02/02/15

                                             ကီလိုမီတာရာခ်ီသည့္ ခရီးရွည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္အား ရပ္တန္႔ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားအား အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိတိပပေျဖရွင္းႏိုုင္ျခင္းမရွိဘဲ အစည္းအေ၀းျပီးဆံုုးသြားသည္။ 

ယေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရွိဖြဲ.စည္းထားေသာ ေက်ာင္းသား ဆရာသမဂၢမ်ားအား အစိုုးရကအသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ပညာေရးမူ၀ါဒ ႏွင့္ ဆက္စပ္နည္း ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္၊ ပညာေရးဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္ရန္ နည္းဥပေဒၾကမ္းမ်ား ရက္ ၃၀ အတြင္း ေပၚေပါက္လာမွႈရွိေစရန္ ႏွင့္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာအေရးမယူရန္စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

သမၼတရုံး၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း၊ ၾကံ.ခိုုင္ဖြံ.ျဖိဳးေရးကိုုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားအား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုု တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုေျပာဆိုုခ်က္သည္ ပညာေရးဌာနက စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲမည့္ နည္းဥပေဒက်မ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုုတင္၍ ဆံုုးျဖတ္မည့္ပံုစံျဖစ္သည္ဆိုကာ ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္မခံႏိုုင္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ.စည္းေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို မူအားျဖင့္ အစိုးရက သေဘာတူညီရန္ေတာင္းဆိုရာ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက “လက္ရွိတြင္ တည္ဆဲအဖြဲ႔မဟုတ္သျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါက ၄င္းကိုယ္တိုုင္ ဥပေဒျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး၊ ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီမိုုကေရစီပညာေရးလွႈပ္ရွားမွႈ ဦးစီးေကာ္မတီကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ စတင္ေသာ အစည္းအေ၀းအား ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ ၄၅ ခန္႔နားတြင္ ထမင္းစာရပ္နားျပီး ၃ နာရီ ခြဲခန္႔မွ ျပန္လည္စတင္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ 

ညေနတြင္လည္း အစည္းအေ၀းမွာ ခရီးမေရာက္ဘဲျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္မင္းက လက္ရွိေက်ာင္းသားသပိတ္အား ပုပၺါးျမိဳ.ထိသာ သူတာ၀န္ယူႏိုုင္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပုပၺါးေက်ာ္လာသျဖင့္ တာ၀န္မယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ ျမင္းျခံေကာလိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခိုုက္ ႏိုုင္ငံေတာ္အလံ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့မွႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူလိုု႔ရေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ ဆိုလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ “ပုပၺါးထိတာ၀န္ယူႏိုုင္ဖိုု႔ သမၼတၾကီးကိုု က်ေနာ္ေျပာခဲ့တယ္၊ သမၼတၾကီးကလည္းသေဘာတူယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတၾကီးက ႏိုုင္ငံေတာ္အလံေတာ့မပိုင္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

မည့္သည့္အေျဖမွ မယ္မယ္ရရမရွိဘဲ အစည္းအေ၀းျပီးဆံုုးသြားျပီး လာမည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့သည္။ 

“အစည္းအေ၀းကေတာ့ သိပ္ေက်နပ္စရာေတာ့မဟုုတ္ဘူး။ ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိအားေပးတဲ့အေနန႔ဲ သပိတ္ခ်ီတက္မွႈေတြကေတာ့ ဆက္လုုပ္ေနဦးမယ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာၾကားသည္။ 

ေက်ာင္းသားသပိတ္ခ်ီတက္မွႈမွာလည္း ယေန႔တြင္ ေဂြးပင္ျမိဳ.တြင္ ရပ္နားထားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ တည္းခိုု၍ မရရန္ ေက်ာင္းထိုုင္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဖိအားေပးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေရနံေခ်ာင္းသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အစိုုးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစည္းေ၀းျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ တမင္အခ်ိန္ဆြဲလိုသည့္အတြက္ ျပဳလုုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္မည့္သည့္အခ်က္ကိုုမွ လိုုက္ေလ်ာလိုုစိတ္မရွိေၾကာင္း အစည္းအေ၀းလာေရာက္ေလ့လာသူအခ်ိဳ.က သံုုးသပ္ၾကသည္။ 

အစည္းအေ၀းတြင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢကိစၥအား ေနာက္မွေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား လာေရာက္ၾကည့္ရွႈသူပရိသတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဟားတိုုက္သေရာ္ခဲ့ၾကသည္။.                   Yangon Globe

