12/17/14

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)

လႊတ္ေတာ္အတြင္း စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဏာျပန္မသိမ္းရန္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းပါက စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ အာဏာသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းရသည္ဆိုသည့္ ခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ဟုသာ ေျပာ၍ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဥပေဒကို ျပည္လုံးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္ မူဝါဒ သေဘာတရား ေကာင္းေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တိုင္းျပည္ က႑အရပ္ရပ္မွ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

အာဏာျပန္သိမ္းရတာေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္က စစ္တပ္မွာ သူ႔ဘာသာသူ ေနတာပဲ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသမွ် စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစရာလည္း မလိုဘူး။ သူ႔ေနရာသူ ေနမွာပဲ။ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းလာရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရမွာပဲ။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ လုပ္ရမယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာလွ်င္ ဆူဆူပူပူ မျဖစ္ဘူး။ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အာဏာျပန္သိမ္းမယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီေတြ . . . . .

“အဲဒီအခ်ိန္မွာ အင္မတန္မွ ယဥ္ေက်းပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးက ေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မရွိေတာ့ဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ တပ္မေတာ္ကို ထိပါးလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလႊဲေရွာင္သာလို႔ အာဏာသိမ္းလိုက္ရတယ္။ ပစ္ခတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္က အာဏာလႊဲေပးခ်င္လို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ NLD ႏိုင္ပါတယ္။ အာဃာတတရား ေရွ႕ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အာဏာလႊဲလို႔ မရဘူး။ အာဏာလႊဲဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၾကရေအာင္ဆိုၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေခၚခဲ့တယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာစၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ပ်က္သြားတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚမွ ရမယ္ဆိုၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ရပ္သြားခဲ့တဲ့ဟာကို ၂ဝဝ၆ မွာ ျပန္စႏိုင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ မွာၿပီးလို႔ လူထုဆႏၵခံယူၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတယ္” ဟု ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။


ဆက္လက္၍ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိမွ အာဏာလႊဲလို႔ ရမယ္။ အာဏာလႊဲလို႔ရေအာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္သင့္တယ္ မျပင္သင့္ဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေစာႀကီးကတည္းက သိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႊဲထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္ေပးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ အဆင့္လိုက္ ေပးသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နည္းနည္းတင္းက်ပ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အာဏာလႊဲၿပီးေနာက္ပိုင္း သိပ္လြတ္လပ္သြားလို႔ရွိရင္ Unity Balance ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ၁၉၄၈ မွာ လြတ္လပ္ေရးရတယ္။ ၂ဝဝ၈ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံၿပီးတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ မွာ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္တာ ၁၄ ႏွစ္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တာ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဘာေျပာေျပာ တပ္မေတာ္အစိုးရ တစ္ပါတီ စနစ္ေအာက္မွာ ေနရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ေက်နပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ ဝုန္းဆိုဖြင့္ေပးလိုက္လို႔ရွိရင္ Balance Out သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Guided Democracy ဆိုၿပီး ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ လိုကိုလိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခန္း ၁၂ ဘယ္လိုျပင္ပါဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရးခဲ့တယ္။ ေရးခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ လႊဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္အရ ျပင္ကိုျပင္ရမွာပဲ” ဟု ဦးတင္ေအးက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက “ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏ ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ပါေနလဲ။ ဒီခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ အာဏာျပန္သိမ္းရတာေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္က စစ္တပ္မွာ သူ႔ဘာသာသူ ေနတာပဲ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနသမွ် စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစရာလည္း မလိုဘူး။ သူ႔ေနရာသူ ေနမွာပဲ။ မတည္ၿငိမ္ မေအးခ်မ္းလာရင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းရမွာပဲ။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ လုပ္ရမယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာလွ်င္ ဆူဆူပူပူ မျဖစ္ဘူး။ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာရင္ အာဏာျပန္သိမ္းမယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ စစ္တပ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါေနတာက ေျပာေၾကးဆိုရင္ အာဏာျပန္မသိမ္းႏိုင္ေအာင္၊ အာဏာျပန္မသိမ္းျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝင္ၿပီးထိန္းေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္ျမင့္လာတာနဲ႔ သူတို႔ထြက္သြားရမွာပဲ။ ဒီလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က “ဒီလို ေျပာၾကားခ်က္ေတြက လက္ရွိဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ သြားမယ္လို႔ေျပာေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စစ္တပ္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားခဲ့ၿပီး သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ပမာဏမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ႏိုင္ငံဧရိယာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၅၊ ၇ဝ ခန္႔ရွိရာမွ ယခုအခါ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ကို ဥပမာအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာမသိမ္းမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံမွာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္မႈ က်ဆင္းကာ လက္ရွိတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ အပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမွာ ေျခာက္သန္းခန္႔အထိ ရွိေနသည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ လူထုအတြင္း အာဏာသိမ္းမည္ဟူေသာ သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚေနသလို ထိုသုိ႔ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း အရပ္သားအစုိးရ စစ္စစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမရွိဘဲ စစ္တပ္တစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
- See more at: http://news-eleven.com/


