွိပ္ခန္းေတြရွိမွန္းမသိတာလား။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလားဆိုတာလားေတာ့ မသိဘူး''ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အႏွိပ္ခန္းမ်ားမ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ား ပေပ်ာက္နိုင္မည္မဟုတ္ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဝင္းကေျပာသည္။

''တရားဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့လုပ္ရပ္ေတြမွန္သမၽွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥပေဒနဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ တရားစြဲဆိုတာေတြ၊ ဖမ္းဆီးတာတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လဲပဲ ဒါေတြမေပ်ာက္ နိုင္ပါဘူး''ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္အတြင္းေျပာသည္။

''အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ မႈကာကြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ စီေဒါကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အႏွိပ္ခန္းမွာ ေခါင္း ပုံျဖတ္ခံေနရတာ၊ ဖမ္းဆီးခံရလိုရွိရင္လဲ ျပည့္တန္ဆာအမႈနဲ႔ အေရးယူမႈေတြရွိေန တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီေတြအႏွိပ္ခန္းေတြ မွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရတာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အႏွိပ္ခန္းမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးပါက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ကို ဆန႔္က်င္ထိခိုက္ ေစသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အႏွိပ္ ခန္းမ်ား တရား ဝင္ခြင့္ျပဳမေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆိုအရ အႏွိပ္ခန္းမ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု တည္း ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ မွ ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သျဖင့္ အႏွိပ္ခန္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း မွတ္တမ္း တင္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အႏွိပ္ခန္းမ်ား တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ အဆိုအား တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေသာင္းေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

SYMZ
‪#‎Democracytoday‬

အေမရိကန္-ျမန္မာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ေလ့လာ။ Credit to USNavy official Page 

မၾကာေသးခင္ကမွ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ၂၀၁၅ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈ အပိုင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ေတြက ေ၀ဖန္ လိုက္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေနတဲ့ ကာလမွာ အေမရိကန္ အစိုးရနဲ႕ ျမန္မာအႀကီးအကဲေတြၾကား မွားယြင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္သြားမွာကို စုိးရိမ္မိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က အေသးစိတ္ေျပာျပမွာပါ။

ဒီဥပေဒအရ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးမွာ စစ္ေရး တိုက္ခိုက္ေလ့က်င့္ေပးတာ၊ လက္နက္အကူအညီေပးတာစတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို တားျမစ္ထားတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစိုက္ US Campaign for Burma အဖဲြ႔ရဲ႕ အမွဳေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Jennifer Quigley ကေျပာပါတယ္။

"ေကာင္းတဲ့အခ်က္က အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာစစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေတြ ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ဒီဥပေဒကို အေမရိကန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကေန ပထမဆံုးအႀကိမ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးမွဳေတြ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အကူအညီေပးေရးေတြနဲ႔ အတူ စစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္မွဳေတြ ကို ေလ့လာခြင့္ ေပးခဲ့တာေတြကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတာမို႔ ဒါကေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။"

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နဂိုမူလကေပးေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာျပဳျပင္မွဳေတြအျပင္ အခုေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဒီအမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒအရ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာမွဳဆိုင္ရာ အေရးေပၚအကူအညီေပးေရးေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ေတြပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၂ႏိုင္ငံ စစ္ေရးဆက္ဆံေရးကို ဒီထက္တိုးျမွင့္ႏိုင္ဖို႔ ဆုိရင္ေတာ့ လ်ာထား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားသင့္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

"လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ေတြဘက္ကေနၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဆက္ဆံမွဳေတြလုပ္ဖို႔ အတြက္ အေမရိကန္ဘက္က သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထားရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ စစ္ေရးအရ တိုးျမွင့္ဆက္ဆံမွဳေတြလုပ္ဖို႔ ဆိုရင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ဖက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြမွာ တာဝန္ခံ မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိးရွိလာဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ ၂၅% မယူပဲ စြန္႔လႊတ္ဖို႔နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုမ်ဳိး ရွိလာရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထားရမွာပါ။"

