06/13/15


ဂြ်န္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၅

အားလုံး ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္အတြင္း အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ေလာ္ခီးလာ တုိင္းရင္းသား ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးအၿပီးဝယ္ ယဲ့ယဲ့ေလးသာ က်န္ေတာ့၏။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ မပီျပင္ေတာ့၊ ခပ္ေရးေရး မႈန္ရီဝုိးတဝါး ျဖစ္ေနၿပီးလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္သာ ရွိ၏ ။

NCA အတည္ျပဳမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT)တုိ႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕ တြင္ ကနဦး လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္တြင္ အၿပီး သတ္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရး သည္ တုိင္းရင္းသား ထိပ္းသီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚတြင္ သာ မူတည္၏။ သည့္အတြက္ ပန္ဆန္းညီလာ ခံႏွင့္ ေလာ္ခီးလာ ထိပ္သီးအစည္းအဝးတုိ႕ကုိ ဆက္တုိက္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့၏။

တကယ္တမ္းက်င္းပသည့္အခါ ပန္ဆန္းညီလာခံက မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္း ထြက္မကုိက္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိ ရ၏။

အေၾကာင္းကေတာ့ အဖဲြ႕အစည္းတခ်ဳိ႕က ကုိယ္လုိရာကုိ ဆြဲၿပီး လုပ္သည့္ ညီလာခံသာသာေလာက္ပဲ ျဖစ္သျဖင့္ NCAႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြ ဘာမွ မည္မည္ရရ မေဆြးေႏြးရေၾကာင္း၊ ဒီၾကားထဲ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈကုိပါ အားမနာပ ေတာင္းဆုိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ျဖစ္သြားၾက၏။ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္ခဲ့ရ၏။

ဒိျပင္မက ျပည္နယ္ရရွိေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းေထာက္ခံရန္ အဆုိျပဳသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကသိကေအာက္ ပင့္သက္ရႈိက္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိ၏။ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္း (၁၂)ဖဲြ႕သာ ဖိတ္ၿပီး မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ လုပ္သျဖင့္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ေရး ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရသည့္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ငယ္မ်ား ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ မအီ မသာ ျဖစ္ၾကရ၏။ ခ်ဳပ္ၿပီးဆုိရေသာ္ ပန္ဆန္းညီလာခံသည္ NCAႏွင့္ အထူးတလည္ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈသိပ္မရွိလွဟု ထင္ရ၏။

NCCTက ကမကထျပဳ ဦးစီးက်င္းပသည့္ NCAကုိ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရး အဖို႕ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိ KNU ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီး လာစခန္းတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂)မွ (၉)ရက္ေန႕ အထိ ရွစ္ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္း (၁၇)ဖဲြ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCCT အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေလ့လာ သူမ်ား၊ အထူး ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစု ေပါင္း (၁၉၀)ဦး တက္ေရာက္ၿပီး အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြျဖစ္သည့္ UWSA / NDAA /RCSS သုံးဖဲြ႕ တုိ႕မတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားမႈႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့၏။ UWSAက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးယူသည့္ (၂၆)ႏွစ္အတြင္း အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း မရွိသျဖင့္ သူ႕အဖုိ႕ NCAသည္ မလိုအပ္လုိ႕ အစည္းအေဝး မတက္ေ ၾကာင္း ေလ သံဟ၏။ NDAA (မုိင္းလား)သည္လည္း ထိုနည္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္၏။ RCSS ကေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႕တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ DOCကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားဟန္တူ၏။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္တာမေတြ႕ရ။

NCA အတည္ျပဳမူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပုိင္း အစိုးရ၏ သေဘာ ထားကုိ တခ်က္ငဲ့ၾကည့္သင့္၏။ အစုိးရေျပာသည္မွာ ၄င္းတုိ႕အေနျဖင့္ NCAကုိ ထပ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိ၊ တုိင္းရင္းသားထိပ္သီးေ ခါင္း ေဆာင္မ်ားအတည္ျပဳခ်က္ကုိသာ ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္းျဖစ္၏။ ထိုးဖုိ႕ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိ၏။ တပ္မေတာ္ဘက္ က တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးေန သည့္ AA/ MNDAA /TNLA တုိ႕အား NCAတြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ျခင္းကုိ ယတိျပတ္ျငင္းဆုိ ထား၏။ အစုိးရက သူ့႕သေဘာထားကုိ ယင္းကဲ့ သုိ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာထား၏။

ယခု ေလာ္ခီးလာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ သုံး သပ္ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္ ထင္၏။၊ အစုိးရ သေဘာထား ရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ကုိက္ညီမႈ ရွိသနည္း။ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္သလား၊ သုိ႕တည္း မဟုတ္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ျဖစ္ေနသလား။ အစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေ ၾက ညာခ်က္အရ NCA အတည္ျပဳမူၾကမ္းကုိ အစည္းအေဝးသုိ႕ တက္ေ ရာက္လာၾကေသာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေၾကအ လည္ ေဝဖန္ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္ စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ထပ္မံ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္ ဟုဆုိထား၏။ အစိုးရက ဆုိထားသည့္ ျပင္ဆင္စရာ မရွိပါ ဆုိသည္ႏွင့္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား တလမ္းေမာင္းျဖစ္ခဲ့၏။ ယင္းကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ မေျဖရွင္းႏုိင္လွ်င္ NCAကုိ ဒီႏွစ္လယ္အတြင္း ထုိးႏုိင္ဖုိ႕အေရးသည္ ေႏြလယ္အိပ္မက္ပမာသာ ျဖစ္မည္ ကုိ စုိးထင့္ရခ်ည္ရဲ႕။

ေလာ္ခီးလာ အစည္းအေဝးက တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းအားလုံးပါမွ NCAကုိ ထိုးမည္ဆုိသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ေျပာသကဲ့သုိ႕ AA /MNDAA /TNLA တုိ႕အား ဖယ္ထားမည္ဆုိသည္ႏွင့္ ကြဲလဲြေနျပန္၏။ ၄င္းသည္လည္း NCA အေဆာတလ်င္ လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရးကုိ ပိတ္ဆုိ႕ထားသလုိ ျဖစ္ေနျပန္၏။ ဘယ္နည္းလမ္းသုံး ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း၊ အားလုံးက သိခ်င္ၾက၏။

အခ်ိန္ကာလအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိကာလမွာျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမွာျဖစ္ေစ NCAကုိ ဘယ္အခ်ိန္ မွာပဲထုိးထိုး အခ်ိန္က အေရးမႀကီး၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္သာ အေရးႀကီးဟု တုိင္းရင္းမ်ားဘက္က ဆုိျပန္သျဖင့္ အစုိးရ ျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။

အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လုပ္ခ်င္၏။ ယင္းကုိေရာ ႏွစ္ဘက္စလုံး မည္သုိ႕မည္ပုံ ညွိႏႈိင္းၾကမည္နည္းဟု အားလုံးက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနၾက၏။

ေလာ္ခီးလာ ထိပ္းသီးအစည္းအေဝးမွ အဖဲြ႕ဝင္ (၁၅)ဦးပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ဖြဲဲ႕စည္း ေပးၿပီး သူ႕လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ၿပီးဆုံးၿပီးျဖစ္၍ NCCTကုိ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းသိရ၏။ အဆုိပါ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စား လွယ္အဖဲြ႕၏ တာဝန္မွာ NCAအတည္ျပဳမူၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ အခ်က္ (၁၅)ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၏ UPWCႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ေရွ႕ဆက္စခန္းသြားၾကမည္ ဆုိသည္ကုိေတာ့ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာ ျဖစ္၏။

အဆင့္ျမင့္ ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ား စာရင္းကုိ ၾကည့္လုိက္ ေတာ့ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္က KNU ဒုဥကၲဌျဖစ္သည့္ ဖဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္(၁)က KIO၏ အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာ၊ ဒုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၂)က CNF အတြင္းေ ရး မွဴး ပူးဇင္က်ဳံး၊ အဖဲြ႕ဝင္ေတြၾကေတာ့ NCCT အဖဲြ႕ ဝင္ေဟာင္းေတြျဖစ္ၾက သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ႏုိင္ဟံသာ၊ KIOက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ KNUက ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္း၊ PNLOက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၲာနဲ႕ ခြန္ျမင့္ထြန္း စသည့္ တုိင္းရင္းသားထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္တာ ေတြ႕ရ၏။

ထူးဆန္းတာက KNPPနဲ႕ သွ်မ္းအဖဲြ႕အစည္းေတြက ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း မေပးႏုိင္ေသးတာပဲ ျဖစ္၏။ သွ်မ္းအဖဲြ႕စည္းေတြအတြက္ SSPP ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျပင္ ေနာက္ထပ္သွ်မ္းအဖြဲ႕(အမည္ညႊန္းမထား) ကုိ္လည္း ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးေပးထားတာ ေတြ႕ရ၏။ ယင္းသည္လည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုျဖစ္ျပန္၏။

အဆင့္ျမင့္ ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကသည့္ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာ လဂ်ာတုိ႕ကုိ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားက တုိင္းရင္း သားတုိ႕၏ hardliner ခပ္မာမာႏုိင္ငံေရး သမားေတြျဖစ္ေၾကာင္း သိထားၾက၏။ UPWC က ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စုိးႏွင့္ ဥိးသိန္းေဇာ္ တုိ႕ကုိလည္း အစုိးရ၏။ hardliner မ်ားအျဖစ္ အမ်ားက တင္စားၾက၏။ ယင္းကဲ့သုိ႕ hardlinerမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ပြဲႀကီး မွ NCAအဖုိ႕ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကုိ အားလုံးက လည္တဆံ့ဆံ့ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ အားလုံးအတြက္ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ျဖစ္ေစသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ လူထုအက်ဳိး၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ေရွ႕ရႈသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးသည့္ သူမ်ားလည္း ဒုနဲ႕ေဒးဟု ဆုိ၏။

သုိ႕ေၾကာင့္မုိ႕ NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး မထိုးႏုိင္ေရးသည္ တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စား အဖဲြ႕အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား တည္မီေန၏။ အစုိးရက ထပ္မျဖည့္ေတာ့ဟုဆုိထားသည့္ကုိ အခ်က္ (၁၅)ခ်က္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရး အစုိးရ လက္ခံလာေအာင္ မည္သုိ႕ ညွိၾကမည္နည္း၊ တပ္မေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳသည့္ တုိင္းရင္း သား အဖဲြ႕အစည္း (၃)ဖဲြ႕အား ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေအာင္ တပ္မေတာ္ကုိ္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံးေျဖာင္းျဖႏုိင္မည္နည္း ဆုိသည္ကုိ အားလုံးက ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သဲထိတ္ရင္ဖုိ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၾကည့္ရသကဲ့သုိ႕ ရင္တုန္ပန္းတုန္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ၏။

အစုိးရ၏ UPWC ဘက္ကေရာ တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိတာေတြကုိ မည္မွ်အထိ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ေပး ႏုိင္မည္နည္း၊ NCAကို လက္မွတ္မ ထိုးႏုိင္ လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေနာက္တစ္ဆင့္သည့္ ႏုိင္ငံေရးမူေ ဘာင္ ေ ဆြးေႏြး ပြဲတုိ႕၊ ႏုိင္ငံ ေရးေႏြးပြဲတုိ႕့ ဆက္က်င္းပျပဳလုပ္ဖုိ႕ရာ လမ္းပိတ္သြား တာျဖစ္လုိ႕ ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံေရး ခရီးမ်ဳိး နဲ႕ သူေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္မည္နည္း ဆုိသည္ကုိ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက၏။ NCA မေအာင္ျ မင္ လွ်င္ အစုိးရ၏ Plan Bကေရာ ဘာျဖစ္မလဲဟု အားလုံး႕စိတ္ဝင္တစား နားစြင့္ မ်က္စိဖြင့္ ေစာင့္ေန၏။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သုဥ္းျခင္း၏တရားခံကုိ ဘယ္ဘက္ကုိမွ မျဖစ္ေစခ်င္ဟု အားလုံးက သေဘာရ၏။ မျဖစ္ရေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႕ ေဆာင္ရြက္မည္ကိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ အဆင့္ျမင့္ညွိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စား အဖဲြ႕ႏွင့္ UPWCတုိ႕ အၾကား အေၾကအလည္ အႀကိတ္အနယ္ ညွိႏႈိင္းရမည္သာ ျဖစ္၏။

မႈန္ရီဝိုးတဝါး NCA လား အေမးအျပာမခံရေလေအာင္ ႏွစ္ဘက္စလုံး အားႀကဳိးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေစလုိသည္မွာ အားလုံး၏ ႏွလုံးသားမွ စီးဆင္းလာသည့္ စိတ္ေစတနာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားလုံးက စည္းလုံးညီညႊတ္ စြာျဖင့္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည့္ ေလာ္ခီးလာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အညီ တေသြမသိမ္း တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္သြာၾကပါရန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အား သက္ေသတည္၍ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းပါ၏။

စစ္မင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉)ရက္
ေခတၲ ေလာ္ခီးလာ
ကရင္ျပည္နယ္
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese


အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ား၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Trade Unions Fed-eration-MTUF) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ လင္းက The ladies သို႔ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမက ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ကေလးလုပ္သားမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ အားေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ ပညာသင္ၾကား ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးျခင္း စသည္တို႔ ဆုံး႐ႈံးေနရ ၿပီး မိသားစုခ်ိဳ႕တဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္သည့္ ကေလးအမ်ားစုမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အ တြင္း ေရာက္ရွိကာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာ နႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (ILO) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကေလးလုပ္သား မ်ား ပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္ ထားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအတြက္ ကေလး အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လက္ရွိခံစားေနရသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။

