05/31/15

နိုင္ငံေရးပါတီေတြကေတာ့ေျပာသည္။ လူေရြးမမွားဖို႔၊ မဲေပးမမွားဖို႔။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲရံုထဲဝင္သြားၿပီးမွ လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မဲရံုထဲကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားဝင္နိုင္ဖို႔အေရးသည္ လြယ္ကူမည့္ကိစၥမဟုတ္မွန္း ယခုေတာ့သိလာရၿပီျဖစ္သည္။ မဲစာရင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေၾကညာထားမည္။ မဲစာရင္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ပါ။ မိမိအမည္မပါလွ်င္ အခ်က္အလက္လြဲေနလွ်င္ သက္မွတ္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းေပးမည္။

သာမန္ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သည့္စနစ္တစ္ခုကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားဟန္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ တကယ့္အျဖစ္က သည္သို႔မဟုတ္...။

ေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းသည္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းကိုအေျချပဳသည္မဟုတ္။ ပံုစံ-၆၆/၆ ေခၚ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းကို အေျချပဳသည္ဟုဆိုခဲ႔ရာ မိမိအိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ႔လွ်င္ ယခုေရာက္ရွိရာေဒသ၏ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၌ မပါဝင္ေတာ့။ အကယ္၍ လက္ရွိေနထိုင္ရာမွာ မဲဆႏၵေပးလိုလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ႀကိဳတင္၍ ဧည့္စာရင္းတိုင္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုက္ေခ်ေသးသည္။ ယခု ရက္ ၁၈၀ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္သြားၿပီးဟုေျပာထားရာ။ ဘယ္ရက္ႏွင့္ဘယ္လိုသတ္မွတ္သည္မသိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေန႔က်င္းပမည္ကိုပင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က မေၾကညာနိုင္ေသး၍ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ မေၾကညာမခ်င္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္မဝင္မည္ အေျဖမေပးဟုဆိုေနျပန္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္အတိအက် ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေရးသည္ မည္မွ်အေရးႀကီး၊ အေရးပါသည္ကိုသိနိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤမွ်အေရးပါသည္ကို မေၾကညာနိုင္ေသးေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္ ၁၈၀ ေက်ာ္သြားၿပီဆိုၿပီး ဧည့္စာရင္းႀကိဳမတိုင္ထားသူမ်ား မိမိလက္ရွိေရာက္ရွိေနထိုင္ရာေဒသ၌ မဲေပးဖို႔မေမွ်ာ္နဲ႔ေတာ့ဟုဆိုလိုက္သလိုပင္။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ မဲေပးလိုလွ်င္ မူလ ကိုယ့္ေနရင္းအရပ္ကို ကိုယ့္ဘာသာစရိတ္အကုန္ခံ၊ အလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ခံၿပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္လိုလားသည့္ပါတီ အနိုင္ရရွိေရးအတြက္ သြားသာမဲေပးၾကေတာ့ဟု ေကာ္မရွင္ဆိုတာႀကီးက ျပည္သူတို႔အေပၚ ေမတၱာတံုးႀကီးထားလိုက္ပံုျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အျဖစ္ႏွင့္ႀကံဳရမည့္သူမ်ားမွာ အသက္ေမြးမႈအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသူမ်ားအမ်ားအျပား ေရာက္ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးလို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ နည္းနည္းေနာေနာအေရအတြက္မဟုတ္ပါ။ ရပ္ေဝးေဒသမွလာၾကသူတို႔အနက္ ကိုယ့္အရပ္ကိုယ္ဒုကၡခံ ျပန္ၿပီးမဲေပးမည့္သူ ဘယ္ႏွဦးရွိနိုင္မည္နည္း။ နီးေနရင္ေတာ့ အေၾကာင္းမဆန္းပါ။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသတိထားၾကဖို႔ပင္။ စိတ္ကူးထဲမွာ အာဏာတိုက္အိမ္ကေလးေဆာက္ဖို႔မၾကံခင္ ယခုျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုသည္ကိုသာ ႀကိဳေတြးထားဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲေပးရမည့္ရက္ မေၾကညာေသးဘဲ ရက္ ၁၈၀ ျပည့္ၿပီးၿပီဟုေျပာေနပံုမွာ သူတို႔၏ ပင္ကိုယ္ညစ္စိတ္ကိုေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သလို ဤအျဖစ္ကို ေဖာ္ျပကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီတို႔၏ ေသြးေအးစြာႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမရွိပံုကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာျမင္ခဲ႔ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ေကာ္မရွင္ကေၾကညာရာတြင္ တစ္ျပည္လံုး၊ မဲဆႏၵနယ္အားလံုး တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေၾကညာျခင္းမဟုတ္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းမွာပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမေၾကညာပါဘဲ အပိုင္းလိုက္ေၾကညာေနျခင္းျဖစ္ရာ မည္သို႔ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေနသည္မသိရေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ဘက္မွ မဲရံုတာဝန္က်မည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူဥပေဒအတိုင္းလုပ္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားတဲ႔အတိုင္း အညီလုပ္ရင္ အမွားအယြင္းနည္းမည္ဟု ညႊန္ၾကားေနသည္ျဖစ္ရာ "ဥပေဒတြင္မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ" ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးယဥ္ပါးလာသူတို႔က ယခုလို ဥပေဒႏွင့္အညီဆိုတာႀကီး ေျပာလာေလေတာ့ ၾကားရဖတ္ရသူတို႔မွာ ကန္႔လန္႔တိုက္သြားကာ မ်က္ခံုးမ်ားပင့္တက္၊ နားရြက္မ်ားေထာက္တက္သြားၾကရပါေတာ့သည္။

စစ္အစိုးရ၏ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တရပါေစ့မည္ဟု ကမ႓ာသိေၾကညာခဲ႔ၿပီး နာမည္ဆိုးႏွင့္ ကမ႓ာေက်ာ္ခဲ႔ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မၾကာေသးမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ၊ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တုန္းက မၾကားခဲ႔ရဖူးေသာအသံမ်ား ယခုအခါ လႈိင္ေဘာလယ္ေအာင္ၾကားလာရ၍ မ်က္ခံုးေတြ နားရြက္ေတြ အလုပ္ရႈပ္သြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုခဲ႔ပါ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔တြင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ႔ၾကသနည္း။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ဘယ္လိုျပဳစုလို႔ ဘယ္လိုမဲေပးခဲ႔ၾကသနည္း။ ယခုလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ျပႆနာျဖစ္လာနိုင္၍ ေအာ္ခ်က္ထုတ္ေနပံုမွာ တစ္မူထူးျခားၿပီး လုပ္(ညစ္)ထားပံုရသည္ဟုသာ ခန္႔မွန္းမိပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာရျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီတစ္ခါ တိုင္စာေတြမ်ားမယ္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေျပာၾကားေနခဲ႔၍ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ဟာ ေတာ္ေတာ္ပြတ္တိုက္မယ့္ အေျခအေနရွိပါတယ္။ ၂၀၁၀ နဲ႔မတူပါဘူး ၂၀၁၅ ဟာ ပါတီေတြလည္းမ်ားမယ္။ ေစာင့္ၾကည့္တဲ႔မီဒီယာေတြရွိတယ္။ CSO ေတြ NGO ေတြရွိမယ္။ သူတို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တာေတြကို ဘယ္လိုေစာင့္ၾကည့္မလဲဆိုတဲ႔အခါက်ေတာ့ ဥပေဒေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ရင္ အမွားအယြင္းနည္းမယ္။ ...၂၀၁၅ မွာတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက ပါတီေတြကတက္ၾကြတယ္။ Confrontation လိုဟာမ်ိဳးေတြ ျပဳမူလာတယ္။ အခုလည္း တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အဲဒီလိုျပဳမူလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို Confrontation လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပါတီေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြကို စနစ္တက်သိဖို႔လိုပါတယ္...။ ေမ ၂၀ ဟသၤာတခရိုင္ေထြအုပ္ရံုးမွာ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ေတြကို တိုင္းေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကမွာေနပံုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မ်ားျပားနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို တိုင္းအဆင့္တြင္ခံုရံုးဖြဲ႕စစ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈရွိသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုသြားခဲ႔ရာ သူတို႔ကမူ ဘာမဆိုရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ဟု ဆိုခ်င္ေနပံုရသည္။

ျမန္မာျပည္၏ေနာက္ဆံုးေပၚၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဆီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ အလြန္အမင္းကြာဟေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္ကိုေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ အဆိုပါအရပ္ေဒသရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရွိေန၍ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဟု သိေနရပါသည္။ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေကာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတိုင္း ရက္ ၁၈၀ ေက်ာ္သြားၿပီမို႔ ကိုယ့္အရပ္ေဒသ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ခြင့္ႏွင့္ျပန္ၿပီး မဲေပးၾကရမွာလား။ တာဝန္က်ရာေဒသတြင္ရွိေနသည့္ ဝန္ထမ္းဟူသည္ ဧည့္စာရင္းတိုင္၍ ေနထိုင္သည္ဟုမၾကားဖူးပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာေဒသမွာပင္ မဲေပးဖို႔စီစဥ္ထားသည္ဟု ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေျပာေနၾကသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသလို မဲစာရင္းကြာဟေနရသည္၏အေၾကာင္းသည္ ဘာလဲ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရက္ ၁၈၀ ဧည့္စာရင္းကိစၥသည္ အေရးမပါဟုဆိုလွ်င္ သာမန္ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူေတြအတြက္ေကာ မည္သို႔စဥ္းစားထားသနည္း။ ဤအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျပာဆိုသံမ်ားမၾကားရ။

ရက္ ၁၈၀ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာစဥ္တြင္ ပံုစံ-၆၆/၆ မရွိသူ (မဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္သူ) ကမဲစာရင္းတြင္ သူ႔အမည္ကိုထည့္သြင္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလွ်င္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပသနိုင္ပါက ေပးသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။ စစ္အစိုးရေခတ္လို လူမ်ားကိုလံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပႏွိပ္ကြပ္ခ်င္၍ ဧည့္စာရင္းကိုတိုင္ခိုင္း၊ ဧည့္စာရင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဆယ္အိမ္ေခါင္း၊ ရာအိမ္ေခါင္းတို႔က လုပ္စားခြင္ဖန္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ဒီဘက္ေခတ္တြင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္သည္ဆိုသည္မွာ အေတာ္ရွားပါးလာသည့္ကိစၥတစ္ခုပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရက္ ၁၈၀ (ဘယ္ရက္ရဲ႕ Countdown ရက္ ၁၈၀ လဲေတာ့မသိ) ႀကိဳ၍ဧည့္စာရင္းတိုင္ထားရမည္ဆိုျခင္းမွာ တမင္ဒုကၡေပးေနသလိုပင္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဖ်က္မရေသာမင္ျဖင့္ ဘယ္ဘက္လက္သန္းေပၚတို႔ေပးလိုက္မည္။ လိမ္လည္၍ ႏွစ္္ခါမဲေပးဖို႔ႀကိဳးစားလွ်င္ ေထာင္က်ခံရမည္ဟုပင္ဆိုထားရာ ေထာင္က်ခံၿပီးေတာ့ျဖင့္ မဲမေပးေလာက္ဟုယူဆပါလွ်င္ ရက္ ၁၈၀ ဆိုတာႀကီးပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း ရက္ ၉၀၊ ၆၀ စသည္ျဖင့္လုပ္သင့္ပါသည္။

သိေနသည္မွာ တည္ၿငိမ္ေသာမဲစာရင္းရဖို႔ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေတာ္လုပ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးစားမႈမရွိဘဲ ၿပီးကပ်စ္လုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကို မွားယြင္းခဲ႔လွ်င္ မဲဆႏၵေပးမည့္ေန႔၌ ျပႆနာေပါင္းစံုေတြ႕နိုင္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ႀကိဳတင္၍ေၾကညာထားသည့္ မဲစာရင္းကိုလာေရာက္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေနၾကမည္ မဟုတ္၍ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္သည့္ေန႔က်မွ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ မဲရံုမႈး၏ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံရနိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေတြ႕ေနရ၍ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီသာလုပ္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီသာေျဖရွင္းဆိုၿပီး ဥပေဒေမာင္းမ်ား တေဒါင္းေဒါင္း တင္ေပးထားၿပီးေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီျငင္းပယ္ခံရမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ျမင္ေယာင္ေနမိသည္။

ယခုအခါ တရားဓမၼတို႔စိုးမိုးေစခ်င္လြန္း၍ မဲတစ္ျပားေပးရန္အတြက္ အသည္းၾကားတြင္သိမ္းထားသူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္လိုလားသည့္၊ အမွန္တရားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ပါတီကို မဲေပးၾကရန္ကိုသာအားခဲထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ဆႏၵျပည့္ဝပါမည္ေလာ။ ႀကိဳတင္ေၾကညာထားမည့္မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို သြားၾကည့္ဖို႔အေရး၊ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ပံုစံမ်ားျဖင့္တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခိုင္းဖို႔အေရးဆိုသည္တို႔မွာ ရံုးျပင္ကႏၷားသြားရန္လြန္စြာေၾကာက္ရြံ႕သည့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအတြက္ေသာ္ အခက္တကာ့အခက္ႀကီးပင္။ ဤသည္ကိုသိ၍လည္း ေမတၱာတံုးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႀကီးက ဤသို႔ပင္ လုပ္ခ်လိုက္ေလသည္ဟုသာ ေျပာရေပေတာ့မည္။ ထိုအခါ ငါတစ္မဲမေပးလိုက္ရလို႔လည္း ငါလိုလားတဲ႔ပါတီမရံႈးနိုင္ပါဘူးဟု ေျဖသိမ့္စိတ္ကေလးမ်ားျဖင့္ မဲရံုမွေက်ာခိုင္းထြက္လာၾကမည့္သူမ်ားကို ႀကိဳျမင္ေနရေပၿပီ။ ထိုသို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုပါက သူတို႔အတြက္ ဘယ္လိုစဥ္းစားမည္နည္း။ အခ်ိန္ေတြသိပ္မက်န္ေတာ့ပါ။ အေရးဆိုစရာရွိသမွ်၊ ေတာင္းဆိုသင့္သည့္ အခ်က္မွန္သမွ်၊ ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ လိုက္နာရန္မသင့္သည့္အခ်က္မွန္သမွ်ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီတို႔က ေတာင္းဆိုၾကရေပမည္။ ဤသည္မွာ Confrontation မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္မဆံုးရံႈးရေအာင္၊ (မိမိတို႔မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွေပးထားေသာ နိုင္ငံသားတို႔၏မူလအခြင့္အေရးကို မဆံုးရံႈးရေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတို႔အေနျဖင့္ သားေရႊအိုးထမ္းလာမည့္ကိန္းကို ရရွိပိုင္ဆိုင္နိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ၿပီးခဲ႕သည့္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘာေၾကာင့္ ဤလိုျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚခဲ႔ရသနည္း။ ဘယ္ျဖစ္မတံုး။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဆိုလွ်င္ ေဖာင္းပြလူဦးေရကိန္းဂဏန္းႀကီးျဖင့္ မနိုင္နိုင္ေအာင္ လုပ္သြားခဲ႔သည္မဟုတ္ပါလား။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ လည္းမထူးပါ။ ၂၀၁၀ မွာနိုင္ၿပီးမွ နိုင္ဖဲေတြကိုယ့္လက္ထဲေရာက္ေနမွေတာ့ ၂၀၁၂ မွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေပးလိုက္ရံုေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၅ က အရင္အေျခအေနမ်ားနဲ႔မတူပါ။ ကိုယ္ရံႈးမည့္အေရးကိုျမင္ေနလွ်င္ သူမ်ားနိုင္ဖို႔ကိုလည္း အတက္နိုင္ဆံုးၿဖိဳဖ်က္ပစ္မည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိႏွင့္ေလသလားဟု သံသယဝင္မိပါသည္။ ယခုလုပ္ေနပံုမ်ားမွာ မဲရံုသို႔ျပည္သူမ်ား အတက္နိုင္ဆံုးမလာနိုင္ေအာင္လုပ္ေနပံုရပါသည္။ ၁၉၉၀ လို၊ ၂၀၀၈ လို၊ ၂၀၁၀ လို၊ ၂၀၁၂ လိုသာ ၂၀၁၅ ကို လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ကေတာ့ ငါတို႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲကေန ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ေတြလို ထြက္ေျပးရေတာ့မယ္လို႔ ထင္ေနသည္လား မသိပါ။ ၿပီးေတာ့ Confrontation လို စကားလံုးႀကီးေတြက ျပင္းလြန္းလွသည္။ ထိုစကားလံုးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က နဝတဥကၠ႒ဗိုလ္ေစာေမာင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ႔ေသာစကားျဖစ္ရာ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီလို လူမ်ားကေျပာေသာ္မွ ဆိုးဝါးျပင္းထန္လွသည္။ ယခုလို ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္သည့္ ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ားကေျပာသည္ဆိုေတာ့ ပို၍ပင္ဆိုးဝါးလွသည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ ညစ္ၾကေတာ့မည္ဟုေျပာေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္ကေတာ့ ေျပာေနသည္။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုင္အေတာျပႆနာထူေျပာနိုင္သည္။ တိုင္းအဆင့္တြင္ခံုရံုးမ်ားဖြဲ႕ၿပီး ရွင္းမည္ဟုလည္းေျပာသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ တာဝန္ယူက်င္းပေပးပါမည္ဟု တာဝန္ယူေၾကာင္း အထပ္ထပ္ေျပာထားေလသူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔ေျပာရေလသနည္း။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဘယ္လိုမွ မေျပာသင့္ေသာ စကားကို ေျပာလာသည္ဆို၍၊ ေရြးေကာက္ပြဲမေတာ္မတရားမႈမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟု ႀကိဳျမင္ထားခဲ႔၍လား ေတြးစရာေတာ့ျဖစ္ပါသည္။ ဒါမ်ိဳးစကားေျပာသည့္ေကာ္မရွင္မ်ိဳး တစ္ခါမွ်မေတြ႕ဖူးပါ။ ကိုယ့္အလုပ္ကို ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ ဒါမ်ိဳးေတြေျပာစရာမလို၊ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္စရာမရွိဟုသာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။ အာဏာ၏ မလႊတ္ရာမလႊတ္ေၾကာင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးသကာလ အဝိဇၨာအမိုက္ေမွာင္မ်ားဖံုးၿပီး ကိုယ္ဘာေျပာ၍ေျပာေနမွန္း မသိသည့္ဘဝမ်ားအတြက္ေသာ္ကား...။