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးနဲ႔ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ဟာ ျမန္မာ စစ္တပ္ကို စစ္ေရးသင္တန္းေပးဖို႔ လိုလားေနတာျဖစ္ၿပီး ဒါမွာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနေၾကာင္း နယူးေရာက္အေျခစိုက္ HRW လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႔ႀကီးရဲ႕ အာရွေရးရာတာ၀န္ခံ Brad Adams ကေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာ အႀကီးအကဲေတြၾကား နားလည္မႈလြဲတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးျဖစ္သြားမွာကို စုိးရိမ္တယ္လို႔လည္း Brad Adams ကဗီြအိုေအ ကိုေျပာပါတယ္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အေမရိကန္ စစ္ဖက္ အႀကီးအကဲေတြက ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ တာဟာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာမွတိုးတက္မွဳ မရွိေသးတဲ့ အတြက္ အခုလိုဆက္ဆံမွဳေၾကာင့္ ျမန္မာအႀကီးအကဲေတြက သူတို႔ လုပ္တာမွန္ေနတယ္လို႔ အထင္လဲႊမွားသြားမွာကို က်ေနာ္တို႔စိုးရိမ္မိပါတယ္။"

အခုေအာက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလိုက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျမန္မာနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံေရးမွာ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ထင္ထင္ရွားရွားေျပာင္းလဲမွဳမ်ဳိးေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႕လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီဥပေဒမွာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အကူအညီေပးမယ္ ဆိုတာ တိတိက်က်ေဖၚျပမထားဘူးလို႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔ေတြက ေျပာဆိုၾက ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမွဳအပိုင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ၂၀၁၅ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္း အတည္ျပဳရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/us-myanmar-military-to-military-cooperation/2557413.html

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကလန္း ကားဂိတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား)

ဗီဇာအတုကုိင္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္စီခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅၂ ဦးကုိ မေလးရွား တရားရုံးက ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ျမန္ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကမယ္လုိ႔ မေလးရွား ျမန္မာသံရုံး တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း MAI- 502 နဲ႔ျပန္မွာပါ။ KL ကေန ညေန ၇ နာရီထြက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ၈ နာရီေရာက္မယ္။”

ေထာင္ကေန ျပန္လြတ္က တည္းက ဒီျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ မေလးရွား လ၀က ထိန္းသိန္းေရးစခန္းမွာပဲ သူတုိ႔ကုိ ေနရာခ်ထားေပး တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ ဗီဇာအ တုနဲ႔ မေလးရွား လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးဌာနက ဖမ္းဆီးၿပီး လ၀က ဥပေဒနဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္ဒဏ္စီရင္ခံၾကရသူ ျမန္မာ ၅၂ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔ သံတမန္နည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြရွိၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ကေန မေလးကုိသြားတဲ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၂ ဦးနဲ႔ ျမန္မာ ေအးဂ်င့္ ၃ ဦးတုိ႔ လုိက္ပါသြားၿပီး မေလးရွားေလဆိပ္မွာ လ၀ကက ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။

ဒီအထဲက ဗီဇာအမွန္ရွိသူ ၁၂ ဦးနဲ႔ ဗီဇာတုကိုင္ထားတဲ့ ကေလးသူငယ္နဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးကေတာ့ ျမန္မာသံရုံးရဲ႕ ညိႇႏႈိင္းေပးမႈေၾကာင့္  စက္တင္ဘာလဆန္းပုိင္းက  ျမန္မာျပည္ ျပန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/73638ထိုင္းနိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္မင္း ဝပ္ခ်ယ္ရာ ေလာင္ကြမ္းန္ ရဲ့ ဇနီး မင္းသမီး ဆီရက္ထ္ ဟာ၊ သူမရဲ႕ ေတာ္ဝင္ဘြဲ႕ ကို စြန္႕လႊတ္ လိုက္ပါတယ္။

ထိုင္း နန္းေတာ္ရဲ႕ ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပး မထား ေပမယ့္၊ မင္းသမီး ဆီရက္ထ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အေရးယူ ခံခဲ့ ရတဲ့ေနာက္ပိုင္း အခုလို ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့တာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လကပဲ၊ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသား ကေန မင္းသမီးဘက္က မိသားစုေတြ ကို ေတာ္ဝင္မ်ိဳး႐ိုး ဘြဲ႕နာမည္ စြန္႔လႊတ္ရမယ္ ဆိုၿပီး အမိန္႔ ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ အိမ္ေ႐ွ႕မင္း အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဇနီးသည္ကို ကြာ႐ွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားမႈရဲ႕ ပထမ ေျခလွမ္းပဲ ဆိုၿပီး လူအမ်ားက ထင္ျမင္ ေနၾကပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

Google မွ ျမန္မာဘာသာ ကို ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။
https://translate.google.com/#auto/my/ တြင္ ျမန္မာ ဘာသာကို ထည့္သြင္းကာ စစ္ေဆးလ်ွင္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

