12/19/14


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ေလးပုံတပုံဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္စရာမလိုဘဲ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတာကို  ျမန္မာျပည္သူ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္သာ သိၾကတယ္လို႔ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့တဲ့  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီလို တပ္ကေနရာ ယူထားတာကို သိသူ နည္းပါးေနတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို အဓိက အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပပါတယ္။

အေမရိကန္အျခစိုက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့တဲ့ ရန္ပုံေငြနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစ္စ္ကို အေျခစိုက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက စစ္တမ္းေကာက္ယူျပဳစု ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ေမလနဲ႔ဇြန္လအတြင္း ႏိုင္ငံတ၀န္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူေပါင္း  ၃ ေထာင္ကို ေမးျမန္းစစ္တမ္းေကာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖဆုိသူ အမ်ားစု ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာေတြရဲ႕ အခ်ဳိးအစားကို မသိရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကၿပီး က်န္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ တပ္မေတာ္သားအမတ္ဦးေရ ေလးပုံတပုံ ရယူထားတာကို မွန္ေအာင္ မေျဖဆိုႏိုင္ၾကဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းဖို႔ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႔အစည္းဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေျဖၾကားသူရဲ႕ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ခြဲျခားေျဖဆိုႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေျဖဆိုသူအားလုံးရဲ့ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ယူထားတာကို မသိၾကပဲ၊ ၁၃ ရာခိုင္းႏႈန္းက စစ္သားအမတ္ မရွိဘူးလို႔ ယူဆသလို က်န္ ၃၉  ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သိၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဖြင့္ထားေပမယ့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ကုို အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဥပေဒ  ျပင္ဆင္လိုတဲ့အခါ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တဦးက အနည္းဆုံးေထာက္ခံမွ  ျပင္ဆင္ႏို္င္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအက်ပ္အတည္းဆုိက္ေရာက္ေနသလို ဒါကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ မၾကားေသးခင္ကာလကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ပြင့္အျဖစ္အဆိုျပဳထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကို လုိလားပုံမရွိတဲ့ေျပာဆိုမႈေတြ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လူအမ်ားက တရားဥပေဒအရ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံမူကို အခုိင္အမာ သေဘာတူၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို သီးျခားခြဲထားသင့္တယ္လို႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။

ေျဖၾကားသူအားလုံးရဲ႕ သုံးပုံတပုံနီးပါးက ႏိုင္ငံသားေတြမွာ က်ား၊ မ၊ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ကြဲျပားမႈကို ပဓာန မထားဘဲ ဥပေဒအရ တန္းတူညီမႈ ရွိေစရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံမူကို သေဘာတူညီ ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာမႈကို အဓိက တန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ႕ အရည္အေသြးကိုေတာ့ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက တရားမွ်တမႈ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက သေဘာထားႀကီး စိတ္ေစတနာေကာင္းမႈနဲ႔ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရိုးသားမႈေတြကို ေဖာ္ျပသလို ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘာသာေရး သက္၀င္ယုံၾကည္မႈလို႔ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။

က်န္စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြအရ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ အနည္းပါးဆုံးျဖစ္သလို အစိုးရဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ဗဟုသုတနည္းပါးၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ေျဖၾကားသူရဲ႕ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားၾကေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးလိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္တယ္လိုု႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆၾကေပမယ့္ ျပည္နယ္ေတြမွာေတာ့ အခ်ဳိးအစားနည္းသြားတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ နည္းပါးေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖဆုိသူရဲ႕ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ဆက္ျဖစ္ေနဆဲလို႔ ေျဖသလို ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မရွိဘူးလို႔ ေျဖဆိုၾကပါတယ္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ အမ်ားက ေျဖဆိုၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ  အလြန္နည္းပါးသလို စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ၾကားဖူးေၾကာင္းနဲ႔ ၾကားဖူးသူေတြရဲ႕ တ၀က္နီးပါး ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဓိပၸယ္ကို မသိရွိပါလို႔ ေျဖဆိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ျပည္သူလူထုရဲ့ ရွဳျမင္သုံးသပ္ခ်က္အခန္းမွာေတာ့ ျပည္သူလူထုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဦးတည္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို သတိနဲ႔ယွဥ္ အေကာင္းျမင္ၾကေၾကာင္းနဲ႔ လူအမ်ားစုရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