ဦးေအာင္လင္းက “အခုက ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးအစီအ စဥ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ထားတာ ရွိတယ္။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ကေလးေတြကို ခိုင္းတာလိုမ်ိဳးေပါ့။ အခုက ဓာတုေဗဒ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကေလးေတြကို ေစခိုင္းေနတာရွိတယ္။ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ကေလးလုပ္သား ခိုင္းေစမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေနာက္ ကေလး သူငယ္ဥပေဒျပင္ရမွာ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ ျပင္ဖို႔ကိုလည္း အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ လို႔ သိရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္ေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁ တြင္ လူတိုင္းသည္ တူညီၿပီး လြတ္လပ္သည့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ ေမြးဖြားလာၾကသည္ဟု ပါရွိသည္။ အပိုဒ္ ၂၅၊ အပိုဒ္ခြဲ ၂ တြင္လည္း ကေလးမိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ရထိုက္သည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိၿပီး ကေလးမ်ား အားလုံးသည္ ညီမၽွေသာ အကာအကြယ္ခံ စားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအရ အကာအ ကြယ္ေပးထားသည္။

ယင္းအျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(ICCPR) အပိုဒ္ ၂၄ တြင္လည္း ေကာင္း၊ စီးပြားေရးလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ (ICESPR) အရ လည္းေကာင္း က ေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ ရာ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ (CRC) တ္ို႔အ ရ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ မ်ားပါဝင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ ရန္ ယင္းတို႔အား အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးလုပ္သား မ်ား အသုံးျပဳေနၾကသည့္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ဝယ္ယူ ျခင္း၊ စားသုံးျခင္း၊ အားေပးျခင္း မျပဳ ၾကရန္ႏွင့္ ႐ႈတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTUF) က ဇြန္ ၁၂ ရက္ တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကေလးလုပ္သား ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ သဝဏ္ လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

The Ladies News Journals
https://www.facebook.com/News.TheLadies


 သရက္ခ႐ိုင္၊ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ အမ်ိဳးသားက အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သမီးျဖစ္ သူကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ရပ္ ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ေန တရားလိုအသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၎ေနအိမ္တြင္ သမီးအႀကီးျဖစ္သူ မ ---- အသက္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ သမီးငယ္ မ --- အသက္ ၉ ႏွစ္တို႔ႏွင့္အတူ ဇြန္ ၈ ရက္ ေန႔ ည ၁၁ နာရီခ်ိန္က အတူအိပ္ရာ ဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ တရားလို အမ်ိဳးသမီး၏ ေနာက္အိမ္ေထာင္ သန္းေအာင္ (ေခၚ) သက္လြင္ဦးက တရားလိုအမ်ိဳး သမီး၏ သမီး မ---- အသက္ (၁၁) ႏွစ္အေပၚ သားမယားျပဳက်င့္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမီးအေပၚမွ တြန္းခ်ခဲ့ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေနအိမ္မ်ားအား အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက သမီးႏွစ္ဦးအား ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ သမီး မ----၊ အသက္ ၁၁ ႏွစ္က လြန္ခဲ့ ေသာ ၇ ရက္ခန္႔ကလည္း သားမယား အျဖစ္ ၂ ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သမီး အငယ္က ၎ကို မဖြယ္မရာ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ၍ သိရွိရေသာေၾကာင့္ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ သမီးျဖစ္ သူတစ္ဦးအား သားမယားျပဳက်င့္မႈ အပါအ၀င္ သမီးမ်ားအား ေစာ္ကားသည့္ သန္းေအာင္ (ခ) သက္လြင္ဦးကို အေရးယူေပးရန္ တရားလို အမ်ဳိးသမီးက ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခ်ိန္ တြင္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ႔သို႔တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သန္းေအာင္အား ဖမ္းဆီးကာ (ပ) ၅၁/၂၀၁၅၊ ပုဒ္မ ၃၇၆၊ ၃၅၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္ခင္ေမာင္စန္းက ဆိုသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journals
https://www.facebook.com/News.TheLadies

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟန္က်ိမ့္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ရွန္ဟိုင္း ဝက္ဘ္ဆိုဒ္)
 ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ႏိုင္ငံေရး ဗ်ဴ႐ုိ ေကာင္စီဝင္ ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟန္က်ိမ့္ (Han Zheng) သည္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ကို ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဟန္က်ိမ့္ မွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ရွန္ဟိုင္း ဖူတုန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း ရွန္ဟိုင္း ၿမိဳ႕ လူမႈ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာ ၂၅ ႏွစ္ တာ ကာလသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပံုရိပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုအႀကိမ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕သို႕ လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းေရး၏ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလည္း မ်ားကို သိရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဘက္ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရး ကို လည္း တိုးျမႇင့္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဟန္က်ိမ့္ မွွ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား စိတ္ဝင္စား ေမးျမန္းခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ား ၊ လူမႈ လုပ္ငန္း  အာမခံခ်က္ေရးရာမ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ မဆို ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရးသည္ ခြဲျခားထား၍ မရေၾကာင္း ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ မွ ဤကဲ့တို႕ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ က႑တြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ေအာင္ျမင္ေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခု လည္ပတ္ေရး ခရီးစဥ္သည္ အခ်ိန္ အားျဖင့္ တိုေတာင္းေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန မ်ားစြာကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ျဖတ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပံုကို လြန္စြာ သေဘာက် မိေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ အိမ္နီးခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရးသည္ တေန႕တၿခား ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန ဒုတိယ ဥကၠဌ ခ်ိန္ဖုန္႔ရွမ္ (Chen Fengxiang) ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ေကာ္မတီ အၿမဲတန္း ေကာင္စီဝင္ ႏွင့္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရီဟုန္ (Yin Hong) တို႕တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

 ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သာယာဝတီခရိုင္တရားရံုးမွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရံုးထုတ္စဥ္ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA

 ပညာေရးဒီမိုကေရစီ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲခံရၿပီး သာယာ၀တီ ေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀ိုင္းရံသူေတြ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အျပင္ ေထာင္တြင္းမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထားရွိဖို႔ AHRC အာရွလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အသီးသီးကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ေထာင္တြင္းက အေျခအေနေတြဟာ အခုအခါ  ဆိုး၀ါးလာေနတယ္လို႔ AHRC ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦး က ေျပာျပပါ တယ္။

လက္ပံတန္းမွာ မတ္လ ၁၀ ရက္က အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးတဲ့အတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားသူေတြ ထိုက္သင့္သလို ေဆး၀ါးကုသခံယူခြင့္မရၾကဘူး လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

၀ိုင္းရံသူ ကိုတင္၀င္းနဲ႔ ကိုခင္လွိဳင္တို႔ဟာလည္း ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္က ရိုက္ႏွက္ခံရတဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆးမကုသခဲ့ရဘဲ ေနာက္ဆံုးမွ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုေၾကာဌာနကိုေရာက္ရွိ သြားတယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခ်ိန္က ေက်ာင္းသားနဲ႔ ၀န္းရံသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး တခ်ိဳ႕ကို စြဲခ်က္ မတင္ဘဲ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး တခ်ိဳ႕ကို အာမခံေပးလိုက္ေပမဲ့ ေထာင္ထဲမွာ ၇၀ နီးပါး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရတုန္းပဲလို႔ လည္း AHRC ေၾကျငာခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ဆီးဂိမ္းေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖုိင္နယ္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာယူ ၂၃ နဲ႔ ဗီယက္နမ္အသင္းတုိ႔ ဒီေန႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာအသင္းက ၂-၁ ဂုိးနဲ႔ အႏုိင္ရရွိၿပီး ဗုိလ္လုပြဲကုိ တက္ေရာက္သြားပါတယ္။

ျမန္မာအသင္းက အနီေရာင္၀တ္စုံနဲ႔ ပြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ကေတာ့ အျဖဴေရာင္၀တ္စုံနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကပါတယ္။

ပြဲစစခ်င္း ၁ မိနစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာအသင္းက ျပစ္ဒဏ္ေဘာရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကုိ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေနလင္းထြန္း ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဗီယက္နမ္က ေခါင္းတုိက္ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၃ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ေက်ာနံပါတ္ ၁၇ အပုိင္ကန္သြင္းခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂုိးစည္း ေက်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ ၇ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းကပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိကစားၿပီး ျမန္မာအသင္းကေတာ့ အခ်ိတ္အဆက္မမိျဖစ္ေနပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္မွာလည္း ဗီယက္နမ္က ေရွ႕တန္းတုိက္စစ္မွဴး ေက်ာနံပါတ္ ၁၇ ျမန္မာဂုိးသမားနဲ႔ တေယာက္ခ်င္း အပုိင္ကန္သြင္းခြင့္ရေပမယ့္ ဂုိးသမား ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၁၈ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ျမန္မာဂုိးဧရိယာအစပ္နားမွာ ျဖစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကုိ ဂုိးေရွ႕ခ်ေပးလုိ႔ ေခါင္းတုိက္သြင္းရာမွာ ဂုိးတုိင္ေပၚ ေက်ာ္တက္သြားလို႔ ျမန္မာအသင္း သက္သာရာရခဲ့ပါတယ္။

၂၄ မိနစ္မွာေတာ့ ျမန္မာအသင္းက ျပစ္ဒဏ္ေဘာရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကုိ ဂုိးဧရိေရွ႕ ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဗီယက္နမ္ေနာက္ခံလူေတြ ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ ၂၇ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္ေရွ႕တန္းလူ ကန္သြင္းခြင့္ရေပမယ့္ ျမန္မာဂုိးသမား ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၃၀ မွာ ျမန္မာအသင္းက ေထာင့္ကန္ေဘာရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေထာင့္ကန္ေဘာကုိ လႈိင္းဘုိဘုိက ဗီယက္နမ္ဂုိးေရွ႕ ခ်ေပးရာမွာ ဂုိးသမား ဖမ္းယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၃၆ မိနစ္မွာ ျမန္မာအသင္း ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္ခြင့္ရပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကုိ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ေနလင္းထြန္း ကန္သြင္းယူရာမွာ ဗီယက္နမ္က လက္ထိေဘာက်ဴးလြန္လုိ႔ ပင္နယ္တီရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပင္နယ္တီကုိ စည္သူေအာင္က အသာအယာပဲ ဂုိးသမားရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေထာင့္ကုိ ကန္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၄၀ မွာ ဗီယက္နမ္က ေထာင့္ကန္ေဘာကန္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာဂုိးသမား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး ဖမ္းယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာဂုိးသမားဟာ ဗီယက္နမ္အသင္းရဲ႕ အပုိင္ကန္သြင္းခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ လက္စြမ္းျပ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၄၃ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္သြင္းခြင့္ရေပမယ့္ ျမန္မာေနာက္ခံလူေတြ ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာေတာ့ ပထမပုိင္းၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ တဖက္နဲ႔တဖက္ ဂုိးမသြင္းႏုိင္ဘဲ ၁-၀ ဂုိးနဲ႔ ျမန္မာက အႏုိင္ရရွိေနပါတယ္။

ဒုတိယပုိင္း ပြဲစစခ်င္းမွာလည္း ဗီယက္နမ္ကပဲ အခ်ိန္အဆက္မိမိ ထုိးေဖာက္ကစားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းက တခါတရံမွာေတာ့ ျပန္လည္ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၅၀ မွာ ရႈိင္းသူရကုိ ဖ်က္ထုတ္တာ ၾကမ္းတဲ့အတြက္ ျမန္မာအသင္းက ျပစ္ဒဏ္ေဘာကန္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကုိ ျမန္မာအသင္းေခါင္းေဆာင္ ေနလင္းထြန္း ကန္တင္ရာမွာ မ်ားသြားၿပီး ဂုိးလြန္ေဘာ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၅၁ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ေက်ာနံပါတ္ ၁၀ ကန္သြင္းခြင့္ရေပမယ့္ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ ဂုိးညာဘက္ကေန ထြက္သြားပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၅၄ မိနစ္မွာလည္း ဗီယက္နမ္အသင္းက ေက်ာနံပါတ္ ၁၇ အပုိင္ကန္သြင္းတာကုိ ျမန္မာဂုိးသမားက ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၆၄ မိနစ္မွာ ဗီယက္နမ္အသင္းက ေထာင့္ကန္ေဘာကန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဂုိးေရွ႕ကန္တင္ရာမွာ ျမန္မာေနာက္တန္းလူေတြ ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ ၆၅ မိနစ္မွာလည္း ဗီယက္နမ္ေရွ႕တန္းတုိက္စစ္မွဴး ေက်ာနံပါတ္ ၁၇ ပဲ ေခါင္းတုိက္ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ဂုိးဘားေပၚ ေက်ာ္တက္သြားလုိ႔ ျမန္မာအသင္း သက္သာရာရခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၇၀ အထိ ဗီယက္နမ္အသင္းကပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိကစားခဲ့ေပမယ့္ ဂုိးသြင္းယူနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာအသင္းကေတာ့ ေခ်ပဂုိး ျပန္မေပးရဖုိ႔ ခံစစ္ပဲ ကစားေနရတာပါ။

ပြဲခ်ိန္ ၇၁ မိနစ္မွာေတာ့ ဗီယက္နမ္အသင္းက ေခ်ပဂုိး ျပန္လည္ရရွိသြားပါတယ္။ ေက်ာ္နံပါတ္ ၂၅ က သြင္းယူခဲ့တာပါ။