စစ္အုပ္စုေတြဟာ သမိုင္းေတြကိုေဖ်ာက္ပစ္ခ်င္တာဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုလုံးကို စစ္အုပ္စုကပဲလုပ္ခဲ့သေယာင္ သမိုင္းအတုေတြကို ဖန္တည္းတည္ေဆာက္ဖို့ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကိဳးစားေနၾကတာျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုေတြဟာ ေဝါဟာရေတြကိုဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ သမိုင္းထဲက ေက်ာင္းသားေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းဟာ သမိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ပစ္ခဲ့တာသမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးေတြကို ယုတ္ယုတ္မာမာနဲ႕ကို ဖ်က္ဆီးျဖိဳခ်ပစ္ခဲ့တာ သမိုင္းဝင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ နာမည္အေခၚအေဝၚေတြကိုဖ်က္ပစ္ၾကတာဟာ စစ္အုပ္စု ေသမေလာက္ေၾကာက္ေနခဲ့တာ "ေက်ာင္းသားသမဂၢ" ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သမဂၢ ကိုေတာင္ သမဂၢလို့ စစ္အုပ္စု မေခၚရဲဘူး။ သမဂၢ ကို ယူနယံ လို့ေခၚဆိုဖို့ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြကို ၄ နာရီ ၅ နာရီၾကာ ေပကပ္ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၾကတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ ေက်ာင္းသားသမိုင္းေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို့ သမိုင္းဝင္ စကားလုံးအေခၚအေဝၚေတြကိုေတာင္ ေသမေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ျပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို့ၾကံစည္ေနၾကတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ နယ္ခ်ဲ့ဆန္႕က်င္ေရး သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးကို ဒိုင္းနမိုက္နဲ႕ျဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးေတြအားလုံးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ ဂ်ဴဗလီေဟာ ကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ျပီး စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္႐ႉ႕ခံေနရာကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ သမၼတေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္႐ႉ႕ခံကိုဖ်က္ပစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ေဆာက္ေတာ့ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဖက္မုတ္က ဓတ္ေလွကားေတာင္ ဖ်က္ပစ္ျဖိဳခ်ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ သူတို့ကို အျမင္ကေန လက္ႏွက္နဲ႕ ထုခ်မွာ စိုးရိမ္လို့တဲ့။ ဂ်ဴဗလီေဟာအေဆာက္အဦး သမိုင္းဝင္ရတာကလည္း ပထမဦးဆုံး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ့ႏွင္းသဘင္က်င္းပခဲ့တဲ့အေဆာက္အဦးျဖစ္တယ္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ ဗကသ စတင္ထူေထာင္ေတာ့ ပထမဦးဆုံး ဗကသညီလာခံကို ဂ်ဴပလီေဟာမွာက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒုတိယညီလာခံကို ၁၉၃၇မွာ မႏၲေလးမွာက်င္းပခဲ့တယ္။

ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား တတိယညီလာခံကို ၁၉၃၈မွာ ပုသိမ္မွာက်င္းပခဲ့တယ္။ ၁၉၃၈ဟာ ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီးျဖစ္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၈ ပုသိမ္မွာက်င္းပတဲ့ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား တတိယညီလာခံမွာ ကိုေအာင္ဆန္း သမဂၢဥကၠ႒ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းပဲ။ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို့ဘယ္လိုဖ်က္ပစ္လို့ရမလဲ။ ၁၉၄၇ ဂ်ဴလိုင္ ၁၉ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ က်ဆုံးသြားေတာ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ့ စ်ာပနအခမ္းအနားကို ဂ်ဴဗလီေဟာမွာပဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ေမလမွာ ဖဆပလ ရဲ့ ပဏာမ ညီလာခံၾကီးလုပ္သြားခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲသြားခဲ့တာဟာလည္း ဂ်ဴဗလီေဟာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၂မွာ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ညီလာခံၾကီး လာလုပ္သြားခဲ့တာဟာလည္း ဂ်ဴဗလီေဟာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံၾကီးကေန ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ဥကၠ႒အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို သမိုင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ခမ္းနားထည္ဝါတဲ့ ဂ်ဴဗလီေဟာဟာ ေရႊတိဂုံဘုရားနားက က်ားကူးဓမၼဗိမန္နား ပန္တ်ာေက်ာင္းနားမွာရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမိုင္း ေက်ာင္းသားသမိုင္း ဟာ သမဂၢသမိုင္းျဖစ္တယ္။ ဗကသ ဆိုတာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ABFSU ျဖစ္တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ဗကသ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသား သမဂၢ နဲ႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေပါင္းထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းပဲ။ သမိုင္းေတြကို မဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ႕။

ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို့စစ္အုပ္စု နဲ႕ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားေဆြးေႏြးပြဲမွာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတာင္းဆုိထားၾကတဲ့ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ကို မေဆြးေႏြးမီ ေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳ Pre-condition မူ ၉ ခ်က္ခ် ေဆြးေႏြးေနၾကရပါတယ္။ အစိုးရဖက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ကို ေက်ာင္းသားမ်ားယူနီယံဟုေခၚဆိုရန္ အၾကပ္ကိုင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈ ညေန ၆နာရီအထိိ အခ်က္ ၆ခ်က္သာ ၿပီးစီးျပီး ေန႔လည္ပိုင္းက ေက်ာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ နံပါတ္ ၄ အခ်က္ျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ သေဘာတူညီမႈကို အေျခခံရမည္အစား သေဘာတူညီမႈဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပင္ဆင္လိုက္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာမ်ား သမဂၢမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အခ်က္ကိုမူ ေက်ာ္ကာ နံပါတ္ ၆ ႏွင္ ၇ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ သမဂၢမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးမႈ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ေသး
---------------------------------------------------------------------------------------------
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) တို႔ အမ်ဳိးသားပညားေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းသားမ်ားက မူလေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၁၁ခ်က္ကို မေဆြးေႏြးမီ အႀကိဳ Pre-condition ၉ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး ယင္း ၉ ခ်က္ကို အႀကိဳေဆြးေႏြးရာ သံုးခ်က္သာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသးသည္။
နံပါတ္ ၄ အခ်က္ျဖစ္သည့္ "သေဘာတူညီမႈသည္ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို အေျခခံရမည္" ဟူသည့္ အခ်က္ကို ေခတၱ ေက်ာ္၍ နံပါတ္ ၅ အခ်က္ျဖစ္သည့္ "လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်ာင္းသားဆရာ သမဂၢမ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ေလးစားစြာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္" ဆုိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မေက်လည္ေသးဘဲ ထမင္းစားခ်ိန္ ရပ္နားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ေန႔၌ပင္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ မႏၱေလးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း မေကြးတုိင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ စြယ္ေပါက္ကံအုပ္စု၊ ထန္းေျခာက္ပင္ေက်းရြာရွိ ထန္းေျခာက္ပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေခတၱတည္းခိုေနရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဖိအားေပး ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္း၍ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ အိုးဘုိရပ္ကြက္ စံပယ္႐ံု ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ရသည္ဟု ထုိေနရာတြင္ သတင္းယူေနသည့္ မဇၥၽိမသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ကိုဦးက သတင္းေပးပို႔သည္။

မဇၥၽိမ
Zaw Win
https://www.facebook.com/zaw.win/posts/10155167699355788

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ထန္းေျခာက္ ပင္ေက်းရြာမွာ ညအိပ္အနားယူၾကမယ့္ ဆႏၵျပေက်ာင္း သားေတြကို လက္မခံဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ က ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကို ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။

ထန္းေျခာက္ပင္ေက်းရြာက ရြာဦးေက်ာင္းမွာ နားဖို႔စီစဥ္ ထားေပမယ့္ ေနလို႔မရေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔က ဖိအားေပးခဲ့တာလို႔ သပိတ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက ေျပာပါတယ္။

"တစ္ဖက္မွာေဆြးေႏြးပြဲေခၚတယ္ ေပ်ာ့ေျပာင္းႏု ညံ့ တဲ့ အသြင္သ႑န္ကို ကမၻာသိေအာင္ျပတယ္၊ တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို လာဖိအားေပး တယ္၊ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဖိအားေပးတယ္ ၊ ေနစရာကိုမရွိေအာင္ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈကင္းမဲ့သြားေအာင္ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖိအားေပး တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ကိုဆြၿပီး လမ္းေပၚတက္လာေအာင္လုပ္တယ္၊ လမ္းေပၚတက္လာရင္ က်ေနာ္တို႔ အလြန္ျဖစ္ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဒီေန႔ ဆြထုတ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ျမင္တာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စုစည္းေနတဲ့အားကို၊ ညီညြတ္ေနတဲ့အားကို အက်ဥ္းထဲအက်ပ္ထဲ ေရာက္သြားေအာင္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚ ရခက္သြားေအာင္ ၿဖိဳခြဲ နည္းတစ္နည္းလို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္"

ရြာဦးေက်ာင္းမွာ ညအိပ္နားခြင့္မရတဲ့ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြက ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚက မဟာဓမၼိကာရာမစမၸာယ္ ရံု ေက်ာင္းတုိက္မွာ ဒီည ရပ္နားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁ဝဝ ေက်ာ္ဟာ သပိတ္ေမွာက္တာ ကို ေခတၱရပ္နားထားတယ္လို႔သိရၿပီး မနက္ျဖန္ မေကြးၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမမွာ က်င္းပေနတဲ့ အစိုးရနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ပဲြ အေျဖအေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ဆႏၵျပသင့္ မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127?ref=br_tf

