09/05/15


အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ပအိုင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ပအိုင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
Posted by National League for Democracy on Saturday, September 5, 2015
National League for Democracy'
photo..Kumudra

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ပါတီမ်ား၊ ျပည္သူ မ်ားက ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈမ်ား၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကန္႔သတ္ သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအေပၚ အေျခခံ ေရးသား ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒ၏ အခန္း (၃)၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ(၃-က)၌ ““ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ မူလ အခြင့္အေရးတစ္ခုခုကို ပ်က္ျပားေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျပားေစမည့္အေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚေစရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း””မ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အပါအ၀င္ တားျမစ္ခ်က္ ၆ခ်က္ အားထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ျပစ္ဒဏ္ အေနျဖင့္လည္း ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ ပါက ၃ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည္ဟု ထည့္သြင္းျပ ႒ာန္းထားသည္။…

““ဒီဥပေဒက အခုမွ ေဆြးေႏြးတုန္းရွိေသးတယ္။ မၿပီးေသးတဲ့အတြက္ ဘာမွေျပာလုိ႔မရဘူး။ ေဆြးေႏြးတာက ရလဒ္ဘယ္လိုထြက္မလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြးတာ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက အဆိုျပဳခ်က္ေတြပါ။ အဆိုျပဳခ်က္အားလံုးကုိ မွန္မွ၊ ညီညြတ္မယ္ထင္မွ အတည္ျပဳမွာပါ။ ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖထြက္ရင္ေတာ့ ေျပာေပးမွာေပါ့။ ဒီဥပေဒက ၁၉၅၉ အေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးဥပေဒကို မွီျငမ္းေရးထားတာ။ ၁၉၅၉ ဥပေဒက ဒ့ီထက္ ၾကမ္း တယ္။ စိစစ္တာ မၿပီးေသးတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ကပါမယ္၊ မပါမယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔မရဘူး”” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြြန္းက ဆုိသည္။

တားျမစ္ခ်က္ (စ)တြင္လည္း ““ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာအေျခခံမူမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲြ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ အားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း””ကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္ ရဟုပါရွိေသးသည္။

သို႔ေသာ္ အခန္း (၄) အေထြေထြ၊ ပုဒ္မ ၈၌ ““ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ””ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

““ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေ၀ဖန္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေပါ့။ ဖြဲ႕စည္း ပံုကို ေ၀ဖန္မႈမရွိဘူးလို႔ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ က အတည္ျပဳမယ္ဆုိရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆မွာ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာရွိ တယ္။ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ဟာက ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၿပီးမွ ျပင္လုိ႔ရတာ။ မေ၀ဖန္ဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္မွာလဲ။ ထုတ္တဲ့ဟာကို အတည္ျပဳရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုတဲ့ဟာနဲ႔ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေန တယ္။ ျပင္ဆင္ဖိ္ု႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး တာကို ျပည္သူကေကာ မေဆြး ေႏြးရဘူးလား။ ျပည္သူ က ေကာ ေ၀ဖန္ခြင့္မရွိဘူးလား။ ဒါကိုအတည္ ျပဳျဖစ္ရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုက ၄၃၆ကိုျပင္ ဆင္ျခင္းဆုိတာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေတာ့ မရႏုိင္ေတာ့ ဘူး””ဟု ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက သံုးသပ္သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္း/ပြင့္)အဖြဲ႕မွ ကိုမာကီ ကလည္း ““လႊတ္ေတာ္ ကမျပင္ႏုိင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ျပင္ဖို႔ႀကိဳး စားတဲ့သူေပၚလာမယ္။ ဒီဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ျပင္တဲ့လူေတြကိုရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြက တာ၀န္ေက်ပြန္ရင္ေတာ့ ျပင္ပမွာရွိ တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္ အားစုက ဒါကို မျပင္ မျဖစ္ ျပင္ရ ေအာင္ လူထုလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ၊ လႊတ္ေတာ္သိေအာင္လုပ္တာေတြ ေပၚေပါက္လာမယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့လူထု ကိုယ္စားလွယ္က တာ၀န္ပ်က္ကြက္ရင္ေတာ့ အျပင္က အင္အားစုက ေထာင္က်မွာ မေၾကာက္ဘဲ ဆက္ လုပ္မယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ”” ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္တရားစြဲဆုိရာ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ရယူရ မည္ဟုလည္း ပါရွိရာ ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တခ်ဳိ႕အမႈေတြမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ယူရတဲ့ အမႈ အမ်ဳိးအစားေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာဆုိရင္လည္း ေစာေစာကလို သမၼတဆီကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူရမယ္ဆိုတဲ့ဟာမ်ဳိး သတ္မွတ္တာေပါ့”” ဟုတရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္း က ဆုိသည္။