ယခု google မွ အသံုးျပဳထားေသာ ျမန္မာဘာသာ သည္ Unicode font ကို အသံုးျပဳထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္ထည့္သြင္းရာ တြင္ ေဇာ္ဂ်ီ လက္ကြက္ျဖင့္ ရိုက္သည့္ စကားစုမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႔ စကားလံုးမ်ားသည္ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္မွဳရွိေနေသးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရွိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ ကုိ တစ္ပါတည္းထည့္ သြင္းထားသည့္ SONY Xperia Series ဖုန္းမ်ား ႏွင့္ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ကို Support ေပး သည့္ အျခား စမတ္ဖုန္း တို႔တြင္ လည္း စကားလံုး မ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ သည္ ကိုေတြ႔ရ သည္။ ျမန္မာဘာသာမွ ေန၍ ဘာသာေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။

Google မွ သူတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ translate.google.com တြင္ဘာသာျပန္ေထာက္ပံ႔မႈ မရေသးေသာ ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးကို ဘာသာျပန္စနစ္ေထာက္ပံ႔ေပးႏုိင္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ(Burmese) ဘာသာစကားလဲ ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးမွာ အာဖရိကရွိႏုိင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာရွမွႏုိင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕တို႔ ပါ၀င္ၿပီး အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ Chichewa(ေမာ္လ၀ီ ႏွင့္ အျခား) ၊ malagasy(မလာဂတ္စကား) ႏွင့္ Sesotho(လီဆိုသို ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက) တို႔ပါ၀င္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ Karzakh( ကာဇက္စတန္) ၊ Tajik (တာဂ်ီကစၥတန္) ၊ ျမန္မာ(ျမန္မာ) ၊ Sinhala(သီရီလကာၤ) ႏွင့္ Sundanese (အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ာဗားကၽြန္း) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုအတြက္ ယခင္က မရရွိေသးေသာ ႏုိင္ငံတကာဘာသာစကားမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုမႈကို translate.google.com ကို အသံုးျပဳကာ ဘာသာျပန္ဆိုႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုႏုိင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးတဲ့ ေဖာင့္စနစ္ကေတာ့ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္စနစ္ (ဥပမာ - ျမန္မာ ၃ ၊ ပိေတာက္ အစရွိသျဖင့္) (မွတ္ခ်က္ - ယခု လူသံုးမ်ားေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္မွာ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္မဟုတ္ပါ) ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား ၊ စမ္းသပ္လိုသူမ်ားအတြက္ www.translate.google.com ႏွင့္ Google Play Store ရွိ Google Translate apk တို႔ကို ရယူကာ ဘာသာျပန္ဆိုႏုိင္ၿပီး ယူနီကုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုသည္မ်ား ၊ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားအတြက္ လူမႈကြန္ယက္ ဂရုဖ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/ တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ယေန႔ဟာ ျမန္မာဘာသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ Google Translate ကေန တရား၀င္အေထာက္အပံ႔ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ္႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသလို တစ္ခ်ိဳ႕ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားမွာ တိက်မႈ မရွိျခင္းမ်ား ၊ လိုအပ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ သို႔အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာကို ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ အျခားေသာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားတြင္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ ျဖစ္ေစ ၊ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး www.translate.google.com တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ လိုအပ္ေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို မိမိတို႔ တက္ႏုိင္သေလာက္ မွန္ကန္တိက်ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေစလိုပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ www.translate.google.com သို႔၀င္ေရာက္ကာ English to Myanmar တြင္ ျမန္မာလို ေပၚသည့္ ေနရာ၏ ေအာက္နားတြင္ အမွားျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခဲတံပံုစံမ်ိဳးေလးရွိၿပိး အဆိုပါ ခဲတံပံုစံေလးကို ႏွိပ္ကာ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးႏုူိင္ပါတယ္။

( မွတ္ခ်က္ - ျဖည့္သြင္းရာတြင္ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ကို အသံုးျပဳေစလိုသလို ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကီးဘုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ျပင္ဆင္ေပးၾကေစလိုပါသည္။ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/ တြင္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ )
 


#GOOGLETRANSLATE
#Democracytoday


စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၇) အေျခခံ ပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းက ဆရာမ ေဒၚေဌးေဌးေဝက သူဟာ ေက်ာင္းသား သမဂၢ လွုပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ေက်ာင္းေျပာင္းခိုင္းတာကို မေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာ ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝက သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေျပာလိုက္တာပါ။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးရဲ႕အမိန္႔စာမွာ လိုအပ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားထားေပမယ့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့လို႔ အေျပာင္းခံရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကတည္းက ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝကို ေက်ာင္းေျပာင္းမိန္႔ထုတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝက ေက်ာင္းမေျပာင္းတဲ့အတြက္လည္း သင္ေနတဲ့ စာသင္ခန္းထဲက စာသင္ခံုေတြကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္။