ပြဲခ်ိန္ ၇၆ မိနစ္မွာေတာ့ ျမန္မာအသင္းက ေထာင့္ကန္ေဘာရရွိခဲ့ပါတယ္။ စည္သူေအာင္ ဂုိးေရွ႕ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဂုိးသမား ဖမ္းယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၇၈ မိနစ္မွာေတာ့ ျမန္မာအသင္းက ဒုတိယဦးေဆာင္ဂုိးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂုိးကုိေတာ့ ျမန္မာအသင္းေခါင္းေဆာင္ ေနလင္းထြန္းက ဗီယက္နမ္ဂုိးသမားရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္ကုိ လွလွပပ ကန္သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနာက္ ပြဲခ်ိန္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ထိ ဗီယက္နမ္အသင္းက အခ်ိန္အဆက္မိမိနဲ႔ ထုိင္းေဖာက္ကစားခဲ့ေပမယ့္ ေခ်ပဂုိး ျပန္လည္သြင္းယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၂-၁ ဂုိးနဲ႔ ျမန္မာအသင္းက အႏုိင္ရရွိသြားပါတယ္။

ျမန္မာ ယူ၂၃ အသင္း ပဲြထြက္စာရင္းကေတာ့ ဂိုး- ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး၊ေနာက္တန္း- ေက်ာ္ဇင္လြင္၊ သိန္းႏိုင္ဦး၊ ၿဖိဳးကိုကိုသိန္း၊ ဟိန္းသီဟေဇာ္၊ အလယ္တန္း- ေနလင္းထြန္း၊ လိႈင္းဘိုဘို၊ ရဲကိုဦး၊ စည္သူေအာင္၊ ေရွ႕တန္း- ေကာင္းဆက္ႏိုင္နဲ႔ ရိႈင္းသူရတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no/archives/97516

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို နိုင္ငံေရးပါတီေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥေတြအတြက္ အာဏာကုန္ေပးထားတာ။ အဲဒီအာဏာေလးျပျပၿပီး ခဏခဏလူမိုက္ထြက္ထြက္လုပ္ရတာလည္း သူ႔မွာအေမာသား။ တကယ္က သူ႔သက္တမ္းကကုန္ေနၿပီ။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူရိုေသရွင္ရိုေသေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ သူ႔ကိုထြက္ေပးဖို႔ေျပာေတာ့လည္း နားထိုင္းတို႔ရြာကသူႀကီးပံုစံဖမ္းေနျပန္ရဲ႕။

ေရြးေကာက္ပြဲက ဘယ္ဆီမွန္းမသိ အေျခခံမဲစာရင္းနဲ႔တင္ ျပႆနာေတြကေပၚေနၿပီ။ နိုင္ငံေရးပါတီကို ရန္စကားေျပာလိုေျပာ၊ ဟိုအေဝးႀကီးနိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုေတာင္မခ်န္ ၾကံဳးဝါးလိုက္ျပန္ေသး။ အရင္ဆံုးသူလုပ္တက္တာကေတာ့ ဗာလတို႔ထံုးစံအတိုင္း ကိုယ့္အျပစ္ကို NLD အေပၚပံုခ်ဖို႔ႀကိဳးစားလိုက္တာပဲ။

ခုလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲက အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြလို ႀကိဳတင္မဲေတြနဲ႔ လုပ္စားလို႔မရေတာ့တဲ႔အခ်ိန္၊ ေဖာင္းပြလူဦးေရစာရင္းေတြနဲ႔ မနိုင္မခ်င္းျဖည့္ေပးမယ့္မဲေတြနဲ႔ လုပ္စားလို႔မရနိုင္ေတာ့တဲ႔အခ်ိန္မွာ မၾကံအပ္မစည္ရာဆိုေပမယ့္ မတက္သာတဲ႔အဆံုး ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းေတြနဲ႔ ယုတ္ယုတ္မာမာၾကံစည္လာပါတယ္။

•ပံုစံ-၆၆/၆ နဲ႔ မဲစာရင္းျပဳစုတယ္။

•အေျခခံမဲစာရင္းျပဳစုသူေတြဟာ ဆယ္အိမ္ေခါင္းေတြျဖစ္တယ္။

•ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ေတြထဲမွာ စစ္တပ္ထဲက စံမမီ ေသတဲ႔တိုင္ရာထူးမတိုးေတာ့မယ့္သူေတြ အသက္လြန္ေတြကိုခန္႔တယ္။

ပံုစံ-၆၆/၆ အတိုင္းအေျခခံမယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအတိုင္းလုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးသကၠရာဇ္ေနရာမွာ ခရစ္ႏွစ္နဲ႔သာ ထည့္ရေအာင္လုပ္ထားၿပီး မသိတဲ႔ရက္၊ လေတြကို သူတို႔ႀကိဳက္သလိုျဖည့္ထားၿပီး ျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ တကယ္က သူ႔အတိုင္းျဖည့္ရံုပဲလုပ္သင့္တာ။ အဲဒီအမွားေတြေျပာတဲ႔ NLD ကို Confrontation လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ႔အထိ သူ႔တပည့္ဗာလေတြက တိုက္ခိုက္ေနတာ။

ေနာက္တစ္ခု အေျခခံမဲစာရင္းေတြကို ဆယ္အိမ္ေခါင္းေတြကျပဳစုတာဆိုေတာ့ သူမၾကည္တဲ႔သူ၊ ၾကံ့ဖြတ္ကလြဲလို႔ ဘယ္ပါတီကိုေထာက္ခံမဲ႔သူျဖစ္ျဖစ္ ခ်န္ခဲ႔တာတို႔၊ အခ်က္အလက္အလြဲေလးတစ္ခုေလာက္ (ဥပမာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ဂဏန္းကိုေရွ႕ေနာက္လြဲေပးလိုက္တာတို႔) လုပ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီသူဟာ မဲဆႏၵေပးမယ့္ေန႔က်ရင္ မဲရံုမႈးက အခ်က္အလက္လြဲလို႔ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕မဲဆႏၵေပးခြင့္ကို ျငင္းဆန္လိုက္နိုင္တယ္။ အဲဒီလိုျငင္းဆန္နိုင္တဲ႔အေၾကာင္းကိုေျပာျပမယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ကိုမွာထားပံုက တစ္ခါမွမၾကားဖူးတဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ဆိုၿပီ ဆီမန္းမန္းသလို တဖြဖြမွာေနတာျဖစ္တယ္။ ပိုၿပီးထင္ရွားတာက စစ္တပ္ထဲက အဆင့္မမီ စံမမီသူေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မရွင္ေတြအထိ ထိုးထည့္ခန္႔ထားၿပီး အမိန္႔နာခံေနေအာင္ စီစဥ္ထားတာေတြက ခုိင္လံုေအာင္သက္ေသျပေနၿပီျဖစ္တယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အခုလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလိုလည္း လႊတ္ေပးလို႔မရ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလိုလည္း ကိုယ္ထင္တိုင္းလုပ္မရ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္လိုလည္း လႊတ္ေတာ္ခံုအမ်ားစုကိုေနရာဦးၿပီးသားမို႔ မသဒၵါေရစာစြန္႔ၾကဲတဲ႔ပံုမ်ိဳးလည္း ဖမ္းမရေတာ့ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္သူ႔ဆႏၵအမွန္ကို တည့္တည့္တစ္မ်ိဳး မသိမသာတစ္ဖံုဆန္႔က်င္ၿပီးေနခဲ႔ရာက ခုခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိေတာ့ဘဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အေနနဲ႔ မေျပာသင့္တဲ႔စကားေတြေျပာ၊ ဟိုပါတီရန္လုပ္၊ ဟိုလူ႔ရန္လုပ္နဲ႔ လုပ္ေနတာေတြအျပင္ ေနာက္ဆံုးၾကံရာမရျဖစ္ၿပီး ဘႀကီးသားဗာလတစ္သိုက္ကိုပါဆြဲထည့္လာၿပီး မိုက္ဇာတ္ခင္းလို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ယုတ္မာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခုလိုမဲစာရင္းေတြမွားတယ္၊ မွားတယ္နဲ႔ တစ္နိုင္ငံလံုးဆူပြတ္ထလာတဲ႔အခါမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္က ေအာ္ခ်က္တစ္ခုထုတ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ စာရင္းျပဳစုတဲ႔လူအင္အားမလံုေလာက္တာတို႔၊ ကြန္ျပဴတာမလံုေလာက္တာတို႔ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာတာ မွားယြင္းတာတို႔ျဖစ္ေနရပါတယ္ဆိုၿပီး လုပ္လာျပန္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက ခိုင္လံုတဲ႔အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြမဟုတ္ပါ။ သူယုတ္မာထားတာကို ဖံုးကြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္းခံထားတဲ႔ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခအတင္ေျပာၾကရတဲ႔အထိျဖစ္ခဲ႔ေပမယ့္ ထံုးစံအတိုင္း ၾကံ့ဖြတ္လႊမ္းမိုးတဲ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ႔ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက သူေတာင္းထားတဲ႔ေငြရရင္ သူလုပ္ရမယ့္အလုပ္ကိုလုပ္နိုင္ရမယ္။ မလုပ္နိုင္ရင္ထြက္ေပါ့။ ခုလိုေပကပ္ကပ္ ဂ်စ္တစ္တစ္စကားေတြနဲ႔ ရန္လုပ္ေနစရာမလိုပါဘူး။ ခုေတာ့ျဖစ္ေနပံုက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္မွားထားတဲ႔ မဲစာရင္းေတြဟာ လူ/စက္ မလံုေလာက္လို႔မွားရတာလို႔ေျပာၿပီး ဆင္ေျခကန္ေနပံုကိုျမင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လုပ္ေနပံုေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ရာရွည္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕အာစရိယအဘယုတ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔၊ အရင္တုန္းကလည္း အေဖႀကီးေနဝင္းကို ကာကြယ္ေပးဖို႔လုပ္သလိုလုပ္ေနပံုမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ခုခါကေတာ့ ေနဝင္းတစ္ေယာက္ထဲကို စစ္တပ္တစ္တပ္လံုးက ကာကြယ္ေပးေနပံုမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လက္တစ္ဆုပ္စာ ဗာလဆယ္ေယာက္ေလာက္ကို ကာကြယ္ေပးေနတဲ႔အထိ အာဏာရူးအသိုက္အၿမံဳဟာ ၈၈ ကထက္ အနည္းဆံုးဆယ္ဆေလာက္ ႀကီးထြားလာခဲ႔ၿပီဆိုတာကို ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔ စစ္ထိပ္သီးရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကိုေတြ႕လိုက္ရတဲ႔အတြက္ ပိုမိုထင္ရွားသြားပါတယ္။

ခုကိုပဲ ကာခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔လူက ဂ်ပန္ Mainichi သတင္းစာနဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ သြားေလသူအာဏာရွင္သန္းေရႊဟာ သူ႔ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ပါတယ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကိုေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာမွမေျပာတက္ဘူးလို႔ေျဖသြားပံုေတြဟာလည္း တစ္ေက်ာင္းတည္းထြက္ တစ္အိုးတည္းစားေတြဆိုတဲ႔အတိုင္း သူယုတ္မာအဘႀကီးအေပၚသစၥာရွိျပေနတဲ႔ ဗာလတစ္သိုက္ဆိုတာထင္ရွားေနပါတယ္။

ဒီဗာလတစ္သိုက္ကို ရွင္းနိုင္မယ့္၊ မရွင္းနိုင္ေသးလည္း လည္ပင္းကိုညွစ္နိုင္မယ့္အေၾကာင္းတရားဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြကျပတ္ျပတ္သားသားသိေနဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔ဒီေလာက္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ ယုတ္ယုတ္မာမာၾကံစည္ေနပံုကိုေထာက္ရင္၊ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြတုန္းက မၾကံဳခဲ႔ဖူးတဲ႔ျပႆနာေတြနဲ႔ အစလုပ္ေနတာကိုၾကည့္ရင္ သိသာလြန္းေနတာမို႔ ျပည္သူေတြမအၾကဖို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အေသမသတ္နိုင္ေတာင္ သူတို႔လည္ပင္းကိုညွစ္နိုင္မယ့္အေၾကာင္းမို႔ ျပည္သူေတြဟာ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲဆႏၵေပးခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရေတာ့မွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔က မဲဆႏၵမေပးနိုင္ေအာင္လုပ္ေလ ကိုယ္က အခြင့္အေရးကိုရေအာင္ယူရမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကလည္း သူတို႔အသက္ရွည္ရာ အသက္ဆက္ရာျဖစ္မယ့္ အေၾကာင္းကိုလုပ္မွာပဲ။ တစ္ခုပဲေတြးၾကည့္ေပါ့။ ၅၉(စ)၊ ၄၃၆ တို႔လို အေရးႀကီးတဲ႔ပုဒ္မေတြအပါအဝင္ ေနာက္ဆံုးနာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီး ဒီအတိုင္းပဲရွိေနဦး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခုၾကံ့ဖြတ္ေတြအုပ္စည္းထားသလိုမ်ိဳး NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြေရာက္လာပါၿပီတဲ႔။ သမၼတက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မျဖစ္နဲ႔ဦး NLD က တစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္ေနပါၿပီတဲ႔။ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အားလံုးက NLD ကျဖစ္ေနပါၿပီတဲ႔။ တိုင္းျပည္ဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္သြားၿပီလဲဆိုတာ စိတ္ကူးၾကည့္လိုက္ပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕ၾကမၼာကို စစ္တပ္လက္ထဲထည့္မထားၾကပါနဲ႔။ အနည္းဆံုးေတာ့ မဲစာရင္းထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္ပါမပါသြားၾကည့္ရမယ့္အလုပ္ဟာ ဒီေန႔ျပည္သူျပည္သားေတြ စစ္ကြ်န္ဘဝကရုန္းထြက္ဖို႔အတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ အနည္းဆံုးတာဝန္တစ္ရပ္ပါပဲ။
**********************************

