11/27/15

၂၀၁၆ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္တက္လာမည္. အစိုးရအတြက္ စိမ္ေခါ ္မွုမ်ားစြာ ၊အခက္အခဲမ်ားစြာကေစာင္.ၾကိဳေနသည္ ။ ထိုအခက္အခဲမ်ားထဲမွတခုမွာ အစိုးရယႏၱယားအတြင္း ယခင္အစိုးရ မွ ထည္.သြင္.ျမွဳပ္နွံသြားသည္. ပဥၥမံတပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုပဥၥမံတပ္သားမ်ားသည္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္. ေနရာယူထားျပီးျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းပထမဆံုး ေျခကုပ္ယူသြားျပီးေသာရာထူးေနရာမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ခုနစ္လခန္.ကမွအခ်ိန္ကိုက္ခန္.အပ္ခဲ.သည္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ ( Permanent Secretary ) ဟူေသာရာထူးျဖစ္သည္ ။ ထိုရာထူးသည္ ဒု၀န္ၾကီး၏ေအာက္တစ္ဆင္. ၊ ညြွန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အထက္ ျဖစ္သည္ ။ ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၏ရာထူးမွာ တစ္လလ်ွင္ က်ပ္ငါးသိန္းရျပီး ၊ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္၏လစာမွာတလလ်ွင္က်ပ္ခုနစ္သိန္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ နွင္. ဦးနု၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္တြင္ပါက်င္.သံုးခဲ.ေသာရာထူးျဖစ္ျပီး ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဦးေန၀င္းဦးေဆာင္၍ တပ္မေတာ္မွအာဏာသိမ္းအျပီးတြင္ဖ်က္သိမ္းခဲ.ေသာရာထူးျဖစ္သည္ ။ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူူး၏သေဘာတရားမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ငါးနွစ္တခါအနိုင္ရပါတီမွခန္.အပ္သျဖင္.တက္လာလိုက္ဆင္းသြားလိုက္ျဖစ္ေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနကိုထိန္းေက်ာင္းေမာင္းနွင္နိုင္မည္. လူေဟာင္းတဦး ရာထူူးတြင္အျမဲရွိေနပါက အရွိန္အဟုတ္မပ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၊မျပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုေပါ ္လစီပိုင္းအရဆက္လက္ ကိုင္တြယ္သြားနိုင္ ၊ စီမံခန္.ခြဲမွုခါးဆက္ျပတ္မသြားရန္ျဖစ္၍ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုရေပမည္ ။

သို.ေသာ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုခန္.ေသာအခါ မေကာင္းကြက္နွစ္ခုရွိေနသည္ ဟုထင္ျမင္မိသည္ ။ ပထမအခ်က္မွာ လူကိစၥျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပအစိုးရလက္ထက္္နွင္. ဦးနုအစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကို အမ်ားအားျဖင္. အရပ္သားထဲမွက်ြမ္က်င္ပညာရွင္မ်ားသာခန္.အပ္ခံရေလ.ရွိသည္ ။ အိုင္စီအက္(စ္)ဘြဲ.ရစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က်ြမ္းက်င္သူမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အေတာ္ဆံုးေသာပညာရွင္မ်ားကိုသာ မ်က္နွာမလိုက္ပဲ လူမွန္ေနရာမွန္ခန္.ထားခဲ.ၾကသည္ ။ထို.အျပင္အဂၤလိပ္အစိုးရနွင္.ဦးနုအစိုး၇လက္ထက္ကယခုလို၀န္ၾကီးဌာန္မ်ား လိုသည္ထက္ပို၍ မေဖာင္းပြေသးေပ။ ဒု၀န္ၾကီးဆိုသူမ်ားလည္းယခုေခတ္လိုတဌာနတြင္နွစ္ေယာက္နွုန္းမရွိေပ ။ ယခုအခါ ၀န္ၾကီး ၊ဒု၀န္ၾကီးနွစ္ဦး ၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ၊ ဒုညြွန္ခ်ဳပ္ ၊ဦးေဆာင္ညြွန္္ၾကားေရးမွူး၊ ညြွန္ၾကားေရးမွူး ၊ဦးစီးမွူး ၊ဒုဦးစီး စသည္ျဖင္. ကိစၥတခုျပီးဖို. တသီတတန္းၾကီး စားပြဲမ်ားစြာကိုၾကိဳးနီစနစ္ျဖင္.ျဖတ္သန္းရေပဦးမည္ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အရာရွိပိုင္းသည္ တပ္မေတာ္မွေျပာင္းေရြွ.လာသူေတြသာမ်ားခဲ.သည္ ။ ညြွန္ခ်ဳပ္၊ ဒုညြွန္ခ်ဳပ္ ဆိုေသာရာထူးကို တပ္မွေျပာင္းေရြွ.လာေသာ မိုးက်ေရြကိုယ္မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ခန္.ထားခဲ.တာမ်ားသည္ ။ ထိုသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းနွင္.ပါတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္တြင္ အေတာ္ဆံုးလူမ်ားဟု ေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္ေသာ သူမ်ားသာမ်ားပါသည္ ။ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးမ်ားေပါ ္ေပါက္လာေသာအခါ မည္သူေတြကိုရာထူးခန္.ထားခဲ.ပါသနည္း ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္လက္ရွိ ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ ရာထူးတဆင္.တိုးကာ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ဟူ၍ခန္.ထားခဲ.ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသူမ်ားသည္ တပ္မွလာေသာ သူမ်ား ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္. အလြန္နီးစပ္သူမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ ေသခ်ာသည္က NLD ပါတီကိုေထာက္ခံေသာမည္သည္. ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္မ်ွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုမဆိုထားနွင္. လက္ေထာက္ညြွန္ၾကားေရးမွူူးရာထူးကိုပင္ ရခဲ.ျခင္းမရွိခဲ.ေခ် ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ.အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား (သို.မဟုတ္ ) ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီနွင္.နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ရာထူးခန္.ထားရာတြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္မွုထက္ ရွိျပီးသားလူမ်ားကို တဆင္.တိုး ရာထူးေပးလိုက္ျခင္းကမ်ားသည္ ။ တပ္မေတာ္မွလာေသာသူမ်ားသည္ ။ ဤသည္က ေထာက္ျပစရာအေၾကာင္းတခ်က္ျဖစ္သည္ ။

ဒုတိယ ေထာက္ျပလိုေသာ အခ်က္မွာ ရာထူးခန္.အပ္လိုက္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအုပ္စိုးခဲ.ေသာ ေတာင္လွန္ေရးေကာင္စီနွင္.မ.ဆ.လ.ပါတီ ၂၆ နွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာလည္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုအသက္မသြင္းခဲ. ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္နွင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.ေသာ န.၀.တ ၊ န.အ.ဖ သက္တမ္း (၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ) အတြင္းမွာလဲ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူ၍ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာမရွိခဲ. ။ အရပ္သားအစိုးရဟုေၾကြးေၾကာ္ကာတကလာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ပထမေလးနွစ္သက္တမ္း (၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ) တြင္လည္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူ၍မရွိခဲ. ။ ၂၀၁၅ သို.ေရာက္လာျပီး နို၀င္ဘာလတြင္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးက်င္းပေတာ.မည္ဟုေသခ်ာသြားေသာအခါ ၊ NLD ပါတီနွင္.ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို. လူထုေထာက္ခံမွုအားေကာင္းေနေသာအခါ ၊ လြွတ္ေတာ္တြင္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (PR) က်င္.သံုးျခင္းမျပဳရန္ လြွတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာအခ်ိန္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ခုနစ္လမ်ွပဲ က်န္ေတာ.သည္.အခ်ိန္တြင္မွ ရုတ္တရက္ေကာက္ကာငင္ကာ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားဖို.စီစဥ္လာျခင္းသည္ တိုိက္ဆိုင္မွုေတာ.မဟုတ္ေပ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကက်င္.သံုးခဲ.ေသာစနစ္တခုကို (၅၃)နွစ္လံုးလံုးေမ.ေလ်ာ.ေနျပီး ယခုမွေကာက္ကာငင္ကာသတိရလာျခင္းမွာေသြးရိုးသားရိုးဟုတ္မဟုတ္သံသယျဖစ္လာလ်ွင္ျဖစ္သူမွာ မလြန္ဟုေျပာရေပမည္ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာလာျခင္း ထိုစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ.လ်ွင္ ယုတၱိရွိေသး၏ ။ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ကာနီးမွ ထိုရာထူူးေနရာတီထြင္ဖို.အၾကံရလာျခင္းကား အံ.ဖြယ္သရဲရွိလွ၏ ။ ထို.ေၾကာင္.ဤကိစၥသည္ မီးဇာကုန္ဆီခမ္းေတာ.မည္. အစိုးရအဖြဲ.တဖြဲ.အေနနွင္.မိမိဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုး၏အေရးပါေသာ ၀န္ထမ္းအၾကီးဆံုးရာထူးမ်ားတြင္ အတြင္းလူအျဖစ္ ထည္.သြင္းေနရာခ်ထားျခင္းလားဟုေတြးေတာမိပါသည္။

က်ြန္ေတာ္ကဲ.သို.ေတြးေတာမိသူမွာ NLD ပါတီမွ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးျဖစ္ဟန္ရွိသည္ ။ အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးမ်ား တီထြင္ခန္.အပ္ရန္ အစိုးရကလြွတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူစဥ္က ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးသည္ အေရးၾကီးအဆိုတင္သြင္းကာ ထိုရာထူးခန္.ထားမွုစနစ္ကို ကန္.ကြက္ခဲ.ေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၅ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန.က လြွတ္ေတာ္တြင္ အေရးၾကီးအဆိုတင္သြင္းရာ၌ “ဒီအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားေရးအဆိုကိုကန္.ကြက္ရတဲ.အေၾကာင္းရင္းနွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္ ၊ ပထမအခ်က္ေျပာခ်င္တာကာ ဒီအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဆိုတဲ.ရာထူးကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္မတိုင္မီမွာမခန္.အပ္ဖို. ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုတိုက္တြန္းလိုပါတယ္ ၊ ဒုတိယအေၾကာင္းကေတာ. အဲဒိရာထူးေတြကိုခ်ီးျမွင္.မယ္. လစာေငြစနစ္ဟာတည္ဆဲ ျပည္သူ.၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ေတြ နဲ.မညီညြတ္ပါဘူး “ ဟုေထာက္ျပကန္.ကြက္ခဲ.သည္ ။ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ ( PS ) ရာထူးပိုင္ရွင္သည္ တလလ်ွင္လစာေငြက်ပ္ခုနစ္သိန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားမွုေၾကာင္.ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွုပိုမ်ားလာျပီး ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားမွာၾကိဳးနီစနစ္ပိုျပီးထြန္းကားလာမွာမို. အျပင္းအထန္ကန္.ကြက္ပါတယ္ “ ဟုေျပာၾကားခဲ.သည္ ။သို.ေသာ္လည္းၾကံ.ခိုင္ေရးအမတ္အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ကထိုအဆိုကိုအတည္ျပဳခဲ.ပါသည္ ။ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ဆိုေသာရာထူးမ်ား တည္ရွိေနျပီျဖစ္သည္ ။ထိုသူမ်ားသည္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုမရရွိမီေနျပည္ေတာ္တြင္ ရက္သတၱေျခာက္ပါတ္ခန္.သင္တန္းတက္ခဲ.ရသည္ဆို၏ ။ တလခြဲခန္.အျမန္သင္တန္းနွင္.ခန္.ခဲ.ေသာ ရာထူးျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. NLD မွတက္လာေသာအစိုးရအဖြဲ.သည္ ၀န္ၾကီးနွင္.ဒု၀န္ၾကီးအသစ္မ်ားကိုခန္.အပ္လိုက္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရခ်န္ထားခဲ.ေသာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားက ရွိျမဲနိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ား၏ရာထူး အၾကီးဆံုးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္ ။ဤကား ပထမပဥၥမံတပ္သားေပတည္း ။

ဒုတိယအတြင္းလူမ်ားကားရွိေသးသည္ ။ထိုလူမ်ားကား ျပည္နယ္အစိုးရ နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ. အတြင္းေရးမွူးမွာ သမၼတအသစ္ကခန္.အပ္ခြင္.ရမည္မဟုတ္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၀ အရ တိုင္းေဒသၾကီး (သို.မဟုတ္)ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအၾကီးအမွဴးသည္ ရာထူးအေလ်ာက္ သက္တိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး (သို.မဟုတ္)ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ.၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထား၏ ။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္း အစိုးရ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ.၏ အသည္းနွလံုးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွူးသည္ ေရြးေကာက္ခံလည္းမဟုတ္ ၊ သမၼတကခန္.အပ္သူလည္းမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကခန္.အပ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္သားတေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း ၁၄ ခု၏အစိုးရအဖြဲ. ၁၄ ခုတြင္ တပ္မေတာ္မွလာေသာ လူ၁၄ ေယာက္သည္ အစိုးရအဖြဲ. အတြင္းေရးမွဴးေနရာတြင္ အလိုေလ်ာက္ပါ၀င္ခြင္.ရေနမည္ျဖစ္သည္ ။ထိုသူ ၁၄ ေယာက္သည္ NLD တင္ေျမွာက္ေသာသမၼတကေရြးခ်ယ္ခန္.ထားသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္.လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင္. ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း အစိုးရမ်ား၏အတြင္းေရးသည္ ထိုသူမ်ားမွတဆင္.တပ္မေတာ္သို. အျမဲတမ္းေပါက္ၾကားေနမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသူ (၁၄ )ဦးသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွတက္လာေသာ အစိုးရထက္ သူ၏မိခင္တပ္ရင္းျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုသာပို၍ သစၥာခံေပလိမ္.မည္ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏အမိန္.အာဏာထက္သူ၏တိုက္ရိုက္ အလုပ္ရွင္ Boss ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ကိုသာပို၍ အားကိုးမည္ျဖစ္သည္ ။အဘယ္ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ရွိျပီး ၊ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမွာ တပ္မေတာ္မွလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာျဖစ္ခြင္.ရွိေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။