အ့ဲဒီလိုဖယ္ရွားခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂၇ ဦးဟာ သမံတလင္းေပၚမွာ စာသင္ေနရေၾကာင္းနဲ႔ အ့ဲဒီလိုစာသင္ေနရတဲ့ဓာတ္ပံုေတြကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝကို ပုဒ္မ ၄၄၇/၅ဝဝ နဲ႔ အမႈဖြင့္အေရးယူေပးဖို႔ စစ္ကိုင္းအမွတ္ ၁ ရဲစခန္းမွာ တုိင္ၾကားထားပါတယ္။

တုိင္တန္းခ်က္အရ ေက်ာင္းသူ ၂ ဦးနဲ႔ ေက်ာင္းသား ၂ ဦးကို အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းက ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို အသိမေပးဘဲ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုကေလးေတြကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးတဲ့အတြက္ မိဘေတြကလည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာ ေခၚယူစစ္ေဆးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိဘေတြကို အသိမေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔ အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းက ဒုတိယရဲမွဴး သိခၤဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆရာမေဒၚေဌးေဌးေဝက မဟုတ္မမွန္တုိင္တန္းထားတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚထိုက္စံနဲ႔ အဲဒီတုိင္တန္းခ်က္ကို "မႈခင္းက႑"မွာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဂ်ာနယ္နဲ႔ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို တရားစဲြဆုိသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127


ကမၻာေပၚမွာ ကေလးေပါင္း ၁၂ သန္းေလာက္ ႏွစ္စဥ္ လူကုန္ကူးခံေနရၿပီး အဆိုး၀ါးဆံုးေဒသဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြြားလာေနတဲ့ ကေလးမ်ားဆိုင္ရာကြန္ရက္က ေျပာပါတယ္။

unicefဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီအရင္ခံစာ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္ေတြကို အႏၱရာယ္ျပဳေနၿပီး အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ အဆိုး၀ါးဆံုး ဒီရာဇ၀တ္မႈကို တြန္းလွန္ဖို႔ ကေလးသူငယ္ေတြ လူကုန္ကူးမႈေတြကို လူတိုင္းဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

စား၀တ္ေနေရး မဖူလံႈတာ၊ စစ္ပြဲနဲ႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံေနရသူေတြ၊ မိသားစုနဲ႔ ရပ္ရြာအတြင္း ျပႆ    နာ ရွိေနသူေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈ အသိပညာနိမ့္က်သူေတြ၊ ဘ၀တိုးတက္ရာ ရွာေဖြ လိုခ်င္သူေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ ကေလးသူငယ္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး လူကုန္ကူးေနၾကတယ္လို႔လည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတြကို ေရာင္းခ်တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ သူေတာင္းစား၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာ၊ အိမ္ေဖာ္၊ စက္ရံုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအလုပ္သမား၊ ငါးဖမ္းေလွလုပ္သား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ေဆာင္ေပးရသူေတြအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/73598

ပံုညႊန္းစာ - ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး ေငြစကၠဴမ်ားအား တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဗီြႏိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ေခါက္ပိုက္ဆံ အိတ္မ်ား သိမ္းဆည္းေနသည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉

မဂၤလာေတာင္ၫြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည့္စံုေစ်း ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံုး ေငြစကၠဴပံုစံယူ ပံုႏွိပ္ထားေသာ ပိုက္ဆံ အိတ္ မ်ား ေရာင္း ခ်လ်က္ရွိေသာ ဆုိင္မ်ားမွ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို ဒီဇင္ ဘာလ ၅ရက္တြက္ အေရွ႕တုိင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးေဆာင္ၿပီး မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရဲစခန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ဦးစီးေသာ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား လိုက္လံ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရဲစခန္းမွရဲမွဴး ဦးသိန္းေအာင္က ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဗီြႏိုင္း/သားေရစ မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး ေငြစကၠဴ ပံုစံယူ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြရာ အလ်ား(၇.၆) လက္မ၊ အနံ(၃ . ၂)လက္မခန္႔ရွိ တစ္ေသာင္း က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပံုစံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေခါက္ပိုက္ဆံအိတ္ (၂၀၂) လံုး၊ ၅ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴပံု ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေခါက္ပိုက္ဆံအိတ္ (၁၃၈)လံုး အား ေရႊျပည့္စံု ေစ်းရွိ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္မွ သိမ္းဆည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ဗမာျပည္ ပိုက္ဆံပံုစံေတြကို ပိုက္ဆံအိတ္မွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးေတာ့ ေရႊလီကေန ပို႔တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေစ်းေရာင္းတဲ့ လူလည္း ခ်ျပၿပီးေတာ့ ေျပာထားၿပီးၿပီေလ။ ေတြ႕ရင္ေတာ့ သိမ္းမွာပဲ၊ ေစ်းမွာေတာ့ အကုန္လံုးကို ေျပာထားၿပီးၿပီ၊ ဒါမ်ဳိးေရာင္းခ်တာ (၄) (၅) ဆိုင္ေလာက္ေတာ့ သတင္းရတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း ေရႊလီကေန မွာယူတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အထက္ကို တင္ျပလိုက္တယ္။ အထက္ကပဲ ဆက္လုပ္ မွာေပါ့။ ဒါေတြက ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစတယ္ေလ။ တစ္ဆုိင္တည္း သိမ္းတာ၊ တျခားဆုိင္ေတြက ေရာင္းလို႔ ကုန္သြားၿပီ””ဟု မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရဲစခန္းမွ ရဲမွဴးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး ေငြစကၠဴပံုစံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကို စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္လည္း လုိက္လံ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ မေရာင္းခ်ရန္ သတိေပး ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴး ဦးသိန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

““အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရခင္ဗ်၊ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အတိအက် မသိေသးဘူး။ သိမ္း တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ခဏ မွတ္တမ္းတင္ထားတာေပါ့ေနာ္။ အလုံးအေရအတြက္ေတာ့ ေသခ်ာ မသိဘူး။ အဲဒီပံုနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အိတ္ေတြ ေနာက္မေရာင္းဖုိ႔ သတိေပးတာပါပဲ။ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္တာပဲ””ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး ေငြစကၠဴပံုစံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား လိုက္လံ သိမ္းဆည္းျခင္းကို အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္မ်ားတြင္မူ သီးျခား ၫႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုရဲမွဴးႀကီး ဦးၾကည္လြင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ရွိ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ရဲမွဴးဦး၀င္းေရႊက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သၪၨာေဆြ၊ ရည္မြန္ၿဖိဳး

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

ဆရာစိုင္းခမ္းလိတ္ေရးၿပီး စိုင္းထီးဆိုင္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းလို႔ ထင္ပါတယ္။ ]]မသိလို႔ေျပာတာလား သိရက္နဲ႔ေျပာတာလား}}ဆိုတာေလ။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဇာဂနာ႔ကို လာေျပာၾကတယ္ခမ်။
သိသိႀကီးနဲ႔ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေလၽွာက္ေျပာေနတယ္ေပါ့။

ဇာဂနာက တကယ္မသိတာပါ။ သူတို႔ကသာ သိေနတယ္ ထင္တာေပါ့ေလ။ ထားပါေတာ့ ထားပါေတာ့။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကိုယ္သိပါသဗ်။
ဇာဂနာ ဘာမွမသိရတာအမွန္ပါ။ ေနာ္ေဝဘုရင္ႀကီး လာလို႔ မႏၲေလးက က်ဴးေက်ာ္တဲေလးေတြ ဖ်က္ခံရတယ္ဆိုတာလည္း မသိပါဘူး။
ေနာ္ေဝက ေၾကညာမွသာ သိတာပါ။ ျမန္မာအစိုးရကေၾကညာလို႔ သိတာမဟုတ္ပါဘူးခမ်။ ဒါမ်ိဳးကလည္း ဘန္ကီမြန္းလာတုန္းက
ျဖစ္ၿပီးသားခ်ည္းဆိုေတာ့ ဇာဂနာတို႔က သိပ္မထူးဆန္းေတာ့ပါဘူးခမ်။ နာဂစ္တုန္းက ဘန္ကီမြန္းလာေတာ့ ျပည္သူေတြခမ်ာ မုန္တိုင္းဖ်က္လို႔ အိမ္ပ်က္ရတာထက္ဆိုးပါေရာ။
ဟိုး ႐ြာျပင္အေဝးႀကီး ထုတ္ခံရတာ။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ဟယ္လီေကာ္ပတာလမ္းနဲ႔ လြတ္ရာကၽြတ္ရာ ႏွင္ခံရရွာတာပါ။ အေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္ဆို နာဂစ္နဲ႔ပါသြားတာကမွ သက္သာဦးမယ္လို႔ ငိုညည္းေနတာဇာဂနာျဖင့္ေလ စိတ္ထဲမေကာင္းလိုက္တာ။

ၾကားဖူးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေလး သတိရမိပါရဲ႕။ လူႏွစ္ေယာက္ တိုက္ေပၚက ျပဳတ္က်ေတာ့ တစ္ေယာက္က ေသေရာ။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ က်ိဳးပဲ့ၿပီး မထႏိုင္ရွာဘူး။
ဒီေတာ့ က်ိဳးပဲ့သူက ေျပာသေလ။ ဟိုေကာင္က ေသသာ ေသတယ္ ငါ့ေလာက္ မနာဘူးတဲ့။ ခုလည္း သည္လိုပါပဲေလ။ ေသသြားတာကမွ ေကာင္းပါဦးမယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ဇာဂနာဆိုေတာ့ေလWeb Blog ေပၚ တင္ေရးလိုက္တာေပါ့။ UN က အရာရွိေတြက ဇာဂနာ႔ကို ဝိုင္းတြယ္တယ္ခမ်။ ဘန္ကီမြန္းေၾကာင့္ နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြ ေထာက္ပံ့တာမ်ားမ်ားရတာ၊ ပိုရလာတာ အေကာင္းမျမင္ဘူးေပါ့။ ျမင္ပါတယ္ အေကာင္း။ ျမင္လြန္လြန္းလို႔ ခက္ေနတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့တာကို ဇာဂနာတို႔ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ရေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲလို႔။ ကေလးေတြ အားရွိေအာင္ ေသာက္ဖို႔ဆိုၿပီး ႏို႔မႈန္႔ဘူးေတြ ပို႔လိုက္ပါေလေရာ။ တစ္ေသတၱာမွာ ႏို႔မႈန္႔ဘူးတစ္ရာ ပါတယ္ခမ်။ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိႀကီးေတြက ဘူးတစ္ရာထဲက ဆယ္ဘူးစီထုတ္ၿပီး ကေလးေတြ စားသုံးသင့္၊ မသင့္ စစ္ေဆးတာေပါ့။ ေစတနာပါ၊ ေစတနာပါ။ ေတာ္ေနၾကာ ကေလးေတြ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ေပါ့။ အရာရွိႀကီးက ငါးေယာက္ဆိုေတာ့ ဘူးငါးဆယ္ကုန္တာေပါ့ေလ။ ဒုကၡသည္ စခန္းကိုေရာက္ေတာ့ စခန္းတာဝန္ခံေတြက ကေလးေတြ ဝမ္းေလၽွာကုန္မွာေၾကာက္လို႔တဲ့ အနစ္နာခံၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။ သူတို႔အိမ္ကို ယူသြားၿပီး ေကာ္ဖီမႈန္႔နဲ႔ စပ္ေသာက္ၾကည့္၊ ဒီအတိုင္းေဖ်ာ္ေသာက္ၾကည့္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ၾကည့္ၿပီး စိတ္ခ်ရေတာ့မွ ကေလးေတြအတြက္ ေသာက္ခြင့္ျပဳလိုက္တာခမ်။ေအာင္မေလး၊ ကေလးအေယာက္ ၂၀ ကို ႏို႔မႈန္႔တစ္ဘူးႏႈန္း ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ ကေလးတစ္ေယာက္ ႏို႔မႈန္႔တစ္ဇြန္းႏႈန္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ႀကီးကို အဲသည္လို ခမ္းခမ္းနားနားႀကီး ရခဲ့ဖူးတာေပါ့ခမ်ာ။ ဘန္ကီမြန္းေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ေပါ့။

တစ္ခါ နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ဆိုၿပီး ေပးလိုက္တဲ့ျခင္ေထာင္ေတြ၊ အိပ္ရာလိပ္ေတြ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြ။ ေညာင္ပင္ေလးေဈးတို႔၊ မဂၤလာဒုံေဈးတို႔မွာ ႀကိဳက္တဲ့လူ ႀကိဳက္သေလာက္ဝယ္လို႔ရေသးသဗ်။ ဒုကၡသည္ကို ကူဖို႔ဆိုၿပီး လာတဲ့လူေတြက သိန္းခုနစ္ဆယ္တန္ ေမာ္ေတာ္ကား ငွားစီးသတဲ့။ အသက္အာမခံ မရမွာစိုးလို႔ဆိုပဲ။
ဒီၾကားထဲ ဘိုကေလးကမ္းနားမွာ ညေန ညေန ေဟာ္လန္ဘီယာေလးတျမတျမနဲ႔ သြားရည္က်ခ်င္စရာ။