ေလးစားစြာျဖင့္

Ko Soe Win
ကိုယ့္ရဲ႕ၾကမၼာကို စစ္တပ္လက္ထဲထည့္မထားၾကပါနဲ႔။ အနည္းဆံုးေတာ့ မဲစာရင္းထဲမွာ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္ပါမပါသြားၾကည့္ရမယ့္အလုပ္ဟာ ဒီေန႔ျပည္သူျပည္သားေတြ စစ္ကြ်န္ဘဝကရုန္းထြက္ဖို႔အတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ အနည္းဆံုးတာဝန္တစ္ရပ္ပါပဲ။


ကုလသမဂၢဦးသန္႕ဆိုတာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဂုဏ္ယူဝင့္ျကြားစရာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အား ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခဲ႕ျကသည္မွာထိုကာလ က ျမန္မာႏုုိင္ငံ
အစိုးရ ၏ တိက်ေသာ ၾကားေန၀ါဒ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။

ရာထူးတင္ေျမႇာက္ခံရသည္ႏွင့္ ဘုန္းစြမ္းႏွင့္ လူစ ကို ျပသႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသန္႔ ကို တင္ေျမႇာက္စဥ္ ကျပင္သစ္ အစိုးရ က လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ ရာတြင္ ျပင္သစ္ သံအမတ္ႀကီး က
ဦးသန္႔ အားအရပ္ ကလည္း ပုရန္ေကာ၊

ျပင္သစ္ စကားလဲ တတ္ေျမာက္ သူ မဟုတ္ဟု ေျပာေလရာ ဦးသန္႔က မဆုိင္း မတြ မိမိ သည္ နပိုလီယံ ထက္ အရပ္ျမင့္ပါ သည္။

နပိုလီယံ သည္ အဂၤလိပ္ စကား မတတ္ဘဲ ျပင္သစ္ အင္ပါယာ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္ ဟုေျဖၾကား ခဲ့သည္ ကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ၾသဘာေပးၾကပါသည္။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ သည္ ဆယ္ႏွစ္တုိင္ တာဝန္ ထမ္းရြက္ခဲ့ရာ တြင္ ကမၻာ့ ျပသာနာ အ မ်ားကို ေျဖ ရွင္းေပး ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ေဟာ္လန္ျပည္ႏွင့္ နယူးဂီနိ ကိစၥ၊ အိႏၵိယ-ပါကစတန္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး ကိစၥ မွ စတင္ ကာ ဗီယက္နမ္ စစ္မီးၿငိမ္းေအးေရး အထိ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္နီ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္ ျဖစ္လာ သည္မွာ သူ၏ေခတ္ တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ဴးဘားကၽြန္း တြင္ရုရွ က ဒံုးပံ် မ်ား တပ္ဆင္ ေပးေသာ
ေၾကာင့္ အေမရိကန္ က ရုရွ သေဘၤာ မွန္သမွ် ကို တားဆီးရွာေဖြ သျဖင့္ အႏုျမဴ ကမၻာ့စစ္ႀကီး ျဖစ္လုလု ရန္ျပဳၾကသည္ ကို ေျဖရွင္းေရး တြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါ၏။

ကုလသမဂၢႀကီး ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ကို ခ်ီးျမႇင့္ ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမႈထမ္းစဥ္ က အတြင္းဝန္ ဦးသန္႔သည္ ျငင္းခံုေလ့
မရွိဘဲ သိမ္ေမြ႔နူးညံ့ သူျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခါ မိမိ မွန္ကန္သည္ ယူဆ ပါက မေၾကာက္ မညႇာ မ်က္ႏွာ မေရြး ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသျဖင့္ ကမၻာက ပိုမိုေလးစားၾကပါသည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ က ရုရွ သို႔ သြားစဥ္က ေရဒီယို မွ မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ အကယ္၍ သာ ရုရွျပည္ သူ တို႔သည္ ကြန္ဂိုျပည္ တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ မ်ားကို အမွန္အကန္ အတုိင္း သိရွိ ပါက သူတို့ ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္မ်ား သည္ မွားယြင္း ေနၿပီဟု ေျပာၾကေပမည္ …စ သည့္ျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

ရုရွ အစိုးရက ထို မိန္႔ခြန္း ကိုကမၻာ အရပ္ရပ္ သို႔ လႊင့္ၾကားေပးေသာ္ လည္း ရုရွျပည္တြင္း ေရဒီ
ယိုတြင္ ျဖတ္ေတာက္ ပါသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ကဗီယက္နမ္ အေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေမရိကန္ လူထု သည္ ဗီယက္နမ္ တြင္ ျဖစ္ ပြါးေန သည့္သတင္းမွန္ မ်ားကို သိရွိၾကပါကသမၼတ ဂၽြန္ဆင္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေန
ေသာ လမ္းစဥ္ ကို ျပင္ဆင္ ပါဟု ေတာင္းဆိုၾကေခ် မည္ဟု ေျပာခဲ့့ပါသည္။

ဦးသန္႔ သည္ မည္သူ ၏လက္ကိုင္ တုတ္မွ မဟုတ္၊ ကမၻာ့႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တခုတည္း ကို
သာ ေရွ႕ရႈ သူ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ ပါသည္။

ဦးသန္႕ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ျမန္မာျပည္ကိုကမာၻကမသိျကေတာ့
သည္မွာျကာခ့ဲေခ်ျပီ။

ဒီေနာက္မွာေတာ့ကမာၻမွာျမန္မာလို႕သိလာရတဲ႕ထင္ရွား
ေက်ာ္ျကားသူတဦးကေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ပဲျဖစ္ပါတယ္

သူမဟာ့၁၉၈၈ျမန္မာျပည္ရဲ႕တပါတီအရွင္းရွင္စနစ္ကိုတိုက္ထုတ္ခ်ိန္မွစ၍လူသိထင္ရွားလာေသာျမန္မာျပည္ရဲဲ႕
အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ျပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ကမာၻျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဗယ္ဆုကိုရရွိခဲဲ့
ပါသည္။သူမကိုကမာၻအရပ္ရပ္ကပါအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ေလးစားျခင္းကိုခံရေပသည္။

ရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒၚလာေစ်းအတက္ၾကမ္းခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက တရား၀င္ေငြလဲေကာင္တာတခ်ိဳ႔မွာ ေဒၚလာအေရာင္းပိတ္တာေတြ ရိွလာပါတယ္။

ေဒၚလာေပါက္ေစ်းဟာ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ၁ ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၁၂၀၀ေက်ာ္ အထိ ေစ်းေပါက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒါဟာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေစ်းနဲ႔ ကြာျခားတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြအျဖစ္ သြင္းကုန္ေစ်းတက္ျခင္း၊ ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္း စတာေတြပါ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

လက္ရိွေစ်းကြက္မွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာေတာ့ လက္က်န္ေဒၚလာေငြမရိွတာေၾကာင့္ မေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပထားပါတယ္။

ဒီ့အတြက္ ဘဏ္တခုကေျပာဆိုရာမွာေတာ့ အဓိက ေဒၚလာေရာင္းတဲ့သူရိွမွ ျပန္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၁ ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၁၃၀၀ နီးပါးရိွခဲ့ျပီး၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၁၁၈၅ က်ပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/97422


Myanmar vs Vietnam

28th SEA Games Singapore 2015
(Semi-Final ပြဲစဥ္ကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရန္)

13 Jun 2015 ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေန႔လည္ 12:30 နာရီ
မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္

Myanmar vs Vietnam

ပြဲစဥ္ကုိ ေအာက္ကလင့္ကေန ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးနုိင္ပါတယ္

နိုင္ငံပိုင္ ေဒၚလာ ေတြ ကို ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြ ကေန တဆင့္ မဟုတ္ပဲ ဗဟိုဘဏ္ ကေန တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ် ေပး ဖို့ ကုန္သည္ ေတြ ဘက္ က အစိုးရ ကို အကူအညီ ေတာင္း။
အေမရိကန္ ေဒၚလာ နဲ့ လဲလွယ္ ရာ မွာ ျမန္မာ ေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္း ေန ရတဲ့ အေျခ အေန ကို ကိုင္ တြယ္ ဖို့ ဇြန္ လ ၁၂ ရက္ မေန့ က ေနျပည္ ေတာ္ မွာ ဗဟို ဘဏ္ နဲ့ အတူ အစိုးရ ဝန္ျကီး ေတြ ၊ ပုဂၢလိ က ဘဏ္ ေတြ နဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္း ရွင္ ေတြ အေရး ေပၚ စည္းေဝး ခဲ့ ျက ျက ေပမယ့္ တိတိ က်က် အေျဖ မထြက္ ခဲ့ ျက ပါဘူး။

နိုင္ငံပိုင္ ေဒၚလာ ေတြ ကို ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြ ကေန တဆင့္ မဟုတ္ပဲ ဗဟိုဘဏ္ ကေန တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ် ေပး ဖို့ ကုန္သည္ ေတြ ဘက္ က အစိုးရ ကို အကူအညီ ေတာင္း ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္ပို့ ေရာင္းခ်သ မ်ား အသင္း အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ကုန္သည္ ေတြ လို အပ္ သမွ် ေဒၚလာ ေငြ ေတြ ကို ဗဟို ဘဏ္ ကေန ထုတ္ေရာင္း ေပး ေနဖို့ အခက္ အခဲ ရွိ တယ္ လို့ အမ်ိုးသား စီမံကိန္း ဝန္ျကီး က အစည္းအေဝး မွာ ေျပာခဲ့တယ္ ဆိုျပီးေတာ့ လည္း အဲဒီ့ အစည္းအေဝး မွာ ကိုယ္တိုင္ ရွိေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ုပ္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး ကိုေန လင္းဇင္ က ဆိုပါတယ္။

ေဒၚလာေတြ ေဈးကြက္ထဲ ပိုေရာက္လာ နိုင္ေရး အျမန္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ ျကဖို့ရာ သမၼတ ရံုး ဝန္ျကီး ဦးစိုးသိန္းက တိုက္တြန္း ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း ေတြ အတြက္ ျပည္ပ နိုင္ငံ က ေခ်းေငြ ေတြ ခြင့္ျပု ေပးထားတဲ့ နိုင္ငံျခား ဘဏ္ ေတြ အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ဖို့ လည္း ဦးစိုးသိန္း က ေျပာသြား ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ CB ဘဏ္ နဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္ တို့ က ျပည္ပမွာ ရွိတဲ့သူတို့ မိတ္ေဆြ ဘဏ္ေတြ မွာ ထည့္ထားတဲ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀ဝ ေက်ာ္ထဲက တခ်ို့ ကို ျပည္တြင္း ေဈးကြက္ထဲ ေရာင္းခ်ေပးမယ္ လို့ ေျပာ ခဲ့ ပါတယ္။

ျမန္မာ့ ေရွ့ေဆာင္ဘဏ္ က လည္း အခုလို ေဒၚလာေဈး အျကပ္အတည္း မွာ အစိုးရ က ျကား ဝင္ ေျဖရွင္း ေပးဖို့ နဲ့ ေငြေျကး ေမွာင္ခို ေဈးကြက္ ေတြ ကို ကိုင္တြယ္ ေပး ဖို့လည္း အစိုးရ ကို တိုက္ တြန္း ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီ့ အေရး ေပၚ အစည္း အေဝး မွာ တိတိက်က် ရလာဒ္ ေတြ မရ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေနာက္ တစ္ရက္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ေန့ မွာ လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ့ အစိုးရ တာဝန္ ရွိသူေတြ ဟာ ရန္ကုန္ မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေနြးသြား ဖို့ ရွိ ပါတယ္။

အခု လို အစည္းအေဝး ေခၚ ယူ ေန ခ်ိန္ မွာပဲ ေဒၚလာေဈး ကေတာ့ ေသာျကာေန့ မွာ တစ္ေဒၚလာ ကို ၁၂၃၀ ကေန ၁၂၀ဝ ဝန္းက်င္ ထိ ေဈး အနည္းငယ္ က်လာ ခဲ့ ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


ျမန္မာ U-23 အသင္း အေနနဲ႔ ဗီယက္နမ္ကို အႏုိင္ကစားၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ ဖုိင္နယ္တက္မယ္လို႔ ျမန္မာအသင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးသန္းတုိးေအာင္ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ U-23 အသင္းဟာ ဒီကေန႔ စေနေန႔မွာ ဗီယက္နမ္ အသင္းနဲ႔ အႀကိဳဗုိလ္လုပဲြ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ ထားတဲ့ ျမန္မာ အသင္းရဲ႕ အေျခအေန၊ ပရိႆတ္ေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္သံေတြနဲ႔ ပဲြႀကိဳ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ မွာေတာ့ ျမန္မာ ယူ-၂၃ ေဘာလုံးအသင္းဟာ ဆီမီးဖုိင္နယ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဆီမီးဖုိင္နယ္ မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ႔ ကစားရမွာပါ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွၿပိဳင္ပဲြ မတုိင္ခင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလက ေျခစမ္းခဲ့ တုန္း ကေတာ့ ျမန္မာအသင္း ဟာ ဗီယက္နမ္အသင္းဟာ တဘက္ ၂ ဂိုးစီ နဲ႔ သေရက်ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ဆီမီးဖုိင္နယ္ပဲြစဥ္မွာေတာ့ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ ဗီယက္နမ္ကို အႏုိင္ရၿပီး ဖုိင္နယ္ကို တက္လိမ့္မယ္လို႔ ျမန္မာအသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးသန္းတုိးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ ဗီယက္နမ္ကို ဒီပဲြမွာ ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၆၀ - ၄၀ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသန္းတုိးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးၾကည္လြင္ကလည္း ဗုိလ္လုပဲြေရာက္ဖို႔ အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ဗုိလ္လုပဲြေရာက္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္း မေန႔က က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ သူကေျပာၾကား သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာယူ ၂၃ အသင္းအေနနဲ႔ ဗုိလ္လုပဲြေရာက္မယ္လို႔ ယုံၾကည္သလို၊ ဗုိလ္စဲြမယ္လို႔ပါ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လြင္က ေျပာပါတယ္။