ဤသည္ကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ဘက္မွလူမ်ားျဖစ္သည္ ။ တရားစီရင္ေရးသည္လည္း ျမွဳပ္ကြက္မ်ားရွိေနပါသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ကိုခန္.ရမည္ ။သို.ေသာ္သမၼတသစ္တေယာက္တက္တိုင္းျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္အသစ္တေယာက္ကခန္.ခြင္.ရွိသည္ေတာ.မဟုတ္ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ခန္.ခဲ.ေသာျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အသက္ ၇၀ မျပည္.မခ်င္း ရာထူးမွာျမဲေနမည္ဟုဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၃ တြင္ပါရွိေပ၏ ။ ထိုျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္မွာလည္း ဤရာထူးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ကခန္.အပ္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေတာင္ေနေသာဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္သည္ ။ အရပ္သားဥပေဒပညာရွင္မ်ားစြာရွိသည္.အနက္ တပ္မေတာ္မွဥပေဒပညာရွင္တေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ရာထူူးတြင္ခန္.အပ္လိုက္ျပီး ထိုရာထူူးသည္ အသက္ ၅၉ နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ လက္ရွိတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ အသက္ ၇၀ အထိ (သကၠရာဇ္ ၂၀၂၆ ခုနွစ္အထိ) ဆက္လက္သက္တမ္းရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဖြဲ.စည္းပံုတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းသည္လည္းတိုက္ဆိုင္မွုဟုတ္ဟန္မတူေပ ။တရားစီရင္ေရးတြင္ အၾကီးဆံုးရာထူးျဖစ္ေသာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္အား တပ္မေတာ္မွၾသဇာလြွမ္းမိုးနိုင္မည္.သူကိုခန္.အပ္ထားခဲ.ျခင္းျဖင္. တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ တပ္မေတာ္၏ၾသဇာေအာက္သို. သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင္. သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဘက္လိုက္မွုကင္းမကင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္လာေပသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို NLD ကအေရးယူမွု ၊ ယခင္အစိုးရအဖြဲ.၀င္ေဟာင္းမ်ားကိုျပည္သူလူထုကတရားစြဲဆိုေသာကိစၥမ်ားေပါ ္ေပါက္ခဲ.လ်ွင္္တရားစီရင္ေရးသည္ မည္သူ.ဘက္ကလိုက္မလဲဆိုတာ ေစ.ေစ.ေတြးလ်ွင္ေရးေရးေပါ ္ပါလိမ္.မည္ ။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကအဂၤလိပ္တို.သည္ စစ္ရွံုး၍ ဆုတ္ခြာရေသာအခါ ကစဥ္.ကလ်ား အားလံုးထြက္ေျပးသည္မဟုတ္ ။ ေရွ.မွဆုတ္သြားခ်ိန္တြင္ေနာက္ခ်န္တပ္ဖြဲ.တဖြဲ.ကိုထားခဲ.ျပီး ဆုတ္ခြာသူမ်ားေဘးကင္းေစရန္ေနာက္မွလိုက္လာသူမ်ားကိုဟန္.တားသည္.နည္းဗ်ဴဟာကိုသံုးခဲ.သည္ ။ထိုဗ်ဴဟာအရေနာက္ခ်န္တပ္ဖြဲ.သည္ ရန္သူမ်ားလိုက္မလာနိုင္ေစရန္ တံတားမ်ားကိုဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ေလာင္စာဆီကန္မ်ားကိုမီးရွို.ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ရန္သူ.သတင္းကို မိမိတပ္ဖြဲ.သို.အေၾကာင္းၾကားျခင္းစသည္တို.ကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ခဲ.ေပ၏ ။ထို.ေၾကာင္.ပင္ စစ္ကိုင္းတံတား ၊စစ္ေတာင္းတံတားစသည္တို.ကို အဂၤလိပ္က ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ေရနံေျမမွေရနံတြင္းမ်ားကို သံုးမရေအာင္ အဂၤေတမ်ားေဖ်ာ္ေလာင္းျခင္း ၊မီးရွို.ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွ သေဘၤာမ်ားကိုနွစ္ျမဳပ္ပစ္ျခင္းတို.ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္.ေနာက္မွလုိက္လာသူ မ်ား အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၾက၏ ။ ရန္သူ.တပ္ဖြဲ.တြင္မိမိအတြင္းလူမ်ားထည္.ကာ ရန္သူ.သတင္းကိုမျပတ္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေန၏ ။

ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္၍တက္လာမည္.အစိုးရအဖြဲ.သည္လည္း ထိုနည္းဗ်ဴဟာဆန္ဆန္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးနွင္.ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ၏ ။ ကာကြယ္ေရး ၊ျပည္ထဲေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာဟူေသာလက္နက္ကိုင္၀န္ၾကီးဌာနသံုးခုကိုတပ္မေတာ္မွတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖင္.ထိမ္းခ်ဳပ္လိုက္၏ ။ က်န္ရွိေနေသးေသာ စီးပြားေရး ၊လူမွုေရး ၊နိုင္ငံေရးနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာမူ NLD မွစိတ္ၾကိဳက္ခန္.ထားေသာ ၀န္ၾကီးမ်ားလက္ေအာက္သို.က်ေရာက္ေပေတာ.မည္ ။ထိုဒဏ္ကိုကာျပန္ရန္အတြက္ မိုးက်ေရြကိုယ္မ်ားကိုအေရးပါေသာဌာနမ်ားတြင္ ဦးစီးမွူး ၊ညြွန္မွဴး ၊ လက္ေထာက္ညြွန္ခ်ုပ္ ၊ညြွန္ခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္သြတ္သြင္းခန္.အပ္ျပီးရံုသာမက ထိုသူမ်ားအထက္တြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူေသာ ရာထူးမ်ားကိုပါတီထြင္ခန္.ထားလိုက္ျပီျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ.ထဲတြင္လည္း ျပည္နယ္နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွဴး ၁၄ ေယာက္ ေနရာယူလိုက္ျပီျဖစ္သည္ ။ အသစ္ေရာက္လာေသာ အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ားဘာေတြလုပ္ေနသည္ ၊ဘာေတြလုပ္ေတာ.မည္ ၊ဘာေတြၾကံေနသည္ဆိုျခင္းကို ထိုလူမ်ားမွတဆင္.ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္.တပ္မေတာ္သည္အခါမလပ္သတင္းရေနေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ ထို.အျပင္ အရပ္သား၀န္ၾကီးအသစ္တက္လာေသာေၾကာင္.အ၀င္ရအထြက္ရ ခက္သြားေသာ ယခင္ ခရိုနီအေဟာင္းမ်ားအတြက္ အျမတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားနွင္. အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ တံခါးဖြင္.ေပးမည္္.လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၊၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားျဖစ္လာေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုနွင္.မယဥ္ပါးေသးေသာ ၀န္ၾကီး ၊ဒု၀န္ၾကီးအသစ္ၾကပ္ၾကြပ္မ်ားအတြက္ ထိုလူေဟာင္းၾကီးမ်ားက အဂတိလိုက္စားနည္း ၊ခြင္ဖန္နည္း ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာနည္း အေရးယူမခံရေအာင္ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခားလုပ္နည္းမ်ားကိုနည္းေပးလမ္းျပလုပ္ေကာင္းလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ထိုအခါ ငါးနွစ္သက္တမ္းျပည္.ေသာအခါ NLD ၀န္ၾကီးမ်ား၏အားနည္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားသည္ ဆန္.က်င္ဘက္ပါတီ နွင္.တပ္မေတာ္လက္ထဲတြင္ ဖိုင္လ္တြဲျပီးသားအျပည္.အစံုျဖစ္ကာ သြားေလသူ၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ားနွင္. NLD ၀န္ၾကီးမ်ားလည္း ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ အတူတူနွင္.အနူနူ ဇာတ္လမ္းျဖစ္လာေပလိမ္.မည္ ။

ထို.ေၾကာင္. NLD အစိုးရသစ္သည္ အလြန္သတိထားသင္.လွ၏ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုး၇အဖြဲ.အတြင္းေရးမွူးကို ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခန္.ထားျခင္းျဖစ္၍ ျငင္းရခက္သည္ ။ မလြဲမေသြလက္ခံရေပမည္ ။ သို.ေသာ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ခန္.ေသာကိစၥသည္ ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒအရခန္.ျခင္းမဟုတ္ ၊လြွတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ၍ခန္.ျခင္းျဖစ္သျဖင္. ထိုစနစ္ကို NLD လြွမ္းမိုးေသာလြွတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္နိုင္ပါ၏ ။ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္အသက္ (၇၀)အထိလုပ္ခြင္.ျပဳထားေသာသက္တမ္းျပဌာန္းခ်က္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵမဲတ၀က္ေက်ာ္ျဖင္.ျပင္ဆင္၍ ရေပ၏ ။ အေျခအေနကိုၾကည္.၍ အစိုးရအဖြဲ.အထိုင္က်သြားျပီးတနွစ္ခန္.ၾကာလ်ွင္ျပင္သင္.ကျပင္ရပါမည္ ။
မျပင္နိုင္ေသးမီစပ္ၾကား အတူတကြအလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္ မိမိနွင္.အလုပ္အတူလုပ္ေနသူမ်ားသည္ ကိုယ္.ဘက္ပါခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ သူ.ဘက္က လူမ်ား ျဖစ္သည္. ကိုယ္.လူ သူ.ဘက္သားမ်ားျဖစ္သည္ကိုေတာ. NLD အစိုးရျဖစ္လာေသာအခါေကာင္းေကာင္းသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
၂၇.၁၁.၂၀၁၅ ေသာၾကာ


ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဖိတ္ျကားခ်က္အရ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ့ခ်ဳပ္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိစဥ္ နာရီတာေလဆိပ္တြင္ ၾကိုဆိုႏွုတ္ဆက္သူမ်ားႏွင့္ အတူေတြ့ရစဥ္

Demo Wai Yan


သမၼတ ကိစၥ
ေရြးေကာက္ပြဲ စကတည္း စာေရးတာရပ္ထားျပီး စာျပန္ေရးဖို႕ပ်င္းေနခဲ့တာ .., ေရးလိုက္မဟဲ့လို႕ေတြးလိုက္ ပ်င္းေနလို႕ မေရးျဖစ္ အျဖစ္အပ်က္အေျပာင္းအလဲေတြျမန္ဆန္လြန္းလို႕ ေရးစရာ မလိုတဲ့ အေျခအေနေရာက္သြားလိုက္နဲ႕ ...ခုေတာ့လည္း ေပါက္ေဖၚ ဂဏန္းတြက္ခ်က္ကေလး တစ္ကြက္နွစ္ကြက္ နဲ႕ ေနာက္ထြက္မယ့္ ဂဏန္းေလးမွန္းတြက္လိုက္ပါအံုးမယ္ ... တခ်ိဳ႕ သိျပီီးသား ကိစၥေတြလည္းျဖစ္ေပမယ့္ ေနာင္လည္းေရွာင္ရန္ကိစၥေတြလည္းျဖစ္ လို႕ပါ ...

ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ သမၼတ ....

ဦးသိန္းစိန္ တစ္ေယာက္၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ရဲ႕ ပထမဆံုး သမၼတျဖစ္လာျပီး ေျဖေလ်ွာ့မွဳေတြ ၊ နိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳေတြ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အစျပဳေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္းက ျပည္သူအမ်ား နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား က ျကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ျကျပီး ကမာၻ႕ေရွ႕ျခမ္း အေနာက္ျခမ္းက နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကလည္း ဝမ္းသာအားရ ျကိုဆို အသိအမွတ္ျပဳျပီး အားေပးခဲ့ျကပါတယ္။ အဲဒီလို အစေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ အခုလို ဇာတ္သိမ္း မလွ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အဓိကက်တဲ့ အေျကာင္း ကေတာ့ ရရွိထားတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံအားေပးမွဳေတြကို ဘာသာျပန္ မွားယြင္းခဲ့လို႕ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အရင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီး တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္ တစ္ေယာက္ အခုလို မေမ်ွာ္လင့္ ပဲ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေျဖေလ်ွာ့ မွဳေတြ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ အလားအလာ ျပသမွဳေတြ ျပဳလုပ္ေပးလာတဲ့ အခါ အားလံုး က ျကိုဆိုတဲ့ သေဘာ ၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႕ encouraging sign သေဘာ နဲ႕ အားေပး ျကတာကို ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ အတိုက္အခံ ရဲ႕ ပူးေပါင္း လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မွဳ ကို ရယူ ျပသေနစရာမလိုေတာ့ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ absolute leadership ကို အားလံုး က အားေပး လက္ခံတဲ့ သေဘာ ၊ ဦးသိန္းစိန္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ နိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳေျပာင္းလဲသြားခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ တိုင္းျပည္ မွာ အခက္အခဲျပႆနာျကံဳနိုင္တဲ့ သေဘာ ေရာက္သည္အထိ ဘာသာ အလြဲျပန္လိုက္ျကျခင္း ဟာ အဓိကက်တဲ့ မဟာ အမွားျကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေနစျပီး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အစိုးရပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီ ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ခုပ္သံကိုပဲျဖစ္ေစ ေဝဖန္ကန္႕ကြက္မွဳကိုပဲျဖစ္ေစ တကယ့္ အနွစ္သာရ သေဘာတရား ကို ဘာသာျပန္ မလြဲျကရန္ သတိထားမိျကဖို႕လိုပါတယ္။ ( အဓိက ကေတာ့ အနား
ကပ္ေန ျပီးဘာသာျပန္ အလြဲေတြေပးမယ့္ သူေတြ ကို သတိထားဖို႕လိုပါတယ္)

သမၼတ နဲ႕ ျကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ...

ျကံခိုင္ေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အခုလို မရွဳမလွရံွဳးနိမ့္သြား ရတဲ့ အေျကာင္းအရင္းေတြထဲက လက္တေလာ အေျကာင္းအရင္း တစ္ခုဟာ သမၼတ ဆိုတဲ့ေနရာကို လုျကတာကစတယ္ လို႕ ေျပာရမွာပါ ။ဒါေျကာင့္ သူမ်ားလို ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ နိုင္စရာ မလိုပဲ သရဖူ ကာကြယ္နိုင္ေသာ္လည္း သမၼတ ေနရာ ကို အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္လုျကရင္း သမၼတေနရာ ကို အခုလို လက္က လြတ္က်သြားတယ္လို႕ဆိုရမွာပါ။ ဒါေျကာင့္ အနိုင္ရ ပါတီ အေန နဲ႕ သမၼတ ဆိုတဲ့ ကိစၥ အပါအဝင္ ေနရာခြဲေဝခန္႕ထားျခင္း ကို စဥ္းစားစီမံတဲ့ အခါ လက္တေလာ အက်ိဳးစီးပြါးေရာ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြါးကိုပါျကည့္ ထားဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ေနရာလိုခ်င္တဲ့ျပႆနာအျပင္ ေနရာနဲ႕ မသင့္ေတာ္တဲ့ သူေတြကို ေနရာ မေပးမိဖို႕ ကိုပါ သတိထားရမယ္လို႕ျမင္ပါတယ္)

သမၼတ ရဲ႕ အထက္မွာေနမယ္ ...

အားလံုးသိျပီးျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ၅၉ (စ) ေျကာင့္ သမၼတ ျဖစ္ဖို႕ မလြယ္ကူတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရရွိျပီးတဲ့ေနာက္ မီဒီယာေတြ နဲ႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့ အခါမွာ သူမ ဟာသမၼတ အထက္မွာရွိေနမွာျဖစ္ျပီး သမၼတ ကို သူမ က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမယ္လို႕ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာေန ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာမျဖစ္နိုင္မွန္းသိလို႕ နိုင္ငံျခား မီဒီယာ တခု က အစည္းအေဝး တစ္ခုကို သမၼတ က သြားေရာက္တဲ့ အခါမ်ိဳး ကို ဥပမာေပးျပီးေမးတဲ့ အခါ သူမ က သမၼတ ဟာ သူမေဘးမွာထိုင္ေနရမွာေပါ့ လို႕ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ အျမင္ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဟာ သမၼတ ကို ရုပ္ေသးရုပ္ တစ္ရုပ္လို အခုလို ပံုေဖၚေျပာျကားေနတာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု နဲ႕ တမင္ေျပာဆိုေနတယ္လို႕ ယူဆ ပါတယ္။ တကယ္တန္းမွာလည္း သူမ အေနနဲ႕ သမၼတ ရဲ အထက္မွာ တကယ္ေရာက္ရွိေနတာပါပဲ။ တနည္းေျပာရရင္ စာဖတ္ေနသူျကီး ရဲ႕ ေနရာမ်ိဳးကို စာဖတ္ေနသူ ျကီးထက္ သာလြန္တဲ့ အေနအထားနဲ႕ ရရွိ ေနတာပါ။ သူမ အေန နဲ႕ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါတီကိုလည္း ဥကၠ႒ အေနနဲ႕ ကြပ္ကဲ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း
ျခယ္လွယ္ သမၼတ ကိုလည္း လွမ္းျပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တဲ့ အေနအထားကိုရရွိထားဟာ သမၼတ ထက္ျကီးတဲ့ သမၼတ လူျကီး ေနရာပါ။ ဒါေျကာင့္ အခုလို သမၼတ အထက္မွာ ေနမယ္လို႕ ေျပာေနရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေတာ့ သူမကို သမၼတ မျဖစ္ေအာင္တားဆီးေနတာ ဟာ အခ်ည္းအနွီးျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ရွိတုန္း နည္းလမ္းရွာ ျပင္ဆင္ျပီး သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ေပးဖို႕ လက္ရွိ သမၼတ နဲ႕ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔ ကို ေတြ႕ဆံုေရး မတိုင္မွီ သြယ္ဝိုက္ျပီး စဥ္းစားခ်က္ေပးေနတယ္ လို႕ ယူဆပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာ နိုင္ငံေရး ဟာ အလြန္ အနၲရယ္မ်ားတဲ့ ကစားနည္းပါ ။ သမၼတ ပဲလုပ္လုပ္ သမၼတ အထက္မွာပဲ ေနေန အခုေတြ႕ျမင္လိုက္ရ တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က သင္ခန္းစာေတြဟာ မိမိေျခလွမ္းေတြ အေကာင္းဆံုး လမ္းျပေပးနိုင္မယ္လို႕ထငိပါတယ္။( တစ္ခု သတိထားဖို႕ က တဖက္ရဲ႕ သစၥာေဖါက္ ကို လမ္းျပအျဖစ္သံုး မိမယ္ဆိုရင္ တဖက္က ကိုယ့္ကို လာေစ့စပ္တယ္လို႕ထင္မွာမဟုတ္ပဲ သူ႕ကို လာတိုက္တယ္လို႔ပဲေတြးထင္မွာျဖစိပါတယ္)

သမၼတ ကိစၥ ဟာ တကယ္ေတာ့ သမၼတရဲ႕ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး .. တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံျကမၼာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကိစၥပါ .. ဒါေျကာင့္
ဒီကိစၥမွာလည္း ေမေမ ... နိုင္မွ ... ျဖစ္မွာပါ ..