ယခုအသစ္ထြက္ရွိလာေသာ အိုင္ဆစ္ (ISIS) မွ ျဖန္႔ခ်ီေသာ ဗြီဒီယို၌ ဓားစာခံဂ်ပန္လူမ်ိဳး သတင္းသမား ကင္ဂ်ီ ဂိုတို (Kenji Goto) ၏ ေခါင္းျပတ္ခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ ေခါင္းျပတ္ႀကီးကို ျပသထားေပသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကိုမူ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေသာ အိုက္ဆစ္အဖြဲ႕ဝင္ "ဂ်ီဟာ့ဒ္သမား ဂြ်န္" (Jihadi John) မွ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၆၇ စကၠန္႔ၾကာေသာ ထိုဗြီဒီယိုကို အိုင္ဆစ္မီဒီယာလက္ခြဲ အယ္လ္ ဖူကန္ မီဒီယာ (Al Furqan Media) မွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ဒီ စက္ဆုပ္စရာ ေအာက္တန္းက်လွတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အေတာ့္ကို ေၾကကြဲရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပင္းထန္ဆံုးအေနထားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္" ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အာေဗးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို သူတို႔ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး"
ဂ်ပန္အေနျဖင့္ အိုင္ဆစ္ေၾကာင့္ ေသြးေျမက်ရသည့္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဆက္လက္ကူညီသြားမည့္အေၾကာင္း အာေဗးမွ ေျပာၾကားသည္။
ဂိုတို၏မိခင္ ဂ်ဴႏို အိုင္ရွီဒို (Junko Ishido) က စစ္ပြဲမရွိေသာ ကမ႓ာႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၌ အိုင္ဆစ္တို႔ ဖမ္းထားေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ ေလယာဥ္မႈး မူတာ အယ္လ္ကာဆာဗာဟ္ ၏ ကံၾကမၼာမွာမူ မရွင္းလင္းေသးပါ။ ၎၏ နာမည္ကိုမူ ဗြီဒီယိုထဲ၌ ထည့္ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

အိုင္ဆစ္တို႔က ေဂ်ာ္ဒန္တို႔ ဖမ္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္သမား ဆာဂ်ီဒါ အယ္လ္ရီရွာဝီ (Sajida al-Rishawi) ႏွင့္ ေလယာဥ္မႈးကို လဲလွယ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ မလဲလွယ္ခဲ့လွ်င္ ပထမ အယ္လ္ကာဆာဗာဟ္ကို သတ္ပစ္မည္။ ေနာက္ ဂိုတိုကို သတ္ပစ္မည္ဟု အိုက္ဆစ္က ဆိုခဲ့သည္။

ဂိုတိုသည္ အိုင္ဆစ္တို႔သတ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က အိုင္ဆစ္တို႔တင္ေသာ ဗြီဒီယို၌ ဂိုတိုမွ ၎ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအေဖာ္ ဟာရူနာ ယူကာဝါ (Haruna Yukawa) ၏ အေလာင္းကို ကိုင္လ်က္အေနအထားႏွင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အသက္ ၄၇ ႏွစ္ အရြယ္ ဂိုတိုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဆာင္းဦးရာသီကမွ ဂ်ပန္က ထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ထြက္လာခ်ိန္က ၎၏သမီးေလးမွာ ၃ ပတ္သားမွ်သာ ရွိေသးသည္။ ၎၏ဇနီး ရင္ကို (Rinko) သည္ ဂိုတို အဖမ္းခံထားရေၾကာင္းကို ၎အားဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထံမွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ၾကားသိခဲ့ရသည္။

http://edition.cnn.com/…/middle…/isis-japan-jordan-hostages/

https://www.facebook.com/thu.zar.75491

ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ကေန ၂ၾကိမ္တိုင္တိုုင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကြန္ရက္ NNER နဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီေတြကေန ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ဦးစီ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ စိန္ရတုုခန္းမမွာ ၄ပြင့္ဆိုုင္ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV News

၂၀၁၇ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္မယ့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အစိုးရရဲ႕အခန္း က႑ေတြကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ား။
ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုတဲ့ ဆႏၵျပသူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ လမ္းေပၚ ျပန္ထြက္လာၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အျပည့္အဝ က်င့္သံုးဖုိ႔ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရပ္ဆိုင္းခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထဲ ကဆိုရင္ အခုလူထု ဆႏၵျပမႈဟာ ပထမဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲက အခ်က္အျခာက်တဲ့ေနရာေတြကို ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပတာမ်ဳိး ထပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ September လက စတင္ခဲ့တဲ့ Occupy Central လို႔ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတုန္းက ဆႏၵျပသူေတြဟာ ေဟာင္ေကာင္က စီးပြားေရးအရ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိတ္ဆို႔ စတည္းခ် ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိဘဲ သပိတ္စခန္းေတြကို ဒီဇင္ဘာကတုန္းက ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး C Y Leung ရာထူးကေနဆင္းေပးဖုိ႔နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမယ့္ သူေတြကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအစိုးရက စိစစ္တာမ်ဳိးမလုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေဆာင္းဆိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com/content/protesters-return-to-hongkong-streets-/2623477.html

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.