By ေအးႏိုင္ (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/74200

 
၃ နာရီျကာတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖျကားခဲ့။

႐ုရွား နိုင္ငံသုံး ႐ူဘယ္ေငြ တန္ဖိုး အခု တစ္ပတ္အတြင္း အႀကီးအက်ယ္ ထိုးက် သြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႐ုရွား စီးပြားေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ ပူပန္မွုေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ သမၼတ ပူတင္က ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ပါတယ္။

႐ုရွား ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ အေစာပိုင္း ကတည္းက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္တာ မွန္ေပမယ့္ ႐ူဘယ္ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ဖို႔ အခု ေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြဟာလည္း အလုပ္ျဖစ္ လိမ့္မယ္လို႔ သမၼတ ပူတင္က သူ႔ရဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

႐ုရွား ေငြေၾကး ျပႆနာ ျဖစ္ရတာဟာ အဓိက အားျဖင့္ ျပင္ပက သက္ေရာက္တဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔လည္း သမၼတ ပူတင္က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ စီးပြားေရး က်ဆင္းမွု အေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္နိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ယူရနိုင္တယ္ လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

႐ုရွား နိုင္ငံဟာ ယူကရိန္း အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ နိုင္ငံေတြရဲ့ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မွုေတြနဲ႔ ေရနံစိမ္း ေစ်းႏွုန္း က်ဆင္း မွုေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမွုနဲ႔ စတင္ ရင္ဆိုင္ ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/12/141218_russian_economic_crisis_putin_easePhoto - Thiha Tun/ RFA

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ V Gastro Bar ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုထြန္းသူရိန္ ၊ မန္ေနဂ်ာ ထြဋ္ကိုကိုလြင္ အပါအ၀င္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Philip တို႔ကို သာသနာ ညိွးႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ (၂၉၅ ) ၊ ၂၉၅ (က) ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမိန္႔ကို မလိုက္နာမူ ပုဒ္မ ၁၈၈ တို႔နဲ႔ ဒီေန႔ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွာ စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ရဲ႕ ဦးေခါင္းေတာ္မွာ နားၾကပ္တပ္ဆင္ထားတဲ့ Buddha Bar လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ဘားဆုိင္ ေၾကာ္ျငာကို အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ facebook မွာ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ရာမွာ ဆိုင္ကို ခ်ိပ္ပိတ္လို္က္ပါတယ္။

Gastro Buddha Bar ဆိုင္ပိုင္ရွင္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ နဲ႔မန္ေနဂ်ာ တို႔ကို အေရးယူေပးဖို႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးဦးစီးမႈး ဦးရဲစိုးျမင့္ နဲ႔ဗဟန္းရဲစခန္းက တရားလိုျပဳၿပီး တရားစြဲဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Philip ရဲ႕ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမေသြးက စြဲခ်က္တင္ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြအရ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ က်င္းပေပး သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ The Elders လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အဖဲြ႔ကို ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာဆိုလိုက္ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ေပးရတဲ့ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ AHRC အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ The Elders အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း The Elders အဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

မၾကာခင္ကာလမွာ မဲေပးတဲ့စနစ္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစတင္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႕ ေအာင္ျမင္ေအာင္က်င္းပဖို႕ လူမွဳအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခုလို ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚတာကို ႀကိဳဆိုေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ AHRC အဖဲြ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတုန္းကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။

“ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက လူတုိင္းက လြတ္လပ္စြာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုေသာ္လည္းပဲ ဒီအထက္အရာရွိေတြကို ေၾကာက္ရတာရယ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ မဲေတြေကာက္ယူတာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ အဖြဲ႔၀င္အင္အား စာရင္းေတြအလိုက္ သူတို႔ မဲစာရင္းေတြ တင္ျပတာေတြရွိတယ္။ အဲေတာ့ အဲ့ဒီဥစၥာေတြက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ဆုိတဲ့ အခြင့္အေရးကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာပါတဲ့ လူတုိင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ျမင္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳမရွိေစဘဲ တရားမွ်တမွဳရွိေစဖို႔ ဦးမင္းလြင္ဦးက အခုလို တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

“ဒီလိုမ်ိဳး မဲေပးတဲ့အခါမွာ အေၾကာက္တရားေတြ ရွိေနရတဲ့ကိစၥက လံုး၀ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာအတြင္းမွာ မဲေတြေကာက္ယူတဲ့ကိစၥ၊ ေနာက္တခါ အတင္းအဓမၼ ပါတီ၀င္ခိုင္းၿပီးေတာ့ ပါတီ၀င္အင္အားနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ ျဖန္႔ၿပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာ မဲေတြကို ႀကိဳတင္မဲေတြအျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ကိစၥေတြ၊ လံုး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥလို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာပါတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မိမိအစိုးရ မိမိ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္တယ္။”

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ မီကာဆာဟိုတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္ဟာ ႀကိဳတင္မဲကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ဦးတင္ေအးက အခုလို ေျပာသြားတာပါ။

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီ ၉၇ ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ျပႆနာက ဘာလဲဆုိေတာ့ ႀကိဳတင္မဲ”

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ငံလင္းကေတာ့ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့အခါမွာ မဲမသာမာမွဳေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲဆုိတာကေတာ့ အမွန္မရႏုိင္ဘူးေလ။ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ သူေတြဆုိရင္လည္း ဟာ လုပ္လိုက္ပါ လုပ္လိုက္ပါ ဟိုဟာလုပ္ ဒီဟာလုပ္နဲ႔ ဒါ သြားေကာက္တဲ့သူအေပၚ မူတည္တာေပါ့ေနာ္။ ခရီးသြားခ်င္တဲ့သူဆိုရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ခရီးသြားခ်င္တဲ့အတြက္ကို သူတို႔က ႀကိဳတင္မဲ ေပးရမယ္ဆုိၿပီး သူတို႔သေဘာက် လုပ္ေပးရတာေတြ ရွိတယ္။ ၂၀၁၀ ကေတာ့ အဆိုးဆံုးပဲ။ ႀကိဳတင္မဲေကာက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတယ္။ သူတုိ႔ ေကာ္မရွင္ေတြခ်ည္းပဲ သြားေကာက္လို႔မရဘူး။ အတုိက္အခံပါတီေတြကေနၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ ႀကီးၾကပ္မွရမွာေလ။ အဲလိုမ်ိဳး ခြင့္ျပဳရမွာ။ ခြင့္မျပဳလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုမွကို အမွန္မရႏုိင္ဘူး။ အဲ့ဒီႀကိဳတင္မဲ ပိတ္တဲ့ဟာကို ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုၾကည္မႈရွိရမလဲ ဒါေတြ အေရးႀကီးတယ္။ ႀကိဳတင္မဲ သူတို႔ပိတ္တယ္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါကို သူတို႔ယူထားလိုက္တယ္။ ယူထားလိုက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔အဲ့ဒါကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ သူတို႔ဆြဲတာတို႔ ဘာတို႔လုပ္ရင္ ဘယ္သူတာ၀န္ယူမလဲ ဒါမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။”

လက္ရွိ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ၀င္ေနတာဟာ အာဏာျပန္မသိမ္းႏိုင္ေအာင္၊ မသိမ္းျဖစ္ေအာင္ ၀င္ထိန္းေပးတဲ့သေဘာသာျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ျမင့္လာတဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲက တျဖည္းျဖည္းထြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးတင္ေအးက အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကေနတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့သြားမယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္မွဳမရွိဘူးလို႔ ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာသြားပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/react-on-burma-election/2563800.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.