09/06/15

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ‘သိမ္ေမြ႕ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ လူမႈေရးကိစၥ’ အျဖစ္ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဟာ လူမႈေရးကိစၥပါပဲ။ လူမႈေရးကိစၥတိုင္းဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ လူမႈေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ဆင္ျခင္တံုတရားကပဲ ဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အာဏာေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ပိုမ်ားပါမယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလေတြမွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာကို ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီ လြတ္လပ္မႈဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါၿပီ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ့သြားသလို အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ကိုယ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္သူမ်ားက ၀င္ေရာက္ထိပါးလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ခင္ပြန္း၊ ကိုယ့္ဇနီးသည္ဟာ ကိုယ့္သေဘာဆႏၵ မပါ၀င္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး ေထာင္ထဲေရာက္သြားႏိုင္တာကို အိမ္ေထာင္သည္တိုင္း ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့မယ္။


■ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ

အရပ္ေခၚ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးမ်ိဳးထဲက ‘တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ) ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာအၿပီး ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ မဘသအဖြဲ႕က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အေရးႀကီးဆံုးႏွစ္ခု ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ လပိုင္းအလိုမွာ မဘသအဖြဲ႕ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ရပ္လံုး ျပည့္စံုေစခဲ့ပါတယ္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုထဲက ‘လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ’ ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္မွာ ‘ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ထြက္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ‘ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

‘ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ဟာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ‘ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ အက္ဥပေဒ’ ကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး အသစ္ ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒက ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့ ေယာက်္ားတို႔ ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဘာသာျခားနဲ႔ လက္ထပ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဆံုး႐ံႈး ထိပါးမႈ ျဖစ္ေနတာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ဘာမွ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါဘူး။

ဒီအတိုင္းပဲ ‘လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒ’ နဲ႔ ‘ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ႏွစ္ရပ္ကိုလည္း ကန္႔ကြက္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ‘တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ မွာေတာ့ ေျပာစရာ ရွိလာပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ သာမက ႏိုင္ငံ ျပင္ပမွာ ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


■ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အရင္က သီးျခား ဥပေဒ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခု ရွိလာပါၿပီ။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုတာ ဘာသာေရးနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ေလာကီကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ အေရွ႕ ခုနစ္အိမ္၊ အေနာက္ ခုနစ္အိမ္၊ ပုဆိုးတန္းတင္ အၾကင္လင္မယားလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒက မယားၿပိဳင္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ လင္ၿပိဳင္စနစ္ကို ခြင့္မျပဳပါဘူး။

ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာေတြရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္းက ဘာသာေရး ဆိုင္ရာနဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။

ဒီလို ဆန္႔က်င္ေနတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းဖို႔ မဘသ အဖြဲ႕က တြန္းအားေပးခဲ့ပါ။

၁၈၇၂ ခုႏွစ္ ခရစ္ယာန္ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဟိႏၵဴ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ အစၥလာမ္ ဥပေဒေတြအရ အဲဒီ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေတြမွာ ဘာသာေရး ဆရာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ အေရးပါၿပီး ဘာသာအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။

ျမန္မာဗုဒၡဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ သံဃာေတြ ၀င္စြက္ဖက္လို႔ မရပါဘူး။

သံဃာေတြဟာ လက္ထပ္ေပးခြင့္ မရွိသလို၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲေပးခြင့္ မရွိပါဘူး။

အျခားဘာသာ၀င္ေတြ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ဥပေဒနဲ႔ လူမႈေရးရာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈေရးကို စည္းျခားထားတာေၾကာင့္ ဒါကို မဘသ အဖြဲ႕က ျပင္လိုပါတယ္။

သူတို႔ ျပင္လိုတဲ့ အခ်က္က ဥပေဒ သံုးခုနဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒက မုခ်လိုအပ္တဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒအရ မယားၿပိဳင္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ မယားၿပိဳင္ ထားလို႔ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒေတြ ရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ရွိထားခ်ိန္မွာ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒကို ထပ္ျပ႒ာန္းလိုက္တာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အျငင္းပြားစရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲ ျဖစ္လာၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ဖို႔ တြန္းအားေပးလိုက္ပါတယ္။


■ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

႐ိုးရွင္းပံု အသြင္ေဆာင္ထားတဲ့ ‘တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒ’ ဟာ အေကာင္းထက္ အဆိုးျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားပါတယ္။

ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးရပ္ ရွိပါတယ္။

(က) ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိမ္းျမားၾကေသာ လင္ႏွင့္ မယားတို႔သည္ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး သစၥာရွိစြာျဖင့္ သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာ အိမ္ေထာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္၊
(ခ) တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမ၀င္ မယားအျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊
(ဂ) အိမ္ေထာင္ဖက္ တစ္ဦးထက္ ပို၍ ယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး မႈခင္းမ်ားကို တားဆီးရန္၊
(ဃ) အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား ပိုမိုထိန္းသိမ္း ႏိုင္ၾကေစရန္လို႔ ဆိုပါတယ္။


■ တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္

ဥပေဒမွာ တားျမစ္ခ်က္ သံုးရပ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ပထမ အခ်က္က တစ္ဦး ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဦးထက္ ပိုၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူ ဘယ္သူမဆို ေနာက္ထပ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ အရင္ အိမ္ေထာင္နဲ႔ ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္မွ ထပ္မံထိမ္းျမားခြင့္ ရွိပါတယ္။

တတိယ တစ္ခ်က္က ဘယ္သူမဆို ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအရ ျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားမႈ အတည္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ထပ္ၿပီး ထိမ္းျမားမႈ၊ လင္မယားအျဖစ္ တရားမ၀င္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ႏိုင္မႈ မလုပ္ရေတာ့ပါဘူး။

ဆိုလိုတာက အိမ္ေထာင္ တစ္ခု၊ ဇနီး တစ္ဦးပဲ ရွိရမွာ ျဖစ္သလို မယားၿပိဳင္၊ လင္ၿပိဳင္နဲ႔ (အေပ်ာ္သေဘာ) တရားမ၀င္ ေပါင္းဖက္မႈ ဘယ္ပံုစံကိုမွ အိမ္ေထာင္သည္ေတြကို ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ေျပာတာပါ။

ဒီတားျမစ္ခ်က္ သံုးရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္မယ္ ဆိုရင္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ျပစ္ဒဏ္ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ခုနစ္ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အထိ ရွိပါတယ္။

တရား၀င္ ထိမ္းျမားမႈ ရွိေနခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္၊ တရားမ၀င္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မယ္ ဆိုရင္ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်ပါမယ္။

တကယ္လို႔ ကိုယ့္မွာ အိမ္ေထာင္ရွိေနတာကို ထိန္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ က်ပါမယ္။


■ အရင္နဲ႔ ဘာကြာသြားလဲ

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမွာ မယားၿပိဳင္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏွစ္လင္ တစ္မယား လင္ၿပိဳင္စနစ္ကို ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ ဒီဥပေဒ မတိုင္ခင္ မယားၿပိဳင္ ထားတာေတြ၊ လင္ၿပိဳင္ ထားခဲ့တာေတြကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အရင္ ဥပေဒေတြအရ မယားၿပိဳင္၊ လင္ၿပိဳင္ ကိစၥေတြမွာ အမႈအခင္း ျဖစ္လာရင္ ေထာင္ခ်လို႔ မရပါဘူး။ အခုေတာ့ ေယာက်္ားကိုေရာ၊ မိန္းမကိုပါ ေထာင္ခ်လို႔ ရပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနျပ ညႊန္းကိန္း (source - dop)

အရင္က လင္ၿပိဳင္ထားျခင္း ခြင့္မျပဳဘူး ဆိုေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေနာက္ေယာက်္ား တစ္ဦးနဲ႔ တရားမ၀င္ ေနထိုင္တဲ့အခါ အမ်ဳိးသမီးကို ေထာင္ခ်လို႔ မရပါဘူး။ မယားခိုးမႈနဲ႔ ေနာက္ေယာက်ာ္းကို အရင္ေယာက်္ားက တရားစြဲလို႔ ရပါတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မယားခိုးမႈေတြမွာ မိန္းမျဖစ္သူကို သက္ေသအျဖစ္ တင္သြင္းရတဲ့အတြက္ တရားခံျဖစ္ေလ့ မရွိပါဘူး။

ေနာက္တစ္ပိုင္းက ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္နဲ႔ တရားမ၀င္ ေနာက္ထပ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္သူ ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမဟာ ဒီဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ ထင္ရွားရင္ က်န္တဲ့ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမက ကြာရွင္းလို႔ ရပါတယ္။

ဒါကလည္း အရင္နဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ကေတာ့ ေယာက်္ားက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ပထမ မယားႀကီးက ကြာရွင္းခြင့္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကြာရွင္းပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုႏိုင္တာပါ။ ကြာရွင္းလို႔ ရတဲ့ ပံုစံ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု ဥပေဒမွာေတာ့ လံုး၀ကြာရွင္းလို႔ ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္နဲ႔ မိန္းမက ေနာက္ေယာက်္ားယူရင္ ေယာက်္ားက ကြာရွင္းခြင့္ကို အရင္ကလည္း ရပါတယ္။

အခု ကြာရွင္းခြင့္ရမယ့္ အျပင္ ဒီဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူဟာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ ႏွစ္ဦးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အရာအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒအရဆိုရင္ ဒီလို ကြာရွင္းမႈမွာထက္ ၀က္စီခြဲေ၀ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူဟာ ကိုယ္ရမယ့္ ေ၀စုကိုပါ စြန္႔လႊတ္ရပါမယ္။

ဒီလို စြန္႔လႊတ္မႈမွာ ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းေရာ၊ အေမြေရာ စြန္႔လႊတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမရဲ႕ ေနာက္မိန္းမ (အရပ္ေခၚ မယားငယ္)၊ ေယာက်္ား (အရပ္ေခၚ လင္ငယ္)ဟာလည္း ပထမ အိမ္ေထာင္ကေန ဘာမွ အေမြဆက္ခံခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမွာေတာ့ မယားၿပိဳင္ စနစ္ကို ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ပထမ အိမ္ေထာင္က မိန္းမေရာ၊ ေနာက္ယူတဲ့ အရပ္ေခၚ မယားငယ္ပါ ေယာက်္ားရဲ႕ အေမြကို အခ်ိဳးက် ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္တစ္ခုက တရားမ၀င္ ထိမ္းျမားျခင္းက ရလာတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ခံစားပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ‘တရားမ၀င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ သား၊ သမီးမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးျခင္း မရွိေစရ’ လို႔ပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိမလဲ ဆိုတာကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာ မရွိပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ပထမ အိမ္ေထာင္နဲ႔ ရရွိတဲ့ သားသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိပါဘူး။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈၈ မွာ သားသမီးစရိတ္ကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ကျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ အိမ္ေထာင္ကျဖစ္ေစ ေမြးတဲ့ ကေလးတိုင္းဟာ ဖခင္ဆီကေန ရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းယူလို႔ ရပါတယ္။


■ ဥပေဒဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ

အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ျပည့္စံုျခင္း မရွိတဲ့အျပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာ မရွိပါဘူး။

နည္းဥပေဒနဲ႔ လိုက္ၿပီး ထိန္းညႇိလို႔ ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ မလိုအပ္ဘဲ အလ်င္စလို ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ အတြက္ ပထမ အခ်က္က ဥပေဒဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။

ဥပေဒ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အပိုင္းမွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္က ရွိထားၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းတယ္လို႔ မဆိုထားပါဘူး။

တစ္ဖက္မွာလည္း ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြ ဆက္ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အမႈအခင္းေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မလဲ ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုထားတာ မရွိပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားတာေၾကာင့္ ဗုဒၡဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့ အျခားဓေလ့ ထံုးတမ္း ဥပေဒေတြနဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ေတာင္ ဥပေဒ ယိုေပါက္ေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ရွိ ေယာက်္ား၊ မိန္းမတိုင္း စိုးရိမ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ရွိလာပါတယ္။


■ ဘာေတြ စိုးရိမ္စရာ ရွိလဲ

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပစ္ဒဏ္ဟာ ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ခုနစ္ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အထိ က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္လို႔ ရတဲ့ အမႈေတြဟာ ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈေတြ ျဖစ္သလို ၀ရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းလို႔ရတဲ့အမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမွာလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သီးျခားဖြင့္ဆိုထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒအရ ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အာမခံေပးလို႔ မရသလို ေက်ေအးခြင့္ မရွိပါဘူး။ ပိုဆိုးတဲ့ အခ်က္က ဘယ္သူမဆို တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ဘယ္သူမဆို တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ အရ သတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ ရတာနဲ႔ ပုဒ္မ ၁၅၆ အရ ရဲက လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးဦးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ အျခားသူ တစ္ဦးဦးနဲ႔ (အေပ်ာ္သေဘာ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ျဖစ္ေစ) တရားမ၀င္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေပး တိုင္ခ်က္ရတာနဲ႔ ရဲက အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါတယ္။

တရားစြဲဆိုတဲ့ အခါမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္သည္ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမရဲ႕ တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမက ဥပေဒနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အျခားနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေျဖရွင္းလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ မဟုတ္ဘဲ သတင္းေပးသူက တရားလို လုပ္ႏိုင္တာကို အခု ဥပေဒမွာ သီးျခားဖြင့္ဆိုထားတာ မရွိေပမယ့္ ‘ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးက အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ ယူဆစရာရွိသည္ ျဖစ္ေစ သူ႔ကို ဘယ္သူမဆို တိုင္ၾကားၿပီး တရားစြဲႏိုင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။


■ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ေပၚလာမယ္

အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ အိမ္ေထာင္သည္ အားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာပါ။

အိမ္ေထာင္ေရး မေျပလည္ေပမယ့္ ကြာရွင္းျခင္း မျပဳဘဲ နားလည္မႈနဲ႔ အိမ္ေထာင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သူေတြကိုလည္း ဒီဥပေဒက ႐ိုက္ခတ္လာပါမယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး မေျပလည္မႈကို နားလည္မႈနဲ႔ ဆက္တည္ေဆာက္ထားတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေလာကီသေဘာအရ တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ မဟုတ္သူ တစ္ဦးနဲ႔ အျပင္မွာ တြဲေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသူအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိလာပါတယ္။