အလုပ္ကျပန္လာေသာကိုရဲဝင္း တစ္ေယာက္လမ္းထိပ္တြင္ရွိေသာ အ မႈိက္ပုံကို ငဲ့ၾကည့္ လိုက္ရင္း “ထြီ...နံလိုက္တာ။ ဒီအမႈိက္ပုံဒီေန႔လည္း လာမရွင္းေသးဘူး“ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ သူကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ဆင္ေျခဖုံးျဖစ္သည့္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။

ကိုရဲဝင္းကဲ့သို႔ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာ အေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမႈိက္ျပ ႆနာကို အဓိက ရင္ဆိုင္ေန ရၿပီး ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပါ အမႈိက္ပုံမွန္ မသိမ္း သည့္ျပႆနာမ်ား အားအၿမဲတေစေတြ႕ႀကဳံေနရသည္။

ထို႔ျပင္ အမႈိက္မ်ားကို ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသို႔ ပစ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္းအတြင္း ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေရေျမာင္းထဲတြင္ စီးဆင္းေန သည့္အမႈိက္မ်ားသည္ ေႏြရာသီတြင္ မသိသာေသာ္လည္း မိုးတြင္းကာလသို႔ ေရာက္လၽွင္ေတာ့ မိုးေရမ်ားႏွင့္ အတူစီးဆင္းသည့္ အမႈိက္မ်ားမွာ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ၿပီး ကားလမ္းမ မ်ား အေပၚ လၽွံတက္ေလသည္။

ကားလမ္းမ်ားေပၚ လၽွံတက္လာေသာ ေရမ်ားေၾကာင့္ ကားမ်ားသြား လာႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ကားလမ္း ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားမွာ မိုး႐ြာမည္ကိုပင္ စိုး႐ြံ႕လာၾကသည္။ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ ျပႆနာကေတာ့ မိုးရာသီတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႐ုံးတက္ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္၊ ေက်ာင္းႀကိဳ ပို႔ခ်ိန္၊ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းခ်ိန္ စသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းျပဳျပင္ေနျခင္း၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာတြင္ ရပ္ထားေသာ ကားမ်ားႏွင့္ လမ္းေပၚသို႔ တတ္ေရာက္ေန သည့္ က်ဴးေက်ာ္ေဈးသည့္မ်ားေၾကာင့္ လည္း လမ္းပိတ္ဆို႔မႈက ပုံမွန္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ကိုရဲဝင္းက “မနက္ဆိုရင္ အမႈိက္ပုံက အနံ႔ဆိုး႐ႉၿပီး အလုပ္သြားတယ္။ကားေပၚေရာက္ေတာ့ လည္း ကားလမ္းက်ပ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ၾကာေအာင္ေနမွ ဆူးေလကိုေရာက္တယ္။ အဲ့ေရာက္ေတာ့လည္း ပလက္ေဖာင္း ေဈးသည္ေတြကို ေရွာင္တိမ္းၿပီး ႐ုံးကိုသြားရတယ္။ အဲ့ဒီလို အဆင္မေျပတာ ေတြ႕ေနရေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ စိတ္႐ႈပ္႐ႈပ္နဲ႔ ေရာက္သြားရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ဒုကၡႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အသုံးမက်မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ သူမ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာ ေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ အရည္အေသြးမမီျခင္း၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီ ေဆာက္လုပ္ ထားမႈမရွိျခင္း၊ တိုက္ တာ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကားပါကင္မရွိျခင္း၊ စသည့္ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ ခန္းေန ျပည္သူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္အခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ယင္း တို႔၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုထက္ေအာင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္ကေတာ့ အျပင္ကၾကည့္ ရင္ ေဆးသုတ္ထားတဲ့အတြက္ ေကာင္းတယ္ထင္ရတယ္။ တကယ္တမ္း အတြင္း မွာေတာ့ ေရယိုက်တာေတြ၊ ေနာက္ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းတာစတဲ့ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံရတယ္။ တိုက္ေဆာက္ကတည္းက ကားပါကင္ ေသခ်ာမသတ္မွတ္ထားေတာ့ တိုက္ေရွ႕ မွာပဲ ကားေတြ ထိုးထားၾကရတယ္။ လမ္းကက်ဥ္းေတာ့ လမ္းထဲကား ဝင္လာရင္ ဘယ္လိုေရွာင္ ရမွန္း မသိ ျဖစ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အထက္ပါ ျပႆနာမ်ားကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူတိုင္း ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ကလည္း နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔ ရာတြင္ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ကားပိတ္မႈ၊ အမႈိက္ႏွင့္ အျခားျပႆနားမွာ တစ္ေန႔တျခား ပိုမို ဆိုး႐ြားလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ေတာ့ စည္ပင္ကိုယ္ စားလွယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ သြား မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ မက်င္းပဘဲ ယခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ က်င္းပျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ကေတာ့ အားရစရာ မေကာင္းလွေပ။