ယခုပင္လွ်င္ အာဏာရပါတီက အာဏာခြဲတမ္းမ်ားခ်ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကျဖင့္ ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလွ်င္ပင္ နိုင္မည္ရံႈးမည္မွန္းမသိျဖစ္ေနခ်ိန္ ထိုစကားမ်ားၾကားေနရသည္ျဖစ္ရာ...။ ျပည္သူတို႔သတိသာထားေနၾကေပေရာ့။ လူလိမ္လူညစ္တို႔ကား ျမဴးေနၾကေလၿပီ။
********************************

ေလးစားစြာျဖင့္

Ko Soe Win


“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတတင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းဟာ စစ္တပ္ အတြက္ ထြက္ေပါက္ရႏုိင္တယ္ …”

ဒီစြပ္စြဲမႈေတြက သူတို႔လို လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ ထက္ျမက္မႈ၊ ထူးခၽြန္မႈေတြ ကို ေမွးမိွန္ေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္ တုန္းကလည္း ဗကပေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ႀကိဳးကိုင္ေနတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါတယ္ …

ဒီခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရတဲ့အတြက္ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉(စ) ကို ျပင္လာတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္မလဲ ဒီအခ်ိန္က်မွ စစ္တပ္က ဟန္႔တားလာရင္ တကယ့္ Battle Ground ျဖစ္ လာမယ္။ ေထာက္ခံ လာရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဟာ ေအာင္ျမင္သြားမွာပဲ။ ဒီအေျခအေနကို ေဒၚစု၊ စစ္တပ္နဲ႔ လူထုဟာ မလြဲမေသြ ျဖတ္သန္းရ . . .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၌ အဓိကက်သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) တုိ႔အား ျပင္ဆင္ဖြယ္ မရိွေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ပါတီ)အေနျဖင့္ ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွသာ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးမိုးသီးဇြန္က တိုက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ဦးမိုးသီးဇြန္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္ က်မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေခတၱျပန္လာခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ေခတၱ ျပန္လာခြင့္ ရရွိစဥ္ကလည္း ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)မွ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့ကာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း တြင္ ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီပညာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၏ ေမးျမန္းမႈကို ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး – အခုလက္ရွိ အမ်ဳိးသားပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ဒါဟာ အစိုးရရဲ႕ကတိပ်က္မႈလို႔ ဆုိထားပါတယ္။ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဒီကိစၥအေပၚ ဘယ္လိုမ်ား သေဘာထား ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ – အစိုးရအေနနဲ႔က ေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးအမႈကေန တရားေသ ျပန္လႊတ္လုိက္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ရာဇ၀တ္သားေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဟာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတဲ့ သူေတြပါပဲ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။ အာဏာရွင္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ပါလီမန္စနစ္ကိုသြားဖုိ႔ ဦးတည္ေနၿပီလုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ အတိုက္ အခံေတြ၊ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုတာေတြ၊ ေ၀ဖန္တာေတြဟာ မလြဲမေသြ ရိွရမယ့္ အရာေတြ (ingredients) ျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရ၊ ပါလီမန္၊ ေက်ာင္းသား၊ ပညာေရးသုေတသီေတြ ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးၾက၊ အျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကတာေတြလည္း လုပ္ထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ဆႏၵျပတာေလာက္ကို သေဘာထား ႀကီးသင့္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးပါလု႔ိပဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ေမး – ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားေတြကို အစိုးရက ဗကသ ေက်ာင္းသားေတြ ဆိုတာထက္ ေနာက္ကြယ္ကေန ဗကပေတြက ေသြးထိုးလို႔လုပ္တာလို႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာေကာ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္သလဲ။

ေျဖ – အစိုးရရဲ မွားယြင္းတဲ့ ေပၚလစီေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျဖစ္လာတိုင္း ဗကပေတြ ေနာက္က ေသြးထုိးတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟာသတစ္ခုလုိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒီလို စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ သိကၡာက်စရာ ျဖစ္မွာပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရး ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို ဗကပေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတြေရာ၊ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ေရာ အားေပး ေထာက္ခံၾကတာပဲ။ မွန္ကန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမု႔ိ သူတို႔ကိုေထာက္ခံ အားေပးတိုင္း စြပ္စြဲေနလု႔ိ မရဘူးေလ။

ေမး – ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္နဲ႔ တရားခံေျပးျဖစ္ေနတဲ့ ဗကသဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ကိုကို တို႔ကို အစ္ကိုက ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဓာတ္ပံုေတြ၊ စာေတြနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ ျဖန္႔ေ၀မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေကာ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္သလဲ။

ေျဖ – ကိုေက်ာ္ကိုတို႔၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ခင္မင္ပါတယ္။ သူတု႔ိကို ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ တုန္းက သိခြင့္ရတယ္။ အျမင္ေတြ ဖလွယ္ခြင့္ရတယ္။ သူတို႔ဟာ အလြန္ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္တာေတြ႕ရေတာ့ အားရတယ္။ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳးကိုင္တယ္ဆိုတာ မမွန္ပါဘူး။ ဒီ စြပ္စြဲမႈေတြက သူတို႔လို လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ ထက္ျမက္မႈ၊ ထူးခၽြန္မႈေတြကို ေမွးမိွန္ေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းကလည္း ဗကပေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ႀကိဳးကိုင္ေနတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမး – ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း အေနနဲ႔ေပါ့။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာတဲ့ အေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုမ်ား ျမင္မိသလဲ။ ဘယ္လိုမ်ဳိး တိုက္တြန္းခ်င္သလဲ။

ေျဖ – ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သင့္တယ္။ ပါလီမန္ထဲကို သြားသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ သူတို႔ အတိတ္က စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သူတို႔ ပါ၀င္ ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပါ။ လူေတြက သူတု႔ိရိွရမယ့္ေနရာမွာ ျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္တယ္။

ေမး – ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းမွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဆုိထားပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တရမယ္လို႔လည္း ကတိက၀တ္ေတြ ေပးထားျပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကေကာ တကယ့္ကို တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဆုိတာ သံုးသပ္ေပးပါဦး။

ေျဖ – ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ တရားမွ်တတယ္၊ မမွ်တဘူး မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ မျမင္ရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အရင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲေတြထက္ ႏုိင္ငံတကာက ပိုၿပီးၾကည့္ၾကမယ္၊ ေလ့လာ ၾကမယ္၊ ပိုစိတ္၀င္စားၾကမယ္ ဆိုတာေတာ့ ျမင္ေနရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၂ ေတြကလိုပဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ႏိုင္ဦးမယ့္ အေနအထားမွာ ရိွေနပါတယ္။

ေမး – ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥပါပဲ။ အစ္ကို႔ကို ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔ကေတာင္ အစ္ကိုႀကီးလို႔ ေခၚခဲ့သလို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တြဲလုပ္ခဲ့တာမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ အခုက်ေတာ့ ဘာလို႔မ်ား လုိင္းကြဲသြားတာလဲ။

ေျဖ – ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔နဲ႔က ကၽြန္ေတာ္ ျပႆနာ မရိွပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပည္ထဲေရးက ဗီဇာ ထပ္မေပးေသးတာပါပဲ။ ဗီဇာထုတ္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ သူတို႔က ေျပာဖို႔လိုမယ္ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ စတင္ေဆြး ေႏြးစဥ္ကတည္းကပဲ ဦးေအာင္မင္းက သူတို႔ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီ။ ျပန္လာၾကည့္ပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ဒီလိုၾကားေတာ့ မယံုေသးဘူး။ လာၾကည့္မယ္။ ေတြ႕ခ်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရိွ မလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာေတြကို ေျပာခြင့္ရိွ မလားလုိ႔ ေမးခဲ့တယ္။ ရိွပါတယ္လုိ႔ သူတို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာတယ္။ ေတြ႕သင့္တဲ့သူေတြကို ေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တာေတြကို ေျပာခဲ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တဲ့ ဟာေတြက တျခားသူေတြ ျမင္သလုိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဟာေတြကလည္း တျခားသူေတြ ေျပာေနသလုိပါပဲ။

အစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးတာေရာ၊ ေ၀ဖန္တာေရာ ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွ အထူးအဆန္းမပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ဦးလွေမာင္ေရႊက ကၽြန္ေတာ့္ကို အစိုးရက ဗီဇာသက္တမ္း ထပ္မတိုးေပးဘူး၊ ဗီဇာကို အျပင္ထြက္ၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္ပါလုိ႔ ေျပာလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထုိင္းကိုထြက္ၿပီး ျပန္ေလွ်ာက္တယ္။ ဗီဇာမေပးဘဲ ေနေနပါတယ္။

သူတို႔လည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္၊ ဘာလိုင္းကြဲစရာရိွသလဲ။ တူတာ တြဲလုပ္လုိ႔ရသလုိ မတူတာ ခြဲလုပ္လုိ႔ရတာပဲ။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိတ္ဖက္ေတြ အျဖစ္ ရိွႏုိင္ၾကတာပဲ။ ပိုမေကာင္းဘူးလား။

ေမး – ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းတို႔နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ပံုစံကိုေကာ ဘယ္လို သိထားသလဲအစ္ကို။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္အရာေတြကေတာ့ မွားယြင္းတယ္၊ ဘယ္အရာေတာ့ မွန္ကန္တယ္ဆိုတာကိုေကာ သံုးသပ္ ေပးပါဦး။

ေျဖ – သူတို႔လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပံုစံနဲ႔ ဦးေန၀င္း၊ ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္က လုပ္တဲ့ပံုစံက အေျခခံအားျဖင့္ သိပ္မကြာဘူး။ ဒါကေတာ့ အာဏာကို စစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္က အနားယူလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ဆိုသူေတြက ကိုင္ထားမယ္။ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြကို ယူထားမယ္။ Decision Making Process မွာ သူတုိ႔ပဲ ယူထားမယ္။ သူတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာေတြ (Implementation Process) မွာေတာ့ အရပ္သားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးၾက ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ ျပႆနာက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက မမွန္ကန္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတဲ့ေနရာေတြမွာ မေအာင္ျမင္ ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီနည္းကို ဦးေန၀င္း၊ ဦးခင္ညြန္တို႔ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့တာ လူတိုင္း အသိပါပဲ။

ဥပမာ အခု ဦးေအာင္မင္းလုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္မွာ စစ္ပြဲေတြကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးမယ့္သူေတြဟာ ယခင္အစုိးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ၊ လက္ရိွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ လက္ရိွအစိုးရက တာ၀န္ရိွတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ပြဲေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖု႔ိလုိကို လုိအပ္ေနၿပီဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ဖို႔ အေရးမွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာမွာမပါဘူး။

ဥပမာ ကိုးကန္႔နဲ႔ ျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲ။ ဒါက မတိုက္သင့္တဲ့စစ္ပြဲ (Not Necessary War)။ ကိုးကန္႔က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါက အဓိကပဲ။ ဒါကို ျမန္မာဘက္က တံု႔ျပန္တာက ကိုးကန္႔က ဘိန္းထုတ္တယ္၊ တ႐ုတ္ ေတြ၊ ခြဲထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္ ဆိုတာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ကိုးကန္႔ ေခါင္းေဆာင္က သူတို႔ခြဲမထြက္ဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ေနမယ္လုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိေပးေနတာကို မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ျပႆနာ ျဖစ္ေစမယ့္ မမွန္တဲ့ အျခမ္းကိုပဲ ယူတယ္။ ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ ျပႆနာက ပိုႀကီးဖို႔ပဲရိွတယ္။ ေမးစရာက စစ္တပ္က ျပႆနာကို ႀကီးေစခ်င္တာလားလုိ႔ ေမးစရာရိွလာတယ္။

ျပႆနာေဟာင္းကို ျပႆနာသစ္နဲ႔ အစားထိုးတဲ့ နည္းစနစ္ပဲ အသံုးျပဳလာတာကို ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ မလုပ္ခ်င္တာက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တိုင္းပဲ မလုပ္ခ်င္တာပါ။ ကိုးကန္႔ကုိမွ ေရြးၿပီး ျပႆနာရွာတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ေမး – အခု အစ္ကိုက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္္ေရးထက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဖုိ႔အတြက္ တုိက္တြန္းလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာႏုိင္ေရးအတြက္ေပါ့။ ဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစ္ကို႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ထိုက္တာလဲ ဆုိတာေလး ရွင္းျပပါဦး။

ေျဖ – ကၽြန္ေတာ့္ သံုးသပ္ခ်က္က အမ်ားေျပာေနတဲ့ သီအိုရီျဖစ္တဲ့ ၄၃၆ ကို အရင္ျပင္၊ ျပင္လုိက္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒျဖစ္၊ ေနာက္ ၅၉(စ)ကို ျပင္ေပး၊ ဒါက လမ္းေၾကာင္းမွန္ (Rational) နည္းလမ္းေပါ့။ ဒီလို Rational ျဖစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက တစ္ခုမွ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဥပမာ၄၃၆ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ စတင္ေဆြးေႏြး ၾကၿပီဆိုတာနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၄၃၆ ကို ျပင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ့ မေပးႏုိင္ဘူး။ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းလုပ္မယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ လုပ္မယ္ စသျဖင့္၊ ဒါနဲ႔တင္ အခ်ိန္က ၃ ႏွစ္၊ ၄ ႏွစ္ ၾကာသြားမယ္။