ေနာက္တစ္ပိုင္းက ဒီဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္တိုင္းမွာ ျဖစ္လာမွာပါ။

မိန္းမ႐ႈပ္တဲ့ ေယာက်္ားေတြ၊ ေယာက်္ား႐ႈပ္တဲ့ မိန္းမေတြကို ဒီဥပေဒနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္လို႔ ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မိန္းမ မ႐ႈပ္တဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်္ား၊ ေယာက်္ား မ႐ႈပ္တဲ့ မိန္းမေတြလည္း ဒီဥပေဒနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္လို႔ ရေနပါတယ္။

ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ ပံုစံအရ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ မရွိသူေတာင္ အျခားသူ တစ္ဦးက လက္ေထာက္ခ် ေခ်ာက္တြန္းလို႔ လူမႈေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈ ၾကံဳရမယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်္ား ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမ တစ္ဦးဦးကုိ ျဖားေယာင္းလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ အကြက္ခ် စီစဥ္လို႔ ျဖစ္ေစ ဥပေဒကို အသံုးျပဳၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္၊ နာမည္ပ်က္ေအာင္၊ စီးပြားပ်က္ေအာင္၊ မိသားစု ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ဖို႔ အလြယ္တကူ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို အလြယ္တကူ ျဖစ္ေအာင္လည္း ဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။

ဥပမာ အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အိမ္ေထာင္ရွိသူ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကို အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက လွည့္ျဖားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ လုပ္မယ္၊ ၿပီးတဲ့အခါ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္မႈ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ၾကံရာပါ ျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို အေရးယူပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ တရားရင္ဆိုင္ရၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသား ေထာင္က်ပါမယ္။

ဒီအခါ တရား၀င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ မဟုတ္တဲ့ အျခား အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ဥပေဒကို ကိုင္ၿပီး အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားကို အလြယ္တကူ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အျပင္ အဲဒီ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားရဲ႕ စီးပြားဥစၥာ၊ မိသားစု ၿပိဳကြဲေအာင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကိုလည္း အျခား အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ဒီအတိုင္း အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ရေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လို႔ အဲဒီ အမ်ိဳးသားကို အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားက မယားခိုးမႈနဲ႔ တရားစြဲရင္ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားကို ေထာင္ခ်လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း သူ႔ဇနီးသည္ဟာ သူရဲ႕ တိုင္တန္းခ်က္ အရပဲ အခု ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ကလည္း ဒီလို လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္မႈေတြ၊ ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ဆင္ျခင္တံု တရားနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေထာင္က်ေလာက္တဲ့ အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ သီးျခားဥပေဒ ရွိလာတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ဒီဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာ ကာကယံရွင္ေတြ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္သူမဆို ၀င္ေရာက္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ပိုျဖစ္လာမွာပါ။


■ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒလိုသလား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္သူ ဒါမွမဟုတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈေတြ အဆမတန္ တိုးပြားေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္းစာရင္း ရလာဒ္ေတြအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ ျမန္မာ့လူဦးေရ ၃၅ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

ဒီလူဦးေရရဲ႕ အမ်ိဳးသား ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ေထာင္သည္ေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိ လူပ်ိဳ အေရအတြက္က အမ်ိဳးသား ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ရွိ လူဦးေရ အားလံုးကို ျခံဳၾကည့္ရင္လည္း ကြဲကြာမႈႏႈန္းက အမ်ိဳးသားဘက္မွာေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးဘက္မွာ အမ်ားဆံုး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ေထာင္မရွိသူ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ ပမာဏဟာ မတိမ္းမယိမ္း ရွိေနပါတယ္။ တစ္ဖက္ဖက္က သိသာတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိပါဘူး။

သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်ိဳးအစားဟာ ရွိတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထား အခ်ိဳးညီမႈ ရွိတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို အခ်ိဳးညီမႈ ရွိေနတာဟာ လူမႈေရး ျပႆနာေတြကို ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ လူမႈေရးျပႆနာကို ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာထက္ ဥပေဒ၊ အမိန္႔အာဏာေတြအတိုင္း ဆံုးျဖတ္တာေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန ညႊန္းကိန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အနိမ့္ဆံုးေတာ့ အိမ္ေထာင္ မျပဳျခင္းက အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ အယူအဆ လူငယ္ေတြၾကားထဲ ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနျခင္း (Living Together) ဓေလ့ ထြန္းကားလာပါလိမ့္မယ္။

ဒီအတြက္ အခုခ်ိန္မွာ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒဟာ အေရးတႀကီး လိုအပ္တဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။


■ ဥပေဒ ျပင္ရန္လို

‘တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သံုးျခင္း ဥပေဒ’ ကို ဆက္ထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္။

ပထမဆံုး ျပင္ဆင္ရမွာက ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ဟာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုထဲမွာ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ ျပင္ဆင္ရမွာက ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲအေရးပိုင္ခြင့္နဲ႔ ၀ရမ္းမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဖမ္းဆီးခြင့္၊ အာမခံ မေပးျခင္း၊ နစ္နာသူ ကာကယံရွင္ရဲ႕ တိုင္တန္းမႈ၊ တရားစြဲဆိုမႈ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္သူမဆို တိုင္တန္း၊ တရားလိုလုပ္ၿပီး အေရးယူပိုင္ခြင့္ ရေနတာကို အတိအက် ကန္႔သတ္ရပါမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ကာကယံရွင္ တစ္ဦးတည္းသာ တရားလို ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ေသခ်ာတာက အခု ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္ လူမႈေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျမဲဖို႔ထက္ ကြဲဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးမႈ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြနဲ႔ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မယ္။

မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒရဲ႕ သက္ေရာက္မႈထက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြသာ ပိုျဖစ္လာပါမယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္သူေတြ ပိုမ်ားလာၿပီး ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းဟာ နာၾကဥ္း ၀မ္းနည္းမႈေတြနဲ႔ပဲ ေရာျပြန္းေနပါလိမ့္မယ္။

Writer:
ေနထြန္းႏိုင္
Eleven Media Group
http://news-eleven.com/local/%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%8A-%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%92

ေနၿပည္ေတာ္နယ္ေၿမမွ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက USDP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၂ဦးကို ယေန႔ မြန္းလြဲ တြင္အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။
ေနၿပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေၿမ ဒကၡိဏသိီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္း လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ၿပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦးကုိ ယေန႔ မြန္းလြဲ တစ္နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွာ ဒကၡိဏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အဆုိပါ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားသြားမည္ဟု တရားလို ၿဖစ္သူက ေၿပာသည္။

ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားမည္ တရားလုိမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္႔စင္ထြန္းျဖစ္ၿပီး ၎က ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးၿမင့္လွိဳင္( လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္၀င္း (လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ ညြန္ခ်ဳပ္) တို႔ကုိ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားမည္ၿဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ မတရားသၿဖင့္ ရရွိေစရန္အတြက္ ပစၥည္းကုိ အသံုၿပဳ၍ လာဘ္ေပးၿခင္းကုိ အေရးယူေပးပါရန္တုိင္ပါမယ္။ ဦးၿမင့္လွိဳင္ရယ္၊ ဦးေက်ာ္၀င္းရယ္ကုိ တုိင္မယ္။ စခန္းက သူ႔ဖာသာသူစစ္ေဆးၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိ အေရးယူမလဲဆံုးၿဖတ္လိမ့္မယ္။ ရဲအေရးပုိင္လုိ႔ပါ။ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ရံုးကုိေတာ့ မနက္ၿဖန္တိုင္မယ္။ က်ယ္က်ယ္ၿပန္ၿပန္႔တုိင္မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာငး္က ခရုိင္ဥပေဒၿပဳ အေထာက္ကူအဖြဲ႔နဲ႔တုိင္မွာပါ ”ဟု တရားလို ဦးသန္႔စင္ထြန္းကေၿပာသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ယခုလ (၄) ရက္ေန႔က ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာငး္ဆရာမ်ားကုိ တစ္ဦးလွ်င္ ဆန္ ၁၂ၿပည္ႏွင့္ ဆီႏွစ္ပိႆသာာစီ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ ၿဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုကဲသုိ႔တုိင္ၾကားမႈ စတင္ခဲ့ ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ယင္းေထာက္ပ့ံပြဲတြင္ မဲဆြယ္သည့္ အဓိပါယ္ေရာက္သည့္ စာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ ထီးမ်ား၊ ယပ္ေတာင္မ်ား ေ၀ငွခဲ့သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။

သတင္း ... Popular News

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေမးခြန္းတခုေခတ္စားေန၏။ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြအတြက္ မဲေပးရာတြင္ ပါတီအမည္ကိုၾကည့္၍ မဲေပးေရြးခ်ယ္ ရမည္လား၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းကို ၾကည့္၍ မဲေပးရမည္လားဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ လူကိုၾကည့္ရမည္ေလာ၊ ပါတီကိုၾကည့္ရမည္ေလာဟူသည့္ ေမးခြန္ျဖစ္ သည္။ ထိုေမးခြန္းအေျဖမွာအမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပားသျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ မ်က္စိလည္ေနၾကရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီမ်က္နွာပဲၾကည့္ကာ NLD ပါတီကိုမဲေပးဖို႔ လွည့္လည္ေဟာေျပာစည္းရံုးေနသည္။ စာေရး ဆရာမေရႊကူေမနွင္း (၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ NLD အမတ္ေဟာင္း) က ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူေတာ္ေတြကိုရရိွရန္ လူကိုသာၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း၊ လူညံ့ေတြကိုေရြးမိလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ သင္ျပေနရန္ အခိ်န္မရိွေၾကာင္း၊ ေနာင္အခါမွ သင္ျပသည္ထက္ ေတာ္ေသာထက္ျမက္ေသာလူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ဤတြင္ လူကိစၥနွင့္ မူကိစၥသည္ ေရွ႕တန္းသို႔ေရာက္လာ၏။ ကြ်နု္ပ္ထံသို႔လည္း လူနွင့္ပါတီ ဘယ္ဟာကိုၾကည့္ရမည္နည္းဟု ျမန္မာျပည္တလႊား ေရာက္ေလရာအရပ္တြင္ လာေရာက္ေမးၾကကုန္၏။ အလြယ္ေျဖမည္ဆိုလွ်င္ လူေကာင္းကိုေရြးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လူကိုၾကည့္၍ေရြးၾကပါဟု ေျပာရမလို ျဖစ္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္အေတာ္အတန္ရလာေသာအခါ နွလံုးသားထက္ဦးေနွာက္ကို ပို၍အသံုးျပဳနိုင္လာသည္။ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပးတတ္လာသည္။ ထိုအခါ ပါတီစဲြ ဂိုဏ္းဂဏစဲြထက္ လူေတာ္လူေကာင္းဗဟိုျပဳေသာ လူကိုအဓိကထားေရြးမည့္စနစ္မ်ဳိးကို ပို၍အာရံုညႊတ္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူကို ၾကည့္၍ေရြးပါဟုဆိုမိေတာ့မလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ တကမၻာလံုးတြင္ လက္ခံထားေသာ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကေမာက္ကမစနစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ အလြယ္ေျပာ၍ မရ၊ ပံုေသနည္းတခုတည္းျဖင့္ၾကည့္၍ မရ၊ ကမၻာကလက္ခံေသာစနစ္အတိုင္း လိုက္လုပ္လို႔ မရ။ ျမန္မာ့စနစ္သည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ အိုးရဲြ႕ကို စေလာင္းရဲြ႕ နွင့္ဖံုးပါမွ ေတာ္တည့္မွန္ကန္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးစနစ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