Thiha Thwe


pharkant-landslide-620.jpg
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆြတ္ေအာင္ေက်းရြာအနီးက စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ရွာေဖြၾကစဥ္။
Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္ယႏၱရားအေရအတြက္နဲ႔ စက္အင္အားသံုးစြဲမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာ႔ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ညႊန္႔သိန္းက ေျပာပါတယ္။မေန႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ စုေပါင္းရံုး ခန္းမမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ကုမၸဏီေတြအေပၚ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ယႏၱရားသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ထားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA က ေမးျမန္းရာမွာ ဦးေအာင္ညႊန္႔သိန္းက ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။

"ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္တဲ့ဆိုတာက ေျမျပင္ရဲ႕အေျခအေနေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပိုမိုၿပီးေတာ့ စနစ္က်တဲ့ စက္ယႏၱရားေတြ နည္းပညာအဆင့္ျမင္နဲ႔ စက္ယႏၱရားေတြ သံုးလာရတယ္ဆိုတာလည္း အခုက်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တူးေဖာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျမေအာက္အနက္ေတြ ပိုမိုၿပီးေတာ့နက္လာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမစာျဖစ္တဲ့ ပံုရတဲ့ေနရာေတြဟာ ပိုမိုေဝးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔သံုးေနတဲ့ စက္ယႏၱရားကေတာ့လိုအပ္ပါတယ္ သို႔ေသာ္ စက္ယႏၱရားအေရအတြက္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ဖို႔ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး စနစ္တက်လုပ္သြားဖို႔ကိုေတာ့ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြး လိုပါတယ္"

အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက တူးေဖာ္ေရးယာဥ္နဲ႔ စက္ယႏၱရားေတြကို ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရအတြက္အတိအက်ကို စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနၾကတဲ႔ ယႏၱရားေတြအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းက ေျပာပါတယ္။

ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆြတ္ေအာင္ရြာအနီးက ကန္ခမ္စုေပါင္းေျမစာပံု ၿပိဳက်တဲ႔ေနရာကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေျမစာပိၿပီး ေသဆံုး သြားသူေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကို ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ အစိုးရနဲ႔အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႀကိဳင္အင္တာေနရွင္နယ္၊ Ever Winner ကုမၸဏီနဲ႔ ဝ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ရာဇဌာနီ စတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက အမ်ားဆံုးတူးေဖာ္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ၂ သိန္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး ေျမစာပံု ၿပိဳက်မႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/machine-use-stop-pharkant-landslide-11262015111756.html

သမၼတ အုိဘားမား ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ ၾကက္ဆင္လႊတ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅။
 ဒီကေန႔ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အားလပ္ရက္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုေတြ ဆံုေတြ႔ၾက၊ စားေသာက္ၾက၊ ေလွ်ာ့ေစ်း နဲ႔ ေရာင္း တာေတြကို လိုက္၀ယ္ၾက တဲ့ေန႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ရဲ႕ ေလးပတ္ေျမာက္ ၾကာသပေတးေန႔ ကို ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားတာပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အၿပီး ေနာက္တေန႔ကေတာ့ ခရစၥမတ္စ္နဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလအတြက္ ေစ်း၀ယ္ၾကတဲ့ ရာသီအစျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားက အစဥ္အလာအတိုင္း လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ ၾကက္ဆင္ကေတာ့ Abe လို႔အမည္ရတဲ့ ၾကက္ဆင္ပါပဲ။

သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာအတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ၾကက္ဆင္ရဲ႕ အသက္ကို သမၼတအိုဘားမားက လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးတာပါ။ သမၼတ အိုဘားမားဟာ သမီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Sasha နဲ႔ Malia တို႔နဲ႔အတူ ၾကက္ဆင္ကို အသက္ခ်မ္းသာေပးၿပီး သမီးေတြက သူ႔ကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ လက္မေလးေတြ ေထာင္ျပၾကပါတယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ ၾကက္ဆင္ Abe ဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၾကက္ဆင္ေတာင္ကုန္း လို႔ ေခၚတဲ့ျခံႀကီးထဲမွာ အသက္ထက္ဆံုး ေနသြားရေတာ့မွာပါ။

အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ Honest လို႔ေခၚတဲ့ ေနာက္ၾကက္ဆင္ တေကာင္ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အသက္အႏၲရာယ္ လံုျခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ထုတ္မေျပာတဲ့ေနရာ တခုမွာ ထိန္းထားတယ္လုိ႔ သမၼတအိုဘားမားက ဟာသလုပ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဓါတ္ပုံ- ၀ါးတန္းဂိတ္တေနရာ
 နိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၅

 သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ခရိုင္ အတြင္း လြယ္လင္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ ေက်းသီး၊ နမ့္စန္၊ မိုင္းရွူး၊ မိုင္းေနာင္ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားအား ည ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအထိ ေဒသအတြင္း အေျခခ် တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ခရိုင္ မိုင္းရွူး၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA တပ္ စခန္း မ်ားအား အစိုးရ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေသာ ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ ရွာင္သူမ်ား တျခားၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးခိုလွုံခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ ညပိုင္းလုံျခဳံေ ရး တင္းၾကပ္ လာသည္ဟု သိရသည္။

“အစက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုံျခဳံေရးတိုးျမင့္တယ္လို႔ဘဲထင္တာ။ အခုေ တာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ အခု ထိ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ဆုံးရွုံးတယ္” - ခိုလမ္ၿမိဳ႕ခံ စိုင္းလူ ကေျပာသည္။

နမ့္စန္ၿမိဳ႕ က်ားျဖဴပါတီဝင္ စိုင္းသန႔္စင္ က - “လုံျခဳံေရးေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္ ခရီးသြားေတြကို တအားစစ္ေဆးတယ္။

ကားေကာလူေကာပဲ။ ေဒသခံေတြေတာ့ ညမိုးခ်ဳပ္ရင္ အသြားအလာ သိပ္မ ရွိေ တာ့ ဘူး။ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ့ေနၾကတယ္” - ဟု ေျပာသည္။

“လုံျခဳံေရးအတြက္ တာဝန္အရလုပ္ရတာျဖစ္တယ္ ”- ဟုလည္း နမ့္စန္ၿမိဳ႕ လုံျခဳံေရးတာဝန္က် ပုဂၢိဳလ္တဦးကလည္းေျပာသည္။

လဲခ်ားၿမိဳ႕တြင္မူ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္ရွိခိုလွုံလာစဥ္ ကတည္း က ယေန႔ အထိ လုံျခဳံေရး တင္းၾကပ္ထားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ည မိုးခ်ဳပ္ မွ မိုးလင္းခ်ိန္အထိ သြားလာခြင့္အား အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း က်ားေခါင္းပါတီ အမတ္ စိုင္းေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္။

နိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ကလည္း လဲခ်ားၿမိဳ႕အထြက္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕အသြားလမ္း နမ့္တိန္းေခ်ာင္းတံတား အနီး တပ္စခန္းထိုင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ဗိုလ္က ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး ကားမ်ားပင္ သုံးနာရီေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ပင္ကာ စစ္ေဆးမွုျပဳခဲ့ေသးသည္။

“က်ေနာ္တို႔မိုင္းရွူးမွာေတာ့ ညေန ၅ နာရီခြဲေလာက္ဆို သြားလာလို႔မလြယ္ ကူေ တာ့ဘူး။ ၿမိဳ႕ထဲလဲ လူထုက မိုးခ်ဳပ္ရင္ အိမ္အျပင္ေတာင္ မထြက္ရဲေတာ့ ဘူး” - ဟု မိုင္းရွူးေဒသခံ (ဦး) လုံးစိုင္းခြန္ ကေျပာသည္။

သၽွမ္းျပည္တြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဝါးတန္းဂိတ္မ်ား ေပါမ်ားလ်က္ရွိပါသ ည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ေရာက္ အမတ္ မ်ား၏ ေတာင္းဆိုတင္ျပမွုေၾကာင့္ ဝါးတန္းဂိတ္မ်ားေလ်ာ့ပါးသြားရာမွ ယခုကဲ့သို႔ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese


 ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူဟာ သမၼတရာထူး အထက္ကေနမယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒရဲ ႔ အားနည္းညံ့ဖ်င္းမႈ ကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Carnegie Institute က အာရွေရးရာ အႀကီးတန္းသုေတသီ Vikram Nehru (ဗီကရမ္း ေနရူး) က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြအေၾကာင္း Mr Nehru  နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ က်န္ ပဋိပကၡလြန္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အမ်ားႀကီး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ၿပီးဆံုးသြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြက စိတ္သက္သာမႈ မရေသးပါဘူး။ သက္ျပင္းမခ်ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ အာဏာလႊဲဖို႔အတြက္ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြ ႀကံဳရအံုးမလဲဆိုတာကို စိုးတထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္စားေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရတိုမွာ ေတြ႔လာရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မစၥတာေနရူး ဒီကိစၥကို ဘယ္လို သေဘာရပါလဲ။

Mr. Nehru ။ ။ ပထမဆံုး သိထားရမွာကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ (၃) လ ကေန (၄) လ ၾကာျမင့္မယ္ဆိုတာပါ။ လႊတ္ေတာ္သစ္ ေခၚရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းရပါမယ္။ ဒါက ဇန္နဝါရီမွ ျဖစ္မွာပါ။ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ဆံုး မတ္လေႏွာင္း ဧၿပီအေစာပိုင္းေလာက္က်မွ အစုိးရသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္က အၾကာႀကီးပါ။ ဒီၾကားထဲမွာ ျဖစ္လာႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းတို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာေတြက သိပ္အားတတ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ၾကရမယ့္ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ တစ္ခါမက ပံုမွန္ေတြ႔ၾကဖို႔ လိုမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ၾကသလဲ။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရး။ တျခား ပဋိပကၡလြန္ ႏိုင္ငံေတြမွာေကာ ဒီလိုပဲ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါလား။

Mr. Nehru ။ ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပဲ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနတာပါ။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ကြဲျပားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ သေဘာတူပါတယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းက ျဖစ္သြားသလို မျဖစ္ဖို႔။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္စားၾကရမွာပါ။ အထင္ကရ ပါတီႀကီးရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔လည္း မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာဆိုတဲ့အခါ၊ မီဒီယာေတြကို ေျပာတဲ့အခါ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သံုးဖို႔လည္း သိပ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူတရပ္လံုး၊ လူနည္းစုေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ စစ္တပ္ကလူေတြ အားလံုးအႀကံဳဝင္မယ့္ အစိုးရျဖစ္မယ္ဆိုတာ ျပသဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ အဓိက ျပႆနာေတြကို ယံုၾကည္မႈရွိရွိ၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္မယ္လို႔လဲ လူေတြ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ စကားအသံုးအႏႈန္းကိစၥကို မေျပာခင္၊ က်ေနာ္ တစ္ခု ေမးခ်င္တာက အခုလို အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ထားတာဟာ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ထားတယ္လို႔မ်ား မထင္ႏိုင္ဘူးလား။ တခ်ဳိ ႔က အဲဒီလို စဥ္းစားေနၾကတယ္။ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ ေႏွးေႏွးေကြးေကြး လုပ္ထားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့။

Mr. Nehru ။ ။ ဒါဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာတင္ ပါရွိေနတာပါ။ ဆိုေတာ့ တနည္းအားျဖင့္ တမင္လုပ္ထားတာပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း ၾကာပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာမွာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ သမၼတသစ္ ရယူဖို႔အထိ အဆင့္ဆင့္လုပ္တာ၊ ဇန္နဝါရီအထိ ၾကာျမင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီထက္နည္းနည္း ပိုၾကာပါတယ္။ တဖက္ကၾကည့္ရင္လဲ ဒီလိုၾကာတာ ေကာင္းပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ျမန္မာျပည္မွာ အတိုက္ခံဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး Serbia အပို႔ခံထားခဲ့ရတာ ဆယ္စုႏွစ္ (၆) ခု ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လႊဲေျပာင္းမရယူခင္၊ ေလ့လာခ်ိန္၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုရတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ NLD ဘက္ကလည္း ဒီ (၃) လကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းယူတဲ့အခါ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုန ခင္မ်ားေျပာသြားတာကို ျပန္ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ စကားအသံုးအႏႈန္း ဆင္ျခင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ။ ဟုတ္ပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Above the President သူဟာ သမၼတအထက္ကေနမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ မေျပာသင့္တဲ့စကားလံုး မစၥတာေနရူး ထင္သလား။ အခ်ိန္ေစာေနတယ္လို႔ ထင္သလား။ သို႔တည္မဟုတ္ ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ ဘယ္လို ထိခိုက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာပါအံုး။

Mr. Nehru ။ ။ သူ ဒါကို ေျပာလိုက္တာ လံုးဝဥႆံု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္တယ္သေဘာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူဟာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အႏုိင္ရတဲ့ ပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္ေပမယ့္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုက ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ဆိုေတာ့ သူ ဒီလို ေျပာလိုက္တာဟာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒဟာ ဘယ္ေလာက္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဆိုတာကို ျပသလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ေနသြားမယ္ဆိုတာကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ ႔ကိုဆက္ၿပီး အေလးအနက္ ေျပာသင့္တာက သူဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ အလႊာတိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳမယ္ဆိုတာ။ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာေတြ ေျပာသင့္ပါတယ္။ သူတေယာက္တည္းလုပ္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ ေရတိုစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ကေတာ့ စစ္တပ္က အခုေလာေလာဆယ္မွာကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ထိုးစစ္ေတြ ဆင္ေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေနတာလဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံုကလည္း တိုင္းျပည္အေျခအေန မတည္ၿငိမ္ဘူးလို႔ စစ္တပ္က ယူဆခဲ့ရင္၊ ကာခ်ဳပ္က ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တယ္လို႔ ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။ ကိုးကန္႔မွာ ဒီနမူနာမ်ဳိး သူတုိ႔ လုပ္ျပခဲ့ပါၿပီ။ အခုေလာေလာဆယ္ ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ကိစၥေတြက ဒီ စစ္တပ္အေနနဲ႔ တစံုတခု ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တမင္တကာ လုပ္ေနတာလား။ အေၾကာင္းျပဖို႔၊ ရမယ္ရွာဖို႔ လုပ္ေနသလားဆိုတာလဲ တခ်ဳိ ႔က ေတြးၾကပါတယ္။ မစၥတာေနရူး ဘယ္လို ဒီကိစၥကို ထင္ပါလဲ။