လက္ရိွျဖစ္ေနတဲ့ ဘ၀အေျခအေနက ေဒၚစုက အသက္ ၇၀ ရိွလာၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာကေရာ၊ လူထုကပါ သူ႕ကို သမၼတအျဖစ္နဲ႔ ျမင္ခ်င္တယ္။ လူထုက သူ႔ကိုတစ္ခဲနက္ အားေပးေနတာ ေထာက္ခံေနတာ အျမင္ပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတာ လူထုရဲ႕မဲ မ်ားမ်ားရတဲ့သူက အစိုးရဖြဲ႕ရတာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၈၈ ဒီမုိကေရစီ ဇာတ္လမ္းကို Happy Ending ျဖစ္ခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေဒၚစုသမၼတျဖစ္သြား ရင္ ေနာက္ဇာတ္လမ္းေတြကို စတင္လုိ႔ရမယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ ဒီတစ္ပိုင္းကို ျဖတ္လုိက္ဖုိ႔ လိုပါၿပီ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဒၚစုကို သမၼတ တင္ေျမႇာက္လုိက္ျခင္းဟာ စစ္တပ္အတြက္ ထြက္ေပါက္(Exit Strategy) ရႏုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္လည္း Exit Strategy ရႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ အက်ပ္အတည္းမွာ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ သမၼတ တင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ တင္ခ်င္လည္းတင္ၾကည့္ပါ၊ ျပႆနာက ပိုဆိုးဖုိ႔ပဲရိွလာႏုိင္တယ္။ ဒီအခါမွ လူထုေရာ၊ တပ္ေရာပါ နာ႐ံုပဲရိွမယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာက ၁၉၃၀ ခုနစ္ကတည္းက အေျခခံဥပေဒ ရိွခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ၄၃၆ လုိ ပုဒ္မတစ္ခုကို တိုက္ေနၾကတာ အခုထိ မၿပီးႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ၄၃၆ ေရာ၊ ၅၉(စ) ကိုေရာကို ၂၀၁၅မွာ အစိုးရက မျပင္ပါဘူး။ မျပင္ရင္လည္း ေဒၚစုဦးေဆာင္တဲ့ ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားစုႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အမ်ားစုႏုိင္တဲ့ အခါမွာ အႏုိင္ရတဲ့ ပါတီအေနနဲ႔က ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီအခါမွာ ဒီခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရတဲ့အတြက္ ၄၃၆နဲ႔ ၅၉(စ)ကို ျပင္လာတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ဘယ္လုိ တု႔ံျပန္မလဲ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ စစ္တပ္က ဟန္႔တားလာရင္ တကယ့္ Battle Ground ျဖစ္လာမယ္။ ေထာက္ခံလာရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေအာင္ျမင္သြားမွာပဲ။ ဒီအေျခအေနကို ေဒၚစု၊ စစ္တပ္နဲ႔ လူထုဟာ မလြဲမေသြ ျဖတ္သန္းရမယ္။

ေမး – ေနာက္တစ္ခုက အစ္ကိုက အစ္ကို႔အေမအတြက္ တံခါးက်ည္းေပါင္ေခြေပးတဲ့ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေကာ ေျပာျပပါဦး။

ေျဖ – အေမ့အိမ္ကေန ထြက္လာတာ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္ရိွခဲ့တယ္။ အိမ္မွာ အေမနဲ႔ညီမ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ အိမ္ကို မျပင္ႏုိင္ၾကဘူးေပါ့။ ေရခ်ဳိးခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ေတြ၊ ၾကမ္းခင္းေတြ ျပင္ဖုိ႔လိုေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္တုန္း တတ္ႏုိင္တာေတြ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ၀ယ္ဖို႔ကလည္း ေစ်းႀကီးလြန္းတယ္။ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ ပရိေဘာဂေတြက အေမရိကန္ထက္ကို ေစ်းႀကီးေနတယ္။ စားပြဲကို ျပင္ေပးခဲ့တယ္။ စာအုပ္စင္၊ အေမ့ေဆးေတြထည့္တဲ့ စင္နဲ႔ ေရခ်ဳိးခန္းကတံခါးကို က်ည္းေပါင္ ျပန္ေခြေပးခဲ့တယ္။ ပ်ဥ္းကတိုးသား အေဟာင္းကို သဃၤန္းကၽြန္း သစ္ဆိုင္က၀ယ္ၿပီး ျပန္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ မူလက သစ္႐ိုင္းနဲ႔ လုပ္ထားပံုပဲ၊ ေဆြးၿပီးပ်က္ေနတယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္ကို မျပင္ေပးလုိက္ႏုိင္ဘူး။ ပန္းကန္ေတြထားဖုိ႔ စင္နဲ႔ ဓားေတြ ထည့္ဖုိ႔ ဓားအိမ္ေတြ လုပ္ေပးရဦးမယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ ျပန္ခြင့္ႀကံဳရင္ လုပ္ေပးမယ္။ အေမ့အတြက္ ပန္းခ်ီကား ၃ ခ်ပ္လည္း ဆြဲေပးခဲ့တယ္။ သူက ဇီးကြက္ပံု လုိခ်င္တယ္ဆိုလုိ႔ ဇီးကြက္ပံုတစ္ကား၊ လက္ပံပင္ပံု တစ္ကားေပါ့။ ၾကမ္းေတြလည္း တိုက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ေမး – အစ္ကုိ႔အေနနဲ႔ လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားျဖည့္စြက္ ေျပာလိုတာ ရွိရင္လည္း ေျပာေပးပါဦး။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သီးျခားေျဖခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ၈၈ ျပည္ပေတြဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ထားတဲ့ ပညာေတြနဲ႔ အလုပ္ အေကၽြး ျပဳခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဗီဇာထုတ္မေပးဘဲ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ထားတာလဲလုိ႔ ေမးခ်င္တယ္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

××××× ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ××××××

ဦးမိုးသီးဇြန္၏ အမည္ရင္းမွာ ဦးမ်ဳိးသန္းထြဋ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လကတည္းက ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္းေပၚတြင္ မ်က္ႏွာ အ၀တ္မစည္းဘဲ ေဟာေျပာရာမွ နာမည္ရလာသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး ၎ေရးသားေသာ ““မိုးသီးဇြန္”” ဟူသည့္ ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ကို အမည္၀ွက္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ““မိုးသီးဇြန္””အျဖစ္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္- ဗကသတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ (ဦး)မင္းကိုႏုိင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ (ဦး)မိုးသီးဇြန္မွာ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအား လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ေတာခိုခဲ့ရာ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ကာ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ ကမ္းလွမ္းမႈျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေျခခ်ခြင့္ ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ဗီဇာထပ္မံ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ မရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald
ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ မားစ္ေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးရွိသြားၿပီလို႔ ေတာင္ကိုရီးယား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးက ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံမွာ ေရာဂါစတင္ေတြ့ရွိခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ကေန လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေသဆံုးသူ ဦးေရျဖစ္တယ္လို့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး Moon Hyung-pyo က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

၀န္ႀကီးဟာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ မေတြ႔ဆံုခင္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မားစ္ရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး ဆရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ့ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ပါတယ္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဘာရိန္းနိုင္ငံ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားနိုင္ငံနဲ႔ ယူေအအီးနိုင္ငံ ၃ နိုင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသားကေနတဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ခဲ့တာလို့ ေတာင္ကိုရီးယားက်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံထဲမွာ ဆက္လက္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမယ္လို့လည္း က်န္းမာေရး၀န္ျကီးက ဆိုပါတယ္။

ဒီမားစ္ေရာဂါဟာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္က လူသားေတြကို ပထမဆံုးစတင္ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုနွစ္က တရုတ္နိုင္ငံမွာ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆားစ္ေရာဂါဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ မ်ဳိးရင္းတူဗိုင္းရပ္စ္တမ်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရတာပါ။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ နိုင္ငံမွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၁၁၄၂ ဦးရွိပါတယ္။ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၄၆၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့တဲ့တပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

ဓာတ္ပုံ - Senior General Min Aung Hlaing facebook
စစ္တပ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္သယံဇာတမ်ားကို ခိုးထုတ္ေနတဲ့ ခိုးထုတ္တာကို အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေမလ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို တုိက္ခိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေသာရန္သူ၊ တုိင္းျပည္၏ သယံဇာတမ်ားကို ခိုးထုတ္ေနေသာ၊ ခိုးထုတ္မႈကို ကာကြယ္ ေပးေနေသာ ရန္သူႏွင့္ တကမၻာလုံးက လက္မခံသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေနေသာ ရန္သူမ်ားကိုသာ တုိက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။”

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိန္းကေတာ့ လတ္တေလာတိုက္ပြဲေတြကို ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေျဖရွင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမွ ရမယ္လို႔ျမင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႔ဟာ သယံဇာတခိုးထုတ္တဲ့ ကိစၥ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥ၊ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေျပာတာလို႔ ျမင္တယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ လတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္တဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့နည္းလမ္းကို အေလးထားသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။”

သယံဇာတနဲ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းသင့္ၿပီး အျပန္အလွန္စြပ္စြဲေျပာၾကားေနရင္ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတဲ့ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔တုိ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ကတိကဝတ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။

လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္အေရွေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ စစ္တပ္နဲ႔ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔တို႔ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာ ၄ လနီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 By ေရႊေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no

'လႈိင္မွာ၊လွည္းတန္းမွာအရက္သမားေတြကိုစာအုပ္လိုက္ငွားေပးပါတယ္။ သူတို႔စာတအုပ္ငွားဖတ္ၿပီးစာအုပ္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေဇာ္ေဇာ္က ေငြ ၁၀၀၀ ေပးပါတယ္။ အရက္သမားတေယာက္ ေဇာ္ေဇာ္ဆီက စာအုပ္ ၅ အုပ္ဖတ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ေဇာ္ေဇာ္ေပးတဲ့ေငြကို သူတို႔မယူေတာ့ဘူး...'
----- ----- ----- -----

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၊ အာဏာပိုင္ေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာတဲ့အထဲမွာ၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြ တည္ေထာင္ခြင့္လည္းပါဝင္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း တိုင္းျပည္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ သတင္းစာေတြကို ျပည္သူပိုင္လုပ္ၿပီး၊ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြပဲ ထုတ္ေဝခဲ့တာ၊ အမ်ားသိၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ျပည္တြင္းမွာလည္း သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိသလို၊ ျပည္ပခရီးသြားတဲ့ အခါမ်ားမွာလည္း၊ တတ္ႏိုင္သမွ် သတင္းသမားေတြကို ေရွာင္တယ္လို႔ နာမည္ႀကီးခဲ့သူပါ။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြကို ေၾကာက္တာ၊ မႏွစ္သက္တာလူအမ်ားသိၾကေပမယ့္၊သူတို႔ေနာက္ထပ္ ေၾကာက္တဲ့အရာတစ္ခုကိုေတာ့၊ လူအမ်ားသတိမထားမိၾကပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာကို၊ မႀကိဳက္တာပါဘဲ။

ဒီလိုေျပာတာ၊ သူတို႔ကို မလိုမုန္းတီးစိတ္နဲ႔မဟုတ္ပါ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့၊ “ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ ျပပြဲ ‘’ ဥပေဒေၾကာင့္ေျပာတာပါ။ဒီဥပေဒကို ေလ့လာၾကည့္ရင္၊စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ နဲ႔ ျပပြဲေတြ လြယ္လြယ္ကူကူ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္တားဆီးထားတာပါ။

အဲဒီကာလကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္၊ စာအုပ္အငွားဆိုင္ေလးေတြ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ မႈိလိုေပါက္လာေပမယ့္၊ စာၾကည့္တိုက္ေတြ မဖြင့္ရဲၾကပါဘူး။ စာအုပ္အငွားဆိုင္လို႔ပဲ နာမည္တပ္ၿပီး စာအုပ္ေတြငွားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စာအုပ္ေကာင္းေတြငွားလို႔ရၿပီး၊ တစ္ရက္ [ဆယ္ျပား ၁၀ ျပား] ပဲေပးရတာပါ။
တဘက္မွာေတာ့၊ ေက်ာင္းေတြမွာ စာၾကည့္တိုက္အသုံးျပဳခ်ိန္၊ ကာယေလ့က်င့္ခ်ိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအခ်ိန္၊ အိမ္တြင္းမႈ အခ်ိန္၊ ပန္းခ်ီအခ်ိန္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ျပဳတ္ကုန္ၾကတာ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အခုလက္ရွိ ပညာေရးပုံစံ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့မႈေပးရတဲ့စာၾကည့္တိုက္ေတြဘက္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္မားဆုံးေနရာကိုယူထားရမယ့္၊ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ေတာင္ ေနရာေတြ တခုၿပီး၊ တခုေျပာင္းခဲ့ရတာ၊ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာပါ။
ေနာက္ဆုံး တာေမြသခ်ိ ၤဳင္းေျမေနရာေဟာင္းေပၚမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ကို၊ ေနျပည္ေတာ္ေျပာင္းသြားလို႔ က်န္ခဲ့တဲ့၊ လူသူ အလြယ္တကူ မသိႏိုင္၊မလာႏိုင္တဲ့သီရိမဂၤလာလမ္းသြယ္ထဲေရႊ႕ေစခဲ့ပါတယ္။

အရင္ ျမင္သာထင္သာရွိတဲ့ ျမင္းျပိဳင္ကြင္းနဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တို္က္ေနရာကေတာ့၊ ထုံးစံအတိုင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ၊ ေျမအငွားခ်လိုက္သလား။ အၿပီးေရာင္းစားၾကသလား ဥာဏ္မမွီေတာ့ပါ။

ဒါကိုၾကည့္ရင္၊ ဦးေနဝင္းက အစ၊ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြ အဆုံး၊ အမ်ိုဳးသားေရးလကၡဏာေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာေတြ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္ စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုနားလည္းမလည္။ တန္ဖိုးလည္းမထား။ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းလည္းမသိေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေကာလိပ္စာၾကည့္တိုက္ေတြလည္း၊ ၁၉၆၇ ေလာက္ကစၿပီး၊ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြကို ဟိုတုန္းကလို ႏိုင္ငံျခားကို လွမ္းမွာခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရတဲ့၊ ပါလီမန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးလွတဲ့ ဦးသိန္းဟန္ ( ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ) က၊ ၿဗိတိသွ်စာၾကည့္တိုက္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ေရွးျမန္မာ ျပဇာတ္စာအုပ္ေတြ၊ ဝတၳဳစာအုပ္ေတြကို ဓာတ္ပုံေကာ္ပီေတြ အျဖစ္ျပန္အရယူပါတယ္။

အဂၤလန္မွာရွိတဲ့ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ေတြရဲ႕ ကက္တေလာက္ေတြက တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္စုသင့္တဲ့ စာအုပ္ေတြကို ျပန္ဝယ္ပါတယ္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ဒီလိုလုပ္တာေတြအတြက္၊ ပါလီမန္အစိုးရထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ၊ အစိုးရက ပါဝင္စြက္ဖက္တာေတြ၊ ဘာမွ မရွိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခဲ့ႏိုင္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆုံး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္မႈး ဦးခင္ေဇာ္ ( ကေလာင္အမည္ - ေက ) စုေဆာင္းခဲ့တဲ့၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြ၊ ဂ်ပန္အဆုတ္မွာ ဒိုက္နမိုက္နဲ႔ ခြဲခံရလို႔ ျပာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ ဒုတိယစာၾကည့္တိုက္မႈး ဆရာေဇာ္ဂ်ီက က်ားကုတ္က်ားခဲ ျပန္စုခဲ့တာပါ။

အခု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက၊ ပညာေရးပိုင္းက တာဝန္ရွိသူေတြ၊ အာဆီယံစာၾကည့္တိုက္ေတြနဲ႔ မယွဥ္ႏိုင္ရင္ေတာင္၊ မ်က္ႏွာမငယ္ရဘဲ အျပလွတဲ့ စာစုေတြ တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ ( ယခင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္) မွာ ရွိေနတာ၊ စာတန္ဖိုး၊ ပညာတန္ဖိုး၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးေတြကို နားလည္ တန္ဖိုးထားခဲ့တဲ့၊ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ၊ ဆရာဦးေသာ္ေကာင္း တို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပါ။
သူတို႔လိုသာ၊ ေနရာေကာင္းက ေျမမွန္သမွ် လက္သိပ္ထိုးေရာင္းဖို႔၊ ငွားဖို႔ေလာက္သာ နားလည္ခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ ျပစရာကြက္ကြက္ေလးေတာင္၊ စာေပ နဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာမွာ က်န္ေတာ့မယ္ မဟုတ္ပါ။