သူမ်ားနိုင္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Parliamentary Executive)နွင့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမၼတနိုင္ငံ စနစ္ဟူ၍ (Presidential Executive) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံနွစ္မ်ဳိးနွစ္စား ရိွသည္။ ထိုနွစ္မ်ဳိးနွစ္စားသည္ သူ႕နည္းနွင့္သူ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ သီးျခားစီ ရိွသည္။ ပါလီမန္စနစ္တြင္ အနိုင္ရပါတီ၏အၾကီးအကဲသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပီး သူက အစိုးရအဖဲြ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ဖဲြ႔စည္းသည္ (ဥပမာ ဦးနု၏ အစိုးရအဖဲြ႔၊ အဂၤလန္နိုင္ငံ၏အစိုးရအဖဲြ႔၊ အိနိၵယအစိုးရ)။ ထိုနည္းမွာ ရွင္းသည္။ အနိုင္ရသူမ်ားေသာပါတီက အစိုးရဖဲြ႔နိုင္သည္။ ပါတီဥကၠ႒သည္ အစိုးရအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္) ျဖစ္မည္။ ေနာက္ထပ္စနစ္ တခုမွာ သမၼတစနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းနွင့္မဆိုင္၊ သမၼတကို လူထုက သမၼတေရြးပဲြက်င္းပျပီး တိုက္ရိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္သည္ (ဥပမာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)။ ဆိုလိုသည္မွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ကိုေရြးသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က အစိုးရအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔သည္။ သမၼတစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုကမဲေပးျပီး သမၼတကို တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သည္။ သမၼတက အစိုးရဖဲြ႔သည္။ ၀န္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ သမၼတခန္႔ရာတြင္၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္႔ရာတြင္ ဤနည္းနွစ္မ်ဳိးကိုပဲ အသံုးမ်ားၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ ေျပာမဆံုးေပါင္ေတာသံုးေတာင္ဆိုသလိုပင္ ထိုစနစ္နွစ္ရပ္စလံုးကို ပယ္သည္။ ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ား နွစ္ေပါင္းဆယ္စုနွစ္နွင့္ ခီ်ကာ အခိ်န္ယူေရးဆဲြခဲ့ေသာ ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံၾကီးမွ ေပၚထြက္ လာေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္နည္းစနစ္ကို တီထြင္ လိုက္၏။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သမၼတစနစ္လည္းမဟုတ္၊ ၀န္ၾကီးခု်ပ္စနစ္ လည္းမဟုတ္ေသာ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္။ အနိုင္ရပါတီ ၏ ဥကၠ႒က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္နိုင္ေသာစနစ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ သမၼတကို လူေတြက မဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာစနစ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္။ ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ စနစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဘယ္နိုင္ငံမွာမွမရိွေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေရြးမည္ဆိုေသာအခါ သမၼတေလာင္းသံုးဦးကို အရင္ေရြးၾကရ၏။ ေရြးခ်ယ္ပံုမွာ စစ္တပ္က တေယာက္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တေယာက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကတေယာက္ ေရြးၾကရ၏။ အကယ္စင္စစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း (၁၆၆ ဦး) ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ရဘဲ ပါ၀င္ခြင့္ရေနျပီးျဖစ္ရာ စစ္တပ္မွ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ဟူ၍ ထပ္လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တေယာက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က တေယာက္ (စုစုေပါင္း သမၼတေလာင္း နွစ္ေယာက္) ေရြးထုတ္ကာ ထိုလႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ေပါင္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က) သမၼတတဦးကို ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ရွင္းပါေသး၏။ ယခုေသာ္ မရႈပ္မရွင္းဒီမိုကေရစီစနစ္အျဖစ္ သမၼတစနစ္ကိုလည္း က်င့္သံုးေသးသည္။ သမၼတကိုလည္း လူထုက တိုက္ရိုက္ေရြး၍မရ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္စနစ္လို အနိုင္ရပါတီ၏ေခါင္း ေဆာင္ကိုအလိုလို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခြင့္လည္းမရိွ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုၾကီး ျဖစ္ေနေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္တည္းရိွရာမွ သမၼတေရြးေသာအခါတြင္မွ တပ္မေတာ္က တဖဲြ့သတ္သတ္ေရြးခြင့္ေပၚလာသျဖင့္ (တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ပါ တခုတိုးကာ) ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္ေပၚေပါက္သလိုလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္၊ အမို်းသား လႊတ္ေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ပံုစံျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုပါ ထည့္တြက္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ေလးရပ္ရိွေနသလိုပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသမၼတေလာင္း သံုးေယာက္ထဲကမွ တေယာက္ကိုေရြးေသာအခါတြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ မဲေပးခြင့္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း (၁၆၆ မဲ)ကို ထပ္မံယူထားသျဖင့္ ယုဇန လက္ဖက္အေၾကာ္စံုလို နွစ္ျပန္ေၾကာ္၊ နွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ေနပါသည္။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္တပ္မေတာ္သားမ်ား ၁၆၆ ဦး ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ဘဲ ၀င္ထိုင္ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတ၀န္းရိွ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မဲေပးခြင့္ပင္မရသင့္ေတာ့ပါ။ လူလည္း ေခၚလာ၊ မဲလည္းထပ္ေပးစနစ္သည္ အေက်ာနွစ္ၾကိမ္ယူသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ သမၼတေရြးရာတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်မဟုတ္ဘဲ လူတေယာက္ ေရြးခြင့္ေပးထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ မဲေပးရာတြင္၀င္မပါသင့္ေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ သမၼတေရြးပဲြ၌ မဲေပးရာတြင္ပါခ်င္လွ်င္ တပ္မွလူတေယာက္ ေရြးခ်ယ္ေပးခြင့္မရိွသင့္ေတာ့ပါ။ ယခုျဖစ္ေနပံုမွာ ဦးပုည၏ေရသည္ ျပဇာတ္ထဲက ေရသည္ေယာက်ာ္းလို ျမိဳ႕ရိုးၾကားတြင္၀ွက္ထားေသာ အသျပာတပဲကိုလည္း လိုခ်င္သည္။ ဘုရင္ၾကီးဆုခ်မည့္ ဆုေငြကိုလည္း လိုခ်င္သည္ဆိုေသာပံုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုအေက်ာနွစ္ၾကိမ္ယူထားေသာစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္တပ္ကတင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီသမၼတေလာင္း စစ္စစ္တေယာက္ကို တင္ေျမွာက္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၁ ရာခိုင္နႈန္း (အမတ္ဦးေရ တနိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း ၃၃၃ ဦးရဖို႔လိုသည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္မဟုတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတရပ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီးတြင္ ေပၚထြန္းေစခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္ေတာင္အီအီ စဥ္းစားမေနဘဲ ဒီမိုကေရစီဘက္္ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၃၃ ေယာက္ကို ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ခန္းမထဲသို႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔နိုင္ဖို႔လိုသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ စြမ္းရည္ျမင့္မားလွေသာ လႊတ္ေတာ္နွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာအစိုးရဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးစလံုးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနပံုမွာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အရပ္သား အစိုးရတက္လာေရးမွာ ေသေရးရွင္ေရး အေရးၾကီးေနေသာအခိ်န္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြေသာအခါ ကိုယ့္ဘက္က အသာရမွ အရပ္သားအစိုးရဖဲြ႔နိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အေရအတြက္သည္ အဓိကက်ေနေသာအခိ်န္လည္းျဖစ္သည္။

နွစ္ျပန္ေၾကာ္အဖဲြ႔နွင့္ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ၃၃၃ ဦး ကိုယ့္ဘက္ကမရိွဘဲ ဒီမိုကေရစီသမၼတ မျဖစ္နိုင္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မျဖစ္နိုင္၊ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ မျဖစ္နိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူျဖစ္ေစ၊ ေခြးျဖစ္ေစ၊ ေၾကာင္ျဖစ္ေစ ခလုတ္နိွပ္ မဲေပးတတ္သူမွန္သမွ်ကို ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား ပါတီၾကီးတခုမွ အမတ္မ်ားဆိုလွ်င္ ပံုေအာေထာက္ခံၾကဖို႔သည္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး အေရးၾကီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကိုၾကည့္၍ မဲေပးၾကပါဆိုျခင္းသည္ ယခုအခိ်န္(၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္) မွန္ကန္ေသာစကား ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီကိုမၾကည့္ဘဲ လူေတာ္ေတြကို ခ်ည္းၾကည့္ကာ ေရြးခ်ယ္လိုက္လွ်င္ေတာင္ ထိုလႊတ္ေတာ္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အလြန္ျမင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္တရပ္(ေလာေလာဆယ္၌) ျဖစ္လာနိုင္ဦး မည္မဟုတ္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္၌ မည္သည့္အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆို တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းက မေထာက္ခံဘဲ ဆံုးျဖတ္၍မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို ယခုမၾကာေသးမီက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပဳျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း ဆနၵမဲခဲြၾကစဥ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆနၵမဲေပးသူေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ား၏ မဲဆနၵ အသာစီးရခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား(၁၆၆ ဦး) မ်ား ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုမ်ား ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၾကသည့္ သာဓက ရိွျပီးသားျဖစ္သည္။ ထိုနမူနာအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ပါတီကိုမၾကည့္ဘဲ ဟိုလူသည္လူစသည္ျဖင့္ ေကာင္းနိုးရာရာေရြးခ်ယ္၍ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ပို႔ခဲ့ျပီဆိုၾကပါစို႔။ သမၼတေရြးပဲြမဲေပးရာတြင္ တပ္မေတာ္မွတင္သြင္းလာေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးကို ေထာက္ခံမဲေပးမည့္ လူ ၃၃၃ ေယာက္စုမိသြားပါက ေနာက္ထပ္ငါးနွစ္တိတိ အရပ္၀တ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လည္စင္းခံၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မျဖစ္လိုလွ်င္ အရပ္သားပညာတတ္အစိုးရျဖစ္ေျမာက္နိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္ ပါတီတခုကို ပံုေအာေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား အနည္းဆံုး ၃၃၃ ဦးကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ရေပမည္။ ထို ၃၃၃ ဦးက အသင့္ေတာ္ဆံုး ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတတဦးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစကာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္လာ နိုင္ခြင့္ရိွေပသည္ (ကာခ်ဳပ္ကတိုက္ရိုက္ခန္႔ေသာ ၀န္ၾကီးသံုးပါးကိုေတာ့ ခ်န္ထား၍မရနိုင္ေသးေပ)။ ထိုအရပ္သားအစိုးရသည္ အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ား၊ အရပ္သားတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ အရပ္သားေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အရပ္သားေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ အရပ္သားသံအမတ္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ ခြင့္ရိွျပီး တိုင္းျပည္၏ ယိုင္လဲျပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ တရားေရးမ႑ိုဳင္၊ စီးပြာေရးမ႑ိုဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိုဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုဳင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေမာင္းနွင္ခြင့္ရေပမည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ မိုးက် ေရႊကိုယ္မ်ားေရာက္လာျခင္းကို တားဆီးနိုင္ေပလိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈကို ယခုထက္ ပိုမိုတိုက္ဖ်က္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အရပ္သားပညာတတ္မ်ား ငါးနွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့လွ်င္ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ ၅၃ နွစ္လံုးလံုး ျမန္မာနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရထက္ေတာ့ မ်ားစြာသာလြန္ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္လိုလားေသာဘက္ေတာ္သားမ်ား တေက်ာ့တဖန္ ျပန္တက္လာလွ်င္ေတာ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီး၏ဘ၀မွာ ဒံုရင္းဒံုရင္းျဖစ္လိမ့္ မည္။ အာဏာရွင္လက္ေဟာင္းလက္သစ္မ်ား၊ ခရိုနီၾကီးမ်ားသာ ယခင္ကလို စားေပါက္ ေခ်ာင္ျပီးရင္းေခ်ာင္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ လူတစုက ထားစရာမရိွေအာင္ ခ်မ္းသာကာ လူအမ်ားစုက စားစရာမရိွေအာင္ဆင္းရဲ ေနၾကေပလိမ့္မည္။