သူရိန္ေက်ာ္

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန - https://www.facebook.com/myanmarherald

ျမန္မာႏုိင္ငံက ကေလးစစ္သားမ်ား။
ျမန္မာႏုိင္ငံက ကေလးစစ္သားမ်ား။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ CAAC လုိ႔ေခၚတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ျပည့္မွီေရး အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ CAAC အထူးကုိယ္စားလွယ္က ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းလုိက္ပါတယ္။

စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကေန ကေလးသူငယ္ေတြကုိ အကာကြယ္ေပးေရး တုိးျမင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ အဆုိျပဳခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာထဲမွာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Leila Zerrougui က ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အဲဒီ အစီရင္ခံစာကုိ လာမယ့္ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ျမန္မာ၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ ဆုိမားလီးယား စတဲ့ႏုိင္ငံေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အစုိးရ အရာရွိေတြ၊ ပဋိပကၡေတြမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူေတြနဲ႔ တျခား သက္ဆုိင္သူေတြရဲ႕ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ ေျပာဆုိတာ၊ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တင္ျပခ်က္ေတြကုိ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာမွာေတာ့ -ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈနဲ႔ အသုံးျပဳမႈ အဆုံးသတ္ေရး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနေတြကုိ အခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ အထူးကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အထူးကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ေကအုိင္ေအ၊ ေကအဲန္ယူ၊ ကရင္နီ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳမႈ အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကေလးစစ္သားေတြ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ျပန္လြတ္ေပးခဲ့တာ၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာ အစုိးရၾကားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအရ စစ္တပ္အေဆာက္အဦး အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပုံမွန္ တုိးျမင့္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တာ၊ သင္တန္း ပုိ႔ခ်တာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီလုိ တုိးတက္မႈေတြ တဖက္မွာ ရွိေနေပမယ့္လည္း စစ္တပ္ထဲမွာ ကေလးငယ္ေတြ ဆက္ရွိေနတုန္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕တန္းေတြကုိလည္း ပုိ႔ေနတုန္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အရပ္သားေတြ အႀကီးမားဆုံး ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေေစၿပီး လူမႈအသုိင္း၀ုိင္း အားလုံးနဲ႔ တကမၻာလုံးက အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေပၚမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြအေပၚ မမွ်မတ ထိခုိက္ေစသလုိ တခါတရံမွာ တုိက္ရုိက္ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္တာေတြပါ ရွိတယ္လုိ႔ ၃၄ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကုိေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္နဲ႔ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကား စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အေထြေထြညီလာခံကုိ အလားတူ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

VOA
http://burmese.voanews.com/content/un-statment-on-children-and-armed-conflict/2948913.html