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးသန္းဝင္းက “မဲပုံးေထာင္ၿပီး ျပည္သူ႕ကိုယ္ စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲျပဳလုပ္ မယ္လို႔ သတင္းစာေတြမွာဖတ္ရတယ္။ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ တခ်ိဳ႕က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္ အေၾကာင္း သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တာေတြ ဖတ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့အေ႐ြးခ်ယ္ခံမယ့္ သူေတြက ဘယ္သူလည္း ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလဲဆိုတာ မသိဘူး။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္ေတြမသိရတဲ့ သူ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟုေျပာသည္။

ဦးသန္းဝင္းကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥအေပၚ သိ ရွိသူနည္းပါးၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သူမ်ားမွာ ခ႐ိုင္အဆင့္ ကိုယ္ စားလွယ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္အဆင့္မ်ားအ တြက္ မည္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္ အေၾကာင္း မသိရွိ ရေသးေၾကာင္း ေျပာ သည္။ယင္းက ]ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ခ႐ိုင္ အဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း တစ္ဦးေတာ့ ေဈးနားမွာ လာၿပီး မဲအေ႐ြးခ်ယ္ခံရမယ့္ အေၾကာင္း စည္း႐ုံးေရးလာဆင္းတယ္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ေဝတာေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုယ္စားျပဳမလဲဆိုတာ ကိုယ္လည္းမေျပာ ႏိုင္ဘူးေလ။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေ႐ြးတုန္းကလိုမ်ိဳးေပါ့။ သူလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွကိုယ္ေတြေ႐ြးလိုက္တဲ့ သူဆိုတာ သိရတယ္ ဟု ေျပာသည္။

စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ေလးဦး၊ ခ႐ိုင္ ေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးစီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလၽွင္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦးစီ ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၁၉ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ မည့္ေန႔မွာ နီးကပ္လာေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုမွာ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၂၆၀ ေက်ာ္ခန္႔အား ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ သိရွိမႈမရွိျခင္းအတြက္ မဲေပးရာတြင္ အခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းအဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲေလ့ လာေစာင့္ၾကည္သူမ်ားကေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက “ႏုိင္ငံတကာ မွာ ျမဴနီစပယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ရင္ အေ႐ြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခုခ်ိန္ဆိုရင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြ လုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ေဘဘုတ္ေတြေထာင္တယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေ႐ြးမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ကားေတြနဲ႔ လွည့္တယ္။ ကားေဘးမွာ သူတို႔ပုံနဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္ သံေတြ ခ်ိတ္တာမ်ိဳး လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ အခု ဒီမွာက သုံးပတ္ေလာက္လိုေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြမရွိဘူး။ မဲဆႏၵရွင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ဘယ္သူ႕ကို ေ႐ြးရမွန္းမသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္ “ ဟု သုံးသပ္သည္။

ယင္းတို႔ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကို သာသိရွိရၿပီး က်န္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မည္သူျဖစ္သည္ကို မသိရွိရသည့္အတြက္ မဲထည့္မည့္ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဦးစီးမ်ားအေန ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရခက္မည္ျဖစ္ၿပီး သိရွိခဲ့ပါကလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက မည္သည့္အက်ိဳး ရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မသိရွိႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ စနစ္တက် မရွိေၾကာင္း ယင္းကေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ယခုက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္တမ္းမွာ အခ်ိန္ အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္သုံးလသာရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္မွာ နည္းသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္တိုေတာင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း အစမ္းသပ္ ခံပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာသုံး သပ္သူမ်ား က ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိသည္။

ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရပါက ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ပထမ ဆုံး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ား မွာ ကားက်ပ္သည့္ ျပႆနာ၊ အမႈိက္ မသိမ္းသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ေရႀကီးေရ လၽွံသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္း ေနာက္မွ အျခားကိစၥ မ်ား ေျဖရွင္းရ မည့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ သက္တမ္းကာလမွာ တိုေတာင္းသည့္ အတြက္ ရသည့္အ ခ်ိန္တြင္ ရသလိုလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိသည္။

အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးဝင္းခ်ိဳ က “တစ္ႏွစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ ကာလက တိုေတာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္လနဲ႔စာရင္ေတာ့ ပိုအခ်ိန္ရတယ္။ အဲ့ဒီရတဲ့ အခ်ိန္ေလး မွာ ျပည္သူေတြ အတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ဖို႔ ရည္ ႐ြယ္ထားတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ပိုလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာ သည္။

ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခု မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ရ ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ အေၾကာင္းကို မသိရွိ ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီကို ျပည္သူမ်ားက အျမင္ မၾကည္လင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါအျမင္မ်ား ကိုပါ ေျပာင္းပစ္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေနာ္လွလွစိုးက “ အခက္အခဲက သိရွိနား လည္မႈ အားနည္းတယ္။ စည္း႐ုံးေရးဆင္းရင္း လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြကို ဒီအေၾကာင္းေျပာတယ္။ မသိဘူး ျပန္ေျဖၾကတယ္။ သိေအာင္ ေျပာရတာကလည္း စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကလည္း ျပည္သူလူထုအျမင္မွာ ပုံရိပ္ေကာင္း ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒါေတြ ျပည္သူလူထုကို က္ိုယ္စား ျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳး စားရမွာျဖစ္တယ္။ အန္တီတို႔က ဒီ လိုမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူလူထု အျမင္မွာ ပိုၿပီး စိုးရိမ္ ဖြယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ၾကည့္ပါလား ျပည္သူေ႐ြးထားတာေတာင္ ဒီလိုလုပ္တယ္လို႔ ေျပာ လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ေနရာ မွာ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။" ဟု ေျပာသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိရင္ ဆိုင္ရ သည့္ ျပႆနာမ်ား ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ရလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံပါက ျပည္သူမ်ားအ တြက္ အက်ိဳး မရွိသည့္အျပင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ အေျခအေနမျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ကာ မူလအတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက စိုးရိ္မ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ ေကာ္မတီဝင္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး (၆၀ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ၅ ဦးထဲမွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သာမန္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ သျဖင့္ ေနာက္ေ႐ြးေကာ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီျဖစ္ေရး အတြက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား က ေဝဖန္ထားသည္။

ဦးေက်ာ္လင္းဦးက “လာမယ့္ ၂၀၁၅ အၿပီးမွာ လုပ္မယ့္ စည္ပင္သာ ယာ ေကာ္မတီကို လုပ္မယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ ၉ ဦးစလုံးကို ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္တဲ့ သူေတြျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေနတဲ့ ျပည္ သူေတြ က ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေ႐ြး တာျဖစ္ တယ္“ ဟု ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားမွာ ၂၆၀ ဦးေက်ာ္ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံအျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံလိုသူ အေနျဖင့္ လက္ရွိေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္သည့္ကာလ မျပည့္မီသူ ကိုယ္စား လွယ္ ၆ ဦးခန္႔ အ ပယ္ခံထားရေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ား၏ ေျပာျပ ခ်က္အရသိရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္အဆင့္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ စမ္းသပ္ခံ အေျခအေနတစ္ခုဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိဳ႕မွာ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ ကားမ်ားတြင္ ဗီႏိုင္းကပ္ကာ ေဈးမ်ား၊ လူစည္ကား ရာ ေနရာမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုေပးမည့္ အေၾကာင္း ကတိေပး လုပ္ေဆာင္စည္း႐ုံးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေပၚ မသိ ရွိသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔သိရွိသူမ်ားကလည္း ယင္း တို႔ ေပးထားသည့္ ကတိကို တည္မတည္ ေစာင့္ေမၽွာ္ အားကိုးရင္းေန ၾကၿပီး မဲထည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးပါက မည္ကဲ့သို႔ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆႏၵ ရွင္ ျပည္သူမ်ားကဆိုသည္။

ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုရဲဝင္းကေတာ့ “အခုတက္လာမယ့္သူေတြက အရင္လူေတြလိုပဲ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားၾကည့္မယ္။ ေနာက္နည္းလမ္း မက်တာေတြကို ေျပာရဲဆိုရဲ မရွိဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္သလို မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။ ဆီဒယ္အိုးလိုပဲ ဆီဒယ္အိုးအသစ္က ဆီမ်ားမ်ားစားတယ္။ ဆီဒယ္အိုးေဟာင္းက ဆီ၀ေနတဲ့အတြက္ နည္းနည္းပဲစားမယ္ဆိုၿပီး အရင္လူေဟာင္းကိုပဲ ျပန္ေ႐ြးရမလို အေျခအေန ျဖစ္မွာစိုးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားမပါဘဲ ျပည္သူကို တကယ္ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္“ ဟု ယင္းအျမင္ကို ေျပာျပသည္။

The Ladies News Journal


ေသဆံုးသူ ၂ ဦးအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အမွတ္တရ ပန္းစည္းေတြ ခ်ထားစဉ္။

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕လယ္က ေကာ္ဖီဆိုင္ကို တနလၤာေန႔က ဝင္စီးထားခဲ့တဲ့ ေသနတ္သမားဟာ ဘာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စာရင္းမွာ ရွိမေနခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီ အက္ေဘာ့က ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ေသနတ္သမားဟာ တျခား ျပစ္မွုေတြလည္း က်ဴးလြန္ ထားခဲ့ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ အာမခံနဲ႔ လႊတ္ေပး ထားခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ျပန္စစ္ေဆး ရမယ္လို႔လည္း မစၥတာ အက္ေဘာ့က ေျပာပါတယ္။

ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ရဲေတြ ဝင္ေရာက္ ရွင္းလင္းရာမွာ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဓားစာခံ ၂ ဦး အတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔ ဆစ္ဒနီ ၿမိဳ႕လယ္မွာ လူေတြက ပန္းစည္းေတြ လာေရာက္ ခ်ထားခဲ့ၾကပါတယ္။

ေသနတ္သမား ဝင္စီးထားတဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ရဲေတြရဲ့ ဝင္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့မွု အေပၚ စုံစမ္း စစ္ေဆးမွု တစ္ရပ္ကိုလည္း စတင္ လိုက္ပါတယ္။

အလားတူ အီရန္ နိုင္ငံသား ခိုလွုံသူ ျဖစ္တဲ့ ေသနတ္သမားရဲ့ အၾကမ္းဖက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း စုံစမ္း စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/12/141216_sydney_gunman_not_on_watch_list


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသားေတြက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢကို ဖဲြ႔စည္းေၾကာင္း ဒီေန႔ေၾကညာလိုက္ ပါတယ္။ သမဂၢကို ယာယီအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ၁၇ ဦးနဲ႔ စတင္ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သမဂၢအဖဲြ႔၀င္ေတြက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းမွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္း ပဲြမွာ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အက်ဳိး ကုိေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အခုလုိဖဲြ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္ လုိ႔ ယာယီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြဲ႔ ဥကၠဌ မအိေဆြျမတ္ က ေျပာပါတယ္။

" ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢဆိုတာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအကုန္ လံုးအျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ေက်ာင္းသားေတြအကုန္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳ တဲ့ အဖြဲ႔အစညး္တစ္ခုအျဖစ္ က်ေနာ္ တို႔ခံယူထားပါတယ္၊ ယာယီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွာ က်ေနာ္တို႔ ၁၇ ေယာက္ပါ ပါတယ္၊ ၁၇ ေယာက္မွာ ဒုတိယနွစ္နဲ႔ မာစတာတန္း အမ္ဝမ္း၊ အမ္တူး မာစတာေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာစာ၊ သမိုင္း၊ အိုင္အာ၊ ဘူမိတို႔ ေမဂ်ာေတာ့ အဆံုေသးပါဘူး၊ ဒါယာယီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ပါ"

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ခြင့္ရ ရွိေရးကုိလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မအိေဆြျမတ္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127

ပံုစာ- ေကာ္ဖီဆိုင္ေရွ႕တြင္ လြမ္းသူ႔ပန္းစည္းမ်ားႏွင့္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာမ်ား လာခ်ေနသူတခ်ိဳ႕၊ 