အခ်ဳိ႕ကေမးၾကသည္မွာ အခ်ဳိ႕တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ား၊ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ား၊ ပါတီငယ္ကေလးမ်ားမွ၀င္ျပိဳင္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွသည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကိုလည္း မဲေပးခ်င္သည္။ ပါတီကိုၾကည့္ပါဆိုေသာ စကားအရ လူထုလိုလားေသာပါတီၾကီးတခုကိုလည္း မဲေပးခ်င္သည္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိပါဟု ဒိြဟျဖစ္ေနသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ အဓိကမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသမၼတေရြးပဲြတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား တင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးမည့္သူဆိုလွ်င္ တသီးပုဂၢလ အမတ္ကိုလည္း မဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္ေပသည္။ တသီးပုဂၢလမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ သမၼတေရြးေသာအခါ တပ္မေတာ္မွေရြးေသာ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးမည္ေလာ၊ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားေရြးခ်ယ္ေသာ သမၼတေလာင္းကို မဲေပးမည္ေလာဆိုတာ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္ခင္ ကတည္းက သဲသဲကဲြကဲြ ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီလိုလိုနွင့္ သာရာဘက္သို့ အခြင့္အေရးေပးသျဖင့္ ကူးသြားသူ (သာကူးမ်ား) မျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးေပသည္။ ထိုသို႔ အာမခံစစ္စစ္ေပးနိုင္ပါက ျပည္သူ႕ဘက္ပါေသာ တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ားကိုလည္း (ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုနွင့္ မေပါင္းဘူးဟု စိတ္ခ်ရသည္ဆိုလွ်င္) မဲဆနၵရွင္မ်ားသည္ နွစ္သက္သလို မဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္ၾကပါ၏။ အဓိကက်သည္ကား ျပည္သူ႕ဘက္သား ၃၃၃ ေယာက္ ကိုယ့္ဘက္မွာရိွဖို႔ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အျခား ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားမွာလို အစိတ္သား အေရာအေနွာအဖဲြ႔မရိွေတာ့ေသာအခါ၊ နိုင္ငံ၏သမၼတကို ျပည္သူလူထုက တိုက္ရိုက္မဲေပးေရြးေကာက္ခြင့္ရိွလာေသာ တေန႔တြင္ ေရြကူေမနွင္း တို႔ေျပာသလို လူကိုပဲၾကည့္၍ မဲေပးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေရာက္လာပါဦးမည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ကိုလုပ္နိုင္ေသာ တေန႔၊ သမၼတသည္ သမၼတအလုပ္ကိုလုပ္နိုင္ေသာတေန႔၊ တပ္မေတာ္ သည္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ၀င္မပါေသာတေန႔၊ တပ္မေတာ္ နွင့္နိုင္ငံေရးပါတီၾကီးတခု ေရာေနွာမေနေတာ့ေသာတေန႔တြင္ လူကို ၾကည့္၍ မဲေပးရေပမည္။ ယခုေသာ္ကား တခါလာလည္းမဲျပာပုဆိုးဟူေသာ စကားလို ဒီလူေတြပဲ ေဘာင္းဘီ၀တ္ကာအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ၾက၊ ေဘာင္းဘီ ခြ်တ္ကာ ပါတီတခုကိုယ္စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ထဲျပန္၀င္လာၾက၊ ေဘာင္းဘီခြ်တ္က ေဘာင္းဘီ၀တ္ကိုမဲေပးကာ သမၼတတင္ေျမွာက္လိုက္ၾကဟူေသာ ထူးမျခားနားသံသရာ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္ရာ အမွန္ဒီမိုကေရစီ ျမတ္ နိဗာန္ကို အကယ္စင္စစ္ေရာက္လိုၾကပါလွ်င္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ေမာင္ျဖဴေမာင္နီ၊ ေဒၚစိမ္း၊ ေဒၚျဖဴ အရိုးမ်ားေသာ ေခ်းခါးေသာ ေရြးမေနၾကဘဲ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္လာနိုင္မည့္ပါတီကိုသာ တံဆိပ္ၾကည့္၍ မဲေပးသင့္ပါေၾကာင္း။ နွစ္ျပန္ေၾကာ္နွင့္ တျပန္ေၾကာ္ ျပိဳင္ရဆိုင္ရမည္ျဖစ္၍ တျပန္ေၾကာ္ဘက္ေတာ္သား ၃၃၃ ေယာက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ဖို႔သာ ေလာေလာဆယ္လိုရင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ဒီမိုကေရစီဆိုေသာအိုးၾကီးမွာ ေလာေလာဆယ္ ရဲြ႕ေစာင္းေနပါေသးသျဖင့္ ရိုးရိုးအဖံုးနွင့္ဖံုး၍မရ စေလာင္းအရဲြ႕နွင့္ဖံုးပါမွ အံ၀င္ခြင္က် fit size က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ လူထက္ပါတီကိုၾကည့္ကာ ဤတၾကိမ္တြင္ေတာ့ မဲေပးၾကေစလိုေၾကာင္း တိုင္းျပည္အကို်းကို ေရွးရႈကာေရးသားလိုက္ရ ပါသတည္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး က်င္းပရန္ ရက္ေပါင္း ၇၀သာ လုိေတာ့သည္။ ထုိကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အႏုိင္ရရွိရန္အတြက္ ပါတီေပါင္း(၆၂)ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၁၈၉ေယာက္သည္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ စည္း႐ုံးလ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔စည္း႐ုံးလ်က္ရွိေသာ ပါတီမ်ားအနက္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ ျဖစ္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အတုိက္အခံ ပါတီ NLDသည္ အင္အား အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တည္ေနသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၅တြင္လည္း နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ အႏုိင္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသလုိ အတုိက္အခံမ်ား အားမေကာင္းခဲ့သည့္ အတြက္ စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ား ခၽြတ္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခ့ဲသည့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတုိ႔ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ သက္တမ္း ၅ႏွစ္အတြင္း က႑အသီးသီးတြင္ ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးေသာအခါေရာက္မွ ျဖစ္ပြားေသာ ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ အကြဲအၿပဲသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိ ပုိ၍အထိနာေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ အသင္းႀကီး ဘ၀မွ ပါတီဘ၀သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ႏွလံုးသားကုိ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမိန္႔ခံ၊ အမိန္႔ေပး စနစ္ကုိ က်င္လည္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္၍ ျပည္သူ လူထုၾကားတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ စစ္တကၠသုိလ္ႀကီးမွ ႏုိင္ငံ၏ က႑အသီးသီးရွိ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးလုိက္ဟန္ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအား စည္း႐ုံးရမည့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး (Public Relation)တြင္ အလြန္အမင္း ညံ့ဖ်င္းသည္ကုိ ယခု ၅ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကင္း၍ အင္မတန္ ႐ုိးသားသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ပင္လွ်င္ စာရြက္ကုိ ဖတ္ၾကားေနပံုေပၚကာ ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ စကားလံုးမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုက အလြယ္တကူ ေမ့ပစ္လုိက္ၾကသည္။ သမၼတႀကီးနည္းတူ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ေအာက္ေျခအထိဆင္း၍ လူထုႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေမာက္မာေသာ၊ က်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္ေသာ၊ ေရွ႕စကား ေနာက္စကား မညီေသာ စကားေပါင္း မ်ားစြာကုိ ၅ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္မွာလည္း မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသူမ်ားသည္ မိမိ၏ အေျခအေနကုိ မိမိ မသံုးသပ္ဘဲ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည္ဆုိသည္ကုိ ၾကားသိရသည့္ အတြက္ သူတုိ႔၏ "ထင္တစ္လံုး"မ်ား အေပၚ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ သက္တမ္းကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး အရွိန္အ၀ါ ႀကီးထြားမလာေစေရး အတြက္ ဖခင္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး ပုိက္ဆံမ်ားတြင္ပါမက်န္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ Coverတင္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေနသည္မွာ "ႏုိင္ငံေရး ကေလးကြက္"ဟုသာ ဆုိရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ေရွ႕ေနာက္ မညီၫြတ္မႈမ်ား နည္းတူ ျပည္သူလူထု အားကုိးရာျဖစ္ေသာ NLDတြင္လည္း ကေသာင္းကနင္းမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိမႈက NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေသြးနားထင္ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကုိလည္း သူတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြခံ အခမ္းအနားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားပံု ရသည္။ ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိဆႏၵ ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးသြင္ျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ အတြက္ ဒီမုိကေရစီ အလင္းေရာင္ကုိ NLDပါတီ တစ္ခုတည္းကသာ သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ဟု အထင္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြအား ျဖတ္သန္းရာ၌ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မျမင္ဘဲ ဒီမုိကေရစီ ဇာတ္လမ္း၏ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ဇာတ္သိမ္းခန္းဟု ႐ႈျမင္လ်က္ တပ္ေပါင္းစု သေဘာတရားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ပခံုးထမ္းတင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြခဲ့သူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ပါတီတြင္း ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရး အတြက္ အလြယ္တကူ လမ္းမဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ သမုိင္းအတြက္ ေနာင္တရစရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ NLDပါတီသည္ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးမွ ေပါက္ဖြားလာသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေပၚတြင္ မွီခုိထားရျခင္းေၾကာင့္ ပါတီ၏ Instutationမွာ အားမေကာင္းခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀တြင္ အားအေကာင္းဆံုးဟု ဆုိရမည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္၏ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးမႈကုိ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ခဲ့ေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံေရး အရွိန္အ၀ါႀကီးေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကည္ေမာင္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္တုိ႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပါတီတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပၚေပၚထင္ထင္ ေ၀ဖန္ရဲသူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ေပ။ ထုိအခ်က္သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာရွင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ က်င့္သံုးႏုိင္ေအာင္ တြန္းအားေပး ခဲ့သလုိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ NLDအေနျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည္မွစ၍ အစုိးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား မျပဳေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ မရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဖစ္လာသမွ် ျပႆနာအားလံုးအား တစ္ဦးတည္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေနရသည့္ အတြက္ ပင္ပန္းလာပံုရကာ ၃ႏွစ္တာ အတြင္း ပါတီအားေကာင္းေရးႏွင့္ လူငယ္ေသြးသစ္ ေမြးထုတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLDပါတီ ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လူထုယံုၾကည္ ေလးစားသူမ်ားလည္း မပါသလို ေအာက္ေျခ ပါတီ၀င္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူမ်ားကုိလည္း ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ NLD ပါတီအား အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က "လူကုိမၾကည့္ဘဲ ပါတီကုိ မဲေပးပါ"ဟူေသာ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ကုိ ခ်ေပးၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ထုိအယူအဆသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အရွိန္အ၀ါႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြကာလ အတြင္း ေပးဆပ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ လက္ခံရမလို ရွိေသာ္လည္း စစ္စစ္ ထုိအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ အင္မတန္မွ ႐ုိးစင္းေသာ "ႏုိင္ငံေရး ကေလးကြက္"သာ ျဖစ္၍ေနသည္။ အကယ္၍ လူကုိမၾကည့္ဘဲ ပါတီကုိ မဲေပးရာ၌ လုိအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္ မရလွ်င္ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းကုိ ကုိင္စြဲမည္နည္း။

အျခားႏုိင္ငံေရး ကေလးကြက္မ်ားလည္း ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ရွိေနေသးသည္။ ထုိအရာမ်ားမွာ NLDအား မဲမရေစရန္ ဘာသာေရးအရ ခုတံုးလုပ္၍ ျဖန္႔ေ၀ေနေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိစာရြက္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLDပါတီ အႏုိင္ရရွိသြားပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလားႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားမည္ဟူေသာ ေျခာက္လံုးျဖစ္သည္။ ထုိေျခာက္လံုးမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး လိႈင္းတံပုိးမ်ားစြာကုိ ျဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ အတြက္ ကေလးကြက္သာ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထူးျခားခ်က္မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူ႔၏ အျမင္ပန္း မလွေသာ ပါတီလိုဂိုအား ေဖ်ာက္၍ ေတာင္သူလယ္သမား ပါတီလိုလို အလုပ္သမား ပါတီလိုလို ပုံဖ်က္ျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မည့္ ကိုယ္ေပ်ာက္ပါတီမ်ား၏ ကေလးကြက္မ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သလုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးစုိးသိန္းႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းသည္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီႏွင့္အၿပိဳင္ တစ္သီး ပုဂၢလ ၀င္ေရြးၾကသလုိ အစုိးရအဖြဲ႕မွ အရာရွိႀကီး တခ်ဳိ႕သည္လည္း အၿငိမ္းစားယူကာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိ ပစ္ပယ္လ်က္ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ေရြးၾကတာလည္း ကေလးကြက္ပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆၈မဲျဖင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရေသာ ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦး ယခုေရြးေကာက္ပဲြ၌ မပါ၀င္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရရွိၿပီးမွ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ကုိပါႀကီး၏ဇနီး မသႏၲာသည္ NLDမွ ၀င္မယ္ဆုိတာကလည္း အံ့ၾသရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီတစ္ခုက စာေရးဆရာျဖစ္တဲ့ (ဦး)ဟိန္းလတ္ႏွင့္ (ဦး)တင္ေအာင္ေရႊ (သုေတသီ)တုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကျပီး ႏိုင္လို႔လႊတ္ေတာ္ ေရာက္ရင္ေရာ။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀က နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္၊ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္ႏွင့္ ဦးသိန္းၫြန္႔တုိ႔၏ အသံမ်ား တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကေရာ ကေလးကြက္ပဲလား…..။ ။

နဒီရဲရင့္

Tomorrow

Save The Elephant အဖြဲ႔ Ambassador ထိုင္းမင္းသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဂေရ႕စ္ ႏွင့္ ဘို
Save The Elephant အဖြဲ႔ ဆူးေလရွန္ဂရီလာတြင္ သတင္းစာရွင္လင္းစဥ္ (၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၅)
 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆင္ျဖဴကို ရတနာဟု အျမတ္တႏိုးထားေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴမ်ားကို သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခတ္ထားၾကသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ Save The Elephant အဖြဲ႔တည္ေထာင္သူ မစၥ LEK က စက္တင္ဘာတြင္ မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသူ မစၥ LEK သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပဲခူးရိုးမထဲတြင္ ဆင္မ်ား ဆင္ဦးစီး မိသားစု၀င္မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း ေလ့လာျခင္းမ်ား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎မွ `ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ ၄ ရက္က ကမၻာ့တိရစၦာန္မ်ားေန႔ပါ။ အဲဒီေန႔ကို တကမၻာလံုးက ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ အတူပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ တကယ္က ဆင္တင္မကပါဘူး။ တိရစၦာန္အားလံုးကို ၾကင္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္`ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ျဖဴကို ရတနာဟုေခၚဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔အား သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ထားျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္မ်ားကို သစ္လုပ္ငန္းတြင္ ခိုင္ေစၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အစာအာဟာရ ၀၀လင္လင္ ေကၽြးေမြးျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ LEK သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ေျမဧကမ်ားစြာ က်ယ္၀န္းသည့္ သစ္ေတာၿခံတခုအတြင္း ဆင္မ်ားအား သဘာ၀အတိုင္း ႀကီးျပင္းရွင္သန္ေစႏိုင္ရန္ ေမြးျမဴထားၿပီး ေခြးမ်ား၊ ကၽြဲ၊ ႏြား အေကာင္မ်ားစြာကိုလည္း ေမြးျမဴထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ႏွင့္ အျခားတိရစၦာန္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကပါ အတူတကြ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေၾကာင္း ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ကာ ကမၻာ့ တိရစၦာန္မ်ားေန႔အတြက္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ လာေရာက္လံႈ႔ေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဘို (BEAU) ႏွင့္ ဂေရ႕စ္ (Grace) တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားပါ အတူတကြ ပါ၀င္သကဲ့ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစလိုေၾကာင္း Lek က ဆိုသည္။

ဆင္မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ေမတၱာျဖင့္ ဂရုစိုက္မႈခံရပါက ႏူးညံ့သည့္ ေမတၱာျဖင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ၿပီး မရိုင္းစိုင္းတတ္ေၾကာင္း၊ ဆင္စြယ္လို၍ ဆင္တေကာင္လံုးကို မသတ္သင့္ေၾကာင္း စသည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအသိပညာမ်ားကိုလည္း လူငယ္မ်ဳိးဆက္အား အဓိကျဖန္႔ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုခက္
Photo - ေရႊဖီး

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Photo: Aung Thain Kha/ RFA ( ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခန္႔အပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရံုးမွာ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေနစဥ္ )
ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝ စီနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္လို႔ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေငြေတြကို လႊဲအပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က တာဝန္ရွိသူ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

"ေကာ္မရွင္ကေနထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ သံုးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္ေလ၊ အဲ့မူဝါဒနဲ႔အညီ ပါတီဘက္ကေတာ့ တစ္ဦးကို သိန္း ၃ဝ ႏႈန္းဘဲ၊ လတ္တေလာ အဲ့ဒါထုတ္ေပးထား တယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္၊ ထပ္ေတာ့မေျပာေသးပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ဖက္ကလည္း လူႀကီးေတြလမ္းညႊန္ခ်က္အရ ၃ဝ အရင္လႊဲေပးပါဆိုလို႔ ေပးလိုက္တာ ပါဘဲ၊ တိုင္းေတြကိုေပးတယ္၊ တိုင္းကေနတဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းကိုပို႔ေပး တယ္၊ ဒီလိုေလးေတာ့ရွိပါတယ္"

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးန႔ဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တစ္ျပည္လံုးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၄ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပါတီကို လူထုပိုမိုသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ပါတီတံဆိပ္ပါတဲ့ ေသာ့ခ်ိတ္၊ ထီး၊ တီရွပ္ စတာ ေတြကိုလည္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ျဖန္႔ေဝေပးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာထက္မပိုတဲ့ ပမာဏကို သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယေန႔နံနက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုပံုး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေဟာေျပာေသာမိန္႔ခြန္း