 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အလုပ္လက္မဲ႔ ႏႈန္းထားဟာ ၇ ႏွစ္ခြဲတာ ကာလ အတြင္း အနိမ့္ဆံုး အဆင့္အျဖစ္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ ဒါဟာဆိုရင္ ဇူလိုင္လက ရွိခဲ႔တဲ႔ ႏႈန္းထက္ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးဟာ အသားတင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁ သိန္း ၇ ေသာင္း ၃ ေထာင္ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ႔တယ္လို႔ အေမရိကန္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာနက ဒီကေန႔ ေသာၾကာေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ႔ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီပမာဏက စီးပြားေရး ပညာရွင္ အမ်ားစုတို႔ ခန္႔မွန္းခဲ႔ၾကတာ ထက္ေတာ့ ေလ်ာ့နည္း ပါတယ္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း က႑တို႔ကေန အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ ရရွိခဲ႔ေပမယ့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းမွာေတာ့ အလုပ္အကိုင္တို႔ ဆံုးရံႈးခဲ႔ၾကတယ္လို႔လည္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

အေမရိကန္ အလုပ္သမား ဌာနက အခု ထုတ္ျပန္တဲ႔ အစီရင္ခံစာ အခ်က္အလက္ တို႔ကို အဓိက မွီျငမ္းၿပီး အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ တိုးျမႇင္႔မလဲ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႏႈန္းထားကလည္း ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းကေန စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စလို႔ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ႔ႏႈန္း က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမွာ အတိုးႏႈန္း နည္းနည္း နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေထာက္ပ့ံေပး ဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ႔ သေဘာ လကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ႔ ပမာဏအေပၚမွာ ေက်နပ္အားရ စရာ မရွိေသးတာေၾကာင့္ေတာ့ လတ္တေလာမွာ အတိုးႏႈန္း ျမွင့္မယ့္ အေရးကို လည္း ဆိုင္းငံ႔ ထားသင့္တယ္ဆိုတဲ႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစမယ့္ အေနအထားလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈနဲ႔ စုေဝးေဟာေျပာမႈေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အတြက္ အခက္အခဲေတြျဖစ္ေနေစ တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ မေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအေနနဲ႔ စုေဝးေဟာေျပာမဲဆြယ္တာမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္(၁/၂၀၁၄)သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာဖို႔ ထပ္မံ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း က ေမခက ေပးပို႔ ထားပါတယ္။

မေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ သတိေပးခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈေတြမွာ အခ်ိန္ေနရာ ကန္႔သတ္မႈ ေတြရွိေနၿပီး အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္က မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြအေနနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အခက္အခဲကို သူ႔က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ဒီလေတြက မိုးမျပတ္ေသးဘူးဗ်။ မိုးမျပတ္ေသးေတာ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာလည္း တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေရႀကီးတာေပါ့ေနာ္။ ေနရာအခက္အခဲေလးေတြေပါ့။ အဲ့ဒီ့မွာ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးမွာ အသံုးမျပဳရဘူး။ ဥပမာ အစိုးရရဲ႕ အေဆာက္အဦးေတြ၊ အမ်ားျပည္သူသံုးေနရာေတြကို ေရွာင္ရမယ္။ သံုးခ်င္ရင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမယ္ဆိုတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔မွာ ေနရာေတြက ကန္႔သတ္ တာေတြျဖစ္လာတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အာဏာအင္မတန္ျပင္းတာကိုး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ခ်ိ္တ္ဆက္ ထားတဲ့ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု ယႏၱယားကလည္း  ရွိတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္သား နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုအေပၚမွာ Ruling Party ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ အင္မတန္မွ စိုးရိမ္ပါတယ္။"

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမွာ ရွိေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ၁၅ရက္ အတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ထဲမွာသူက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြကို အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး တခါတည္း တင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာေတြက ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ကိစၥပဲေလ။"

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၁/၂၀၁၄)ဟာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ကို သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲသို႔ တင္ျပရမယ့္ သေဘာမ်ိဳး ပါ၀င္ေနတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအမ်ားစုက ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္စဥ္ ကပင္ ေထာက္ျပေျပာၾကားမႈေတြ ရွိထားပါတယ္။

မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာမွာ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တမႈရွိေစရန္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ (၁/၂၀၁၄) အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး သေဘာ တူၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္အတြင္း က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား က်င့္ဝတ္ကို လုိက္နာၾကဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္မံ အသိေပး ထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

" အသိတရားနဲ႔ က်င့္ဝတ္နဲ႔ လုပ္တာေတြ လုပ္ၾကတာ မလုပ္တာေတြ မလုပ္ၾကဖို႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်င့္ဝတ္နဲ႔ပဲ လုပ္ၾကဆိုၿပီး ဒီက်င့္ဝတ္ကလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ခ်င္း ဆြဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ခ်င္း ဆြဲ ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္ယူ။ ခင္ဗ်ားတို႔ခ်င္း အျပန္အလွန္ ေရးသားၿပီးေတာ့ လုပ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္။ ဒီေလာက္ပဲ က်ေနာ္ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီထက္ ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ မရွိေတာ့ပါဘူး။"

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြး စည္းရံုးမႈ မွာ ပုတ္ခတ္တာမဟုတ္ေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာတခု အေပၚေဆြးေႏြး တာေတြရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဒီအေပၚမွာ တိုက္ခိုက္မႈလို႔ မသံုးသပ္ဘဲနားလည္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

"တပ္မေတာ္သားေတြ မိသားစုေတြ နယ္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ကလည္း စည္းရံုးမွာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္ေဒသမွာ ရွိၾကတာကိုး။ အဲ့သလို စည္းရံုးျခင္းကို တပ္မေတာ္ ၿဖိဳခြဲတယ္လို႔ သတ္မွတ္မွာလား။ ဒါမ်ိဳး အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဆက္လုပ္မွာလား။ ၾကားေနပါတယ္ဆိုရံုနဲ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ပါတယ္ဆိုရံုနဲ႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း ကို သက္ေသျပဖို႔ လိုၿပီ။ အဲ့တာေလးကို ေျပာတာကိုက တပ္မေတာ္ကို ပုတ္ခတ္တယ္လို႔ ေျပာမွာလား။ တပ္မေတာ္သာ အမိအဖ ဆိုတာမ်ိဳး အေနနဲ႔ သြားေနတာကိုး။ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ေခတ္ေတြကေတာ့ ျဖတ္သန္းလာတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒီ့ေခတ္ေတြက ဘယ္လို သခၤန္းစာယူၿပီးမွ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးက ေျပာရမွာေပါ့။ "

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္း နဲ႔မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းတို႔ကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၈ရက္ကေန ႏိုဝင္ဘာ ၆ရက္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ခုခ်ိန္ထိ အေခ်ာသတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္ က မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးပါ ဘူး။ ေလွ်ာက္ထား သူ ၆၀၀၀ေက်ာ္ထဲက ၈၀ေက်ာ္ ပယ္ခံခဲ့ရတယ္ လို႔ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကေၾကညာထားၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကိုေတာ့ ဒီေန႔ထက္ထိ ေၾကညာထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ေမခ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ႀကီး ​နီး​လာ​ၿပီ
​လား​ဟူ​နဲ႔ ​ခ်င္း ​တိုင္း​ရင္း​သား​ေရး​ရာ ​ဝန္​ႀကီး​ေတြ​အ​ျဖစ္ ​အ​ေရြး​ခံ​မယ့္ ​ကိုယ္​စား​လွယ္​ေလာင္း (၂)​ဦး​ကို ​လာ​မယ့္ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​မွာ ​ဝင္​အ​ေရြး​ခံ​ဖို႔ ​ျပည္​ေထာင္​စု ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​ေကာ္​မ​ရွင္​က ​ခြင့္​ျပဳ​ေပး​လိုက္​ပါ​တယ္။

​အဲ​ဒီ​ထဲ​မွာ ​လား​ဟူ ​အ​မ်ိဳး​သား ​ဖြံ​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး ​ပါ​တီ​ရဲ့ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​လည္း ​ျဖစ္​တဲ့ ​လား​ဟူ ​ကိုယ္​စား​လွယ္ ​ဦး​ေယာ​သက္ ​က​ေတာ့ ​အ​ေဖ​က ​ဝ​လူ​မ်ိဳး ​အ​ေမ​က ​လား​ဟူ ​လူ​မ်ိဳး ​ျဖစ္​တဲ့​အ​တြက္ ​လား​ဟူ ​တိုင္း​ရင္း​သား​ေရး​ရာ ​ဝန္​ႀကီး ​အ​ျဖစ္ ​အ​ေရြး​ခံ​ဖို႔ ​ခြင့္​မ​ျပဳ​ဘူး​ဆို​ၿပီး ​ပယ္​ခ်​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​ဒီ​အ​တြက္ ​ျပည္​ေထာင္​စု ​ေကာ္​မ​ရွင္​မွာ ​အ​ယူ​ခံ​တင္​တဲ့ ​အ​ခါ​မွာ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ဝင္​ဖို႔ ​ျပန္​ၿပီး ​ခြင့္​ျပဳ​လိုက္​ပါ​တယ္။

​ဦး​ယူ​သက္​လို​ဘဲ ​ရ​ခိုင္​ျပည္​နယ္​မွာ ​ခ်င္း ​တိုင္း​ရင္း​သား​ေရး​ရာ ​ဝန္​ႀကီး​အ​ျဖစ္ ​ဝင္​အ​ေရြး​ခံ​မယ့္ ​ခ်င္း​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ ​အ​ဖြဲ႕​ခ်ဳပ္ ​ပါ​တီ​က ​ကိုယ္​စား​လွယ္​ေလာင္း ​ေဒၚ​မိုင္​စု​စု​လွိုင္ ​က​လည္း ​အ​ယူ​ခံ​တင္​ခဲ့​ရာ​မွာ ​ျပည္​နယ္​နဲ႔ ​တိုင္း ​လြွတ္​ေတာ္​နဲ႔ ​ျပည္​ေထာင္​စု ​လြွတ္​ေတာ္ (၂)​ခု​ၾကား ​နား​လည္​မႈ ​လြဲ​မွား​တာ​ေၾကာင့္ ​ဆို​ၿပီး ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​ဝင္​ဖို႔ ​ျပန္​ခြင့္​ျပဳ​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​တ​ရား​လြွတ္​ေတာ္ ​ေရွ႕​ေန ​ဦး​ေဌး​ဦး​က​ေတာ့ ​ေရြး​ခ်ယ္​ခံ​ခြင့္ ​နဲ႔ ​ပတ္​သက္​ၿပီး ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​ဥ​ပ​ေဒ​မွာ ​ကန္႔​သတ္​တာ​မ်ိဳး​မ​ရွိ​ဘဲ ​ၫြွန္​ၾကား​ခ်က္​နဲ႔ ​လုပ္​ေဆာင္​ခဲ့​တာ ​ျဖစ္​တယ္​လို႔ ​ဆို​ပါ​တယ္။

​အ​ခု​လို ​အ​ေဖ​ကို ​လိုက္​ၿပီး ​လူ​မ်ိဳး​ကို ​ယူ​ရ​မယ္​ဆို​တာ​ဟာ ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ၊ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ​ဥ​ပ​ေဒ ​ေတြ​နဲ႔ ​ကိုက္​ညီ​မႈ ​မ​ရွိ​ဘူး​ဆို​ၿပီး ​တိုင္​ရင္း​သား​ပါ​တီ​ေတြ​က ​ေကာ္​မ​ရွင္ ​ဥ​ကၠ​ဌ ​ဦး​တင္​ေအး​နဲ႔ ​ေတြ႕ ​ဆံု​တဲ့​အ​ခါ​မွာ ​တင္​ျပ​ေဆြး​ေႏြး​တာ​မ်ိဳး​ေတြ ​ရွိ​ခဲ့​ပါ​တယ္။