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ဓားစာခံတဦး၊

အေသဖမ္းဆီးရမိသည့္ မိုနစ္ဆိုသူ မူဆလင္တရားေဟာဆရာ။

ဆစ္ဒနီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္ဖီဆိုင္တခုအတြင္း ေသနတ္သမားတဦးက ဓားစာခံမ်ားကို ဖမ္းဆီး ထားျခင္းအား ရဲမ်ား၀ိုင္းရံ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ စီနင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးတရပ္ ယေန႔ နံနက္ အ႐ုဏ္ဦးတြင္ ျပဳလုပ္လိုက္သည္။

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၏ ႏွလံုးသားဟု တင္စားၾကေသာ အဆိုပါ မာတင္ပေလ့စ္ေဒသရွိ ေကာ္ဖီဆိုင္အတြင္းသို႔ ရဲကြန္မန္ဒိုမ်ားက ၀င္ေရာက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ရာ ေသနတ္သမားအပါအ၀င္ ဓားစာခံ ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ဓားစာခံမ်ားအတြက္ လြမ္းသူ႔ပန္းစည္းမ်ား၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာမ်ား လာေရာက္ေပးပို႔ခဲ့ၾကသလို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရ႐ံုးဌာန အားလံုးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို တစ္၀က္သာ လႊင့္ထူထားၾကသည္။

ရဲမ်ားက အစြန္းေရာက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တဦးျဖစ္ေသာ ေသနတ္သမား မန္ဟာရြန္မိုနစ္အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို လုပ္ရေၾကာင္းကို ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ေတာင္းပိုင္းေ၀းလ္စ္ျပည္နယ္သစ္မွ လူသတ္ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ အထူးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ လႏွင့္ခ်ီၿပီး ၾကာျမင့္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈတြင္ အေသဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေသနတ္သမားမွာ အီရန္ႏိုင္ငံမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်တြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၆ နာရီၾကာ ၀ိုင္းရံထားၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားက ယေန႔နံနက္ အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ Lindt ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဓားစာခံႏွစ္ဦးမွာ ေကာ္ဖီဆိုင္ မန္ေနဂ်ာ တိုရီဂၽြန္ဆင္ (၃၄ ႏွစ္) ႏွင့္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သား ေရွ႕ေန ကတ္ထရီနာေဒၚဆင္ (၃၈ ႏွစ္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မ်က္ႏွာကို တစ္ေတာင့္ထိုးေသနတ္ က်ည္စ ထိမွန္ခဲ့သည့္ ရဲတဦး အပါအ၀င္ အျခား လူ ၄ ဦးတို႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ ရဲမွာ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဓားစားခံမ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရရွိေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ခံယူႏိုင္ရန္ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဒဏ္ရာရွိခဲ့သည့္ ဓားစားခံ သံုးဦးမွာ ပုခံုး၊ ေျခေထာက္တို႔တြင္ တစ္ေထာင့္ထိုး က်ည္စထိမွန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနစိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုနစ္သည္ အီရန္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ရရွိခဲ့၍ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ကာ မူဆလင္တရားေဟာဆရာ တဦးအျဖစ္လည္း လူသိမ်ားသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုင္တခုတြင္ ၎က သူ႔ကိုယ္သူ ရွီဟိုက္မူဆလင္အျဖစ္မွ ဆြန္နီအစၥလာမ္အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့ဖူးသည္ဟု မိုနစ္၏ ေရွ႕ေနေဟာင္းက ေျပာသည္။

၎ကို ၾသစေၾတးလ် ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေကာင္းစြာ သိၾကၿပီး ဇနီးေဟာင္း အသတ္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ အလိုတူအလိုပါဟု တရားစြဲခံထားရၿပီး အာမခံျဖင့္ ေနထိုင္ေနသူလည္း ျဖစ္ကာ လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကိုလည္း တရားရင္ဆုိင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ကို က်ဴးလြန္ရန္ မိုနစ္အား လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေသနတ္အား မည္သို႔ရရွိခဲ့ပံုတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္လက္စံုစမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာ္လင္းထြန္း
__Ref: BBC
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ မိေက်ာင္းကန္ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အစိုးရ႒ာနရံုးတစ္ခုကို ပိတ္ဆို႔ေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒအတိုင္း အေရးယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကုိ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေလးရက္ေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္ အပိုင္း (၁-၂-၃) က ျပည္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြက ေမးျမန္းရာမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္းက အခုလုိေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ရံုးဌာနတစ္ခုကို ပိတ္ထားတာဟာ ဥပေဒမဲ့လုပ္တာလား၊ ဥပေဒနဲ႔လုပ္တာလား၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူရမွာေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔က ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့လူမွန္သမွ်ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူရမွာပဲ၊ ဒီအတိုင္းထားလို႔မရဘူး၊ ဒီအတိုင္းထားရင္ အကုန္လံုးက ဒုကၡေရာက္ကုန္မွာေပါ့၊ သူတို႔ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ကေျပာၿပီးၿပီ၊ သူတို႔ဘာကိုလိုလားလဲ၊ မရတဲ့ဟာတစ္ခုကို ကိုယ္မပို္င္ဆိုင္တဲ့ဥစၥာ အတင္းေတာင္းဆိုလို႔မရဘူး၊ သူ႔ဟာသူပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တင္ျပရမယ္"