ဘယ္စာၾကည့္တိုက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြအလြယ္တကူသြားလာလို႔ရတဲ့ေနရာ၊ လူအမ်ားထင္သာ၊ ျမင္သာရွိတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ထားရတာပါ။
တမ်ိဳးသားလုံးဂုဏ္ကို ေဆာင္ရမယ့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ ( ရန္ကုန္) က ၊ စာၾကည့္တိုက္အ၈ၤါရပ္နဲ႔ ဘာတခုမွ မကိုက္ညီတဲ့ အတြင္းက်က် ေနရာမွာရွိေနၿပီး၊ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ ( ေနျပည္ေတာ္) ကလည္း၊ သာမန္ျပည္သူေတြ အလြယ္တကူ မသြားႏိုင္တဲ့ေနရာပါ။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ၊အဲဒီတုန္းက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ယူထားသူတဦးရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္၊ ေက်းလက္စာၾကည့္တိုက္ငါးေသာင္းေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွန္းမွာ ဖြင့္ထားၿပီလို႔ အတိအက် သတင္းေတြေဖာ္ျပလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တဖြဲ႕က ၂၀၁၃ မွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာလိုက္ေတာ့၊တကယ္ရွိေနတာေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္သာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ၊ ၁၉၆၄ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ ႏွင့္ ျပပြဲ ဥပေဒ ကို မဖ်က္သိမ္းေသးေပမယ့္၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာၾကည့္တိုက္ေလးေတြ ဖြင့္လာတာကို ရန္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း၊ အထိမ္းအမွတ္စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြက တည္ေထာင္တဲ့ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ပုဂၢလိကစာၾကည့္တိုက္ေလးေတြ ျမန္မာျပည္မွာ၊ ေနရာအႏွံ႕ ျပန္ေပၚလာၾကပါတယ္။

ေမလ၉ရက္ေန႔က၊သေျပ(ကေလးလူငယ္ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အဖြဲ႔) ၊ ေညာင္ပင္သာစာၾကည့္တိုက္ အဖြဲ႕နဲ႔ ပညာေရးခ်ိတ္ဆက္အသင္း ( Edu Net) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး “ စာၾကည့္တိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ‘’ ကို၊ ကိုေက်ာ္သူတို႔ရဲ႕နာေရးကူညီမႈ အသင္းခန္းမ မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲမွာ ထူးျခားတာက၊ ကို္ယ္ထူကိုယ္ထ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားၿပီး၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဘယ္စာၾကည့္တိုက္ကိုမွ မဖိတ္ၾကားျခင္းပါ။ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ အဖြင့္အမွာစကားကို၊ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒၚျမဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းက၊ “ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ ေရွ႕အနာဂတ္’’ ၊ ဗီယင္နာမွာရွိတဲ့ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔လက္ေအာက္ရွိ စာၾကည့္တိုက္မွာ ၁၈ ႏွစ္ၾကာတာဝန္ထမ္းၿပီး၊ ျပန္လာတဲ့ ေဒၚအဝင္းက “ ကြန္ရက္ဖြဲ႕ျခင္း’’ နဲ႔ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ( ပန္းခ်ီေအာင္စိုး၏ သား)က “ စာၾကည့္တိုက္ရွင္သန္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား’’ အေၾကာင္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ဒီပြဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ႀကဳံရတာေတာ့၊ လွည္းတန္းမွာ ငါးကင္ေရာင္းၿပီး၊ စာၾကည့္တိုက္ ၂ ခုဖြင့္ထားတဲ့ ေဇာ္ေဇာ္ဆိုတဲ့ လူငယ္ေလးပါ။ ေဇာ္ေဇာ္က ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေတာအုပ္စု၊ စီသာရြာသားေလးပါ။ ေလးတန္းထိပဲ ေက်ာင္းေနရၿပီး၊ အိမ္စီးပြားေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရပါတယ္။ အဘိုးျဖစ္သူနဲ႔ သူတပါးပိုင္ ႏွမ္းေထာင္ ( ႏွမ္း၊ ပဲ ႏႈတ္ၿပီးပုံထားသည့္ေနရာ) ေတြကုိ ေစာင့္တဲ့ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ သူတပါးပိုင္ ပဲ၊ ႏွမ္းေတြကို ေစာင့္ရင္း၊ အဘိုးက သူဖတ္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင္၊ ပုံျပင္ နဲ႔ စာေတြ၊ ဝတၳဳေတြကို ေျပာျပပါတယ္။

အဘုိး အႀကိဳက္ဆုံး စာေရးဆရာေတြက၊ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာ
တင္ နဲ႔ လူထုေဒၚအမာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ေျမးအဘိုး ႏွစ္ေယာက္ ႏွမ္းေစာင့္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ ကုန္ေအာင္ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ အညာမွာ စားဝတ္ေနေရး မလြယ္ေတာ့၊ ရြာက ၿမိဳ႕တက္ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္စတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကုိ လာၿပီး ရရာအလုပ္ လုပ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။
ေဇာ္ေဇာ္ရန္ကုန္ကို ေရာက္တဲ့ေန႔က တသက္မေမ့ႏိုင္စရာ၊ ရန္ကုန္ကုိ နာဂစ္ဝင္တဲ့ေန႔ပါ။ လက္ထဲမွာ အဘိုးေပးလိုက္တဲ့ ေငြ ၇၀၀၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါတဲ့ ေငြစကၠဴတခ်ိဳ႕ နဲ႔ စာအုပ္သုံးအုပ္ပါ။ ခင္ခင္ထူးေရးတဲ့ မအိမ္ကံဝတၳဳ၊ ခ်စ္ဦးညိဳရဲ႕ လကၤာဒီပခ်စ္သူ နဲ႔ ဗ်တ္ဝိ ဗ်တၱ စာအုပ္ပါးေလးပါ။

တာေမြက ဘီယာဆိုင္ တဆိုင္မွာ ေဇာ္ေဇာ္ စားပြဲထိုးရပါတယ္။ ေဇာ္ေဇာ္က ဆိုင္မွာ ဖင္ေပါ့တယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆို မခိုမကပ္လုပ္ေပးတယ္။ ဆိုင္က တျခားအလုပ္သမားေတြနဲ႔ တည့္ေအာင္ေနတယ္။ ဒီေန႔ ထမင္းေပါင္းနည္းရေအာင္သင္ၿပီးရင္၊ ေနာက္ေန႔ ေခါက္ဆြဲေႀကာ္ ေႀကာ္နည္းသင္ယူတယ္။

ဘီယာဆိုင္ကပဲ ထမင္းေကၽြးၿပီး၊ ဆိုင္ကေပးတဲ့ ေနရာမွာ ဘဝတူ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အတူေနရတယ္။ လခ ၄၅၀၀ ရတယ္။ ေဇာ္ေဇာ္ပါလာတဲ့ စာအုပ္သုံးအုပ္ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ စာငတ္တဲ့ျပႆနာ၊ စာဖတ္ခ်င္တဲ့ ျပႆနာက ေဇာ္ေဇာ္အတြက္ အေတာ္ႀကီးမားပါတယ္။ တာေမြက စာၾကည့္တိုက္ေတြထဲ ဝင္ခြင့္မရ၊ ငွားခြင့္မရတာကို ဝမ္းနည္းမိတယ္။ စာမဖတ္ရရင္ မေနႏိုင္ေတာ့၊ ေက်ာက္ေျမာင္းမွာ လာဖြင့္ထားတဲ့ စာေပေလာက-၄ မွာ၊ စာအုပ္ဝယ္ဖတ္တယ္။ တႏွစ္သာကုန္သြားေရာ။ ရြာကိုလည္း မယ္မယ္ရရ ေငြမပို႔ႏိုင္။ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို ထားစရာေနရာက မရွိျဖစ္လာပါေရာ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့၊ ဘီယာဆိုင္ကထြက္ၿပီး၊ လက္တြန္းလွည္းေလးနဲ႔ လွည္းတန္းမွာ ငါးကင္စေရာင္းတယ္။ စည္ပင္ေၾကာင့္ ငါးကင္ဆိုင္က ည ၈ နာရီမွ စဖြင့္ရတယ္။ လွည္းတန္းနဲ႔ နီးတဲ့ ဆင္မလိုက္သေဘၤာက်င္းက အိမ္တအိမ္မွာ၊ အခန္းငွားေနရတယ္။ ၆ လ အတြက္ အိမ္လခ မေပးႏိုင္ရင္၊ ရွိသေလာက္ေပးၿပီး အိမ္ရွင္ေက်နပ္ေအာင္ ေရဆြဲေပးရတယ္။ ငါးကင္ေရာင္းရင္း ဆင္မလိုက္ လိုင္းခန္းမွာ စာအုပ္ေတြကို သူမ်ားေတြ ေပးဖတ္တယ္။
ကို္ယ့္တုန္းက စာဖတ္ခ်င္တာ၊ ဖတ္ခြင့္မရခဲ့တာမ်ိဳး ကို တိုက္ဖ်က္ခ်င္စိတ္က ရွိေနတယ္။ လွည္းတန္းကို စက္ဘီးစီးလာရင္၊ စက္ဘီးေပၚမွာ စာအုပ္ေတြတင္လာတယ္။ လွည္းတန္းက စာဖတ္ခ်င္သူေတြက ေဇာ္ေဇာ္အလာေစာင့္ၿပီး။ စာအုပ္လာငွားၾကတယ္။ စာအုပ္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကို မဆို စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ အေထာက္အထားေတာင္းျခင္း စတာေတြ မလုပ္ဘဲ၊ယုံၾကည္မႈနဲ႔ငွားေပးတယ္။
တခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြ ျပန္မရေပမယ့္၊ တခ်ိဳ႕က သူတို႔မွာရွိတဲ့ စာအုပ္ေတြကို လာေပးၾကတယ္။ လွည္းတန္းမွာ ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ မႏၱေလးငါးကင္ဆိုင္ကို လူသိသလို၊ စာအုပ္ငွားတာကိုလည္း သိလာၾကတယ္။ ေငြစုမိလာေတာ့၊ လႈိင္ၿမိဳ႔နယ္မွာ အခန္းငွားေနတယ္။

ည၈နာရီငါးကင္ဆိုင္ဖြင့္ဖို႔၊ ေန႔လယ္ကတည္းက အလုပ္စလုပ္ရတယ္။ ငွားေနတဲ့ တိုက္ခန္းက ေျမညီထပ္ဆိုေတာ့၊ စာအုပ္ေတြကို အခန္းေရွ႕မွာ ခင္းက်င္းၿပီး၊ ဗလာစာအုပ္တအုပ္နဲ႔ ေဘာပင္တေခ်ာင္းခ်ထားေပးတယ္။
စာအုပ္ငွားခ်င္သူက သူငွားခ်င္တဲ့ စာအုပ္ကို ဗလာစာအုပ္ထဲမွတ္ၿပီး ယူခြင့္ျပဳထားတယ္။ ျပန္အပ္ရမယ့္ေန႕ မသတ္မွတ္ထားဘူး။ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲေနသူေတြကို တခါငွား ၃ အုပ္ေပးေပမယ့္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ပဲခူး စတဲ့ေနရာမ်ိဳးက လာသူေတြကိုေတာ့ တခါငွား ၁၀ အုပ္ခြင့္ျပဳတယ္။ ညဘက္ ငါးကင္ထြက္ေရာင္းရင္လည္း၊ ေျမညီထပ္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့စာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လ်က္ထားခဲ့တယ္။

ငါးကင္ေရာင္းတာ သိမ္းၿပီး၊ အခန္းျပန္ေရာက္ခ်ိန္က ည ၁၂ နာရီပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ကို မနက္ ၉ နာရီက ည ၁၂ နာရီထိဖြင့္ ေပးထားတယ္။ စာၾကည့္တိုက္ကို မႏၱေလးစာၾကည့္တို္က္လို႔ နာမည္ေပးထားတယ္။

ဇာတိရြာကိုလည္း ေက်းဇူးျပဳခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၈.၅. ၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွာ၊ ရြာမွာ မႏၱေလးစာၾကည့္တိုက္-၂ ကိုဖြင့္ေပးပါတယ္။ “ စာအုပ္စာေပ အခမဲ့ငွားပါသည္ ခင္ဗ်ား ‘’ ဆိုတဲ့ စာတန္းကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲေပးထားပါတယ္။

လႈိင္မွာ၊လွည္းတန္းမွာအရက္သမားေတြကိုစာအုပ္လိုက္ငွားေပးပါတယ္။ သူတို႔စာတအုပ္ငွားဖတ္ၿပီးစာအုပ္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေဇာ္ေဇာ္က ေငြ ၁၀၀၀ ေပးပါတယ္။ အရက္သမားတေယာက္ ေဇာ္ေဇာ္ဆီက စာအုပ္ ၅ အုပ္ဖတ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ေဇာ္ေဇာ္ေပးတဲ့ေငြကို သူတို႔မယူေတာ့ဘူး။ ဒါ ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ေစတနာကို အေကာင္းဆုံး တုန္႔ျပန္တာလို႔ ခံစားရတာ၊ ဘာနဲ႔မွ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ မရပါဘူး။

ကေလးေတြကို ေတာ့၊ ေဇာ္ေဇာ္က နည္းတမ်ိဳးသုံးပါတယ္။ ဇယ္ေတာက္ခုံ ေဆာင္ထားၿပီး၊ စာအုပ္တအုပ္ဖတ္ၿပီး၊ ျပန္ေျပာႏိုင္တဲ့ ကေလးကို ဇယ္ေတာက္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ လူငယ္ေတြကိုေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့။ စာအုပ္ ၂ အုပ္ငွားၿပီးတိုင္း၊ တကယ္ဖတ္တာဆိုရင္ ဂီတာ တလက္ကို ၂ ရက္ေပးငွားပါတယ္။

ေဇာ္ေဇာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက၊ အေကာင္အထည္ေပၚလာပါတယ္။ မႏၱေလးကသူေဌးတဦးက၊မႏၱေလး၃ဆိုၿပီးစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်င္ရင္၊ ေဇာ္ေဇာ္က နာမည္ခံရုံခံပါ။ သူကုန္က်စရိတ္အားလုံးတာဝန္ယူမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းလာပါတယ္။

သေျပအဖြဲ႕က လုပ္တဲ့ ဒီစာၾကည့္တိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း၊ ေဇာ္ေဇာ္ကို ဖိတ္စာနဲ႔တကြလာဖိတ္တာပါ။ ဒီပြဲမွာေတြ႕ရတဲ့ ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းလို လူမ်ိဳးက “ ကိုေဇာ္ေဇာ္ ဘာစာအုပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲ ‘’ ေမးတာခံရေတာ့ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေန႔စဥ္ရွာေဖြၿပီး ဖြင့္ခဲ့ရတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ေတြက ျပန္ေပးတဲ့ ရလဒ္ေတြပါလို႔ ခံစားရၿပီး၊ ေက်နပ္မိပါတယ္။

စာငတ္ခဲ့တဲ့ ေတာသားေလးတေယာက္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ လူေတြကို စာမငတ္ေစခ်င္တာ၊ စာအုပ္စာေပက ေပးတဲ့အသိေတြ၊ ဗဟုသုတေတြကို ကိုယ္ရသလို ရေစခ်င္တာ၊ ကေလးေတြစာဖတ္တဲ့ အက်င့္ရေစခ်င္တာ၊ လူငယ္ေတြ စာဖတ္ေစခ်င္တာ၊ အရက္သမားေတြ အရက္ပုလင္းကိုင္မယ့္အစား၊ စာအုပ္ကို လက္ကကိုင္ေစခ်င္တာ၊ ေဇာ္ေဇာ့္ စိတ္ရင္းေစတနာပါ။

ေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕စာငွားစနစ္ကို သေဘာက်မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ စာအုပ္ဘယ္ေလာက္ေပ်ာက္သလဲ’’ ေမးေတာ့၊ ေဇာ္ေဇာ္က ၂၀ ရာႏႈန္းလို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။

ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ေတာ့ ဒီပြဲမွာေတြ႕ရတဲ့၊ တႏိုင္တပိုင္ ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားေတြ စာဖတ္ရဖို႕အတြက္၊ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြအတြက္၊ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ လယ္စိုက္ယာစိုက္ၿပီး၊ ရြာမွာ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ေနသူေတြလည္း ပါၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အဆင္းေတြ ေျပာင္ေရာင္မေနပါဘူး။ ေရႊ ေတြ စိန္ေတြနဲ႔ တလက္လက္ မေတာက္ပေနၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မေတာ္ေလာဘနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ ကို မေရာင္းစားသူေတြ၊ မပြင့္မလင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအုံေတြကို ေရာင္းသူ၊ ငွားသူေတြ မဟုတ္ဘဲ၊ လူပီသတဲ့ ဘဝကို ဂုဏ္ယူဖြယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြပါလားဆိုတဲ့၊ အသိေၾကာင့္ ပီတိျဖာမိပါတယ္။

ခင္ႏွင္းဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


ယခု က်ြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေအာင္ ႀကိဳးစားေနရတဲ့အခ်ိန္ပါ။
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ စတားျဖစ္ေရးထက္ အေရးႀကီးတာက
လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို လူမုန္းခံၿပီး လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။
ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတဲ့လူငယ္ေတြကို ေဖေဖ့ရဲ႕ လက္သံုးစကားအဆိုေလးကို
ျပန္သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

လုပ္ရဲတာက သတၱိမဟုတ္ဘူး။ ခံရဲတာက သတၱိတဲ့။ ဒါကို တလြဲအဓိပၸာယ္မေကာက္ပါနဲ႔။ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ျဖစ္သမ်ွသာခံဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္ဖို႔ရာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္ရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြကို ခံရဲရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ကႏၱာရခရီးလမ္းကို ပန္းခင္းထားတဲ့
စတားလမ္းလို႔ မထင္မိၾကပါေစနဲ႔။သိသိႀကီးနဲ႔ ေရြးၿပီးေလ်ွာက္ခဲ့တဲ့လမ္းမို႔ မသည္းမညဴ
ဆက္ၾကရမွာပါ။ လမ္းခုလတ္ကဝင္ၿပီး အေၾကာ့သားေလး စတားလုပ္ခ်င္တဲ့
စိတ္ေတြေမြးရင္ေတာ့ က်ြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုလူေတြကို
အားမက် ၾကပါနဲ႔။

ၾကယ္ေတြဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ၿဂိဳဟ္ကမၻာႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။
မီးလ်ွံေတြဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနလို႔ က်ြန္မတို႔ ကမၻာကၾကည့္လိုက္ေတာ့လင္းလက္ေနတာပါ။
စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕ ေဝးလံလွေသာ တစ္ေနရာမွာရွိေနတဲ့ ၾကယ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ မီးလ်ွံေတြဟာ
ၿငိမ္းသြားတာၾကာလွပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အလင္းေရာင္ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ေတာင္
အင္မတန္ၾကာတဲ့ခရီးကိုျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ဇစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ၾကယ္ႀကီးေတြ
ေလာင္ကၽြမ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္တိုင္ က်ြန္မတို႔အျမင္မွာေတာ့ ေတာက္ပဆဲအလင္းပြင့္
ေလးမ်ားလို ျမင္ေနရပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ " စတား " ဆိုတဲ့ " ၾကယ္ " လို႔အဓိပၸာယ္ေပါက္တဲ့ စကားလံုးကိုတြင္တြင္သံုးၾက
ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ပက္သက္လို႔ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ
စတင္သံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ စတားေတြဟာ အမ်ားအလယ္မွာေရပန္းစားၿပီး အားက်စရာေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ဒီစကားလံုးကို ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္မ်ားအျပင္ ၊
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လူအႀကိဳက္မ်ား ဝိုင္းၿပီး အားက် ၾသဘာေပးခံရသူေတြကိုလည္း " စတား " ေတြလို႔ ေခၚတြင္လာတာပါပဲ။

ယခု ဆက္သြယ္ေရးေတာ္လွန္ေရးေခတ္ႀကီးထဲမွာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းျဖစ္ပ်က္ေနသမ်ွကို
လ်င္ျမန္စြာ သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ဆိုေတာ့ " စတား " ေတြကို လူအမ်ားက သိၾက၊ ျမင္ၾကရတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ စတားေရာဂါေတြ ထလာၾကပါတယ္။ စတားေရာဂါလို႔ က်ြန္မေျပာတာ
အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိးနဲ႔ပါ။ တစ္မ်ိးကေတာ့ စတားေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားအာ႐ံုစိုက္တာ။
စတားေတြအေၾကာင္းေလ့လာ။ စတားေတြကို အတုခိုးတာကိုဆိုလိုတာပါ။

ကိုယ္သေဘာက် အားက်တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ ပက္သက္လို႔ စိတ္အားထက္သန္တာကေတာ့
အျပစ္ႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေလာက္ေအာင္အလြန္အၾကဴးျဖစ္ခဲပါတယ္။
ေရာဂါဆိုေပမယ့္ ေရာဂါႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ စတားျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေရာဂါကေတာ့ဆိုးႏိုင္ပါတယ္။

အႏုပညာေလာကမွာ ျဖစ္ခ်င္တာကေတာ့ သဘာဝက်ပါတယ္။ ေရာဂါမလြန္က်ြံဖို႔ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ စတားျဖစ္ခ်င္လို႔ကေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။
ဒီမီဒီယာေခတ္ႀကီးထဲမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား ပိုမို
အေလးထားလာၾကသလို ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားရဲ႕
ေထာက္ခံမႈဆိုတာ မိမိအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
အတြက္ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာကို အၿမဲတေစမွတ္သားထားဖို႔လိုပါတယ္။

ယခု က်ြန္မတို႔ေတြ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈထဲမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကလို႔
ျပည္တြင္းျပည္ပေထာက္ခံအားေပးမႈေတြကို ရရွိေနၾကတာပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
မူေပၚမွာရပ္တည္ၿပီး ဖိႏွိမ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္တာကို
ေလးစားဂ႐ုဏာထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို အေပၚယံ
ေၾကာသာျမင္၊ အားက်ၿပီး စတားလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

* တကယ့္ၾကယ္ဆိုတာ မီးလ်ွံေတြအားလံုးေသသြားၿပီး ကာလရွည္ၾကာစြာ အလင္းေရာင္ကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လ်ွပ္တစ္ျပက္ ဝင္းလက္သြားတာဟာ
ၾကယ္စင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အတုအပ စတားသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ *
.
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
.
၂၉ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ ထုတ္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္မွ
* ဒီစကား * ကို ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပါသည္။
… … … … … … … … … … … … … …

* အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပါယ္တြင္သာ
မဟုတ္ပါဘူး။ နယ္ပါယ္ရပ္ေတြအားလံုးမွာပါ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့
စကားရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ စကားဆိုတာ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပါယ္ေတြမွာ
တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ အႀကံျပဳမိပါတယ္။ *

လင္းသစ္ Linn Thit ( Youth & Lost )
၃၁ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၅
.
ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္

ဂမ္မီအုိလဖ္ဆြန္အဖုိ႔ သူ႔ေျခေထာက္ ဘယ္လုိေရြ႕လ်ားမလဲဆုိတာ ေတြးေနစရာမလုိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႔ေျခေထာက္က စက္ရုပ္ေျခတုျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ သူ႔အေနနဲ႔ ေျခတုေပၚမွာ ရုတ္ျခည္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ အာရုံသစ္ကုိ ခံစားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

“ေျခတုတပ္ၿပီးတာနဲ႔ ၁၀ မိနစ္ေလာက္အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိလာတယ္။ ေငါက္ခနဲ ထရပ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သြားလုိ႔ ရလာတယ္” လုိ႔ ဂမ္မီအုိလဖ္ဖြန္က ေျပာပါတယ္။

ဒီလုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတာဟာ က်န္ေနေသးတဲ့သူ႔ေျခေထာက္ႂကြက္သားထဲက ဆင္ဆာေလးေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒီဆင္ဆာေတြက နာဗ္ေၾကာအစြန္းက ဦးေႏွာက္အခ်က္ျပေတြကုိ ဖမ္းယူၿပီး ေျခတုရဲ႕ လႈိင္းဖမ္းစက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

လူနာေတြကုိခြဲစိတ္ၿပီး ဒီဆင္ဆာေတြထည့္ေပးခဲ့သူ အရုိးအေၾကာေဆးရုံေအာ္ဆာမွ ေထာ္ေဘာ္ဒါ အင္ဂ္ဗာဆန္က “က်ေနာ္တုိ႔က ဆင္ဆာေတြကုိ ႂကြက္သားေတြထဲကုိ ထည့္ေပးတယ္။ ဒီႂကြက္သားေတြက ဦးေႏွာက္အခ်က္ျပေတြဖမ္းယူၿပီး ေျခတုေတြဆီကုိ ပုိ႔ေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေျခတုေတြက ဦးေႏွာက္အမိန္႔အတုိင္း လုိက္ၿပီးတုံ႔ျပန္တယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အရုိးအေၾကာအထူးကုေဆးရုံျဖစ္တဲ့ ေအာ္ဆာမွာ ႂကြက္သားတြင္းလွ်ပ္စစ္ကုိ အာရုံခံတဲ့ အေမရိကန္လုပ္ ဆင္ဆာေတြကုိ ခြဲစိတ္ထည့္သြင္းၿပီး ကုိယ္တုိင္လုပ္စက္ရုပ္ေျခလက္ေတြကုိ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳပါတယ္။

အုိက္စ္လန္းဒစ္ကုမၸဏီကေတာ့ ေျခေထာက္ျဖတ္ထားရသူေတြအဖုိ႔ ေျခတုကုိ အလုိအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိလာတာဟာ ဒါပထမဆုံးပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

မ်ားမၾကမီ လူနာေတြဟာ လက္ရွိေျခတုေတြကုိ အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး စိတ္နဲ႔ေတာင္ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ အနာဂတ္မွာ ဒီဆင္ဆာေတြကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔အလုိက္သင့္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေအာင္ တုိးတက္တီထြင္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အႏၱိမရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ေျခေထာက္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကုိ အစားထုိး ေပးဖုိ႔ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိအာရုံခံျပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ” လုိ႔ ေထာ္ေဘာ္ဒါ အင္ဂ္ဗာဆန္က ေျပာပါတယ္။

ဂမ္မီအုိလဖ္ဆြန္က “ဒီေျခတုကုိ ေန႔တုိင္းသုံးေနရေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းပုိၿပီး ရရလာတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ဒီေျခေထာက္နဲ႔ ဘယ္လုိလမ္းေလွ်ာက္ရမယ္၊ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းဆုိရင္ ေလွကားအဆင္းဆုိရင္ ဘယ္လုိ သုံးရမယ္၊ ထုိင္ခုံေပၚကုိ ဘယ္လုိထုိင္ရမယ္ ထရမယ္ စသျဖင့္ ပုိပုိၿပီး သိလာတာေပါ့ေနာ္။”

ေအာ္ဆာေဆးရုံကေတာ့ ဂမ္မီအုိလဖ္ဆြန္နဲ႔ ဒုတိယလူနာရဲ႕လက္ရွိေျခတုအျပင္ စိတ္ထိန္းေျခတုေတြကုိလည္း တုိးခ်ဲ႔စမ္းသပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ဒီနည္းပညာက ေျခေထာက္ျဖတ္ထားရသူေတြအတြက္ ေျခတုနဲ႔ သူတုိ႔ခႏၶာကုိယ္ကုိ တသားတည္းေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/95353

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ကမာၻေက်ာ္ နည္းပညာကုမၸဏီ ဂူးဂဲလ္က အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား အခမဲ့ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္ဟု CNET သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။
Google
ယင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း CNET က ဆိုသည္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ အခမဲ့ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Android သံုး စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားမွ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဂူးဂဲလ္ထံ အလိုအေလွ်ာက္ တိုက္႐ိုက္သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဂူးဂဲလ္က ေျပာဆိုထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းထား သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ ႐ိုက္ကူးခ်ိန္၊ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အလိုအေလွ်ာက္ မွတ္သားေပးထားမည္ျဖစ္သည္ဟု CNET က ဆိုသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တည္းျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ဓာတ္ပံုမ်ားကို သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုအသြင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို Google Photo မိုဘုိင္း App တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း CNET က ဆိုသည္။

ဂူးဂဲလ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ 16 MP အထက္ အရည္အေသြးရွိ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ HD အရည္အေသြးရွိ ဗီဒီယိုမ်ားကို အေရအတြက္၊ ပမာဏ အကန္႔အသတ္မရွိ သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2014-09-12-10-43-43/item/45350-2015-05-31-09-26-57

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးသပိတ္စစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ စတင္ခ်ီတက္စဥ္မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရတဲ့အထိ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံု၊ပန္းခ်ီျပပြဲကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ Community Center ၃၂x၃၃လမ္းၾကား ၊၆၈x၆၉လမ္းၾကားမွာ ၃၀ နဲ႔ ၃၁ ရက္ေန႔ေတြမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – အိမ္ခုိင္ၿမဲ
By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/95303

တရားရုံးမွာ အမႈမစစ္ေဆးမီ မႈခင္းေဆးပညာအရ သက္ေသေတြ ျပန္မစစ္ေဆးမွာကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း လိပ္ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိန္ ၂ ဦး သတ္မႈနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက ေျပာပါတယ္။

စြပ္စြဲခံ ေမာင္ေဇာ္လင္းနဲ႔ ေမာင္၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က စုေဆာင္းထားတဲ့ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ သက္ေသေတြကို လြတ္လပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဆီ ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြက တရားရုံးမွာ အမႈ စစ္ေဆးတဲ့ ေန႔ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ ေရာက္မွာသာ မႈခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ျပန္စစ္ဖို႔ အမိန္႔ ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေရွ႕ေနေတြကို ေျပာပါတယ္။

“ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ အေျခအေနကို က်ေနာ္ အလြန္အမင္းကို စိုးရိမ္ေနပါတယ္၊ မႈခင္း ေဆးပညာဆုိင္ရာ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြက အမႈအတြက္ အဓိက က်ပါတယ္။ ဒီသက္ေသေတြကို တရားမွ်တေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဗဟို မႈခင္းေဆးပညာ သိပၸံ အင္စတီက်ဴက ျပန္မစစ္ရင္ ႀကီးမားတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ အမႈကို ခုခံေခ်ပမယ့္ သူ ၂ ဦးရဲ႕ ခုခံႏုိင္မယ့္ အေျခအေနကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမွာပါ” လို႔ အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွ႕ေနအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ နခြန္ေခ်ာင္ဖူခ်တ္က အမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့တဲ့ အမႈမွာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ ဦးကို လူသတ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲ ဖမ္း ဆီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသဆုံးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြဟာ ရႈပ္ေထြးေနသလို ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ညံ့ဖ်င္းတယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။

ဒီလူငယ္ ၂ ဦးကို လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ျပစ္မႈႀကီးက်ဴးလြန္ၿပီး လိမ္လည္မႈ၊ ခိုးမႈနဲ႔ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္မႈ စတဲ့ပုဒ္မ ၅ ခုနဲ႔ စဲြဆိုထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/95285


စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး တည္းခုိတဲ့ ဟုိတယ္၀င္းထဲ အတင္း၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတဲ့ ကားတစီးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္ရာမွာ ၁ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၂ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမိပါတယ္။

ဒီေန႔မနက္ပုိင္းမွာ ကားတစီးက အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Ash Carter  တည္းခိုတဲ့ Shangri-La  ဟိုတယ္၀င္းထဲကို  ရဲအတားအဆီးကို အတင္းျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို ရဲက ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။

Shangri-La  ဟုိတယ္ထဲမွာ ထိပ္တန္း လံုျခံဳေရး အရာရွိေတြ သံုးရက္ၾကာ အစညး္အေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေရာ၊ တျခား အရာရိွိိေတြေရာ တစံုတရာ ထိခိုက္မႈ မရွိဘူးလို႔ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ အရာရွိေတြ ကိုယ္တုိင္က အျဖစ္အပ်က္ကို မသိခဲ့ဘဲ သတင္းေတြ ဖတ္ရေတာ့မွပဲ သိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာပဲ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ ဗီယက္နမ္ကို ဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားပါတယ္။