ဆုိေတာ့ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ ဗိုလ္လုပဲြကို တက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ဗီယက္နမ္ အသင္းကို ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ အႏုိင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာအသင္း အေနနဲ႔ ဗီယက္နမ္ကို အႏုိင္ရဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္ေနပါသလဲ။ ဒီပဲြအေပၚ အားကစားေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေဇာ္မ်ိဳးသန္႔ သုံးသပ္တာက-

"ျမန္မာအသင္း အေနနဲ႔ အခု ကစားခဲ့ၿပီးတဲ့ ေလးပြဲလို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ကစားရမယ္။ ကိုယ္က ဂိုးေပးလိုက္ရလို႔ရွိရင္လည္း မပ်ာ ပဲနဲ႔ ေျခပဂိုးရဖို႔အတြက္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔အသင္း ဗုိလ္လုပြဲ ကို ေရာက္ႏုိင္တဲ့ ေျခစြမ္း မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္က အဲ့လိုပဲ သံုးသပ္ခ်င္တယ္။

ဒီအုပ္စုကေန  ရံႈးထြက္အဆင့္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ တပြဲမွာ ဘယ္အသင္းမွ ဖလား မရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ေတြက ေဘာလံုးပြဲေတြမွာ မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ ျမန္မာ U 23 အသင္း ဆိုရင္ အုပ္စုကေန ဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ေတာင္ ေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ကစား စရာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပြဲပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ့ႏွစ္ပြဲမွာပါ အေကာင္းဆံုးေျခစြမ္းကို ျပၿပီးေတာ့ နည္းျပေတြကလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ အသင္းကို ကိုင္တြယ္မယ္။ ကစားသမားေတြကလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀နီးပါး Sea Game ေရႊဆုကို ျပန္ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေရကုန္ေရခမ္းကစားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔Sea Game ေရႊဆုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္သယ္လာႏုိင္မယ့္ပြဲ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲ့လိုေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ "

ျမန္မာ နဲ႔ ဗီယက္နမ္ပဲြကို စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃၀ မွာ ကစားၾကမွာျဖစ္ၿပီး အခုလို ေန႔လည္ပိုင္းကစားတဲ့အတြက္ ကစားရတာ ခက္မယ္လို႔ ဦးၾကည္လြင္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအသင္းဟာ အခုဆီမီးဖုိင္နယ္ ပဲြစဥ္မွာေတာ့အကႌ်အနီေရာင္၀တ္ဆင္ကစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက အိမ္ေျခ ၈ဝ နီးပါးရွိတဲ့ ဆင္ဖုန္ရြာကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၅ နာရီ ေလာက္မွာ လူအင္အား ၂ ရာေလာက္က အင္အားသံုး ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဆင္ဖုန္ရြာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း တရာေလာက္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ မေဝမာထြန္း တင္ျပထားပါတယ္။

RFA MyanmarVideoChannel


အြန္လုိင္းေစ်းကြက္မွာ လက္ရွိလူအ၀ယ္မ်ားေနတဲ့ အြန္လုိင္းဆုိက္တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။ အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ထဲကမွ အခုေဖာ္ျပေပးလိုက္တာကေတာ့ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Kaymu

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ျပည္တြင္းရဲ႕ အြန္လုိင္းေစ်းကြက္ကုိ Rocket Internet ကလည္း ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Kaymu ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အြန္လုိင္းေစ်းကြက္မွာ လူသုံးကုန္နဲ႔ အေထြေထြပစၥည္း အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့အတြက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး အထူးပ႐ုိမုိးရွင္းမ်ားလည္း ခ်ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳက္တာကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ Site တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Cherry Shan Fashion Couture

ကုိရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ အလွကုန္မ်ားနဲ႔ ဖက္ရွင္က်နလွပတဲ့ အိတ္မ်ဳိးစုံနဲ႔ အက်ႌဒီဇုိင္းမ်ဳိးစုံကို ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ ဆုိက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ယူသူမ်ားျပားေနၿပီး အျခားေသာ ဆုိက္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတာ ေၾကာင့္လည္း ၀ယ္ယူသူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕တဲ့ ဆုိက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Tony Moly in Yangon

ဒီဆုိက္ကေတာ့ ကုိရီးယားထုတ္နဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္ အလွကုန္မ်ားကုန္မ်ားနဲ႔ တစ္ကုိယ္ရည္သုံးပစၥည္း အစစ္အမွန္မ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးတာျဖစ္ၿပီး အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္လည္း ရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

Girls Beauty World

ဒါကလည္း မိန္းကေလးေတြအတြက္ အလွအပဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက တကယ့္နာမည္ႀကီး brand ေတြျဖစ္တဲ့ Micheal Kors, Coach စတဲ့ နာမည္ႀကီးအိတ္မ်ဳိးစုံနဲ႔ brand မ်ဳိးစုံကို ေရာင္းခ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကိုရီးယား အလွကုန္ပစၥည္း မ်ဳိးစုံျဖစ္တဲ့ Tony Moly, Etude House, The Face Shop, Skin food, Innisfree စတာေတြကုိ ေရာင္းခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္တာေၾကာင့္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ အြန္လုိင္းေရွာ့ပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

My Data Online Store

ဒါကေတာ့ အိုင္တီႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေယာက်ာၤးေလးေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွာပါ။ အုိင္တီနဲ႔ပတ္သတ္တာ အစုံရႏုိင္သလုိကား crazy ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏုိင္မယ့္ ကားတြင္းအသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ နယ္မ်ားကုိ ပါေရာင္းခ်တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Shop.com.mm

ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းရဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ အြန္လုိင္းေစ်း၀ယ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုပါ။ သူ႔ဆီမွာ ပစၥည္းအမ်ဳိးစုံျဖစ္တဲ့ ဖက္ရွင္မ်ား၊ ဖုန္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂိမ္းစက္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္အသုံးေဆာင္နဲ႔ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား၊ အားကစား၊ ေရေမႊးႏွင့္ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားစတဲ့ အမ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။Piggy

ဒါကေတာ့ အိတ္မ်ဳိးစုံကုိ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆုိက္ဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္စီဒီဇုိင္းအိတ္မ်ဳိးစုံနဲ႔ ဖိနပ္ေတြကုိ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ၿပီး charles and keith စတဲ့ brand မ်ဳိးစုံကုိ ေရာင္းခ်တာျဖစ္ပါတယ္။

Thailand Catalog

ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ online shopping လုပ္သူမ်ားအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန တိုက္႐ိုက္ Wholesale ေပးတဲ့ ဆိုက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေခတ္အစားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ skin care နဲ႔ cosmetic ေတြကို တိုက္႐ိုက္ မွာယူႏိုင္ပါတယ္။

Online Bag Store & Dropship

ဒါကေတ့ အိတ္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစမယ့္ ဆိုက္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ branded အိတ္ေတြလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

YY Online Store

ဒါကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး အ၀တ္အထည္ေတြကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္မယ့္ ဆိုက္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ ခ်ိတ္ေတြ၊ ခ်ည္ထည္ေတြလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ၀တ္စံု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

JAZZY CHOO Online Store

ဒါကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးဖက္ရွင္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြရရွိႏိုင္မယ့္ အြန္လိုင္းေရွာ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို စံုစံုလင္လင္ရရွိႏိုင္မယ့္အျပင္ ေစ်း၀ယ္လို႔ေကာင္းမယ့္ အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
- See more at: http://news-eleven.com/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%A1%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94-%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%81%80%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9#sthash.Mt9oqiyN.dpuf


မႏၱေလးတိုင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က ေရပူေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ကို ေက်ာက္မ်က္ တရားမဝင္ တူးေဖာ္ေနတယ္လို႔စြပ္စြဲၿပီး ရဲက လူဝတ္လဲ ဖမ္းဆီးသြားတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြက ဆရာေတာ္ကို အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြအေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕မွာ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA

 dassk-kawmu-620 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ ေဒသခံေတြနဲ႔ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္

လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္ ေအာင္သူေတြျဖစ္ရမယ္လို႔ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ျပည့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္မွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္အေရြးခံမယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးစစ္ခ်က္ကို တင္ျပရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ဥကၠဌက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပ်က္ေစခ်င္ဘူးေလ၊ ဆိုေတာ့ သေဘာက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူရတယ္ နစ္နာတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဒါေတာ့ မတက္ႏိုင္ေတာ့ ေနာင္တစ္ခါ လာမယ့္ဟာမွာ က်န္မာေရးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တက္ႏိုင္တဲ့လူေတြပဲ အလုပ္လည္းလုပ္မယ္ မဟုတ္ဘူးလား ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်န္းမာေရးကို က်ေနာ္တို႔ စစ္ခိုင္းၾကတာပါ၊ အခုက လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ရမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕မူဝါဒ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတိုင္းဟာ ေရြးေတာ့မယ္ ဆိုကတည္းက က်ေနာ္တို႔က က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္တင္ရမယ္၊ အကုန္လံုးေပါ့ဗ်ာ အသည္းတို႔ ဘာတို႔ေရာေပါ့ဗ်ာ ဘီပိုး၊ စီပိုးအစ အကုန္တင္ရမယ္"

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမယ့္သူေတြဟာ ပါတီတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ကို ေဖာက္ဖ်က္သူ မျဖစ္ရသလို ပါတီေငြေၾကး အရႈပ္အရွင္းမရွိသူေတြ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဟာ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese

http://www.rfa.org/burmese/news/nld-candidates-medical-check-06122015111835.html

ေနျပည္ေတာ္က သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႔ရစဥ္ Photo: Myo Thant Khaing/RFA
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြရွိေနၿပီး လူမစံုေသးတဲ့အတြက္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္က်င္းပမယ့္အခ်ိန္ကို မညိႇႏိႈင္းႏုိင္ေသးတာလုိ႔ သမၼတရဲ႕ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပဲြ ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္မယ့္ အေျခအေနကို သတင္းေထာက္ေတြက ေမးျမန္းရာမွာ ဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္က အခုလိုေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ကေန ျပန္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္က်င္းပဖို႔အတြက္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္မယ့္ေန႔ကို ညိႇႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာ ပါတယ္။

"ရွိတဲ့လူေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ခရီးသြားပဲေနၾကတာ၊ အခုလည္း အစ္မႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က တရုတ္ျပည္သြားေနတာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ျပန္လာရင္ေတာ့ ျပန္ညွိရမွာေပါ့၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးက တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ခရီးသြားေနၾကလို႔၊ လူစံုေတာ့ျပန္ ညွိရမွာေပါ့ေနာ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ နာယကႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ဆိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳမသိဘူးေလ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးကိစၥဆိုလည္း ႀကိဳမသိဘူး၊ ဆိုေတာ့ အစ္မႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ လာလို႔ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္တစ္ခုျပန္ညွိရမွာေပါ့၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္မဟုတ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ အျပင္ေရာက္ေနမ်ားတာေပါ့"

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပဲြဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္လားလို႔ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ဒီကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

"က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္ေျပာရရင္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာေလ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္မွာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလည္း ဝင္ေရာက္ဆံုးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး၊ ဆိုေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလား မရွိဘူးလားဆိုတာေတာ့ လူႀကီးေတြေဆြးေႏြးမွပဲသိမွာပါ၊ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ဟိုဘက္မွာေတြ႔သည္ျဖစ္ မေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကေတာ့ အားလံုးစဥ္းစားၿပီးေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိတာေပါ့၊ ဒီဟာကပဲ ပထမအဆင့္ အေျဖျဖစ္မွာေပါ့၊ ၿပီးလို႔ရွိရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကိုခ်ျပၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္က အတည္ျဖစ္မွာပါ"

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ပါဝင္တဲ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမတုိင္ခင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ ဆုံမယ္လို႔ ေျပာၾကားထားေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဓါတ္ပုံ- ၁၂ ရက္ညေနပိုင္းက ပုံပါက်င္ၿမိဳ႕အဝင္ တပ္ျဖန့္ထားေသာ ၀ တပ္သားတခ်ိဳ႕
ဂၽြန္ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၅

သၽွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေဟြ႕ေအာ့ေက်း ရြာအုပ္စု အတြင္း အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ (လားဟူ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕) တို႔ ခံတုတ္က်င္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ အျငင္းပြားၿပီး ႏွစ္ဘက္ထိပ္တိုက္ပစ္ခတ္မွု ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

ဂၽြန္ ၁၁ ရက္ညေနပိုင္းက မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းဟန္ေက်းရြာအုပ္စု နားေကာင္းမူးမွမိုင္းကၽြတ္ အသြားလမ္းတြင္ လြယ္ခီလိတ္ေတာင္ေၿခ လားဟူရြာသစ္တြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕မွ ေရာက္ရွိ လာကာ ခံတုတ္က်င္း၊ ဘန္ကာက်င္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့မွုေၾကာင့္ အဆိုပါ ေနရာေဒသရွိ အမွတ္ ၁၀၀၇ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အမည္ရ လားဟူျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ အျငင္းပြားရာမွ ေျမနီေတာင္တြင္ ႏွစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္မွုျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု နားေကာင္းမူး ရပ္မိရပ္ဖ ေျပာသည္။