Posted by National League for Democracy on Saturday, September 5, 2015

National League for Democracyမဲစာရင္းေတြမွာ အသက္ ၁၈ နွစ္ျပည့္ၿပီးသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအားလံုး မိမိတို႔အမည္နဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ မပါ၊ မွန္ မမွန္ကို သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဟိုပံုးၿမိဳ႕က ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလိုတိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"မဲေပးႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေပးထားတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီအခြင့္အေရးကိုသံုးမွ ကိုယ့္ရဲ႕တာဝန္လည္း ေက်မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေတာ့မဲေပးႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို သံုးဖို႔ဆိုတာဟာ နံပါတ္တစ္ကေတာ့ က်မတို႔ ျပည္သူမ်ား ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးဟာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထဲမွာ ပါဖို႔လိုပါတယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္ပါဖို႔လိုတယ္၊ အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္ဖို႔လိုတယ္၊ အဲ့ဒါလုပ္ဖို႔ဆိုတာဟာ က်မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႕နာမည္ဟာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထဲမွာပါရဲ႕လား မွန္မွန္ကန္ကန္ရွိရဲ႕လားဆိုတာကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာဟာ ခဲြထြက္ေရးဆိုၿပီး ေျပာၾကတာမွားေနေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ တုိင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြၾကားထဲ အာဏာေတြကို ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ခဲြြေဝသံုးစဲြတာလို႔ ယံုၾကည္ၾကရာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

တစ္နုိင္ငံလံုးမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြျပန္႔နွံ႔ေနၿပီး ထိမ္းခ်ဳပ္နုိင္ဖို႔ဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ UNODC ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးေရးရြာျဖစ္တဲ့ ဝမ္ေဟြ႔ရြာကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

RFA


#‎ဟိုပုန္း‬၊ စက္တင္ဘာ ၆

ဘာသာေရးကိုသံုးၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈကို လံုး၀လုပ္ေဆာင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့့္ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသံုးမျပဳရဘူး၊ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔နဲ႔ ေရာေႏွာၿပီးေတာ့ မလုပ္ရဘူးဆိုတာ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပါပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမွာ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံတစ္ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ရွိၿပီး ထိုထဲတြင္ မ.ဘ.သႏွင့္ (၉၆၉) အဖြဲ႕၀င္ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ား NLD ပါတီအား မဲေပးမည္ဆိုပါက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေတာ့ဘူးဟု ့ဆိုလိုေနသည့္ စကားမ်ားေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေနရေၾကာင္းကို ေမးျမန္ခဲ့သည့္အေပၚ ထိုကဲ့သို ့ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အခ်က္အလက္ေတြကို မလိုက္နာတာက ဥပေဒအရ အျပစ္ရွိသည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ထိုကဲ့သို ့ေျပာေနသူသူမ်ားအေနျဖင့္ သိထားသင့္ေၾကာင္း ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို ့ျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီတို ့၏ အာဏာကို လုယူျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အာဏာခြဲေ၀မႈ ရွိရမည္ဆိုသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို သြားခ်င္တာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာခဲ့သည္။

"ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာရွိမွ တိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္လံုး တန္းတူညီမွ်မႈ ရႏိုင္မွာပါ၊ ဒါဟာပင္လံုရဲ႕ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို ့ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားေတြအကုန္လံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းခဲ့သျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ရွင္းျပသည္။

ထို ့ျပင္ NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္မိမိတို ့၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ နည္းနည္းမွ် အၿငိအစြန္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎ကထပ္မံ၍ သတိေပးခဲ့သည္။

"ကၽြန္မတို ့အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔ နည္းနည္းေလး ၿငိစြန္းလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ ကၽြန္မတို႔ကို လံုး၀အလြတ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊
တျခားအဖြဲ႕ေတြကိုပဲ လႊတ္ေပးခ်င္ေပးမွာပါ"ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို ့ျပင္ မိမိေဒသရွိ NLD ပါတီ၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါကလည္း ပါတီသို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုပုန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NLD အေပၚပုတ္ခတ္မႈေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေျပာတာက

Posted by Saw Phoe Kwar on Sunday, September 6, 2015
သတင္း - ေဇေ၀ယံ
ဓာတ္ပံု - Kyaw Kyaw(AF)

အေရးၾကီးတာေလး ေျပာမယ္...၊ မဲ ေပးျခင္း ဆိုတာ က်နာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြ နဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ မရွိလွဘူးေလ...။ ဘယ္ရွိလိမ့္မလဲ..? ေပးခ်င္တိုင္း ေပးလို႔ ရတာ မွတ္လို႔.....။

အရင္က မဲ ေပးရင္ ေဘာပင္ နဲ႔ ကိုယ္ေပးမယ့္ ပါတီရဲ့ ေဘးက အကြက္ေလးထဲ အမွန္ျခစ္ ျခစ္ရတယ္ေပါ့...။ ဒီေတာ့ ေဘာပင္က မွင္ မထြက္ရတာနဲ႔...၊ စာရြက္က ေျပာင္ေခ်ာ ေနျပီး မွင္မထင္ တာနဲ႔..၊ ဖေယာင္းသုတ္ ထားသလိုလို ထင္ရတာနဲ႔...၊ ျပသနာ မ်ားတယ္ေလ...။ ေနာက္ျပီး က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ေတာသူေတာင္သား လယ္သမား..၊ ယာသမားေတြက ခပ္မ်ားမ်ားမို႔ ေဘာပင္ ကိုင္တဲ့ အက်င့္.. တနည္း စာေရးတဲ့ အက်င့္ေတြက အေတာ့္ကိုနည္းေတာ့... အမွန္ျခစ္ ျခစ္တဲ့ေနရာမွာ အမွားအယြင္းေတြ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္နိုင္တယ္ေလ....။ တခ်ိဳ႕ စာ မေရးတတ္သူေတြအတြက္ ဆိုရင္ ေဘာပင္ကိုင္ဖို႔ သိပ္ခက္ခဲပါတယ္....။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီတစ္ခါေတာ့... ထု ဖို႔ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့.....။ ထု ရမယ့္ တံဆိပ္တံုးကေတာ့ ပံုမွာ ျမင္တဲ့ အတိုင္းေပါ့...။

ထု သာ ထုပါ...၊ အားမနာပါနဲ႔...၊ အတည့္ပဲ ထုထု...၊ ေဇာက္ထိုးပဲ ထုထု..၊ ေဘးတိုက္ပဲ ထုထု...၊ ေျပာင္းျပန္ပဲ ထုထု..၊ ေဘးေခ်ာ္ျပီးပဲ ထုထု.. အဆင္ေျပသလို ထု ပါ...။ ကိုယ္စားလွယ္ ရဲ့ နာမည္ေပၚတက္ျပီး ထုထု...၊ ပါတီ တံဆိပ္ေပၚမွာ ထုထု...။ ၾကိဳက္သလိုသာ ထု...၊ ပယ္မဲ မျဖစ္ပါဘူး...။

ကိုယ္ေပးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ အကြက္ ထဲ.၊ ကိုယ္ ထု လိုက္တာ... နည္းနည္းေခ်ာ္ျပီး ေဘးအကြက္ထဲ နည္းနည္း ေရာက္သြားရင္လည္း မစိုးရိမ္ပါနဲ႔...၊ ထု လိုက္တဲ့ တံဆိပ္ အမ်ားဆံုး၀င္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ခိုင္လံု တဲ့ မဲပါပဲ....။

ကိုယ္ ထု လိုက္တာ အား နည္းသြားလို႔ မွင္က ခပ္ေရးေရးပဲ ထင္ရင္လည္း ဒီအတိုင္းပဲထားပါ..၊ ေသခ်ာၾကည့္လို႔ ျမင္ရတယ္ ဆိုရင္ ပယ္မဲ မျဖစ္ပါဘူး...။

တစ္ခုပါပဲ...။ ထု လိုက္တာ ေဘးေခ်ာ္သြားတယ္ကြာ... ဆိုျပီး ေနာက္တစ္ခါ အကြက္ထဲ ျပန္ ထု တာမ်ိဳး..၊ ထု လိုက္တာ ေဇာက္ထိုးျဖစ္သြားတယ္ကြာ.. ဆိုျပီး အတည့္ျပန္ ထု တာမ်ိဳး...၊ ထု တာ သိပ္မထင္ဘူးကြာ... ဆိုျပီး ထင္ေအာင္ ျပန္ ထု တာမ်ိဳး... ၂ ခါ ျပန္ထုရင္ေတာ့ ပယ္ မဲ ျဖစ္သြားပါ့မယ္.....။

ဒါေၾကာင့္... တစ္ခုပဲ သတိေပးခ်င္တယ္.... ၾကိဳက္သလို ထု...၊ ၂ ခါေတာ့ မထုမိေစနဲ႔....ေနာ္.....

Ko Nay Myo Facebook

အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားႀကီးပါတီ NLD မွ သမၼတျဖစ္၍ အစိုးရ ဖဲြ႕ႏိုင္ရန္မူ ျပည္သူလူထုက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပါတီမ်ားအား ေရွာင္ရွား၍ မဲေပး မမွားဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အေက်ာေပးၿပိဳင္ရေသာ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မဲရာခိုင္ႏႈန္း အေျမာက္အျမားရပါမွ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ၍ တပ္မေတာ္သား အရာရွိေဟာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ တပ္မေတာ္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမ်ားပါ ပါ၀င္လာသည္။ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ား မွ ႏုတ္ထြက္၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ၄ ဦး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ၃ ဦးႏွင့္ အျခားဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မွ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ထိ တပ္မေတာ္ သားေဟာင္းမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ား) တို႔ ရာထူးမ်ားမွ အၿငိမ္းစား ယူ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳကာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာသည္။

မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း အမ်ားစုျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လက္ရွိျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ ဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ေနရာ၀င္ယူ လာျခင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတုိ႔ ေက်ာခ်င္း ကပ္လ်က္ အာဏာအဓြန္႔ရွည္ေရး အခင္းအက်င္း အသစ္ကို ပံုေဖာ္လာသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပူးတဲြဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္တြင္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း)မ်ားအား ထည့္သြင္း ဖဲြ႕စည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားအၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္သံသတင္းတစ္ခု၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ““လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ ၂၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းအႏုိင္ရခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD က သမၼတ ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္သက္မလြယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြ၌ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား အမ်ဳိးသမီး ပရိသတ္တစ္ဦးက ““အေမစု သမီးသိခ်င္ တာေလးက ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏိုင္ရင္ သူတုိ႔ပါတီ အစိုးရဖဲြ႕လုိ႔ရၿပီဆုိတာ မရွင္း လို႔ပါရွင္”” ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုေမးခြန္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ““၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေတာ့ အစိုးရဖဲြ႕လုိ႔ မရပါဘူး။ သိတဲ့အတုိင္းပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆုိတာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ။ ေျပာခ်င္တာက ဒီလုိေျပာတာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက သူတုိ႔ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ ၂၆နဲ႔ ၂၅ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၅၁။ ၅၁ ဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုရသြားၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အစုိးရ ဖဲြ႕ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေျပာတာ။ ကၽြန္မကေတာ့ ပထမဆံုးအားျဖင့္ ဒါဟာ ဒီလုိေျပာတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ဘယ္ပါတီ ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကံ့ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေျပာသည္ျဖစ္ေစ၊ တျခားပါတီက ေျပာသည္ျဖစ္ေစ သူတုိ႔ရဲ႕ ပါတီဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္တယ္ လုိ႔ ေျပာပါရေစ””

““အဲဒီလိုေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ ေရာက္သြားသလဲ ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္မေတာ္လုိ႔ေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္ေရာက္လို႔ ေစာ္ကားရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္တယ္”” ဟု တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးေပါင္း၍ အစိုးရဖဲြ႕ ႏိုင္သည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ တပ္မေတာ္သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္မေတာ္အသြင္ ေရာက္သြားေစေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္ပါ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး သမၼတေရြးပဲြ၌ တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအား ပံုေအာမဲေပး၍ ႀကံ့ခိုင္ေရး(သို႔) တပ္မေတာ္ မွတစ္ဦး သမၼတျဖစ္ကာ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ ဧကန္ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္…

ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ခံ၍ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအားကူၿပီး မဲေပးရမည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကလည္း ဧကန္ ရွိေနသည္။ သမၼတေရြးပဲြ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္ေသာ ၃၃၃ ဦး အႏုိင္ရမွ ပါတီတစ္ခုသည္ သမၼတေရြးခ်ယ္၍ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၃၃၃ ဦးသည္ ေရြး ေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၈ ဦး၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရေျခ ရွိပါ၏ေလာ။

လက္ရွိႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအား လူထုေထာက္ခံမႈ အေနအထားအား မွန္းဆၾကည့္ေသာ္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရန္မွာ မလြယ္ေရးခ်။ မလြယ္ဟုသာ ဆုိရေခ်မည္။ ဤအတြက္ တပ္မေတာ္ကလည္း ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္အျဖစ္ခံ၍ပင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအား စစ္ကူေပး၍ သမၼတေထာက္ခံမဲေပးဖုိ႔ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေနပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္က RFA သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေသာ အင္တာဗ်ဴး၌ကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ““သမၼတ လုပ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း အဆင္ေျပမည့္သူမ်ဳိး ျဖစ္ပါက ပိုေကာင္းေၾကာင္း”” ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ေသးသည္။

ဤအခ်က္ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္လည္း တပ္မေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟု မည္သုိ႔ပင္ သတ္မွတ္ပါေစ၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဘက္သာလိုက္၍ မဲေပးမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ေဘာလံုးပဲြ ဥပမာႏွင့္ တင္စားရေသာ္ ၿပိဳင္ပဲြက မစခင္ကတည္းက ဂိုးေက်ာေပးထား ရသည္ႏွင့္ တူေနေပသည္။ ဤအတြက္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားႀကီးပါတီ NLD မွ သမၼတျဖစ္၍ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္မူ ျပည္သူလူထုက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေျခ ရွိသည့္ ပါတီမ်ားအား ေရွာင္ရွား၍ မဲေပးမမွားဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အေက်ာေပးၿပိဳင္ရေသာ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မဲရာခိုင္ႏႈန္း အေျမာက္အျမားရပါမွ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထု အား ႏိႈးေဆာ္ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

