01/31/15

စစ္အာဏာရွင္အေငြ႔ မကင္းေသးေသာ အစိုးရတုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွာ ေက်ာင္းသားဆုိလွ်င္ အဖက္မတန္သလို သေဘာထားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးေလသည္ . . . ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဲ့ သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သာ ေတာင္းဆုိၾကေပ မည္ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဗကသမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကသမ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒ ေရးဆဲြစဥ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ ပါ၀င္ေစျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ဥပေဒ အတုိင္း ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ဘာမွလုပ္မေပးဘဲ ေက်ာင္းသား ယူနီယံမ်ားသာ ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ သမိုင္းမွာ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းတြင္ ရွိေလသည္။ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြသမိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ဦးေဆာင္မႈ အခန္းတြင္ ရွိခဲ့ ေလသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုမွာလည္း တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ပစ္ပယ္ထား လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခင္ကတည္းက သမဂၢဆိုသည္မွာ ဂုဏ္ေျပာင္ခဲ့ပါသည္။ သမဂၢကို အဂၤလိပ္လုိ Union ဟုေခၚသည္။ ယခုအခါ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယူနီယံကို ဘာသာမျပန္ဘဲ ယူနီယံ လုပ္လိုက္ ပါေတာ့သည္။ စင္စစ္ သမဂၢကို အေစာဆံုးဖဲြ႕စည္း နာမည္ယူသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္မွ အလုပ္သမား သမဂၢ (Trade Union) ျဖစ္လာသည္။ စာေရးဆရာသမဂၢ(Writer Union) ျဖစ္လာသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သမဂၢကို အဂၤလိပ္လုိ ယူနီယံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယူနီယံသည္ ယူနီယံမဟုတ္။ သမဂၢျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ယူနီယံ ဖဲြ႕လိုက္သည္ဆုိလွ်င္ ဘာသာျပန္ဆုိပါက မည္သို႔ ဘာသာျပန္ဆုိ ၾကမည္နည္း။ ေမာ္ေတာ္ကား ကို ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေရဒီယုိကို ေရဒီယိုဟု ဘာသာျပန္ဆုိ၍ မျဖစ္ပါ။ ေရဒီယို၊ ေမာ္ေတာ္ကား ဆုိသည္မွာ ျမန္မာမ်ားနားတြင္ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ၀င္ခဲ့ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယူနီယံ ဆုိသည္မွာ နားထဲစိမ္းေနသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း မေကာင္းလွေပ။ သမဂၢကို ဆန္႔က်င္၍ ယူနီယံဟု ေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဆန္ေကာေလာက္မွ ေဇာက္မနက္လွေပ။

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖုိ႔ လြန္ခဲ့ သည့္ ၂ လကတည္းက ေတာင္းဆုိ ထားေလသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေရးကို ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေရာက္သည္အထိ မည္သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္မွ် မရွိသလုိ သမၼတက အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒပါ တခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔ျခင္းသာ ရွိခဲ့၏။ ေက်ာင္းသားအေရးကို ဓားမေသြးေလာက္ဟု ထင္ေနသလား မသိေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ မေလးမခန္႔လုပ္သလို ဂ႐ုစိုက္စရာ မလုိေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားဟု သေဘာထားလွ်င္ အမွားႀကီးမွားေပမည္။ သမိုင္း၏ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူ မွာ ေက်ာင္းသား မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မွာ မတရားေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရား၀င္ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ေပးရန္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္းက်ပ္လြန္းျခင္း ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား၊ အေျချပဳ ဘာသာ စကားမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္၊ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ပိုမုိသံုးစဲြေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိဥပေဒေရးဆဲြ စဥ္ကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ရက္ေပါင္း ၆၀ တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ ရွိတယ္လုိ႔ေတာင္ သေဘာမထားေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္အထိ ခ်ီတက္ခရီးရွည္ သပိတ္ႀကီးကို ဆင္ႏဲႊၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ မတရားေသာ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာကို ေစာင့္ၾကည့္ ပါဦး စေသာ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္က သေဘာထားအတုိင္း၊ ေလသံ အတုိင္း က်င့္သံုး လာျခင္းမွာ အစိုးရအဖဲြ႕သစ္အဖုိ႔ ယခင္ႏွင့္မထူးေသာ က်င့္သံုးခ်က္မ်ားဟု ဆုိရေပမည္။ ယခု ေက်ာင္းသား မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မုံရြာတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္ႏူးထြန္းက-

““အဓိက ေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာခ်င္တာထက္ တစ္ဖက္က တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေျပာခ်င္တယ္။ ေက်ာင္း သားေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈ မရွိလုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အဓိက ေျပာခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကသူတုိ႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကို လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္””ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားပါသည္။

ထုိ႔အတူ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာန လက္ေထာက္ကထိက ဦးသန္းထုိက္ေအာင္ကလည္း-

““ေက်ာင္းသားေတြ အခုလိုျဖစ္သြားတာက ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ သူေတြရွိလို႔ေပါ့။ ေက်ာင္းသားေတြက ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းေရး လမ္းစဥ္ကို သြားခ်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၆၀ အထိ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ထိ ျပန္ၾကားခ်က္ မလာတဲ့အခါ သူတုိ႔ ေစ့စပ္မေဆြးေႏြးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကို လမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ လုပ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ သူတို႔က မိဘပါလုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ၾကင္နာပါမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မိဘပံုစံ ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႔ ျပန္စဥ္း စားဖို႔လိုမယ္။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက အာဏာ ေတာင္းေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဆီက အာဏာယူမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းေအာင္ ေတာင္းဆုိေနၾကတာပဲ။ ဒါေတြ လုပ္ေနတာဟာ သူတို႔အာဏာရေအာင္ လုပ္ေန တာမဟုတ္ဘူး။ ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို အားေပးေနမယ္”” ဟု ေထာက္ခံသည့္ သေဘာထား ေပးသြားေလသည္။

ယခုေက်ာင္းသား ျပႆနာမွာ အပ္ႏွင့္ထြင္လွ်င္ ထြင္၍ရေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အေငြ႕ မကင္းေသးေသာ အစိုးရတုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္တုိ႔မွာ ေက်ာင္းသားဆုိလွ်င္ အဖက္မတန္သလို သေဘာ ထားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ အႏၲရာယ္ ႀကီးေလသည္။ ယခုအမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒမွာလည္း မမွ်တေသာ အခ်က္မ်ားမ်ားစြာ ပါ၀င္ေန၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း မရွိသည္ကပင္ သူတုိ႔၏ သေဘာထား ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလြင္ လာေစပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ လ ေက်ာင္းသားတုိက္ပဲြမ်ား၊ သပိတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနကတည္းက ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး လိုက္လွ်င္ ယခုလိုခရီးရွည္ သပိတ္ႀကီး ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေပ။ မေလာက္ေလး မေလာက္စား ကေလးအရြယ္ေလးမ်ားက သူတုိ႔လုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ားကို အန္တုရသလားဟု သေဘာထားေနသည္မွာ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသလို ျဖစ္ေနသည္။ သူ႕စည္း ကုိယ့္စည္းျဖင့္ သူ႕အဆင့္ကိုယ့္အဆင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်င္ ဘာျပႆနာမွ် ျဖစ္စရာ အေၾကာင္း မရွိေပ။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္တုိက္ပဲြမွာ မည္သည့္ ပေယာဂမွမရွိ။ မည္သူကမွ ေသြးထုိး လႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္း မရွိေပ။ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲြၾကေပလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ရလွ်င္ ေသသြားႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ညိႇဳးထုိး စြပ္စဲြၾကေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ပါက မည္မွ်ပင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည္ဆုိဆုိ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြမျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ျပည္သူအတြက္ ေကာင္းလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမွ်တသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ႐ုစိုက္မည္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္သာ ေတာင္းဆုိၾကေပမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုိက္ပဲြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးက ေထာက္ခံအားေပး သင့္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတိုက္ပဲြကို ေက်ာင္းသားမ်ားခ်ည္း ၿပီးသြားမည္ဟု မထင္သင့္ေပ။ ဘက္ေပါင္းစံု ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားလည္း ပါလာႏိုင္၏။ မိမိတုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ာမခ်င္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလွ်ာ့ေပး လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ယခုဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားတပ္ႀကီးသည္ မႏၲေလးမွစ၍ ထြက္လာေပၿပီ။ မနက္ျဖန္၊ သဘက္ခါ စသည့္ ရက္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သမဂၢမ်ား ပါ၀င္လာလိမ့္မည္။ လူမႈေရး အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားလည္း ပါလာလိမ့္မည္။ တုိက္ပဲြမွာ မုန္တုိင္းလို တျဖည္းျဖည္း စုစည္းကာ အားနည္းရာမွ အားႀကီးလာေပမည္။ ထုိမုန္တုိင္းသည္ အစုိးရ၏ ေနာက္ဆံုးကာလတြင္ ဘယ္ေလာက္ တုိက္ခတ္သြားမလဲ မေျပာႏိုင္ေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မုန္တုိင္း အားေကာင္းမလာခင္ ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း သင့္ပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပ်ာ္ဖြယ္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ေရႊျပည္သာ ဘုရား ေဟာေျပာကြင္းသို႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ေပ်ာ္ဖြယ္ၿမိဳ႕မွ မူလတန္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အေမ့အိမ္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ စာစီစာကံုးဆုရေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဆုခ်ီးျမင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ်ာ္ဖြယ္ၿမိဳ႕ျပည္သူလူထုအား ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း.photo ..NLD Chairperson
Video..Aye mya mya myo


ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမွဳ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွာ မွဳခင္းနည္းပညာ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ အစိုးရက စဥ္းစားေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းအရာရွိ တဦးကေျပာေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကခ်င္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ေတြကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံ ျခားေရး ၀န္ႀကီး တို႔နဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)ရက္ေန႕က ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မအင္ၾကင္းႏိုင္ကေျပာျပမွာပါ။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္က လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထူးစိုရိမ္မကင္းျဖစ္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ကခ်င္အေရး လွဳပ္ရွားသူေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

ကခ်င္ဆရာမနွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရမွဳကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔အကူအညီေပးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း အေမရိကန္ဘက္က စဥ္းစားေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Tom Malinowski ကေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ေသာၾကာေန႔က သူနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ကခ်င္မဟာမိတ္အဖဲြ႔ဥကၠ႒ Gum San ကေျပာပါတယ္။

" သူတို႔က စံုစမ္းေရးမွာ လိုအပ္မယ့္ အရာေတြေပါ့။ သူတို႔အကူအညီေပးႏုိင္မယ့္ ဟာကို ရွာေဖြေပးမယ္ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြကို အခ်ိန္အၾကာၾကီး အကူအညီျဖတ္ေတာက္မႈ လုပ္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒုကၡသည္ေတြကို ေပးတဲ့အကူအညီကို မျဖတ္ေတာက္ပဲ ဖြင့္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာျဖစ္ပါတယ္။  အဲ့တာကို သူတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ တယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ေတာင္းဆိုပါ့မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အစုိးရကလည္း ဖြင့္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တယ္လို႔ သူတို႔ကေျပာပါတယ္။"

အလားတူ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး- အာရွ ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြနဲ႔လည္း ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ Gum San ကေျပာပါတယ္။

" အမ်ိဳးသမီးေတြကို ရက္စက္သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ အေရးယူမႈေတြမွာ အကူအညီေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အဓိက ေျပာခဲ့တာပါ။ ေနာက္တခုက ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးမွ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအေပၚမွာ Sanctions ဆိုတဲ့အရာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းလည္း က်ေနာ္တို႔ေျပာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။"

မအင္ၾကင္းႏုိင္။   ။ အဲ့လိုေပါ့ေနာ္ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥမွာ အခ်က္အလက္ေတြ ခုိင္မာေအာင္ ဘယ္လိုေျပာျပႏုိင္ခဲ့လဲရွင့္။

"ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္တို႔ေျပာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဟာထဲမွာေတာ့ ရြာသားေတြကို ေမးျဖစ္တဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ ေမးတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေတြ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ ရွင္းျပတယ္။ ဥပမာ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက စစ္သားေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြရဲ႕ အိမ္မွာ ေနတယ္။ ဒီတစ္ညပဲ မအိပ္ျဖစ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေမြးေန႔တခုကအျပန္ ေနာက္က်သြားလို႔ အိမ္ရွင္ေတြကို ျပန္ႏိႈးရမွာ အားနာလို႔ သူတို႔က ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ အိပ္လိုက္တာ။ အိပ္တဲ့ညမွာပဲ ဒီဟာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုက အနီးဆံုး စစ္သားေတြ ကင္းေစာင့္တာျဖစ္တဲ့ ေနရာက ၆၅ကိုက္ အကြာအေဝးမွာ ရွိတယ္။ ေနာက္ ရြာတရြာလံုးမွာ စစ္သားေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္ေတြ သူတို႔ ေျပာရရင္ ပထမဆံုး ေတြ႔ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ဖိနပ္ ေတြ ကုတင္ေပၚမွာ ရွိတာနဲ႔ ေနာက္တခုက စစ္သားေတြ ပံုထားတဲ့ေနရာ ရိုက္သတ္ထားတဲ့ သစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ပံုထားတဲ့ အနားမွာ စစ္ဖိနပ္ေျခရာေတြ ျမင္ခဲ့တာ က်ေနာ္တို႔ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ မိုးမလင္းခင္ အခ်ိန္မွာ စစ္သားအခ်ိဳ႕ ကားနဲ႔ ဆင္းသြားတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ေျပာျဖစ္တယ္။"

မအင္ၾကင္းႏုိင္။   ။ အခုလိုေပါ့ေနာ္ အေမရိကန္အစိုးရေရာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရာေပါ့ေနာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး တာဝန္ရွိသူေတြက ကခ်င္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ အခုလို သူတို႔ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္လို႔ ယူဆလဲရွင့္။

" ေအာ္ စိုးရိမ္မႈရွိလို႔ပါ။ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လူသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး လမ္းေပၚထြက္ေလွ်ာက္ လာတယ္ဆိုတာက ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ ခံစားမႈက အမ်ားႀကီးေဖာ္ျပေနတဲ့ဟာကို သူတို႔ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့လိုဆိုေတာ့ အစိုးရကလည္း စိုးရိမ္တယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို ထိခုိက္လာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ သူတို႔ေတြက နားလည္ပံု က်ေနာ္တို႔ ခံစားရတယ္ေလ။"

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကခ်င္အေရးလွဳပ္ရွားေနသူေတြဟာ ဇန္န၀ါရီ (၂၈)ရက္ေန႔ကလည္း အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေရးရာ အေမရိကန္ ဒုလက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Scott Marciel အပါအ၀င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြ ကို ေျဖရွင္းေပးေရး ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/kachin-news-update/2622519.html

အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကန္႔ကြက္ လမ္းေလ်ွာက္ သပိတ္ေမွာက္ ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား (ဓာတ္ပံု-မာတင္ေဆြ FB)
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မွာ ရပ္နားေနတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီကေန႔ စေနေန႔ မွာေတာ့ ဆက္ၿပီး ခ်ီတက္ ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔ မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနခ်ိန္္ အတြင္း ေက်ာက္ ပန္းေတာင္းမွာပဲ နားၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္လုပ္သြားမယ္ လုိ႔ ေသာၾကာေန႔ အေစာပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ အခုတခါ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၾကဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုလို ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတာပါလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတဲ့ ဗီြအိုေအရဲ႕ ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အစိုးရ လြတ္ေတာ္နဲ႔ NNER တို႔နဲ႔ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းသြားမွာျဖစ္ သလို ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ (၁၁)ခ်က္ကို အစိုးရနဲ့လြတ္ေတာ္က လိုက္ေလ်ာဖို႔ မေသခ်ာေသးတာကတေၾကာင္း အစုိးရအေနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ အခ်ိန္ဆဲြတဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ကလဲြလုိ႔ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္မႈကို ဆက္လုပ္သြားမယ္လုိ႔ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းေသြးသစ္က ဆုိပါတယ္။

"ေဆြးေႏြးပြဲစမယ္။ ရန္ကုန္မွာ စိန္ရတုခန္းမမွာ ေဆြးေႏြးပြဲစမယ္။ ၁ ရက္ေန႔ကလြဲလို႔ေပါ့။ အဲဒီ ၁ရက္ေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သပိတ္ကို (၁) ရက္ ရပ္နားမယ္။ က်န္တဲ့ရက္မွာေတာ့ က်ေနာ္က ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့အထိ ဆက္ျပီး ခ်ီတက္သြားမယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ခ႐ိုင္ေပါင္းစံုမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အားလုံး သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဒီေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ"

ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔တုန္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေက်ာင္းသား (၁၀)ဦးတုိ႔ ေတြ႔ဆံုျပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ (၄)ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ ဆိုျပီး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့တာပါ။

သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြစတဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေနမွာ သပိတ္ရပ္နားမယ္ ဆိုျပီး ပါရွိပါတယ္။ ဗကသမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ အဲ့ဒီ (၁)ရက္ကိုသာ ရပ္နားထားမွာျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးမူေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပိုးတဲ့အေနနဲ႔ ဗကသမ်ားဦးေဆာင္တဲ့ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ရန္ကုန္အထိ ခ်ီတက္သြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ဗကသက အစိုးရနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို လႊတ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ (၃) ေယာက္ေပါ့ေလ။ ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔တဲ့ အတိုင္းပဲ။ (၁) ရက္ေန႔မွာ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သပိတ္ကို ရပ္မယ္။ က်န္တဲ့ေန႔ေတြမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ျပီး ခ်ီတက္မယ္။ ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့အထိ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အစိုးရက က်ေနာ္တို႔ကို ေစတနာ အေစာၾကီးကတည္းက ရွိတယ္ဆိုရင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ကာလအတြင္း ကတည္းက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျပီး ညိႇႏိႈင္းခဲ့မွာေပါ့။ အဲဒီ့ေတာ့ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရင္ က်ေနာ္တို႔ ဗကသ က ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းက သူတို႔ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ရပ္တည္ျပီးေတာ့ ေျပာလို႔ရေအာင္ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ အားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္လို႔ပါ"

မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္ကုိ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ရင္းေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွာ ရပ္နားေနတဲ့ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းဟာ သူတိုရဲ ့သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ ေနာက္ျမိဳ့ တျမဳိ႕ဆီကို ခရီးရွည္ခ်ီတက္မူ ဆက္လုပ္ေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အာဏာပုိင္ေတြ ဘက္က ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ဟန္႔တားမူေတြရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သူတိုရဲ့ ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ စုိရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိေနေၾကာင္း သပိတ္စစ္ေၾကာင္းရဲ ့ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုသီဟ၀င္းတင္က ဆုိပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔တည္းတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျမိဳ႕ထဲကိုေပါ့ေနာ္ စစ္ကားေတြ ဝင္လာတာေတြရွိတယ္။ ျမိဳ႕ထဲလမ္းေပၚမွာ စစ္ကားတို႔ ရဲကားတို႔နဲ႕ ပါတ္ျပီးေတာ့ အဲလိုမ်ိဳး ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္မႈေတြရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သာကို အထြက္ ျမင္းျခံ နဲ႔ ေတာင္သာၾကားထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ကင္းပုန္းခ်ျပီးေတာ့ သတ္ကြင္းဆင္ျပီးေတာ့ ေတာင္ၾကားႏွစ္ခုၾကားမွာ ထိုင္ေစာင့္ေန တာရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမင္းျခံက ထြက္လာေတာ့ ေနာက္ကေန တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီ လိုက္ပိတ္တာရွိတယ္။ ႏွစ္ဘက္ေခ်ာင္ပိတ္တာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္စိတ္ပူတာ တစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ အဲလိုထြက္လာမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမွာ သူတို႔အေနနဲ႔အဲလိုမ်ိဳး လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဥစၥာကိုေတာ့ က်ေနာ္႔အေနနဲ႕ နည္းနည္းစိတ္ပူတယ္ဆိုတာထက္ ေတြးမိတာေပါ့ေနာ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ့ အစိုးရအာဏာပုိင္ေတြၾကား ျပီးခဲ့တဲ့ရက္က သေဘာတူထားတာကေတာ့ အစိုးရ လြတ္ေတာ္ ပညာေရး စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) နဲ့ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမူဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တို႔ (၄)ပြင္႔ဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္ဖို့ သေဘာတူညီမူ ရခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ကေတာ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္မွာ ထြက္လာမယ့္အေျဖကိုေစာင့္ၾကည္ျ့ပီး မႏၱေလးက ခရီးရွည္ခ်ီတက္ေနတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/marching-students-protesters-will-continue-their-march/2622544.html


လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၄ နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္ မွာ ျပဳလုပ္ ခဲ့ ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ ကာလ မွာ အလွည့္က် နာယက သူရ ဦးေရႊမန္း က ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေရး ကို မလိုက္နာ ခဲ့ရင္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္ ပါတယ္။

အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လို ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ေတြကို သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ဥကၠဌ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ တို႔ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံ ၾကဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ဆုံး ျဖတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔ ကာလုံ အစည္းအေဝး အၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ မွာ သူရ ဦးေရႊမန္း က အခုလို ထုတ္ေျပာလာတဲ့ အတြက္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကာလုံ အစည္းအေဝး အတြင္း အတည္ျပဳ ခဲ့နိုင္တာ မ်ိဳး ျဖစ္နိုင္တယ္ ဆိုၿပီး သတင္းေထာက္ ေတြ က သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား အၿပီး ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွာ သူရ ဦးေရႊမန္း က အခုလို ေျပာလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ ကာလထဲ မွာ လႊတ္ေတာ္ ရဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပုံ ေတြ တိုးတက္မွု အမ်ားႀကီး ရွိလာတာ ေတြ႕ရသလို တစ္ဘက္မွာ လည္း ေအာက္ေၿခ လူေတြ အၾကား တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ ေတာင္းဆို ေနၾကတာ ေတြ အေပၚ လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ အဆက္ျပတ္ ေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး လည္း ေတြ႕ေနရတယ္ ဆိုၿပီး ေတာ့ ဆဲဗင္းေဒး ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေအာင္သူရ က သုံးသပ္ ပါတယ္။

ျပည္တြင္း သတင္းသမား ေတြ ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ ခဲ့တဲ့ မီဒီယာ ဥပေဒ ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳ ခဲ့ပုံ ကိုလည္း ကိုေအာင္သူရ က ဥပမာ ေပး ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

မီဒီယာ ဥပေဒ ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳ ခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း အျပင္းအထန္ ေဝဖန္သံ ေတြ ထြက္ေပၚ လာတဲ့ အခါၾကမွ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုလုံးက ကန္႔ကြက္ ထားမွန္း လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ မသိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့တာမ်ိဳး ရွိတယ္ လို႔ ကိုေအာင္သူရ က ဆိုပါတယ္။

http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2015/01/150130_thrura_shewman


ကမၻာႀကီးရဲ႕ ႏွလုံးသားဆိုတဲ့ ဟစ္ေဟာ့ သီခ်င္း တပုဒ္ အြန္လိုင္းမွာ လတ္တေလာ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္တစားနဲ႔ နားေထာင္ေနၾက၊ ရွယ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကုိ ေရးသားခဲ့တဲ့ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ အရွင္၀ီရသူကုိ ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းကို အရွင္ဘုရား မႏၱေလးအိုးဖိုေထာင္မွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရတုန္း ေရးထားတာလို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လိုခံစားခ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီသီခ်င္းကို ေရးဖြဲ႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မိန္႔ၾကားေပးပါ။

“ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီသီခ်င္းကို ဦးဇင္းေရးထားတာပါ။ ဦးဇင္းတို႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ေနတုန္းက စာနယ္ဇင္းေတြ အျမဲတမ္းဖတ္ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ရာသီဥတုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ ကမၻာႀကီးေဖာက္ျပန္ေနတာေတြ၊ ျပည္သူလူထု သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ က်ေရာက္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါေတြကိုေလ့လာမိၿပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးဇင္းအျမင္ေလးကို ေရးစပ္မိတာေပါ့ေနာ္။”

ဘာေၾကာင့္ ဟစ္ေဟာ့ပံုစံနဲ႔ ဒီသီခ်င္းကိုေရးျဖစ္တာလဲ။ ေနာက္အဲဒီ သီခ်င္းေရးျဖစ္တဲ့ေန႔က အေတြ႔အၾကံဳ ကို အမွတ္တရ ျပန္ၿပီးေျပာျပေပးပါလား။

“မႏၱေလးအိုးဖိုေထာင္ထဲမွာပါ။ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊ တညတည္းစပ္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ တေၾကာင္းသတိရလိုက္ ေကာက္ေရးလိုက္၊ တေၾကာင္း သတိရလိုက္ ေကာက္ေရးလိုက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးက်မွ အေခ်ာသတ္လုိက္တာ။ ဦးဇင္းတို႔ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ FM သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ခြင့္ရလာတာေပါ့ေနာ္။ ေထာင္က ေလာ္စပီကာနဲ႔ ဖြင့္ေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဟစ္ေဟာ့သီခ်င္းေတြလည္း ဦးဇင္းတို႔ အဲဒီက်မွ ၾကားဖူးတာပါ။ ရာသီဥတုနဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ သီခ်င္းကို ဟစ္ေဟာ့နဲ႔လိုက္ဖက္ေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးဇင္းက ကဗ်ာေရးလိုက္တာ၊ အဲဒီကဗ်ာကို ေတးသံသြင္းဌာန တခုကိုအပ္လုိက္ေတာ့ သူတို႔က ဟစ္ေဟာ့အျဖစ္လုပ္ေပးလုိက္တာ။”

ဒီသီခ်င္းကို ဘယ္သူက သီဆိုထားၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသံသြင္းျဖစ္ခဲ့တာပါလဲ။