“အဲဒီေနရာမွ ဗမာတပ္ဘက္က သစ္တုံး သစ္လုံးႀကီးေတြနဲ႔ နားေကာင္းမူး မိုင္းကၽြတ္လမ္းမွာ သြား လာမရေအာင္အရင္လာ ပိတ္ထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔လုပ္ထားတဲ့လမ္းဘဲ။ ေပးမသြားရင္ ဘာထူးမွာလဲ က်ေနာ္တို႔ လဲ ခံတုတ္က်င္း ျပန္တူးလိုက္တယ္။ သူတို႔ နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ ျပန္လုပ္ ထားဖို႔ပါ။ အဲဒါကို ဒီနယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ မေျပလည္လို႔ ျဖစ္သြားတာ။ တိုက္ပြဲရယ္ လို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ မေတာ္တဆပါ။အခုလည္း ႏွစ္ဘက္တပ္ တင္းမာေနတယ္ ” ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ ၀ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။

နားေကာင္းမူး မိုင္းကၽြတ္ လမ္းမ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ကေနထိုင္ၿပီး၊ ကားလမ္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံ အမွတ္ ၁၀၀၇ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္က အေျခခ်ေနထိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၀ တပ္ဖြဲ႕သည္ ယခုတိုင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္မွုမရွိေသးဟု မိုင္းတုံေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႕မေျပလည္သည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ မိုင္းဟန္ေက်းရြာမွ ေတာင္ ဘက္ျခမ္း၊ ပုံပါက်င္ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဘီပီဝမ္း အထိ ၀ တပ္ဖြဲ႕က အင္အားျဖည့္ ျဖန႔္က်က္ ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ယခုတိုင္ မိုင္းတုံၿမိဳ႕မွ မိုင္းဟန္ အနီးအနား ထိ အင္အားျဖည့္ လာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဂၽြန္လ ၁၂ ရက္ ယခုညေနပိုင္းတြင္ မိုင္းတုံႏွင့္ပုံပါက်င္ၾကားေဒ သခံမ်ားအား အိမ္ျပင္မထြက္ၾကရန္ အမိန႔္ထုတ္ထားေၾကာင္း တိုက္ပြဲႀကီးက်ယ္ဆက္ျဖစ္သြားမည္ကို ေဒသခံမ်ား အထူးစိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ စိုင္းဝင္းျမတ္ဦးက-

“ေဒသခံလူထု ခရီးသြားခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ က်ေနာ့္ အိမ္က ကားတစီးေတာင္ မိုင္းဟန္ကေန မိုင္းတုံၿမိဳ႕ ကို ျပန္လွည့္ခိုင္းတယ္။ ညကတည္းက။ ၀ တပ္ေကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေကာ သြားလာခြင့္ မျပဳေတာ့ ဘူး။ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ရင္ ေဒသခံလူထုဘဲ နစ္နာတယ္။ အခုက ၾကက္ သြန္ျဖဴ ထုတ္ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္ေလ။ ဒါေပမယ့္ အခုျဖစ္ တာက ဝ အဖြဲ႕နဲ႔ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေဒသခံေတြကခံသာပါေသးတယ္။ RCSS နဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ မေခ်ာင္ဘူး ကားလမ္းပိတ္တာ ေတြကလဲ ရက္ပိုင္းဘဲဆိုရင္ေတာ့မေထာင္းသာ ပါဘူး။ ေရရွည္ဆိုရင္ေတာ့ ကုန္စည္စီးဆင္းမွု ထိခိုက္နိုင္ပါ တယ္။ ေဒသခံ အမ်ားစုရဲ့ အဓိကစီပြါးကၾကက္သြန္ ဘဲရွိတယ္ေလ” - ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။

ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ျပႆနာသည္ လဆန္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ရင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ဘက္မွ ဖမ္းထားသည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ ပိုင္သစ္မ်ားအား ၀ ဘက္က အေလၽွာ့ေပးလိုက္ ေသာ္လည္း ေရာင္းထုတ္ ခြင့္ပါပစ္အား ၀ တပ္ဖြဲ႕ကို ျပန္မေပးေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ဖမ္းခံထားရသည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၆ ဦးလည္း အစိုးရဘက္မွ လြတ္ေပးျခင္းမရွိ သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္တင္းမာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

ဇြန္ ၁၂ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္ မဲေဆာက္ေစ်းအတြင္း လမ္းမႀကီး
ဇြန္ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုး အဆမတန္ က်ဆင္းသျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိက လမ္းေၾကာျဖစ္သည့္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ ၀င္ထြက္ေနေသာ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္အတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈကို ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

မဲေဆာက္ေစ်းႀကီးတြင္ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာဘက္ျခမ္းသို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ထိုင္းဆိုင္ပိုင္
ရွင္ ဖိနီးက “ဒီလ ၉ရက္ေန႔ေလာက္ကစၿပီး ျမန္မာေငြေစ်းက က်သြားတယ္။ ဒီလဆန္းပိုင္းကဆိုရင္ ေငြေစ်းက ျမန္မာေငြတစ္သိန္းကို ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀၂၀ အထိ ရိွခဲ့ေပမဲ့ အခုဆိုရင္ ၄-၅- ရက္ရိွၿပီး ျမန္မာေငြတစ္သိန္းကို ၂၇၅၀၊ ၂၈၅၀၊ ၂၈၈၀ဘတ္ က်သြားေတာ့ ျမန္မာကုန္သည္ေတြလည္း မဲေဆာက္ကို ပစၥည္းလာမ၀ယ္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယူႏြတ္က “ေငြေစ်းက ပြတ္ကာသီကာက်တာ မဟုတ္ေတာ့ ျမန္မာကုန္သည္ေတြ မလာၾကတာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာကုန္သည္ေတြက ပစၥည္းတေခါက္၀ယ္ရင္ က်ပ္ ေငြသိန္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ၀ယ္ရတာျဖစ္တယ္။ ေငြေစ်းျပန္ၿငိမ္မွဘဲ ကုန္သည္ေတြ ထိုင္းဘက္ကို ျပန္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ မဲေဆာက္မွာ ပစၥည္း၀ယ္ရင္ ထိုင္းေငြနဲ႔၀ယ္ရေတာ့ ျမန္မာေငြထိုးက်သြားရင္ ဘယ္လိုမွ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာေငြေစ်း အဆမတန္က်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ျမန္မာမ်ား ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ေငြေပးပို႔မႈမ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းသြားသည္ဟု ျမ၀တီၿမိဳ ႔တြင္ အေသးစားေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုကိုသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေရႊမိုးကလည္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားသည္ဟု ေျပာသည္။

မဲေဆာက္-ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းေငြမ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳၾကသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ျမန္မာဘက္ျခမ္း ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၾကၿပီး ျမန္မာကုန္သည္အမ်ားစုမွာ မဲေဆာက္ဘက္ ျခမ္းတြင္ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူႏိိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာေငြမ်ားကို ျမ၀တီၿမိဳ ႔တြင္ အဓိက လဲလွယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမ၀တီၿမိဳ ႔တြင္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာေငြမ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးငယ္ အမ်ားအျပား ရိွေသာ္ လည္း ေငြေၾကးလဲလွယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း မဟုတ္သလို ျမ၀တီၿမိဳ႕ရိွ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ထိုင္းဘတ္ ေငြ တရား၀င္လဲလွယ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမရိွေသးဟု ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးတဦးက ဆိုသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိကလမ္းေၾကာျဖစ္သည့္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီမွတဆင့္ ျမန္မာဘက္သို႔ ထိုင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု တရား၀င္တင္ပို႔မႈမွာ လစဥ္ ထိုင္းဘတ္ေငြ သန္း ၃ေထာင္ေက်ာ္ရိွသည္ဟု ထိုင္းကုန္သည္ႀကီးမ်ား ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေကအိုင္စီ - KIC News
http://kicnews.org

အိႏိၵယ နယ္စပ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔။ 
 အိႏၵိယစစ္တပ္က ျမန္မာ႔နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး နာဂ သူပုန္ ေတြကို တိုက္ခုိက္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘဲအိႏၵိယ ဘက္ျခမ္းမွာသာ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြား ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာဆိုင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီးက လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရက ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ အိႏၵိယတို႔ဘက္က ျမန္မာ႔အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္မႈကို အေလးထား သလို ျမန္မာဘက္ကလည္း ျမန္မာ့ နယ္နိမိတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အိႏၵိယ အစိုးရကို တိုက္ခုိက္ေနတာေတြကို ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လည္း ျမန္မာ ဘက္က ေျပာဆိုပါတယ္။ နာဂသူပုန္ အေရး အိႏၵိယ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လို မူ၀ါဒနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိဂၤ ီထိုက္က တင္ျပေပးပါမယ္။

အိႏၵိယ စစ္တပ္နဲ႔ နာဂ သူပုန္ အဖြဲ႔ NSCN-Kaplang တို႔ ဒီလ အစပိုင္းမွာ ႏွစ္ဘက္ တို႔ တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယ စစ္တပ္က ျမန္မာ ဘက္ျခမ္းက နာဂ သူပုန္ စခန္းေတြကို အထူးစစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ႔တယ္လုိ႔အိႏၵိယ စစ္တပ္က ေျပာဆို ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရဘက္ကေတာ့ အိႏၵိယ စစ္တပ္နဲ႔ နာဂ သူပုန္တို႔ ဟာ အိႏၵိယ ျမန္မာ နယ္စပ္ အိႏၵိယ ဘက္ျခမ္းက မိုဘိုင္လြတ္ ေက်းရြာမွာ ထိေတြ႔ခဲ႔တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာဘဲ ျမန္မာဆိုင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီး ကလည္း တိုက္ပြဲ ကိစၥကို ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို လာေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

"အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးက က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ေက်ာ္ကို ၉ရက္ေန႔ မနက္မွာ လာေတြ႔တယ္။ လာေတြ႔ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီ့ဘက္က လုပ္တဲ့ကိစၥေတြကို လာၿပီးရွင္းတယ္။ ရွင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အိႏိၵယသံအမတ္ႀကီးကိုယ္တုိင္ Confirm ေမးၿပီး အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသြားတာက အဲ့ဒီ့ Operationက အိႏိၵယနယ္ေျမ ပိုင္နက္ထဲမွာ Border line နားမွာရွိတဲ့ အိႏၵိယနယ္ေျမ ပိုင္နက္ထဲမွာပဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္ ဆိုၿပီး ေျပာသြားတယ္။

ေနာက္တခ်က္က အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္။ ရွိပါတယ္ဆိုၿပီး အာမခံၿပီး ေျပာ သြားတယ္။

ေအာ္ ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ တပ္မေတာ္ေပါ့ေနာ္ ။ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေျမျပင္ ကေနၿပီးေတာ့ ေပးပို႔ခ်က္ေတြအရ ဒီကိစၥက က်ေနာ္တို႔ အိႏၵိယျမန္မာ နယ္စပ္ ေအာင္ေဇယ်စခန္းရဲ႕ အေနာက္ဖက္ ဆယ္မုိင္အကြာ မိုဘိုင္ညြန္႔..ေက်းရြာဆိုတာ အိႏိၵယႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုၿပီး အစီရင္ခံခ်က္ သတင္းေတြရတယ္။ "

ျမန္မာ့ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ စခန္းခ်ၿပီး အိႏၵိယ အစိုးရကို တိုက္ခုိက္ေနတဲ႔ နာဂ သူပုန္ ကိစၥဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတို႔ၾကား မၾကာခဏ ဆိုသလို ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူပုန္ေတြဟာ ျမန္မာ့ပိုင္နက္မွာ အေျခစိုက္ၿပီး အိႏၵိယကို တုိက္ခိုက္ေနတဲ႔ သူပုန္ စခန္းေပါင္း အနည္းဆံု ၁၇ ခုတို႔ရဲ႕ တည္ေနရာေတြကို လည္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက ေဖာ္ထုတ္ ေျပာ ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း အိႏၵိယ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။

ျမန္မာ သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးကေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ေနထုိင္ၾကတဲ႔ တိုင္းရင္းေဒသခံ ေတြၾကား ေရာေထြးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို အသံုးခ်ၿပီးျဖစ္ေစ၊ ေနာက္တခ်က္ က ေျခကုတ္ယူတာတို႔ ဘာတို႔ အဲ့လိုမ်ိဳး ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မိခင္ႏုိင္ငံ ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡေပးတာ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္တာ က်ေနာ္တို႔ လံုးဝ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီလို သူမ်ားႏုိင္ငံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ကို ျပန္ဒုကၡေပးတဲ့ အဲ့ႏုိင္ငံသားေတြ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံထဲ ေရာက္လာတယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က အျပည့္အဝ ယ္ဆိုတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ႏွိမ္နင္း မယ္ေပါ့ေနာ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွိမ္နင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒရွိပါတယ္။"

သူပုန္ေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ အိႏၵိယ အစိုးရတို႔ၾကား သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ လည္းသမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေ႒းက ေျပာပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး အၾကံေပး Ajit Doval ဟာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဒီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ သြားေရာက္ဖို႔ ရွိၿပီး လက္ရွိ အိႏၵိယ စစ္တပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ႔ သူပုန္အဖြဲ႔ NSCN- Khaplang ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားေနသူေတြ ဘယ္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အဓိက ထား ေဆြးေႏြးၾကမယ္လုိ႔လည္း အိႏၵိယ သတင္းေတြက ခန္႔မွန္း ေရးသားၾကပါတယ္။ သမၼတရံုးဘက္ကေတာ့ အိႏၵိယနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိလာရင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သြားမွာ ျဖစ္ တယ္လုိ႔ ေျပာဆိုပါတယ္။

သိဂႌထိုက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


အခုလအတြင္း ဆန္ဆီဆား၊ သားငါး.. စတဲ့ အေျခခံ စားေသာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာေန ပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ပုံမွန္အတုိင္း ရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ရပ္ကြက္ေစ်းေတြမွာ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စားေသာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ အေၾကာင္းကုိ RFA သတင္းေထာက္ မသီရိမင္းဇင္က တင္ျပထားပါတယ္။