Mr. Nehru ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ဟာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အင္အားတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ယူထားတယ္။ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ နဲ႔ ျပည္ထဲေရးတို႔ကို စစ္တပ္က ယူထားပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ တည္ၿငိမ္ေရးျပႆနာ ရွိလာရင္ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္ဆုိၿပီး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာက ျဖစ္စဥ္တရပ္လံုးရဲ ႔ ပထမအဆင့္ပါ။ ဆက္လုပ္ရမယ့္ဟာေတြ အမ်ားႀကီး၊ အေဝးႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိးေနမွာပါ။ သူတို႔ စိတ္ခ်လက္ခ် မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို၊ NLD လိုပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ ေစာေစာက ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းရဲ ႔ အဓိက သိခ်င္တာကေတာ့ အခုလို ေလာေလာဆယ္မွာ ထုိးစစ္ေတြ ဆင္ေနတာ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲဆိုတာကို စူးစမ္းခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

Mr. Nehru ။ ။ ဒီအတြက္ အေျဖကို က်မ တိတိက်က် ဘာမွမသိပါဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါလိမ့္မယ္။ တကယ့္ ေအာက္ေျခမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေရးတႀကီး သိထားရမယ့္ အခ်က္တခ်က္က ျမန္မာျပည္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ တပ္မွဴးတိုင္းမွဴးေတြက သူတုိ႔သေဘာနဲ႔ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ၾကတာလည္း အမ်ားႀကီးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ တိုင္းမွဴးေတြဟာ သူတို႔ ေငြေၾကးအင္အားနဲ႔ သူတုိ႔ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္နဲ႔ပါ။ ဗဟိုနဲ႔ အဆက္အသြယ္လည္း သိပ္မလြယ္လွပါဘူး။ ဒီလုိပါပဲ သူတို႔သေဘာနဲ႔ သူတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာရင္ေတာ့ ဒါကိုလဲ ေျပာင္းလဲရမွာပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အခုအခ်ိန္ဟာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အတိမ္အေစာင္း မခံႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ သိပ္အကဲဆတ္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒါကို ႏွစ္ဘက္စလံုးက နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈထဲက ေမးခြန္းတခုကိုလည္း ေမးခ်င္ပါတယ္။ ေရရွည္မွာ အခုေလာေလာဆယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အႏိုင္ရတဲ့ အတိုက္အခံပါတီ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္တပ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကီးစိုးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေစာက ေဆြးေႏြးခဲ့သလို။ ဆုိေတာ့ စစ္တပ္ဟာ ဒီလုိလႊမ္းမိုးမႈကေန တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥ။ NLD အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ လြယ္လင့္တကူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါလား။

Mr. Nehru ။ ။ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရဟာ သူတုိ႔ စစ္တပ္အက်ဳိးကို ကာကြယ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္သြားဖို႔ လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွာ စစ္တပ္အတြက္ ခြဲေဝေပးမႈကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ ႔နယ္ေျမ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကာကြယ္ေရးကို သူတုိ႔ပဲ လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ စစ္တပ္က ခံယူလာတာပါ။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေတြ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္လာႏိုင္တာနဲ႔အမွ် စစ္တပ္ရဲ ႔ အခန္းက႑ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္တုိင္းရင္းသားအင္အားစုကမွ ခြဲထြက္မယ့္စကားကို မေျပာၾကပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးဆိုတာလဲ စဥ္းစားစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ဒါကို စိုးရိမ္ေနတယ္ဆိုတာလဲ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စိုးရိမ္မႈပါ။ ျမန္မာျပည္သူေတြသာမက သံုးသပ္သူေတြကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာေနၾကပါၿပီ။ ဒါကိုမွ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမွာ စိုးရိမ္လို႔ ငါတုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး ရွိေနမယ္ဆိုတာကေတာ့ သက္သက္မဲ့ အာဏာယူထားခ်င္လို႔ ရမယ္ရွာတာ၊ အေၾကာင္းျပတာဆိုၿပီး လူေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ဘာေျပာခ်င္ပါလဲ။

Mr. Nehru ။ ။ က်ေနာ့္သေဘာ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္မွာ ေကာင္းတာတခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္မႈကို အရွိန္မျပတ္ ဆက္လုပ္ဖို႔ကိစၥ။ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္။ ျပည္လံုးကၽြတ္ အႀကံဳဝင္တဲ့ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒီကတဆင့္ ေရရွည္တည္တန္႔ ခိုင္ၿမဲေစမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြၾကား ရရွိေအာင္ အေစာတလင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ စစ္တပ္ကိုလည္း ပါဝင္ေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ဒီကိစၥမွာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရသစ္အတြက္ ဒီကိစၥဟာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။ ဒါကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရင္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သိပ္ရွိလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြ ေျပလည္မွ ျပည္သူလူထုဘဝ အခက္အခဲေတြ ေျပေလ်ာ့ၿပီး တုိင္းျပည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com


 ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္မွာ ေရကာတာ (၃၀၀) ေက်ာ္ကို တရုတ္ကုမၸဏီေတြက တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ (၃၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က တရုတ္ျပည္ကို ဓါတ္အားေပးဖို႔ ျဖစ္တာမို႔ ဆန္႔က်င္သူေတြ တိုးပြားေနပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ျမစ္ဆံုဆည္ကိုေဆာက္ရင္း တန္းလန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့ေပမယ့္ မဂၢါဝပ္တစ္ရာရွိတဲ့ ခ်ီေဖြငယ္နဲ႔ မဂၢါဝပ္ (၂၄၀) ရွိတဲ့ တာပိန္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ၿပီးစီးလို႔ ဓါတ္အား (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယူနန္ကို တင္ပို႔ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ ကိုင္တြယ္ရမယ့္ ျပႆနာႀကီးေတြထဲမွာ တရုတ္ေရကာတာ စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ယူနန္ျပည္နယ္မွာ ျမစ္ေခ်ာင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ ရွိေပမယ့္ ျမန္မာ-လားအို နဲ႔ ထိုင္းကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းတဲ့ ႏုက်န္ (ေခၚ) သံလြင္ျမစ္နဲ႔ လန္ကမ္းက်န္ (ေခၚ) မဲေခါင္ျမစ္ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာအျဖစ္ တရုတ္က သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားျဖစ္တဲ့ ဒူေလာင္က်န္ (ေခၚ) အင္မိုင္ခဟာ ယူနန္မွာ ရွိေပမယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ အေျခအေန မေပးတဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ယူဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္အေရွ ႔ပိုင္းေဒသ လွ်ပ္စစ္ဖူလံုေရး စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာက အျဖည့္ခံအျဖစ္ ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တည္ေဆာက္တဲ့ ပထမဆံုးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ေရႊလီျမစ္ေပၚက ေရႊလီအမွတ္ (၁) ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ကစၿပီး ယူနန္ကို မီးေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ (၃၅) ႏွစ္ၾကာမွ ျမန္မာလက္ကို လႊဲေျပာင္းပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြမွာ ‘တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ လႊဲေျပာင္း’ စနစ္ကို သံုးတာမို႔ အႏွစ္ (၄၀) ေလာက္မွာ ျမန္မာပိုင္ ျဖစ္လာမယ့္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းအေနာက္ေနာင္ (၁၇) မိုင္အကြာက ‘မန္တပ္ရြာ’ အနီးမွာ ကြန္ခရစ္ဆည္ တည္ေဆာက္ၿပီး မဂၢါဝပ္ (၆၀၀) ထုတ္ယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊလီအမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ေအာက္ဘက္မွာ အမွတ္ (၂) နဲ႔ အမွတ္ (၃) ဓါတ္အားစက္ရံုတည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းလည္း ရွိပါတယ္။ ေရကာတာ တည္ေဆာက္လုိ႔ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆံုးရႈံးနစ္နာရတာေတြကိုေတာ့ လူသိနည္းေနပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္က သူ႔သမၼတ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းတာျဖစ္လို႔ အခြင့္သာတုိင္း ျပန္စႏိုင္ေအာင္ တရုတ္ဘက္က ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔ ေဘဂ်င္းမွာ က်င္းပတဲ့ တရုတ္-ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ျမစ္ဆံုကိစၥကို တရုတ္က တင္ျပေပမယ့္ ျမန္မာဘက္က မေဆြးေႏြးလုိဘူးလုိ႔ ယူနန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ လုဂြမ္ရွင္း က ဆုိပါတယ္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာ တရုတ္က ေဒၚလာသန္း (၈၀၀) ေက်ာ္ သံုးထားၿပီးျဖစ္လို႔ ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပ်က္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္ အျခားေနရာေတြမွာ ေရကာတာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ျမန္မာျပည္က တရုတ္အရင္းအႏီွးဟာ ေဒၚလာသန္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ရွိတာမို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးမႈ စုစုေပါင္းရဲ ႔ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ နဲ႔ စကၤာပူ ကတဆင့္ ဝင္လာတဲ့ တရုတ္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ညာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ခ်ီေဗြ၊ ခ်ီေဗြငယ္၊ ဂူေဆာက္၊ ေခါင္လန္းဖူး၊ ယီနန္၊ ဖီေဇာ နဲ႔ လိုင္ေဇာ စတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဆည္တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြဟာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယူနန္ျပည္နယ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ညာနဲ႔ သံလြင္ျမစ္မွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္ဖုိ႔ တရုတ္ ကုမၸဏီေတြ ႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္ သံလြင္ျမစ္ရဲ ႔ ယူနန္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ‘ႏု’ ျမစ္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကိုေတာ့ တရုတ္က ရပ္ဆိုင္းထားပါတယ္။

ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူတဲ့အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရတာ ရွိသလို ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈလည္း ႀကီးမားပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရကာတာ စီမံကိန္းမွာေတာ့ အက်ဳိးခံစားရမွာက တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ နစ္နာေနသူက ျပည္သူလူထု ျဖစ္ေနတာမုိ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တုိင္းတာတဲ့လုပ္ရပ္က စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ တရားဝင္ ျဖစ္သြားေအာင္လုပ္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ တရုတ္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို NLD အစိုးရသစ္ ကိုင္တြယ္ရပါလိမ့္မယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ ေရကာတာ က်ဳိးေပါက္လို႔ ေသဆံုးသူ သိန္းခ်ီေနပါၿပီ။ ငလ်င္ အလႈပ္မ်ားတဲ့ေဒသမွာ ငလ်င္ႏႈန္း ျပင္းထန္ရင္ ျပင္းထန္သလို တာတမံေတြ ကြဲအက္တတ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ ဟီနန္နယ္မွာ (၁၉၇၅) က ဆည္က်ဳိးေပါက္လို႔ လူေပါင္း (၂) သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားတဲ့အတြက္ ဆည္က်ဳိးေပါက္ၿပီး အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ ၾကာေတာ့မွ အေသးစိတ္ သိရပါတယ္။ ဆည္ဆိုတာ ျမစ္ေပၚက ေရေလွာင္ကန္ႀကီးပါ။ ေရထုေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္ေျခကို ဖိတဲ့အား မ်ားလာရင္ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘဝဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထက္ အေရးႀကီးတာကို သိဖုိ႔လိုပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ညပိုင္းက RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စိုး နဲ႔အတူေတြ႔ရစဥ္။ Photo: Khin Maung Soe/RFA
NLD ပါတီအေနနဲ႔  ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အရာရာကို သိမ္းႀကံဳးယူသြားမွာ မဟုတ္ဘဲ လက္တဲြနိုင္မယ့္သူေတြ၊ ပါသင့္ပါထိုက္သူေတြနဲ႔ မွ်ေဝယူသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အစိုးရအဖြဲ႔ ဖဲြ႔စည္းတဲ့ အခါမွာ  ပါတီဝင္မဟုတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံကိုအက်ိဳးုျပဳနိုင္မယ့္သူေတြလည္း ပါဝင္ဖြယ္ရာ ရွိ္တယ္လို႔ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာႀကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္အတြက္ ေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အခုလို ေျပာသြားတာပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ အက်ိဴးစီးပါြးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေၾကာင္း၊  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔က အဓိကလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

"တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲလုပ္ရမွာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတင္ မၿပီးေသး ဘူးေလ၊ အဓိကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိရမယ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ေျပာေတာ့ တစ္ေၾကာင္းတည္း ဒါေပမဲ့ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တယ္၊ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ အျမစ္တြယ္ဖို႔ပဲ"

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔က တိုက္ပြဲေတြဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကို ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လိုမွမေကာင္းႏိုင္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲက ၿပီးတာမွ ဘာမွမၾကာေသးဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေဝးေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံလိုျဖစ္ေနတာေပါ့၊ အဓိကေတာ့ ျပည္တြင္း စစ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို အရမ္းဒုကၡေပးပါတယ္"

အစီအစဥ္ အျပည့္အစုံကို ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ နားဆင္နိုင္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese
[soundcloud src="234753207"/]


NLD အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အရင္တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲနဲ႔ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္- အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊရဲ့ေျမးျဖစ္သူ ကိုေနေရႊေသြး ေအာင္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္ဆိုတာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ RFA က ထုတ္လႊင့္တဲ့… ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ အခုလို အတည္ျပဳေျပာလိုက္တာပါ။ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြမွာ ကာယကံရွင္ေတြဆီက အတည္ျပဳခ်က္ မရႏုိင္ဘဲ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့သတင္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆံုး ကိုယ္တိုင္ အတည္ျပဳလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိအၿပီးမွာ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က… ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ သူ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေႏြးေထြးရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့အေပၚ ဝမ္းသာမိေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ က်ရာက႑ ကေန ကူညီေဆာင္ရြက္မယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီသတင္းေၾကာင့္ဝမ္းသာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က ေရးသားထားပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွာ စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲအျဖစ္ကေန အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ အာဏာရ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေနဆဲလို႔ အမ်ားက ယူဆထားပါတယ္။ ဖိုးလျပည့္လို႔ အမ်ားကသိတဲ့ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ဟာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ့ အားထားမႈနဲ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ အရဆံုး ေျမးတဦးလုိ႔ လူသိမ်ားသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese TV Channel
https://www.facebook.com/BurmeseTV.RFA
ASSK confirms meeting grandson of ex-junta leader

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ့ေျမးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ~~~~NLD အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အရင္တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲနဲ႔ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္- အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊရဲ့ေျမးျဖစ္သူ ကိုေနေရႊေသြး ေအာင္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္ဆိုတာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ RFA က ထုတ္လႊင့္တဲ့… ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ အခုလို အတည္ျပဳေျပာလိုက္တာပါ။ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြမွာ ကာယကံရွင္ေတြဆီက အတည္ျပဳခ်က္ မရႏုိင္ဘဲ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့သတင္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆံုး ကိုယ္တိုင္ အတည္ျပဳလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိအၿပီးမွာ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က… ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ သူ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ သူ႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေႏြးေထြးရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့အေပၚ ဝမ္းသာမိေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ က်ရာက႑ ကေန ကူညီေဆာင္ရြက္မယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီသတင္းေၾကာင့္ဝမ္းသာၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က ေရးသားထားပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွာ စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲအျဖစ္ကေန အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ အာဏာရ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေနဆဲလို႔ အမ်ားက ယူဆထားပါတယ္။ ဖိုးလျပည့္လို႔ အမ်ားကသိတဲ့ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ဟာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ့ အားထားမႈနဲ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ အရဆံုး ေျမးတဦးလုိ႔ လူသိမ်ားသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။

Posted by RFA Burmese TV Channel on Thursday, November 26, 2015

ကမၻာ႔ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္က်င္းပစဥ္။ Photo:Hste paing toe/RFA
 အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရံုသာမကဘဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ တစ္ရပ္လံုးကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးကို ကုစားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အေျခခံကစၿပီး ဆရာ ဆရာမေတြ အရည္အေသြး ပိုမိုတိုးတက္ လာေရးနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြလည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ ေျပာငး္လဲ လာေရးတို႔လည္း လိုေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"အေျခခံကအမ်ားႀကီး ျပင္စရာေတြရွိတယ္ဗ်၊ ေနာက္တစ္ခါ အေျခခံမွာ ဆရာသမားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလို႔ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ ဦးစီးဌာနေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ ဆည္းေပးရမွာေတြရွိတယ္ဗ်၊ ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီအေျခခံဆိုတာက တတ္ေအာင္သင္တာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရာက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က ေတာ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဗ်၊ မတတ္ခင္ ေတာ္ေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ခါးျဖတ္ရိုက္ခ်ိဳးသလို ေျပာသာေျပာေနရင္ ဒါဟာခိုင္းလို႔သာ လုပ္တာ၊ ဘာမွအေတြအေခၚ အယူအဆေတြက သူမ်ားတန္းတူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး"

ဒါ့အျပင္ လြတ္လပ္တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"သူတို႔ရဲ႕ အရင္တုန္းကတည္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ႏွစ္ ၃ဝ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာရွိပါတယ္ခင္ဗ်၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းကက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီဖက္ေခတ္ ဒီဖက္ကာလမွက်ေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ဆိုတာက အနီးအနားဆရာေတြလည္းပါသလို လြတ္လပ္ တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ NNER လိုအဖြဲ႔မ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ခါ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔လိုဟာမ်ိဳး ေနာက္ တကၠသိုလ္အသီသီးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢအဖြဲ႔ေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ေတြ အဲ့ဒီလို လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြမပါဘဲနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း အစီအစဥ္ထိလိမ့္မယ္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔က ပညာရွင္အဆင့္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာလည္းေတာ့ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ ဟာကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ျဖစ္တာလား အျပင္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာလည္း အသိအမွတ္ျပဳ တဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္လည္းပါတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာလည္း သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ၾကား ေခါင္းညိတ္ညိတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အျပင္မွာပညာရွင္အဆင့္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္ဗ်၊ အဲ့ဒီအတြက္ကို သူတို႔က လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တစြာ ထည့္သြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ေကာင္းပါတယ္"

ေလာေလာဆယ္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒကို   ျပင္ဆင္ဖို႔စီစဥ္ေနၾကတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  RFA က သူရဲ႕အျမင္ေတြကို ေမးျမန္းရာမွာ သူကေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese


ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဓာတ္ပံုကို ညစ္ညမ္းပုံအျဖစ္ ျပင္ဆင္ၿပီး Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲခံရၿပီး အာမ,ခံနဲ႔ ျပန္လြတ္ေနတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းက ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ဦးသန္းထြန္းကို ကန္ႀကီးေထာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ျပန္ဖမ္းဆီးလိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဦးသန္းထြန္းကို အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲသင့္တယ္... ဆုိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ဖမ္းလိုက္တာလို႔ ကန္ႀကီးေထာင့္ ရဲအရာရွိတဦးကို ကိုးကားၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ ဧရာဝတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းထြန္းဟာ Thu Thu အမည္နဲ႔ Facebook အေကာင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာပံုကုိ အဝတ္အစားမဲ့ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖတ္ညႇပ္ျပဳျပင္ၿပီး ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း ေရးထားတဲ့ပံုကို တင္ခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥအတြက္ အခမဲ့ပညာ ဒါနကြန္ရက္က ဦးစည္သူေအာင္က တရားလိုလုပ္ၿပီး တရားစြဲခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ရဲစခန္းက အာမ,ခံနဲ႔ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါ ဦးသန္းထြန္းကို ပုသိမ္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္ၿပီး အမႈကိုလည္း တရားရံုးကို လႊဲေျပာင္းလုိက္တယ္လုိ႔ ဧရာဝတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

RFA Burmese TV Channel
https://www.facebook.com/BurmeseTV.RFA
FACEBOOK

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို မဖြယ္မရာျပင္ၿပီး ျဖန္႔ခဲ့တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ကို ရဲကျပန္ဖမ္း~~~~ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဓာတ္ပံုကို ညစ္ညမ္းပုံအျဖစ္ ျပင္ဆင္ၿပီး Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲခံရၿပီး အာမ,ခံနဲ႔ ျပန္လြတ္ေနတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းက ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ဦးသန္းထြန္းကို ကန္ႀကီးေထာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ျပန္ဖမ္းဆီးလိုက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဦးသန္းထြန္းကို အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲသင့္တယ္... ဆုိၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ဖမ္းလိုက္တာလို႔ ကန္ႀကီးေထာင့္ ရဲအရာရွိတဦးကို ကိုးကားၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ ဧရာဝတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းထြန္းဟာ Thu Thu အမည္နဲ႔ Facebook အေကာင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာပံုကုိ အဝတ္အစားမဲ့ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖတ္ညႇပ္ျပဳျပင္ၿပီး ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း ေရးထားတဲ့ပံုကို တင္ခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥအတြက္ အခမဲ့ပညာ ဒါနကြန္ရက္က ဦးစည္သူေအာင္က တရားလိုလုပ္ၿပီး တရားစြဲခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ရဲစခန္းက အာမ,ခံနဲ႔ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါ ဦးသန္းထြန္းကို ပုသိမ္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္ၿပီး အမႈကိုလည္း တရားရံုးကို လႊဲေျပာင္းလုိက္တယ္လုိ႔ ဧရာဝတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Posted by RFA Burmese TV Channel on Thursday, November 26, 2015


hakha-explodes-620.jpg
ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ညက ယမ္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့အိမ္ေတြကို ေတြ႕ရစဥ္
Photo: The Hakha Post Facebook

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္က ေနအိမ္တစ္လံုးမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ယမ္းေပါက္ကြဲၿပီး လူ ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့တဲ့အတြက္ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္တဲ့ အိမ္ပိုင္ရွင္ကို ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ကို ေပါက္ကြဲမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ နဲ႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနတယ္လို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲမွဴးႀကီး ခင္ဟာရန္းက ေျပာပါတယ္။

"အိမ္ရွင္တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အမႈနဲ႔ဖမ္းထားတယ္၊ စစ္ေဆးတုန္းရွိေသးတယ္ ဘာမွမေပၚေသးဘူး ခင္ဗ်၊ ေဖာက္ခြဲမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ နဲ႔ မသကၤာလို႔ဖမ္းထားၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးတုန္းရွိေသးတာေပါ့၊ အခုေတာ့ သူ႔ဆီကလည္း ထူးျခားမႈမရွိဘူးေပါ့၊ သူနဲ႔မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ သူမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သူျဖစ္ႏိုင္ေခ် လည္း မရွိဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ျပန္လႊတ္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်"

အ့ဲဒီေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တုန္းက အိမ္ပိုင္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ဟာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ ရွိေနၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ဟားခါးကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီေနအိမ္ကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဧည့္သည္အမ်ဳိးသမီး ယူေဆာင္လာတဲ့ ယမ္းေတြ ေပါက္ကဲြတာျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ မွာရွိတဲ့ လူ ၆ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၇ ဦး ေဆးရံုတင္ထားရပါတယ္။

အ့ဲဒီဧည့္သည္အမ်ိဳးသမီးဟာ အရင္ကလည္း တရားမဝင္ ေပါက္ကြဲေစတဲ႔ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရာကေန အယူခံနဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA
http://www.rfa.org/burmese/news/hakha-home-owner-arrested-11262015104428.html

အစိုးရေဟာင္း။ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ အထူးသျဖင္႔ ၁၉၈၈ခု ေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္း မွဳျဖင္႔တက္လာေသာ စစ္အစိုးရကိုဆိုလိုသည္။ ထိုအစိုးရသည္ ၁၉၆၂ခုနွစ္က စစ္အာဏာသိမ္းယူခဲ႔ေသာ စစ္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္းကို အာဏာအေမြကို ဆက္ခံေသာအစိုးရဟုဆိုလ်ွင္လည္း မမွားနိဳင္ပါေခ်။

၁၉၆၂ခုနွစ္မွာ လက္နက္ျဖင္႔အာဏာသိမ္းယူျပီးေနာက္ ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အစိုးရကိုတည္ေထာင္ခဲ႔ သည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေအာက္မွာ တိုင္းျပည္တြင္ ဗဟိုကခ်ုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ေအာက္မွာ အရွံဳးျပ။

တိုင္းသူျပည္သားတိုင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကို္င္ခြင္႔မရ။

အမ်ားစုက လုပ္သားျပည္သူဆိုသည္႔ ဆိုရွယ္လစ္ေၾကြးေၾကာ္သံစကားလံုး၏ အနက္အဓိပၸာယ္အတိုင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းအလုပ္သမားေတြသာ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ထိုေၾကာင္႔ အခြန္ေကာက္စရာ လုပ္ငန္းမရွိ။ အခြန္အေကာက္ကို အင္နွင္႔ အားနွင္႔ေဆာင္နိုင္ သည္႔ လုပ္ငန္းရွင္မရွိ။ ဤသို႔လ်ွင္လ်ွင္ ခရီးနွင္ရင္း အစိုးရလည္း မြဲ၊ ျပည္သူလည္း မြဲသြားခဲ႔သည္။

၁၉၈ရခုနွစ္တြင္ ေၾကြးတင္လ်ွင္ ရွင္ဘုရင္ဆပ္ဆိုသည္႔ ျမန္မာဆိုးရိုးစကားကိုမလိုက္နာနိုင္ေတာ႔သည္႔ ျမန္မာျပည္။ မူ၀ါဒအမွား၊ စီမံခန္႔ခြဲမွအမွားမ်ားေၾကာင္႔ ဆင္းရဲမြဲေတေသာအစိုးရအုပ္ခ်ုပ္သူအစိုးရက ကမာၻ႔ ေၾကြးျမည္မ်ားကို ျပန္မဆပ္နိုင္၍ ဖြြံ႔ျဖိဳးမွဳအနည္းဆံုးနိုင္ငံ( LDC) နိုင္ငံအျဖစ္ကိုယ္တိုင္ေလ်ာက္ထားခဲ႔ သည္။

ထိုအျဖစ္က အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေေသာနိုင္ငံအျဖစ္မွေလ်ာက်ခဲ႔ ျခင္း။ အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔စကားလံုးမ်ားတြင္( LDC နိုင္ငံျဖစ္တာေကာင္းတယ္။ ေၾကြးျမည္ေတြ ျပန္လည္ေပးဆပ္စရာမလို ေတာ႔ဘူး။)ဟုဆိုသည္။

အသိဥာဏ္ရွိေသာ ျပည္သူလူထုကေတာ႔ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ နိုင္ငံတခုအေနျဖင္႔ နိမ္႔က်သြားမွဳဟုရွဳျမင္ၾကသည္။

ဘယ္အေတြးအေခၚက မွန္ကန္သနည္းဆိုသည္ကို တိုင္းသူျပည္သားတိုင္း မိမိတို႔၏ကိုယ္ဥာဏ္နွင္႔သာျခင္႔ခ်ိန္ေတြးဆေစခ်င္သည္။

ကမာၻဖြဲ႔ျဖိဳးမွဳအနည္းဆံုးစာရင္း၀င္ခဲ႔ေသာျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၈၈ခုနွစ္တြင္လူထုအံုၾကြမွဳေတာ္လွန္ေရ ၾကီး ျဖစ္လာသည္။

စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းျခင္း။ အာဏာရွင္ကုိေၾကာက္ရြံ့ေနရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏လက္ ထဲမွာ ေငြတို၊ ေငြစအနည္းငယ္ရွိလာလွ်င္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ေၾကညာ သိမ္းယူသြားတတ္ေသာ ဦးေန၀င္း၏အာဏာရွင္ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရကို ျပည္သလူထုူကအံုၾကြေတာ္လွန္ခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံျခား အရံေငြေၾကးသည္ ေဒၚလာသန္း(၂၀)သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ဤ၍ ဤမ်ွ မြဲျပာက်ေနေသာအစိုးရကိုလူထုက အံုၾကြေတာ္လွန္ခ်ိန္မွာ ဘဘၾကီးဦးေန၀င္း၏ မူလဇစ္ျမစ္ လာရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာစစ္တပ္မွ ဘဘၾကီးဦးေန၀င္းကိုကာကြယ္ရန္ေနာက္ထပ္တၾကိမ္စစ္အာဏာ သိမ္းလိုက္ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္တက္လာေသာစစ္အစိုးရသစ္မွာ တိုင္းျပည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကြးေမြးေစာင္႔ေရွာက္နိုင္ရန္နွင္႔အစိုးရတခုလုပ္သင္႔ေသာတာ၀န္မ်ားကို ထမ္း ေဆာင္နုိင္ရန္ ေငြအသျပာအားျဖင္႔ ျခဴးတျပားမ်ွက်န္ေတာ႔ပံုမေပၚ။ ဒီလိုနွင္႔ နိုင္ငံရပ္ျခားမွာရွိေသာ ျမန္မာ႔ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားကို အိုးေရာင္းခြက္ေရာင္းေရာင္းစားခဲ႔သည္။

ထင္ရွားေသာအခ်က္မွာ ဂ်ပန္ရွိသံရံုးေျမ ၊ အေမရိကန္ရွိ ျမန္မာသံရံုးေဟာင္းေျမေနရာမ်ားကိုေရာင္းစားခဲ႔ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရအတြင္းအထူးတာ၀န္ရွိခဲ႔သူ ဗိုလ္ခ်ုပ္ၾကီးေဟာင္းခင္ညြန္႔ကေတာ႔ သူ၏ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိစာအုပ္မွာ ဂ်ပန္နုိင္ငံရွိသံရံုးေျမကို ေဒၚလာသန္း(၃၀၀) ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ျပီး အာဏာ သိမ္းစစ္အစိုးရအေနျဖင္႔အသက္ဆက္ခဲ႔ရေၾကာင္း၀န္ခံထားခဲ႔သည္။

ထိုအျဖစ္က ၁၉၆၂ခုနွစ္ စစ္အာဏာမသိမ္းမီက၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ႔သူ ဦးနဳကို ( တိုင္းျပည္ကိုလက္ညွိဳးထိုး ေရာင္းစားေနေသာဦးနဳ) ဟု စြပ္စြဲမွဳအတြက္၀ဋ္လည္ခ်က္ေလလား မေျပာတတ္ေတာ႔။

ဂ်ပန္သံရံုးေျမ ေနရာမွာ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္ ၀န္းၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုလက္ထပ္က၀ယ္ယူထားခဲ႔ေသာေျမေနရာျဖစ္သည္။ ေျမေစ်းအလြန္ၾကီးေသာ၈်ပန္နိုင္ငံမွာ ေျမပိုင္၊ ယာပိုင္ျခံ၀င္းက်ယ္က်ယ္ရွိေသာ သံရံုးတခုကို ပိုင္ဆို္င္ရန္ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သံရံုး၊ အင္ဒိုနီးရွားသံရံုးမ်ားဆိုလ်ွင္ ေျမပိုင္မရွိ။ သာမန္ ရိုးရိုး ကြန္ဒို တိုက္ခန္းအဆင္႔ျဖင္႔သာ ဖြင္႔လွစ္ထားနိုင္ၾကေၾကာင္း ဗဟုသုတအျဖစ္ျဖည္႔စြက္ေျပာလိုသည္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအျပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ေသာ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနအေၾကာင္း စကားလမ္းေၾကာင္း မဆံုးေသး။

ထိုစဥ္က အစိုးရဌာနမ်ားပံုမွန္လည္ပတ္နိုင္ရန္ အစိုးရရံုးမ်ားမွာ ဌာနတခုခ်င္းစီက မိမိ၏ျပသနာ ကို မိမိေျဖရွင္းစနစ္

။ မိမိဌာနရွိ မိမိရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးကို မိမိဖာသာေငြရွာျပီး ေျဖရွင္းစနစ္ကို က်င္႔သံုးခဲ႔သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔ကရဲစခန္း၀င္းေရွ႔မွာ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားေဆာက္၍ ငွားရမ္းစားနိုင္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ၾကီးက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေရွ႔မွာ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြေဆာက္ကာအငွားခ်စားၾကသည္။

ေက်ာင္းဆရာမမ်ားကို အပို၀င္ေငြရေစရန္ မုန္႔ဟင္းခါး၊ အုန္းနို႔ေခါက္ဆြဲ၊ မုန္႔ပဲသူေရစာေရာင္းကာ၀င္ေငြရွာ ခိုင္းသည္။ ေက်ာင္း ဆရာ-ဆရာမမ်ားမက ေက်ာင္းေစ်းဆိုင္ခင္းေရာင္းခ်ေသာအခါ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ား၀ယ္ယူစားေသာက္ျပီးေသာ မုန္႔ဟင္းခါးပန္းကန္ကို ဆရာ-ဆရာမက ေဆးေက်ာရေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲတို႔၏ အေတာ္ေရြဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္သည္႔ မွတ္တမ္းတင္ ထိုက္ေသာလမ္းညြန္မွဳမ်ားဟုဆိုရမည္။

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အတြက္မွာေရာ။ တပ္မေတာ္အတြင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကို တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ တခုျခင္းစီက ကိုယ္႔တပ္ကိုယ္ရွာေဖြေၾကြးေမြးစနစ္ျဖစ္လာသည္။ တပ္ကိုေၾကြးေမြးနိုင္ရန္ တပ္နွင္႔ နီးစပ္ ေသာေနရာေဒသမွ လယ္သမားပိုင္ေျမမ်ားကိုသိမ္းယူေျဖရွင္းခဲ႔သည္။

လက္ေတြ႔တြင္ ဘယ္တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႔ ကမွ လယ္ယာေျမအလုပ္ကိုအမွန္တကယ္မလုပ္ကိုင္။ မလုပ္တတ္။ မက်ြမ္းက်င္။
ၾကားသိခဲ႔ရဘူးပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင္႔ ဟန္ေရးျပအျဖစ္လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ရင္း စစ္သူနာျပဳလည္းေကာက္စိုက္။ အိမ္ေထာင္သည္လိုင္းမွ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိုးသမီးေတြလည္း ေကာက္စိုက္၊ ပ်ိဳးနွုတ္တာ၀န္ယူခဲ႔ၾကရသည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔ လယ္သမားမ်ားကသာ ကိုယ္႔လယ္ကိုယ္ျပန္ေစလုပ္ျပီး သီး စားအခြန္အျဖစ္ တဧကလ်ွင္ငါးတင္းမွဆယ္တင္းနွန္းအထိေပးခဲ႔ရသည္။

သီးစားခကိုေပးေခ်ရာမွာ စပါး တတင္းလ်ွင္ (၁၆) ျပည္သာရွိေသာ္လည္း စစ္တပ္ကသီးစားခအျဖစ္ေကာက္ယူရာမွာ စပါးတတင္းလ်ွင္ ( ၁၈ျပည္နွင္႔ နို႔ဆီေလးဘူး)၀င္ တင္းေတာင္းျဖင္႔ေကာက္ယူေၾကာင္း၊ အေမွာ္အမွဳိက္၊ စပါးအဖ်ဥ္း၊ ေက်ာက္ခဲ သလဲ၊ ဖြဲမ်ား မပါရ။ ပါလ်ွင္ သီးစားေကာက္ယူသည္႔ ေနရာမွာတင္ ျပာတီးဖယ္ရွားေပးေဆာင္ခဲ႔ၾကရသည္။

တပ္မေတာ္မွလယ္သမားပိုင္ဆိုင္ေသာဘိုးဘြားပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားကို စတင္သိမ္းယူခဲ႔စဥ္က ၁၉၉၀ခု ၀န္းက်င္အခ်ိန္မ်ားက တပ္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုေၾကြး ေမြးထားနိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္ဟု ထင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျမာက္ဖက္မွတရုတ္ျပည္ ၾကီးနွင္႔ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရးျဖစ္လာ သည္နွင္႔အမ်ွ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာခဲ႔ၾကျခင္း၊

ဘိန္းလုပ္ငန္းရွင္သူေဌး ၾကီးမ်ားနွင္႔အစိုးရတို႔ ပူးတြဲျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္နီးနီးစပ္စပ္ျဖစ္လာျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေျမေစ်း၊ အိမ္ ေစ်း၊ ျခံေစ်းေတြ ျမင္႔တက္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္မွာေတာ႔ တပ္ရိကၡာအျဖစ္သိမ္းယူထားခဲ႔ေသာလယ္ယာေျမမ်ားကိုစားနပ္ရိကၡာသက္သက္ ေျဖ ရွင္းဖန္တည္းရံုမ်ွမကေတာ႔။

လယ္ယာေျမမ်ားကို (တပ္ပိုင္ေျမ)ဟု ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ကာေရာင္းစားရန္ ရည္ ရြယ္သည္႔ရတနာေငြထုတ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ႔သည္ဟုသာထင္မိသည္။

က်ြန္မသည္ လယ္သိမ္းယာသိ္မ္းကိစၥမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား၏နစ္နာမွဳမ်ားကိုရွင္းလင္းေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုေလ႔လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ႔ဘူးသည္

။ တပ္မေတာ္မွ တပ္ပိုင္ေျမဟု ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူသိမ္းယူထားေသာ ေျမမွာဧကေပါင္းသိန္းနွင္႔သန္းနွင္႔ ခ်ီေနမည္ဟုတြက္ဆမိသည္။ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔တခုရွိတိုင္း ဧကေထာင္ခ်ီသိမ္းယူထားသည္မဟုတ္ပါကလား။

တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္အတည္ တက်အမည္တပ္ရန္ တပ္မေတာ္မွအရင္းအနွီးအျဖစ္ သြပ္ျပားတခ်ပ္၊ သေဘၤာေဆးအနီးေရာင္တဘူးနွင္႔ အနက္ေရာက္တဘူးသာအသံုးျပဳ၍ ဆိုင္းဘုတ္တခုစိုက္ထူလိုက္ရံုျဖင္႔ တပ္ပိုင္ေျမျဖစ္နိုင္သည္ကိုး။

ယခုအခ်ိန္မွာ ေျမေစ်းအလြန္ေကာင္းေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးနွင္႔အနီးတ၀ိုက္ကိုလွည္႔ပတ္ၾကည္႔ရွုလ်ွင္ တပ္ပိုင္ေျမဟုဆိုေနသည္႔ လယ္သမားပိုင္ေျမမ်ားကို ျမင္႔မားထူထပ္ေသာ အုတ္တံတိုင္းၾကီးမ်ားခတ္ထား ေသာျခံ၀င္းၾကီးမ်ားအျဖစ္ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္။

ေျပာရလ်ွင္ ျမန္မာျပည္သည္ ေတာင္ကိုရီးယာနွင္႔ ေျမာက္ ကိုရီးယားနုိင္ငံကဲ႔သို႔ ေတာင္နွင္႔ ေျမာက္ပိုင္းျခားျခင္း မခံရသည္႔တိုင္တုိင္ တပ္ပိုင္ေျမဟုဆိုသည္႔ ေျမနွင္႔ တပ္မွခရိုနီမ်ားထံေရာင္းခ်ထားသည္႔ ေျမအားလံုးစုစုေပါင္းလ်ွင္ နိုင္ငံဧရိယာ၏ထက္၀င္နီးပါးပင္ရွိေနနိုင္ သည္ဟုတထစ္ခ်ဆိုခ်င္သည္။
လက္ရွိကာလမွာေတာ႔ မူလသိမ္းထားေသာ လယ္သိမ္းယာသိမ္းျပသနာအေပၚမွာ ေနာက္တိုးျပသနာမ်ား ကိုပင္လယ္သမားမ်ားခံစားေနၾကရသည္။

ျပသနာမွာ မူလသိမ္းထားေသာဧကေပါင္းမ်ားစြာကိုေက်ာ္လြန္၍ ျခံစည္းရိုး နယ္ေျမခ်ဲ႔ထြင္ကာ လယ္သမားမ်ား၏ လက္က်န္ေျမမ်ားကို တိုးယူ၀င္းခတ္သိမ္းယူေနေသာ ျပသနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအျဖစ္က အေတာ္ၾကီးဆိုးဆိုးရြားရြား လက္ရဲဇက္ရဲျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ မၾကာမီ ကပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ၾကီး၊ ေမွာ္ဖီျမို႔နယ္၊ ေျမာင္းတကာေက်းရြာတြင္ လယ္သမားၾကီး ဦးသန္းေအးအပါ အ၀င္ ငါးဦးကို ျခံ၀င္းတိုးယူခတ္ထားသူက မူလပို္င္ဆိုင္သူကို က်ဴးေက်ာ္ပုဒ္မ၄၄၇၊ ျဖင္႔တရားစြဲဆိုခံေနရ သည္။

ယခု နိုင္၀င္လာလ(၉)ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊လွည္းကူးျမို႔နယ္၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ အုတ္ ေရတြင္းေက်းရြာ၊ မရမ္းပင္ဆိပ္္ေက်းရြာ၊မ်ားမွ လယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျခံစည္း စည္းရိုးခတ္မွဳေၾကာင္႔ နစ္နာသူလယ္သမားမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုျပဳလုပ္ျပီး ရင္ဖြင္႔ေျပာ ဆိုခဲ႔ၾကသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ဇရပ္ကြင္း ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိရန္ပင္ တပ္မေတာ္မွ ျခံခတ္သိမ္းယူ ထားေသာ ရွည္လ်ားလွသည္႔ အုတ္၀င္းထရံခတ္ျခံစည္းရိုးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကိုေက်ာ္ျဖတ္သြားရသည္။

မိုင္နွင္႔ခ်ီေသာ အုတ္တံတိုင္းၾကီးမ်ားက လမ္းေျမက်ဥ္းက်ဥ္းေပၚတြင္ ေျမကုန္ယူကာ၀င္းခတ္၊ ကာရံထား ၾကသျဖင္႔ အခ်ိဳေသာလမ္းမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ကားတစီးသြားသာရံုမ်ွသာရွိသည္။

ထိုနယ္ေျမတြင္ အမွတ္(၁၁) ေျချမန္တပ္ရင္းတခုတည္းကပင္သိမ္းယူထားခဲ႔ေသာေျမဧကေျမာက္မ်ားစြားရွိ ေနသည္။ နယ္ေျမေဒသတခုလံုးဆိုပါကလယ္ယာေျမဧက (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္သိမ္းယူထားေၾကာင္းကိုလည္း ေနေလာင္ထားသျဖင္႔ညိုေမွာင္ေသာအသားအရည္ပိုင္ရွင္ လယ္သမားၾကီးမ်ား၊ လယ္သူမၾကီးမ်ားထံမွ သိရွိခဲ႔ရသည္။

လတ္တေလာ မီဒီယာသတင္မ်ား၏အဆိုအရ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဒဟတ္ကန္၊ ဆားတိုင္ကန္၊ ၀ါဂြမ္း၊ ေျမာက္နြားကူး၊ ေတာင္နြားကူးစသည္႔ေက်းရြာမ်ားမွ ေျမဧကေပါင္း( ၁၀၃၉ဒသမ ၀၉ဧက)ကို မေကြးေလတပ္စခန္းမွသိမ္းယူထားရာ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္မဟုတ္ဟုဆိုေနေၾကာင္း ၾကား သိရသည္။

လယ္သိမ္းယာသိမ္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အမွတ္တကယ္ေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္သည္ကိုမူ မည္သူမဆိုသေဘာတူ လက္ခံသင္႔သည္။ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကာလက တပ္မေတာ္၏စားနပ္ရိကၡာျပသနာကိုတစိတ္တပိုင္း အားျဖင္႔ ၀ိုင္းကူခဲ႔ရသည္ကိုအတို္င္းအတာတခုအထိနားလည္လက္ခံနိုင္ေသာ္လည္း ေျမေစ်းေကာင္း၍ ကိုယ္က်ိုးရွာေရာင္းစားေနၾကသည္ကိုမူလက္ခံရန္အလြန္ခက္ခဲေနေပမည္။


၂၀၁၀ခု ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးအာဏာရလာခဲ႔ေသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၁၉၈၈ခု စစ္အစိုးရတက္ လာျပီး သိမ္းယူထားခဲ႔ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္္ေရး ဦး စီးခ်ုပ္ကိုယ္တိုင္က ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ားထုတ္ျပန္ထားသည္႔တို္င္တိုင္ လက္ေတြ႔မွာ လယ္သမားမ်ားလက္ထဲသို႔ ျပန္လည္မရရွိခဲ႔ၾကသျဖင္႔ ထိုအမိန္႔မ်ားသည္ နိုင္ငံတကာကလူၾကားေကာင္းရံု သက္သက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေနခဲ႔သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ တပ္သိမ္းေျမတခ်ို႔သည္ ခရိုနီမ်ားသို႔ တဆင္႔ေရာင္းခ်ျပီး ခရိုနီမ်ားလက္ထဲေရာက္ ရွိေနေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားမွာ တျပားတခ်ပ္မွာခံစားခြင္႔မရ။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနွမွာတပ္ပိုင္ေျမ အျဖစ္မွခရိုနီမ်ားလက္ထဲ တဆင္႔ေရာက္ရွိသြားျပီး လုပ္ငန္းတခ်ို႔ကိုလုပ္ကိုင္ေနေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ခရိုနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အနီးအနားပတ္၀င္းက်င္မွ နယ္ေျမျခင္းထိစပ္ေနသာ လယ္သမားပိုင္ ျခံေျမ၊ လယ္ ကြင္းမ်ားကို စည္းမဲ႔ကမ္းမဲ႔ ၊ တရားဥပေဒမဲ႔ တိုးခ်ဲ႔ခတ္ယူသိမ္းဆည္းေနၾကသည္႔ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာ မ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အေရးအခင္းျပသနာမ်ားတြင္ ျမို႔နယ္အုပ္ခ်ုပ္ေရ မွဳး မ်ား၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနနွင္႔ လယ္ယာေျမျပသနာေျဖရင္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနခဲ႔ သည္မွာလည္း ေသခ်ာလွေသာ မတရားသျဖင္႔ ျပဳက်င္႔မွဳမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ထိုသို႔ေသာ လြန္က်ဴးလွသည္႔ မတရားမွဳမ်ားကို ၂၀၁၀ခုေရြားေကာက္ပြဲမွ အာဏာရလာျပီး အစိုးရျဖစ္ လာသည္႔အစိုးရေဟာင္းကေတာ႔ လံုး၀မေျဖရွင္းခဲ႔သည္႔အျပင္ ေျပာေလ၊ ဆိုးေလ၊ မန္းေလ၊ ျပဲေလဆို သကဲ႔သို႔ လယ္သိမ္းခံလယ္သမားမ်ားအေပၚမွာသာ တရားစြဲဆို၊ ဖိနွိမ္ဖမ္းဆီးျပီး စိတ္ထင္တိုင္းက်ဲသြား ခဲ႔ၾကသည္ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ဘ၀အေျခ အေနအတြက္လည္းေကာင္း အင္မတန္စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္အျဖစ္ဟုသာဆိုပါရေစ။

ယခုအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျပီးစီးသြားခဲ႔ျပီ။ အနိုင္ရပါတီမွ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းနိုင္ရန္လည္း တာစူလ်က္ ရွိေနျပီဟုထင္မိပါသည္။အာဏာလြဲေျပာင္းေရးလည္း အဆင္ေခ်ာေမြးနိုင္ပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းလ်က္ရွိပါ သည္။

အားလံုးအဆင္ေခ်ာေမြ႔ျပီး အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စည္းနိုင္ပါက အစိုးရသစ္အေနျဖင္႔ တိုင္းျပည္၏လယ္ယာေျမ မ်ားအလဟသအခ်ည္းနွီးပ်က္စီးမသြားေစရန္နွင္႔ ဘ၀ၾကမ္းၾကမ္းထဲမွ ညိုေမွာင္ ေနေလာင္အသားအေရပိုင္ ရွင္ ေက်းဖူးရွင္လယ္သမားၾကီးမ်ား၏ဒုကၡဆင္းရဲကိုကယ္တင္ရန္ လယ္ယာေျမျပသနာမ်ားကို အေနွးနွင္႔ အျမန္ဆိုသလို ဦးစားေပးအဆင္႔တခုအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းနိဳးေဆာ္ခ်င္ပါ သည္။

အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထဲမွာပရမ္းပတာနိုင္လွေသာ( တပ္သိမ္းေျမ) ဆိုင္းဘုတ္နီမ်ားအၾကား ဘ၀ပ်က္ ေနေသာလယ္သမားမ်ား၏ဘ၀အေျခအေနသည္ ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ အစိုးရသစ္ လက္ ထက္မွာ

ဖိနွိပ္မွဳအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ျပီး စနစ္တက်၊ လွလွပပျဖင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳေအာက္မွာ စိတ္ခ် လံုျခံဳမွမ်ား၊ တိုးတက္ဖြဲ႔ျဖိဳးမွဳမ်ားအတြက္အမွန္တကယ္ပင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔အား ထားယံုၾကည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ။.