ဇာဂနာတို႔လည္း အဲသလို သူမ်ားအလႉေငြနဲ႔ ဇိမ္က်ခ်င္လိုက္တာေလ။ ဒါေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕ နားနားေနေန ေနရေအာင္ဆိုၿပီး ေထာင္ထဲပို႔လိုက္တာ။ ေကာင္းပါတယ္ ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဇာဂနာတို႔ျမန္မာေတြက မွတ္ထားရမယ္ခမ်။ ထူးထူးျခားျခား ႏိုင္ငံျခားသားေတြ၊ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ လာေတာ့မယ္ သတင္းၾကားတာနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ျမန္ျမန္ေ႐ႊ႕ၾကပါခမ်။ အိပ္စရာမရွိလည္း ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္းေဘးမွာ တဲထိုးေနၾကပါခမ်။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တို႔၊ သဃၤန္းကၽြန္းတို႔ဆို မေသခ်ာဘူးေလ။

အဲသလိုေ႐ႊ႕လိုက္ေတာ့မွ ေၾသာ္…ေနျပည္ေတာ္ဆိုတာ က်ဴးေက်ာ္ပဲလို႔ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြက သိသြားမွာေပါ့၊ ဟုတ္ဖူးလား။
ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြကလည္းေလ ရႏၲပိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီ သြားခ်င္ရတယ္လို႔၊ ကတ္သီးကတ္သတ္ဗ်ာ။ မသကာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီသြားခ်င္တယ္လုပ္ပါလား။ ဒါမွ ပင္လုံလည္း လမ္းေလး ဘာေလးေကာင္း၊ မီးေလး ဘာေလး မွန္သြားမွာေပါ့။ အိုဘားမားလာတုန္းကေတာင္တစ္ၿမိဳ႕လုံး တစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ အင္တာနက္ ေကာင္းေကာင္းသုံးလိုက္ရတယ္မဟုတ္လား။ တစ္ရက္ဆို တစ္ရက္ေပါ့၊ နည္းမွတ္လို႔။

ေနာ္ေဝဘုရင္ကလဲဗ်ာ၊ သြားစရာရွားလို႔။ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးတဲ့ေနရာ ဘာထူး ဆန္းတုံး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အင္မတန္ခ်စ္မက္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ႏိုင္ငံပဲဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြေတြအမ်ားႀကီးေပးေနတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးပဲဟာ။ ကိုယ္လႉလိုက္တဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ကိုေရာက္ကုန္မွန္းမသိတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးပဲဟာ။ ေကအိုင္ေအစခန္း သြားၾကည့္ခ်င္တယ္ဆို ဟုတ္တုတ္တုတ္။ တစ္ခါ သေဘၤာကလည္း စီးခ်င္ေသး။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးၾကည့္ပါလား။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားႀကီး စီးၾကည့္ပါလားလို႔၊ လိုရင္လည္း လႉေပါ့ဗ်ာ။ လႉဖို႔သာ ေျပာရတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာေပၚမွာ အလႉအတန္း အရက္ေရာဆုံးႏိုင္ငံစာရင္း ထဲ ထိပ္ဆုံးကခမ်။ ေငြေၾကးအလႉဒါန အတြက္ဆို ျမန္မာက ၉၁ မွတ္နဲ႔ တစ္ ကမၻာလုံးမွာ ဗိုလ္စြဲတာေနာ္။ လုပ္အား အလႉဒါနဆိုလည္း ၅၁ မွတ္နဲ႔ ဗိုလ္ပဲခမ်။