RFA MyanmarVideoChannel

MNDAA ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ဝင္။
MNDAA ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔ကေန ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြကို တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္လိုက္ၿပီလို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အေပၚ နယ္ခ်င္းစပ္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး၊ ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဖက္ကေတာ့ ကိုးကန္႔တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို သံသယနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ၊ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ ေျပာေနပါတယ္။ စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုသားညြန္႔ဦး အေၾကာင္းစံု ေျပာျပမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ပိုင္း တရုတ္နဲ႔နယ္ခ်င္းစပ္ေဒသမွာျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပဲြေတြကို MNDAA ကိုးကန္႔တပ္ဖက္က တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္လိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ သိရိွထားၿပီး၊ ဒီလုပ္ရပ္အေပၚမွာ ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ေျပာလိုက္တာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရေစဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာၾကဖို႔ကိုလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ Hong Lei က ဒီကေန႔ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာဆိုသြားတာပါ။

“ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ပံုမွန္ အေျခ အေနေတြျပန္ေရာက္ေစ ဖို႔နဲ႔ ပဋိပကၡကို လံုး၀ အဆံုးသတ္ႏိုင္ ဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ၿပီး၊ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ကိုးကန္႔ေဒသမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ႏိုင္ ဖို႔၊ ျပႆနာကို ေျပေျပလည္လည္ ရွင္းနိုင္ဖို႔အျပင္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ျပင္းျပတဲ့ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အခုလို အပစ္ရပ္စဲတာလို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ အကူအညီေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြျဖစ္လာဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ကေန မတူကဲြျပားခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ တရုတ္ႏို္င္ငံအေနနဲ႔ ေထာက္ခံကူညီမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းတဲ့ ၀န္းက်င္အေျခအေန ဖန္တီးထားႏိုင္ဖို႔လည္း တရုတ္ဖက္က လိုလားပါတယ္။”

ျမန္မာအစိုးရဖက္ကေတာ့ ကိုးကန္႔ဖက္ကအခုလို တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္တယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ သံသယရိွေနတုန္းပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွာ အေျဖထုတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမန္မာသမၼတရံုး ညြန္ၾကားေရးမႈး ဦးေဇာ္ေ႒းက ေျပာပါတယ္။

"သူတို႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ထားမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ ေျမျပင္တပ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈရယ္ သူတို႔ေၾကညာခ်က္ရဲ႕အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္ ဒါေတြကို ဘယ္လိုလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အခု ေလာေလာဆယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ့လို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွပဲ က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးေတြ ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။"

ကိုသားညြန္႔ဦး။    ။ အခုကိစၥမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ကလည္း ေျပာလာၿပီဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ တစံုတရာပါတယ္လို႔ ယူဆမႈေတြရွိပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေ႒း ရဲ႕ အျမင္ေရာ ဘယ္လိုရွိပါလဲ။

"အဲ့သူ႔ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ပါၿပီးသားဗ်။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ျပင္းပ်သည့္ ေတာင္းဆိုမႈဆိုတဲ့ စကားလံုး ပါတယ္ခင္ဗ် အဲ့တာေတာ့ ကိုးကန္႔ကိုယ္တုိင္က ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီးသားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေမးခြန္းက။"

ကိုသားညြန္႔ဦး။    ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရာ တရုတ္ႏုိင္ငံက သူ႔နယ္စပ္ျပႆနာလည္းျဖစ္ နယ္စပ္နဲ႔လည္း နီးေနေတာ့ ကိုးကန္႔နဲ႔ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၾကားဝင္လာႏုိင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ရွိလား။

"ၾကားဝင္လာႏုိင္တဲ့ အေနအထားဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အစဥ္တစိုက္ ေျပာ ထားၿပီးသားေပါ့ေနာ္။ ဒီေသာင္းက်န္းသူ ကိစၥမွာ တရုတ္ အစိုးရအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိ ဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိ ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ အာမခံခ်က္ကို လက္ခံတယ္။ ယံုၾကည္တယ္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဒီျပည္တြင္းမွာ ေအာက္ေျခမွာ ဒီယူနန္ျပည္နယ္ထဲမွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ သစ္ရယ္၊ ေက်ာက္စိမ္းရယ္၊ ေနာက္ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေပါ့ အဲ့ကိစၥေတြမွာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတဲ့ အက်ိဳးစီးပြား ေသခ်ာေပါက္ပါေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ အေနအထား စစ္ဆင္ေရးအေျခအေန ဒါေတြကို ၾကည့္ၿပီး သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။"

ကိုးကန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာပဲ သူတို႕အေနနဲ႔ တဖက္သတ္ စစ္ရပ္စဲတယ္ဆိုေပမယ့္၊ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးကို ဆက္ကိုင္စဲြထားမယ္ဆိုတာေၾကာင့္ လက္နက္ ဆက္ကိုင္ထားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတာ့ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ရဲ႕အခုလို တဖက္သတ္ စစ္ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့အေပၚ ဒါဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္က ဖိအား အမ်ားစု ပါႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆမႈေတြရိွပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာမွာလုပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြေတြရဲ႕ ညီလာခံကို တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ေစ လႊတ္ၿပီး ေလ့လာတာမ်ိဳးရိွခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ အလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြမွာ တတ္တတ္ၾကြၾကြ ပါ၀င္သြားမယ္လို႔လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ဒီကေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

သားညြန္႔ဦး / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ၾသစေၾတးလ်က ေလွအမႈထမ္းေတြကို ေငြေပးၿပီး ျပန္လွည့္ျပန္ခိုင္းသလား ဆိုတာကို အင္ဒို စုံစမ္းမယ္ (Credit: ABC)
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကို ​ေလွေတြနဲ႔ ​ဝင္လာသူေတြကို ​ၾသစေၾတးလ်က ​လာရာလမ္းအတိုင္း ​ျပန္ဖို႔ ​ေျပာဆိုၿပီး ​ပိုက္ဆံေတြ ​ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ​ေျပာဆိုမႈကို ​အင္ဒိုနီးရွားက ​စုံစမ္း ​စစ္ေဆးေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ​ေမလတုန္းက ​ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအပါအဝင္ ​လူေပါင္း ​၆၅ ​ေယာက္ ​တင္ေဆာင္လာတဲ့ ​ေလွဟာ ​ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ​ေရပိုက္နက္ထဲ ​ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ​ၾသစေၾတးလ် ​ေရတပ္က ​ေလွကပၸတိန္နဲ႔ ​တျခား ​အမႈထမ္းေတြကို ​ေဒၚလာ ​၅၀၀၀ ​စီေပးၿပီး ​လာရာ ​လွမ္းအတိုင္း ​ျပန္ဖို႔ ​ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေလွက ​အင္ဒိုနီးရွားကို ​ျပန္လာတုန္း ​ေက်ာက္တန္းနဲ႔ ​ဝင္တိုက္မိရာက ​တံငါသည္ေတြက ​ကယ္ဆယ္လိုက္ပါတယ္။

ေလွေပၚပါလာသူေတြကို ​စစ္ေဆးရာက ​ၾသစေၾတးလ်က ​ေငြေပးၿပီး ​သူတို႔ကို ​ျပန္လွည့္ျပန္ခိုင္းတာ ​ျဖစ္ေၾကာင္း ​ထြက္ဆိုၾကတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ​ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ​ဂ်ဴလီဘိေရွာ့ပ္ကေတာ့ ​လူကုန္ကူးမႈမွာ ​ပါဝင္တဲ့ ​ေလွအမႈထမ္းေတြကို ​ၾသစေၾတးလ်က ​ပိုက္ဆံမေပးရဘူးလို႔ ​ေျပာပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား ​ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ ​ဒီကိစၥနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​စိုးရိမ္မကင္း ​ျဖစ္မိလို႔ ​စုံစမ္းမႈေတြ ​လုပ္သြားမယ္လို႔ ​ေျပာပါတယ္။

ဒီလို ​လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ​ပင္လယ္ျပင္မွာ ​ေသဆုံးမႈေတြ ​ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔လည္း ​ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေလွေပၚပါလာသူေတြကေတာ့ ​သူတို႔က ​နယူးဇီလန္ကို ​သြားဖို႔ ​ႀကိဳးစားၾကေပမယ့္ ​ၾသစေၾတးလ် ​ေရပိုင္နက္ထဲ ​ေရာက္ရွိလာတာလို႔ ​ဆိုပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese


ေလွစီးေျပးေတြကို တင္လာတဲ့ လူေမွာင္ခို စက္ေလွတစ္စီးကို ၾသစေတးလွ် ေရတပ္သေဘၤာက ေငြေပးၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို ျပန္လွည့္ခိုင္းတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့အေပၚ ၾသစေတးလွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Tony Abbott က ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံမယ့္ ေလွစီးေျပး ေလွေတြ ၾသစေတးလွ်ကို မေရာက္လာေအာင္ တားျမစ္ႏိုင္ဖို႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈေတြေတာ့ ရိွခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အခုလို ေလွစီးေျပးေတြကို ေငြေပးတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ကို ၾသစေတးလွ် လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတြကလည္း ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ အထူး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ Nusa Tenggara ျပည္နယ္က ရဲေတြကေတာ့ စက္ေလွတစီးက စက္ေလွေမာင္းသူနဲ႔ အဖြဲ႕ကို လူေမွာင္ခိုမႈနဲ႔ ေမလကုန္ပိုင္းမွာ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာနဲ႔ သီရိလကၤာနိုင္ငံတို႔က ထြက္ေျပးလာတဲ့ ေလွစီးေျပး ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ေတြ နယူးဇီလန္အသြား လမ္းမွာ ၾသစေတးလွ် ေရတပ္သေဘၤာ တစီးက ၾကားျဖတ္ၿပီး သေဘၤာေပၚပါ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရိွက သူတုိ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ၾသစေတးလွ် ေဒၚလာ ၅ ေထာင္စီေပးၿပီး အင္ဒိုနီးရွားကို ျပန္လွည့္ခိုင္းခဲ့တယ္လို႔ ရဲအရာရိွေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား ေဒသခံ ရဲအရာရိွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ပိုက္ဆံေတြကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာပါလုိ႔ ေအအက္ဖ္ပီ ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese


အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တင္ေပးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေက်းဇူးကို ေမ့လို႔မရဘူးလို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၉ ရက္ညေနက ေနျပည္ေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာခန္းမမွာ ဂ်ပန္ မုိင္နိခ်ိ (Mainichi) သတင္းဌာနက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ ျမန္မာကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တင္ေပးခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ေက်းဇူးကို ေမ့လို႔မရပါဘူး။ သူလည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာပါပဲ။ အခု သူေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ နည္းနည္းေလး ထိန္းၿပီးလုပ္သြားတာနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္”လို႔ ေျဖၾကား သြားပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တခု ျဖစ္လာတာ သူ႔ရဲ႕အားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊနဲ ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး အခ်ိဳ႕အေရးကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါသလားဆိုတဲ့ ဂ်ပန္သတင္းဌာနရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က “သူက တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ေကာင္းတေယာက္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မိဘတေယာက္ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အခါႀကီး ရက္ႀကီးေတြ၊ ဥပမာအျဖစ္ သီတင္းကြၽတ္ ကန္ေတာ့တာကေတာ့ ႐ိုးရာထုံးတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔မွာ ကန္ေတာ့တာရွိတယ္။ ရံဖန္ရံခါမွာ ေတြ႔ဆုံမႈေတြရွိတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔အေပၚမွာ လိုအပ္တဲ့ ဆိုဆုံးမမႈေတြ ရွိပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သမၼတဟာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အခုဆိုရင္ တတိုင္းျပည္လုံး ေသနတ္သံေတြ သိပ္မၾကားရေတာ့ဘဲ နည္းသြားၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားတဲ့ သူတေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ ရာထူးက အနားယူသြားၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၈ ေယာက္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတာပါ။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/97369


ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ဆုန္ခလာခ႐ုိင္မွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအေလာင္း အမ်ားအျပား ေတြ႔အၿပီး လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္သူေတြအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတခုအျဖစ္ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ ဘတ္သန္းေပါင္း ၁၀၉ သန္းကို သိမ္းဆည္းလိုက္တယ္လို႔ ခ်န္နယ္လ္ ၃ ထိုင္းတီဗြီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အဲဒီ ဘတ္ ၁၀၉ သန္းမွာ လူကုန္ကူးမႈကို တိုက္႐ုိက္က်ဴးလြန္သူ၊ အားေပးကူညီသူ၊ ဆက္ႏြယ္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အေဆာက္အဦ၊ ဟိုတယ္၊ စက္ေလွနဲ႔ ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၅၈ မ်ိဳး ပါ၀င္တယ္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးေကာ္မတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရဲမႉးႀကီး ဆီဟနတ္ ပယြန္းရတ္က ဇြန္ ၁၁ ရက္မွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈမွာ အေရးပါတဲ့ တရားခံတဦးျဖစ္တဲ့ ထိုင္းတပ္မေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မာနတ့္ ခုန္ပိုင့္ရဲ႕ ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္မွ ေငြအေျမာက္အျမား ၀င္လာၿပီး တျခားသူေတြကို ျပန္လႊဲေပးတဲ့ အေထာက္အထားေတြအရ ဘတ္ေငြ ၄ သန္းကိုလည္း သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြလႊဲမႈမွာ ဆက္စပ္ေနသူေတြကိုလည္း ဆက္လက္စံုစမ္းေနတယ္လို႔ ရဲမႉးႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ ေနအိမ္၊ ၿခံေျမ စတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုလည္း ရာထူးရွိၿပီးမွ ရလာျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

