သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပို၍ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေန

သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ မရွိခဲ့ဘဲ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေစ်းႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။

■ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ျဖစ္က်တဲ့ ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါး၊ ၾကက္သြန္ေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းေတြက ယခင္ေစ်းႏႈန္းထက္ က်ပ္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀၀ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ ရွိခဲ့တယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ သားငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ့ ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၂၂၀၀-၂၅၀၀ ကေန တစ္ပိႆာက်ပ္ ၃၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ငါးၾကင္း တစ္ပိႆာက်ပ္ ၃၀၀၀-၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ တီလားဗီးယား တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၁၂၀၀ မွ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ငါးေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းအေပါဆံုး ပင္လယ္ငါးျဖစ္တဲ့ ငါးေသတၱာငါး ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ယခင္ဒိုင္ေစ်း တစ္ပိ ႆာက်ပ္ ၈၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္သာ ေစ်းရွိတဲ့ငါးမွာ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၈၀၀ မွ ၁၉၀၀ သို႔ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိခဲ့တယ္။

ငါးေစ်းမ်ားနည္းတူ အသားေစ်းမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးၾကက္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၄၅၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဗမာ ၾကက္ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၆၀၀၀ မွ က်ပ္ ၇၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၀က္သား တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ အမဲသား တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၅၀၀၀ မွက်ပ္ ၇၀၀၀-၇၅၀၀ အထိ သားငါးေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၃၀၀ ကေန ၂၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယတန္းစား ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀ မွ ၃၇၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၁၀၀၀ မွ ၃၄၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဆန္ၾကမ္းျဖစ္တဲ့ ဧည့္မထ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀ မွ ၂၀၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆီေစ်းႏႈန္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္တြင္း ေျမပဲေစ်းႏႈန္းေတြက ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားကေန တင္သြင္းလ်က္ရွိတဲ့ စားအုန္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ပဲပိစပ္ဆီ၊ ပုစြန္ႏွစ္ေကာင္ဆီ ေစ်းႏႈန္းတို႔က က်ပ္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ၾကား ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဓိကျမင့္တက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းက သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း အ၀င္နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကုန္စည္ဒိုင္ေတြက ဆိုထားပါတယ္။

■ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲ ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္မွာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သား၊ ငါးနဲ႔ ဆန္ေစ်းေတြ က အဓိက ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သား၊ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရးၾကက္ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၅၅၀၀ မွ ယခု က်ပ္ ၆၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ၾကက္ တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၆၀၀၀- ၇၀၀၀ မွ က်ပ္ ၇၅၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ၀က္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၆၅၀၀ မွ က်ပ္ ၇၀၀၀-၈၀၀၀၊ အမဲသား တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၇၀၀၀-၇၅၀၀ မွ က်ပ္ ၉၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း ၂၁၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနနဲ႕ ငါးၾကင္းတစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၄၀၀၀-၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာကို က်ပ္ ၃၀၀၀-၃၅၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ တီလာဗီးယား တစ္ပိႆာကို ယခင္ က်ပ္ ၁၅၀၀ မွ ယခု က်ပ္ ၂၅၀၀ သို႔လည္းေကာင္း ျမင္႔တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ သား၊ ငါးေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႕ အနိမ္႔ဆံုး က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၅၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနနဲ႔ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၅၀၀ မွ ၄၆၀၀၀ အထိသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၃၀၀၀ မွ ၃၈၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ဧည့္မထ ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္၂၀၀၀၀ မွ ၂၂၀၀၀ သို႔ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ပိုးက်မႈေၾကာင့္ ဆန္အထြက္နည္းျခင္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚ လာေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ားရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စားေသာက္ကုန္အခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

■ ထင္မွတ္မထားသည္အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္း

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ သိသာစြာက်ဆင္းျခင္း မရွိသည့္အျပင္ တက္ျမဲ၊ တက္ဆဲ အေနအထားအတိုင္း ရွိေနသည္။ အထူးအျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ သႀကၤန္မတိုင္ခင္မွာ အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ထက္မံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္လာတဲ့အျပင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာ တရား၀င္တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆ ျမင့္တက္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ သားငါးေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ၾကက္သား တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၆၀၀၀-၇၅၀၀ မွ က်ပ္ ၇၀၀၀ မွ ၁၁၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၀က္သား တစ္ပိ ႆာ က်ပ္ ၆၀၀၀-၈၀၀၀ မွ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၇၀၀၀ မွ၁၁၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ အမဲသား တစ္ပိႆာက်ပ္ ၇၀၀၀-၉၀၀၀ မွ က်ပ္ ၇၀၀၀ မွ ၁၃၀၀၀သို႔ လည္းေကာင္း၊ သား ငါး ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ တီလားဗီးယားငါး တစ္ပိႆာက်ပ္ ၁၀၀၀-၂၅၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀-၄၀၀၀ အထိသို႔ လည္းေကာင္း၊ ငါးၾကင္း တစ္ပိႆာက်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ ရွိခဲ့ၿပီပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းက ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ ယခင္ က်ပ္ ၄၆၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၈၀၀၀၊ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ရွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၈၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ ရွိခဲ့တယ္။