“၂၀၁၂ က်မွေထာင္က ျပန္ေရာက္လာၿပီးမွ အသံျပန္သြင္းခုိင္းတာပါ။ ရန္ကုန္ကေန မႏၱေလးကိုလာတဲ့ လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္က ဆိုေပးသြားတာပါ။ နာမည္က ဖိုးခြားတဲ့ ၀ါသနာရွင္ထဲကပါ။ မႏၱေလးမွာပဲ မထင္မရွားေနရာေလးမွာပဲ အသံသြင္းထားတာပါ။”

ခုအခ်ိန္မွာ ဒီသီခ်င္းကို ဘာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွာတင္လိုက္တာလဲ ဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါလား။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းက ဦးဇင္းဆီကို အေမရိကန္ကအမ်ဳိးသမီးတဦးလာတယ္  သူက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ကပါ။ ဦးဇင္းရဲ႕သေဘာတရားကိုသူက ေမးခ်င္တဲ့အခါက်ေတာ့ သဘာ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈရွိမရွိ ေမးတာနဲ႔ ဦးဇင္းက သဘာ၀ဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အလွတရားျဖစ္တယ္။ အဲဒီအလွတရားဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ႏွလံုးသားျဖစ္တယ္လို႔ေျပာျပေတာ့ သူက သေဘာက်သြားတာ။ ဦးဇင္းေတာင္ သီခ်င္းစပ္ထားတာရွိပါတယ္လို႔၊ သီခ်င္းစာသားေလးကိုေျပာျပတာ၊ သူက သေဘာက်သြားၿပီး သူအေမရိကန္ျပန္ေရာက္ရင္ အဲဒါေလးကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ကတိေပးသြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ ဦးဇင္းက သတိရၿပီးတင္ျဖစ္တာ။ အစတုန္းကေတာ့ အင္တာနက္ တင္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။”

ဦးဇင္းေနာက္ထပ္ ေရးထားတဲ့သီခ်င္းေတြေရာရွိလား၊ ရွိရင္ေျပာျပေပးပါလားဘုရား။

“သီခ်င္းေတြကေတာ့ရွိတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီးေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေတြလည္းရွိတယ္ အဲဒါကေတာ့ ေရႊ၀ါေရာင္အိပ္မက္မ်ားဆိုၿပီးေတာ့၊ ေနာက္တပုဒ္ ဦးဇင္းတို႔ ၂၀၁၀ မွာ အန္အယ္လ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တုန္းကလည္း ဦးဇင္း သီခ်င္းစပ္ထားတာရွိတယ္။ ဟစ္ေဟာ့သံစဥ္သီခ်င္းေတြပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လူေတြကို မ်ားမ်ား စားစားေျပာႏုိင္တဲ့ သီခ်င္းအမ်ဳိးအစားဆိုလို႔ ဒါသြားေတြ႔တာ၊ အဲဒါနဲ႔ ဦးဇင္း သူတို႔နဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ စာသားေလး ကိုေရးျဖစ္တာ။”

ခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးမိန္႔ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ဦးဇင္းကို ဒီဗြီဘီက  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

“သာဓုပါ ဒီဗြီဘီ ၀ိုင္းေတာ္သားေတြ က်န္းမာခ်မ္းသာေဘးရန္ကင္းကြာ လိုရာဆႏၵျပည့္၀ပါေစ။”

By ပီတာေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/79376

ကခ်င္ဆရာမေလးေတြ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ေနရာဟာ KIA တပ္ဖြဲ့ လႈပ္ရွားတဲ့ ေနရာ မဟုတ္ဘူးလို့ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ေျပာ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ ေကာင္းခါး ေက်း႐ြာ ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္းမွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တုန္းက အဓမၼ ျပဳက်င့္ အသတ္ခံ ခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္ လုပ္အားေပး ဆရာမေတြရဲ႕ အမႈကိစၥမွာ KIA ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕က ဒုတပ္ၾကပ္တဦး ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ အင္တာနက္ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါတယ္။

အဲဒီ KIA ဒုတပ္ၾကပ္ဟာ ေသဆုံးသူ ဆရာမေလးတဦးနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသူ လို႔လည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ KIA ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာ သူတို႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ လုံးဝ ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးလို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာဟာ KIA တပ္ဖြဲ႕ လႈပ္ရွားတဲ့ ေနရာ မဟုတ္သလို ေသဆုံးသူ ဆရာမနဲ႔ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြဟာလည္း အေထာက္အထား မရွိဘူး လို႔ KIA ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးလနန္းက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ဒီေသဆုံးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို စစ္ေဆး စုံစမ္းတာမ်ိဳးကိုလည္း ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တုန္းက အဲဒီေနရာမွာ ေရာက္ရွိ စခန္းခ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ စစ္တပ္ စစ္ေၾကာင္းက တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြကို သက္ဆိုင္ရာက DNA စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ထားၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လက္သည္ တရားခံ မေပၚေသးပါဘူး။

ဒီအမႈ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအေပၚ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုတာေတြကို အမႈမွန္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူသြားမယ္လို႔ တပ္မေတာ္က သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2015/01/150130_kachin_murder_investigation_kia


သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားတုိ႔ကုိ ႀကိဳဆုိေနၾကေသာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား (Lu Min / Facebook)
တနဂၤေႏြေန႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆဲြရန္ ေတာင္းဆုိမည္ဟု သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေသာၾကာေန႔တြင္  ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

    ဥပေဒ ေရးဆဲြရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ျပဳေရး စသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိလည္း ေတာင္းဆုိမည္ဟု  ဒီမုိကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ   ကိုေအာင္ေနပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

"အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာေပးမယ္ဆိုရင္ အေကာင္အထည္ေပၚတဲ့အထိ ရန္ကုန္မွာ သပိတ္စခန္း ဖြင္႔ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္။   ခ်ီတက္မႈကို ရပ္နားမယ္လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ သပိတ္ (စခန္း) ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္မွာပါ" ဟု ကိုေအာင္ေနပိုင္က The Yangon Globe ကို ေသာၾကာေန႔က ေျပာသည္။

ေတာင္းဆုိခ်က္ ၃ ခုကုိ အစုိးရက မလိုက္ေလ်ာလွ်င္ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈကုိ အရွိန္ျမင့္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
  ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး လြပ္လပ္စြာ အဖဲြ႔အစည္း ဖဲြ႔ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ယူဆသည့္  အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္  အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ  ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ယက္ (NNER)၊  ေက်ာင္းသားမ်ား  ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ၿပီး ညိွႏိႈင္း အေျဖရွာရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ရရိွေရးအတြက္ အစုိးရကုိ ဖိအားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနရာ မႏၱေလးမွ ခ်ီတက္လာေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္  ဒုတိယညအျဖစ္ ထပ္မံ ရပ္နားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ေဟာေျပာရာ ေဒသခံ အမ်ားအျပားက ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္ဟု သိရသည္။
စေနေန႔တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဂြးပင္ရြာသို႔ ခ်ီတက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္ကုိ ထုိရြာမွ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ဆုိသည္။

 အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးေရးအတြက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ညိွႏိႈင္းရန္ ေတာင္းဆုိထားျခင္းကုိ    အစိုးရဘက္က တုန္႔ျပန္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္   ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တုိ႔၏   ဆႏၵျပပဲြကုိ ဇန္န၀ါရီ(၂၀)တြင္  အစျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

The Yangon Globe
https://www.facebook.com/TheYangonGlobe(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္လံုးဆိုင္ရာ ေရႊက်င္ နိကာယ သံဃာ့အစည္းအေဝး ႀကီးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ မဟာဝိသုဒၶါ ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ အျခားဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ ႀကိဳင္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက လာ ေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လာ ေရာက္ဖူးေျမာ္စဥ္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ က အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရး အေျခ အေနမွာ ေကာင္းမြန္ေနဆဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း သီတဂူ ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။”ေနေကာင္းတယ္ လို႔ေတာ့ ဒကာမႀကီးက ေျပာပါတယ္။ လူႀကီး ေရာဂါေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ အသက္ေတြက ငယ္မွ မငယ္ၾက ေတာ့တာကိုး။ အေသးစိတ္ေတာ့ မေမး၊ မေျပာျဖစ္ၾကပါဘူး” ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ ဥာဏိႆရက မိန္႔သည္။
ဦးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ ဦးကလည္း ”သူက စိတ္ညစ္တတ္တဲ့သူ မဟုတ္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ က်န္းမာေအာင္ေနတတ္တဲ့ သူ”ဟု ေျပာသည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္မ်ားအ တြင္းကလည္း ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ မိသားစုႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ဇနီးမ်ားသည္ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ အား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ၾကေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၉ဝမွ ၂ဝ၁ဝ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ အႀကီး အကဲ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာ ေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရထံသို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္အမ်ားျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေန ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဦးသန္းေရႊသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါ ေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရး ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုထားၾက သည္။

မၾကာေသးခင္က ဦးသန္းေရႊ ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးရြားလာၿပီး လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႔အႀကီးအကဲမ်ားကို ေနျပည္ ေတာ္သို ႔ေခၚယူေတြ႕ ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္ လည္း သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ႐ုံးခန္း၌ မီဒီယာ မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္မူ ျငင္းဆိုထားခဲ့ သည္။

”သူက သာမန္ျပည္သူ တစ္ ေယာက္လို ေနေနတာေၾကာင့္ သူ႔ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ကြၽန္ ေတာ္ မသိပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာ ခဲ့သည္။
Popular Myanmar News Journal


သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒမဲ့ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္စခန္း ဖြင့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ရဲမွဴးႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

''တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ ခ်က္နဲ႔အညီ ၿပီးေတာ့ ငါတုိ႔ကေတာ့ တရားဝင္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင္႔ျပဳခ်က္ ရွိ၊ မရွိ ေမးမယ္။ မရွိဘူးဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဥပေဒရွိေနတာပဲေလ။ ေက်ာင္းသားေတြ ရန္ ကုန္မွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္တာေတြ၊ ဆႏၵျပတာ ေတြလုပ္မယ္ဆုိရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရား ဝင္ ျဖစ္ရမယ္။ တရားဥပေဒနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေတြလုပ္ရပ္ ဆန္႔က်င္ရင္ေတာ့ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္ နည္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မယ္''ဟု ေျပာ သည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညင္သာစြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ မွဴးမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္တြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံၿခံဳ ေရးအစည္းအေဝးတြင္ အထူးမွာၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ သပိတ္ေမွာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆံုရပ္အျဖစ္ ခ်ီတက္လာၿပီး ¤င္းတုိ႔ျဖတ္ သန္းရာၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရွိကာ ဇန္နဝါရီ ၂၈ရက္တြင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိရဲဇာနည္ထြန္းက ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရန္ကုန္ေရာက္လဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္သြား မွာမဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒ အရပဲအေရးယူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေနာက္ဆုတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္ၿပီး ခ်ီတက္မွာပါ။ သူတုိ႔ဖမ္းမယ္ဆုိရင္လဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရင္ဆုိင္ဖုိ႔အသင့္ပါ'' ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အၾကမ္းဖက္သည့္ပံုစံမ်ဳိးႏွင့္ တားဆီး ပိတ္ပင္ရန္မသင့္ဘဲ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားႏွင့္သာ အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း၊ ပညာ ေရးနယ္ပယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္သာ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသုိလ္ သမုိင္း ကထိကဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။
''တကယ္ေတြ႕သင့္တာ ပညာေရး နယ္ပယ္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြပါ။ အခုက မဆုိင္တဲ့ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ေတြ႕တယ္ ဆုိတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္''ဟုေျပာ သည္။

အစုိးရ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ဇန္ နဝါရီ၂၈ရက္တြင္ သမၼတ႐ုံးျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကုိနႏၵ စစ္ေအာင္ႏွင့္ ကုိေအာင္မိႈင္းဆန္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္း ကုိ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တကၠ သုိလ္အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလး ရက္တုိင္တုိင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါဥပေဒကုိ ရက္ေပါင္း၆ဝအတြင္း ေျဖရွင္းေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအစုိးရထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ ၾကေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာမွ ေဆြးေႏြး မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ ရီ ၂ဝရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေတာ္ ရာဘုရားဝင္းမွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ဆႏၵျပခ်ီတက္လ်က္ရိွသည္။

ဓါတ္ပံု - AFP,
/အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား မႏၲေလးတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝရက္က ဆႏၵျပၾကစဥ္။ /

TheYangonTimes


-ႏွင္းကုိ ၊ ေငြစႏၵီ ၊ ေရးသည္။

ယခုႏွစ္ထဲတြင္ က်င္းပဖုိ႔ ရွိေနသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ၾကည့္ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု အသက္ ၈ဝေက်ာ္အရြယ္ရွိ အဘုိး ဦးသိန္းက ဆုိင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေဟာကိန္းထုတ္လုိက္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူၾကည့္ေနက် ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားလိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဖလက္တီဗြီဖန္သားျပင္ ေပၚမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ႏွင့္ Channel News Asia သတင္းဌာနတုိ႔၏ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းကုိ ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ ဟု အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာေဟာင္းႀကီး ဦးသိန္းက ဆုိပါ သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ စကားအသြားအလာ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးကုိ တာဝန္ယူလုိသည့္ သေဘာမ်ားပါဝင္ေနသည္ဟု အဘုိးက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုလံုးကုိ ၿခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားသည္ လွည့္ပတ္၊ ေရွာင္ ထြက္ၿပီး ေျဖဆုိသြားျခင္းျဖစ္သည္မုိ႔ ''လည္ဝယ္သူတစ္ေယာက္'' ဟု သူက သံုးသပ္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ (၃၄)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အမည္ မေဖာ္လုိသူ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္မွဴးႀကီး တစ္ေယာက္ကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခ်င္ေနသည့္သေဘာမ်ဳိး ေျဖသြားသည္ဟု သတိ ထားမိသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ''ယခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ႏွင့္အတူ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္''ဟူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတျဖစ္လုိသူ ေလးဦး အထိရွိလာၿပီဟု သူက တြက္ဆလုိက္သည္။

CNA ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္
''သမၼတတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေပးႏုိင္ပါသလား''ဟု ေမးျမန္း ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ယခုလုိ ေျဖဆုိသြားခဲ့ သည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ခုနက ေျပာခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ေတာ့ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကြၽန္ေတာ့္ မွာလဲ အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အထိအေတြ႕ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေနာက္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္လဲျဖစ္ တယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ သံုးခ်က္ေပါ့။ သံုးခ်က္က တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ ေနာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီသံုးခ်က္ကုိ ကြၽန္ ေတာ္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါ ႏုိင္ငံသားတုိင္းေတာ့ က်ရာေနရာက ေန တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔လဲ ဘယ္လုိပဲတာဝန္ယူရယူရေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္အေန နဲ႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု လတ္တေလာ တြင္လည္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ အတြက္ ''ဘယ္ေနရာမွာပဲလုပ္ရလုပ္ရ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္သြားမယ္''ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ခံယူထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ သာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္လာမည္ဆုိပါက ''ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကိစၥေတြ၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကို ကြၽမ္းက်င္ ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ အရပ္သား သမၼတတစ္ေယာက္ထက္ စာရင္ သူက ပိုၿပီးေတာ့ အျမင္ပိုရွိမယ္။ အေတြးအေခၚေတြ ရင့္က်က္ႏုိင္မယ္''ဟု အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးႀကီးက ဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ သူ႔ ဆႏၵအရေတာ့ ယခု သမၼတျဖစ္ခ်င္ေနသူ ေလးဦးစလံုးကို သမၼတမျဖစ္ေစခ်င္ဟု ၄င္းက ဆုိပါသည္။

''တျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ တက္၊ အရပ္သားထဲကတက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက အရပ္သားထဲမွာ တကယ္ကို ေျပာႏုိင္ဆိုႏိုင္ တတ္သိနားလည္ တတ္ကြၽမ္းတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ အဲလိုလူ မ်ဳိးေတြ ဘယ္နားမွာေရာက္ေနလဲေတာ့ မသိဘူး''ဟု အၿငိမ္း စားဗုိလ္မွဴးႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးကလည္း ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတတာဝန္ကုိ ေမွ်ာ္ မွန္းႏုိင္သည့္ အေနအထားေတြ ရွိေနသည္ဟုဆုိပါသည္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရကုိ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ၏ မူလအခြင့္အေရး အေနျဖင့္ သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လက္ခံ လုိ႔ရသည္ဟု ဆုိသည္။

''လက္ရွိသမၼတႀကီးေတာင္မွ တပ္မေတာ္မွာ ယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူး ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းေအာင္လႈိင္က်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးျဖစ္ေတာ့ လက္ရွိ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထက္ တပ္မေတာ္ရာထူး အဆင့္အားျဖင့္ ပိုျမင့္ပါတယ္။ ျမင့္တဲ့အျပင္ သူ႔မွာလဲ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳလဲ မ်ားစြာရွိတယ္။ အသက္ ၆ဝ ဝန္းက်င္ကို ေရာက္လာၿပီ''ဟု ဦးတင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ သမၼတရာထူးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ဖို႔ ဆုိသည္ကေတာ့ သူ၏ စိတ္ရင္းေစတနာအေပၚတြင္သာ တည္လိမ့္မည္ဟု ၄င္းက ယူဆသည္။

''တခ်ိဳ႕ သာမန္လူေတြထင္ေနတာက တပ္မေတာ္သား မို႔လို႔ ဒီမိုကေရစီ ေရစီးေၾကာင္း ထဲမွာ ေမ်ာမပါႏုိင္ဘူးေပါ့။ ဒါက ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မမွန္ႏုိင္ပါဘူး''ဟု ဦးတင္ေမာင္ဦးက ႐ႈျမင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူကုိယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ သားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

''အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ညီေအာင္ ျပည္ သူဘက္က ႀကိဳးစား ရပ္တည္တယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေသခ်ာလိုက္ ေလ့လာတဲ့အခါ အႏွစ္ခ်ဳပ္က အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ မွ်ေဝခံစားႏိုင္ျခင္းပဲ။ ဒါကုိလုပ္ ႏုိင္ရင္ အဲဒီလူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဒီမုိကေရစီနည္းက် တယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္''ဟု ၄င္းက ယခုလုိလည္း ဥပမာေပး ေသးသည္။

ဥပမာ- လယ္သမားဆုိပါစုိ႔။ သူ႔အေရးကို ေသခ်ာခံစား နားေထာင္ၿပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ တင္ျပခ်က္ေတြကို ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္မယ္။ အလုပ္သမားဆိုလဲ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္း သား စသျဖင့္ သူတို႔ေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို မွ်ေဝခံစားႏုိင္ လို႔ရွိရင္ အဲဒီလူရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဒီမိုကေရစီက်တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ တကယ္ လုိ႔ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ပါက လက္ရွိရပ္တည္ေနသည့္ တပ္မ ေတာ္သားဘဝႏွင့္ေတာ့ လံုးဝျခားနားသည္ ဆုိျခင္းကုိ သတိ ျပဳရလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲကုိ နယ္ကြၽံခုိဝင္လာခဲ့ သည့္အတြက္ အခက္အခဲေတာ့ရွိလိမ့္မည္ဟု ဦးတင္ေမာင္ ဦးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မျမင္မိေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ လက္ရွိ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စား လွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးႏွင့္ တပ္ မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုသမၼတ တစ္ဦးအျဖစ္ ဒုသမၼတအမည္စာရင္း သံုးဦးတြင္ေတာ့ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပါေကာင္းပါလာႏုိင္သည္။

''သမၼတေတာ့ သိပ္မေသခ်ာဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆံုး က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ သမၼတေလာင္းကပဲ သမၼတျဖစ္မွာ။ က်န္တဲ့တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေရြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဒုတိယ သမၼတေတြပဲ ျဖစ္မယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ ဒုတိယသမၼတရာထူးပဲ ရမယ့္ သူ''ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတ ေလာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ထဲတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူဖုိ႔တုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔တုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ေသးဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက တြက္ဆ သည္။

ေသခ်ာသည္က သူသည္ မၾကာခင္လပုိင္းအတြင္း အသက္(၆ဝ) ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္း စားယူရေတာ့မည္ဆုိလွ်င္လည္း မမွားႏုိင္။ မျဖစ္မေန ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ပါဝင္လာမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ အေျပာင္း အလဲႀကီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ မျမင္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ဆုိသည္။ သူက ယခုလုိ ေထာက္႐ႈၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ- သမၼတရဲ႕ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအေျခအေနကုိ ၾကည့္တဲ့အခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေရာ၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ ေယာက္ေရာ ၾကည့္ရတာ ပူးေပါင္းၿပီးမွလုပ္ ေနတဲ့သေဘာဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ဒုတိယရာထူး ရလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သမၼတရာထူးရလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိပ္ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက ေျပာင္းလဲ သြားမယ္လို႔ေတာ့ ကံေသကံမ ေျပာလို႔ ေတာ့မရဘူး။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦးက႐ႈျမင္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုကိစၥမ်ဳိးတြင္ တစ္ျပည္ လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိသည္ကုိ ေတြ႕လုိျမင္လုိသည့္ သေဘာရွိသည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံသမႈျပဳျခင္း အပါအဝင္ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေန ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေခတ္မီေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေပၚ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက အေကာင္းျမင္သည္။

ယခုအခါ CNA ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ကုိအေၾကာင္း ျပဳၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ လုပ္လုိသည့္သေဘာမ်ား ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း သူ႔အရင္ေျပာႏွင့္ၿပီးသား ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္းတုိ႔၊ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္၏ ပံုရိပ္ကုိ ထုိလူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။

''ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဆႏၵကေတာ့ သင့္ေတာ္ေသာဆႏၵ ပါ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ ေမ်ာပါ ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ ဟိုလူေတြက ေရွ႕ေရာက္ ေနတာကိုလဲေတြ႕ရမွာ''။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္သူက ပုိအက်ဳိးရွိမည္၊ မည္သူက ပုိမုိအက်ဳိးျပဳႏုိင္မည္ဆုိသည္ ကေတာ့ တြက္ဆၾကည့္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္သည္ဟု ဦးတင္ ေမာင္ဦးကဆုိသည္။
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ၾကည့္မွပဲ သိ ႏုိင္မည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦး ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲကို ေရာက္လာမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ကို ယံုၾကည္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ပိုမုိအေျခ ခိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဆုိလွ်င္လည္း ယင္းသုိ႔ေသာ တပ္ မေတာ္သား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘဝကေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ပုိမုိအေျခခုိင္ ေစခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္လင္းဦး က ယခုလို ဥပမာေပးသည္။

ဥပမာ-ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရားမို႔စ္တို႔၊ အင္ဒို နီးရွားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမိုလ္ဒိုကို တို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြကို စံ နမူနာျပဳၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအ လဲက ဒီထက္ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ခဲ့မယ္ဆို ရင္ ခ်ီးက်ဴးရမယ့္ ေနာက္ထပ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးရမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ လာပါလိမ့္မယ္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးႀကီးကေတာ့ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုန္းကေတာင္ တပ္မေတာ္ယူနီ ေဖာင္းခြၽတ္ၿပီး သမၼတတာဝန္ကုိ ရယူခဲ့သည္မုိ႔ ေလ့လာမႈ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္သာရွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုထင္ေနသည္။ သူဆုိလုိခ်င္သည္က သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးမိန္႔သလုိ ေရွ႕ကဦးေဆာင္သူတစ္ဦး၏ မူဝါဒ မ်ားကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ကုိယ့္မူ၊ ကုိယ့္နည္းႏွင့္ လမ္းသစ္ေဖာက္ မည္ဆုိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ေနာက္ သုိ႔ ျပန္တြန္႔သြားႏုိင္သည္ဟု ၄င္းကယူဆသည္။

''ဦးေရႊမန္းလဲ ဦးသိန္းစိန္လုပ္သလို လုပ္ေတာ့လုပ္ ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အိုင္ဒီယာနဲ႔ သူ႔အိုင္ဒီယာေတြ က မတူဘူး။ ကိုက္ညီမႈမရွိတာကိုလဲ ေတြ႕ေနရတာပဲ။ ဒီ ေတာ့ ဦးေရႊမန္းသာသမၼတျဖစ္ၿပီးရင္ သူ႔မူနဲ႔သူ တစ္ခါျပန္ ျပင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ကေန ျပန္စေနရျပန္ဦးမယ့္သေဘာျဖစ္ သြားႏုိင္တယ္''။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမုိကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တပ္မေတာ္၏အႀကီး အကဲတစ္ဦးအေနႏွင့္ လုိက္ပါစီးေမ်ာခြင့္ရခဲ့သည့္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အေန ျဖင့္ လုပ္ႏုိင္သည့္အရည္အခ်င္းရွိၿပီဟု ယူဆလုိ႔သာ ယခု လို သမၼတျဖစ္လုိသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားေျပာထြက္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးက သံုးသပ္သည္။

သူ႔အေနျဖင့္ ပင္စင္ယူၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ခံမလား၊ ထပ္တုိးတာဝန္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေလ မလားဆုိသည္ကေတာ့ ခန္႔မွန္း ခက္ေနေသးေၾကာင္း ၄င္း ကေျပာသည္။

''အၿငိမ္းစားယူေပမယ့္လဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုလိုအပ္လို႔ ထပ္မံၿပီးတာဝန္ေပးမယ္၊ သူ ကိုယ္တိုင္ကလဲ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ဆက္ထမ္းေဆာင္ လို႔ရတယ္''။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲသုိ႔ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရာက္လာသည္ျဖစ္ ေစ၊ တျခားပံုစံတစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ အရပ္ ဘက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစု မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၊ ေဆြးေႏြးသည္မ်ဳိး ျပဳသင့္သည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကိုႀကီးက ေျပာဖူးသည္။