မယ္ေငြဥ
( 25-11-15) ေန႔ထုတ္ လူထု ပံုရိပ္ ဂ်ာနယ္မွ။

မၾကာေသာကာလ... ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ အနာဂါတ္အတြက္အစိုးရဖြဲ ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မည့္ နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ ့ေျပာဆိုခ်က္...
တိုင္းျပည္အတြက္.... ျပည္သူမ်ားအတြက္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ အေမ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာႏွင့္
ေျဖဆိုထားျခင္းျဖစ္တယ္.....

တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးဘ၀ အနာဂါတ္ေကာင္းပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ေလွအသစ္ကို.. ေလွသူႀကီးအသစ္မွ တက္မကိုင္ၿပီး သန္း ၅၀ ေက်ာ္ေသာ
ျပည္သူမ်ားကိုတင္ေဆာင္ကာ အနာဂါတ္ေကာင္းသို ့ ပို ့ေဆာင္မည္....ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေလွေပၚမွာ ေလွာ္ခတ္မည့္သူမ်ားကိုလည္း....
တာ၀န္ကိုသာလွ်င္ေပးအပ္မည္.... အာဏာကိုေပးအပ္မည္မဟုတ္...တဲ့....

၀န္ႀကီးျဖစ္ၾကမဲ့ လူေတြ....ျပည္သူႏွင့္တသားတည္းက်ေအာင္ေနၿပီး ကိုယ့္တာ၀န္ကိုတာ၀န္ေၾကျပြန္ေအာင္
ထမ္းေဆာင္နိဳင္ဖို ့သာ ျပင္ထားၾကေပေတာ့.......။။

ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျပည္သူေတြ နားေထာင္ၾကပါ.....RFA မွ ေမးျမန္းတင္ဆက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္...မၾကာေသာကာလ... ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ ့ အနာဂါတ္အတြက္အစိုးရဖြဲ ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မည့္ နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ ့ေျပာဆိုခ်က္...တိုင္းျပည္အတြက္.... ျပည္သူမ်ားအတြက္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ အေမ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာႏွင့္ေျဖဆိုထားျခင္းျဖစ္တယ္.....တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးဘ၀ အနာဂါတ္ေကာင္းပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ေလွအသစ္ကို.. ေလွသူႀကီးအသစ္မွ တက္မကိုင္ၿပီး သန္း ၅၀ ေက်ာ္ေသာျပည္သူမ်ားကိုတင္ေဆာင္ကာ အနာဂါတ္ေကာင္းသို ့ ပို ့ေဆာင္မည္....ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေလွေပၚမွာ ေလွာ္ခတ္မည့္သူမ်ားကိုလည္း....တာ၀န္ကိုသာလွ်င္ေပးအပ္မည္.... အာဏာကိုေပးအပ္မည္မဟုတ္...တဲ့....၀န္ႀကီးျဖစ္ၾကမဲ့ လူေတြ....ျပည္သူႏွင့္တသားတည္းက်ေအာင္ေနၿပီး ကိုယ့္တာ၀န္ကိုတာ၀န္ေၾကျပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိဳင္ဖို ့သာ ျပင္ထားၾကေပေတာ့.......။။( Ye Aung ).Credit : RFA , Ye Aung.ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္ေလးစားလ်က္Martin Swe26-11-2015
Posted by Martin Swe on Thursday, November 26, 2015
.
Credit : RFA ,ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အာဏာျပမည့္ သူမ်ားကို ဝန္ႀကီးေနရာ မေပးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလုိက္သည္။

“အာဏာျပခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ NLD က ဘယ္ေတာ့မွ ဝန္ႀကီးေနရာ ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာထားတာပါ။ ရာထူး ခန္႔အပ္မွာ မဟုတ္ဘူး ေနရာေပးမွာ မဟုတ္ဘူး တာဝန္ပဲေပးမွာ တာဝန္ကို မယူတတ္လုိ႔ရွိရင္ ျပည္သူလူထုကို မေလးစားလို႔ရွိရင္ NLD အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။ လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ (ျမန္မာပိုင္း) ႏွင့္ ေမးျမန္းမႈတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရတြင္ NLD ပါတီဝင္မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“ဖြဲ႔မယ့္ အစိုးရထဲမွာ NLD မဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း ပါမယ္ တျခား ႏုိင္ငံကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္မယ့္ လူေတြလည္း ပါႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ေသးသည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဓိပၸါယ္ ဖြင့္သည္။ “ေခါင္းေဆာင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳဖို႔ အဲ့ဒီလုိ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေတြလို႔ သြားမေျပာပါနဲ႔ အဲ့ဒီလုိ စိတ္ဓာတ္ေတြ လံုးဝ အားမေပးခ်င္ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

NLD အစိုးရ တက္လာပါက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး “ႏုိင္လို႔ အားလံုးယူမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ မလုပ္ဘူး။ ႏုိင္လို႔ မွ်ၿပီးေတာ့ အားလံုးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးနဲ႔ လုပ္မယ္။ NLD ကေတာ့ ဦးေဆာင္မွာေပါ့” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ “ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လိုမွ မေကာင္းႏုိင္ဘူး။ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲက ၿပီးတာမွ ဘာမွ မၾကာေသးဘူး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေဝးေနေသးတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို အရမ္း ဒုကၡေပးပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Mizzima -

ရွမ္​းျပည္​နယ္​အတြင္​း ျဖစ္​ပြား​ေန​ေသာ စစ္​ပြဲမ်ား လံုး၀ရပ္​တန္​႔​ေပးရန္​ ရန္​ကုန္​ လူငယ္​ကြန္​ရက္​ႏွင့္​ ရွမ္​း လူငယ္​အဖြဲ႔အစည္​းမ်ာက ​ေတာင္​းဆိုလိုက္​သည္​။ ႏို၀င္​ဘာလ ၂၆ ရက္​​ ည​ေနပိုင္​းက ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕ ​ေျမနီကုန္​းလမ္​းဆံု အနီးတြင္​ျပဳလုပ္​သည့္​ စစ္​ပြဲမ်ား ရပ္​တန္​႔​ေပး​ေရး လႈပ္​ရွားမႈတြင္​ ယခုကဲ့သို႔ ​ေတာင္​းဆိုခဲ့ျခင္​းျဖစ္​သည္​။

" အခု ရွမ္​းျပည္​မွာ ျဖစ္​​ေနတဲ့ စစ္​ပြဲ​ေတြကို လံုး၀ရပ္​တန္​႔​ေပးပါ။ ဒီစစ္​ပြဲ​ေတြ​ေၾကာင့္​ အျပစ္​မဲ့ ျပည္​သူ​ေတြ ​ေသးဆံုး​ေနရတယ္​၊ အမ်ိဳးသမီး​ေတြ က​ေလးငယ္​​ေတြကအစ ထြက္​​ေျပး တိမ္းေရွာင္​​ ေနရတယ္​။အဲဒါ​ေၾကာင့္​ ႏွစ္​ဖက္​စလံုးကို​ေျပာခ်င္​ပါတယ္​။ စစ္​ပြဲ​ေတြ အျမန္​ဆံုးရပ္​​ေပးပါ"ဟု ရန္​ကုန္​လူငယ္​ကြန္​ရက္​မွ ကို​ေဇလင္​း​က ​ေျပာသည္​။

အဆိုပါလႈပ္​ရွားမႈတြင္​ စစ္​ပြဲမ်ား​ ရပ္​တန္​႔​ေပး​ေရးလူထု လက္​မွတ္​​ေကာက္​ခံျခင္​းမ်ား၊ စစ္​​ေဘးသင့္​ျပည္​သူမ်ားအား သြား​ေရာက္​လွဴဒါန္​းရန္​ အလွဴေငြ ​ေကာက္​ခံျခင္​မ်ား၊ အသံတိတ္​ သ႐ုပ္​ျပျခင္​းမ်ား လုပ္​​ေဆာင္​ခဲ့သည္​။

"ကြၽန္​​ေတာ္​က ရွမ္​းလူငယ္​ တစ္​​ေယာက္​ပဲ​ေလ၊ အခုကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ရွမ္​းျပည္​မွာ စစ္​ပြဲ​ေတြ​ေၾကာင့္​ဒုကၡ​ေတြ​ ေရာက္​​ေနၾကတယ္​။ စစ္​ပြဲ​ေတြ ရပ္​ၿပီး စားပြဲ၀ိုင္​း​ေပၚ အျမန္​ဆံုး သြားၾကပါ။ ျပည္​သူလူထုကို အကာအကြယ္​​ေပးဖို႔ လုပ္​ၾကပါ"ဟု လႈပ္​ရွားမႈတြင္​ ပါ၀င္​သည္​့ ကိုစိုင္​း​ေပါင္​က​ေျပာ သည္​။

ရွမ္​းျပည္​နယ္​အတြင္​း စစ္​ပြဲမ်ား​ေၾကာင့္​ ​ေနရပ္​စြန္​႔ခြာ ထြက္​​ေျပး​ေနရသည့္ ​ျပည္​သူမ်ားမွာ လား႐ႈိး ၿမိဳ႕​ေပၚတြင္ ၁၀၇ ဦး၊ ၀မ္​၀ စစ္​​ေဘး​ေရွာင္​စခန္​းတြင္​ ၁၁၀၀ဦး၊ ဟိုင္​းပါတြင္​ ၁၅၀၀ဦး၊ မိုင္​း႐ႈးတြင္​ ၁၅၀၀ဦး၊​ ေတာင္​ႀကီးတြင္​ ၁၃၀ဦး ျဖစ္​​ေၾကာင္​း ရန္​ကုန္​အ​ေျခစိုက္​ ရွမ္​းလူငယ္​ အဖြဲ႔အစည္​းမ်ား၏ စာရင္​းမ်ားအရ သိရသည္​။​

စစ္​ပြဲမ်ားရပ္​တန္​႔​ေပးရန္​ ျပည္​သူမ်ားလက္​မွတ္​​ေရးထိုးမႈ လႈပ္​ရွားမႈကို ႏို၀င္​ဘာလ ကုန္​ပိုင္​းအထိ ​ေဆာင္​ရြက္​သြားမည္​ျဖစ္​ၿပီး အျခားလႈပ္​႐ွားမႈမ်ားကိုလည္​း လူငယ္​အဖြဲ႔အစည္​းမ်ားႏွင့္​ တိုင္​ပင္​ကာ ဆက္​လက္​ လုပ္​​ေဆာင္​သြားမည္​ ျဖစ္​​ေၾကာင္​း ကို​ေဇလင္​းက​ေျပာသည္​။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္မွ ယခုထိ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းက SSPP/SSA သည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး မပါဝင္သျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
- SMizzima -

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဖိုးလျပည့္ ေခၚ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အေပၚတြင္ ေႏြးေႏြးစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္ဟုဆိုကာ တုိင္းျပည္အတြက္ ကူညီမည္ဟု ဖိုးလျပည့္က ဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ၿပီးေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အန္တီ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတြ႕တုန္းက ေႏြးေထြးရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့အေပၚလည္း အမ်ားႀကီး ဝမ္းသာမိပါတယ္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ က်ရာက႑ကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။ ျပည္သူမ်ားလည္းဒီသတင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသာ လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဖိုးလျပည့္က သူ၏ လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘုတ္စ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက ေရးသားသည္။

သူ၏ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ဆိုထားခဲ့သည္။

ဖိုးလျပည့္ ေခၚ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ (ျမန္မာပိုင္း) သို႔ အတည္ျပဳေျပာခဲ့ၿပီး “ဟုတ္ပါတယ္”ဟု အေျဖေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတြ႔ခဲ့သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာဆိုခဲ့သည္ကိုမူ ေျပာဆုိျခင္းမရွိပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္လည္း အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

“အားလံုးကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ဝမ္းသာၾကတာေပါ့၊ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္သြားေတာ့မယ္ဆိုတာကို ဒီမုိကေရစီကို လုိလားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးက လိုလားၾကပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဖိုးလျပည့္ ေခၚ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညတြင္ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘုတ္စ္တြင္ “ဒီေန႔ည သမိုင္တြင္မယ့္ ညတစ္ည” ဟု ေရးသားထားခဲ့သည္။

Mizzima -

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဖိုးလျပည့္ ေခၚ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အတည္ျပဳေျပာသည္။

လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ (ျမန္မာပိုင္း) အစီအစဥ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုအတြင္း ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ၏ ေမးျမန္းမႈတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ၏ မိသားစုဝင္ဟု သံုးႏႈန္းေမးျမန္းမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဟုတ္ပါတယ္”ဟု အေျဖေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတြ႔ခဲ့သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာဆိုခဲ့သည္ကိုမူ ေျပာဆုိျခင္းမရွိပါ။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာတြင္လည္း ေျပာဆို ၿငိႏႈိင္းရန္မ်ားရွိေနၿပီး “အခုတည္းက ၿငိၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ေတြ႔သင့္လူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ဆိုတာဟာ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ကိစၥအဝဝေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္အတြက္ အမ်ားႀကီး ေကာင္းတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္လည္း အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

“အားလံုးကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ဝမ္းသာၾကတာေပါ့၊ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္သြားေတာ့မယ္ဆိုတာကို ဒီမုိကေရစီကို လုိလားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးက လိုလားၾကပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဖိုးလျပည့္ ေခၚ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညတြင္ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္က သူ၏ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့ဘုတ္စ္တြင္ “ဒီေန႔ည သမိုင္တြင္မယ့္ ညတစ္ည” ဟု ေရးသားထားခဲ့သည္။

Mizzima -

ဆီးရီးယား နယ္စပ္တြင္ ၎တုိ႔ ပစ္ခ်လိုက္သည့္ ေလယာဥ္ကို ႐ုရွားေလယာဥ္မွန္း မသိခဲ့ေၾကာင္း တူရကီ စစ္တပ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ႐ုရွားက ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ရန္စမႈဟု ေခၚဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ တူရကီက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ဳိးအစား အားလံုးအတြက္ အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူရကီႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ တူရကီစစ္တပ္က သူတုိ႔သည္ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ေလယာဥ္ကို ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္မွဴး ႏွစ္ဦးကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ရန္ အေရးပါေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ေလယာဥ္မွဴးက သူ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ကိုမွ် ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ေလယာဥ္သည္ တူရကီ ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ တူရကီ စစ္တပ္အား အသံဖမ္းထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ထုတ္ျပန္ရန္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တူရကီ စစ္တပ္က ေလယာဥ္ကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရန္ အထပ္ထပ္ သတိေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“တူရကီ ေလတပ္က ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေျပာေနတာပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တူရကီ ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ထဲ ၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေနနဲ႔ ေတာင္ဘက္ကို ခ်က္ခ်င္း လားရာ ေျပာင္းလိုက္ပါ” ဟု အသံမွတ္တမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာၾကားထားသည္ကို ၾကားႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

တူရကီႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလံုးက စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားလိုသည္ဟု အထူးျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ပစ္ခ် ခံရမႈသည္ ဆီးရီးယား စစ္ပြဲ၌ ပါ၀င္ေနေသာ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိၿပီး ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ျမင့္တက္လာရန္ မီးထုိးေပးမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

႐ုရွားႏွင့္ တူရကီ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္ IS အဖြဲ႕ကို တုိက္ခိုက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဆီးရီးယား သမၼတ ဘာရွားအယ္အာဆတ္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ တူရကီက အာဆတ္ကို ဖယ္ရွားလိုေသာ္လည္း ႐ုရွားက
သူ၏မဟာမိတ္ အာဆတ္၏ အာဏာ ဆက္လက္တည္ျမဲ ေနေစရန္ လိုလားသည္။

IS စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို တုိက္ခိုက္ရန္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႐ုရွား သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္းတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားမႈအေပၚ ယခုျဖစ္ရပ္က အရိပ္မိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ေမာ္စကို အျပင္ဘက္ ဇူကိုစကီတြင္ စစ္လက္နက္ ျပပဲြတစ္ခု၌ ႐ုရွားေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးစနစ္ S-400 မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

Ref : AFP
Eleven Media Group

ကမၻာ႔ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္က်င္းပစဥ္။ Photo:Hste paing toe/RFA
 အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရံုသာမကဘဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ တစ္ရပ္လံုးကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးကို ကုစားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အေျခခံကစၿပီး ဆရာ ဆရာမေတြ အရည္အေသြး ပိုမိုတိုးတက္ လာေရးနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြလည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ ေျပာငး္လဲ လာေရးတို႔လည္း လိုေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"အေျခခံကအမ်ားႀကီး ျပင္စရာေတြရွိတယ္ဗ်၊ ေနာက္တစ္ခါ အေျခခံမွာ ဆရာသမားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလို႔ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ ဦးစီးဌာနေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ ဆည္းေပးရမွာေတြရွိတယ္ဗ်၊ ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒီအေျခခံဆိုတာက တတ္ေအာင္သင္တာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရာက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က ေတာ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဗ်၊ မတတ္ခင္ ေတာ္ေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ခါးျဖတ္ရိုက္ခ်ိဳးသလို ေျပာသာေျပာေနရင္ ဒါဟာခိုင္းလို႔သာ လုပ္တာ၊ ဘာမွအေတြအေခၚ အယူအဆေတြက သူမ်ားတန္းတူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး"

ဒါ့အျပင္ လြတ္လပ္တဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ေရးကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"သူတို႔ရဲ႕ အရင္တုန္းကတည္းကလုပ္ခဲ့တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ႏွစ္ ၃ဝ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာရွိပါတယ္ခင္ဗ်၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းကက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီဖက္ေခတ္ ဒီဖက္ကာလမွက်ေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ဆိုတာက အနီးအနားဆရာေတြလည္းပါသလို လြတ္လပ္ တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ NNER လိုအဖြဲ႔မ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ခါ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔လိုဟာမ်ိဳး ေနာက္ တကၠသိုလ္အသီသီးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢအဖြဲ႔ေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ေတြ အဲ့ဒီလို လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြမပါဘဲနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း အစီအစဥ္ထိလိမ့္မယ္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔က ပညာရွင္အဆင့္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာလည္းေတာ့ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ ဟာကေတာ့ ပညာရွင္အဆင့္ျဖစ္တာလား အျပင္ကေနၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာလည္း အသိအမွတ္ျပဳ တဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ပညာရွင္လည္းပါတယ္၊ ျပည္တြင္းမွာလည္း သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ၾကား ေခါင္းညိတ္ညိတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အျပင္မွာပညာရွင္အဆင့္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္ဗ်၊ အဲ့ဒီအတြက္ကို သူတို႔က လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တစြာ ထည့္သြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ေကာင္းပါတယ္"

ေလာေလာဆယ္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒကို   ျပင္ဆင္ဖို႔စီစဥ္ေနၾကတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  RFA က သူရဲ႕အျမင္ေတြကို ေမးျမန္းရာမွာ သူကေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

 ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဟိုက္ပါေက်းရြာ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ခိုလံႈေနသူေတြကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: Kan Thar/RFA
 ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္က ဟိုက္ပါနဲ႔ ဝမ့္ဝ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ဝမ္းေရာဂါေတြခံစားေနရတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးဖို႔အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒီေန႔ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆရာဝန္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးမွဴးေတြကို ေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔ အ့ဲဒီခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါသြားတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

"ဆရာဝန္ေတြပါမယ္ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳ ဆရာေတြေတြပါမယ္၊ ေဆးကုသေရး အစီအစဥ္နဲ႔ အရင္ဆံုး ေဆးကု သေရးကိစၥေတြ က်ေနာ္တို႔လုပ္မယ္၊ ေနာက္ သူတို႔အတြက္ စားစရာေတြ ေနာက္တစ္ခါ ၿခံဳစရာေစာင္ဘာညာ အေႏြးထည္ေတြပါမယ္၊ အဓိကအစီအစဥ္ကေတာ့ သူတို႔ကို ေဆးဝါးကုသေပးဖို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပး ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ သြားတာပါ၊ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဝမ္းကိုက္တဲ့ေရာဂါေတြ စျဖစ္ေန တာေတြ႔ရတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ဖ်ားနာတဲ့ဟာကေတာ့ အမ်ားစုမွာ ဖ်ားနာတဲ့ဟာျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္"

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA နဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ လ ၆ ရက္ေန႔က စၿပီး မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်းသီး၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းေနာင္ စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္အနီးတဝိုက္မွာလည္း တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ေဒသခံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး SSPP/SSA ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ အနီးတဝိုက္မွာ ေဒသခံ ၂၅ဝဝ ေလာက္ ခိုလံႈေနရပါတယ္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းဟာ မိုင္းေနာင္နဲ႔ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ဒုကၡသည္ စခန္းေတြကိုလည္း သြားေရာက္ကူညီေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

တူရကီက ထုတ္ျပန္တဲ့ အသံမွတ္တမ္းထဲမွာ 'ေတာင္ဘက္ကို ဦးတည္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလိုက္ပါ' ဆိုတဲ့ စကားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာေနသံကို ၾကားရ။
 ႐ုရွား ဗုံးၾကဲေလယာဥ္ကို တူရကီက ဆီးရီးယား နယ္စပ္မွာ ပစ္ခ်ခဲ့မွုအတြက္ ႐ုရွားက တူရကီအေပၚ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွုေတြ လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပိတ္ဆို႔မွုေတြထဲမွာ ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္း ရင္းႏွီးထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ကိစၥေတြလည္း ပါဝင္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ႐ုရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒမီထရီ မစ္ဒီေဗးဒိဗ္ က ေျပာပါတယ္။

ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွုေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ မူၾကမ္းေရးဆြဲမွုကို လာမယ့္ ၂ ရက္အတြင္းမွာ အၿပီးသတ္နိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္ လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

တူရကီ ေလပိုင္နက္ထဲ ဝင္ခဲ့လို႔ ႐ုရွားရဲ့ SU-24 ဗုံးၾကဲ ေလယာဥ္ကို ပစ္မခ်မီ သတိေပးခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အသံမွတ္တမ္းကို တူရကီက အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အသံမွတ္တမ္းထဲမွာ 'ေတာင္ဘက္ကို ဦးတည္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလိုက္ပါ' ဆိုတဲ့ စကားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာေနသံကို ၾကားရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမာ္စကိုကေတာ့ သူတို႔ ေလယာဥ္ဟာ ဆီးရီးယား နယ္ေျမထဲမွာ ပ်ံေနစဥ္ သတိေပးခ်က္ မရရွိဘဲ ပစ္ခ် ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥေၾကာင့္ ဆီးရီးယား အစိုးရကို ေထာက္ပံ့တဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ ဆီးရီးယား သူပုန္ေတြကို ေထာက္ခံတဲ့ တူရကီတို႔ အၾကား တင္းမာမွုေတြ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese

IS က ယူေကကို တိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း ေျပာ။
ယူေက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ဆီးရီးယားမွာ ရွိတဲ့ IS အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံအဖြဲ႕ အေပၚ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုေတြ လုပ္ဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပါလီမန္မွာ တင္သြင္း လိုက္ပါတယ္။

IS အဖြဲ႕အေပၚ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုဟာ ယူေကရဲ့ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမယ္လို႔ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာပါတယ္။

ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုေတြေၾကာင့္ ယူေကဟာ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ့ ပစ္မွတ္ ထားတာကို ပိုခံလာရ မလား ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ယူေကဟာ IS အတြက္ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကို ေျဖရွင္းဖို႔က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ နည္းလမ္းသာ ရွိေၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။

IS အဖြဲ႕ကို တျခားနိုင္ငံေတြ တိုက္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ကေတာ့ မတိုက္ဘဲ ေဘးထြက္ ေနခဲ့တာဟာလည္း က်င့္ဝတ္ပိုင္း အရ မွားယြင္း ေနခဲ့တယ္လို႔ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာပါတယ္။

ပဲရစ္ တိုက္ခိုက္မွု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာမွ IS ကို မတိုက္ေသးဘူး ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွ တိုက္မွာလဲ ဆိုတာ မဟာမိတ္ေတြက ေမးၾကလိမ့္မယ္ လို႔လည္း မစၥတာ ကင္မရြန္းက ေျပာပါတယ္။

အတိုက္အခံ ေလဘာပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ရမီ ေကာ္ဘင္ကေတာ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွုေတြ လုပ္ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ဂ်ီဟတ္ ဝါဒီေတြရဲ့ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်သြားဖို႔ ဆိုတာ မေသခ်ာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ပါလီမန္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ လာမယ့္ သီတင္းပတ္ အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အခုလ အေစာပိုင္းကေတာ့ ပါလီမန္ ေကာ္မီတီ တစ္ခုက နိုင္ငံတကာ ပါဝင္တဲ့ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မရွိဘဲနဲ႔ ဆီးရီးယားထဲမွာ ၿဗိတိန္ရဲ့ စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြကို ထပ္တိုး မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ သတိေပးခဲ့ ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.com/burmese


 ကမာၻေပၚမွာ ေျမျမဳႇပ္မုိင္း အသုံးျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံအနည္းအက်ဥ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနၿပီး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ မုိင္းပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ လက္နက္ကိုင္၆ဖဲြခန္႔ ရွိတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အစုိးရနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႔ေတြက မုိင္းအသုံးျပဳမႈေတြ ဆက္ရွိေနတုန္းပဲလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ျပည္တြင္းစစ္အရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတြၾကား အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး လုပ္ခဲ့တာဟာ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိျပီျဖစ္ သလို ကရင္လက္နက္ကိုင္ ၃ဖဲြနဲ႔ လည္း တႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္မူ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့လည္း ေျမျမဳႇပ္မုိင္း အသံုးျပဳမူေတြဟာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ ရွိေနဆဲပဲလုိ့ ကရင္ လူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔ KHRG က ဆုိပါတယ္။

ဒီ့အတြက္ ဘယ္အစိုးရ လက္ထက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မး္ေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာသာ မုိင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥေတြ ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကရင္လူအခြင့္အေရး အဖဲြ႔ရဲ႕ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ေစာေ၀ေလးကေျပာပါတယ္။

"ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ၾကား ပစ္ခတ္တာမ်ိဳးေတြ ပေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳး တိတိလင္းလင္း မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထုတ္တာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ရွိရေသးပါဘူး။ ေနာက္ လာမယ့္အစိုးရမွာ လည္း လက္နက္ကိုင္ေတြ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔နဲ႔ တဖြဲ႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးသေရြ႔ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြက လာမယ့္ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ဖယ္ထုတ္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔အတြက္ နည္းနည္းအခက္ခဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေျမျမႇဳပ္မိုင္းထုတ္ဖို႔က အစိုးရတခုတည္း သူတို႔ထုတ္ခ်င္တိုင္း ထုတ္လို႔မရဘူး။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေရာ၊ ျမန္မာအစိုးရေရာ ႏွစ္ဘက္စလံုး သူတို႔သေဘာတူမွသာလ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာေလ။"

ေျမျမဳႇပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ ့အစိုးရနဲ႔  ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြ အေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားတာမ်ိဳးေတြ သိပ္မေတြရဘူးလို႔လည္း သူကဆုိပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔မွာပဲ ကရင္ လူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔က အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အစိုးရနယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြနဲ႔ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ေတြ မိုင္းအသံုးျပဳမူေတြ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း ေစာေ၀ေလးက ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။

"ျမန္မာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရဲ႕ စစ္တပ္စခန္းေဘးမွာလည္း သူတို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေထာင္ထားတာမ်ိဳးေတြ က်ေနာ္တို႔ သိရွိရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရြာသားေတြက ေျမျမဳႇပ္မိုင္း ေထာင္မေထာင္ သူတို႔မသိဘူး။ ကၽြဲက ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ထိမိၿပီးမွ ကၽြဲထိမွ သူတို႔သိရတာေပါ့ေနာ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ BGF စစ္တပ္စခန္းက သူတို႔ေထာင္ တာေတြရွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔စစ္တပ္စခန္းကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီ့ေရေလွာင္တမံလိုမ်ိဳး အခု အေကာင္အထည္ေတာ့ မေဖာ္ရေသးဘူး။ ၂၀၁၅ အတြင္းမွာပဲ ဟတ္ႀကီးေရေလွာင္တမံလို ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခ်ိ္ဳ႕ေသာ ေနရာေတြမွာ DKBA နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ပြဲ  ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ DKBA က တုိက္လည္းတုိက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာ မွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ခ်ထားေတာ့ ရြာသားေတြ မသိဘူးေလ။ မသိေတာ့ ရြာသားေတြ အဲ့လိုမ်ိဴး ၂၀၁၅ အတြင္းမွာကို ေျမျမႇဳပ္မိုင္း တက္နင္းမိတာရွိတယ္။"

ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသံုးျပဳမႈ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း ႏုိင္ငံတကာ စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ (ICBL)ရဲ ့ အစီရင္ခံစာမွာ လည္း ကရင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ ့တိုင္း နဲ႔ ျပည္နယ္ ၃ခုမွာ ေျမျမဳႇပ္မိုင္း အသံုးျပဳမူ အမ်ားအျပား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတယ္လုိ့ ပါရွိပါတယ္ ။

ေဒသခံ ကရင္ျပည္သူ အမ်ားစုကေတာ့ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ဖုိ႔ ေျမျမဳႇပ္မုိင္း ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတယ္လုိ့ ကရင္ လူအခြင့္အေရးအဖဲြ႔က ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေစာေ၀ေလးကဆုိပါတယ္။

" ကရင္ျပည္နယ္မွာက စစ္တပ္ေတြ အနည္းဆံုး ေျခာက္ဖြဲ႔ေလာက္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေစ တျခား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သူတို႔ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ေထာင္တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ရြာသူရြာသားေတြကို ပစ္မွတ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သုေတသန ရလဒ္အရ ျပန္ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမျမႇုပ္မိုင္း နင္းမိၿပီး ေသတာ ဒဏ္ရာရတာ ကို ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္ လိုက္လို႔ရွိရင္ ရြာသားေတြ အမ်ားႀကီး အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရြာသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘယ္လိုေတာင္းဆိုလဲဆိုေတာ့ ဒီေျမျမႇဳပ္မိုင္းကို ထုတ္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာက ဘာအတြက္ ေတာင္းဆိုတာလဲဆိုေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လိုလိုခ်င္ခ်င္ပဲ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရဖို႔ သူတို႔ေတာင္းဆိုတာ။"

ကမာၻေပၚမွာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳတဲ့ ႏုိင္ငံ အနည္းအက်ဥ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၆ခုေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အထိ ေျမျမဳပ္မုိင္းေတြကို လက္နက္ကိုင္ေတြက အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com