11/19/15

ဦးရည္မြန္ (ကဗ်ာဆရာေမာင္တင္သစ္) ကို ၎း၏ က်ည္ေတာင္ကန္ေက်းရြာရွိ ၎း၏ေနအိမ္တြင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - နယူးေယာက္တိုင္းမ္

သည္ျဖစ္ရပ္သည္ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးႏွင့္ စစ္သားတစ္ဦးတို႔ ရင္ဆုိင္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကသည့္ပြဲတစ္ခုျဖစ္၍ ကဗ်ာဆရာက အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရ စီလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ပြဲျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက ရင္ခုန္စရာေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ ကဗ်ာ ဆရာႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္း ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္ သစ္) အႏိုင္ရခဲ့သကဲ့သို႔ေသာ ေျပာစမွတ္ျပဳရမည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးက ရွိလိမ့္မည္မထင္ေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားတြင္ အင္အားအသာဆံုး၊ လြန္ခဲ့သည့္လ အနည္းငယ္ကမွ ႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္)ကအႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္) အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြး ေကာက္ပြဲအျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ သည္။ သည္တစ္ပတ္စေနေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကညာမႈအရ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၄၂ ေနရာသာရေနခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာ ၃၈၇ ေနရာရရွိထားသည္။

‘‘မဲတစ္ျပားက က်ည္ဆန္ ထက္ျပင္းပါတယ္’’ဟု ေဒသခံ အိမ္ရွင္တစ္ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ ကိုလိုနီ အေဆာက္အအံုႀကီးထဲတြင္ ထုိင္ ေနသူ ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္) ကဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ စိတ္ ထိခိုက္ရသူအာဏာရွိသူလူတန္း စားမ်ား အေရအတြက္ရာခ်ီရွိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္)ကေတာ့ သည္ အခ်က္ကို သံသယရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ ေတာ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ သည့္ သူတို႔ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္မွာ စစ္သား ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ရဲအရာ ရွိ ၂,၀၀၀ တို႔က ေဒသခံအျဖစ္ရွိ ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဝ လြင္ကိုသာ မဲေပးမည့္သူမ်ားဟု ယူဆစရာ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မဲမ်ားစတင္ေရ တြက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္)သတိထားမိသည္က မဲ႐ံုမ်ားသည္ စစ္တန္းလ်ားႏွင့္ ရဲတန္းလ်ားမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ရွိေနျခင္းက သူတို႔ကိုအားေပးသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္လာျခင္းပင္။ မဲစာရင္းမွာ ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္)က ၂၇,၃၂၁ မဲရခဲ့ၿပီး ဦးေဝလြင္ထက္ ၁၇၆ မဲအသာျဖင့္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာကာ သူ႔ကိုေအာင္ႏိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ သည္ေနရာမွာ ဇာတ္လမ္းကမၿပီးေသးပါ။ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း)ဦးေဝလြင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို မဲမ်ားျပန္လည္ ေရတြက္ရန္ ေတာင္းဆိုိခဲ့၏။

သည္အခါတြင္ေတာ့ ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္)၏ စိုးရိမ္စိတ္က ငယ္ထိပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို ေရွ႕ေနႏွစ္ေယာက္က အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ၿပိဳင္ ဘက္ႏွစ္ဦး မဲအေရအတြက္ အတူတူျဖစ္ေနျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ေရတြက္ခြင့္မရွိဟု သူတို႔က ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္) ဘက္ကေန ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ေနခဲ့ ရသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ ေရတြက္ခိုင္းမည့္ပံုစံရွိသည္။ ထုိ႔ ေနာက္မွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။ လက္ရွိရလဒ္သာ ေနာက္ဆံုး အတည္ပဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္) ကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားက ကဗ်ာဆရာ၏ တရားစီရင္မႈဟု ေျပာေကာင္းေျပာၾကေပမည္။

အသက္ (၄၉)ႏွစ္ရွိ ဦးရည္ မြန္(ေခၚ) ေမာင္တင္သစ္ အက်ဥ္းေထာင္ကေန လႊတ္ေတာ္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အျဖစ္က ခရီး လမ္းရွည္ႀကီးျဖစ္၏။ ၁၉၈၈ အ ေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ သူက ေဆးေက်ာင္းကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျဖင့္ ထြက္ခဲ့ရသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး အခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အျခား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ အဖမ္းခံ ခဲ့ရၿပီး ေထာင္အတြင္း ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔ ေနခဲ့ရသည္။

သူက အႏုအရြအလွအပ ခ်ည္းခံစားသူေတာ့မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာအသံုးခ်ဖို႔အေရး ေလ့လာၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

သူက စကားေျပာေကာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကိုေက်ာ္လြန္ကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္သည့္အေၾကာင္းကို သူကေျပာျပသည္။

‘‘လူသားဂုဏ္သိကၡာေတြ မရွိေတာ့တာ အႏွစ္ငါးဆယ္ရွိၿပီ။ သူတို႔က ဒါကိုျပန္လိုခ်င္လို႔ပါဗ်ာ’’ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကဗ်ာဆရာဆယ္ဦးခန္႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အလြန္ကြဲျပားျခားနားသည့္ေနာက္ခံရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သူတို႔ထဲမွာ လယ္သမား ၅၄ဦး၊ ေက်ာင္းဆရာ ၂၂ ဦး၊ေစ်းေရာင္းသူ ၄၃ ဦး၊ ဆရာဝန္ ၃၃ ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေလးဦး၊ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနသူေလးဦး၊ သတင္းစာပို႔သူႏွစ္ဦး၊ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူတစ္ဦး၊ ေန႔ပိုင္းလုပ္သားတစ္ဦး၊ ေရခဲစက္ပိုင္ရွင္တစ္ဦး၊ ပန္းထိမ္ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးတို႔ ပါဝင္သည္။

ပါတီဝင္ ၁၃ ဦးကသာ သူတုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ကဗ်ာဆရာကေန ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာျခင္းက သိပ္အဆန္းတၾကယ္ေတာ့ မဟုတ္ဟု ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္)က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကဗ်ာစာေပအၾကားမွာ ခုိင္မာ သည့္ ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္မွာ ေရးသားထုတ္ေဝသမွ်ကို ဖုန္းစာအုပ္ကအစ စစ္အစိုးရက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္သည့္ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကာလ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ ကဗ်ာလကၤာေတြက မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုိလုိခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကို တိမ္ျမဳပ္ၿပီး ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ကဗ်ာေတြ စီကံုးခဲ့ၾကတယ္’’