ဦးကုိကုိႀကီးကုိယ္တုိင္ လက္ခံထားသည့္ အခ်က္တစ္ ခ်က္လည္းရွိေသးသည္။ အခ်ိန္၏ေရြ႕လ်ားမႈအရ မ်ဳိးဆက္ မ်ားအဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ေခတ္တုန္းက ပစ္ခဲ့၊ သတ္ခဲ့၊ ဖမ္းခဲ့၊ ဆီးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုအခါ တပ္မေတာ္ တြင္ မရွိေေတာ့ၿပီ။ လက္ရွိတပ္မေတာ္၏ မ်ဳိးဆက္သည္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ မက်ဴးလြန္ခဲ့ရေသာ သမုိင္းေၾကြးမ်ား၊ အေမြ ဆုိးမ်ားကုိ ဆက္ခံေနရသည္ဟု ဦးကုိကိုႀကီးက ယူဆသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ေႏြးေထြး သည့္၊ ေလးစားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ လူမ်ားစုဗမာမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ မ်ား ရရွိေရးအတြက္ စဥ္းစားခ်ိန္တန္ၿပီဟု ၄င္းက တုိက္ တြန္းသည္။

အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔ သတိမမူမိသည္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့ သည့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ လတ္တေလာ ဒီမုိ ကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းထဲတြင္ တည့္ တည့္တစ္မ်ဳိး၊ ကန္႔လန္႔တစ္ဖံု လုိက္ပါစီးေမ်ာေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာႀကီး ဦးသိန္း က ဆင္ျခင္မိသည္။

သို႔ေသာ္ သူကုိယ္တုိင္ မ်က္စိႏွင့္၊ နား ႏွင့္ ၾကားသိျမင္ေတြ႕လုိက္ရသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္၏ အေျဖတခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ သိပ္လက္မခံလုိ။

''၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးတုန္းက ျပည္သူ ေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ေရးတာဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ။ အဲဒါလိမ္တာေပါ့''။

‪‎TheYangonTimes‬

ဓာတ္ပုံ – Zaw Yann facebook
ဧရာ၀တီတုိင္းက အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကုိ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီကေန႔ မနက္ကစၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚက ေက်ာင္းေတြကုိ လွည့္လည္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေနၾကပါတယ္။

ပညာပါရမီ ေက်ာင္းတုိက္ကေနၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆီကုိ ခ်ီတက္ၿပီး အဲဒီကေနဆင့္ ၿမိဳ႕တြင္းက ေက်ာင္းေတြကုိ လွည့္လည္စည္းရုံးမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢအတြင္းေရးမွဴး ကုိေတဇာက ေျပာပါတယ္။

“သြားမွာက က်ေနာ္တုိ႔ ပထမဦးဆုံး ၿမိဳ႕ကုိ ပတ္မယ္။  ပတ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းကုိ သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေက်ာင္းေတြေရွ႕မွာ တရားေဟာမယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ တရားေဟာ မယ္။ ၿပီးရင္ ဒီေန႔ထြက္တဲ့စစ္ေၾကာင္းကုိ နားမယ္။ ေနာက္ ၃၁ ရက္ေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထပ္ထြက္မယ္။”

ဒီရက္ပုိင္းမွာ ၿမိဳ႕ထဲကေန မထြက္ဘဲ ေက်ာင္းေတြကုိပတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၁ ရက္ေန႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ထြက္ဖုိ႔အစီစဥ္ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဧရာ၀တီ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းနဲ႔အတူ ေျမလတ္ေဒသ ေက်ာင္းသားသမဂၢက လာေရာက္ပူးေပါင္းသလုိ ညေနပုိင္းမွာလည္း ပခုကၠဴခရုိင္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ၊ မုံရြာနဲ႔ ရန္ကုန္က ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ လာေရာက္ပူးေပါင္းမယ္လုိ႔လည္း ကုိေတဇာက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အစိုုးရနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကာလရက္ ၆၀ အလြန္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးနဲ႔ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွာ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္တို႔) ေဆြးေႏြးပဲြကို လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖုိ႔ အစိုးရနဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပဲြမွာ သေဘာတူညီၾကၿပီးေနာက္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗြီဘီ)


ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆုိထားတဲ့ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြဟာ အခုက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ကာလမွာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဝင္း အတြင္းမွာ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့တာပါ။

"ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျမင့္ဆံုးဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌါန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အဆိုေတြဟာ အျခားအျခားေသာ လႊတ္ေတာ္၊ အျခားအျခားေသာဆိုတာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို အကုန္လံုးလႊမ္းမိုးပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌါန္းထားတဲ့ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အဆိုေတြကို ဘယ္သူကမွသြားၿပီးေတာ့ ဟန္႔တားလို႔မရဘူး၊ ေခ်ဖ်က္လို႔မရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆိုဟာ အတည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ မလႊဲမေသြေတြ႔ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒီလိုပဲေဆြးေႏြးထားပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ အခုက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကာလ အတြင္းမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါတယ္။

မေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးမွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာပါတယ္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက သူရဦးေအးျမင့္နဲ႔ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?fref=nf


မေကြးၿမိဳ႕ ေအးေစတီ ဘုရားဝင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပဲြ က်င္းပ ခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစဲြ ခံထားရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းက အဖဲြ႔ဝင္ ၁၁ ဦးကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း မေကြးတုိင္း တရားရံုးက ဒီေန႔ အမိန္႔ခ် လိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေဟာေျပာပဲြေၾကာင့္ ေအးေစတီဘုရားေဂါပကအဖဲြ႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္မႈမရွိခဲ့သလို ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ထိခုိက္မႈမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း တိုင္းတရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ တရားစြဲခံခဲ့ရသူ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ အတြင္းေရမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

"ဒီ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကေနမွ က်င္းပတဲ့လူထုေဟာေျပာေရးဟာ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာမႈေတြကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရွိဘူး၊ လက္ရွိေအးေစတီကို တာဝန္ယူထားရတဲ့ ဒီေဂါပကအဖြဲ႔ကိုလည္း စိတ္ၿငိဳျငင္မႈ ဘာမွမရွိဘူး၊ ကြင္းထဲမွာဝင္ေရာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ တရားေဟာေျပာပြဲဟာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေတြလည္း မရွိတဲ့အျပင္မွာ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ေဂါပကအဖြဲ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာကိုညိွဳးႏြမ္းေစေအာင္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာက်ဴးလြန္ေအာင္ အႀကံအစည္မ်ိဳးေတြ ဘာမွမပါရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ လံုးဝလႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲဗ်"

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာပဲြကို မေကြးၿမိဳ႕ ေအးေစတီဘုရားဝင္းမွာ က်င္းပခဲ့ရာ ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးကို မေကြးတုိင္းသာသနာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဇူလိုင္လမွာ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစဲြခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာေျပာပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီက ေအးေစတီဘုရားဝင္းမွာ ပဲြက်င္းပဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္ၿပီး ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔က ျမသလြန္ဘုရားဝင္းမွာ ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပခိုင္းရာမွာ ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ေဟာေျပာပဲြက်င္းပတယ္ဆုိုၿပီး တရားစဲြခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးမွာ မေကြးတုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၆ ဦး နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းက ၅ ဦး ပါဝင္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127


ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ ေကာင္းခါးေက်းရြာမွာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရတဲ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ သားေတြနဲ႔ ေဒသခံ ရြာသားေတြ ကို DNA မ်ိဳးဗီဇ စစ္ေဆးမယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ညက ေကာင္းခါးရြာမွာ တာဝန္က်ခဲ့သူ တပ္မေတာ္္သား၂၅ ဦးနဲ႔ ရြာသား ၁ဝ ဦးတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇနမူနာေတြကို စုေဆာင္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲမွဴး ဦးစန္းလြင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း AFP သတင္းကေဖာ္ျပပါတယ္။

အဲ့ဒီ မ်ိဳးဗီဇနမူနာေတြကို ေနျပည္ေတာ္ကို ေပးပို႔ၿပီး၊ အသတ္ခံရသူေတြရဲ႕လက္ထဲကေတြ႔ရွိခဲ့ရတဲ့ ဆံပင္ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမွာ  ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီရာဇဝတ္မႈမွာ အနည္းဆံုး လူႏွစ္ေယာက္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိမယ္လို႔ ရဲကယူဆထားပါတယ္။
ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆး ေနစဥ္ကာလ အတြင္း တပ္မေတာ္ကို ပုတ္ခတ္ေရးသား ေျပာဆိုသူေတြ ရိွေနေၾကာင္း၊ အဲဒီစြပ္စြဲေျပာဆုိမႈေတြကုိ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြမွာ သတိေပးထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127

ပံုစာ - သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈

ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ လက္မွတ္ ထိုးျခင္း၊ ေရးျခစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၏ ပူတာအို ခရီးစဥ္အတြင္း ဧ၀ရက္ ေတာင္တက္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ေတာင္တက္ သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုး ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က အထက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

““အလံေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရးျခစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါမလုပ္ရဘူးဗ်။ အဲဒါလုပ္ရင္ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတာပဲ။ အလံဆိုတာက တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ အလံေတာ္ကို ဘယ္လုိ နည္းနဲ႔မွ မလုပ္ရဘူး။ အလံေပၚမွာေရးျခစ္တာ၊ လက္မွတ္ထိုးတာ၊ သေကၤတတစ္ခုခုကို လုပ္တာ ေတြဟာ ဒါဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတယ္”” ဟုဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔၏ ပူတာအိုခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ကို ေတာင္တက္သမားမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း အဖဲြ႕ႏွင့္ အခမ္းအနားကုိ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ၏ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္က ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အလံေပးအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““ပူတာအိုမွာ သမၼတႀကီး ခရီးစဥ္မွာ သမၼတႀကီးနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးျပီးေတာ့ ေအာင္ႏိုင္ေရး အလံအျဖစ္နဲ႔ ေပးအပ္ လိုက္ပါ တယ္။ ေပးအပ္တဲ့ အလံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာ လည္း ေတာင္တက္အဖြဲ႕ ၅ ေယာက္ကို အဲဒီအလံကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔က ေတာင္ေပၚတက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ သမၼတႀကီး ထိုးထားတဲ့ အလံကို သူတို႔က အဲဒီမွာ စိုက္ထူမွာပါ””ဟု Htoo Foundation အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦီးေပၚျမင့္ဦးက မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ (က)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ စာလံုး၊ ဂဏန္း၊ ႐ုပ္ပံုႏွင့္သေကၤတ စေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ေရးသားျခယ္လွယ္ျခင္း၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုျဖင့္ အရာထင္ေစျခင္း စသည္တို႔ကို မည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အေပၚ တရား၀င္ ရွင္းလင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

““ဒါသင့္ေလ်ာ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေနတဲ့ ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တာေပါ့။ မေရွာင္ၾကဥ္ရင္ ျပည္သူျပည္သားေတြ မွာ စံနမူနာလို ျဖစ္သြားရင္ ရွင္းရခက္လိမ့္မယ္”” ဟု ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““အလံေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးလို႔ ေတာ့ရတယ္။ မဖြယ္မရာ လုပ္တာ မဟုတ္ရင္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ ဥပေဒရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ အဲဒီလို လက္မွတ္ထိုး႐ံုနဲ႔ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ အဲဒီလို သတ္မွတ္မထားဘူး”” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္လင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လတ္တေလာတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ လာေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျမင္းၿခံဒီဂရီ ေကာလိပ္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို ျဖဳတ္ခ်ကာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံ လႊင့္ထူခဲ့သည့္အတြက္ ျမင္းၿခံ ရဲစခန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အလံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္က ထုတ္ေ၀သည့္ ျမ၀တီသတင္းစာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား ျဖဳတ္ခ်၍ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံ လႊင့္ထူခဲ့ျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဆုိပါ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တားဆီးျခင္းႏွင့္ ယခင္ကတည္း ကပင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္သည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မိျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ဗမာျပည္ ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ယခုကဲ့သု႔ိ ရွင္းျပသည္။

““ေက်ာင္းတံခါးဖြင့္ေပးတာ ေတာင္မွ တခ်ဳိ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြက လမ္းဖယ္မေပးဘူး။ ေနာက္နဂိုတည္းက ဒီေက်ာင္းက တင္းက်ပ္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြက အဲဒီေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ သမဂၢရဲေဘာ္ေတြဆီက ၾကားထား တာေတြက အကုန္လံုး ေရာသြားေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ခံစားခ်က္မ်ားၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့ သေဘာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကအလံကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေတာ့ နင္းေခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ တ႐ိုတေသ ေခါက္ၿပီးေတာ့ ထားတာပဲ။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔မွ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး””ဟု အထက္ဗမာျပည္ ဗကသမွ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယခု စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၆ မွာ ယင္းဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ တုိ႔မွ တစ္ခုခုအား ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ယင္းပုဒ္မျဖင့္ စြဲဆိုရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၃ တြင္““ႏုိင္ငံေတာ္ အလံေပၚတြင္ စာလံုး၊ ဂဏန္း၊ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ သေကၤတစေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ေရးသားျခယ္လွယ္ျခင္း၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုျဖင့့္ အရာထင္ေစျခင္း”” ဟုပါရွိၿပီး ယင္းအား မည္သူမွ် မလုပ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအလံကိုျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ မီး႐ိႈ႕လိုက္သလား၊ ဖ်က္ဆီးသလား ၾကည့္ရမယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ဖက္ သတ္ႀကီး လုိရာစဲြရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္တာကေတာ့ အလံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃မွာ ဘာနဲ႔ၿငိလဲ။ ပုဒ္မ ၁၄ မွာေကာ ဘာနဲ႔ၿငိလဲ။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်တယ္ဆုိၿပီး ပုဒ္မတပ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျဖဳတ္ခ်တယ္ ဆုိတဲ့ စကားလံုးက ဥပေဒမွာ မပါဘူး။ ရမိရရာ ပုဒ္မတပ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေႏွးေကြး သြားေအာင္ လုပ္တာဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ပုဒ္မ (၁၆) က ပုဒ္မ (၁၃) (၁၄) (၁၅) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ ၁၆ နဲ႔ စဲြတာေပါ့””ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ မီး႐ႈိ႕မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား အသင္း ေဘာလံုးကစားရာတြင္ ျမန္မာအသင္း ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ မေက်နပ္သည့္ ပရိသတ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အလံ မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ ကြင္းအတြင္းရွိ ထိုင္ခံုမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆီးဂိမ္းစ္ပိုစတာမ်ား မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကြင္းအတြင္း ဆင္းသက္သူ သံုးဦးႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူ ၆ ဦးကို သဃၤန္းကၽြန္း ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ညႇိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူ မ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ားပင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသးသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား ေျပာင္းျပန္စိုက္ထူမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးရာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

MH-0030

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရစဥ္ တေလၽွာက္ ေနခဲ့ရတဲ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းက ေနအိမ္ ၿခံဝင္း ဂိတ္တံခါးေဟာင္းကို လက္ဝယ္ ရရွိထားသူ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ဦးစိုးၫြန္႔က ၾကမ္းခင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ နဲ႔ ေစ်းၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂိတ္တံခါးေဟာင္းနဲ႔ အတူ အဂၤေတနဲ႔ ထြင္းထုထားတဲ့ အိမ္နံပါတ္ အမွတ္ ၅၄ လည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာင္းရေငြကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရာမွာ သုံးစြဲမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဝါေရာင္နဲ႔ အနီေရာင္ သံပန္းဂိတ္တံခါးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာကာစ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ကာလေတြမွာ အဲဒီ ဂိတ္တံခါးကေန လူထုကို အပတ္စဥ္ မိန္႔ခြန္းေျပာတာေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္လို႔ ကမၻာ့ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ဂိတ္တံခါး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမယ့္ ဧရာဝတီတိုင္းက ေက်ာင္းသားေတြ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို စုစည္းေရာက္ရွိေန ၿပီး သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္ပြဲ ဒီေန႔ စတင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားေတြ အျပင္ ေျမာင္းျမ၊ မအူပင္ အစရွိတဲ့ၿမိဳ႕ေတြက ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေရာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္က တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဧရာဝတီတိုင္းကေန သြားတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾက တာပါ။

ဧရာဝတီတိုင္း ပညာေရးဒီမိုကေရစီစစ္ေၾကာင္း အစီအစဥ္ေတြကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ကိုေတဇာက ေျပာျပပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ဒီဧရာဝတီသပိတ္စစ္ေၾကာင္းက မနက္ ၁ဝ နာရီကေန စတင္ၿပီးေတာ့ သပိတ္ေမွာက္သြား မွာပါခင္ဗ်၊ မနက္ ၁ဝ နာရီနာရီကေနၿပီး က်ေနာ္တို႔စစ္ေၾကာင္းဟာ ပုသိမ္တစ္ၿမိဳ႕လံုးကိုပတ္မယ္၊ ပတ္ၿပီး လို႔ရွိရင္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ နားရင္လည္းနားမယ္ေပါ့ေနာ္၊ မနားပဲနဲ႔ေနာက္တစ္ေန႔ ၃၁ ရက္ေန႔ကို က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ခ်ီတက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္ ခင္ဗ်"

ပခုကၠဴက ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဧရာဝတီတိုင္းက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္း ၾကမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပညာပါရမီစာသင္ဝိုင္းမွာ တည္းခိုၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အေႏွာင့္အယွက္ တစံုတရာေပးတာ မရွိေပမဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေန တယ္လို႔လည္း ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္တယ္လို႔ မေန႔ကထုတ္ သတင္းစာေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။

ဒီေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ေက်ာက္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလို႔ ပါရွိပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြဟာ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဒီအထဲ ပညာေရးမူဝါဒနဲ႔ ဥပေဒေရးဆြဲတဲ့ အခါ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြကို တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳဖို႔လည္း ပါရွိပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127