ႀကံ႕ခိုင္ေရးေကဒါမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့သည့္ ၁၉၉၉ ၀န္းက်င္က ေမွာ္ဘီဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းျမင့္ တို႔ ပါ၀င္သည့္ သင္တန္းဆင္းပြဲ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ထိုစဥ္က ဦးသိန္းစိန္(ယခု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဥက္ၠ႒) ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးေဌးဦး (ယခု ပူးတြဲဥကၠ႒) တို႔ ႀကံ႕ခိုင္ေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရရိွေသးေပ။ အဆိုပါမွတ္တမ္းပံုမွ ယေန႔ႀကံ႕ခိုင္ေရးတြင္ က်န္ရစ္သူလူႀကီးမ်ားမွာ ဦးတင္ထြတ္(ေရွ႕ဆံုး တန္း စစ္၀တ္စံုျဖင့္)၊ ဦးစိုးသာ၊ ဦးေမာင္ပါ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ဦးေအာင္သိန္း လင္း(ဒုတိယတန္း ထိုင္လ်က္) တို႔ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပါတီတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ေနရာလုယူမႈတိုက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဦးေမာင္ပါ၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ သူရဦးေအာင္ကို၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း တို႔သည္ CEC တာ၀န္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ၾကရရွာသည္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း (၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္) ႀကံ႕ခိုင္ေရးဗဟိုနာယကမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္လာသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ တို႔ကို ႀကံ႕ခိုင္ေရးဌာနခ်ဳပ္အခမ္းအနားတစ္ခု၌ ေတြ႕ရစဥ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ပိုင္ ျပည္ေထာင္ စုေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဟူ၍ မ်က္ႏွာဖံုး သတင္းေဖာ္ျပ ခဲ့စဥ္ (ယခု သမၼတ႐ံုးအုပ္စုက သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီဥကၠ႒မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆိုခဲ့ၾကျပန္ေလသည္

ေစတနာ့၀န္ထမ္း အရပ္သားႀကံ႕ခုိင္ေရးအဖြဲ႕သားမ်ားမွာ မုိးက်ေရႊကုိယ္၀င္ေရာက္လာသူ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေပၚ ရန္သူသဖြယ္ မဆက္ဆံခဲ့ၾက။ ႀကံ႕ခုိင္ေရး အႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ ႐ုိေသေလးစားကာ ခုိင္းသမွ်လုပ္၊ ေပးသမွ် ယူ ေရာင့္ရဲၾကလ်က္ အမ်ား အမုန္းခံႀကံ႕ဖြံ႕မ်ားဘ၀ခံယူေနခဲ့ …

ပါတီတြင္းဒီမုိကေရစီရရေစမည္ဟု အာမခံခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီး ႀကံ႕ခုိင္ေရး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ က်န္းမာေရးအရ အနားယူသြားခဲ့ရၿပီး ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ျပသခဲ့သည့္ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းကြယ္လြန္ၿပီး တစ္လပင္မျပည့္ေသး၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအတြင္း ဥကၠ႒ေနရာ အတြက္ ညသန္းေခါင္ပင္ မေရွာင္၊ လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းရဲမ်ားပါ ပါ၀င္ေစလ်က္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏အဖြဲ႕ တက္သုတ္႐ုိက္(ကမၻာသိ) လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္ …
ႀကံ႕ခိုင္ေရးဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ႀကံ႕ခိုင္ေရးေကဒါမ်ားသင္တန္း တစ္ခု ေမွာ္ဘီဗဟို သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ တပ္မေတာ္တာ၀န္မ်ား ရာထူးအလိုက္ တက္ေရာက္ ေနရာယူထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ယာဘက္အစြန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္း(ကြယ္လြန္)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေထြး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘို၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး(ယခု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒)၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး(ေလ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ညြန္႔တင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလြင္ )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္ (သမၼတ)ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း (ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက)တုိ႔ႏွစ္ဦး ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ေနရာလုၾက သည့္ေန႔ဟု လူသိမ်ားလ်က္ရွိေသာ (၁၂-၈-၂၀၁၅) ညသန္းေခါင္ယံ ေနျပည္ေတာ္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးအစည္း အေ၀းျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္က ““ခက္ဖြယ္ ရယ္ႀကံဳ လက္နက္ကယ္စုံ အညီနဲ႔”” အစဥ္အလာမပ်က္သည့္ သေဘာျဖစ္ခဲ့ ရသည္။

အမ်ားသိၾကေသာ ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္ ညပုိင္း ေနျပည္ေတာ္ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္၌ ဥကၠ႒ေနရာရရွိေရး ရဲလက္ နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း၀န္းေနခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီး အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ျမေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲသာသနာဘိ၀ံသ အရွင္သူျမတ္ကုိ အႏိ္ၲ မအဂ္ၢိစ်ာပနပူေဇာ္၍ ၾကည္ညိဳပီတိျဖစ္ေနရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္တြင္လည္း မႏၲေလး ေတာင္ေျခကြင္း၌ ျမေတာင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေလာင္တုိက္ေတာ္မွ အ႐ုိးျပာမ်ား ေကာက္ယူစဥ္တြင္ ဓာတ္ ေတာ္မ်ားက်၍ ဖူးေျမာ္၍ မ၀ျဖစ္ရၿပီး ကုသုိလ္တရားအနႏၲပြားမ်ား ရလ်က္ ““ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သံေတာ္ဆင့္မွာပါ မွ မွန္တာကြ၊ အဲဒီစကား ေတာ္ေတာ္တြင္ က်ယ္သြားတယ္””ဟူေသာ ျမေတာင္ ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး ခႏၶာ၀န္ မခ်မီ လပုိင္းမွ် အလုိ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၿပံဳးရယ္ေတာ္မူလ်က္ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားအားျပန္ေတြးမိရင္း ပီတိ ျဖစ္ရျပန္ သည္။…
တုိက္ဆုိင္မႈက ယင္းေန႔ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ပင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒ ေနရာျပန္လည္ သိမ္းပုိက္လုိက္သည့္ သတင္းႏွင့္ ယခင္ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားေသာ သူရဦးေရႊမန္း၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းတုိ႔ကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္လုိက္ သည့္သတင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ အဆုိးရြားဆုံး စာရင္း၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတာ၀န္ယူထားသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕က ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကုိ ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ရာထူးခ်အေရးယူခဲ့ၿပီး သူရဦးေရႊမန္း၏သားပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၏သားပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပစ္ခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ ထုတ္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္လာခဲ့ၾကသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတုိ႔သည္ စစ္အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎ တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး တစ္ခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၁၉၉၃ မွစ၍ တည္ေထာင္သူ ထိပ္တန္းဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ တပ္မေတာ္တာ၀န္အရ အသင္းကုိပံ့ပုိးရန္ ဆြဲခန္႔ထားေသာ တုိင္းမွဴးသည္ တုိင္းနာယကလူႀကီးေနရာမ်ား၌ပင္ ဆယ္စုႏွစ္ခန္႔ၾကာမွပါ လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ၎တုိ႔ေျပာေနေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရး၊ အမ်ား သိၾကသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတြင္ အမွန္ တကယ္ စိတ္ဓာတ္ခုိင္ခုိင္မာမာ လုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ၁၉၉၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကစ၍ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ၾသ၀ါဒေပးခဲ့ေသာ အမႈေဆာင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္ စဥ္(၁)မွစၿပီး ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ သင္တန္းေပါင္းစုံ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ရပ္/စည္း အမႈေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား စာရင္းအတိအက်ေရတြက္၍ ရပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ထိပ္တန္းဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားထဲမွ က်န္ရစ္သူမ်ားမွာ လက္ငါး ေခ်ာင္းပင္ ျပည့္ေတာ့မည္မထင္ပါ။

ဦးေသာင္း (ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ DSA အပတ္စဥ္-၁ဆင္း)၊ ဦးစုိးသာ (သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ေယာက္ဖ)၊ ဦးတင္ထြတ္ (လက္ရွိဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံ) တုိ႔သာ ပါတီတာ၀န္ တစုိက္ မတ္ မတ္ရိွေတာ့သည္။ က်န္ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားမွာ အစုိးရရာထူးမ်ား ရယူထားသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္တုိး ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပါတီ၌ ဆက္လက္ ရွိေနသူမ်ားဟုဆုိရေပမည္။ သာဓကအားျဖင့္ ဒုဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ ေသာ သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ဦးေဌးဦးတုိ႔သည္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က မပါခဲ့ၾကဘဲ ၁၀ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွ ႀကံ႕ ခုိင္ေရးအသင္းသုိ႔ တာ၀န္ေပးအပ္၍ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဦးေဌးဦးသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ ၏ ေနရာ၊ သူရဦးေအးျမင့္သည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္းတာ၀န္ခံ)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ထက္ ပုိ၍ေနာက္က်ေပသည္။ ကြယ္လြန္သြားေသာ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိး၀င္းေနာက္မွ ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟုိနာယကအဖြဲ႕၀င္ (ဒုဥကၠ႒ေနရာ/ ထုိစဥ္ကအသင္းတြင္ ဥကၠ႒မထား) ၂၀၀၇/၂၀၀၈၀န္းက်င္ တာ၀န္ယူရၿပီး၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ အသြင္ ေျပာင္းၿပီးေနာက္ အစုိးရဖြဲ႕ခ်ိန္တြင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒သက္တမ္း ၇လမွ်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ သမၼတရာထူး တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည့္ ဦးသိန္းစိန္ေနရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္းအား ပါတီဒုဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ေစခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအေပၚ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ ရွိသူမ်ားမွာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးစတင္ဖြဲ႕ စည္းစဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ အသင္း၀င္အမွတ္ စီနီယာ (၀၀၀၀၀၁၊ ၀၀၀၀၀၂၊ —-) စသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားမ အစျပဳ၍ ေစတနာ့၀န္ ထမ္းအရပ္သားစစ္စစ္မ်ား၊ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ား၊ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ မ်ား စေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀နီးပါး လစာေငြ ေကာင္းေကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာင္း ေကာင္း မရၾကရရွာသည့္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါႀကီးမ်ား (ခန္႔မွန္းတစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔) ရွိခဲ့ၾကၿပီး အမွန္ တကယ္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအေပၚ ျခယ္လွယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသူမ်ားမွာ မိုးက်ေရႊကုိယ္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ လ်က္ရွိေပသည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ရာထူးမ်ားျဖင့္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားျဖင့္၊ နယကအဖြဲ႕၀င္ရာထူး မ်ားျဖင့္၊ ဦးပုိင္ဥကၠ႒ရာထူးမ်ားျဖင့္ တြင္က်ယ္ခန္႔ညား စည္းစိမ္မ်ားခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အာဏာလႊဲခ်ိန္တြင္လည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ အရပ္သားေက်ာင္း သားမ်ားအေပၚ ၀င္ေရာက္ေနရာယူ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံၾကျပန္သည္။ ထုိမွ်မက ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အရပ္သားႀကံ႕ခုိင္ေရးအဖြဲ႕သားမ်ားမွာ မုိးက်ေရႊကုိယ္၀င္ေရာက္လာသူ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေပၚ ရန္သူသဖြယ္မဆက္ဆံခဲ့ၾက။ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ ႐ုိေသေလး စားကာ ခုိင္းသမွ် လုပ္၊ ေပးသမွ်ယူ ေရာင့္ရဲၾကလ်က္ အမ်ားအမုန္းခံႀကံ႕ဖြံ႕မ်ားဘ၀ခံ ယူေနခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ တြင္း ဒီမုိကေရစီရရေစမည္ဟု အာမခံခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ က်န္းမာေရးအရ အနားယူသြားခဲ့ရၿပီး ပါတီတြင္းဒီမုိကေရစီ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ျပသခဲ့ သည့္ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္း ကြယ္လြန္ၿပီး တစ္လပင္မျပည့္ေသး၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအတြင္း ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ညသန္းေခါင္ပင္မေရွာင္၊ လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းရဲမ်ားပါ ပါ၀င္ေစလ်က္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏အဖြဲ႕ တက္သုတ္႐ုိက္ (ကမၻာသိ) လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္း တစ္ေန႔လံုးအခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေသာ CEC ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရၾကပါလ်က္ မေအာင့္အည္းႏုိင္ၾကေပ။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရိွလွေသာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား ေပတကား။

ယခင္က ၎တုိ႔၏ အႀကီးအကဲဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊေျပာခဲ့ေသာ ““ေန႔ မအား၊ ညမနား”” စကားရပ္ကုိ သတိရမိသည္။ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္ေတာ္က်ခဲ့ေသာ ျမေတာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး စ်ာပနအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိင္းႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ေတေဇာဓာတ္ပူေဇာ္မည့္ေနရာအထိ မလုိက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ညပုိင္းေနျပည္ေတာ္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေနရာျပန္လည္ သိမ္းယူပြဲႀကီးသုိ႔ အခ်ိန္မီ ညမနားဘဲ စည္း႐ုံးေရးခရီးသြား ေရာက္သည္ကုိ မွန္းဆမိသည္။ ၎ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးမ်ား တေပ်ာ္တပါးဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း ပြဲေတာ္ႀကီးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရရွာၾကေသာ္လည္း ဂိတ္ေပါက္၀သုိ႔ ဓာတ္ပုံလာ႐ုိက္ၾကသည္ကုိ အတားမခံၾက ရသည့္ ရဲေဘာ္မီဒီယာမ်ားလည္း ထုိေန႔ည မုိးအလင္းျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လႈပ္ရွားမႈနည္းနည္းမွ်မဟုတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ေနရာလု ယူပြဲႀကီးကား သမုိင္းမတင္ထုိက္ေသာ္လည္း သမုိင္းတြင္ခဲ့ သည္။ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ပါ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ယေန႔တုိင္ ပါတီတြင္းရွိဆဲ ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါႀကီးမ်ားကုိ အထူးပင္သနားမိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတလုပ္၍ သူရဦးေရႊမန္းပါတီ ဥကၠ႒လုပ္ ေနသည္ဟု နားလည္ထားၾက၍ ကုိယ့္ပါတီ၊ ကုိယ့္ဥကၠ႒၊ ကုိယ့္လူႀကီးအျဖစ္ ယုံၾကည္ကုိးစားလ်က္ ေရြး ေကာက္ပြဲကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအထိ စာရင္းအသြင္းခံ ပါတီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသူမ်ားမွာ ယခု တစ္ဖန္ သူရဦးေရႊမန္းဥကၠ႒မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒အစစ္ဟူ၍ ဆုိလာျပန္သည့္အခါ ယင္းဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ခြင့္ျပဳ၍ထုတ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာႀကီးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႀကံ႕ ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းပါတီ စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္ထုတ္ခြင့္ မရဟုလည္း သိရျပန္သည္။

သတင္းစာသည္ မွန္ရမည္၊ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ထုတ္ေ၀ရမည္ဟု အက်ဥ္းခ်ဳပ္သိထားၾကသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ထုတ္ အာဏာရႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္း စာႀကီး ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့သမွ် ““ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း”” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ အမွန္ဟု ထင္ေနၾကေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါမ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားမည္သုိ႔ယူဆရမည္နည္း။ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကုိ အထူးလုိလားၾကေသာ သမၼတ႐ုံးအေနျဖင့္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ ရြက္မည္ ေလာ သိလုိလွသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္တြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကေသာ NLD ပါတီမွပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကုိ အေရးမယူဘဲ ထုိ NLD ပါတီ၏ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ ေရးသားသည့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ကုိပင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ၎တုိ႔အားေပးေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီလူႀကီးမ်ားအား ““ေန႔မအား၊ ညမနား”” လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သမုိင္း မွတ္တမ္းေရးထုိးရေပမည္။

ကုိယ့္ပါတီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ရ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာကုိ မျဖစ္မေန ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈေန ၾကရၿပီး ယင္းသတင္းစာပါ ပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ အမွန္တကယ္ ဥကၠ႒မဟုတ္ဘဲ ပါတီဥကၠ႒ေနရာကုိ ဦးသိန္းစိန္ထံမွ လုယူထားသည့္သေဘာေရးသား ၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ၏သားပုိင္ Messanger ဂ်ာနယ္၌ အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားလ်က္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ နဂုိမူလမိမိရာထူး ပါတီ ဥကၠ႒ေနရာျပန္လည္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း နတ္သံေႏွာလ်က္ ဖြဲ႕ဆုိေနျခင္းမ်ားမွာ ““ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္မွ ကုန္စင္ …. အမယ္မင္း သိလ်က္ႏွင့္ ၀ိပါက္ၾကမၼာငင္ေတာ့ ၪာဏ္ႀကီးရွင္အယူ ေမွာက္ပါ ေပါ့ …. အသူတစ္ရာေခ်ာက္မွာ က်ခ်က္ကယ္နာပါဘိ…””ဟူ၍ ငုိခ်င္း ခ်ရမလုိပင္။

ယခုလည္း သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာမဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း ပါတီ၀င္အျဖစ္ ယခင္မဲဆႏၵနယ္မွပင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္ ““ညမနား””လုပ္ေဆာင္မႈႀကီးအၿပီး အသစ္ စက္စက္ ပူးတြဲဥကၠ႒ႏွင့္ အသစ္စက္စက္ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမဲခြဲမႈ တစ္ရပ္အၿပီး (ႀကံ႕ခုိင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ အခ်ဳိ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးႀကီးအဆုိတင္ကာ လႊတ္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပါ၀ါျဖင့္သုံး၍ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္) သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီဗဟုိ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မည္သူ႕ကုိမွ်လက္တြဲမျဖဳတ္ေၾကာင္း၊ အႏွီ ပါတီတာ၀န္ရွိ အသစ္စက္စက္ လူႀကီးမ်ားက သံၿပိဳင္ျပန္လည္ေျပာဆုိၾကျပန္သည္။ နား၊ မ်က္စိလည္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားအား ေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယခင္ကတည္းက ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ၏ ရာထူးေနရာမ်ားကုိ နာမည္ႀကီးမီဒီယာမ်ားပင္ တိတိက်က်မသိ ရွိၾကပါ။ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ လူႀကီးေဟာင္းတခ်ဳိ႕၏ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ား၌ပင္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ႀကံ႕ခုိင္ေရး ပါတီနာယကဟုေရး လုိေရး၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ အႀကံေပးဟု ေရးလုိေရး ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈ မ်ားမွာ စနစ္တက်ရွိခဲ့သည္။ ပါတီ ဗဟုိေကာ္ မတီသည္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွစ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီ၀င္ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီသည္ ယခင္က ဥကၠ႒၊ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ(၃)ဦး၊ ဒုဥကၠ႒(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)ဦး၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁)ဦး၊ ဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး(၅)ဦး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ (၂၀)ေက်ာ္ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ယခင္က ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ သက္ ဆုိင္ရာဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သြား၍ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္ မပါေတာ့ဘဲ ဗဟုိအစုိးရအဖြဲ႕၀င္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည့္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕သည္လည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ တာ၀န္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေအာင္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္က အတိအက် ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုတြင္လည္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအတြင္း၌ ကုိယ့္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူလူႀကီးပုိင္းကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ တာ၀န္ျဖဳတ္ပယ္၊ ျပန္တပ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာ ဆုိေနၾကသည္မ်ားမွာ အမွန္တကယ္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ရွိသူမ်ား ဟုတ္ဟန္မတူ။ လူအခ်င္းခ်င္း တန္ဖုိး ထားမဆက္ဆံတတ္ၾကေသာ လူႀကီး မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ဘက္မွ မုိးက်ေရႊ ကုိယ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၾကေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ ႀကီးတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ပခုံးထမ္း တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾက ရသည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါႀကီးမ်ားဘ၀မွာ ““အရင္ ဥကၠ႒လူေတြလား””၊ ““သမၼတႀကီး ဘက္ေတာ္သားေတြ လား””၊““ဦးေဌးဦး လူေတြလား””၊ ““ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းလူ ေတြလား”” အစရွိသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းမယုံ သကၤာ စိတ္မ်ား ရက္ပုိင္းအတြင္း ဆက္ဆံခံရျခင္းေလာက္ အသည္းနာဖြယ္ရာ ရွိမည္မထင္ေတာ့ေပ။ ယခင္စစ္အစုိးရျပဳတ္ မက်ေအာင္ ဓားထမ္း၊ တုတ္ထမ္းလ်က္ စြမ္းအားရွင္လည္း အေခၚခံရ၊ ႀကံ႕ခုိင္ေရး မ်ားဘ၀ လူထုစည္း႐ုံးေရး လုပ္ခဲ့ၾကရ သည္။ ယခုလည္း ယခင္စစ္အစုိးရမွမုိးက် ေရႊကုိယ္ႀကံ႕ခုိင္ေရးလူႀကီးမ်ား ေနရာလုမႈ ေၾကာင့္ မုိးေပၚကက်လာသူမ်ားကုိ ေရြး ခ်ယ္ခြင့္ မရွိၾကရရွာသည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးေကဒါ အရပ္သားမ်ားဘ၀ အသုံးခ်ခံ၊ အထင္ခံ၊ အျမင္ခံ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းဘဲ အာဏာလုပြဲႏြံနစ္ဆဲအျဖစ္ဆုိးမ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကင္း ေသာ ေလာကနိဗ္ၺာန္အစစ္ အမွန္သုိ႔ေရာက္ ရွိၾကရန္၊ မိသားစုဘ၀မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ ရႊင္ၾကေစရန္၊ ““ေန႔မအား၊ ညမနား””ဘ၀ ဆုိးမ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းၾကေစရန္ ေတာင္းဆု အခါခါ ျပဳမိေနေတာ့သည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန - https://www.facebook.com/myanmarherald

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္ လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းထိန္ က စစ္တပ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အတိတ္ အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုရိပ္ႀကီးမားပံုတုိ႔အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Sharky စားေသာက္ဆုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦး၀င္းထိန္မွာ တုတ္ေကာက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ အားျပဳ၍ ရပ္ေနရေသာ္လည္း မ်က္လံုးမ်ားက တုတ္ေကာက္လက္ကုိင္မွ သတၱဳငွက္႐ုပ္ကဲ့သုိ႔ အေရာင္ေတာက္လ်က္ ရွိသည္။

စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ လူယုံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းထိန္မွာ ဟာသဥာဏ္ရႊင္ပံုရသည္။

သူက လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲမ်ား၏ ခုိးေၾကာင္းခုိး၀ွက္ ေခ်ာင္းနားေထာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခုကဲ့သုိ႔ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားရျခင္းမွာ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနသည္ဟု စစျခင္း ဟာသလုပ္ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ မစုိးရိမ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပဲေလ” ဟု ေျပာရင္း ဦး၀င္းထိန္က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ အသံျဖင့္ ရယ္ေနသည္။

ဦး၀င္းထိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က လႊတ္ေတာ္တက္ေန စဥ္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးတုိး ေရာဂါေၾကာင့္ လဲက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရႈ ရၿပီး အစား အေသာက္ကုိလည္း ဆင္ျခင္ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ဦး၀င္းထိန္က အမႈမထားဘဲ ေသျခင္း တရားမွာ “ေကြးေသာ လက္မဆန္႔မီ” ဆုိသည့္ စကားအတုိင္း ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ သူက ေသျခင္းတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ မွ်မွ်တတ ခံယူထားပံုရသည္။

ဦး၀င္းထိန္က “ဘာေတြပဲႀကဳံလာသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံပါတယ္။ ဘ၀မွာ လုပ္ခ်င္တဲ့ အရာအားလံုး လုပ္ခဲ့ၿပီးသလုိ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္ေတြလည္း ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြ၊ အထူး သျဖင့္ ေဒၚစုကုိ “ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မငုိနဲ႔” လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ မက္ေဒါနား ရဲ႕ “ကၽြန္မအတြက္ မငုိနဲ႔ အာဂ်င္တီးနား (Don’t Cry for Me, Argentina) သီခ်င္းကုိ သိတယ္မဟုတ္လား” ဟု တဟားဟား ရယ္ကာ ေျပာျပ သည္။

ၾကမ္းတမ္းသည့္ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ တုိင္းျပည္၏ ရွည္လ်ားေသာ ခရီးၾကမ္းတြင္ ေနရာမ်ဳိးစံုမွ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ေန႔လယ္စာ၀ုိင္းမွ ဟာသႏွင့္ ေသျခင္းတရား အေၾကာင္းမ်ား က ပံုေဖာ္ထားသည္။ ဦး၀င္းထိန္သည္ လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ပါ၀င္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ဟုဆုိသည္။

၁၉၄၁ တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ ဦး၀င္းထိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၁၉၄၈ တြင္ ၿဗိတိန္ ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ မတည္မၿငိမ္ ကာလမ်ား အတြင္း မတူညီသည့္ ဘ၀သံုးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

ပထမဆံုးတစ္ခုမွာ စစ္တပ္အတြင္း ၁၃ ႏွစ္ၾကာ အမႈထမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ႀကီးရာထူးအထိ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဦး၀င္းထိန္၏ မိဘမ်ား တြင္ သားသမီး ၁၂ ေယာက္ရွိသျဖင့္ သူ႕ကုိ တကၠသုိလ္ထားေပးရန္ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ “ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အခမဲ့ရတဲ့ပညာေရး ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါကေတာ့ စစ္တပ္ပါပဲ” ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

သူက စာမ်ားကုိ ေလာဘတႀကီး ဖတ္ေလ့ရွိၿပီး အဂၤလိပ္စာကုိ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့သည္။ အမွန္တရားအတြက္ သာမန္လူမ်ား ႀကဳိးစား႐ုန္းကန္ရပံုႏွင့္ ထိခုိက္ခံစားရပံုမ်ားအေၾကာင္း ေရး ဖြဲ႕ထားသည့္ ၀တၳဳမ်ား ကုိ ႏွစ္ၿခဳိက္ သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆိုသည္။ စစ္တပ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ မွန္ကန္ သည့္ လုပ္ရပ္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းသည့္ အခါ ဦး၀င္းထိန္က ေခတၱမွ် စဥ္းစားလုိက္ၿပီး ထုိစဥ္က လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ႐ုန္းကန္ေနရ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပဳိကြဲ ရန္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနသည္ဆုိေသာ စစ္တပ္ ၏ ေျပာၾကားမႈ၏ ယုံၾကည္ခဲ့မိသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္မွာ အားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတာ သံုးသပ္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။

၂၀၁၃ က လူ ၄၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ပဋိပကၡတြင္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္ မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းအား တားဆီးရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အား မြတ္ဆလင္မ်ားဘက္မွ လုိက္သူဟု စြပ္စြဲကာ မိတၳီလာနယ္ခံ မဘသ မ်ား ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေဒါသထြက္ျခင္းမွာ လူနည္းစု အျမင္သာျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။

မိတၳီလာ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦး၀င္းထိန္၏ အျမင္၊ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤါလီျပႆ နာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင္မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။

NLD ပါတီႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔မွာ ဘဂၤါလီ ျပႆ နာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရအေပၚ ျပစ္တင္မႈ နည္းပါးသည္ဟု နုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ေ၀ဖန္ျခင္းခံေနရသည္။ NLD သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေရးထားျခင္းမရွိ ဆုိေသာ ေ၀ဖန္မႈကုိ ဦး၀င္းထိန္က က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီျပႆ နာကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ မၾကာမီႏွစ္မ်ား အတြင္း က ၀င္ေရာက္လာသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ကုိ ျပန္ လည္ေခၚယူရန္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြး သင့္သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာသည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစုိးရတြင္ ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။