ကားကို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ရဲက တားခဲ့ေပမယ့္ ကားဒရိုင္ဘာက ေနာက္တံခါးကို မဖြင့္ဘဲ အရွိန္ျမႇင့္ေမာင္းထြက္သြားလို႔ ရဲက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ၿပီး ဟိုတယ္လမ္းေဘး တေနရာမွာ ရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတဲ့ ၂ ဦးထဲက တဦးမွာ  မူးယစ္ေဆးလုိ႔ ယူဆရတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ ရဲ႕အဖြဲ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အစိုးရက မ်က္ကြယ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔၏ ေမလ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပူးတဲြေၾကညာစာတမ္း၌ ေ၀ဖန္ထားသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္၌ ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အဆုိပါ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ တိတိက်က် ႐ုပ္လံုး ေပၚလာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလလယ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္းမရွိဘဲ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မျမင္ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

““လႊတ္ေတာ္ျပင္ပဆုိတာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရတဲ့ အင္အားစုပါ။ လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ ကေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျပာင္းေစခ်င္ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ ေျပာင္း ရမယ္။ ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ မလုံေလာက္လုိ႔ အျပင္ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ လူထုကို လက္မွတ္ ေကာက္တယ္လို႔ ကမ္ပိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ျပည္သူရဲ႕ သေဘာထား ဆႏၵအမွန္ဘာရွိသလဲဆုိတာ သိေအာင္လုပ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပါလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပရတယ္။ အဲဒီ ၂ ခ်က္အျပင္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲကို တြန္းအားေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတယ္။ ဒီေန႔အထိ ျပင္ဆင္မႈ ဆိုတာက ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ မေရာက္ ေသးဘူး။ တစ္ဖက္က ကတိစကားေတြရလိုက္၊ လက္ေတြ႕က်ရင္ ၾကန္႔ၾကာလိုက္ ျဖစ္ေန တယ္””ဟု ေမလ ၂၇ ရက္က ယင္းပူးတြဲ ႏိုင္ငံေရး ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကပုဒ္မ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုိး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလမွ ဇူလိုင္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရရွိခဲ့ေသာ လက္မွတ္ ၅ သန္း နီးပါးအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မထူးျခားခဲ့ေပ။

““ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္မယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ သေဘာတူၿပီးသားေပါ့။ ဒါေပမဲ့ျပင္မယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္တဲ့ အလုပ္က်ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အားပါးတရ မရွိလွဘူးေလ။ အခုလည္း ၆ ပြင့္ဆုိင္ လုပ္တာလည္းပဲ ထိုင္တာျပဳတဲ့ ခုံေတြက အေ၀းႀကီးမွာ ထိုင္ေနတာပဲ။ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေအးေအး ေဆးေဆး ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဆုိတဲ့ ပံုလည္း မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီတစ္ခါ ေတြ႕ၿပီး တဲ့ေနာက္ အခု ထပ္ထိလည္း တစ္ခါမွ မေတြ႕ဘူးေလ””ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) နာယကသူရဦးတင္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေပၚ လာေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ေရြး ေကာက္ပဲြ နည္းလမ္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားရန္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵ၊ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ တက္ႂကြစြာ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(NLD) ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔၏ ပူးတဲြထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ စာတမ္းပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုးႏွင့္ အတူလက္တဲြ၍ မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အဖဲြ႕ကလည္း ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၀ိုင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု သတင္း ထြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ (နာယက)အျဖစ္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေနဆဲ ကာလမွာပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ အႀကံေပးအဖဲြ႕၀င္ အျဖစ္မွ ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္ကို တာ၀န္မွ အနားယူခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕က ဧၿပီ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကိုယ္တုိင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ၎ထက္စီနီယာ သမၼတ႐ံုးအႀကံေပး တစ္ဦးထံသို႔ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ က သြားေရာက္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုေသာ သမၼတ႐ံုးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္က ““ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ လာသြားတယ္၊ သူ႔ကို အႀကံေပး အဖဲြ႕က ထုတ္လိုက္မယ္မထင္ဘူး။ သူလည္း စိတ္ထဲခံစားရတယ္ ေျပာတယ္။ ပါတီေထာင္ဖုိ႔ ေျမႇာက္ေပးတာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ သူကိုယ္တုိင္ ပိုက္ဆံရွိတာပဲ။ ေနဇင္လတ္က အဲဒီေန႔က လာေတာ့ေျပာတယ္။ သူက ကိုယ့္ထက္ ၅ ႏွစ္ေလာက္ ငယ္တယ္။ အခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ တစ္ရြယ္တည္း။ ပါတီေထာင္မယ္ဆုိရင္ သူ႕စာသင္ေက်ာင္းက ကေလးေတြ ရွိတယ္ေလ။ သူက ပါေမာကၡ လုပ္ေနတယ္မလား””ဟု ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေနဇင္လတ္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအႀကံေပးအျဖစ္မွ အနားယူခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားပါတီ၏ နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းမႈ ရွိမရွိကို ““အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္တာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ စိတ္၀င္ စားတယ္။ စိတ္အား ထက္သန္ရင္ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ေထာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဘက္က သမၼတရဲ႕ အႀကံေပး ရာထူးကို ယူထားတယ္။ ဒီဘက္က ႏုိင္ငံေရးပါတီရဲ႕ နာယကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒ ေသာ္လည္းေကာင္း ယူထားတယ္လုိ႔ သိရေတာ့ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ အျမင္မွာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါ လည္း ပါတယ္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ””ဟု သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး(မွဴးေဇာ္)က ေမ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသားပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ သမၼတ႐ံုးမွ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနျခင္းႏွင့္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ပိုင္ ဟိုတယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အနားယူခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္)က မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် မေပးခဲ့ေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပးရာထူးမွ အနားယူခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ အား ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ေမ ၂၆ ရက္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ မအားလပ္၍ ေျဖၾကားမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား Blacklist လုပ္ေဆာင္ လုပ္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ပြဲေစ်းတြင္ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သကဲ့သို႔ လုယူ သံုး ျဖဳန္းပစ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း က်င္းပစဥ္အတြင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သကဲ့ သို႔ လုယူသံုးျဖဳန္းပစ္ၾကသူမ်ားမွာ အစိုးရကို ရည္ၫႊန္းေျပာၾကားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္မ်ားလုပ္၍ သံုးျဖဳန္းပစ္ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ““အဘေျပာတဲ့ အထဲမွာ အစိုးရအဖဲြ႕လံုး၀မပါဘူး။ ကန္ထ ႐ိုက္ေတြကိုေျပာတာ။ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ။ အစိုးရကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး အစိုးရက အင္တုိက္အားတိုက္လုပ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါကို စနစ္တစ္ခုနဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုၿပီ။ ကန္ထ႐ိုက္ကေန ဆပ္ ကန္ထ႐ိုက္ ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပြဲေစ်းတန္းမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္က်သလို တစ္ေယာက္တစ္ဆုပ္ ႏိႈက္စားသလိုပဲဆိုၿပီး အဘ က ထြက္သြားတာ။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေတြ႕ခဲ့ဖူးလုိ႔။ ဒါကစာထဲမွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ္ဘူး၊ ပြဲေစ်းထဲမွာ ဆီးသီး သည္ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ က်ေတာ့ ႏိႈက္စားတာေပ်ာ္ေပါ႔။ ဟိုကေတာ့ စိတ္ေတြညစ္လို႔။ ပြဲေစ်းတန္းဆိုတာ လူတကာ စံုတယ္မဟုတ္လား၊ တစ္ေယာက္တစ္ဆုပ္နဲ႔ မ်ားလာေတာ့ ဟိုေကာင့္မွာ တစ္၀က္ေလာက္ ပဲက်န္ ေတာ့တယ္။ ဒါျမင္ခဲ့ဖူးလို႔ ေပါ့၊ ဇာတ္ပြဲေတြမွာ၊ ဘုရားပြဲမွာ။ အဲဒါလႊတ္ကနဲ ထြက္သြားတာ””ဟု ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္ သို႔ေျပာ သည္။…

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ခ်င္း ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) မွ ဦးဆလိုင္းခဲြယန္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ နယ္၊ တုိင္၀ေက်းရြာႏွင့္ ၾကက္မ အုိင္ေက်းရြာရွိ ေက်း လက္က်န္း မာေရးဌာန(ခဲြ) အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံၫႊန္း ကိုက္ညီမႈ မရွိ သျဖင့္ မည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ““၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိုင္၀ေက်းရြာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန(ခဲြ) ႏွင့္ ၾကက္မအိုင္ေက်း ရြာ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန(ခဲြ)မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ (၂၅ ဒသမ ၀၀)သန္းစီ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေက်းရြာမွာ ေက်းလက္က်န္းမာ ေရးဌာနႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ သံကူကြန္ကရစ္(၂၁၈၀ စ/ေပ)၊ ၿခံစည္း႐ိုး (အုတ္ ၁၅၀ ေပ ထ ၆ ေပ)၊ အုတ္ခုံတုံး+ ဒုပိတ္ ၄၅၀ ေပ ထ ၆ ေပ၊(၂)လက္မအက်ယ္ အ၀ီစိတြင္း ခန္႔ မွန္းအနက္ ၂၀၀ ေပ၊ ဂါလန္ ၄၀၀ဆံ့ဖိုက္ဘာ ေရတိုင္ ကီႏွင့္ ၁၆ ေပအျမင့္ သံေရစင္၊ ဂါလန္ ၈၀၀ ဆံ့အုတ္ေရကန္၊ ၃လက္မ ႏွစ္လံုး ထိုးေလမႈတ္စက္ႏွင့္ ၂ေကာင္ အား ေမာ္တာ၊ ၂ ေကာင္အား ေရတင္စက္စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ၾကက္မ အိုင္ေက်းရြာကို ေရာက္ရွိတဲ့အခါ မွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး တင္ျပခ်က္အရ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါက်ေတာ့ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ မကိုက္ညီ တာ… ၿခံစည္း႐ိုးေတြလည္း မပါရွိပါဘူး။ အ၀ီစိတြင္းတူးထားျခင္းလည္း မေတြ႕ရပါဘူး။ သံေရစင္လည္း မေတြ႕ရပါဘူး။ သစ္နဲ႔ပဲ ေဆာက္ လုပ္ထားတာကို ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ ေရတုိင္ကီလည္း မပါရွိပါဘူး။ အုတ္ေရကန္ကလည္း ဂါလန္ ၈၀၀မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ … အေဆာက္အအံုရဲ႕အခန္းအတြင္းပိုင္းမွာလည္းပဲ မုိးယိုၿပီးမွေရ၀ပ္ေနတာ ကို ကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဆင္၀င္ကလည္း ၿပိဳက်လုမတတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (ခဲြ) အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိ တဲ့ကုမၸဏီ က ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

အေဆာက္အအံု အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္သူလက္ထဲကို သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳတဲ့ ေငြဟာလည္းပဲ မေရာက္ ရွိဘဲ နဲ႔ (၂၄ဒသမ၀၀) သန္းသာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္””ဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ပ္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ကြာဟလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ယင္းျဖစ္ရပ္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ““ဘာနဲ႔တူလဲဆုိေတာ့ ပဲြေစ်းတန္းထဲမွာ ေစ်းေရာင္းတာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ က်သလုိပဲ။ သူက ဆီးသီးေရာင္းဖုိ႔ ဆီးသီးဗန္းနဲ႔ ေမွာက္က်သလိုပဲ။ သူက ဆီးသီးေရာင္းဖုိ႔ ဆီးသီးဗန္းနဲ႔သြားတာ ေမွာက္လဲက်ေရာ ဟိုလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား၊ ဒီလူက တစ္ဆုပ္ႏိႈက္စား နဲ႔ တစ္၀က္ေလာက္ပဲ က်န္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္က အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒီကိစၥက ဟိုတစ္ေန႔ကလည္း ေျပာ ၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ခြင့္ျပဳ၊ ခြင့္ျပဳတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြက ၾကားထဲက ဟိုလူႏိႈက္စား၊ ဒီလူႏိႈက္စား အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ ဒါက တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြကပဲ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္တာေပါ့။ ဒီက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ မႀကီးၾကပ္ႏိုင္ဘူး။ သို႔ေသာ္ စနစ္တစ္ခုတီထြင္ဖုိ႔ေတာ့ လုိၿပီထင္တယ္။ ဒီကာလမွာေပါ့။ ဒီတည္ေဆာက္ေရးကိစၥေတြ၊ အရင္တုန္းက လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အင္နဲ႔ အားနဲ႔ ျဖည့္ေပးေနတဲ့ ကာလအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ စစ္ေဆးဖုိ႔ စနစ္တစ္ခုေတာ့၊ အဖဲြ႕တစ္ခုေတာ့ ရွိဖုိ႔လုိၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္””ဟု အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အျခား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း မိတ္ဖက္ပါတီမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွသာ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေနရာလပ္ယွဥ္ ၿပိဳင္၍ အႏိုင္ရပါ၀င္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသစ္တုိင္ေအာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၌ပါ၀င္ၿပီး လူသိမ်ားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ NLD မပါေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ပါ၀င္အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ားသိၾကသည့္ ကန္ထ႐ိုက္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္သူေဌးႀကီးမ်ားမွာ ေဇကမၻာကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးခင္ေရႊ၊ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေန၀င္းထြန္း၊ ယုဇန ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားကာ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း (ယခင္ ACE ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္)တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ ရွိစဥ္ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာ၀န္ခံျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရရရွိေရး၊ လမ္းခင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ ေဒသခံမ်ားက က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ၍ထည့္ ၀င္ခဲ့ၾကရေသာ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေအာက္ေျခၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတာ၀န္ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္၊ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္မ်ား အဆင့္ဆင့္ေပးခဲ့ၾကရာမွ လုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ေငြေၾကး ထည့္၀င္ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားကပင္ ယေန႔တိုင္ ေငြလည္းဆံုး ေရလည္းမရ နစ္နာ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀စီ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ဦးေဆာင္အသံုးျပဳခြင့္ရခဲ့ရာ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ပါတီနာမည္ေကာင္းရရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား မွ ေနရာအႏွံ႔ႀကဲျဖန္႔သလို သံုးစြဲျခင္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ခ်ေပးေသာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀စီ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္သံုးစြဲခြင့္မရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္ ေသာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕၍ ေဒသအလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထည့္၀င္သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ““အဘက တစ္ခါ ပညာ ေရးဒု၀န္ႀကီးကို ခင္ဗ်ားက အလြတ္က်က္ၿပီး လာေျဖေနတယ္လို႔။ စိတ္ကကုန္သြားၿပီ။ ဒီေက်ာင္းေတြ ဒီေက်ာင္း ေတြ အဆင့္ျမင့္ဖုိ႔ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွ လုပ္ပါမယ္၊ ေနာက္တစ္ခု အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြက်ေတာ့ လည္း ေရႊ႕ဆိုင္းပါမယ္ဆိုေတာ့ စိတ္က မရွည္ေတာ့ဘူး။ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ေမးရေတာ့မယ္ေလ။ သူ႔ရဲ႕ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ိုင္ကိုလွမ္းေမး၊ တကယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ လုပ္ရမွာေပါ႔။ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီဟာကို ဒီအတိုင္းေျဖေနေတာ့ ခင္ဗ်ားက အလြတ္က်က္ၿပီး လာေျဖတယ္လို႔””ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္သတိေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပံုညႊန္းစာ(၁) - ဦးသိန္းေဇာ္(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္)၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ဦးသိန္းေဆြ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္) တို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီညီလာခံ တက္ေရာက္ေနစဥ္
ပံုညႊန္းစာ(၂) - ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ၀န္ႀကီးဦးသန္းထြန္း ႏွင္႕ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းကိုကို တို့ကို ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald

အစိုးရရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခဲြခဲ့မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ပင္မသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမွာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူ ငွားရမ္းထားေသာ ကားျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါကားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိမ္းဆည္း ထားသည့္အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္မရဘဲ ကားဖိုးေငြ ေငြက်ပ္ ၃၅ သိန္း လတ္တေလာ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုရွိန္းရာဇာထြန္းက ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါကားကို ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တစ္ရက္ ၅ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားပိုင္ရွင္မ်ား သည္လည္း အဆိုပါကားကို အရစ္က် ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ရာ ယခုအခါ အဆုိပါကားမွာ သက္ေသခံ ပစၥည္းအျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္း ထားေသာေၾကာင့္ ကားဖိုးေငြ ေပးေခ်ရမည့္ ၃၅ သိန္းကို ဗကသမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဲဒီကားကို ပိုက္ဆံေပးၿပီးေတာ့ ငွားထားတာေပါ႔ေနာ္။ အဲဒီကားက အ႐ိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီကားကို ကားပိုင္ရွင္ေတြက အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ၀ယ္ထားတာ။ သူတို႔က အခုကလည္း ကားက သိမ္းထား ခံရတာ ဆိုေတာ့ အလုပ္မရွိေတာ့ အရစ္က်ကို မေပးႏိုင္ဘူးေပါ႔ဗ်ာ။ မေပးႏိုင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပးေပး ပါေပါ႔။ က်န္တဲ့ကိစၥ ကေတာ့ ေနာက္မွ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းမယ္ေပါ႔။ အမႈၿပီးမွပဲ ရွင္းလို႔ရမွာကိုး။ ၃၅ သိန္းပါ။ အဆင္ေျပသြားၿပီလားဆိုေတာ့ အမွန္အတိုင္း ေျပာရင္ေတာ့ မေျပေသးဘူးေပါ႔။ အားလံုး၀ိုင္းၿပီးေတာ့ စဥ္းစား ၾကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တခ်ိဳ႕က စိုက္ေပးထားတာ ၁၅ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ေလာက္ေတာ့ရၿပီ””ဟု ဗကသမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုရွိန္းရာဇာထြန္းက ေျပာသည္။

အစိုးရက လက္ပံတန္းရွိ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ားကို ဖ်က္ဆီး႐ံုသာမက နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လူနာတင္ ယာဥ္မ်ားကိုပါ ခဲလံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

““ငွားထားတာဆိုေတာ့ ငွားထားတဲ့ လူအေပၚမွာေတာ့ တာ၀န္ရွိတာေပါ႔။ ဒါကေတာ့ ေျပေျပလည္လည္ လုပ္ရမွာပဲ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမယ္။ ငွားထားတဲ့ ကားျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရဘက္က ဘယ္လို စဥ္းစားေပးမလဲ။ ကားကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားပဲ၊ သက္မဲ့ကို ဘာေၾကာင့္ အဲဒီေလာက္ ဖ်က္ဆီး တာလဲ။ ဒါေတာ့ အစိုးရဘက္က မွားတာေပါ႔””ဟု နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

၀ိုင္းေမာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald

(လူသတ္ကြင္းမွ သီသီေလးလြတ္ေျမာက္လာေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား)
*******************************************************************************
လူသံုးေထာင္ေလာက္ေပၚလာျပီး ယာဥ္တန္းကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ၾကတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကားကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္တာမွာ အန္အယ္ဒီလူငယ္မ်ားက လက္ခ်င္းယွက္ျပီး ကားကို ၀န္းရံကာကြယ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈကာလက မႏၱေလးတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တာဝန္ခံျဖစ္ၿပီး၊ အခုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ေဒၚခင္ေအးျမင့္ကို အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ညက ကို္ယ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရပံုေတြကို ေဒၚစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

RFA

boat-people-meeting-620 ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြ အေရး ႏုိင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႔ရစဥ္

အာရွေဒသမွာ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးတည္လာေနတဲ့ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပုိင္ခြင့္ရွိေပမယ့္၊ အဲ့ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းက တျခားႏုိင္ငံေတြအေပၚ မထိခုိက္သင့္ဘူးလုိ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္က သတိေပးေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

အာဆီယံႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ မထိခုိက္ေစတဲ့ အေျဖတစ္ခုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း၊ အာဆီယံရဲ႕ မူဝါဒအရ တျခား အာဆီယံႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတာ မိမိတုိ႔ နားလည္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာမွန္ေပမယ့္၊ အဲ့ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပႆနာေတြ၊ အသက္ဆံုးရံႈးမႈေတြ မေပၚေပါက္ေစသင့္ေၾကာင္း မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္က သတင္းေထာက္ေတြကုိ မေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

မေလးရွားအစုိးရဟာ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားနယ္စပ္အနီး ေတာအုပ္ထဲက လူေမွာင္ခုိစခန္း ၂၈ ခုအနားမွာ လူ ၁၃၉ ဦး ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ေနရာေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိထားၿပီး၊ အဲ့ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္း သံသယရွိတဲ့ မေလးရွားရဲအရာရွိ ၁၂ ဦးကုိလည္း ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။

RFA

ကိုပါၾကီးထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည္႔ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းလိုက္ ျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ကိုပါႀကီး၏ဇနီးမသႏၱာမွ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

“က်မခင္ပြန္းသည္မွာပါတဲ႔ ပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းတာ မတရားဘူး၊ က်မ ေယာက်ၤား အသတ္ခံရစဥ္မွာ ဘာအျပစ္မွ ရွိတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး၊ က်မ အမ်ိဳးသားက အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘယ္မွာမွ မခ်ရေသးဘူး၊ က်ေယာက်ၤားရဲ႕ အျပစ္ရွိမရွိ စစ္ေဆး ေနတဲ႔ ကာလပဲ ရွိေသးတယ္၊ သူဟာ နိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ ဘယ္တရားရံုးကမွ သူ႔ကိုအျပစ္ ေပးထား တာ မရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင္႔ သူပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းပိုင္ခြင္႔မရွိဘူး၊ သူ တကယ္ အျပစ္ရွိလို႔ တရားရံုးက အမိန္႔ခ်ျပီး သူေသသြားရင္ သူ႔ရဲ႕ပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းတာက တမ်ိဳးေပါ႔၊ အခုက ဘာအျပစ္မွမရွိတဲ႔သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အျဖစ္နဲ႔သိမ္းတာ တကယ္ေတာ႔ တရားမွ်တမႈမရွိဘူး”ဟု မသႏၱာက ဆိုသည္။

ကိုပါႀကီးထံမွသိမ္းဆည္းရမိသည္႔သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရာ၌ သိမ္းဆည္း ေၾကာင္းကို မည္သည္႔ သတင္းစာမွာမွ ေၾကျငာမထည္႔ေၾကာင္းႏွင္႔ ပစၥည္းသိမ္းဆည္း ခံရေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႔ သိရွိရသည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“ ၃၀.၄. ၂၀၁၅ခုနွစ္ မွာ က်မ က်ိဳက္မေရာ ရဲစခန္းကိုသြားတယ္၊ ရဲစခန္းက က်မကို ေျပာတယ္၊ ကိုပါၾကီး အမႈကို ေသမႈေသခင္းဖြင္႔ျပီး တရားရံုးက အမႈစစ္ေဆးေနျပီး၊ ဒါေၾကာင္႔က်မ က်ိဳက္မေရာ ျမိဳ႔နယ္ တရားရံုးကို သြားေမးေတာ႔ ဒီေန႔က တတိယေျမာက္ရံုးခ်ိန္းဆိုတာကို က်မသိရတယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ က်မ မေရာက္ခင္ စစ္ေဆး ထားတဲ႔ သက္ေသထြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အမႈတြဲကို တရား၀င္ မိတၱဴကူးတဲ႔ အခါမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန ရဲစခန္း ကို အေ၀းေရာက္ ထြက္ဆိုခ်က္ ေပးတဲ႔စာရြက္မွာ ကိုပါႀကီးပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္နဲ႔ သိမ္းလိုက္တယ္ ဆိုတာ သိရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒပုဓ္မ-၁၅၅(၁)အရ ပစၥည္ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အမိန္႔အား ၂၀၁၄ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာ (၂၇)ရက္ ေန႔တြင္ ခ်မွတ္လိုက္ရာ ကိုပါၾကီးထံမွ သိမ္းဆည္းရမိသည္႔ ပစၥည္း(၆၆)မ်ိဳးနွင္႔ပက္သက္၍ ျမန္မာေငြစကၠဴ၊ ယိုးဒယားဘတ္ေငြ၊ ေရႊလက္စြပ္၊ ဖုန္း စေသာပစၥည္း(၁၇)မ်ိဳးအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အျဖစ္ သိမ္းဆည္းျပီး၊ က်န္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ နွင္႔ ပစၥည္း(၄၆)မ်ိဳးအား ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကည္း ၂၂၆၅၈ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနိုင္၀င္း လက္မွတ္္ထိုးထားေသာ အမိန္႔အား က်ိဳက္မေရာျမိဳ႔နယ္ တရားရံုးမွ တရား၀င္ကူးယူခဲ႔ေသာ မိတၱဴစာရြက္၌ ေဖၚျပထားေၾကာင္း မသႏၱာထံမွ သိရသည္။

“ကိုပါၾကီးရဲ က်န္ရစ္ခဲ႔တဲ႔ပစၥည္းဟာ ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ႔ပစၥည္းလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ကိုပါၾကီးဟာ တရားခံ တေယာက္လည္း မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔ပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းတာက ဘာေၾကာင္႔ သိမ္းတယ္ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ မလံုေလာက္ပဲ သိမ္းတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဥပေဒအရ မွားယြင္း ေနတယ္၊ အဲဒီလိုသိမ္းရ ေလာက္ေအာင္ ဘယ္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳျပီး လုပ္တာလဲ၊ ဇနီး မသႏၱာရဲ႕ သေဘာတူ ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရွိသလို မသႏၱာကိုလည္း ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈမရွိပဲ အခုလို တဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္တာဟာ တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈျဖစ္ေစတယ္”ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ကိုပါႀကီးအသတ္ခံရမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္-၁၁/၂၀၁၄ ျဖင္႔ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႔မရဲစခန္းမွ အမႈဖြင္႔လွစ္ျပီး ၂၀၁၅ခုနွစ္မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳက္ မေရာျမိဳ႔မရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴး တင္ဦးမွ တရားလိုျပဳလုပ္၍ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႔နယ္ တရားရံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ခဲ႔ရာ တရားရံုးမွ ျပစ္ေထြမႈ ၂၈/၂၀၁၅ျဖင္႔ အမႈလက္ခံစစ္ေဆးေနသည္႔ အမႈ ျဖစ္သည္။

ခ်ိဳမာေအာင္-မြန္ျပည္နယ္(ျမစ္မခ)
Source : Shwe Myitmakha Media Group

ဒီပဲယင္း (၁၂) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို အဲဒီအခ်ိန္က ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ NLD နာယက သူရဦးတင္ဦး တက္ေရာက္စဥ္။ (ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပံု/မာတင္ေဆြ ဖဘ)

ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံမႈႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့တာ (၁ဝ) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ေပမယ့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြကို တရားဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္မွာ ေဖၚထုတ္အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရမွာ တာဝန္အျပည့္ရွိတယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသူေတြကေျပာပါတယ္။ ဒီ တိုက္ခိုက္မႈ အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳေအာင့္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ရြာနဲ႔ မံုရြာၿမိဳ႕တို႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က စံုစမ္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေမလ (၃ဝ) ရက္ေန႔က ၾကည္ရြာမွာ က်င္းပတဲ့ ဒီပဲယင္း (၁၂) ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နာယက ဦးတင္ဦးက စြမ္းအားရွင္ေတြရဲ႕အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို တတ္ႏိုင္သေလာက္အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ေဒသခံရြာသူရြာသားေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝဝ၃ခုနွစ္ ေမလ (၃ဝ) ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကည္ရြာနားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတို႔ လိုက္ပါလာတဲ့ ယာဥ္တန္းကို အမည္မသိတဲ့ စြမ္းအားရွင္အဖဲြ႔ဝင္ေတြ အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အံၾသတုန္လႈပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းဒါဇင္နဲ႔ခ်ီေသဆံုးၿပီး ရာနဲ႔ခ်ီ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ဥပေဒစိုးမိုးေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖဲြ႔ေတြက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အသက္ကုိလုပ္ႀကံဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သူရဲ႕စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဝင္ေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ ေသဆံုးခဲ့တာပါ။

ဒီျဖစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖၚအေရးယူတာမ်ဳိးမရွိေသးတာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရမွာ တာဝန္အျပည္ရွိတယ္လို႔ဒီတိုက္ခိုက္မႈမွာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မႏၱေလးတိုင္းအဖဲြ႔ဝင္တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေနထိုင္ေနတဲ့ မခင္ေအးျမင့္ကေျပာပါတယ္။

“အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက အခုခ်ိန္ထိေအာင္ကို ဘာမွ လုပ္ကိုင္မေပးေသးဘူး။ (၁၂) သာျပည့္သြားတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပံုကိုင္ပံု ပံုစံေတြဟာ ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကို ႏွိမ္နင္းေခ်ဖ်က္တဲ့ပံုစံေတြကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အတူတူေတြပါပဲ၊ ဆင္တူေတြပါပဲ။ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးမႈ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြ၊ ၿပီးေတာ့ အခု ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕အၾကမ္းဖက္ျခင္းခံရၿပီးေတာ့ အခု ကေလးေတြ သာယာဝတီေထာင္မွာ -အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြအကုန္လံုးက အမတို႔ ဒီပဲယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သူတို႔ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ စနစ္ေတြနဲ႔ပဲ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစိုးရကပဲ အဲဒီကိစၥေတြကို လုပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္တဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီပဲယင္းလုပ္ႀကံမႈ အေရးအခင္းကလည္း သူတို႔ ေဖာ္မျပႏုိင္ဘူးျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တရားစဲြႏိုင္ဖို႔ အသင့္ျပင္ထားတဲ့အေၾကာင္း ဒီပဲယင္း တိုက္ခိုက္မႈမွာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မႏၱေလးတိုင္းအဖဲြ႔ဝင္တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေနထိုင္ေနတဲ့ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔က ေျပာပါတယ္။

“အန္တီညြန္႔တို႔မွာလည္း အေထာက္အထားေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိၿပီေပါ့ေနာ္။ အေထာက္အထားေတြ အကုန္လံုးရွိတယ္။ အန္တီညြန္႔တို႔မွာ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြလည္း ရွိတယ္။ အမတို႔ေဘးက ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ ကေလးေတြလည္း အကုန္အ႐ိုက္ခံရတယ္။ အမတို႔ကားက အမိုးပါတဲ့အထဲမွာ ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ မနာဘူးဆိုၿပီး တေယာက္ခ်င္း တေယာက္ခ်င္း အကုန္လံုး အေပၚကေန ႐ိုက္ခ်တယ္။ အန္တီညြန္႔ကိုက်ေတာ့ ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ ဆယ္ေပေလာက္၊ ဆယ့္ငါးေပေလာက္ကို ဆဲြေခၚသြားတယ္၊ အရပ္သားႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ပုဆိုးကြင္းသိုင္းေတြနဲ႔ အဲဒီအထဲမွာ ေက်ာက္ခဲေတြ၊ ဓားေတြ၊ တုတ္ေတြပါတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ အန္တီညြန္႔ကိုလည္း ႐ိုက္တယ္။ အန္တီညြန္႔တို႔အဖြဲ႔အကုန္လံုးက ပင္နီအက်ႌေတြအကုန္လံုးကို ေက်ာကေန ဓားေတြခဲြထားတယ္။ အကုန္လံုးအန္တီညြန္႔တို႔ဆီမွာ အက်ႌမပါသေလာက္ရွိတယ္။ အကုန္လံုး ေယာက္က်ား၊ မိန္းမ အကုန္လံုး ဓားနဲ႔ခြဲပစ္တယ္။”

ဒီပဲယင္း တိုက္ခိုက္မႈၿပီးၿပီိးခ်င္း စစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့သလိုဦးတင္ဦးအပါအဝင္ အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ားအျပားကိုလည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/depayin-massacre-12-year-anniversary-celebrated-in-depayin-/2800944.html


ဧရာဝတီတုိင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ျမန္မာပုိင္နက္ေရျပင္မွာ ျမန္မာေရတပ္က ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၇ဝဝ ေက်ာ္ဟာ ကမ္းေျခအလြန္ ေရျပင္မွာပဲရိွေနေသးတယ္လို႔ ရုိက္တာသတင္းဌာနက ဒီေန႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ရိုက္တာသတင္းဌာနက ေရတပ္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးမင္းကို ဆက္သြယ္လို႔ ရရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီလူေတြကို ဟိုင္းႀကီးကြ်န္း ေရတပ္စခန္းျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ေတြလို တျခားတစ္ေနရာကိုျဖစ္ျဖစ္ ေခၚသြားၿပီး စစ္ေမးဖို႔ရွိတယ္လို႔ေျပာေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး RFA က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းရာမွာ သူက

"က်ေနာ္တို႔ေတာ့ လက္ရွိေတာ့ မၾကားေသးပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ သိပ္ေတာ့အဆက္အစပ္ မရွိဘူးေပါ့ေနာ္၊ မိတာလည္း က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းဆိုေတာ့ေလ၊ သူတို႔အေရးနဲ႔ပဲ ဆိုင္တာေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကို ဘာမွေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ မရွိပါဘူး၊ က်ေနာ္လည္းအခု ရခိုင္ကိုျပန္မေရာက္ေသး ပါဘူး၊ အစည္းအေဝးနဲ႔ ရန္ကုန္မွာေရာက္ေနတာ မနက္ျဖန္မွ ျပန္သြားရမွာပါ" လို ့ေျပာပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံသား ၂ဝဝ ေက်ာ္ စီးနင္းလိုက္ပါလာတဲ့ စက္ေလွရဲ႕ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အုမင့္ ဆိုသူကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က မေန႔က ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ လူ ၅ ဦးကိုလည္း စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမွတ္ (၅) လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔စုတာဝန္ခံ ဒုရဲမွဴးေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာပါတယ္။

"ဘဂၤလီတင္ေဆာင္ထားတဲ့ကိစၥ စက္ေလွပိုင္ရွင္ေပါ့၊ သူက ထိုင္းႏိုင္ငံသား ရေနာင္းမွာေနတာ အဲ့လိုေနတဲ့ အတြက္  ေကာ့ေသာင္ဖက္ကတက္လာတဲ့ ရထားနဲ႔ပါလာတာ၊ ဘိတ္မွာတစ္ညအိပ္တယ္ ၿပီးေတာ့မွ ဒီကို ဆက္ထြက္လာတယ္၊ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ကေန ဖမ္းလိုက္တာေပါ့၊ သူအပါအဝင္ေပါ့ ေလာေလာဆယ္ ၅ ဦးလို႔သိရတယ္"

မေန႔ကဖမ္းဆီးရမိလိုက္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသားနဲ႔ ရိကၡာပို႔တဲ့စက္ေလွပိုင္ရွင္ ကိုခိုင္ျမတ္ဆိုသူတို႔ကို တရားခံ ေျပးအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမွတ္ ၅ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔က အမႈဖြင့္ထားတာပါ။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese/


ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္ ခ်ီေဖြနဲ႔ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ထြက္ရွိမယ့္ "ေငၚခ်မ္းခ"ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူေတြဟာ ေဒသခံေတြကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး စည္းရံုးေရးဆင္းေနပါတယ္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံလူထုရဲ႕သေဘာတူညီမႈကို ရယူၿပီးမွေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရက တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေမာင္ေရႊက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"လုပ္မယ့္အဖြဲ႔ကေတာ့ ျပည္နည္အစိုးရနဲ႔ေတာ့ လာတင္ျပတယ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔လည္းပဲ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအဖြဲ႔နဲ႔ဲ႔လည္းပဲ သူတို႔ေပါ့ MOU ေတြ ဘာေတြ အားလံုးထိုးထားကုန္ၿပီေပါ့ေလ၊ အခုေလာေလာဆယ္ေပါ့ေလ သူတို႔ အဲ့ေဒသကိုသြားေရာက္ၿပီးေတာ့မွ လူထုနဲ႔ေတြ႔ဆံုတာ၊ ဧကေပါင္းကေတာ့ ၁၂ဝဝ ရွိတယ္၊ စီမံကိန္းကာလကေတာ့ ၁ဝ ႏွစ္ေတာ့ေျပာတာပဲ၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္က်ိဳးမထိခိုက္ပဲနဲ႔ နစ္နာမႈမရွိပဲနဲ႔ေနာ္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို သူတို႔ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံတယ္ အားေပးမယ္ဆိုရင္ေနာ္ ဒါကေတာ့ သူတို႔က လူထုနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့မွ ေျပေျပလည္လည္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ လို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူတို႔ကိုတိုက္တြန္းတယ္ေပါ့"

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂၅ မိုင္အကြာ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမထဲမွာရွိတဲ႔ အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံ YPIC ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက IGOEC ကုမၸဏီေတြက ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔လည္း ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္မွာ MoU နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေမချမစ္ရဲ႕လက္တက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငၚခ်မ္းချမစ္ေပၚမွာ တံုးရွင္းေခ်ာင္၊ ေလာင္းဒင္၊ ေဂါလန္၊ ခန္ကန္း စတဲ့ စီမံကိန္းေလးခုနဲ႔ စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၂ဝဝ ထြက္ရွိမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို လာမဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေရွးဦးေလ႔လာမႈေတြျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလဆန္းပိုင္းကလည္း ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူေတြဟာ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ဖီေက်းရြာနဲ႔ ေဆာ့ေလာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေမွ်ာေဂ်ာင္ေက်းရြာေတြမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ထိခိုက္နစ္နစ္မႈေတြအားလံုးကို နစ္နာေၾကးေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲမွာ တ႐ုတ္က ေျမဖုိ႔ကၽြန္းေဖာ္ေနတဲ့ ကိစၥက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို အေမရိကန္က ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Ashton Carter က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေရေအာက္ေက်ာက္တံုးေတြကို ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းလုိက္႐ံုနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္တယ္လုိ႔ ေျပာခြင့္မရွိသလို ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း သြားလာခြင့္ေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒသေတြကို ေဖာက္ဖ်က္လိုက္တာျဖစ္သလို အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြနဲ႔ သံခင္းတမန္းခင္းကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္မယ့္ ေဒသတြင္း နားလည္ထားမႈေတြကို ေဖာက္ဖ်က္လိုက္တာပဲလုိ႔ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Carter က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ မဟာျဗဴဟာေလ့လာေရး IISS က Singapore ႏိုင္ငံမွာ စီစဥ္က်င္းပတဲ့ Shangri-La Dialogue ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ခုလို ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနၾကတဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ပိုၿပီးေရွ႕ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ Shangri-La Dialogue ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ထဲက အဓိက ကမာၻ႔သေဘၤာလမ္းေၾကာင္းေတြရွိရာ သဘာဝသယံဇာတႂကြယ္ဝတဲ့ ေနရာအားလံုးနီးပါးဟာ သူတို႔ ပိုင္နက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္က အေလးထား ေျပာေနတာပါ။ အဲဒီေနရာတခ်ဳိ႕ကို ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ဘ႐ူႏုိင္းႏိုင္ငံေတြကလည္း ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာေနပါတယ္။

အာရွေဒသတြင္း ေလွစီးေျပးျပႆနာအေပၚ စိုးရိမ္မႈေနၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ မေလးရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Hishammuddin Hussein က ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကို အလံုးစံု ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ မေလးရွားက ဦးေဆာင္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ ယာယီ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ ေပးထားသလို လူကုန္ကူးသူေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အျမတ္ထုတ္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သူကေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com

အေပၚက ၫႊန္ၾကားခ်က္ကေတာ့ ျပန္ေပးဖုိ႔ ေအာက္ကလူေတြက ေရာလိမ္ေနတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ပါ အက်ိဳးစီးပြားထဲ ပါေနတယ္။ သူတို႔ပါ သက္ဆိုင္ရာေတြ ကို ေရာင္းတဲ့အထဲမွာ ေ၀စားမွ်စား လုပ္ထားေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ အေပၚတိုင္မရ ဘယ္တိုင္မရျဖစ္ေနတယ္…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးအျဖစ္ မိမိေျမေပၚတြင္စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ ရရန္အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္းကာ မီး႐ႈိ႕ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ လူေသဆံုးရမႈ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကြမ္းလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရပူရြာတြင္ေနထိုင္သူ ေတာင္သူ ဦးျမင့္ေအာင္က စစ္တပ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ မိမိ၏ေျမေပၚတြင္ သီးစားခေပးကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီးမွ ထပ္မံဖယ္ရွား ခိုင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္း မီး႐ႈိ႕ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္း မီး႐ႈိ႕ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ရျခင္းမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသလို ယင္းကိစၥကို အျမန္ဆံုး မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက အံုၾကြမႈ အဆင့္အထိ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို စုစည္းကာ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

၀ိုင္းေမာ္

● ေဒါက္တာစိုးထြန္း (ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း)

အစိုးရအပိုင္းေကာ လႊတ္ေတာ္အပိုင္းေကာေပါ့ေနာ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြေကာ၊ ေတာင္သူ လယ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ သူေတြေကာ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီ ဖဲြ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကေန ဖြဲ႕လိုက္တဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တင္တာေတာ့ ေတြ႕တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာေတာ့ သိပ္မေတြ႕ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီျပႆနာေတြ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းဖုိ႔ လိုတယ္လုိ႔ထင္တယ္။ မဟုတ္ရင္ ခုလို မလိုလားအပ္တဲ့ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ရွိတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေျဖရွင္းတဲ့ ေကာ္မတီေတာ့ ရွိၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးမယ္ေျပာတယ္။ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာသလိုပဲ လယ္သမားေတြနဲ႔ လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြနဲ႔ေကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီးလုပ္မွ အေျဖတစ္ခုရမယ္။ သူတို႔မပါဘဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေကာ္မတီဖြဲ႕တယ္၊ စစ္ေဆးခ်က္တင္တယ္ဆိုတာ ဘာေတြတင္လိုက္လဲ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ Solution လည္း အမ်ားႀကီး ထြက္လာတာမေတြ႕ဘူး။

● ေဒၚစုစုေႏြး (ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ)

ဒီသတင္းကို facebook ေပၚကေန သိရတယ္။ ဒီသတင္းကို သိရတဲ့အခါ ရင္ထဲမွာလည္း မခ်ိဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို အမွန္တရားအတြက္ အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာကို သိရက္နဲ႔ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုသြားတာဟာ တကယ့္ကိုလည္း တုန္လႈပ္မိတယ္။ ပထမဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚမႈ ဆိုလည္း မမွားဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢအေနနဲ႔၊ လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈဟာ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွာ ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဒါေတြကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ အၿပီးျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ လုိ႔ ေတာင္းဆိုရင္လည္း အစြန္းေရာက္ရာက်မယ္။ အစိုးရက လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳး ျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႕ ရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးနည္းနဲ႔ တရားမွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္။

● ဦးသိန္းလြင္ဦး (ဥကၠ႒၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ိဳးေဆာင္ ေကာ္မတီ)

လယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို လူ႕အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးေနတာ။ လူ႕အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးေနေတာ့ လယ္သမားေတြဘ၀မွာ ေျပာလို႔လည္းမရ တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အေပၚက ၫႊန္ၾကားခ်က္ကေတာ့ ျပန္ေပး ဖုိ႔ ေအာက္ကလူေတြက ေရာလိမ္ေနတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ပါ အက်ိဳးစီးပြားထဲ ပါေနတယ္။ သူတို႔ပါ သက္ဆိုင္ရာေတြကို ေရာင္းတဲ့ အထဲမွာ ေ၀စားမွ်စား လုပ္ထားေတာ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ အေပၚတိုင္မရ ဘယ္တိုင္မရ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုခ႐ိုင္ထိကေတာ့ မယံုေတာ့ဘူး။ ခ႐ိုင္အထိေတာင္ မေကာင္းဘူးကြ။ လယ္သမားေတြက အဲဒီမွာမခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကတာပဲ။ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ ေျပာလဲမရဘူး။ ဇြတ္လုပ္ေနတယ္။ ဒီအခက္အခဲက ေတာ္ေတာ္ေလး အက်ပ္အတည္းျဖစ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ဘာမွ တိတိက်က် ရတာမရွိေသးဘူး။

● ေဒၚနန္း၀ါႏု (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

အခုလိုမ်ိဳးႀကီးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ခုက လယ္ယာေျမျပႆနာေၾကာင့္ ေတာင္ သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈခံေနရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေျမကြက္ လယ္ယာေျမအသစ္ ထပ္ ေဖာ္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း လြယ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဆိုၿပီး အကုန္လံုး သိမ္းသြားေတာ့ လယ္ယာေျမေတြ ပါသြားတဲ့အျပင္ တကယ့္ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြလည္း ပါသြားတယ္။ သူတို႔မွာ ေျမကြက္လည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ေဖာ္ဖို႔ အေနအထားလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ တပ္က သိမ္းတာလည္းရွိတယ္။ ေထြအုပ္က သိမ္းတာ လည္းရွိတယ္။ သစ္ေတာက သိမ္းတာလည္း ရွိတယ္။ အသီးသီးက သိမ္းသြားတဲ့ ပမာဏက အရမ္းမ်ား လြန္းတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အျမန္ဆံုး ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါကို ျပန္မေပးရင္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ သိသေလာက္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမ ေကာ္မရွင္ ၀န္ႀကီးဌာနကို သြားတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနကေန သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ေအာက္ အထိ ခ်ိတ္ဆက္တာ အခ်ိတ္အဆက္ မမိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။

● ဦး၀င္းခ်ိဳ(လယ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္သူ)

လယ္ယာေျမ ျပႆနာေတြ အမ်ားစုက တကယ္စျဖစ္တာ န၀တ၊ နအဖ အလြဲေပါ့။ အဓိက အဆိုးဆံုး ျဖစ္ သြားတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိဘူး။ မရွိတဲ့အခါ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေသဆိုေသ၊ ရွင္ဆိုရွင္ ဆိုတဲ့ဘ၀မွာ ဒီေနရာကို ဘာလုပ္လို႔ သိမ္းလိုက္ဆို ဥပေဒ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီလို သိမ္းထားတာေတြက တရား၀င္တယ္လုိ႔ သူတို႔က ယူဆထားၾကတယ္။ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ဖို႔ နဂိုကတည္းက အစီအစဥ္ မရွိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေခၚ၊ ေခၚၿပီး အရပ္သားအစိုးရဖြဲ႕၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အာဏာ သက္ေရာက္ၿပီလုိ႔ ေၾကညာတာက ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ ဘယ္သူ ကမွ ေတာင္းဆိုလုိ႔ရတယ္လုိ႔ မထင္ၾကဘူး။ ေနရာအႏွံ႔မွာ သိမ္းခ်င္သလို သိမ္းထားတာက မခံႏိုင္တဲ့အခါ အကူအညီေတြ ေတာင္းၾကရင္းနဲ႔ လယ္ယာေျမအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားလာၾကတာ အဲဒီမွာျပန္ေပးမယ္ ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္က ျပန္စြန္႔လႊတ္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျပန္ေပးတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာက ျပန္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္လည္းက်ေရာ ဖဲြ႕စည္းပံုရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေပါ့။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ေပးထားတဲ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔ထားျခင္း ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒအရ ဥပေဒကို တလြဲအဓိပၸာယ္ ေကာက္တဲ့တစ္ခု ေပၚလာတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေျမေတြအားလံုးရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္က ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အဓိပၸာယ္ ျပန္ဖြင့္တာက ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို တရား၀င္ေပးအပ္ထားတဲ့ သူေတြေပါ့ေလ။ ဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေနတယ္။ အဲဒီမွာ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္တဲ့ေျမေတြကို သူတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၾကေရာ။ ခုေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ႈိ႕တဲ့ကိစၥမွာ လည္း ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္တဲ့ ေျမေတြကိုပဲ မူလပိုင္ရွင္ကို ျပန္မေပးတာ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – http://www.facebook.com/myanmarherald