၂၀၁၁ မွာ အာဏာရလာ သည့္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရသည္ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကို ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးရည္ မြန္ (ေမာင္တင္သစ္)သည္ သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ ထားသည့္ ကာရန္ကဗ်ာေတြကို မၾကာခဏ ေရးဖြဲ႕ျဖစ္ေနတုန္းပင္။

သူက ေလာေလာလတ္ လတ္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီဆႏၵကဗ်ာကို ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္လႈပ္ရွားေရး ကာလအတြင္းက ေရးဖြဲ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီည

လဟာ တစ္စင္းတည္းပါလား

ငါေမ့သြားေလာက္ေအာင္

ညဟာ လွလြန္းေတာ့

အိမ္အမိုးအားလံုးအေပၚ

ဒီည လျပည့္ပါေစေၾကာင္း

မေတာင္းဘဲ ဒီဆုျပည့္ခဲ့ေပါ့။

ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္) ၏ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္ ကန္ေဒသသည္ တစ္ခ်ိန္က ႀကံ ခင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စပါးခင္းမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးဝန္းရံထားေသာ အရပ္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က
ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေထာင္ရာ တြင္ စစ္အစိုးရက လယ္ယာေျမ မ်ားကို သိမ္းယူၿပီး လယ္သမား မိသားစုမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ထုိလယ္သမားမ်ားသည္ ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္)ကို ေထာက္ခံသူမ်ားထဲမွာပါဝင္ၿပီး သူတို႔၏ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္မႈကို ကူညီရန္ အတိုက္အခံကို အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေမာင္တင္သစ္ ၿမိဳ႕ထဲ ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ ၿမိဳ႕ခံေတြက သူ႔ကိုေအာ္ဟစ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾက၏။ လမ္းေဘးမွာ ကုန္စိမ္းေရာင္းေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲၿပံဳးျပၾကသည္။
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးလာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားတစ္ဦးက သူ႔ကိုဂုဏ္ျပဳစကားဆို ေပြ႕ဖက္ဖို႔ ဆုိင္ကယ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္သည္။ ထုိအလုပ္သမားက သူ႔ကိုဂုဏ္ျပဳစကားဆုိေနစဥ္မွာ မ်က္ရည္ေတြက သူ၏ဘယ္ဘက္မ်က္လံုးအိမ္ကေန စီးလာၿပီး ပါးျပင္ေပၚသို႔ လိမ့္ဆင္းလာ၏။ ထုိလူက ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္)၏ ေအာင္ပြဲကို တစ္ေန႔ကမွ သိခဲ့သူျဖစ္၏။

‘‘မေန႔ကအထိ ေပ်ာ္တယ္ဆုိ တာ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွန္းမသိခဲ့ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့မဲ အခုလို အရာေရာက္တယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ ေပ်ာ္လိုက္တာဗ်ာ’’

ျမန္မာႏိုင္ငံက လူအမ်ားစုလိုပင္ ဦးရည္မြန္(ေမာင္တင္သစ္) တို႔၏ ၿမိဳ႕ခံေတြကလည္း ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈကို သူတို႔၏ အဓိကျပႆ နာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အနည္းဆံုး သူတို႔ၿမိဳ႕ခံ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ ပံုမွန္ အလုပ္မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သူကခန္႔မွန္းသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဝလြင္အတြက္ေတာ့ သည္ေလာက္ဆင္းရဲမႈက ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ သူက ေနျပည္ေတာ္က အိမ္ႀကီးအိမ္ ေကာင္းေတြရွိသည့္ လူေနရပ္ ကြက္ထဲက သံုးထပ္အိမ္ႀကီး တစ္ အိမ္မွာ
ေနထိုင္သည္။ သူ႔အိမ္ကို အုတ္တံတိုင္းအျမင့္ႀကီး ကာရံ ထားၿပီး ၿခံစည္း႐ုိးဂိတ္အေပၚမွာ သံဆူးႀကိဳးေတြကို ပတ္ေခြၿပီးကာ ထားသည္။ အိမ္အဝင္ကားလမ္း မွာေတာ့ တိုယိုတာလန္ခ႐ူဇာ ကားတစ္စီးက ရပ္လ်က္သား။

ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ ႐ံႈးခဲ့သည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း သူ႔အ႐ံႈးကို ဝန္ခံေျပာၾကား ခဲ့သည္။ မဲေတြကို ျပန္ေရတြက္ဖို႔ သူကေတာင္းဆို
ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးေဝလြင္က အတည္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကိုမူ သူ ဘယ္တုန္းကမွ တုိက္႐ိုက္မဆက္သြယ္ခဲ့ဟု ေျပာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္စိတ္မဆိုးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ မဲျပန္ေရခိုင္းတာကို ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတုိ႔က ျငင္းပယ္ခဲ့ ၾကတာပဲ’’

သူက လက္ကိုင္ဖုန္းႏွစ္လံုး ကိုကိုင္ထားၿပီး ႐ိုးလက္စ္နာရီကို လက္မွာပတ္ထား၏။ ႀကီးမားေသာ ျမႀကီးတစ္လံုးကို စိန္မ်ား ျဖင့္ ျခယ္ထားသည့္ ေရႊလက္စြပ္ တစ္ကြင္းကိုလည္း ဝတ္ဆင္ထားသည္။

‘‘စစ္သားေတြနဲ႔ ရဲသားေတြ ရဲ႕မဲေတြအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္ ရခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ ႐ံႈးသြားတာကေတာ့ လူထုရဲ႕မဲပါ’’

(နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းစာပါ Apoet's Election Victory Over a Former General Speaks of a New Myanmar ကို ေဆာင္းပါးရွင္ Thomas Fuller ကေရးသားၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ Adam Dean ႏွင့္ Saw Nang ၊ ရန္ကုန္မွ အိမ့္သီရိသူတို႔က အားျဖည့္ကူညီထားသည္။ အဆုိပါေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ပါသည္။)

By
ထားထားျမင့္
http://www.7daydaily.com/story/51231http://www.7daydaily.com/story/51231


mndaa-koekant-army-620.jpeg
တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္ MNDAA တပ္ဖြဲ႔ဝင္တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရစဥ္။
Photo: AFP

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဝန္းရံသြားမယ္လို႔ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ AA၊ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္ MNDAA နဲ႔ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PSLF/TNLA အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႔ တို႔က ဒီကေန႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

NLD ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ေျပာထားတ့ဲအတိုင္း တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္လာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ အခုလိုထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ MNDAA က ေျပာခြင့္ရသူ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာပါတယ္။

"ဒီတစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲအေျခအေနေရာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေရာ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီလို ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္၊ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က သူတို႔ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡေတြေရာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြပါ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က အဲ့လိုယံုၾကည္ပါတယ္"

အဲဒီအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ဟာ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္မေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

NLD သာ အစိုးရဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔လည္း ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းဖက္မွာ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းအေတာ္ကို ျပင္းထန္ေနပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာအနီးတစ္ဝိုက္က ေဒသခံ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေဘးလြတ္ရာထြက္ေျပးေနရတယ္လို႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/aa-mndaa-tnla-support-nld-party-11182015113842.html

human-right-observers-620.JPG လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖိုးစိန္လမ္းမွာရွိတဲ့ Green Hill ဟုိတယ္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခဲ့ေပ မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ အမႈမွန္ေပါက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ မရွိဘူးလို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြက ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဖိုးစိန္လမ္းမွာရွိတဲ့ Green Hill ဟုိတယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြက ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွာ SMILE အဖြဲ႔က ကိုမ်ိဳး၀င္း က အခုလိုေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ကိုပါႀကီးအမႈလိုမ်ဳိးကိစၥ၊ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခုနကလို လက္ပံတန္း လိုမ်ဳိးကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ သတိထားမိပါတယ္၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အေရးအခင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈေတြ အႀကီအက်ယ္ရွိခဲ့ကိစၥေတြကို ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွား တရားမွ်တမႈေပၚေပါက္ေရးအတြက္ သူကိုယ္တိုင္လည္း ႀကိဳးပမ္းမေဆာင္ရြက္ဘူး၊ အာဏာပိုင္ေတြ ဒီလိုေကာ္မရွင္ေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့ေနရာမွာ လည္း ဖိအားေပးၿပီးေတာ့မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို တာဝန္ခံဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ မေတြ႕မိဘူး"

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေလ့လာဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ FORUM-ASIA အဖြဲ႔၀င္ေတြလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈနဲ႔ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသား သပိတ္ၿဖိဳခြင္းခံရမႈတို႔မွာ ထိေရာက္တဲ့ စံုစမ္းမႈေတြမလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔လည္း FORUM-ASIA အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ FORUM-ASIA, Equality Myanmar, Burma Partnership, SMILE အဖြဲ႔ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသလို လက္ပံတန္းသပိတ္ၿဖိဳခြင္းခံရခ်ိန္က သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/observers-critize-mnhrc-11182015114112.html

nca-naypyitaw-620.jpg ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္စင္တာ ၂ မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္
အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ ၈ ဖဲြ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းသြားမယ္လို႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View ဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး JICM အၿပီးမွာ ပအုိ၀္းလြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ PNLO က ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ေျပာပါတယ္။

"တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ကိုက္လား မကိုက္လား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္လား မကိုက္လား လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ရမွာ ဒီလုပ္ငန္းပဲရွိတယ္၊ အဲဒီလုပ္ငန္းအျပင္ ဒီစာခ်ဳပ္ထဲက ပုဒ္မ က၊ ခ၊ ဂ အဲလိုလိုက္ျပင္တာေတာ့ အစဥ္အလာေတာ့မရွိဘူးေလ၊ သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ မကိုက္၊ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ကိုက္လား မကိုက္ ဒီႏွစ္ခ်က္ပါပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ခ်င္လို႔ လုပ္ရတယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒတခ်ဳိ႕ကို ေက်ာ္သြားလို႔ရတယ္၊ ထို႔အတူ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ အာဏာဆက္လက္ရွိေနေသးတယ္၊ တည္ဆဲလႊတ္ေတာ္ဆိုတာကလည္း လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တည္ဆဲလႊတ္ေတာ္မွာ မနက္ျဖန္ သဘက္ခါ က်ေနာ္တို႔တင္ရင္ အခက္အခဲမရွိ ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ NCA ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါတယ္"

ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြကို ေအာက္ေျခ တပ္ေတြအထိ ခိုင္မာမႈရွိေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ရင္ အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနဲ႔ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခိုင္မာမႈရွိေအာင္လည္း အျပန္အလွန္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျပန္အလွန္ ရက္ေပါင္းအေတာ္ယူၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ခိုင္မာမႈရွိႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊ တစ္ဖက္ဖက္က ခ်ဳိးေဖာက္လာရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အေသးအဖြဲအဆင့္ဆိုရင္လည္း အေသးအဖြဲအဆင့္နဲ႔ ထိုက္တန္သလို ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းက ကိုယ္ျပန္ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ညိွႏိႈင္းထားရွိပါတယ္"

မေန႔ကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး JICM ကို ဒီကေန႔ ညေနပိုင္း အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီး JICM ရဲ႕ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/nca-submits-parliament-11182015111334.html

farmers-620.jpg
ေတာင္သူတခ်ဳိ႕ ေကာက္စိုက္ေနၾကစဥ္
Photo: Min Thein Aung/RFA

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာမွာ သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိဖို႔ အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတဲ့ ၈၈ ကရင္မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားအစည္းအရံုးအဖဲြ႔ဝင္ ၄ ဦးနဲ႔ လယ္သမား ၇ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးကို တရားမဝင္စီတန္းလွည့္လည္မႈနဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ဒီေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂ လစီ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

လယ္ယာေျမျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးတာမရွိဘဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူေတြကို တရားစဲြၿပီး ေထာင္ခ်လုိက္ တာျဖစ္တယ္လို႔ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ၈၈ ကရင္မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားအစည္းအရံုး ဒုတိယဥကၠဌ ကိုေဇာ္ထုိက္က ေျပာပါတယ္။

"တရားသူႀကီးကေနၿပီးေတာ့ ၁၁ ေယာက္စလုံးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လစီ အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ တဲ့ေနရာမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ၿပီးဆံုးသြားတယ္၊ ဘာမွျပႆနာမရွိဘူး၊ သူတို႔လည္း လံုၿခံဳေရးေပးရတဲ့အဆင့္မရွိဘူး၊ အဲဒါကိုအျပစ္ရွိပါတယ္ဆိုၿပီး တရားစြဲေထာင္ခ်တယ္၊ တရားစြဲေထာင္ခ်တိုင္း ၿပီးမလားဗ်ာ၊ ဒီအမွန္ တရားေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တာေပါ့"