ဦး၀င္းထိန္က ” အစုိးရက ျပႆနာတစ္ခုခုေပၚလာရင္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ျပႆနာက အႀကီးႀကီးျဖစ္လာတဲ့ အထိ ေစာင့္ေန ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ ”အခုေတာ့ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ပါဘူး။ ဘာမွ လည္း မလုပ္ပါဘူး။ လုပ္သင့္တာတစ္ခုက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ပါ။ ဒီလူေတြ အားလံုးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လာ တာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ရုပ္တည္ျဖင့္ ျပတ္သား စြာ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဦး၀င္းထိန္သည္ ၁၉၇၆ တြင္ စစ္တပ္မွထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပ ကုမၸဏီ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ကူညီညွိႏိႈင္းေပးသည့္ ၾကားလူ (ေအးဂ်င့္) အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သံုးေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကုိင္၍ မရေပ။

ေကာ္မရွင္ခ မ်ားစြာရရွိသည့္ သူ၏ ေဖာက္သည္မ်ားတြင္ သၾကား ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမွ ေဗာ့ဒ္ကာအရက္ လုပ္ငန္းအထိ ပါ၀င္သည္။ ျပႆနာမွာ သူ၏ လုပ္ငန္းက ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဥပေဒမ်ား အရ တရားမ၀င္သျဖင့္ သုိသုိသိပ္သိပ္ ေနထုိင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ စီးပြားေရး မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ဖံုးကြယ္ထားရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ မေနရဲဘူး။ ဆလြန္းကား မ၀ယ္ရဲ ဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အာဏာပုိင္ေတြ မ်က္စိမစူးေအာင္ ခပ္စုတ္စုတ္ ကားကုိ စီးရပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ရယ္က်ဲက်ဲ ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘႏွင့္ ေယာကၡမမ်ားအတြက္ အိမ္မ်ားကုိ တိတ္တဆိတ္ ေဆာက္ေပး ခဲ့ရသည္ဆုိသည္။

ထုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ျဖစ္ေနမလားဟု ေမးျမန္းသည့္ အခါ ဦး၀င္းထိန္က “ဟုတ္တာေပါ့” ဟု ေျဖရင္း အားရပါးရ ရယ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူအမ်ားစုကဲ့သုိ႔ပင္ ဦး၀င္းထိန္၏ ဘ၀တြင္ အေျပာင္းအလဲ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ လူထုက ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစြာ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေတာခုိသြားသူမ်ား လည္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရွိခဲ့သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္က ရွင္းျပသည္။

ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူ၍ ဦး၀င္းထိန္က NLD သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္က စစ္ေရး အေတြ႕အႀကဳံ ရွိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္သြားသြား လုိက္ပါခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္း၊ ေအာက္ပုိင္း အစံုပါပဲ” ဟုဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က NLD မွာ ကုိယ္တုိင္ကု ိယ္က် ပါ၀င္လုပ္ကုိင္တဲ့အတြက္ စစ္အစုိးရက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သစၥာေဖာက္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မေက်နပ္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က စစ္သားေဟာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကုိ ပဲ ေထာက္ခံသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆထားၾကတာပါ” ဟု ဦး၀င္းထိန္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရက ေနာက္ ၂ ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ရလဒ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ ခံခဲ့ရသည္။ ဦး၀င္းထိန္မွာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ ျဖင့္ ၁၉၈၉ တြင္ ေထာင္ ဒဏ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း အခ်ိန္အမ်ားစုကုိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္သာ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။

သူႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံခံခဲ့ရၿပီး အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးအတြက္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႕ခြင့္ရသည့္ မိသားစုမ်ားကုိ မွီခုိခဲ့ရသည္။ သူႏွင့္ အတူ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၉ ဦးအနက္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိသူ ၂ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

“အခ်ဳိ႕က အိမ္ေတြ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တယ္။ အခ်ဳိ႕က စီးပြားေရး ေတြ ဆံုး႐ံႈးရတယ္။ အခ်ဳိ႕က မိသားစုေတြ ဆံုး႐ံႈးရတယ္။ အခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ဆံုး႐ံႈးရၿပီး အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စည္းအျပင္ဘက္ (Out of the Box) က စဥ္းစားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ခဏခဏက်ခဲ့တာေပါ့” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ရယ္ရင္းေျပာျပ သည္။ ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း ဦး၀င္းထိန္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ တုိက္ပိတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း CIA ႏွင့္ KGB တုိ႔၏ စိတ္ပညာဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား အေၾကာင္း ေရး ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္႐ႈဖူးသျဖင့္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆုိသည္။

သူက ေထာင္ထဲတြင္ ေန႔စဥ္ တရားထုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

“မနက္တုိင္း ညေနတုိင္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တရားထုိင္ရာမွာ ဂ႐ုစုိက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ဆရာမရွိဘဲ တရားထုိင္ရင္ ၾကာရင္ ႐ူးသြားႏုိင္ ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းထိန္ကေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ အရပ္သားတစ္ပုိင္း အစုိးရ မတက္လာမီအခ်ိန္ အနည္းငယ္အလုိတြင္ ဦး၀င္းထိန္ ေထာင္မွ ျပန္ လြတ္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္ခဲ့သည္။ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ အျခားပါတီ၀င္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာသာတရား တစ္ခု သဖြယ္ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္၍ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

ဦး၀င္းထိန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကဲ့သုိ႔ စစ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ ရန္သူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္လည္း ၀န္ေလးျခင္းမရွိေပ။ ဦး၀င္းထိန္က “သူတုိ႔က ၆၇ ခုႏွစ္ အတန္းက။ ကၽြန္ေတာ္က ၆၃ ခုႏွစ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲေတြပဲလုိ႔ ေနာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ဦး၀င္းထိန္က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္အား အနားယူရန္ အႀကံေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ဦး၀င္းထိန္က သမၼတအား “ႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္းရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အနားယူသင့္လဲဆုိတာေတာ့ သိဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၀ ရွိၿပီျဖစ္ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ပုိမုိထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သူ၏ အားေကာင္း လြန္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပံုရိပ္က “ပါတီကုိ လႊမ္းမုိးေနၿပီး ဆက္ခံသူ ထြက္ေပၚ လာရန္ တားဆီးမႈသဖြယ္ျဖစ္ေစသည္ဆုိေသာ ကာလရွည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မွီခုိေနရသည့္ ပမာဏမွာ သင့္ေတာ္မႈ မရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရျခင္း က ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕၏ ယူဆခ်က္မွာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း မွန္ကန္သည္ဟု သူကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ လူထု၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထုိအတုိင္း ယံုၾကည္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ဦး၀င္းထိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ခရီးထြက္ခဲ့သည့္ အေစာပုိင္း ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားကာ “သူ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) က ထူးျခားပါတယ္။ နယ္ဘက္ကုိ ခရီးသြားတဲ့ တစ္ႀကိမ္မွာ ၿမဳိ႕ေလးၿမဳိ႕နားမွာ ကားပ်က္ပါတယ္။ ကားျပင္ေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ထုိင္ေစာင့္ေနပါတယ္။ သူ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာ ၾကားေတာ့ ကေလး၊ လူႀကီး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမမေရြး လူအုိအဆုံး အားလံုးလာေတြ႕ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ဆြဲေဆာင္မႈ မ်ဳိး အရွိန္အ၀ါ ၾသဇာမ်ဳိးက အလြန္းရွားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မည္သည့္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မွ မလုပ္ခဲ့ဟု အေစာပုိင္း က ေျပာၾကား ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ျခင္းရွိ၊မရွိ ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦး၀င္းထိန္က စစ္မႈထမ္းေနစဥ္ သူပုန္မ်ားကုိ တုိက္ပဲြအတြင္း သတ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ထုိအခ်ိန္က မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ဟု မွတ္ယူ ထားသျဖင့္ အျပစ္မရွိဟု ဆုိသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအထိ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားမွ စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္ကုိ သိရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။

“စစ္သားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္တာလုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါ (စစ္ထဲ၀င္ျခင္း) ကုိ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္လုိ႔ ယူဆရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လူသတ္တဲ့အျပစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပါ” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆုိသည္။

ထုိ႔သုိ႔ ေျပာၾကားစဥ္ ဦး၀င္းထိန္မွာ ေလာကႀကီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားသူ တစ္ဦးအသြင္ ေပၚေနသည္။ ၃ နာရီ ၾကာျမင့္သည့္ ေန႔လယ္စာ စားပြဲ မွာ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ခဲ့သည့္ ဘ၀တစ္ခုအေၾကာင္း ရွင္းျပပြဲႏွင့္ တူေနသည္။ ဦး၀င္းထိန္မွာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမရွိဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ရွိသည့္ အသြင္ ေပၚေနေသာ္လည္း ဖြဲ႕ႏြဲ႔မႈမ်ား စိတ္ေမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္ အခါ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အနားယူ ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းသည့္ အခါ ဦး၀င္းထိန္က အနားယူမည္ မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ပါတီအဆင့္တြင္သာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အဓိက ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ဇာတ္ခံုအလယ္တြင္ ကျပရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဦး၀င္းထိန္ က ဇာတ္ပုိ႔တစ္ဦးအျဖစ္ ေဘးထြက္ေနရန္ ျပင္ဆင္ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပါတီအနာဂတ္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ တုိင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အလုပ္ပါ” ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Michael Peel ေရးသားသည့္ Lunch with the FT: U Win Htein ေဆာင္းပါးအား The Ladies News Journal မွ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

KHTun

The Ladies News Journal


ဆီဆိုင္

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေန့လည္ ( ၂း၃၀ ) မိနစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဆီဆိုင္ျမိဳ ့ဇ၀နရာမေက်ာင္းတိုက္ ရွမ္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ျကီးႏွင္ ့သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို့အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပိး၀ါဆိုသကၤန္း၊ဆြမ္းဆန္စိမ္းလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျပိး
ဆရာေတာ္ျကိး မ်ားထံမွ ျသ၀ါဒခံယူသည္။ဥကၠ႒ ႏွင္ ့အတူ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ၀င္ ၊အဖြဲခ်ဳပ္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ ၊ႏွင္ ့အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါသည္။


NLD Chairpersonဟိုပံုးၿမိဳ႕တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဟာႀကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ၁
Posted by Aye Mya Mya Myo on Saturday, September 5, 2015


ဟိုပံုးၿမိဳ႕တြင္လူထုေခါင္းေဆာင္းေျပာႀကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ၂
Posted by Aye Mya Mya Myo on Saturday, September 5, 2015


ဟိုပံုးတြင္ ေျပာႀကားခဲ့ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း ၃
Posted by Aye Mya Mya Myo on Saturday, September 5, 2015


ဟိုပံုးၿမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဟာေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ၄
Posted by Aye Mya Mya Myo on Saturday, September 5, 2015

Video..Aye Mya Mya Myo


ဟုိတေလာက အသိဦးေလးတေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေမးတယ္ဗ်။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ဝန္ထမ္းေတြက ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးကုိ မဲေပးၾကမွာ မဟုက္လားတဲ႕။ ေၾသာ္ ... ဦးေလးရယ္လုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ္လည္ပင္းကုိ ႀကိဳးကြင္းစြပ္မည့္အလုပ္ မလုပ္ပါဘူးလုိ႕။ အနည္းစုသာ အာဂတိတရားေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကတာပါဗ်ာ။ က်ဳပ္တုိ႕ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေလာက ပ်က္စီးေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ျပဳျပင္ဖုိ ့ အမွန္တကယ္ႀကီးကုိ ျပဳျပင္ဖုိ ့ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဖာ္ရႈိးမဟုက္တဲ႔ အမွန္အကန္လုပ္မယ့္ေခါင္းေဆာင္ကုိ မဲေပးပါမည္လုိ ့ ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။

ကဲ .... က်ဳပ္ကေတာ့ စိန္ေခၚလုိက္မယ္ဗ်ာ။ က်ဳပ္ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ခ်င္လည္း ျဖဳတ္လုိက္ေတာ့၊ က်ဳပ္ရဲ႕ ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ တင္လုိက္ၿပီ။

က်ဳပ္ရဲ႕ နာမည္ ေမာင္ေဝၿဖိဳး။ လက္ရွိ fb သုံးေနတဲ႔အခ်ိန္ထိ စက္မႈ႕ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အလုပ္ရုံစိတ္မႈးရာထူး လစာ (၁၈၈၀၀၀) နဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်ဳပ္တုိ႕ဌာနသည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးတြင္ အရႈံးအမ်ားဆုံးဝန္ႀကီးဌာနလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အလုပ္ဝင္သည့္ေန ့မွ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ရာထူးမတုိးဘူးပါ။ လုပ္သက္အားျဖင့္ ၉ႏွစ္ ရွိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ရာထူးမတုိးသလဲဟု အထက္လူႀကီးမ်ားအား ေမးေသာအခါ အရႈံးေပၚေနသျဖင့္ ရာထူးမတုိးေပးႏုိင္ဟုသာ ေျဖပါသည္။

သုိ႕ပါေသာ္လည္း အစိမ္းေကာင္မ်ား ရာထူးတုိးပါသည္။ က်ဳပ္၏ေနာက္မွ ဆယ္တန္းေအာင္ေသာ က်ဳပ္ထက္အသက္ငယ္ေသာ အစိမ္းေကာင္မ်ားမွာ DSA မွ ရုိးရုိး BA .. BSC ဘဲြ႕ကေလးမ်ားျဖင့္ က်ဳပ္တုိ႕ Engineerမ်ားထက္ ရာထူးသုံးဆင့္ေလာက္ျမင့္ေသာေနရာမ်ားကုိ ဝင္ကတည္းက ရေနပါေတာ့သည္။ ထုိအစိမ္းမ်ား၏ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ အတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ အခုိင္းခံရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD အား အလုပ္ျဖဳတ္မည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ မဲေပးပါမည္။ အေမစုပါတီအား မဲေပးပါမည္။ အေမစုအား ယုံၾကည္ပါသည္။ အားလုံး အေမစုကုိ မဲေပးေစခ်င္ပါသည္ .... ။

ေမာင္ေ၀ျဖဳိး။
Nik Nayman fb