ဒါေပမဲ့ ဇာဂနာတို႔ျမန္မာေတြက ခုထိ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံကေတာ့ မလြတ္ႏိုင္ေသးပါဘူးခမ်။ ေဘာလုံး ေတြ၊ ဘာေတြသာ အဆင့္တက္မလာ တာေနာ္။ လာဘ္အစားဆုံးႏိုင္ငံစာရင္း မွာလည္း အဆင့္ ၁၅၇ ပဲ၊ မႏွစ္က လည္း ၁၅၇ ပဲ။ ေျပာင္းကိုမေျပာင္း တာ။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ကမၻာ့ အမြဲဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းထဲ ပါခဲ့တာ၊ ခု ထက္ထိ အဆင္းရဲဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲက ကို မတက္ႏိုင္ေသးေပါင္။ အိမ္နီးခ်င္း လာအိုတို႔ ကေမၻာဒီးယားတို႔ထက္ေတာင္ ေနာက္မွာက်န္ေနတုန္း။ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြနည္းေသးသဗ်။ ဘယ္ေလာက္ ဂုဏ္ယူဖို႔ ေကာင္းသလဲေနာ္။ အစဥ္ အလာကို မပ်က္မကြက္ထိန္းထားႏိုင္ တာပါ။ ထိန္းထားႏိုင္တာေလ။ထိန္း ထားႏိုင္တယ္ခမ်။ ဒါေတာင္ ဓာတ္ေငြ႕ ေတြထြက္တယ္၊ ကၽြန္းသစ္ေတြ ထြက္ တယ္နဲ႔၊ ေရာင္းစရာေျမလည္း မရွိ ေတာ့ဘူး။ လူေတာင္ လွည့္ပတ္ေရာင္း ေနရတဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ။ အဲသလို ဧည့္သည္ေတာ္ေတြလည္း မွန္ မွန္လာၾကပါ။ ေပးစရာရွိလည္း မွန္မွန္ ေပးၾကပါ။ ဇာဂနာတို႔လည္း အဆင္းရဲ ဆုံးဂုဏ္ကို ဆက္ထိန္းေပးပါ့မယ္။ အမယ္ ေျပာမဲ့သာေျပာတာေနာ္။ တေလာက သုဝဏၰအားကစားကြင္း မွာ Music Run ဆိုၿပီး ေျပးလိုက္ၾကတာ ေတာ့ ဝက္ဝက္ကြဲပဲ။ လမ္းမေပၚ ဆႏၵ ျပတဲ့လူေတြေလာက္ေတာ့ သနားတယ္။ အဲဒါ တစ္ခါေျပးဖို႔ လက္မွတ္တစ္ ေစာင္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲနဲ႔ ဝယ္ၿပီးေျပးတာ ခမ်။ ဇာဂနာတို႔ျမန္မာေတြကို ဆင္းရဲ တယ္ေျပာတဲ့လူေတြေတာ့သနားတယ္။ ေနာ္ေဝဘုရင္လာလို႔ ေျပးရတာေလာက္ ေတာ့ စာမဖြဲ႕ေလာက္ေပါင္။ ျမန္မာ ေတြက ကိုယ့္ပိုက္ဆံကိုယ္ေပး ေျပးတဲ့ လူမ်ိဳးပါဗ်။ ဒါလည္း ဇာဂနာသိလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ေနဘုန္း လတ္ဆိုတဲ့လူ လာလာပြားေနလို႔ သိရ တာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဇာဂနာ ဘာမွ မသိရပါဘူးေလ။

ဇာဂနာ
့ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္ -ေဆာင္းပါး


အင္တာနက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနတဲ့ ဂူဂဲလ္ကုမၸဏီရဲ႕ Google Translate ဘာသာျပန္မွာ  ျမန္မာ ဘာသာကိုလည္း စတင္ထည့္သြင္းထား လိုက္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ https://translate.google.com အင္တာနက္လိပ္စာကေနတဆင့္ တျခားဘာသာစကားတခုကေန ျမန္မာဘာသာ ဒါမွမဟုတ္  ျမန္မာ ဘာသာကေန တျခားဘာသာစကားတခုကို အျပန္အလွန္ ဘာသာ ျပန္ဆိုႏုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂူဂဲလ္က ဘာသာျပန္၀န္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ျမန္မာ ယူနီကုတ္ ေဖာင့္ေတြကို အဓိက အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ျပန္ဆိုရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ ေတြေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ ဘာသာ ၁၀ ခုကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ဘာသာစကား ၉၀ အထိ ဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို လူသန္း ၂၀၀ နီးပါး အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ဂူဂဲလ္ရဲ႕ ဘေလာဂ့္က ေရးပါတယ္။

ထည့္သြင္းလုိက္တဲ့ ဘာသာစကား ၁၀ ခုမွာ ျမန္မာ၊ ဆူဒန္၊ တာဂ်စ္၊ ဥဇဘက္၊ ခ်ီေခ်း၀ါး၊ မာလာယာလမ္၊ မာလာဂက္စီ၊ ဆက္ဆူတူး၊ ဆင္ဟာလာႏွင့္ ကာဇက္ ဘာသာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ႏွစ္ ဂူဂဲလ္ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ အဲရစ္ရႈးမိတ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ အင္တာနက္ကို စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ကန္႔သတ္တာေတြ မလုပ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္  ျမန္မာမွာ ရွာေဖြေရးစက္နဲ႔ တျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ ဂူဂဲလ္ ဘာသာျပန္နဲ႔ ေျမပုံေတြကေနတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိဖို႔ ဂူဂဲလ္က ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီဘာသာျပန္စာမ်က္ႏွာမွာလည္း ဘာသာျပန္ရာမွာ တိက်မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စစ္တမ္းေတြ အရ ျပင္သစ္ကေန အဂၤလိပ္ကို ဘာသာျပန္မႈက တိက်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၁-၁၂ စစ္တမ္းေတြအရ အီတလီကေန အဂၤလိပ္ကို ျပန္တာကလည္း တိက်တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

စာသားေတြက တိုေတာင္းမယ္ဆိုရင္ ဘာသာျပန္တာ ပိုေကာင္းေကာင္း ျပန္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/73603