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ေလာက္စၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လႈိင္းဘဲြ႔ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ထီလံု၊ ေကာ့စက္ကလို ၊ ေရႊခ်ိဳင္ကေလး၊ ေဈးမသြယ္၊ ထားဝယ္အံ၊ လကၡဏ၊ ေတာင္သူကုန္း၊ လွာကျမင္ စတဲ့ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာက လယ္ယာေျမဧက ၅ဝဝဝ နီးပါးကို စစ္တပ္၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြက သိမ္းဆည္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္ ၿပီးခဲ့တ့ဲ မတ္လမွာ ၈၈ ကရင္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအစည္းအရံုး အဖဲြ႔ဝင္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး လယ္သမား ၂ဝဝ ေလာက္နဲ႔ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရားရံုးခ်ိန္း ၁၅ ခ်ိန္းေျမာက္မွာ အမိန္႔ခ်လုိက္ၿပီး ေတာင္ကေလးေထာင္ကို ပို႔လုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/farmers-jail-two-months-11182015111427.html


ဓာတ္ပုံ - အိမမမြန္  
ဓာတ္ပုံ - အိမမမြန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနတာကို ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အစာမစားဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ၀န္းရံျပည္သူ ၄ ဦးဟာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာလို႔ သာယာ၀တီေထာင္ကေန ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးကုိ ပုိ႔ေဆာင္လိုက္ရပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးဆီ ေဆးကုသမႈခံယူဖို႔ ပုိ႔ေဆာင္ကုသရတဲ့ သူေတြကေတာ့ ကုိေအာင္ျမင့္ဟန္၊ ကုိသိန္း၊ ကုိစုိးမုိးႏုိင္နဲ႔ ကိုရဲထြဋ္လြင္တုိ႔ ၄ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ဗကသေက်ာင္းသား ေျပာခြင့္ရသူ ကုိေအာင္ေနပုိင္က “သူတုိ႔က အစာငတ္ခံဆႏၵျပတဲ့ အတြက္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သြားတာေပါ့။ ကုိေအာင္မႈိင္းဆန္းက ရပ္နားလုိက္တယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔လည္း ရပ္နားလုိက္တာေပါ့။ သူတုိ႔ ေဆးကုသမႈခံယူဖုိ႔ လုိတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ကုိ လႊဲလုိက္တာ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း အပါအ၀င္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ၀န္းရံျပည္သူေတြက အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနမႈကုိ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ရက္ေန႔ကစ ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
DVB
http://burmese.dvb.no/archives/123197


ပုံေလးေတြရဲ႕ အလယ္မွာ အျဖဴေရာင္ ခပ္မႈန္မႈန္ ဘားေလး ရွိတယ္။ ဘယ္ညာ ေရႊ႕လုိ႔ရတယ္။
Wondering how the November 8 election panned out in state and regional assemblies? Take a look through the graphics below to compare the party makeups of each state and region hluttaw in Myanmar in 2010 and 2015.

For more information about Myanmar's local assemblies are composition and function, check out this piece in our live blog, and for more about their role in regional and national governance, read our analysis: "State Hluttaws: New centres of power?"

[Note: some graphics include seats gained in 2012 by-elections]

Graphics by: RJ Vogt and Khin Zaw / The Myanmar Times
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/17642-state-and-region-hluttaw-results-graphics.html

dassk-china-ambassador-620.jpg
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုၾကစဥ္
Photo: NLD Chairperson Facebook


ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရတဲ့ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး ႏုိင္ငံ့အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကိုပဲ ဆက္လက္ က်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရးကို အထူးအေလးေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနနဲ႔ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အခုလို ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"တရုတ္ျပည္ဆိုတာ က်မတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီးသားပါ၊ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဆုိတာ အေဝးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရးထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီးသိမ္ေမြ႕ပါတယ္၊ သိမ္ေမြ႕တဲ့အေလွ်ာက္ က်မတို႔ဟာ ဒီဆက္ဆံေရးကို သိပ္ၿပီးေတာ့အေလးထားၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိတိက်က် က်မတို႔ဆက္ဆံသြားမွာပါ၊ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆိုတာ ဟိုဘက္ဒီဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက လိုလားလို႔ရွိရင္ မျဖစ္ႏိုင္စရာ လံုးဝမရွိပါဘူး"

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရွိႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ့္ စနစ္ အရ ႏိုင္ငံကိုတုိးတက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ထင္ထင္ရွားရွားျပႏိုင္ရင္ ႏုိင္ငံတကာက ယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/dassk-speak-china-myanmar-relationship-11182015100740.html

ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ကာလရွည္ၿပဳိင္ဘက္ျဖစ္ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရ ခဲ့သည့္အခါ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစုိးရမွာ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ၾကသည္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဦးေဇာ္ေဌး က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြက္ခ်က္ ထားတာေတြ အားလံုး မွားခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဆူနာမီ တစ္ခုလုိပါပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ အတြက္ ျပန္ေပးဆပ္ရသလုိပါပဲ” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မတုိင္မီ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳ းပါတီ တဲြဖက္ ဥကၠဌက ၈၀% အထိ ႏုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း မီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳ းပါတီတြင္ ပါတီ၀င္ ၁၃ သန္းရွိေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကငွာဖူးေသာ္လည္း မဲ ၁၃ သန္း ဒင္ျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရရွိခဲ့ပုံ မေပၚေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ေလးစားလုိက္နာမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိျပဳ ထားေသာ အာဏာရပါတီႏွင့္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ကုိယ့္စကားႏွင့္ ကုိယ္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ အစုိးရက ဖြဲ႕ထားသည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက “ဒါဟာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ အစုိးရနဲ႔ စစ္တပ္မွာ ပလန္ A၊ B၊ C ၿပီး ရွိႏုိင္ေပမယ့္ အခုက ပလန္ Z က ျဖစ္သြားတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳ းပါတီမွ ၀င္ေရြးရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားလည္း တစ္သီးပုဂၢလ အျဖစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မဲကဲြသြားေစရန္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီက တုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ေနရာအမ်ားအျပား အႏုိင္ ရခဲ့ၿပီး လက္ရွိအာဏာရပါတီမွာ အမတ္ေနရာ ၄၀ သာ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ “သူတုိ႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲႀကဳိ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ အားလံုး မွားခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ အာဏာရပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ အမတ္ေနရာ အနည္းဆံုး ၁၃၀ ခန္႔ အႏုိင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု ပါတီျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့သည္ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရျခင္းမွာ လူထုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မလုိလားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု NLD ပါတီမွ ဦးဥာဏ္၀င္း က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လ အနည္းငယ္အလုိတြင္ အာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ရျခင္း အပါအ၀င္ ပါတီတြင္း အကြဲအၿပဲမ်ား ကလည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္၀င္း က ဆုိသည္။ “သူတုိ႔က စည္းလံုးမႈ မရွိပါဘူး” ဟု ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပတ္ျပတ္ သားသား အႏုိင္ရခဲ့သျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က အလားတူ အႏုိင္ရ ခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္ကုိ ထုိစဥ္က အာဏာသိမ္း စစ္အစုိးရက အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ႐ံႈးနိမ့္မႈမွာ အလြန္ လူသိထင္ရွားျဖစ္ၿပီး သိသာထင္ရွားလြန္းလွသျဖင့္ ရလဒ္ ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ ခက္ခဲေစသည္ဟု ဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ အလုိရွိေနေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳ း အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကမၻာ႔ စံႏႈန္း အတုိင္း ျဖစ္ ရမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိျပဳထားသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ ၀ါရွင္တန္ အေျခစုိက္ အန္ဂ်ီအုိျဖစ္သည့္ IFES က ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ကူညီခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္မွ အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇာ္က “သူတုိ႔က ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ခ်ဳပ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္မွ်တ တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ရလဒ္ကုိ ေလးစား လုိက္နာမယ္လုိ႔ ကတိျပဳထားတဲ့ အတြက္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ လုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ ဗဟုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအင္စတီက်ဴမွ အႀကီးတန္း သုေတသန ပညာရွင္ ဦး၀င္းမင္းက “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ျပည္သူေတြအေပၚ နားလည္မႈ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက လက္ေတြ႕မက်ဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔လည္း မကုိက္ညီပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ဖုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အာဏာရပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းမွာ မယုံၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ အံ့အားသင့္ စရာျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ဇေ၀ဇ၀ါ အိပ္မက္ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနဆဲ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင့္ေဇာ္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူထု က ေျပာင္းလဲခ်င္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဏာရ ပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တြက္ခ်က္မႈ လြဲမွားခဲ့ၿပီး ပါတီတစ္ခုကုိ ပံုေသေထာက္ခံသူ မဟုတ္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက NLD ကုိ အလုံးအရင္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္
လူငယ္ကြန္ရက္ႏွင့္ မဇၥ်ိမလူမႈ ကူညီေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔၌ လူထုလက္မွတ္ေရးထိုးမႈ Camping ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ဖို႔ လက္မွတ္ထိုး လႈပ္ရွားမႈလုပ္တာ၊
အဓိကက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြျပန္စဖို႔ပါ" ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း
လူငယ္ကြန္ရက္မွ ကိုသီဟက ေျပာသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး လူထုလက္မွတ္ထိုးမႈကို ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္
ေန႔မွစ၍ ေရႊမဟာကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္း လူထုလက္မွတ္
ေကာက္ခံရာ လက္မွတ္ေရထိုးေသာ ေဒသခံႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ရွိလာေၾကာင္း
သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြက ေျပာတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဗမာေတြ
ေရေဘးသင့္ေတာ့ ရွမ္းေတြ ကူညီရတယ္။ အခုရွမ္းေတြ ဒုကၡေရာက္ေတာ့
မကူညီၾကဘူးတဲ့။ သူတို႔ အကူအညီ ေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔
တိုက္ဆိုင္ေနလို႔ ခုမွလုပ္ျဖစ္တာပါ။ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ မခြဲျခားပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္
လည္း ရွမ္းျပည္မွာေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားပါ။ အခုဒုကၡေရာက္ေနတာ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ညီအစ္ကို ေသြးခ်င္းေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ပြဲကိုရပ္ေစခ်င္လို႔ လူထုလက္မွတ္ေတြ
လိုက္ေကာက္ခံ ေပးေနတာ"ဟု မဇၥ်ိမလူမႈကူညီေရးအသင္း၏ ဥကၠ႒ ဦးတင့္ေဆြက
ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္
တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔အား စာနာေထာက္ထားေသာ အားျဖင့္
ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔၍ စားပြဲခံုေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ က်င္းပေစလို
ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ေန႔
အထိ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ရပ္တန္႔ေရး Camping လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္
ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ျပည္ပမွရရွိလာ
ေသာ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Forum ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။

ေဒသခံမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ား ရရိွၿပီးပါက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏွစ္ဖက္
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လက္မွတ္ ေကာက္ခံေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal


တရားစီရင္ေရးသာ မၽွတမည္ဆိုပါက ယင္းအေနျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္းခက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ တရား႐ုံးထုတ္တြင္
ေျပာသည္။

ေမာင္ေဆာင္းခက "ဒီလို တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲတာဟာ ကြ်န္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ေစလိုခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေႏွာင့္ယွက္လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စြပ္စြဲတယ္လ႔ို ျမင္ပါတယ္။ အဲ့လိုစြပ္စြဲတာက ကြ်န္ေတာ္က သူဆိုၿပီးေရးတာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့အထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုတာ မပါဘူး။
ဦးသိန္းစိန္ဆိုတာ မပါတဲ့အတြက္ တကယ္လို႔ တရားစီရင္ေရးသာ မၽွတမယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္က မနက္ျဖန္ သန္ဘက္ခါ လြတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္"ဟုေျပာသည္။

လူငယ္ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခ (ခ) ကိုစည္သူေအာင္သည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ယင္းေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးသားရာတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုကာသမၼတ႐ုံးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ဦးေဇာ္ေဌးကအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး မၾကာမီေရြျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ကာဝရမ္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေရြျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားလို ျပဳလုပ္အမႈဖြင့္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမွဴးသိန္းဝင္းသည္ အျခားအမႈကိစၥ သြားေရာက္ေနသည့္အတြက္တရားခြင္သို႔ မလာေရာက္သျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ၂၇ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူဘက္က ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ ေမာင္ေဆာင္းခ၏ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ႏိုင္က "သားကိုစြပ္စြဲတဲ့အမႈကမိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မတရားဘူးလို ယူဆမိပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာက အစိုးရလူႀကီးေတြအေနနဲ႔ တရားမၽွမၽွတတ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခအား ေရြျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၂၇၀/၂၀၁၅ ၊၂၀၁၃ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - စိုင္းဟန္
The Ladies News Journal


ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ APEC အစည္းအေ၀းကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ စုေ၀း တက္ေရာက္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီအစည္းအေ၀းကို ကန္႔ကြက္သူေတြကလည္း မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

APEC အစည္းအေ၀းဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ အဓိက ေဆာင္ရြက္တဲ့ အစည္းအေ၀းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုေတာ့ အကာအကြယ္ မေပးဘူးလို႔ ဆိုၿပီး ဒီအစည္းအေ၀းကို ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ဆႏၵျပသူေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကတာပါ။

ဆႏၵျပသူေတြအနီးမွာေတာ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀န္းထမ္းေတြ အမ်ားအျပားကလည္း ေစာင့္ၾကပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ မနီလာၿမိဳ႕မွာ APEC အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ဖိလစ္ပိုင္ စစ္သားနဲ႔ ရဲ႕၀န္ထမ္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖန္႔က်က္ ခ်ထားတာပါ။

အလားတူပဲ ေဟာင္ေကာင္မွာရွိတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ေကာင္စစ္၀န္႐ံုး အျပင္ဘက္မွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး လူအေယာက္ ၂၀ ေလာက္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး APEC အစည္းအေ၀းကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ APEC အစည္းအေ၀း ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စလို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့အေျခအေန ဘာမွမရွိတဲ့အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ဆိုးရြားသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၿပီး ဒီအစည္းအေ၀းဟာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးရွိေအာင္ ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ မေပးႏိုင္ဘူးလုိ႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ သုံးမိုင္ခန္႔အကြာ ေတာင္ကုန္းတြင္
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ရန္သြားသည့္ ခလရ ၁၅ မွ တပ္မေတာ္သား ၅၀
ဦးမွာ စခန္းသုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ထိ ျပန္လည္ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း ၎တို႔
မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ သိရွိရရသည္။

“၁၅ ရက္က ညမိုးခ်ဳပ္တဲ့အထိ ပစ္ေနသံေတြ ၾကားေနရတယ္။ ခဏၾကာေတာ့
ဟပ္စကီးတစ္စင္း ေရာက္လာတယ္။ ဟပ္စကီးကို ေအာက္ကေန ႏွစ္ခ်က္ပစ္
လိုက္ေတာ့ လွည့္ျပန္သြားတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ တိုက္ေလယာဥ္ ေလးစီး
ေရာက္လာၿပီး ပစ္သြားတာ ျမင္လိုက္ရတယ္။ တိုက္ပြဲကေတာ့ ၁၆ ရက္ေန႔ ည ၆
နာရီေလာက္မွာ ၿပီးသြားတယ္။ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးသြားတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ
ျပန္ေရာက္လာတာေတာ့ မေတြ႕ရေသးဘူး” ဟု ခလရ ၁၅ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ
မနန္းနန္းကေျပာသည္။

မိုးညႇင္းၿမိဳ႕အနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ KIA အဖြဲ႔မ်ားက မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ လူသစ္
စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္
စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးႏွင့္ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး ေဆာင္႐ြက္
လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂း၁၀ နာရီ ခန္႔တြင္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕
အေရွ႕ေတာင္ဘက္ သုံးမိုင္ခန္႔အကြာရွိ ေတာင္ကုန္းအား ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ေတာင္
ကုန္း၌ အေျချပဳေနေသာ KIA အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIA)ႏွင့္ မုိးညွင္း
လူထုအၾကား အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ရန္ တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ
တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းရန္ မရိွေသးေၾကာင္း ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(KIO)၏ နည္းပညာ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ဦးေဒါင္ခါးက
ေျပာလိုက္သည္။
“ေလာေလာဆယ္ အေျခအေန အရေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ညွိႏိႈင္းလုိ႔မရႏုိင္ဘူး။ လက္ရွိ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ကလည္း တာဝန္ခံမႈေတြ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနနဲ႔လည္း အဲဒီအတုိင္း
ပဲ။ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာလုပ္ေပးမယ္ဆိုတာ အားလံုး လက္ခံႏုိင္တဲ့အေျခအေနနဲ႔
ညွိႏိႈင္းေပးမယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ တုိက္ပြဲျဖစ္စရာ အေျခအေန လံုးဝမရွိဘူး”ဟု ဦးေဒါင္ခါး
က ေျပာသည္။

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္တုိ႔
တုိက္ပြဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္ေမွာ္မ်ား အတြင္းမွ
သရက္ေမွာ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၏ တပ္မ ၈ က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း
သတင္းရရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ၃၈၆ က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ နယ္ေျမရွင္း
လင္းေရး ျပဳလုပ္ရာမွ စတင္ကာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲကို သေရာ္သည္ဟုဆိုေသာ ခ်စ္သမီး (ခ)ေခ်ာစႏီၵထြန္းကို တရားစြဲဆိုရန္ တပ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိေၾကာင္း အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္က The Messenger Media သို ့ေျပာသည္။

“တရားလို ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ထင္ကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ တရားလိုရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အားေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ကိုယ္စား တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္ခ်ဳပ္ကေန တစ္စံုတစ္ရာ စာျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားတာလည္း မရွိဘူး။ ဘာမွမရွိဘူးဟု ထြက္ဆိုထားပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းကို မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ေရွ႕ေန၏ ေလွ်ာက္လဲေမးျမန္းမႈတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ (၂၅)ႏွစ္အရြယ္ မေခ်ာစႏ္ၵီထြန္းသည္ သူမ ၏ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုျခည္အေရာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အစိမ္းႏုေရာင္ စစ္၀တ္စံု အသစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုကိုတင္၍ သေရာ္ ေရးသားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ တရားရိပ္သာတစ္ခု၌ တရားစခန္း၀င္ေနသည့္ မေခ်ာစႏီၵထြန္းကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္၊ ည (၁၁) နာရီခန္႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသို႔ ညတြင္းခ်င္း လဲႊေျပာင္း ပို႔ေဆာင္၍ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်စ္သမီး(ခ) ေခ်ာစႏၵီထြန္းကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၆၆ (ဃ)အပါအ၀င္ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ(၅၀၀)ျဖင့္ မအူပင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ တရားစြဲဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“မအူပင္ေထာင္ပိုင္က ခြင့္ျပဳမေပးတ့ဲအတြက္ ကေလးမွာ ျခင္ကိုက္တဲ့ အရာေတြ အေျမာက္အျမားနဲ ့ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကလည္း ဒါကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံ စာတင္ပါဦးမယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၁၉၁ အရ ကိုယ္စားျပဳ တရားစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၂၅၃၊ ပုဒ္မခြဲ ၂ အရ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ စြဲဆိုထားေသာ ျပစ္မႈႀကီး အမွတ္ ၆၉၁/၂၀၁၅ အမႈကို တရားေသ လႊတ္ေပးရန္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က တင္သြင္းထားသည္။