​ဒီ​လို (၂)​ဘက္ ​အ​ျငင္း​ပြား​စ​ရာ​ေတြ ​ျဖစ္​ရပ္​မ်ိဳး​ေတြ ​မ​ျဖစ္​ေအာင္ (၂၀၀၈) ​ဖြဲ႕​စည္း​ပံု ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ ​အ​ပါ​အ​ဝင္ ​ေရြး​ေကာက္​ပြဲ ​ဥ​ပ​ေဒ​ေတြ​ကို ​ေသ​ခ်ာ​ေလ့​လာ​ၿပီး​မွ ​ၫြွန္​ၾကား​ခ်က္​ေတြ ​ထုတ္​ျပန္ ​သင့္​တယ္​လို႔ ​တိုင္း​ရင္း​သား ​ပါ​တီ​ေတြ​က ​သံုး​သပ္ ​ေျပာ​ဆို ​ေန​ၾက​ပါ​တယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

ဆရာ၀န္ရဲ႕ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေတြ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ ၁၄၇ နာရီအၾကာမွာ ၿပီးဆံုုးသြားပါတယ္။

တိုုက်ဳိလႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲကိုု ၄ ဦးအနက္ ေနာက္ဆံုုးက်န္သူ Senshu တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား Shotaro Kimoto san ကိုု ၁၄၇ နာရီအၾကာမွာ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ေဆးစစ္ခ်က္နဲ႔ တားျမစ္ခံရၿပီး စက္တင္ဘာ၂ ရက္ေန႔က ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ရပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးဦးေဆာင္တဲ့ ဂ်ပန္အစိုုးရရဲ႕ အုုပ္စုုလိုုက္ကာကြယ္ခြင့္လံုုၿခံဳေရးဥပေဒနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အသက္၀င္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတာကိုု ဟန္႔တားတဲ့အေနနဲ႔ တိုုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ႕ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ေတြျဖစ္တဲ့ Senshu တကၠသိုလ္၊ Waseda တကၠသိုလ္၊ Chuo တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား ၄ ဦးဟာ ၾသဂုုတ္၂၇ ရက္ေန႔ကစလိုု႔ အစာငတ္ခံျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ုုပ္ေဟာင္း ခန္နအိုုတိုုစံ အပါအ၀င္ အတိုုက္အခံပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ဆရာေတြ လာေရာက္အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

နိုုင္ငံတ၀န္းမွာလည္း ဥပေဒၾကမ္းကိုုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမွႈေတြ ဆက္တိုုက္ျဖစ္ပြားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ရွင္ဇိုုအာေဘးအစိုုးရကေတာ့ ျပည္သူေတြကိုု ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုုမိုုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လိုု႔သာ တုုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာကာကြယ္ေရးဥပေဒသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္အေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပ့ံပိုုးမႈသာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းမႈ စစ္ပြဲေတြထဲမွာ လက္နက္ကိုုင္စြဲ ပါ၀င္တိုုက္ခိုုက္လာဖုိ႔ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမွာကိုု ဂ်ပန္ျပည္သူေတြက စိုးရိမ္ပူပန္ၾကေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကိုု ရပ္တန္႔လိုုက္ေပမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုု ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ အျခားဆႏၵျပေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ ့ပူးေပါင္းၿပီး အစြမ္းကုုန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လိုု႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေတြက ဒီဗီြဘီကိုု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/110737

မိုင္လိုင္လီ ယူစူဖူကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္က မိုင္လိုင္လီ ယူစူဖူကုိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္က


ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသူတဦးရဲ႕ ဒီအန္ေအ (မ်ိဳးဗီဇ) စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သေနရွင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္မွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား မိုင္လိုင္လီ ယူစူဖူရဲ႕ ဒီအန္ေအကို စစ္ေဆးရာမွာ ဘန္ေကာက္ဧရာ၀ဏ္နတ္ကြန္းအနီး ေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီအန္ေအ တူညီျခင္းမရွိဘူးလို႔ ထိုင္းအမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုရဲခ်ဳပ္ႀကီး ပရ၀စ္ ထာ၀ြန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