အထူးသျဖင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ေရႊဘိုေပၚဆန္း ဆန္တစ္ျပည္ကို က်ပ္ ၂၆၀၀၊ ၂၇၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္း ပဲဆီေစ်းႏႈန္းကလည္း ယခင္ တစ္ပိ ႆာ က်ပ္ ၃၅၀၀ -၅၀၀၀ အတြင္း ရွိခဲ့တဲ့ ပဲဆီေစ်းေတြအေနနဲ႔ တစ္ပိႆာက်ပ္ ၅၅၀၀ -၇၅၀၀ ထိေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါးေစ်းႏႈန္းအျပင္ ၾကက္သြန္၊င႐ုတ္၊ အာလူး ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၅၀၀ ၾကားအထိ ေစ်းႏႈန္းတစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ျမင့္တက္တဲ့ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတိုင္ခင္အထိကို အတက္ေစ်းအတိုင္းသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအၿပီးမွာ အခုလို ျမင့္တက္ေနတဲ့ အစားအေသာက္ ကုန္စည္ေတြက ဘာတစ္ခုမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲၿပီး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ျခင္း မရွိပါတယ္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲေတြေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ရွိခဲ့တယ္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က အစိုးရ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ထားေပမယ့္ ယခုကဲ့သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းသာမက၊ သာမန္ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ကလည္း လစာႏွင့္ ေလာက္ငျခင္း မရွိတာကို ၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအၾကား တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အတက္ၾကမ္းတဲ့ဒဏ္ကို ေအာက္ေျခလူတန္းစားသာမ လူလတ္တန္းစားမ်ားပါ အလူးလဲ စားခံရလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုလို ျမင့္တက္ခဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက က်ဆင္းျခင္းမရွိဘဲ တင္ျမဲတက္ဆဲ အေနအထားအတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္စက္ခဲ့ပါတယ္။

■ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းအေနအထားမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေနကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိေသာအခါ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ အတက္ေစ်းေတြအတိုင္းသာ ေစ်းအတက္အက်ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမတိုင္ခင္အထိ ေစ်းႏႈန္း မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္၍ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမွာ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လအတြင္း မွာ အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သႀကၤန္ကာလ နီးကပ္ၿပီး ကုန္စည္ကား၊ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ေရာက္မႈ နည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ စားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ကုန္ေျခာက္ႏွင္႔ သား၊ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယခင္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေန ေစ်းႏႈန္းပိုမို ျမင့္တက္လာမႈရွိခဲ့သည္ကို ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ယခင္က အတက္ေစ်းႏႈန္း၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိတဲ့ သားငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၾကက္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀- ၉၀၀၀ က်ပ္ ၆၀၀၀-၁၂၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၀က္သား တစ္ပိႆာက်ပ္ ၆၀၀၀ -၁၀၀၀၀ ရွိခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ က်ပ္ ၇၀၀၀ - ၁၂၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ အမဲသားတစ္ပိႆာလွ်င္ ယခင္ က်ပ္ ၇၀၀၀ မွ ၁၃၀၀၀ ရွိခဲ့ရာ ယခုအခါမွာ က်ပ္ ၈၀၀၀မွ ၁၅၀၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း သားငါးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ ၾကားထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခင္ ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ -၅၀၀၀ ရွိခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိသို႔ လည္းေကာင္း၊ ယခင္ တီလားဗီးယားငါး တစ္ပိႆာက်ပ္ ၃၀၀၀ မွ ယခု က်ပ္ ၅၀၀၀-၆၀၀၀ အထိသို႔ လည္းေကာင္း၊ ယခင္ ငါးၾကင္းတစ္ပိႆာ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ယခုအခါမွာ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆၀၀၀-၆၅၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္အတြင္းမွာ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၅၀၀ မွ စတင္ျမင့္လ်က္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ ရွိေပမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ပါ။

ယခုလက္ရွိ ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဆန္ေစ်းေတြက ဆန္ေခ်ာျဖစ္တဲ့ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂ ၈၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၄၃၂၀၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ျပန္ဆန္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၄၀၈၀၀ လည္းေကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။ ဆန္ၾကမ္း ဆန္သစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္မထဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၈၀၀ ျဖင့္ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။

အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း စတင္ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။
အေျခခံ စားေသာက္ကုန္စည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအ၀င္နည္းျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္သည့္ ဒဏ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္၍ ခံစားလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္ ေစ်းႏႈန္းေတြက တျဖည္းျဖည္း တက္ရိပ္ျပလာလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း မိုးရာသီအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက ဆန္၊ ဆီ၊ သားငါး၊ ပဲေစ်းႏႈန္းေတြက ေစ်းႏႈန္းတစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္မႈကို အခိုင္အမာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေပါက္ေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္တည္းဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Writer:
ေအးမို႔မို႔ေအာင္သူ၊ ျမတ္စုႏိုင္
Eleven Media Group
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.