မေခ်ာစႏ္ၵထြန္းသည္ မအူပင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ S B.Tech(EC) ျဖင့္ ဘဲြ႕ရရိွထားၿပီး၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၎၏အမႈအား ယခုလ (၂၄) ရက္ေန ့မအူပင္ၿမိဳ ့နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

The Messenger


 ႐ွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွာ  အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာအစိုးရတပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြၾကား ျဖစ္ပြားတဲ့ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အုိးအိမ္စြန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနရတဲ့ အေျခေနေပၚ လြန္စြာမွ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း  ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေအဂ်င္စီက တနလၤာေန႔က ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။

အေျခအေနေပးလာတာနဲ႔အမွ်  စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီေတြကို ေ၀ငွေပးသြားဖုိ႔ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္း နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ ကုလသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္က ဗြီအိုေအကို ေျပာဆုိပါတယ္။ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႔ေတြကစလို႔ NCA လို႔ေခၚတဲ့ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို အစိုးရတပ္ေတြက ဆက္တုိက္ဆိုသလို ထိုးစစ္ဆင္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္း႐ႈးၿမဳိ႕နယ္ ၀မ္ေခြရြာ အနီးေဒသမွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္က SSPP/SSA ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္ေတြကို မေန႔တုန္းက ထိုးစစ္ဆင္တဲ့အေျခေနကုိ SSPP/SSA တပ္ ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုင္းလက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“အခု သူတို႔ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ျပန္လာတုိက္တယ္ေလ အခုေနာ္။ မေန႔က အဲဒီတုိက္ပြဲေနရာကို ျပန္တုိက္တာ လြယ္ေဖြးေတာင္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေန႔ေတာ့ အဲဒီ ရဟတ္က ၄ စီးေလ။ ဂ်က္က ၂ စီး အခုထက္ထိေတာ့ ၾကားေနတုန္းပဲ။”

အလားတူပဲ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိးမိတ္ၿမဳိ႕ ေတာ္ကြန္႔ရြာနားမွာ TNLA တအာင္းပေလာင္တပ္ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြၾကား မေန႔ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲ အေျခေနကို TNLA တပ္ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္ႀကီး တာအိုက္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က တပ္ရင္း ၅၂၇ နဲ႔ အစိုးရတပ္ဘက္က တပ္မ ၇၇ တို႔ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ကြန္႔ေက်းရြာအနီးမွာ ျဖစ္တာခင္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ရွိတဲ့ ေနရာဘက္ေတြကို သူတုိ႔ေတြက လိုက္ၿပီးမွ တုိက္တယ္။ တမင္တကာ တုိက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။”

ခုလို တုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတာေၾကာင့္  ႐ွမ္းျပည္နယ္ မုိင္း႐ႈး မိုင္းေနာင္ ေက်းသီးနဲ႔ အျခားရြာေတြက ေဒသခံ အနည္းဆုံး ၆ ေထာင္ေက်ာ္ မိမိတို႔ အုိးအိမ္ကိုစြန္႔ၿပီး စစ္ေဘးတိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အင္မတန္မွ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေအဂ်င္စီက တနလၤာေန႔က ေျပာဆုိလိုက္တာပါ။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ လက္ေထာက္ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္ Mr. Faren Haq ေျပာတာက

“မၾကာေသးမီက ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပုိင္းမွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ၆ ေထာင္ေလာက္ အိုးအိမ္စြန္႔ၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ ထြက္ေျပးေနရ တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေအဂ်င္စီအေနနဲ႔  မ်ားစြာစိုးရိမ္မိပါတယ္။ အဲဒီ ဒုကၡသည္ေတြ စစ္ေဘးလုံၿခဳံႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔  လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတြကို လက္ခံရရွိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ေရာ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။”

“ကုလသမဂၢနဲ႔ သူ႔နဲ႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြဟာ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေတြျဖစ္တဲ့ ေရ ၊ အစားအစာ ၊ အ၀တ္ အထည္  ၿခဳံေစာင္ ေဆးနဲ႔ ယာယီတဲအိမ္ေတြကို ကူညီသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ထဲမွာပဲ  ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ေတြက ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး အေျခအေနကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ အေျခေနေတြ ၿငိမ္သက္လာတာနဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့ မႈေတြ  အျမန္ဆုံးလုပ္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္”

မစၥတာ Faren Haq ေျပာသြားတာပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ NLD ပါတီၿပီးရင္ အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရတဲ့ ႐ွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီကေတာ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ဆုိင္းႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္း႐ွာေနသလို၊ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဒုကၡသည္ေတြကိုကူညီသြားႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ SNLD ပါတီဒုဥကၠဌ စိုင္းေစာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“လူေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ ေန႔တုိင္းကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ဒီစစ္ပြဲကို ရပ္ၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရမယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ယံုလည္း ယံုၾကည္တယ္ အားလည္း အားထုတ္ၿပီးမွ လုပ္ေနတာ။ ဒီေနရာမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြက ေနရာအႏွံ႔မွာ ေရာက္ေနေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔က လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က အကူအညီေပးဖို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္လွဴဒါန္းဖို႔ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် လံွဳ႕ေဆာ္ေပးေနတာ ရွိပါတယ္။”

ရွမ္းေဒသမွာ အခုလို အစိုးရက စစ္ပြဲေတြဆင္ေနရတာဟာ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္ေအာင္နဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ႀကံ့ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ျပင္ဆင္လုိတဲ့သေဘာလို႔ SSPP/SSA တပ္ ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုင္းလက သုံးသပ္ပါတယ္။

“အဲဒီတုိက္ပြဲေတြက သူတို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ႐ံႈးနိမ့္သြားေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ဖန္တီးတာေပါ့။ အဲဒီ နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္ေအာင္ ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈမွာ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ တံု႔ဆုိင္းေနေအာင္ အဲ့ဒါ ဖန္တီးေနသလားလို႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ သံုးသပ္ရတာေပါ့ေနာ္။”

ဒီအေတာတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမဳ့ိအနီးမွာလဲ အစိုးရတပ္ေတြက ကခ်င္ KIA တပ္ေတြကို ေလေၾကာင္းတပ္အကူနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ေနပါတယ္။

ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့စဥ္ ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆက္လက္ၿပီး က်င့္သုံးသြားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန ့ေနျပည္ေတာ္၌ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတုိ ့ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ကတည္းက သုံးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒက မွန္ကန္တယ္လုိ ့ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒအရ ကြ်န္မတုိ ့အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ ့လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံတယ္။ အေ၀းက မိတ္ေဆြေတြနဲ႔လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ ဆက္ဆံတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ရန္သူလုိ မထားဘူး။ အားလုံးကုိ မိတ္ေဆြလုိ ထားတယ္။ ဒီလုိေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကမာၻမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ ့ေစတနာကုိ ရရွိခဲ့တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တရုတ္ျပည္ဆုိတာ ကြ်န္မတုိရဲ႕ ့့အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးက သိၿပီးသားပါပဲ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ဆုိတာဟာ အေ၀းႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ဆက္ဆံေရးထက္ အမ်ားႀကီး ပုိၿပီး သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့အေလ်ာက္ ကြ်န္မတုိ ့ဟာ ဒီဆက္ဆံေရးကုိ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၊ တိတိက်က် ဆက္ဆံသြားမွာပါ။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆုိတာ ဟုိဖက္ဒီဖက္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက လုိလားလုိ ့ရွိရင္ မျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထ႔ုိျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စနစ္အရ ႏုိင္ငံကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ ဆုိသည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ထင္ထင္သာသာ ျပႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ယုံၾကည္မႈ ရွိလာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရန္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ အလုိအပ္ဆုံး ကိစၥမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရယူရန္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက ယင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးသည္ မိမိတုိ ့ႏုိင္ငံကုိ အက်ဳိးျပဳပါလား ဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္သြားပါက သေဘာေပါက္သည့္အေလ်ာက္ တုိးတက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ား ပုိမုိေႏြးေထြးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD) အေနျဖင့္ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အင္မတန္လုိအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)ကုိ ျပည္သူလူထုမွ ေထာက္ခံသည္မွာ တကယ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုိလား၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး က႑သည္လည္း စီးပြားေရး က႑အရ ၊ ႏုိင္ငံေရးက႑သည္လည္း ႏုိင္ငံေရး က႑အရ ၊ လူမႈေရး က႑သည္လည္း လူမႈေရး က႑အရ အသီးသီး ကိုတစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Xinhua)
China Xinhua News
https://www.facebook.com/XinhuaMyanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိစဥ္ ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒအတုိင္း ဆက္လက္ က်င့္သုံးသြား မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆင္ဟြာသတင္းဌာနႏွင္ ့သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားေနျပည္ေတာ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့စဥ္ ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ယင္းမူ၀ါဒကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆက္လက္ၿပီး က်င့္သုံးသြားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန ့ေနျပည္ေတာ္၌ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။“ကြ်န္မတုိ ့ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရစဥ္ကတည္းက သုံးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒက မွန္ကန္တယ္လုိ ့ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒအရ ကြ်န္မတုိ ့အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ ့လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံတယ္။ အေ၀းက မိတ္ေဆြေတြနဲ႔လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္ခင္မင္မင္ ဆက္ဆံတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ရန္သူလုိ မထားဘူး။ အားလုံးကုိ မိတ္ေဆြလုိ ထားတယ္။ ဒီလုိေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကမာၻမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ ့ေစတနာကုိ ရရွိခဲ့တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တရုတ္ျပည္ဆုိတာ ကြ်န္မတုိရဲ႕ ့့အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးက သိၿပီးသားပါပဲ။ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ဆုိတာဟာ အေ၀းႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ဆက္ဆံေရးထက္ အမ်ားႀကီး ပုိၿပီး သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့အေလ်ာက္ ကြ်န္မတုိ ့ဟာ ဒီဆက္ဆံေရးကုိ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေလးထားၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၊ တိတိက်က် ဆက္ဆံသြားမွာပါ။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆုိတာ ဟုိဖက္ဒီဖက္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက လုိလားလုိ ့ရွိရင္ မျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထ႔ုိျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိႏုိင္ၿပီး မွန္ကန္စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စနစ္အရ ႏုိင္ငံကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္မည္ ဆုိသည္ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ထင္ထင္သာသာ ျပႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ယုံၾကည္မႈ ရွိလာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ရန္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ အလုိအပ္ဆုံး ကိစၥမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရယူရန္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက ယင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးသည္ မိမိတုိ ့ႏုိင္ငံကုိ အက်ဳိးျပဳပါလား ဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္သြားပါက သေဘာေပါက္သည့္အေလ်ာက္ တုိးတက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ား ပုိမုိေႏြးေထြးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။လာမည့္ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD) အေနျဖင့္ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အင္မတန္လုိအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္(NLD)ကုိ ျပည္သူလူထုမွ ေထာက္ခံသည္မွာ တကယ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုိလား၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး က႑သည္လည္း စီးပြားေရး က႑အရ ၊ ႏုိင္ငံေရးက႑သည္လည္း ႏုိင္ငံေရး က႑အရ ၊ လူမႈေရး က႑သည္လည္း လူမႈေရး က႑အရ အသီးသီး ကိုတစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)

Posted by China Xinhua News on Tuesday, November 17, 2015


 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရလုိက္တဲ့ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက အဂၤါေန႔မွာ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလုိက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ပံ့ပုိးေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

သူမအေနနဲ႔ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ တုိက္ပြဲ၀င္လာတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ကုိ အခုခ်ိန္မွာ ျမင္ေတြ႔ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး လူမ်ဳိးစုေပါင္းစုံနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစုံကလူေတြ သဟဇာတ မွ်တစြာ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက အဆုံးအျဖတ္ ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အပါအ၀င္ လူနဲစု ဘာသာ၀င္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္သူ အားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္းက အေလးထား ေျပာဆုိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း NLD ပါတီကုိ ေထာက္ခံသူေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မဲေပးၾကဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဂုဏ္သေရရွိစြာ လက္ခံၾကဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့တာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူမဟာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသတယ္ဆုိတာ ျပသရာေရာက္တယ္လုိ႔ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြတဦးအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ဆက္လက္ ကူညီ ပ့ံ့ပုိးေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ထူးျခားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခု ျဖစ္တယ္လို႔ဆုိၿပီး ခုလိုအေျခအေန အထိေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို သတၱိရွိစြာ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ႔စြာ က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ကုိ အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama က ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့သလုိ၊ တျခား ဥေရာပနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း  ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာပိုင္း)
http://burmese.voanews.com