သူတို႔ဟာ စီစီကင္မရာထဲက အက်ႌအ၀ါေရာင္၀တ္လူက တကၠစီကားေမာင္းသမားကို ေပးထားခဲ့တဲ့ ဘတ္ ၂၀ တန္ ေငြစကၠဴေပၚက ဒီအန္ေအ၊ ဧရာ၀ဏ္ဘုရားအနီး က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေက်ာပိုးအိတ္အညိဳေရာင္ အပိုင္းအစဆီက ဒီအန္ေအနဲ႔ မိုင္လိုင္လီ ယူစူဖူရဲ႕ ဒီအန္ေအကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ မိုင္လိုင္လီ ယူစူဖူရဲ႕ ဒီအန္ေအဟာ ေနာင္ေက်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဖူးလ္နန္တိုက္ခန္းထဲက ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြမွာေရာ၊ မင္ဘူရီၿမိဳ႕နယ္ မိုင္မူနာ ဂါးဒင္းဟုမ္း တိုက္ခန္းက အသံုးျပဳထားတဲ့ လက္သည္းညႇပ္၊ သြားပြတ္တံက ဒီအန္ေအေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္တူညီတဲ့အတြက္ သူဟာ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတဦး ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုရဲခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

သူဟာ ေဖာက္ခြဲမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ေဖာက္ခြဲမႈနဲ႔ တရားမစြဲသလဲ ဆိုတဲ့ သတင္းေထာက္တဦးရဲ႕ အေမးကို ဒုရဲခ်ဳပ္ႀကီးက မိုင္လိုင္လီဟာ ဧရာ၀ဏ္ဘုရားအနီး စီစီကင္မရာထဲပါတဲ့ အ၀ါေရာင္အက်ႌ၀တ္သူ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဗံုးေဖာက္ခြဲသူမဟုတ္ဘဲ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရာမွာ ပါ၀င္သူတဦးသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေလာေလာဆယ္ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အရ သူဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတုအစစ္ကို ထပ္မံစစ္ေဆး စိစစ္ရဦးမယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ကလည္း မင္ဘူရီၿမိဳ႕နယ္ ရာ့ဆဒြန္းဥထစ္ ၃၄ လမ္းက တိုက္ခန္းတခန္းကိုလည္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီအခန္းမွာေတာ့ ေနတဲ့လူမရွိဘဲ  (ေခတာမင္) ဆိုတဲ့ ဓာတုေဆးပစၥည္းတမ်ိဳးကိုသာ ေတြ႔ရွိျပီး အဲဒီပစၥည္းဟာ ေဖာက္ခြဲရာမွာ အသံုးျပဳတာမဟုတ္ဘဲ မူးယစ္ေဆး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမ့ေဆးအျဖစ္သာ အသံုးျပဳတဲ့ အရာလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဘးအိမ္မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ ေျပာျပခ်က္အရ  နန္း၀မ္းနား ဆြန္ဆန္ (သူ႔နာမည္နဲ႔ တိုက္ခန္းငွားၿပီး တရားစြဲခံထားရသူ ) ဟာ အဲဒီေနရာကို လာေလ့ရွိေပမယ့္ ဒီတိုက္ခန္းကေတာ့ သူ႔အမည္နဲ႔ ငွားရမ္းထားတာ မဟုတ္ဘူးလို႔  ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာသြားပါတယ္။
640_eb9gekai9ajbk9ja9c9c6
ဒုရဲခ်ဳပ္ႀကီး ပရ၀စ္ ထာ၀ြန္း
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္က ဘန္ေကာက္ ဧရာ၀ဏ္နတ္ကြန္း နဲ႔ ဆာထြန္းေလွဆိပ္မွာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး လူ ၂၀ ေသဆံုးကာ ၁၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။
ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က လူ ၈ ဦးကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားၿပီး သံသယရွိသူ ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိထားပါတယ္။

DVB
http://burmese.dvb.no/archives/110746ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပတာနဲ ့ ေက်ာင္းသားသမၢ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ ့စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢက ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းပါေမာကၡေတြက အတင္းအက်ပ္ ခံ၀န္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အိမမမြန္ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။ DVB TV – 04.09.2015

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.