ဒါ့အျပင္ မိေက်ာင္းကန္ ေျမယာသိမ္းခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ားစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ကို ေစာင့္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔ အခုလို ဥပေဒျပင္ပက လုပ္ေဆာင္မူေတြနဲ႔ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

မိေက်ာင္းကန္ျပည္သူေတြဟာ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ေျမေတြျပန္ရဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕မွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပေနတာ ၉ လနီးပါးရိွၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရဲ႕ ထြက္ေပါက္တစ္ခုကို ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနတာ ၄ ရက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127

မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ အာမဒ္ ဇာဟစ္ ဟာမီဒီက

မေလးရွားႏိုင္ငံကို အလည္ျဖစ္ေစ အလုပ္လုပ္ဖို႔ျဖစ္ေစ လာေရာက္လိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး သြားေတာ့မယ္လို႔ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ အာမဒ္ ဇာဟစ္ ဟာမီဒီက ေျပာပါတယ္။

ဒီႏွစ္အတြင္း ပီနန္ကၽြန္းမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ၂၀ ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြ ႀကံဳရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူေတြကိုသာ ႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳဖို႔ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့တာကို မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ the Star သတင္းက ေရးပါတယ္။

“က်ေနာ္ ဒီကိစၥကို ျမန္မာအလုပ္သမား၀န္ႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ ဒီ လူသတ္မႈေတြဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးအတြက္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ရပ္ေတြပဲ” လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဘူကစ္အာမန္ အထူးစံုစမ္းေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ယမန္ေန႔ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားဖို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုး နဲ႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္ သူက ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးက ထုတ္ေပးထားတဲ့ UNHCR ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထား သူေတြကိုလည္း ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးေန တယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြ အတြက္ အဆင့္ျမင့္ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနေတြက အ၀င္ဂိတ္တိုင္းမွာ အဆင့္ျမင့္ HD စီစီတီဗီနဲ႔ မ်က္ႏွာပံုရိပ္ေဖာ္စက္ေတြနဲ႔အတူ စကင္န္ဖတ္စက္ အသစ္ေတြကိုလဲ တပ္ဆင္သြားဖို႔ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရဖို႔လိုေနေသးတယ္ လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အထူးေထာက္လွမ္းေရး ရဲညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ကာလစ္အဘူ ဘာကာ က ပီနန္လူသတ္မႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသူ ျမန္မာ ၁၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာပ့ါတယ္။ ဒီလူသတ္မွဳေတြကေန ထင္ေၾကးေပးတာ ကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ သူက တိုက္တြန္းပါတယ္။

သူက “ဒီလူသတ္မႈေတြဟာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားတယ္လို႔ ထင္ေၾကးေပးမွန္းဆေျပာဆိုခ်က္ေတြ မလုပ္ေဆာင္ၾကဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ အမ်ားျပည္သူကို က်ေနာ္တို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားမႈေတြဟာ လက္စားေျခမႈ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အၿငိဳးအေတး၊ မိသားစု ျပႆ နာနဲ႔ အေႂကြးကိစၥေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/73966

ေသဆံုး ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားစုက ေက်ာင္းသားငယ္ေတြ ျဖစ္

ပါကစၥတန္ နိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ပက္ရွ္ဝါ ေဒသမွာ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို တာလီဘန္ေတြ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျကတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ လူ ၁၂၆ ေယာက္ ေသဆံုး ခဲ့ရတယ္လို့ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