႐ုိဟင္ဂ်ာလူကုန္ကူးမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဥကၠ႒ စစ္တိုင္းေဒသအမွတ္ ၈ ဒု-တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ပရ၀င္းဖုန္းဆီရင္းကလည္း လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၃ ဦးနဲ႔ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသ ထိုင္းလူမ်ိဳးတဦးတို႔ကို နားထ၀ီးခ႐ုိင္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေခၚလာၿပီး လူကုန္ကူးသူေတြ ပါ၊ မပါ လက္ညႇဳိးထိုးျပေစတဲ့အခါ ၁၇ ေယာက္ကို ညႊန္ျပခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

စစ္တိုင္းေဒသအမွတ္ ၉ ဒု-တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ပုတ္ထိခ်တ္ ဧကခ်န္းကလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားသူ ၈၉ ေယာက္အနက္ ၅၅ ေယာက္ကို ဖမ္းမိထားၿပီး က်န္သူေတြ လြတ္ေနဆဲပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကို လမ္းျပေခၚေဆာင္လာမႈ၊ လူကုန္ကူးသူေတြလက္ထဲ အပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ အပၸဒူလာဆင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံသား) နဲ႔ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိ ဟာေဇာလ္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား) ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရတဲ့ထဲက ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆိုတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၆ ဦးအနက္ ၅ ဦးကိုလည္း ရတ္တဖုမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကမ္ဖိုင္ဖစ္ေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာ ျပန္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ သူတို႔ဟာ တတိယႏိုင္ငံသြားဖို႔အတြက္ လူကုန္ကူးသူေတြနဲ႔ လိုက္ခဲ့ရာ ေတာထဲမွာ ပစ္ထားခံရၿပီး ရြာကိုမေတြ႔ခင္ ေတာထဲမွာ ၄ ရက္ၾကာ လမ္းေပ်ာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး သူတို႔ေတြ ေနာက္ထပ္ထြက္မေျပးႏိုင္ေအာင္ လံုၿခံဳေရးကို အထူးၾကပ္မတ္ထားတယ္လို႔ အမွတ္ ၉ ဒု-တိုင္းမႉးက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာသြားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/97342


တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ အရင္လိုမဟုတ္ပဲ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ အလားအလာရွိတဲ့ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တေျပးညီ ဆက္ဆံ သြားမယ္ ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ျမန္မာ့အေရး ကြ်မ္းက်င္သူတခ်ဳိ႕က  သံုးသပ္ၾက ပါတယ္။ ဒါဟာ တရုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ တခုျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္ကအေၾကာင္းစံုကိုေျပာျပမွာပါ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရုတ္ခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ အက်ဳိးရွိေစတယ္လို႔ အမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖိတ္ေခၚတာဟာ အရင္က ျမန္မာအေပၚ ထားတဲ့တရုတ္ သေဘာထားနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ တခုျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံတမန္ေဟာင္း Priscilla Clapp က ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ကဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တရုတ္ကိုသြားၿပီး တရုတ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔မယ္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တရုတ္က ႀကိဳဆိုလိမ့္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မေတြးမိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တရုတ္ခရီးစဥ္ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အတြက္ တကယ့္ကိုႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတခုပါပဲ။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာလည္း အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။"

အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ တည္ၿငိမ္ဖို႕အေရးႀကီးတယ္လို႔ Priscilla Clapp ကေျပာပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ၿပီး မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ရင္ ႏွစ္ဘက္ အစိုးရေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးထိခိုက္ေစတာပါ။ အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚတာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လည္းေကာင္းတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ တယ္လို႔Priscilla Clapp ကသံုးသပ္ပါတယ္။ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ျဖစ္ တရုတ္အေနနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ အခ်က္ျပ လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ခရီးစဥ္ကေနတရုတ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရလာဒ္ ဘာရွိႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ Priscilla Clapp အခုလိုတုန္႔ျပန္ပါတယ္။

"တရုတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မွာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိတဲ့ သမၼတေလာင္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေအာင္လုပ္တာပါပဲ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို အႀကိမ္မ်ားစြာဖိတ္ၾကားတာ၊ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးမင္းေအာင္လွဳိင္အပါအ၀င္ သူရဦးေရႊမန္းကို လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းကဖိတ္ၾကားၿပီး တရုတ္သမၼတ ရွီဂ်င္ဖိန္ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံုတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္အေနနဲ႕ ဘယ္သူကိုေတာ့ ေထာက္ခံတယ္၊ အားေပးတယ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ပဲ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္ေခ် ရွိတဲ့ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေလးဦးလံုးနဲ႔ အညီအမွ် ဆက္ဆံတယ္ ဆိုတာျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။"

အလားတူ ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး Bertil Lintner ကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက သူရဲ႕ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ အရ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္အစိုးရ အေနနဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္သူအားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံခ်င္ေနတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားေတြ႔ေနရၿပီး တကယ္လို႔ မ်ား အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေျပာင္းလဲခဲ့မယ္ဆိုရင္ အားလံုးနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနတာ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္မယ္လို႔ တရုတ္က ခံယူထားပံုရတယ္လို႔လည္း ဘာေတးလ္လစ္တနာကဆိုပါတယ္။

ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရးအရ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ကေန ၁၄ ရက္ ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ NLD ဥကၠ႒ရံုး တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ တင္မာေအာင္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလေရာက္ရင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရရံုးစိုက္တာ (၁၀) ႏွစ္ ရွိသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စည္းစည္းကားကား မရွိတဲ့အတြက္ ညဘက္ေရာက္သြားရင္ တေစၦေျခာက္မလား ေအာက္ေမ့ရတယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က ေရာက္သြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသတင္းသမားတဦးက ေျပာပါတယ္။ နယူးေရာက္ၿမိဳ ႔ထက္ (၆) ဆေလာက္ပိုၿပီး က်ယ္ဝန္းတာမို႔ ကားစီး (၂၀) ၿပိဳင္ေမာင္းႏိုင္တဲ့ လမ္းမႀကီးလည္း ရွိပါတယ္။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြအျပင္ ေဂါက္ကြင္းေတြနဲ႔ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ရွိေပမယ့္ လူသြားလူလာ ကင္းမဲ့ေနၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္း ေရာက္လာရင္ေတာင္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားေတြကိုသာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္တဲ့။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတာကို ေနျပည္ေတာ္သစ္က ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ ႔ ႏြမ္းပါးမႈကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔က ျပသေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားစာနယ္ဇင္းက ေရးပါတယ္။ ထူးဆန္းတာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္အေၾကာင္း အေကာင္းေျပာသူဆိုလို႔ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ဒီေလာက္အကုန္အက်ခံၿပီး အစိုးရအတြက္ ၿမိဳ ႔ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္တာကို အံ့ၾသေနၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က စရိတ္အကုန္အက်မ်ားသေလာက္ အက်ဳိးရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္လို႔ ကုန္က်တဲ့စရိတ္ကို သိဖို႔ခက္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ လွ်ဳိဝွက္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ေမွာ္ဝန္းသားဦးခင္ညႊန္႔ရဲ ႔ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အံုေတြကိုေတာ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးေမာင္ေအး က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ရဲ ႔ လွ်ဳိ ႔ဝွက္စီမံကိန္းကို ဓါတ္ပံုရိုက္သူေတြ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရတဲ့ သတင္းကိုလည္း အေစာပိုင္းက မၾကာခဏ ၾကားရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကို ပညာရွင္ေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာၾကေပမယ့္ ဆင္ျဖဴ (၅) ေကာင္ ေမြးထားၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီအတု တည္ေဆာက္ထားတာကိုၾကည့္ရင္ ေဗဒင္ေဟာကိန္းအရလုပ္တာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က အေဆာက္အဦးႀကီး (၃၁) ခုဟာ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆ (၁) ခုျဖစ္တဲ့ သတၱဝါတို႔ ျဖစ္တည္ရာ (၃၁) ဘံုကို ရည္ညြန္းတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္-ထားဝယ္ ကားလမ္းကို ျပဳျပင္ဖုိ႔ က်ပ္သန္း (၅) ေထာင္သာ အကုန္ခံေပမယ့္ (၃) မုိင္သာရွိတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္းမွာေတာ့ က်ပ္သန္း (၁) ေထာင္ေက်ာ္ သံုးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ကားလမ္းေတြ ေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာေတာ့ ျပင္ဆင္မႈ နည္းပါးတဲ့အတြက္ အေျခအေန ဆိုးဝါးေနပါတယ္။ ကားအသြားအလာ အလြန္နည္းတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က ကြန္ဂရစ္လမ္းမႀကီးေတြကို ကတၱရာေစး ထပ္ေလာင္းၿပီး အဆင့္ျမွင့္တာကိုလည္း အံ့ၾသေနၾကပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ဟာ အစိုးရရံုးစိုက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ ႔ေတာ္သာျဖစ္တာမို႔ လက္ရွိတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုးကို ရပ္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၀) ရက္ေန႔က ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္စိုး ေျပာသြားတာကို ျမန္မာတိုင္း(စ္) သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေျမယာေတြကို သိမ္းယူၿပီး ကားလမ္းႀကီးေတြကို ကြန္ရက္လို ေဖာက္လုပ္ေနေပမယ့္ အသံုးျပဳသူ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ဆက္ထားတဲ့ ကားလမ္းေတြမွာ ကားမေျပာနဲ႔ ဆုိင္ကယ္သြားတာေတာင္ မေတြ႔ရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ေဝးတဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္လို႔ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ပါဘူး။ စီးပြားေရးၿမိဳ ႔ေတာ္ ျဖစ္လာဖို႔ အေျခအေနမေပးတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနတာ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ္စိုးက အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမယာအမ်ားအျပားသိမ္းယူၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကို အစိုးရရံုးေျပာင္းၿပီး (၄) ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊက ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟာ တည္ေတာက္ေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ခ်င္တာအားလံုးကို လုပ္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈကို ထိပ္တန္းလွ်ဳိ ႔ဝွက္ခ်က္ လုပ္ထားၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ၿပီး (၄) ႏွစ္အၾကာမွ ထင္သလို လုပ္ခြင့္ေပးတဲ့ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရလုပ္တာ အားလံုးမွန္ေၾကာင္းေျပာတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။

ထင္သလုိ သိမ္းယူၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္တဲ့ေျမကို အသိမ္းခံရသူက စံုစမ္းဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္နဲ႔ ၿမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီရံုး (၁၁) ခု ဖြင့္လွစ္ထားရပါတယ္။ ၿမိဳ ႔နယ္ (၄) ခုစီ ပါဝင္တဲ့ ခရိုင္ (၂) ခုကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမဆိုၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ ႔နယ္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ တပ္ကုန္း၊ ပ်ဥ္းမနားနဲ႔ လယ္ေဝးမွာသာ လူေနမ်ားၿပီး အစိုးရရပ္ကြက္မွာ လူေနက်ဲပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သြား အျမန္လမ္းမွာ လမ္းဖြင့္လွစ္တဲ့ ၂၀၀၉ ကစၿပီး (၅) ႏွစ္အတြင္း ကားေမွာက္လို႔ ေသဆံုးသူ (၄၀၀) နီးပါး ရွိလာတဲ့အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး အျမန္လမ္းတေလွ်ာက္ ပရိတ္ရြတ္ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲ့ အခ်ုပ္အျခာ အာဏာ ကို ထိပါး လာတာ မွန္ သမွ် ကို တပ္မေတာ္ အေန နဲ့ စစ္ေရး အရ အေရး ယူ သြား မွာ ျဖစ္တယ္။
ကိုးကန့္တပ္ MNDAA ရဲ့ တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ ေျကညာ ခ်က္ကို ေလ့လာ ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ေျမျပင္ မွာ ကိုးကန့္ တပ္ အေနနဲ့ လက္ေတြ့ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ သလဲ ဆိုတာ ကို ေစာင့္ ျကည့္ သြား မွာ ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး ျမန္မာ အစိုးရ က တုန့္ျပန္ လိုက္ ပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲ့ အခ်ုပ္အျခာ အာဏာ ကို ထိပါး လာတာ မွန္ သမွ် ကို တပ္မေတာ္ အေန နဲ့ စစ္ေရး အရ အေရး ယူ သြား မွာ ျဖစ္တယ္ လို့လည္း သမၼတ ရဲ့ ေျပာခြင့္ရ ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီး ဦးရဲထြဋ္ က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

ကိုးကန့္ ေဒသ စစ္ပြဲ ေတြ ကို ဦးဖုန္ျကားရွင္ ရဲ့ MNDAA တပ္ ဘက္က စတင္ လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ လို့လည္း ဦးရဲထြဋ္ က ဆိုပါတယ္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တည္ျငိမ္ေရး အတြက္ တရုတ္ အစိုးရ ရဲ့ ျပင္းျပ တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈ ဟာလည္း အပစ္ရပ္ ေပးျခင္းရဲ့ အေျကာင္းခံ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး MNDAA ေျပာထား ပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရ နဲ့ တရုတ္ အစိုး ရျကားမွာ ေရာ ကိုးကန့္ စစ္ပြဲ နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြး တာ မ်ိုး၊ တရုတ္ အစိုးရ က ေတာင္းဆို တာမ်ိုး ရွိလား ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ့ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဦးရဲထြဋ္ က အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ေတြ ကို ထုတ္ေဖာ္ ဖို့ ျငင္းဆို လိုက္ျပီး တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ တည္ျငိမ္ေရး ဟာ ၂ နိုင္လံုးရဲ့ အက်ိုးစီးပြား ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ အေပၚ မွာ ၂ ဘက္ စလံုးက သေဘာတူ ထားတယ္ လို့ ေတာ့ ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese