08/18/15


 (၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သူရဦးေရႊမန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုုံ)

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား..

❖ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနၾကတာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

❖ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အလွည့္က် ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ျဖစ္သလို ဤကိစၥအတြက္လည္း တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လိုအပ္သေလာက္သာ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီး ျပႆနာျဖစ္လာေအာင္၊ ျပႆနာကို ပိုႀကီးထြားေအာင္ မျဖစ္ေစလိုပါ။ နိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ လိုလားပါသည္။ ဒီအတြက္ ယခုလို ရွင္းလင္းတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ပဏာမ ေျပာၾကားရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား..

❖ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႔ လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။ ထိုစာတြင္ “ယခုအခါ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ပါတီဥကၠ႒ ပူးတဲြတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူ တစ္ဦးတည္း၏ ဆႏၵအရသာ ဆံုးျဖတ္ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ပါတီ၏ရန္ပံုေငြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ သံုးစဲြေနျခင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လိုက္နာမႈမရိွျခင္း၊ မူလမဲဆႏၵရွင္အခိ်ဳ႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာထိခိုက္က်ဆင္းေစလ်က္ရိွၿပီး မၾကာမီက်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ေရးကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္သျဖင့္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပေရးသားထားပါတယ္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာ၊ အေျခအေနမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေစရန္ မိမိအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမရိွပါေၾကာင္း ႐ုိးသားစြာ တင္ျပလိုပါတယ္။

❖ ထိုကဲ့သို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာစာအား ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ (၁၃-၈-၂၀၁၅) ရက္ေန႔က လက္ခံရရိွခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစာအား စတင္လက္ခံရရိွခိ်န္မွစ၍ ယခု စာေရးသားခိ်န္အထိ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား ေရးသားေပးပို႔မႈအေပၚတြင္ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီအတိုင္းသာထားလိုက္ၿပီး ေနာင္မွသာ လိုအပ္ပါက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သေဘာထားခဲ့ပါတယ္။

❖ သို႔ပါေသာ္လည္း ဤအတိုင္းထားလိုက္ပါက ဥပေဒသေဘာအရ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းသည္ ဝန္ခံရာေရာက္နိုင္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆိုးကို သုံးသပ္ဆင္ျခင္၍ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ေသာကပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ရျခင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ရင္မေအးဖြယ္ျဖစ္ရျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းေစၿပီး၊ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါ၍ ယခုလို တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

❖ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ညက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားကို သိရိွၿပီးျဖစ္ၾက၍ အထူးရွင္းလင္း တင္ျပရန္ မျပဳလိုပါ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား..

❖ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း နိုင္ငံေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွေစေရးအတြက္ အေလးထား စဥ္းစားသံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခိ်န္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မည္သည့္ျပႆနာမွ ေပၚေပါက္ေစလိုေသာဆႏၵမရိွဘဲ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ျပီး နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ ရိွေနမႈကိုသာ လိုလားပါတယ္။ သို႔ပါ၍ သက္ဆိုင္သူမ်ားနွင့္ တာဝန္ရိွသူ မ်ားမွ နိုင္ငံအေပၚ ေမတၱာေစတနာထားၿပီး ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနွင့္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရိွေနေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ျပသမႈျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ၊ တရားေရးမ႑ိုုဳင္နွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ပူးေပါင္းညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ အသိေပး တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

❖ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွလည္း ဤကိစၥအတြက္ အထူးစိတ္၀င္စားျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာမႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုအေလးထားပါတယ္။ ယခုလိုရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းသည္ ဤအခ်ိန္ဤကာလအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္လက္ခံေပးၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။

H.E. Thura U Shwe Mann
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann


 အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည့္ သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး သူ႕အား ပါတီဥကၠဌေနရာမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကုိ ဖီဆန္ခုခံပါက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွပါ ျဖဳတ္ခ်ခံရဖြယ္ရွိေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ဒုတိယသက္တမ္း ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ရန္ အလားအလာရွိဆံုးျဖစ္ေနသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ပါတီတြင္းမွ ဦးေရႊမန္းကုိ ေထာက္ခံသည္ဟု လူသိမ်ားေသာ ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္ ၁၂ ဦးကုိလည္း ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD အေနျဖင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီ၏ အတြင္းေရးမ်ားထက္ ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပုိမုိ ဂ႐ုစုိက္အေလးထားသည္ဟု အဂၤါေန႔ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္စဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တနလၤာေန႔က ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ မွတ္ခ်က္ေပး ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

“ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ အတြင္းေရးဟာ ပါတီနဲ႔ပဲ သက္ဆုိင္သင့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ စြက္ဖက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ တံု႔ျပန္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လူထုက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြရွိေနၿပီး ကၽြန္မတုိ႔လည္း အတူတူပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း နံနက္ပုိင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္ ၂ ဦးက အေရးႀကီး အဆုိ တင္သြင္းမႈကုိ ဦးေရႊမန္းက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ေနသျဖင့္ လုိအပ္သည္ တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ရပ္ဆုိင္းထားလုိေၾကာင္း အဆုိတင္သူ အမတ္မ်ားကဆုိသည္။

ဦးေရႊမန္းက “သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္ေနၿပီးေတာ့ အမတ္ေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိေနတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖုိ႔က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးအဆုိကုိ လက္မခံခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကုိ စီစဥ္ထားတာထက္ ပုိေစာၿပီး ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားပါမယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သူရဦးေရႊမန္းမွာ အထိခုိက္မခံသည့္ အေနအထား တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက သူ႕အတြက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးသည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကဳံေတြ႕လာႏုိင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ဦးေရႊမန္းကုိ ေထာက္ခံသည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္ တစ္ဦးက “သူ႕ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္က လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္” ဟု ႐ုိက္တာသတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည။

သုိ႔ေသာ္ စင္ကာပူ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးေက်ာင္းမွ အႀကီးတန္းေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္ဆန္းေ၀က ဦးေရႊမန္း၏ လက္ထဲ တြင္ ခ်သံုးစရာ ဖဲခ်ပ္ မက်န္ေတာ့ဟု ႐ုိက္တာသုိ႔ တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက “ဦးေရႊမန္းဟာ အခုဆုိရင္ အေတာင္ေတြ ခ်ဳိးခံထားရပါတယ္။ စစ္တပ္လုိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက သင့္ကုိ ဆန္႔က်င္လာၿပီဆုိရင္ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနတာ ပုိေကာင္းပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ သံတမန္တစ္ဦးကလည္း “သူတို႔က ဦးေရႊမန္းကုိ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကသာမက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ကပါ ျဖဳတ္ခ်ုဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာေနတာပါ။ တစ္၀က္တစ္ပ်က္နဲ႔ ရပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္းတြင္ အထိခုိက္မခံသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

သမၼတ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက ဦးေရႊမန္းကုိ သမၼတႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေ၀ဖန္ မႈမ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ ျခစားမႈကင္းသူဟု ပံုရိပ္ေကာင္းရွိၿပီး မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕မွာ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းရွိ ဇာတိရြာတြင္ ေနထုိင္ဆဲျဖစ္ကာ သူ သမၼတျဖစ္လာေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္း၏ သား ၂ ဦးမွာမူ အလြန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿပီး အေမရိကန္အစုိးရ၏ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးေရႊမန္းမွာ သမၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသူျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသူမ်ားကုိ စစ္တပ္က သံသယျဖင့္ ႐ႈျမင္ေလ့ရွိသည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္းေ၀က “(တပ္ထဲမွာ) အထက္က ညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း တစ္သေ၀မတိမ္း လုိက္နာတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဦးေရႊမန္းက ဒီလုိ မလုပ္ခဲ့တာ ေသခ်ာပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ဦးေရႊမန္းသည္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းအား လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ ဖယ္ရွားႏုိင္သည့္ ဥပေဒ အလ်င္အျမန္ျပ႒ာန္းရန္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ဖိအားေပးလ်က္ရွိၿပီး သမၼတ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ကလည္း ေထာက္ခံဖြယ္ရွိသည္။

ဦးေရႊမန္း၏ မဟာမိတ္မ်ားကမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေထာက္ခံမႈေပးရန္ ကတိျပဳထားၾကသည္။

ႀကံ႕႕ခုိင္ေရးပါတီမွ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္လင္းလိႈင္က “ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က ႀကံ႕ခုိင္ေရးအမတ္အမ်ားစုက ဦးေရႊမန္းကုိ ေထာက္ခံၾကမွာ ပါ။ သမၼတက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားခ်ိန္မွာ ဦးေရႊမန္းက အၿမဲတမ္း ကုိယ္စားျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ပါတီတြင္းမွာ သူတုိ႔လုပ္တဲ့ ပံုစံက မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီသစ္မွ ဦးသိန္းညြန္႔က ”ဦးေရႊမန္းကုိ သူတုိ႔ ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႔ ဖယ္ရွားမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္” သူနဲ႔ သူ႕မိသားစုကုိ ထပ္ၿပီး ထိခုိက္လာတာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေနရာက ႏုတ္ထြက္ သင့္ တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆံုး အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား သည္။

KHTun

Ref - Straits Times
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

 ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 
    ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ဒီထက္ မႀကီးမားေစရန္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္း ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေနျခင္း၊ ပါတီ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိဘဲ သံုးစြဲေနျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အလြဲသံုးစား လုပ္ျခင္း၊ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳ၍ ပူးတြဲ ဥကၠဌ ထမ္းေဆာင္သူ တစ္ဦးတည္း ဆႏၵအရ ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အခ်ိဳ႕မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္ျခင္း စသည့္တို႔ကို သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးေဌးဦးထံ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ယင္းေပးပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ရိုးသားစြာ ဝန္ခံေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ခံ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယူေဆာင္လာျခင္း မျပဳေစလိုေၾကာင္း သူရ ဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္း အေျပာင္းအလဲကို ပါတီတြင္း စည္းစည္း လံုးလံုးျဖစ္ၿပီး အားလံုး ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာင္းလဲ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အာဃာတ မထားဘဲ ပါတီတြင္း စည္းလံုး ညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ (ပူးတြဲ ဥကၠဌ) တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦးေဌးဦးက ယေန႔ မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားသည္။

“ ဒီေန႔ျဖစ္တဲ႔ ကိစၥေတြ အားလံုး သိၿပီးသားပါ၊ ဒီထက္ ဘာမွလဲ ပိုမလုပ္ဘူး၊ အျခား ကိစၥေတြလဲ မရွိဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးဖြင့္စဥ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဌးဦး တျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔အတူ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဇူလိုင္ ၄၊ ၂၀၁၂)
 အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိဖုိ႔၊ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို မထိခုိက္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢက တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ပူးတဲြဥကၠ႒ရာထူး တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းတဲ့ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ မေန႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း အစည္းအေဝး မစတင္မီ လာေရာက္ခဲ့ တယ္လို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေျပာပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ကို သြားေရာက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္လို႔ ေဝဖန္သံေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေန အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ကိုရန္ႏုိင္က ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရး နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္းမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ယူေနတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း ဖယ္ရွားၿပီးသူ႔ေနရာမွာ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးနဲ႔ အစားထုိးၿပီး ေခါင္ေဆာင္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိဖို႔နဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြေတြကို မထိခုိက္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢက ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Stephen Dujurric ကေတာ့ -

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္း ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ သိရွိထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မၾကာခင္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေတာ့မယ့္၊ အေရးႀကီးတဲ့ကာလကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးဟာ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီမူေဘာင္ကို အားျဖည့္ေပးရေရာက္ေစတဲ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလည္း လိုက္နာေလးစားရာ ေရာက္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိဝင္ဘာလမွာ က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာဆိုရင္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့အျပင္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူအားလံုး သံႏၷိဌာန္ ခုိင္ခုိင္မာမာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ကိုလည္း ကုလသမဂၢက တုိက္တြန္းပါတယ္။”

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီအႀကီးအကဲအျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားလိုက္ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံြ႔ၿဖိဳးေရး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔ ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပထမဆုံး အႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႔ဆုံပဲြအခမ္းအနားကို မေန႔ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္း ေနျပည္ေတာ္က ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ကို လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (၉၉/ခ) အရ ဒု-ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးေ႒းဦးကို ပါတီရဲ႕ပူးတဲြဥကၠ႒တာဝန္ကို တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုလို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ သြားေရာက္တာဟာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ နဲ႔ ၿငိစြန္းႏုိင္တယ္လို႔ AHRC အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေရွ႕ေနဦးမင္းလြင္ဦးက ေထာက္ျပပါတယ္။

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသူသည္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္- ဆိုၿပီးေတာ့ ပါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥမွာ အခု ႀကံ့ခုိင္ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ညီလာခံျပဳလုပ္ေနတယ္၊ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အစည္းအေဝးကေနၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ ဥကၠ႒ေနရာကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါက အေျခအေနတမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ သမၼတျဖစ္တဲ့သူကေနၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ရာထူးကိုျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ ဦးေဌးဦးကို အစားထိုးတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ လံုးဝႀကီးဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။”

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အခမ္းအနားမစတင္မီ လာေရာက္ၿပီး ပူးတဲြဥကၠ႒တာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လာေရာက္ရွင္းျပတာသာျဖစ္တယ္လို႔ ပါတီရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ အစည္းအေဝးကိုတက္ေရာက္တာမဟုတ္ဘဲ ျပန္ထြက္ခြာသြားတာေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညႊတ္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အခုလို သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာေရာ သူ႔အေနနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ ဆက္ၿပီး ရွိ္ပါအုံးမလားဆုိၿပီး ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ သီတင္းပတ္ေတြကပဲ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္တခ်ိဳ႕က သူ႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆုိတာေတြရွိခဲ့သလို ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို အျမန္ဆုံးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ထပ္မံတုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအလားအလားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးမင္းလြင္ဦး ေျပာတာကေတာ့ -

“အေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈ ၁ % လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီလို ၁ % လို႔ ေျပာတဲ့အထဲမွာ အလြယ္တကူနဲ႔ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျဖဳတ္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘက္ကလည္း ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလို ခုခံေခ်ပဖို႔အတြက္ ေရွ႕ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း ခုခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒျပဌာန္းထားဖို႔လိုတယ္။ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ မရွိေသးဘဲနဲ႔ေတာ့ အခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းကို ဥကၠ႒ေနရာကေန ဖယ္ရွားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ ႏိုဝင္ဘာေလာက္အထိေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္အံုးလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။”

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြကို ဒီကေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္မွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြက စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 ကုိရန္ႏုိင္  / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


  ဧရာဝတီတိုင္း အတြင္းမွာ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရသူ လူေပါင္း ၄ သိန္းတို႔အတြက္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လယ္ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ေနမႈကေန ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္လည္း အကူအညီေတြ လိုအပ္မယ့္ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ လတ္တေလာ ေရေဘးေတြ႔ေနတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္း အေျခအေန၊ ေနာက္ ေရျပန္က်လာတဲ့ေဒသေတြက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေျခအေနတို႔ကို မသိဂႌထုိက္က စုစည္း တင္ျပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္းတလႊားမွာ ေရျပန္က်လာေပမယ့္ ေအာက္ပိုင္းေဒသ ဧရာဝတီတိုင္းမွာေတာ့ လူေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးေတြ႔ေနၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးေတြ႔ေနၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ ကယ္ဆယ္ထားရဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

“ေရေဘးသင့္တာကေတာ့ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြ လက္ရွိ ရွိေသးတာေပါ့။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကေတာ့ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ၂၅၈ ခုနဲ႔ အဲဒီစခန္းေတြမွာ လူဦးေရ အားလံုး (၄၇,၇၃၁) ေယာက္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါေသးတယ္။”

ဟသၤာတနဲ႔ျမန္ေအာင္တဝိုက္၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းက အေရးေပၚလိုအပ္ေနတဲ့ တိရိစာၦန္အစာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေနစဥ္။
ေရေဘးေၾကာင့္ စပါး စိုက္ဧကေပါင္း ၄ သိန္းနီးပါး ေရျမဳပ္ခဲ့တာမွာ ဧက ၇ ေသာင္းေက်ာ္က လံုးဝ ပ်က္စီးခဲ့တယ္လု႔ိလည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ေရျပန္က်လာၿပီဆိုေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ စိုးရိမ္ေရမွတ္မွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုးရြားဆံုးက ဟသာၤတ ခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

“အလံုအေလာက္ရလားဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လတ္တေလာေပါ့ဗ်ာ- ၿမိဳ႕နယ္ေတြလိုက္ၿပီးေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြက သူ႔ဟာနဲ႔သူ အလႉရွင္ေတြကေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္သြားေနသလို က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ပုတ္ျပတ္တာဝန္ေပးလို႔- ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထိုင္ၿပီးေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေပးေနတာ ရွိတယ္။ ေန႔စဥ္ ကားႀကီးကားငယ္အသြယ္သြယ္နဲ႔ လႉတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေရကေတာ့ က်တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာရမွာေပါ့ေလ။ အရင္ကေလာက္ေတာ့ သိပ္မဆိုးပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာေနတဲ့လူေတြ တခ်ဳိ႕လည္း ျပန္ၿပီေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္လည္း ေရကေတာ့ မက်ေသးပါဘူး။ ေရကေတာ့ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြ ေရေတြ ရွိေနတဲ့ေနရာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အကုန္လံုးေတာ က်ေနၿပီလို႔ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရင္ကေလာက္ေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေန မရွိေပမယ့္လို႔ လယ္ေတြ ပ်က္စီးတာတို႔၊ အခုနကလိုေပါ့ဗ်ာ- ေရေဘးသင့္တဲ့အတြက္ အစားအေသာက္ အဝတ္အထည္ေတြလိုေနတာ။ ဒါေတြေတာ့ လက္ရွိ ရွိေနပါေသးတယ္။”

ဟသၤာတနဲ႔ျမန္ေအာင္တဝိုက္၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းက ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အိမ္တိုင္ယာေရာက္ လိုက္လံေဝငွေနစဥ္။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းမွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနသလို ႏုိင္ငံတကာနဲ႔အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံက အကူအညီေတြရရွိေနေပမယ့္ အကူအညီေတြလိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရျပန္က်လာတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၁ ခုတို႔မွာေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းလက္ေဒသေတြက ရႊံ႕ဖံုးသြားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ေက်းရြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကေတာ့ အခက္ေတြ႔ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခြ်န္ဟရဲလ္ကေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ အခက္အခဲေတြကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“လယ္ေျမေတြမွာလည္း ဖံုးလႊမ္းတာေပါ့။ လယ္ေျမေတြမွာေတာ့ အဓိက-ကေတာ့ သူတို႔လယ္ေတြမွာ ဖံုးလႊမ္းေနေတာ့ လယ္က ခ်က္ျခင္း စိုက္ပ်ဳိးအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒါက အဓိက။ အဓိက-က အဲဒီ ရႊံ႕ႏြံေတြကို ေဆြးေႏြးေနတာ လုပ္ေနတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပဲ လိုပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ လယ္ယာေျမ ျပန္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ လယ္ထြန္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမ ျပန္စိုက္ေပးႏုိင္ဖို႔ အဲဒါကိုပဲ အဓိက လုိအပ္ပါတယ္။ က်န္တာေတာ့ အေထြအထူး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးႀကီး မရွိေတာ့ပါဘူး။”

ႏုိင္ငံတဝန္း ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုတို႔မွာ လနဲ႔ခ်ီ ၾကာျမင့္တဲ့ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ သန္းခြဲ ေက်ာ္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၁၇ ဦးထိ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သိဂႌထိုက္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးကို ဒီကေန႔ တရားဝင္လဲႊေျပာင္းခန္အပ္ခံရသူ ဦးေဌးဦး။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးကို ဒီကေန႔ တရားဝင္လဲႊေျပာင္းခန္အပ္ခံရသူ ဦးေဌးဦး။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီနဲ႔ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တာမွာ ဦးေရႊမန္းထံက ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တဲ့ ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူးကုိ ဦးေဌးဦးကုိ တရားဝင္ ရာထူး လြဲေျပာင္းေပးတဲ့အခမ္အနားကုိလည္း တၿပိဳင္တည္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ကုိ ပါတီ ပူးတြဲ ဥကၠ႒ရာထူး ဘာေၾကာင့္ ခန္႔အပ္တယ္ဆုိတာကုိလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က အခမ္းအနားအတြင္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္ဝင္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းကုိ ပါတီအႀကီးအကဲ ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်လုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီေတြ႔ဆုံၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီ အစည္းအေဝးသေဘာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒီေတြ႔ဆုံပြဲဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း ပါတီဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ဦးေဌးဦးကုိ ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ပါတီဥကၠ႒ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရားဝင္ ရာထူးလႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားအၿပီး ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္လည္းျဖစ္၊ ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးပုိက္ေထြးက သတင္းေထာက္ေတြကုိ အခုလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

“အခမ္းအနား မစတင္ခင္မွာ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ႏႈတ္ဆက္ရန္ လာေရာက္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ပါတီ ပူးတြဲ ဥကၠဌ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။”

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ အဲဒီ ရာထူး လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္တဲ့အခမ္းအနားၿပီး ျပန္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဗဟုိေကာ္မီတီအသစ္ ေတြ႔ဆုံပြဲအပါအဝင္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မီတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းကုိ ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်လုိက္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ေငြေရးေၾကးဆုိင္ရာကိစၥေၾကာင့္ဟုတ္မဟုတ္ ဆုိတာကုိေတာ့ အတည္ျပဳခ်က္ေပးဖုိ႔ ဦးပုိက္ေထြးက ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

“ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခုမွ စတင္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ႔ အေနအထားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အေသးစိတ္ေတြ မသိရေသးေပမယ့္ ဒီဟာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာဆိုဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။”

ဦးေရႊမန္းကုိ ပါတီအႀကီးအကဲ တဦးရာထူးကေန ႐ုတ္တရက္ ျဖဳတ္ခ်လုိက္တဲ့ေနရာမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ စစ္တပ္စတဲ့ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အင္အားသုံးၿပီး ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးေနပါတယ္ဆုိတဲ့ အာဏာရပါတီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ဒီမုိကေရစီ မဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိမႈေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း တျခား ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က နဂိုရ္တုန္းက ေဝဖန္တာေတြ ရွိတယ္။ ပါတီတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ မရွိဘူးဆိုတဲ႔ စကားေလးေတြ ေဝဖန္ေျပာဆိုတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ ပိုမို ရွင္သန္ေရးနဲ႔ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ အခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၅ မွာ ရွင္းလင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။”

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္စည္းေ၀းပြဲေတြ ျပန္မစခင္ တရက္အလုိမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ဗဟုိေကာ္မီတီဝင္ အသစ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေတြ႔ဆုံၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းစည္းေ၀းပြဲအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပန္႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥကုိလည္း ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီအေပၚ အမ်ားက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ တာဝန္ေတြကုိ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/usdp-vice-chair-post-legally-given-up-to-htay-oo-/2921143.html


 စိတ္၀င္စားစရာ ဒရမ္မာဇတ္လမ္းတပုဒ္ကို အဂၤ ါေန ့မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ကျပဖို ့ရွိပါသည္။ သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ သူ၏ ပါတီက သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အုပ္စုမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကံ ့ခိုင္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီမွာ ဦးေရႊမန္းက ရွိေနဆဲအျပင္ အင္အားေကာင္ိးေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ရာထူးမွာလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ သို ့ေသာ္ သူ ့ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ မည္ ့ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးရန္ ဖိအားေပးတာကိုလည္း ခံေနရပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသာ အတည္ျပဳပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကေန ရုပ္သိမ္းေတာင္းဆုိ ရန္ တိုင္ၾကားျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အဆုိပါ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ မွ်တေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကေန ဖယ္ရွားႏိုင္ ပါသည္။

ဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက စစ္တပ္၏ အာဏာကို ကန္ ့သတ္ မည့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့မႈျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက တိုင္တန္း ေတာင္းဆို တာကို ခံရဖို ့ရွိပါသည္။ သို ့ေသာ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ရုတ္သိမ္းေရး ဥပေဒအတြက္ ေထာက္ခံမွဳ မည္မွ်လိုေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရပါ။ အဆိုပါ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း သည္ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ထားရွိမလား မထားဘူးလား ဆိုတာကို ပထမဆုံး စမ္းသပ္မွဳ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

“သူ ့ကို ကာကြယ္ေပးဖို ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့မွာအစီအစဥ္ရွိပါတယ္ သူတို ့ရဲ ့လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ “ ဟု ဦးေရႊမန္း ကို ေထာက္ခံေသာ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ အမတ္တဦးက ေျပာပါသည္။

တခ်ိဳ ့ကလည္း ဦးေရႊမန္းက သူ ့ဖာသာႏုတ္ထြက္စာ တင္လိမ့္မည္ဟု ခန္ ့မွန္းေနၾကပါသည္။

“ အခုသူက ရိုးရိုးအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္သြားျပီ။ သူ ့မွာ လက္ရွိပါတီကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့အာဏာလည္း မဲ ့သြားျပီ၊ က်ေနာ္ေတာ့ သူလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိလိမ့္မယ္လို ့မထင္ဘူး “ ဟု ႏိုင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေ၀ဖန္သူ ဦးရန္မ်ိဴးသိမ္းက ေျပာပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဴးသားပါတီက ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကမွ ူ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေပးဖို ့ေတာင္းဆို ထားေတာင္ လက္ရွိဥပေဒအရ ၾကံ ့ခိုင္ေရးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၄၄.၈ ရာခိုင္နွဳန္းရထားသည့္အတြက္ ဦးေရႊမန္းကို ဥကၠဌေနရာက ဖယ္ရွားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

တနလာၤေန့က ၾကံ ့ခိုင္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ သမၼတဦသိန္းစိန္ က တက္ေရာက္ ခဲ့ျပီး သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳအသစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္စဖို ့ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

ၾကံ့ခို္င္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကေတာ့ ပါတီစည္းလုံးမွဳ အတြက္ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။

" ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အားေကာင္းဖို့ လိုတယ္ က်ေနာ္တို ့ အားေကာင္းရုံ တင္မကဘူး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ၿပီးေျမာက္ဖို ့ ညီညြတ္တဲ ့အင္အားပါ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရဖို ့ မဟာမိတ္ ပါတီအဖြဲ ့ေတြနဲ ့အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို ့လည္း လိုပါတယ္ “ ဟု ပါတီ ဥကၠဌအသစ္ ဦၤးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လင္းလင္း
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- New Generation Wave လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္ဟက္ကာအဖြဲ႔ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္ Server ကို အင္တာနက္ ကေန ဝင္ေရာက္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၂၉ ဦးရဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာက္ထြင္းရယူႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ မေန႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္ လံုျခံဳေရးကြန္ရက္ အထပ္ထပ္ၾကားကေန ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၃ ဇြန္လက စလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအီးေမးလ္မွတ္တမ္းေတြကအစ ရရွိခဲ့တယ္လု႔ိ ဆိုပါတယ္။ ဒီအီးေမးလ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ အစိုးရနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္စားေနတဲ့ ခရိုနီေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အျပန္လွန္ေရးသားတာေတြ ပါဝင္သလို ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားလုပ္ေနတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္ လုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Email Server ကို ေဖာက္ထြင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ဟက္ကာအဖြဲ႔ေျပာ~~~~ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔- New Generation Wave လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္ဟက္ကာအဖြဲ႔ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္ Server ကို အင္တာနက္ ကေန ဝင္ေရာက္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၂၉ ဦးရဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာက္ထြင္းရယူႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ မေန႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အင္တာနက္ လံုျခံဳေရးကြန္ရက္ အထပ္ထပ္ၾကားကေန ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၃ ဇြန္လက စလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအီးေမးလ္မွတ္တမ္းေတြကအစ ရရွိခဲ့တယ္လု႔ိ ဆိုပါတယ္။ ဒီအီးေမးလ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ အစိုးရနဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္စားေနတဲ့ ခရိုနီေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အျပန္လွန္ေရးသားတာေတြ ပါဝင္သလို ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားလုပ္ေနတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္ လုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။
Posted by RFA Burmese TV Channel on Monday, August 17, 2015

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ ဧရာဝဏ္ ေလးမ်က္ႏွာ ဘုရားနား ေပါက္ကြဲမႈ (ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၅)
  ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္က ဧရာဝဏ္ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားနားမွာ ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ ေပါက္ကြဲမႈတခု ျဖစ္ပြါးခဲ့လို႔ လူေပါင္း ၂ရ ဦးထက္ မနည္း ေသဆံုးခဲ့ ရၿပီး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာ ရရွိသြားပါတယ္။ ဒါဟာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွာ အဆိုးဝါးဆံုး ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူေတြ ထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၄ ဦး ပါတယ္လို႔ ထိုင္းသတင္း မွွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၇နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ဒီေပါက္ကြဲမႈဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လည္က အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္ႀကီးေတြ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြနဲ႔ စည္ကားတဲ့ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ Ratchaprasong လမ္းဆံုမွာရွိတဲ့ ဧရာဝဏ္ ေလးမ်က္ႏွာ ဘုရားနားမွာ ျဖစ္ပြါးတာပါ။

ေလးမ်က္ႏွာ ဘုရားနားမွာ ပိတ္စေတြနဲ႔ အုပ္ထားတဲ့ အေလာင္း ၆ ေလာင္းကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာကို ေရာက္ေနတဲ့ VOA သတင္းေထာက္ Steve Herman ကေျပာပါတယ္။

လမ္းဆံုမွာလည္း လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအစေတြ ျပန္႔က်ဲေနၿပီးေတာ့ အမ်ားအျပားကိုလည္း စကၠဴျဖဴေတြနဲ႔ လိုက္ဖံုးထားတယ္လို႔ ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ကေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပစ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ တုိက္ခိုက္မယ္ရင္ ဒီေနရာကို ေရြးခ်ယ္တာဟာ အထိအခိုက္အမ်ားဆံုးျဖစ္မယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲလို႔ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္က သံုးသပ္ပါတယ္။

အခင္းျဖစ္ပြါးရာ ညေနခင္းအခ်ိန္က အဲဒီ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားထဲမွာ လူ ရာနဲ႔ခ်ီ စည္ကားေနခ်ိန္လို႔လည္းဆုိပါတယ္။ ယာဥ္အသြားအလာရႈပ္ေထြးတဲ့ ဒီလမ္းဆံု လမ္းခြမွာ ယာဥ္ေတြ ကားေတြ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ တာကို လံုျခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အခုေပါက္ကြဲမႈဟာ ဗံုးတလံုးေပါက္ကြဲတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲအရာရွိဆိုသူက ေျပာ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီေဖါက္ခြဲမႈကို ဘယ္သူ လုပ္ေဆာင္တယ္ ဒီေနရာကို ဘာ့ေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ရတယ္ ဆိုတာေတြကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ​အ​ရ ​ျပည္​သူ႔ ​လြွတ္​ေတာ္ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​ေန​ရာ ​ကို ​ဖယ္​ရွား ​မ​ရ​ႏိုင္
  ​ေန​ျပည္​ေတာ္​မွာ ​တ​န​လၤာ ​ေန႔​က ​ျပဳ​လုပ္​တဲ့ ​ျပည္​ေထာင္​စု ​ႀကံ့​ခိုင္​ေရး​နဲ႔ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး ​ပါ​တီ ​ေတြ႕​ဆံု ​ပြဲ​မွာ ​သ​မၼ​တ ​ဦး​သိန္း​စိန္ ​တက္​ေရာက္ ​ခဲ့ ​ေပ​မယ့္၊ ​ပါ​တီ​ဝင္ ​အ​ဆင့္ ​သာ ​ရွိ​ေတာ့​တဲ့ ​ျပည္​သူ႔ ​လြွတ္​ေတာ္ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​သူ​ရ ​ဦး​ေရႊမန္း ​မ​လာ​ေရာက္ ​ခဲ့​ပါ။

​သူ​ရ ​​ဦး​ေရႊမန္း​ကို ​ႀကံ့​ခိုင္​ေရး ​ပါ​တီ ​ပူး​တြဲ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​ရာ​ထူး ​က​ေန ​ၿပီး​ခဲ့​တဲ့ ​ရက္​ပိုင္း ​က​မွ ​ျဖဳတ္​ခ် ​ခဲ့​ေပ​မယ့္၊ ​သူ႔​ရဲ့ ​ျပည္​သူ႔ ​လြွတ္​ေတာ္ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​ေန​ရာ ​ကို ​ဖယ္​ရွား ​ဖို႔ ​ဆို​တာ ၂၀၀၈ ​ဖြဲ႕​စည္း​ပံု ​အ​ေျခ​ခံ ​ဥ​ပ​ေဒ ​အ​ရ ​လုပ္​လို႔ ​မ​ရ​ေၾကာင္း ​ႏိုင္​ငံ​ေရး ​သံုး​သပ္ ​စိတ္​ျဖာ​သူ ​စား​ေရး ​ဆ​ရာ ​သန္း​စိုး​ႏိုင္ ​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​ဒါ​ေပ​မယ့္ ​ဦး​သိန္း​စိန္ ​တို႔ ​ဘက္​က​ေန ​သူ႔​ကို ​ျဖဳတ္​ခ် ​ႏိုင္​ေအာင္ ​ေဆာင္​ရြက္ ​လိမ့္​မယ္​လို႔ ​ဆ​ရာ ​သန္း​စိုး​ႏိုင္ ​က ​သံုး​သပ္ ​ပါ​တယ္။

​တပ္​မ​ေတာ္​က ​​ဦး​ေရႊမန္း​ကို ​သ​စၥာ​ေဖါက္ ​တ​ေယာက္​လို ​သ​ေဘာ​ထား ​ေန​ၿပီး၊ ​လက္​ရွိ​မွာ ​တပ္​မ​ေတာ္​ရဲ့ ​အ​ဆံုး ​အ​ျဖတ္​က ​ပို​ၿပီး ​အ​ဓိ​က ​က်​တယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ ​တယ္။

​အ​ခု​လို ​ျဖစ္​စဥ္​ေတြ ​အ​ရ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​နဲ႔ ​သူ​ရ ​​ဦး​ေရႊမန္း​တို႔ ​ပံု​စံ ​တ​မ်ိဳး​နဲ႔ ​ပူ​ေပါင္း​ၿပီး ၂၀၁၅ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​မွာ ​ပါ​ဝင္ ​လိမ့္​မယ္ ​လို႔​လည္း ​သူ​က ​ေျပာ​ပါ ​တယ္။

​သူ​ရ​​ဦး​ေရႊမန္း​ဟာ ​ႏိုင္​ငံ​ေရး ​ေတာ့ ​ေသ​သြား​မွာ ​မ​ဟုတ္​ေပ​မယ့္ ​အာ​ဏာ​ျပန္​လည္ ​ရ​ရွိ​ေရး ​က​ေတာ့ ​မ​ေမ်ွာ့္​လင့္​ႏိုင္ ​ေတာ့​ဘူး ​လို႔ ​ဆ​ရာ ​သန္း​စိုး​ႏိုင္​က ​သံုး​သပ္ ​သြား​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 မနက္ျဖန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတင္သြင္းလာမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖိအားေပးသလို ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္မခံနုိင္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြြးေႏြးရာမွာ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းလာနုိင္တဲ့အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ကရပ္တည္ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

" မနက္ျဖန္လႊတ္ေတာ္မွာ ရင္ဆိုင္ရစရာရွိတဲ့ ကိစၥေလးေပါ့ အဓိက သူတို႔မွန္းဆရတာေတာ့ Right to Recall ကိစၥကို သူတို႔ တြန္းအားေပးၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္ ဒါေပမယ့္ အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ဒါသူတို႔ပါတီကိစၥေလ ပါတီကိစၥကေန လႊတ္ေတာ္ထဲလာၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို အသံုးခ်တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ယူဆတယ္"

ဒါ့အျပင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးကို သမၼတအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ သမၼတဟာ ပါတီနုိင္ငံေရးလုပ္ေနသလိုျဖစ္ေနၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုကို ခ်ိဳးေဖါက္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

"သမတၱပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီလုပ္ငန္းနဲ႔ ကင္းကြာရမယ္ အခုက ပါတီက ဥကၠဌလည္းတက္တယ္ ဥကၠဌအေနနဲ႔ တက္တယ္၊ ႏႈတ္ဆက္တယ္ဆိုတာ ဒါ ပါတီအလုပ္လုပ္တာ သမၼတသည္ ပါတီအလုပ္လုပ္တယ္ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး လံုးဝဆန္႔က်င္တယ္၊ အဲ့ဒီကိစၥကို အန္ကယ္တို႔ ဘယ္လိုရင္ဆို္င္ရမလဲ စဥ္းစားေနတယ္၊ ဒီမိုကေရစီဘက္က ရပ္တည္မယ္"

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေ႐ႊမန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ဟာ ဒီကေန႔ မနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ရံုးခန္းမွာ ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔လည္း ဦးဝင္းထိန္က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အ့ဲဒီလို သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ဘာေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိပါဘူး။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese

တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဒီမုိကရက္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ NLD ပါတီအား ေထာက္ခံသည္ဆုိပါစုိ႔ … ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏုိင္လွ်င္ သမၼတျဖစ္၍ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္ . . . အဆုိးဆုံး အေျခအေနအား ႀကိဳစဥ္းစား၍ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ ထားျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် မမွားေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္း လုိလားေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲမရရွိခဲ့ဘဲ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ရက္ပုိင္းဆုိသလုိပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ ႏုိ၀င္ဘာ၈ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။ ““စစ္ေရးအျမင္”” အစား““ကာကြယ္ေရးအျမင္””ဟု စကားရပ္သာ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဇယားေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္ဆင္မႈတြင္လည္း ““ျပည္ေထာင္စု …က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ”” စကားရပ္ ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း အဆင့္မရွိေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကား အထမေျမာက္ခဲ့ဟုပင္ ဆုိရေခ်မည္။

ထုိ႔အတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အာ႐ုံစုိက္စရာကား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသာ က်န္ေပေတာ့သည္။ အင္အားအႀကီးဆုံး အတုိက္အခံ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ျပႆနာမွာ အေျခခံမဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ်ားအား လုိက္လံ စိစစ္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ မဲစာရင္း စိစစ္မႈအား NLD ပါတီ တစ္ခုတည္းကသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ လုိက္လံစိစစ္ေနရ၍ ႏုိင္ငံ၀န္း ၿခံဳစိစစ္ႏုိင္မႈ၌မူ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္သေလာက္သာ လုပ္ေနရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဤ အတြက္ စင္းလုံးေခ်ာ မဲစာရင္း မွန္ကန္မႈ ရရွိေရးအတြက္မွာမူ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္လက္ရွိ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားရွိ လူဦးေရ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္၏ မဲစာရင္း စိစစ္ မွန္ကန္ေရးမွာလည္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၾကာျမင့္မည့္ကာလေပၚ မူတည္၍ တိက်မွန္ကန္ေရးမွာ အခက္အခဲႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဤအတြက္ မဲစာရင္း ျပႆနာကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လူတုိင္း မဲေပးခြင့္ရေရးအတြက္ ပထမဆုံး စတင္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ဖန္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းအရ၌ပင္ ပုဒ္မ၅၉(စ)ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအတြက္ အတုိက္အခံ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစု အႏုိင္ရ၍ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အမတ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ မ်ားမ်ား ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ေရး ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ အမတ္ကုိယ္စားလွယ္ မည္မွ်ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရန္ လုိသည္ ကုိ ဦးစြာ တြက္ခ်က္ထားသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ အစုိးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ရန္မွာ NLD ပါတီမွ သမၼတျဖစ္ရန္ ဦးစြာလုိသည့္ အခ်က္ကုိလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဒုသမၼတတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရ၍ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ ဒုသမၼတတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ ကာခ်ဳပ္က ဒုသမၼတတစ္ဦးကုိ တုိက္႐ုိက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိေနသည္။ ထုိ ဒုသမၼတ ၃ ဦးအနက္မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ မဲမ်ားေပး၍ သမၼတအား ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ (ဒုသမၼတ၊ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါ၀င္ပါ)

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုသမၼတ ၃ ဦးအနက္မွ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (ေရြးေကာက္ခံ ၄၉၈ ဦး + တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး) စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦးအနက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦး (၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္)၏ ေထာက္ခံမဲ ရရွိမွသာ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ သည္။

333/498 x 100 % = 67 %

မဲဆႏၵနယ္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားရွိပါက ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္မွ သမၼတ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအတြက္မူ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံမႈရယူလွ်င္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိလွ်င္ပင္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) လက္ရွိမဲစာရင္းမ်ား မွန္ကန္မႈ အေျခအေန၊

(၂) ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ တရားမွ်တမႈ အေျခအေန၊

(၃) ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား အျငင္းပြားမႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ သမာသမတ္က်မႈ အေျခအေန၊

(၄) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၅ သန္းေက်ာ္ (ခန္႔မွန္းေျခ)၏ မဲေပးမႈ၊ မဲမွန္ကန္မႈ အေျခအေန။ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ထုိမဲမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရေသာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ျဖစ္၍ ထုိျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မဲစာရင္း မွန္ကန္မႈႏွင့္ မဲရလဒ္ သမာသမတ္က်မႈသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အားမ်ားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္၊ အေကာင္းဆုံး စည္း႐ုံးထားျခင္းျဖင့္ မိမိဘက္က မေပါ့ေလ်ာ့မွသာ သမၼတတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္၍ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအား ျဖင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီထက္ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစု ႏုိင္သည္ဆုိေသာ္ျငား ထုိအမ်ားစုမွာ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ရန္ လုိေနေပသည္။ တပ္မေတာ္မွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အလုိအေလ်ာက္ ယူထားျခင္းေၾကာင့္ ဤမွ် ရာခုိင္ႏႈန္း လုိအပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မည္ ဆုိလွ်င္ပင္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟုဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏုိင္ေျခသည္ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနတြင္ေတာ့ စြန္႔စားရေသာ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ထုိ႔အတြက္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲ၌ ေရြးေကာက္ခံ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အျခားေသာ ဒီမုိကရက္ပါတီမ်ားအား မိတ္ဖက္ျပဳ တင္ႀကိဳစည္း႐ုံး ထားဖုိ႔ရန္သည္လည္း အေရးႀကီးလွေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဒီမုိကရက္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ NLD ပါတီအား ေထာက္ခံ သည္ဆုိပါစုိ႔။ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏုိင္လွ်င္ သမၼတ ျဖစ္၍ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိးဆုံး အေျခအေနအား ႀကိဳစဥ္းစား၍ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် မမွားေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာ အက်ဳိးေမွ်ာ္ သုံးသပ္တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- https://www.facebook.com/myanmarherald

နဂုိကမွ ဆင္းရဲေသာ တုိင္းျပည္ စာရင္း၀င္ေနခဲ့ရာက သဘာ၀ေဘး ႏွိပ္စက္မႈက တြင္းဆုံး အထိ ပုိ႔မည္လား… အနာဂတ္အေရးက ရင္ေလးဖြယ္ႀကီးလွ၏။ ေတာင္ေပၚရွိ ေတာ မ်ား ေျပာင္သြားသျဖင့္ မုိးေရကုိ မထိန္းႏုိင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္း လွ်ံရျခင္းကုိ မည္သူမွ မျငင္းႏုိင္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ေရေဘးဒုကၡသည္ဟု မသုံးႏႈန္းရ၊ ေရေဘးေရွာင္ဟု သုံးႏႈန္းရန္ သက္ဆုိင္ရာက ညႊန္ၾကားသည္ဟု ၾကားရ၏။ ယခုမူ မည္သူက စတင္သုံးႏႈန္းလုိက္မွန္းမသိ။ ““ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴခံပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ရွင္””ဆုိေသာ အသံမ်ားကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏ လမ္းဆုံမ်ား၊ ကားမွတ္တုိင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ တုိက္တန္းလ်ားမ်ား ၾကားတြင္ တစ္သံတည္း ညံေနေလၿပီ။

အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ ညီေစေနာ္ ညီပါမယ္ လုပ္ေနက် ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပယုဂ္က အထင္းသား ေပၚေနသည္။ အင္တာနက္ ေက်းဇူးေၾကာင့္ လူငယ္လူႀကီး တစ္ေယာက္မက်န္ ဤအေရးကိစၥႀကီးကုိ သိရွိခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္တုန္းကဆုိလွ်င္ ယခုေလာက္ အေသးစိတ္ မသိႏုိင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာလူထုက အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ၿပီ။ ဘာျဖစ္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္ကုိ ေတြးႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ တုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ လူ ၂ သိန္းခန္႔ ေသေက်ခဲ့ပါလ်က္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ တလြဲဆံပင္ ေကာင္းသလားမသိ။ ထုိအခါ အကူအညီေပးမည့္ သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိကမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ၾကရ၏။ စနစ္ဇယားမက်၍ အလွဴပစၥည္း အမ်ားအျပားမွာ ျပည္သူမ်ားထံ မေရာက္ႏုိင္ဘဲ လမ္းခုလတ္၌ ကြယ္ေပ်ာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ေစ်းထဲ တြင္ ေရာက္ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမင္ခဲ့ရသည္။ ဂုိေဒါင္ထဲတြင္ ၀ွက္ထားေသာ ေရတြင္းတူးစက္ မ်ား၊ ေရေမာ္တာ မ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္အထိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ၾကားပြဲစားမ်ားႏွင့္ စခန္းသြားခဲ့ၾကရသည္ ကုိ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ မ်က္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က အျဖစ္သည္ ““ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္ျခင္း””မဟုတ္။ မုိးသီးရြာသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ရြာစဥ္က မုိးသီးမ်ားျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ အရည္ေပ်ာ္ ေပ်ာက္ပ်က္ သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥကုိကား အားလုံး သတိထားၾကသည္ကုိ ျမင္ေနရ၏။ ျဖစ္ခ်ိန္ ကလည္း နာဂစ္ႏွင့္မတူ။ အခ်ိန္ၾကာသည္။ ေနရာက်ယ္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရဘက္မွ အထူးသတိထားခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံမ်ား အစစ္အမွန္ ျမင္ရသည္။ ဒီၾကားထဲ တြင္ စိတ္ဓာတ္ ေအာက္တန္းက်ေသာ အင္တာနက္သုံးသူမ်ားက ေကာလာဟလမ်ား လႊင့္တင္ၾကသည္။ လူထုကုိ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ လူမုန္းေစခ်င္ၾကဟန္တူသည္။ တကယ္တမ္း ထိခုိက္သူမ်ားမွာ ကာယကံရွင္ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္၏။ ေသေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ေျပးရင္း၊ အငတ္ေဘးေတြ႕ရင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာကိုပါ ထိခုိက္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္မ်ား မမွန္သတင္း တင္ရသလဲဟု စဥ္းစားရန္ မလုိပါ။ ေတာေၾကာင္မ်ား သာျဖစ္၏။ နတ္ေမာက္၌ စပိဘုတ္ကုိ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏွင့္ တစ္ေခါက္ခ်င္းယူေနေသာ စစ္သားမ်ား ရွိေၾကာင္း သတင္းတင္ခဲ့မႈကုိကား စစ္ေဆးသိရွိသြားသျဖင့္ သူတုိ႔ဘာသာ ဖ်က္သြားခဲ့သည္။ အဖ်က္သမားမ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့ရသည္။

““သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၃)ပုဒ္မ ၂၇အရ မည္သူမဆုိ အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ သတင္းလႊင့္ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ တစ္ႏွစ္ထက္ မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

ပုဒ္မ ၃၂ အရ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ စားေရရိကၡာႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒအရ အခြန္အေကာက္ ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီကို ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ အိႏိၵယ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္စသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္လာၾကသျဖင့္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ လူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ၁၁ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေရနစ္ကာ အကူအညီမဲ့ ျဖစ္သူေပါင္း ၂ သိန္း ေက်ာ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အမွန္မွာ သည့္ထက္မ်ားပါသည္။

ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ ကူညီအားေပး ၾက႐ုံမက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ ရပ္နားပစ္ခဲ့၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ရက္ကုိ ေနာက္ထပ္ရက္တုိးေပးခဲ့၏။ မွတ္ပုံတင္မရွိ အိမ္ ေထာင္စု ဇယားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့၏။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ လုိအပ္မည္ထင္သမွ် အခ်ိန္ကုိက္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ရာ အားလုံးကုိ အင္တာနက္၌ တင္သျဖင့္ သိရွိခြင့္၊ စိတ္သက္သာခြင့္ ရၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ေနရာသုိ႔ ဆန္အိတ္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ခ်ေပးရာ နယ္ေျမ မကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ မဆင္းသက္ႏုိင္ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး၊ ေလထဲမွပစ္ခ်ရာ လယ္ကြက္ ရႊံ႕ႏြံထဲက်သြားခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္အတြက္ နားလည္ မေပးႏုိင္သူမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲေရးၾကသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ယခုလုိ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္ျဖစ္ေရးကုိသာ ဦးတည္ အားေပးရမည့္အစား အျပစ္တင္ရန္သာ စိတ္၀င္စားေနသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသည္။

ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားကား အံ့မခန္းရွိလာသည္။ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လွဴဒါန္းမႈမ်ား ပိုလာသည္။ ကားမေပါက္ေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ KBZ ေလယာဥ္က အကူအညီ ေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ကုိအခမဲ့ ပုိ႔ေပးသည္။ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားက စုရပ္ထားၿပီးအလွဴလက္ခံသည္။ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားစြာ ေပၚလာသည္။ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ား တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ၿပီး အလွဴခံတာမ်ဳိးရွိသည္။ ေရနစ္၍ ေသဆုံးသူကုိ ငုိယုိ ႐ႈိက္ငင္၍ ပူပန္ေနပုံ ပါေဖာမင့္ ျပဳသူမ်ားပင္ရွိ သည္။ ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားရန္ စိတ္ကူး အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။

ပရိသတ္၏ ခ်စ္ခင္မႈရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားက လူထုထဲ၀င္ကာ အလွဴေငြ ေကာက္ၾကသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ကုိ ခ်စ္၍ အလွဴထည့္တာမ်ဳိး ရွိလာသည္။ ခက္ခက္ခဲခဲ စြန္႔စားပစၥည္းပို႔သူ ေ၀ဠဳေက်ာ္က အင္တာနက္ မွာ သူရဲေကာင္းျဖစ္လာၿပီး ဆည္က်ဳိးၿပီဟု မမွန္သတင္း လႊင့္မႈကုိမက်ဳိးေၾကာင္း သက္ေသျပေသာ ဆည္ေျမာင္း အင္ဂ်င္နီယာ ကုိစုိးမင္းလြင္ကုိလည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာ႐ုံမက သမၼတကပင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့၏။

ဒုကၡႏွင့္ႀကံဳေသာအခါ လူေတြအေၾကာင္း ပုိသိရျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အင္တာနက္ အက်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပကလူမ်ားလည္း ၾကားသိရေသာ အခါ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကလည္း စုေပါင္းလွဴဒါန္းလာၾက၏။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိမွ် စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့။ ယူ ၁၆ ဆီမီးဖုိင္နယ္ တက္တာကုိပင္ ဂ႐ုျပဳဖတ္ျခင္း မရွိၾကသည္အထိ ေရေဘးအႏၲရာယ္က ေနရာယူခဲ့ေလသည္။

ရန္ကုန္လမ္းမမ်ားတြင္ ကေလးအလွဴခံမ်ား အဆက္မျပတ္ ေပၚလာသည္။ ဗီႏုိင္းခ်ပ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ စကၠဴဂ်ပ္ပုံးေလးမ်ား၊ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုလုိက္ အလွဴခံၾကသည္။ ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္ေက်ာင္းဟု သိႏုိင္ေသာ္လည္း အမွတ္အသား တစ္စုံတစ္ရာမပါေသာ သူမ်ားကုိကား အစစ္အမွန္ႏွင့္ ခြဲရခက္လာသည္။ ကေလးစိတ္ျဖင့္ ေျပးလႊား ရယ္ေမာမႈမ်ားက အေလးအနက္ကိစၥကုိ သံသယ ျဖစ္ေစ ေတာ့သည္။ ေနာက္ပုိင္း သူတုိ႔ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ထဲသုိ႔ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားက ေနာက္ေျပာင္ၿပီး စကၠဴစုတ္မ်ား ထည့္ေပးသည္ဟု ၾကားရေသာအခါ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေမတၱာေစတနာ၊ အနစ္နာခံစိတ္မ်ားကုိ မပ်က္ျပားေစခ်င္ပါ။ ကူညီခ်င္ေသာ လူမႈေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျပက္ရယ္အျပဳ မခံေစခ်င္ပါ။ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး ဒုကၡျဖစ္သူကုိ ေဖးကူမေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ အေျခခံ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါသည္။ ကေလးလူငယ္ အရြယ္မွစၿပီး ဤစိတ္ ေပၚေပါက္ျခင္းကုိ ၀မ္းသာၾကရပါမည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားကုိ ေမးျဖစ္၏။ ““အလွဴေငြေတြ ဘယ္မွာလွဴမလဲ””။အခ်ဳိ႕က ေရေရရာရာ အေျဖမရွိပါ။ အခ်ဳိ႕က မူလကပင္ အဖြဲ႕အစည္းရွိၿပီးသားမုိ႔ ကိုယ္တုိင္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

လူလတ္ပုိင္း အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ပုိ၍စနစ္က်၏။ ရန္ကုန္မွာ အလွဴခံျခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း စသျဖင့္ ရန္ပုံေငြရွာစဥ္ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သြားသည္။ လုိအပ္ေသာရြာသုိ႔ ကြင္းဆင္းသည္။ လုိမည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ ထုိအခါ ရန္ကုန္မွ အဖြဲ႕က ပစၥည္း၀ယ္ၿပီး လုိက္မည္။ ကိုယ္တုိင္ လွဴၾကမည္ဟုဆုိသည္။

ဤကား လတ္တေလာ အကူအညီမ်ားျဖစ္၏။

ေရက်သြားေသာအခါ အသက္မေသ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ အိမ္အျပန္တြင္ အိမ္ကပ်က္သြားၿပီ။ စုိက္စရာေျမက ပ်က္သြားၿပီ စသျဖင့္ ႀကံဳရမည္။ မုိးစပါးစုိက္ဆဲရာသီ၊ မုိးလယ္ျဖစ္ရာ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေသာ စပါးဧက ေပါင္းသိန္းခ်ီၿပီး ပ်က္သြားၿပီ။ ေရနစ္နယ္ ေျမမ်ားကုိ အဓိကလွဴဒါန္းေသာ ပစၥည္းမွာ ““ဆန္အိတ္””ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တြင္ ဆန္ေစ်း ခ်က္ခ်င္း တက္သြားခဲ့၏။ဤတြင္ ဆန္ကုန္သည္မ်ား တာ၀န္ေက်ၾကပါသည္။ ဆန္ေစ်း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ဆန္မျပတ္ေအာင္ ျပည္ပဆန္တင္ပုိ႔မႈကုိ ၄၅ ရက္ ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းျဖစ္၏။ ဤအတြက္ ဆန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ ကုသုိလ္ျပဳျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။

ေရက်ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အပုိင္းက ပုိ၍ၾကာရွည္ၿပီး ပုိ၍ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ နာဂစ္တုန္းက လုပ္စားစရာ မရွိေတာ့သျဖင့္ ရန္ကုန္တက္လာၿပီး က်ပန္း လုပ္စားၾကသူမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ ေပၚလာ သည္ကုိ မေမ့သင့္ေပ။

ယခု ဒုကၡေရာက္သူမ်ားက ေသဆုံးသူမွာ နာဂစ္ေလာက္ မမ်ားေသာ္လည္း တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုျဖစ္ရာ က်န္ရစ္သူမ်ား ေနေရး၊ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေရးအတြက္ ေခါင္းခဲဖြယ္ျဖစ္ပါမည္။

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအမ်ားစု ပါ၀င္ရာ ၎ကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာနသည္ ဤတစ္ျပည္လုံး ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ ႏုိင္နင္းေအာင္ ကုိင္မည္လဲ။ ဟားခါးတစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာပင္ ေျမၿပိဳ၍ ပ်က္သြားေသာ ေနအိမ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူ ျပန္ေဆာက္မည္လဲ။

နာဂစ္တုန္းကလုိ ““ပြဲစား””မ်ား ရွိေနဦးမည္လား။

ၾကားက အေခ်ာင္ခ်မ္းသာ သြားသူမ်ား ေပၚဦးမည္လား။

နဂုိကမွဆင္းရဲေသာ တုိင္းျပည္စာရင္း၀င္ေနခဲ့ရာက သဘာ၀ေဘး ႏွိပ္စက္မႈက တြင္းဆုံးအထိ ပုိ႔မည္လား။

အနာဂတ္အေရးက ရင္ေလးဖြယ္ႀကီးလွ၏။ ေတာင္ေပၚရွိ ေတာမ်ားေျပာင္သြားသျဖင့္ မုိးေရကုိ မထိန္းႏုိင္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္လွ်ံရျခင္းကုိ မည္သူမွ မျငင္းႏုိင္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေတာမ်ား ျပန္ပ်ဳိးေထာင္ေရးကုိလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ၾကရဦးမည္။ အစုိးရခ်ည္း မလုပ္ႏုိင္ေပ။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္မွျဖစ္ပါမည္။

ယခုအေျခအေနသည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ သာမက အနာဂတ္အတြက္ပါ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးလွသျဖင့္ ေရတုိေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ အတၱ ႏွင့္ အမနာပ စကားမ်ားေဖ်ာက္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ အျပစ္တင္ျခင္းကုိ ေဘးဖယ္ၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ဦးထိပ္ထားၾကပါမွ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀ မွာ …..။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- https://www.facebook.com/myanmarherald

dassk-shwemann-620.jpg ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိခန္းမေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းတို႔ သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ့ ဥကၠ႒ရာထူးက ဖယ္ရွားခံခဲ့ရတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္း တို႔ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ဟာ တစ္နာရီနီးပါး ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း ဘာေတြေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာေတာ့ မသိေၾကာင္း ေျပာၾကားတယ္လို႔ Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖၚျပ ပါတယ္။

ဥကၠ႒ေနရာကေန ဖယ္ရွားခံရအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ စေနေန႔က သူရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာကေန သူရဦးေရႊမန္းက လက္ညႈိးေထာင္ေခါင္းညိတ္ “မည္ကာမတၱ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳး” ကိုသာ တခ်ိဳ႕က ျဖစ္ေစလိုတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံရဲ့ အသက္၀ိညာဥ္၊ အသက္ေသြးေၾကာအျဖစ္ "လႊတ္ေတာ္မရွိ ဒီမိုကေရစီ မရွိ၊ လႊတ္ေတာ္ ရွိမွ ဒီမိုကေရစီရွိသည္" ဟုခံယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအခ်ိန္မွစျပီး အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔လာရေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡမေတြ႔ေစရ၊ အခက္အခဲမေတြ႔ေစရ၊ ျပသနာေတြ မျဖစ္ေစရေအာင္ သတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္း ပါတီဥကၠ႒ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိေနတာဟာ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-shwemann-meeting-08172015104150.html

10846493_609539482505087_8646084815034355325_n-copy


အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇ၀တ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အဖြဲ႔အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး သုံးၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူေနပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦးက သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလ်ာက္လႊာတင္ၿပီးေတာ့ တပတ္ေလာက္အၾကာမွာ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔က ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ေတာင္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ပထမဆုံး အက္စ္ဘီက က်ေနာ္တို႔ ပရိုဖိုင္းေမးတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ နယ္ထိန္းေတြကလည္း ပရိုဖိုင္း ေမးတယ္၊ အဲဒါၿပီးရင္ မၿပီးေသးဘူး စီအုိင္ဒီကလည္း သိခ်င္တာေမးတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ လိပ္စာနဲ႔ ရြာေတြအထိ ဆင္းေမးတာတို႔လုပ္တယ္။ ဘယ္သူ ေမးခိုင္းလဲလို႔ ေမးလိုက္ရင္ အေပၚက အေပၚကလို႔ပဲ ေျပာတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး စရဖ (စစ္ဖက္ေရးရာ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔)က ကိုယ္ေရး ပရိုဖိုင္းေတာင္းေနတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္လည္း မပါဘူး။ ဒီေတာ့ တခ်ဳိ႔က မေပးဘူး။ တခ်ဳိ႔ကလည္း ဇာတ္လမ္းမ႐ႈပ္ခ်င္ေတာ့ ေပးလိုက္ၾကတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကိုသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုတည္းက ေမးျမန္းတာမဟုတ္ဘဲ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ခဏခဏ ေမးတာေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူက “စီအုိင္ဒီက ေမးတယ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ဘယ္နွစ္ေယာက္ရွိလဲ၊ ငါးေယာက္လို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ အဲဒါဆို သူတို႔တေတြရဲ႕ နာမည္က ဘယ္သူလဲေမးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ သြားတင္ေတာင္မွ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မျဖည့္ရဘူး။ အေဖ အေမရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ မွတ္ပုံတင္ အဲေလာက္ပဲ ျဖည့္ရတယ္။ အခုက်ေတာ့ အိမ္က မိသားစုေတြ အတြက္က နည္းနည္းေလး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တာေပါ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထံက ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ေတာင္းခံမႈဟာ တျခားေနရာေတြ မွာလည္း ရွိပါတယ္။

မေကြးတိုင္း အန္အယ္လ္ဒီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က “အခုေလးပဲ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္က အတြင္းေရးမွဴးတေယာက္က ဖုန္းဆက္တယ္။ အဲဒါက ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔က၊ လ၀က (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး)တို႔၊ စသုံးလုံး (စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔)ေတြက က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိစၥေတြ၊ သူတို႔သိခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ လာေတာင္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ ကိုယ္ႏိႈက္ကလည္း ပါတီရဲ႕ မူအရေရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အရေရာ၊ လတ္လပ္စြာရပ္တည္လႈပ္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ပိုင္ခြင့္အရေရာ ဒါ ေပးစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့္ဌာနက လိုခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ဌာန လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီသာ စုံစမ္းဖို႔ အေၾကာင္းျပန္ထားတာရွိတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္က ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ေပးအပ္ခဲ့ဲ ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္မွဳရွိမရိွ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မႈရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆး စီစစ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က “က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အဓိက စကားေျပာရမယ့္အဖြြဲ႔အစည္း၊ အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္းရမယ့္၊ အခ်က္အလက္ဖလွယ္ရမယ့္အဖြဲ႔အစည္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ပဲ ျဖစ္တယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္တုန္းကလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔က လိုက္လံေမးျမန္းစဥ္ က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေပးအပ္သြားဖို႔ မရွိဘူးလို႔ မီဒီယာကေန တဆင့္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဦးဥာဏ္၀င္းက သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ေ႐ြးေကာက္ခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတင္းတပ္ဖြဲ႕(SB)သုိ႔ ေပးရမည္ဟု တစုံတရာညႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိပါ။” လို႔ လူမႈအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္က မဲဆႏၵနယ္ေျမအမ်ားစုမွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ရွမ္းအမ်ဳိးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးစိုင္းလိတ္ကေတာ့ သူ႔တို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြထံကေန ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံတာ မၾကားမိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ဆီကေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ မၾကားပါဘူးခင္ဗ်။ နယ္ကလည္း လွမ္းေျပာတာ မရွိပါဘူး။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠ႒ မန္းေက်ာ္ၿငိမ္းက သူတို႔ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထံကလည္း နယ္ေျမခံအာဏာပိုင္ေတြက ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ထပ္ေတာင္းၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ေပးရတာေတာ့ တင္ကတည္းကိုက ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း တင္ရတယ္။ ေပးရတဲ့အခါက်ေတာ့ နယ္ေျမခံပဲေခၚမွာေပါ့ နယ္ေျမခံစသုံးလုံးတို႔ဘာတို႔ကလာစစ္တယ္။ အဲဒါ တိုက္စစ္တာေပါ့။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမပါေတာ့ မသိဘူး။ ကိုယ့္ဆီကလူေတြ အဲလို စစ္ေဆးခံရတာေတာ့ သိတယ္။”

By ေအးႏိုင္ /DVB
http://burmese.dvb.no/archives/108010

ဓာတ္ပံု - ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္နဲ႔ အေမရိကန္သံရံုး နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အရာရွိ Mr.David Galbraith တို႔ဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္) က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းကို လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခို္င္းနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ဥကၠ႒တာ၀န္ကေရာ၊ ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ကေရာ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိလာေလမလားလို႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခ်ိန္မွာ ေတြဆုံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္)က ဒီေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။

ဒီေတြ႔ဆုံပြဲမွာ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္)မွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနေတြကိုလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္) အဖြဲ႔ကုိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအုိင္အို) က လြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က က်ပ္ေငြ သိန္း ၂ ေထာင္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ဦးမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ဦးကိုကိုႀကီးနဲ ဦးဂ်င္မီတို႔ဟာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔က ရရခုိင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ဆန္အိတ္ ၁၀၀၀ ကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းသလို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းနဲ႔ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရေဘးအတြက္ လတ္တေလာဆန္နွင့္ေသာက္ေရသန္႔အျပင္ ေသာက္သံုးေရကန္ ေတြ ျပန္လည္သန္႔စင္ေရး၊ ၾသဂုတ္လမကုန္မီသက္ငယ္မ်ိဳးစပါးေတြ အခ်ိန္မီရရွိနိုင္ေရး၊ ကၽြဲႏြားတိရိစၧာန္ အစားအစာေတြ ရရွိနိုင္ေရးတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္းၾကား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အထက္လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ Senior Adviser and Counselor Mr. Michael Schiffer ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ (Staff Director of Asia and Pacific Sub Committee ) Mrs. Amy Changတို႔ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦးတို႔ဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္) ရုံးမွာ ဦးကိုကိုႀကီး၊ ဦးဂ်င္မီ၊ ဦးေဇာ္မင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/108031


ABSDF10thConf15032014

တႏိုုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)ကို တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ အတူ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုုက္တယ္လိုု႔ ျမန္မာလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (မကဒတ) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တေနရာမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဗဟုိေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀းမွာ ဆုံးျဖတ္လိုိက္တာျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

မကဒတ ဒု-ဥကၠဌ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက “ပထမတခုကေတာ့ဒီ က်ေနာ္တုိ႔ အန္စီေအ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီအန္စီေအ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္က က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ စစ္ေရး ပဋိပကၡတုိင္းကုိ ရပ္တန္႔ေစဖုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အစျပဳမႈလမ္းေၾကာင္းတခုအျဖစ္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါကုိ လက္ခံအတည္ျပဳထားၿပီးၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒီလက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္ကိစၥမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဒီ မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီးေတာ့မွ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ဆက္ လက္ႀကိဳးစားသြားမွာေပါ့။ ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အာမခံခ်က္ရရွိဖုိ႔ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိပါ၀င္ႏုိင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ)ကလည္း အန္စီေအကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးေရး အတြက္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ဘ၀တူတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးကုိလည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔လည္း ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အာမခံခ်က္နဲ႔ လူမႈေရးစာနာ ေထာက္ထားမႈ အခြင့္အေရးရဖုိ႔ ၀န္းရံႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေနာ္ႏိုရင္း /DVB
http://burmese.dvb.no/archives/108034

(ဒီခ်ဳပ္အာဏာရေရး အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမား ထားေနၾကဆဲျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ားသို႔)

အမွန္ေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မယုံၾကည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တက္ၾကြေနသူေတြက ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ တက္ၾကြေနၾကတာ ျဖစ္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တြက္ခ်က္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အာဏာရခဲ့ေသာ္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့ ျငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ ၁၈ ကိုပယ္ဖ်က္မလား။ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ ည ကို ဖ်က္သိမ္းမလား။ အဲဒီေမးခြန္းကို အရင္ စေမးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ျဖင့္ သိပ္မထင္လွဘူး။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကိုေတာင္မွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအလိုက် သမဂၢျဖဳတ္ခိုင္းတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အဲဒီဥပေဒေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ မထင္လွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္အားထားေနၾကတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြမ်ားက ဒီခ်ဳပ္ကျဖင့္ အဲသလို ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်တဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းမွာပါပဲလို႔ ယူဆထားၾကတဲ့ အတြက္ ...ေကာင္းျပီ၊ ဒီခ်ဳပ္က အဲဒီဥပေဒ ေတြကို ဖ်က္သိမ္းမယ္လို႔ ယူဆလိုက္ၾကပါစို႔။ အဲသလိုဖ်က္သိမ္းလို႔ရႏိုင္မလား။ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့။ ဖ်က္သိမ္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူမ်ားစုမဲေတြကို ရထားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို ဖ်က္သိမ္းတာကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သေဘာမက်ရင္ လက္ေတြ႔မွာ အက်ဳိးရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔ အက်ဳိးမရွိႏိုင္သလဲ ဆိုေတာ့ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းထားေပမယ့္ ရဲကအဲဒီ ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒသစ္ကို မလိုက္နာပဲ ဆႏၵျပသူေတြကို ဖမ္းတယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ မိတ္ေဆြမ်ားေျဖၾကည့္ပါ။ ရဲက ဥပေဒကို မလိုက္နာပဲ အဲသလိုလုပ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတြးခ်င္ေတြးမယ္။ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ရဲကို အမိန္႔ေပးမယ့္သူဟာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားပါတယ္။ ရဲဟာ စစ္တပ္ေအာက္မွာပါ။ သမၼတေအာက္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔႔ပဲ ဆိုပါစို႔။ ဥပေဒမလိုက္နာတဲ့ရဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလုပ္ကေနျဖဳတ္မယ္ဆိုပါေတာ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးကခံမယ္ထင္ပါသလား။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးကမခံရင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ထင္ပါသလား။

တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါမွ မဟုတ္ပါတီဝင္ေတြကို ရဲကဝင္ဖမ္းျပီ ဆိုပါေတာ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာတတ္ႏိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ဒါမ်ဳိးကေတာ့ အေတြးေခါင္တာပါကြာ၊ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက တခ်ဳိ႔က ထင္ေကာင္းထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သိပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္အလာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြမွာ မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ယူေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ျပီး အာဏာရွင္လည္းျဖစ္တဲ့ သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီက မဲခိုးမဲညစ္ပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စုလိုလားတဲ့ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းက မဲအႏိုင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရာဘတ္မူဂါဘီက ညစ္ေတာ့ ျပႆနာတက္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာ အေနာက္အုပ္စုက ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းခိုင္းျပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ပါတယ္။ သမၼတက ေရာဘတ္မူဂါဘီဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္ရပါတယ္။ အာဏာရဲ့ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္တို႔ကို ေရာဘတ္မူဂါဘီက ကိုင္ထားပါတယ္။ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ အာဏာခြဲေဝႏိုင္ၾကတယ္ဆိုျပီး အေနာက္အုပ္စုကခ်ီးမြမ္းခန္းၾကီးဖြင့္ျပီး တယ္မၾကာလွပါဘူး။ ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္းရဲ့လူေတြကို ေရာဘတ္မူဂါဘီရဲ့ ရဲေတြက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းတာေတြ လုပ္ေတာ့တာ ပါပဲ။ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အသတ္ခံရပါတယ္။ အဲသလိုနမူနာေတြရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလုပ္သလဲဆိုရင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို လုပ္ၾကံတဲ့အထိ လုပ္ပါတယ္။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေမာ္ဂန္ခ်န္ဂီရြိဳင္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပါတီကလူေတြကို မဖမ္းရင္ေတာင္မွ တပ္သိမ္းလယ္ေျမျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ လယ္သမားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးဥပေဒကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့့ ေက်ာင္းသားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ခတိုးေပးဖို႔ေတာင္းတဲ့ အလုပ္သမားကို ဖမ္းပါလိမ့္မယ္။ အဲသလိုဖမ္းရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာမယ္ထင္ပါသလား။ ဟုတ္ျပီ။ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က အစ္မၾကီး ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ လုပ္ပါ။ က်ေနာ့္အလုပ္ဝင္မရွဳပ္ပါနဲ႔ဆိုရင္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ခန္႔လို႔လည္း မရဘူး၊ ျဖဳတ္လို႔လည္း မရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သတိရေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရပ္သားအစိုးရတက္လာရင္ အဲဒီအရပ္သားအစိုးရဟာ စစ္တပ္ခြင့္ျပဳသေလာက္ အတိုင္းအတာအထိသာ ရဲကို အသုံးျပဳခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ စစ္တပ္ကို၊ ရဲကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ လယ္သမားေတြကို ဖမ္းတာ၊ သတ္တာေတြကို သမၼတက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္။ အလုပ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္တာေတြကို အဲဒီသမၼတက ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသမၼတ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ သူလည္း အာဏာရွင္ျဖစ္သြားမွာပဲေပါ့။

ဒီ့ထက္ပိုဆိုးတဲ့ ျပႆနာတခုကို ေျပာပါဦးမယ္။ စစ္တပ္က ေကအိုင္ေအကိုတိုက္ျပီဆိုပါစို႔။ (ဒါဟာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။) စစ္သားေတြက ကခ်င္မေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ျပီဆိုပါစို႔။ (ဒါလည္း ခဏခဏျဖစ္ေနက် ကိစၥပါ။) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာလုပ္မလဲ။ တိုက္ပြဲခ်က္ခ်င္းရပ္ပါလို႔ သမၼတၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမိန္႔ေပးရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ စစ္အာဏာရွင္လက္သစ္ကေလး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္က လက္ခံမယ္ထင္ပါသလား။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမွ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑ ကေန ထြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မင္းေအာင္လိႈင္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာဖူးတာကို မေမ့ပါနဲ႔။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျပီးမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ မင္းေအာင္လိႈင္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေပးထားတာကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။

တပ္မေတာ္သားတေယာက္က ကခ်င္မေလးတေယာက္ကို အဓမၼျပဳက်င့္ရင္လည္း သမၼတက ဘာမွ လုပ္လို႔ ရမွာ မဟုတ္သလို၊ ေနာက္ထပ္ကိုပါၾကီးတေယာက္ကို ထပ္သတ္ရင္လည္း ဘာမွ လုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္သားကို တရားစီရင္ခြင့္ကိုလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ယူထားလို႔ပါပဲ။

ေကာင္းျပီ။ အဲဒါေတြခဏထားပါဦး။ လက္ေတြ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူထုနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ အနီးကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ အဲဒါ သိပ္လက္ေတြ႔က်ပါတယ္။ အဲဒါကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ တကယ္တန္း တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကလည္း ေထြအုပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ အဲဒီေထြအုပ္က ဘယ္ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္မွာ ရွိပါသလဲ။ ဟုတ္ကဲ့။ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး ဌာန ေအာက္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေထြအုပ္ေတြဟာ မိတ္ေဆြတို႔သိၾကတဲ့ အတိုင္း စစ္တပ္ကလူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ျပည္နယ္ေတြ၊ တိုင္းေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ဘယ္သူကထြက္ျပီး ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေလ့ရွိပါသလဲ။ အဲဒါကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေလ့ရွိသူဟာ နယ္လုံဝန္ၾကီးပါ။ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လုံျခဳံေရးဝန္ၾကီးက အေရးပါတဲ့ အာဏာရွိသူျဖစ္ေနပါတယ္။ ေထြအုပ္နဲ႔ နယ္လုံက ေနရာတိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ စစ္တပ္က လူေတြပါ။ သူတို႔ကိုကိုင္တဲ့ ဝန္ၾကီးေတြကလည္း စစ္တပ္ကလူေတြပါ။ ခန္႔ထားသူျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသူကလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတေလွ်ာက္လုံးမွာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ စစ္တပ္ကလူေတြပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို စစ္အစိုးရလို႔က်ေနာ္တို႔က ေခၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေထြအုပ္ေတြကို မင္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္မပါနဲ႔ အေရြးေကာက္ခံ ျပည္နယ္ အစိုးရ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရတို႔ကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစလို႔ သမၼတၾကီးေဒၚစုကေျပာျပီဆိုပါစို႔။ စစ္အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ခံမယ္ထင္ပါသလား။ လက္မခံရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ေကအိုင္ေအတို႔၊ ယူဒဗလ်ဴအက္ေစတို႔ ေကအန္ယူတို႔လာၾကေဟ့။ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔တပ္ေတြကို တိုက္ထုတ္ပစ္လိုက္စမ္းလို႔ ေျပာမယ္ထင္ပါသလား။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူးဗ်ာ။

ကဲ..ကဲ... အဲဒါေတြ မရရင္လည္း ရွိေစေတာ့။ က်န္းမာေရးေလးေတာ့ ျပဳျပင္ၾကဦးစို႔။ က်န္းမာေရးပိုင္းကိုေရာ စစ္တပ္သေဘာမတူတာေတြကို ေဒၚစုက လုပ္လို႔ရမယ္ထင္ပါသလား။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ က်န္းမာေရးဦး စီးဌာနမွာ စစ္တပ္ကအရာရွိေတြကိုခန္႔ထားလိုက္တာ ဘာေၾကာင့္ထင္ပါသလဲ။ အဲဒါၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တာပါ။ စစ္တပ္ကလူေတြက ေနရာဦးထားတာပါ။ စစ္တပ္ကလူေတြကို ေက်ာ္ျပီး ေဒၚစုဒါမွ မဟုတ္ အရပ္သားအစိုးရက ဘာမွ လုပ္လို႔မရေအာင္ ေနရာအဆင္သင့္ယူထားတာပါ။

ေကာင္းျပီ။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ဆူဆူပူပူျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ေဒၚစုကိုင္တြယ္ေတာ့မယ္ ဆိုပါေတာ့။ လဝကကို ေဒၚစုကိုင္လို႔ရပါ့မလား။ လဝကထဲမွာ တပ္ကလူေတြ ထည့္ထားျပီးတာ ၾကာလွပါပေကာ။ လဝကထဲကို စစ္တပ္ကလူေတြပို႔ျပီးမွ၊ ရဲခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီကို လဝကဝန္ၾကီးလုပ္ခိုင္းျပီးမွ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို စနစ္တက် ဖန္တီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့တာပါ။ ဘ႑ာအခြန္မွာလည္း စစ္တပ္ကလူေတြေရာက္ႏွင့္ေနျပီပဲ။ ဘယ္ဌာနမွာ စစ္တပ္ကလူေတြ စီးမထားတာရွိသလဲ။

ကဲ...ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အသံတို႔ကိုၾကည့္ရေအာင္။ မင္းတို႔တေတြ အစိုးရပါးစပ္လုပ္လာတာၾကာျပီ။ ေဖကံေကာင္းတို႔၊ ေစာလွထြန္းတို႔၊ တကၠသိုလ္ျမတ္သူတို႔နဲ႔ ငါ့ကိုေဆာ္လာတာ တသက္လုံးပဲ။ အခုငါသမၼတျဖစ္ျပီ။ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္းေတြ ေရးစမ္းကြာဆိုရင္ ရမယ္ထင္သလား။ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အသံရဲ့ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔အကုန္လုံးက စစ္သားေတြခ်ည္းပဲ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ မန္ေနဂ်ာအဆင့္အထိ စစ္သားေတြခ်ည္းပဲ။ ကဲ...ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံက သမၼတေဒၚစုကိုင္တာခံမလား။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကိုင္တာ ခံမလား။ ဘယ္လိုထင္လဲ။

ဒါ....သဘာဝမက်တဲ့ကိစၥပဲ။ ကဲ...အဲဒီစစ္တပ္ကလူေတြကိုျဖဳတ္ပစ္စမ္းကြာ။ ရမယ္ထင္သလား။ မင္းေအာင္လိႈင္က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမယ္ထင္သလား။

ဌာနတိုင္း၊ ဌာနတိုင္းမွာ စစ္ဗိုလ္ေတြစီးထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ မလုံေလာက္ေသးဘူးထင္လို႔ အတြင္းဝန္စနစ္ကို မၾကာခင္တုန္းက စတင္အသက္သြင္းလိုက္တယ္။ ဝန္ၾကီးဆိုတာ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းပဲ ခံမယ့္လူ။ အတြင္းဝန္က တသက္လုံးရွိမယ့္လူ။ အဲဒီအတြင္းဝန္ေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ မိတ္ေဆြတို႔ သတိထားၾကည့္မိၾကသလား။ အတြင္းဝန္အားလုံးနီးပါးဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြခ်ည္းပဲ။

တႏိုင္ငံလုံးကို စစ္တပ္ကစီးထားျပီးျပီ။ တကၠသိုလ္ေတြ ေက်ာင္းေတြဆိုလည္း ၾကည့္ဦး။ စစ္တပ္ တကၠသိုလ္ေတြ ပြားထားျပီးျပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၱရားအားလုံးဟာ စစ္ယႏၱရားေတြခ်ည္းျဖစ္ေနျပီ။ အဲဒီ စစ္ယႏၱရားေတြရဲ့ အထက္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ တကယ့္ထိပ္သီး၊ တကယ့္အာဏာရွင္စစ္စစ္ဆိုတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ဆိုတာကလည္း ဘယ္သူမွ ထိမရ၊ တို႔မရတဲ့သူအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးထားတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ သမၼတကို ဘယ္လိုျဖဳတ္ခ်ရမယ္ဆိုတာကိုသာ ေရးထားတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုျဖဳတ္ခ်ရမလဲဆိုတာ ေရးမထားဘူးဆိုတာကို မိတ္ေဆြတို႔ သတိျပဳမိၾကပါသလား။ တကယ့္ အစိုးရဟာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ၊ တကယ့္ အာဏာရွင္ဟာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အရပ္သားအစိုးရ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ တက္လာရင္ တိုင္းျပည္ကိုေမာင္းႏွင္မယ့္သူဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းကိစၥကို လယ္သမားေတြက ဆႏၵျပျပီဆိုပါေတာ့။ စစ္တပ္ကပစ္ခဲ့ရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မလဲ။ ရဲက ပစ္ခဲ့ရင္ ေဒၚစုဘာလုပ္မလဲ။ ဘာလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ သယံဇာတေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးထားတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ စစ္ကြ်န္ခရိုနီေတြရယ္၊ စစ္ေဆြစစ္မ်ဳိးေတြရယ္၊ ဦးပိုင္ရယ္၊ MEC ရယ္ပါ။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေတြအေပၚမွာ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ မတရားလုပ္ေနတာပဲ။ ဦးပိုင္နဲ႔ MEC ကိုဖ်က္စမ္းလို႔ သမၼတၾကီး ေဒၚစုက အမိန္႔ေပးျပီဆိုပါေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ခံမယ္ထင္ပါသလား။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မခံရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူထုအားကို စုစည္းျပီး လူထုအားနဲ႔ မတရားမႈကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္သြားမယ္လို႔ထင္ပါသလား။ က်ေနာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ လူထုမနာေအာင္ အညံ့ခံလိုက္ၾကပါလို႔ပဲ ေျပာမယ္ထင္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဘာလဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟန္ျပလုပ္ေပးထားတယ္။ ေရြးေကာက္ခံေတြကို လႊတ္ေတာ္ၾကီးေဆာက္ေပးျပီး ျငင္းၾကခုန္ၾကရန္ျဖစ္ၾကဖို႔ ေနရာေပးထားတယ္။ ေရြးေကာက္ခံေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရနာမည္ခံခိုင္းထားတယ္။ တကယ့္အစိုးရတရပ္ကိုေတာ့ အဲဒီနာမည္ခံ ဟန္ျပေတြရဲ့ ေအာက္မွာ လွ်ိဳ႔ဝွက္ျမဳပ္ႏွံျပီးဖြဲ႔ထားတယ္။ အဲဒီအစိုးရကို စစ္တပ္နဲ႔ခ်ည္းဖြဲ႔ထားတယ္။ ေလွၾကီးေပၚမွာ ေလွငယ္တင္ထားတယ္။ အစိုးရအတြင္းသားထဲမွာ အစိုးရတရပ္ကို ျမွဳပ္ႏွံထားတယ္။ အဲဒီအစိုးရဟာ အသားထဲကေလာက္ပဲ။ အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကသာ ငါးႏွစ္တခါ သက္တမ္းကုန္ျပီး ေျပာင္းသြားမယ္၊ အသားထဲကေလာက္ကေတာ့ ခႏၶာေျပာင္းျပီး ရွင္သန္ေနမွာပဲ။ ေရြးေကာက္ခံေတြက ငါးႏွစ္တခါ ဝင္လာ၊ ျငင္းခုန္လိုက္၊ ဝတ္ေကာင္းစားလွေလးေတြဝတ္ျပီး ၾကြားဝါျပီး ျပန္ဆင္းသြားခ်ိန္မွာ စစ္တပ္အစိုးရက ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေနႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားတာဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ အႏွစ္သာရပဲ။

တကယ္လို႔ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရျပီးေနာက္မွာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဦးပိုင္၊ MEC တို႔က တိုင္းျပည္သယံဇာတအားလုံး အပိုင္စီးထားတာကို ဖ်က္သိမ္းရမယ္။ တႏိုင္ငံလုံးကိုေထြအုပ္ကမတရားအုပ္ ခ်ဳပ္ေနတာကို ဖယ္ရမယ္။ ဦးစီးဌာနေတြထဲမွာ သူလွ်ိဳေတြလို ထည့္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြကို ဖယ္ထုတ္ရမယ္။ အစိုးရရုံးတိုင္းကို အုပ္စီးထားတဲ့ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ အတြင္းဝန္ေတြကို ဖယ္ရွားရမယ္။ ဒါေတြ မလုပ္ႏိုင္ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဘူး။ ဒါေတြရွိေနသမွ် ဘာဒီမိုကေရစီမွ လုပ္လို႔ မရဘူး။

အဲဒါမ်ဳိးေတြကို အရပ္သားအစိုးရတရပ္က ဘယ္လိုမွ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ကတုတ္က်င္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကာကြယ္ထားတယ္။ ေရွ႔တိုးမရေအာင္ ဂ်မ္းတုံးခုထားတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၲရား၊ ကာလုံအဖြဲ႔၊ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ နယ္လုံ၊ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာႏႈန္း စတဲ့ ကတုတ္က်င္းေတြ၊ ဂ်မ္းတုံးေတြ ပါပဲ။ အဲဒါေတြအားလုံးကို အာမခံေပးထားတဲ့အရာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါပဲ။

အဲဒီကတုတ္က်င္းေတြ ၊ ဂ်မ္းတုံးေတြအားလုံးကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကိုေရာက္လာရင္ေတာ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပါမယ္။ အဲဒါဟာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ့ ကတုတ္က်င္းအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး အဲဒီေနာက္ဆုံးအဆင့္ထိေရာက္ဖို႔ဆိုတာကိုက သိပ္ခက္ခဲေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားျပီးေနပါျပီ။ သူတို႔စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္လာျပီး ေနာက္မွာ အာဏာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သြားၾကျပီ။ အာဏာဟာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။ မေန႔တေန႔ကမွ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လာတဲ့ အေပ်ာ္တမ္းႏိုင္ငံေရးသမားေတြ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ အာဏာပုန္းေတြကို ဘယ္လို ဝွက္ျပီး ေနရာယူထည့္သြင္းထားရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး နားလည္ထားတယ္။ အေျခခံဥပေဒတခုလုံးမွာ အဲသလို အာဏာပုန္းေတြ အမ်ားအျပားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ဝွက္ထည့္ထားျပီးျပီ။ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားၾကီးကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အျပီးသတ္တည္ေဆာက္ျပီးျပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေစာေစာကေျပာသလိုလစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ခ်င္ရင္ ဦးပိုင္ ၊ MEC ဖ်က္၊ ေထြအုပ္စနစ္ဖ်က္၊ ဦးစီးဌာနထဲက စစ္ဗိုလ္ေတြကိုထုတ္၊ စစ္ဗိုလ္အတြင္းဝန္ေတြကို ျဖဳတ္၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံ၊ MRTV တို႔ရဲ့ စစ္ဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားလုံးကို ျဖဳတ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ နယ္လုံဝန္ၾကီးဌာနတို႔ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္ပို႔၊ ကာလုံကိုဖ်က္သိမ္း၊ ကာကြယ္ေရးဦစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတလက္ေအာက္ပို႔၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာႏႈန္းကို ဖ်က္သိမ္း အဲဒီအလုပ္ေတြကို လုပ္ရလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကို မလုပ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူပဲ သမၼတလုပ္လုပ္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ အဲဒါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီသမၼတဟာလည္း အရုပ္ပဲျဖစ္မယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရွိသေလာက္ ေနာက္သမၼတလည္း အာဏာရွိမယ္လို႔ ထင္ရင္ သိပ္မွားပါလိမ့္မယ္။ ဦးသိန္းစိန္က သူ႔လူမို႔ လုပ္ခြင့္ေပးထားတာပါ။

အဲဒီအရာေတြကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတက္လုပ္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူတို႔ေပးထားတဲ့ စစ္ယႏၱရားၾကီးကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းၾကီး ျဖစ္လာပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေပၚထြန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အရပ္သားမဆို သမၼတျဖစ္ရင္ အဲသလို ကံၾကမၼာမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ မလြဲဘူး။ အဲဒါေတြ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ဘယ္သူသမၼတျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွ မထူးဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္က အာဏာရွင္စနစ္ပါပဲ။ သိၾကားမင္းတက္အုပ္ခ်ဳပ္လည္း သိၾကားမင္း အုပ္စိုးေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လာမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ျပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မျဖိဳဖ်က္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အလကားပဲလို႔ က်ေနာ္က ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြတ္ပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ဒီခ်ဳပ္ပဲ ႏိုင္ႏိုင္ ဘယ္သူႏိုင္ႏိုင္ ဘာမွ မထူးျခားႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အညစ္ခံရျပီး အႏိုင္မရဘူးဆိုရင္ေတာင္ မိတ္ေဆြတို႔ ဝမ္းသာသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရျပီး ၂၀၀၈ ဆိုတဲ့ လိုဏ္ဂူၾကီးထဲကို ဝင္သြားရင္ ဒီခ်ဳပ္ေတြ အာဏာရွင္ျဖစ္သြားတာကို မိတ္ေဆြတို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစြာေတြ႔ျမင္လာရဖြယ္ အလားအလာေတြရွိေနလို႔ပါပဲ။ ဒီလိုဏ္ဂူၾကီးဟာ ရုပ္ရွင္ထဲမွာေတြ႔ရတဲ့ ဇမ္ဘီဆိုတဲ့ ဖုတ္ေကာင္ေတြေနထိုင္ရာ လိုဏ္ဂူၾကီးနဲ႔ တူတယ္။ ဒီလိုဏ္ဂူၾကီးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္မွ လြတ္ေျမာက္မႈ အစစ္အမွန္ကို ရမယ္။ လိုဏ္ဂူၾကီးကို အတြင္းထဲဝင္ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးနဲ႔ ဝင္သြားသူမွန္သမွ်ဟာ ဇမ္ဘီ ဖုတ္ေကာင္အျဖစ္နဲ႔သာ ျပန္ထြက္လာၾကဖို႔ရွိတယ္။

မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျပီး ျဖိဳဖ်က္ႏိုင္မယ့္နည္း မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ဝမ္းနည္းစြာေျပာခ်င္ပါတယ္။ စိတ္ကူးမယဥ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။ တိုင္းျပည္နစ္နာလွပါျပီ။ ျပည္သူေတြေသလွပါျပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔သာျဖိဳဖ်က္ႏိုင္ပါမယ္။ လူထုေတာ္လွန္ေရးသို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းတခုခုကသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖိဳဖ်က္ႏိုင္ပါမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္မယ့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူး။ လူထုေတာ္လွန္ေရးဟာ အားအထားသင့္ဆုံး တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

(အားလုံးၾကိဳက္သလို ရွယ္ႏိုင္ပါတယ္။ျခြင္းခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ကကိုေဇာ္ဝင္းရွယ္မယ္ဆိုရင္ေဇာ္ဝင္း ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း နဲ႔ အေမရိကန္ ေဇာ္ဝင္း အတူတူမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။)

ေဇာ္ဝင္း
၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း

ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ SNLD ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦး။
ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ SNLD ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦး။


“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မျပင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘူး”-ဆိုတဲ့ SNLD ပါတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္း) ပါတီ နမ္းခမ္းၿမိဳ႕နယ္က အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၂၀) ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ သြားၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးေရာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖို႔ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါလို႔လည္း SNLD ေျပာခြင့္ရက တုံ႔ျပန္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
SNLD ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ) အေနနဲ႔ လာမယ့္လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး ႏွစ္ရပ္စလံုး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး SNLD ပါတီဗဟိုရဲ႕ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မယ္ ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ SNLD ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္းခမ္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၃ ဦးရွိတဲ့အနက္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၂၂) ဦး ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ႏုတ္ထြက္သြားၾကပါတယ္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးစိုင္းေအာင္ဝင္းက သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ဒီလိုုရွိပါတယ္။က်ေနာ္တိုု႔ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္က အမႈေဆာင္ေတြဟာ အရင္တုုန္းက က်ားေခါင္းပါတီလက္ခံထားတဲ့ High policy ကိုုပဲလက္ခံတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးကိုု က်ေနာ္တိုု႔က အရင္တုုန္းက ခဏခဏေျပာေနတာက အဲဒီ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒကိုု မျပင္ဘူးဆိုုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘူး ဆိုုတဲ့ဟာက အဲဒီက က်ေနာ္တိုု႔ high Policy ပါ။ အဲဒီဟာကိုု သူတိုု႔က စၿပီးေသြဖည္တယ္ဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔လည္း အဲဒါကိုု လက္မခံႏိုုင္ေတာ့ က်ားေခါင္းပါတီက က်ေနာ္တိုု႔အားလံုုးျပန္ၿပီေတာ့ ႏုတ္ထြက္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုက မျပင္ေသးဘဲနဲ႔ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သြားတယ္ဆိုုတဲ့အပိုုင္းက ျပည္သူလူထုုက ေတာင္းဆုိုလိုု႔ဆိုုၿပီးေတာ့ အဲဒီညြန္းခ်က္နဲ႔သူတိုု႔က ေျပာလာတယ္။ ပညာလွည္႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တိုု႔နမ့္ခမ္းျပည္သူလူထုုရဲ႕ ဆႏၵက သံယၤာေတာ္ေတြကိုုေရာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြေရာ၊ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုုေရာၿပီးေတာ့ ဆိုုင္းထုုိးၿပီေတာ့ အင္အားက ၇,၀၀၀ နီးပါးေလာက္ ဗဟိုုဌာနခ်ုဳပ္ကိုု အသနားခံစာတင္ထားတာ ဒီနမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေသြးစည္းၿပိဳကြဲေရးေတြ မျဖစ္ရေအာင္ က်ားေခါင္းပါတီအေနနဲ႔ ဗံုုးမေထာင္ဖိုု႔ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဖိုု႔ဆိုုတာ ေမတၱာရပ္ခံထားတဲ့တာက ဗဟိုုကေနၿပီးေတာ့ လစ္လွ်ဴ႐ႈတဲ့အပိုုင္းမွာရွိေနေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ အလုုပ္အမႈေဆာင္ ၂၂ ေယာက္ဟာ လံုုး၀စိတ္မေကာင္းခဲ့ရပါဘူး။ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းကေတာ့ လမ္းစဥ္က မတူဘူးဆိုုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ရမွာပဲ။”
နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း SNLD ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဖို႔ နမ့္ခမ္းျပည္သူေတြနဲ႔ ပါတီဝင္ေတြရဲ႕ကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္က ဗဟိုကို တင္ျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုတဲ့အေပၚ SNLD ပါတီဗဟိုရဲ႕ သေဘာထားကို SNLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရ ဦးစိုင္းလိတ္က အခုလို ျပန္တုံ႔ျပန္ပါတယ္။
“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ဝင္ေရာက္ဖိုု႔အတြက္အားလံုုးက သေဘာတူညီဆံုုးျဖတ္တယ္။ အဲဒါကိုု သူတိုု႔ၿမိဳ႕နယ္ အလုုပ္မႈေဆာင္ေတြနဲ႔က သူတိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖိုု႔အတြက္ကိုု ျငင္းဆန္တာေပါ့ေနာ္-သူတိုု႔က လြတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုုင္ငံေရးကိုုပဲ ဆက္သြားဖိုု႔ ဆႏၵ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔က်ေတာ့လည္း လြတ္ေတာ္အတြင္း အျပင္ ႏွစ္ရပ္လံုုးနဲ႔ ခ်ီတက္ဖိုု႔အတြက္ က်ေနာ္တိုု႔အားလံုုးက ဆံုုးျဖတ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ အဓိက အခ်က္ေျပာမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ တႏိုုင္ငံလံုုးကိုုလႊမ္းၿခံဳၿပီးမွ ဆံုုးျဖတ္ထားတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု ျပင္ဆင္လိုု႔မျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီမွာသြားၿပီးေတာ့မွ နမ့္ခန္းမွာသြားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖိုု႔ျပင္ဆင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတိုု႔အေနနဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖိုု႔ျပင္ဆင္တဲ့ကိစၥမွာ သူတိုု႔မပါတဲ့အေၾကာင္း၊ သူတိုု႔နဲ႔ မသက္ဆိုုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖိုု႔ကိုုလည္း သူတိုု႔ကအားမေပးႏိုုင္တဲ့အေၾကာင္းမိုု႔လိုု႔ ႏုတ္ထြက္သြားရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။”
SNLD ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက NLD ပါတီၿပီးရင္ ဒုတိယ ေနရာအမ်ားဆုံး အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ေပမဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို သပိတ္ေမွာက္တဲ့အေနနဲ႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတႀကိမ္က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ဖို႔ SNLD ပါတီအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာကေတာ့ အဓိက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဓိကထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါတီေျပာခြင့္ရဦးစိုင္းလိတ္ကတုံ႔ျပန္ပါတယ္။
SNLD ပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ႏုတ္ထြက္ၾကတာျဖစ္ေပမဲ့လို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ တျခားပါတီကို ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္သလို ရွမ္းျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႏုတ္ထြက္သြားၾကတဲ့ နမ့္ခမ္းအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏုိင္ငံေရး အားေကာင္းေစဖို႔အတြက္ SNLD ပါတီ ဥကၠ႒ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးစုိင္းေစာေအာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္နဲ႔ ဦးစိုင္းလိတ္အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးဟာ ဒီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မွာ မဟုတ္ေပမဲ့လို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအတြက္ တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ SNLD ပါတီဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၆၀ နီးပါး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (က်ားေခါင္းပါတီ) SNLD က ေျပာပါတယ္။

VOA

http://burmese.voanews.com/content/more-than-20-members-of-nan-kham-snld-resigned-/2920977.html


 15 August 2015

 ၂၀၁၅ ဧျပီလကမွ ေထာင္ကေန လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္နဲ ့ လြတ္လာတဲ့ ဘိုးေတာ့ ဟန္ (နင္အဲယား)ဟာေလးလအတြင္းမွာ အလုပ္ေဟာင္းျပန္လုပ္ခဲ့လို ့ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးရဲ ့ တိုင္ခ်က္ဖြင့္မွုနဲ ့ ဒီေန ့ဘဲျပန္အဖမ္းခံရျပန္ပါျပီ။

လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ေက်ာ္ကေပါ့၊ ဘိုးေတာ္ ဟန္ရဲ ့ညာနည္းကေတာ့ ျပစ္သြားတဲ့ ခ်စ္သူေယာက္က်ားေတြ ျပန္လာရေအာင္ ဓါတ္ဆင္ေပးမယ္-မိမိကိုခ်စ္သူခင္သူမ်ားရေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္တယ္လို ့ ဖ်ားေယာင္းျပီး ပီယေရေမႊးနဲ ့ နတ္ရုပ္ေတြေရွ ့မွာ ကိုယ္တံုးလံုးခ်ြတ္ေဆးစီရင္တိုင္း သူနဲ ့အိပ္ခဲ့ရသူေတြ ရာနဲ ့ခ်ီျပီး ရွိခဲ့ပါတယ္။


   ေငြေရာလူေရာ ရင္းခဲ့ရျပီးမွ ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ဘဲ ဘိုးေတာ္ဟန္ရဲ ့မယားေတြသာျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့ မခံနိုင္တဲ့သူေတြက ပ၀ီနာ အဖြဲ ့(အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ေပးသည့္အဖြဲ ့) ကို တိုင္ခဲ့ရာက ဘိုးေတာ္ဟန္ အဖမ္းခံရျပီး ႏွစ္ ၂၀ ေထာင္က်ခဲ့သူပါ။

  ခုလည္း အရင္အတိုင္းပါဘဲ ေထာင္ကလြတ္လာစမွာဘဲ နိုင္ငံျခားသားနဲ ့ လက္ထပ္ထားတဲ့မိန္းခေလးက က တျခားအမ်ိဳးသမီး တေယာက္ေနာက္ပါသြားခဲံတာေၾကာင့္ ေ ယာက္က်ားသူမ ဆီ ျပန္လာရေအာင္ ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္ လုပ္ေပးရင္း သီးသန္ ့အခန္းေလး မွာ အတင္းလိင္ဆက္ဆံ တာခံလိုက္ရလို ့ ရဲကိုတိုင္ခ်က္ ဖြင့္ရာက လိင္ဘိုးေတာ္ ျပန္အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။


  ဒီလိုနည္းမ်ိဳး နဲ ့ လိမ္ညာျပီး ကာမဆက္ဆံၾကတဲ့ အတုအေယာင္ ဘိုးေတာ္ေတြဟာ သူတို ့ကို ယံုလာေစမယ့္ နည္းေပါင္းစံုသံုးျပီး ထိုင္းတနိုင္ငံလံုးမွာ အမ်ားအျပားရွိေနၾကျပီး အြန္လိုင္းေတြကေနေၾကာ္ျငာထုတ္လို ့ ပီရေဆး စီရင္ေနတဲ့ သူေတြကို ထိုင္းသာသနာသန္ ့ရွင္းေရးဌာန က မ်က္ႏွာမနာတမ္း အေရးယူေန တာေတြ ့ရပါတယ္။

ကိုးကား Tnews Social/Crime
Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/pages/Social-Action-for-Women-SAW