စစ္တပ္က ဖြင့္ထားတဲ့ အဲဒီ ေက်ာင္း အေဆာက္အဦကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္ေသြးျကြ ၆ ေယာက္လံုး ေသဆံုး ခဲ့ျပီး အဲဒီ အထဲက တစ္ေယာက္က အေသခံ ေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္ ခဲ့တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ပါကစၥတန္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေသြးျကြ ေတြရဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အတြင္း လူေတြ ေထာင္နဲ့ခ်ီ ေသဆံုး ခဲ့ရျပီး ျဖစ္ေပမယ့္ အခု တိုက္ခိုက္မႈကေတာ့ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေသြးျကြေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို ဓားစာခံ အျဖစ္ ဖမ္းဆီးဖို့ ရည္ရြယ္ပံု မရဘဲ မ်ားနိုင္သမွ် မ်ားမ်ား သတ္ျဖတ္ဖို့သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ပံု ရတယ္လို့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ဘက္ ဝါဇီရစၥတန္ ေဒသနဲ့ ခိုင္ဘာ ေဒသေတြမွာ တာလီဘန္ေတြ အေပၚ ထိုးစစ္ ဆင္ေနတာကို လက္တုန့္ျပန္တဲ့ အေနနဲ့ အခုလို တိုက္ခိုက္ခဲ့တာလို့ တာလီဘန္ေတြက ေျကညာ ထားပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/12/141216_pakistan_taliban_kill_126


မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ၿပီးေနာက္ ထုိင္းနယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းစီစဥ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၆ ေယာက္ကုိ မေလးရွားအာဏာပုိင္ေတြက ဒီကေန႔ ဖမ္းဆီးလုိက္ပါတယ္။

မေလးရွား လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ကြာလာမ္ပူၿမိဳ႕ Kampung Baru ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ ေနအိမ္တစ္ခုကုိ ဒီကေန႔ မနက္ ၉ နာရီေလာက္က ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး၊ အသက္ ၁၇ ႏွစ္နဲ႔ ၆၁ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၆ ေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တာလုိ႔ မေလးရွားရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

အဖမ္းခံရသူေတြဟာ ဂ်ိဳေဟာ၊ ပီနန္နဲ႔ ကြာလာလာမ္ပူေဒသေတြမွာ တရားမ၀င္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူေတြျဖစ္ၿပီး၊ ထုိင္းနယ္စပ္ကုိေခၚေဆာင္သြားမယ့္ လူကုန္ကူးဂုိဏ္းအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ အဲဒီေနအိမ္မွာ အခုလုိ တစုတေ၀းတည္း ဖမ္းဆီးခံလုိက္ရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ မေလးရွားရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈေနာက္ပုိင္း အာဏာပုိင္ေတြက တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားဖမ္းဆီးမႈေတြ သိသိသာသာ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာတယ္လုိ႔ 'ဧရာ၀တီ' ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ (မေလးရွားလူမႈကြန္ရက္) ရဲ႕ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္သန္းညြန္႔က ေျပာပါတယ္။

"အခုအဖမ္းအဆီးေတြ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ လူေတြကျပန္ၾကတယ္၊ အေပၚလမ္းကျပန္မယ္ဆိုရင္ ဟိုဟာေလွ်ာက္ရတာတို႔ ဘာတို႔ အလုပ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ရတယ္ဗ်၊ အဲ့ဒါေတြ မလုပ္နိုင္တဲ့လူေတြက ေအာက္လမ္းကျပန္ၾကတယ္၊ သူတို႔က ေအာက္လမ္းကလာၾကတာ မ်ားတာကိုး၊ အခုဒီကာလမွာလည္း နယ္စပ္မွာ အဖမ္းအဆီးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ေနတယ္ဗ်၊ အရင္တုန္းက ဒီလမ္းေၾကာင္းေတြက အဖမ္းအဆီး အစစ္ေဆးရွိေနေပမဲ့ သိပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္မလုပ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခုလူသတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဖမ္းအဆီးေတြ ရွိေနတာကိုး၊ အဲ့ကိစၥေတြေၾကာင့္ သူတို႔ပိုၿပီးေတာ့ ေစ့ေစ့စပ္စပ္လုပ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ ခင္ဗ်"

ဒီအေတာအတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံကို လာေရာက္မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ ရာဇ၀တ္မႈေနာက္ေၾကာင္း ကင္းရွင္းမႈရွိ၊ မရွိ စတင္စိစစ္ေတာ့မယ္လုိ႔ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ သတ္ျဖတ္ခံရမႈေတြ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အတြက္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းတဲ့သူေတြကုိပဲ ႏုိင္ငံတြင္းကုိ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးေတာ့မယ္လုိ႔ မေလးရွား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အာမက္ဇာဟစ္ ဟာမီဒီက ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ေဒသမွာ အခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ သတ္ျဖတ္ခံထားရၿပီး၊ အဲဒီလူသတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၂ ေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိ႔ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႔ စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.