ျပည္သူပိုင္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အုတ္တံတုိင္းေပၚက ဆန္ခါကြက္မ်ား || ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ( ၇၄ မ်ိဳးဆက္ ) ||

ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ (ခ) ေနဘုန္းလတ္က အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္၏ တိုးတက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိကပိုင္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေျမမ်ားကို “ျပည္သူပိုင္” ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ဓားျပတိုက္ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူပိုင္ဆိုသည့္ အရာမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရဘဲ ျပည္သူတို႔၏အမည္ကို တလြဲအသံုးခ်၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းသာျဖစ္သည္။

နဝတေခတ္၊ နအဖေခတ္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္စစ္ဝတ္ခြ်တ္ အစိုးရေခတ္တြင္ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကမ်ားထံ လႊဲျပာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံု အေတာ္မ်ားမ်ားကို တစ္လအတြင္း လက္သိပ္ထိုး၍ ပုဂၢလိကမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆာက္အအံုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မိမိလူမ်ားကို လက္သိပ္ထိုး ေပးခဲ့သလို မိမိ္အမည္ေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မိမိသားသမီးအမည္ ေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရယူျခင္းတို႔ကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ တစ္မ်ိဳး အေကာင္ႀကီးပါက ေျဗာင္ယူ၍တစ္မ်ိဳး ၾသဇာအာဏာသံုးၿပီး ျပည္သူပိုင္မွ မိမိပိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကုိေနဘုန္းလတ္က “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမေနရာမ်ားသည္ စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ အိုးအိမ္ပိုင္ေျမ၊ မီးရထားပိုင္ေျမ၊ သမဝါယမပိုင္ေျမ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းပုိင္ေျမ စသျဖင့္ ဌာနအမည္မ်ားနဲ႕ တည္ရွိေနေပမယ့္ တရားကိုယ္ သေဘာအရ အဆိုပါ ေျမေနရာေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ၊ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္ပါသည္။ ထိုေျမမ်ား အားလံုးသည္ ျပည္သူပိုင္ေျမ ျဖစ္သလို ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရက ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမ၊ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို နာမည္တပ္္ၿပီး အမ်ားဆံုး သိမ္းပိုက္ယူထားသည့္္ အုပ္စုမွာ အမ်ားသိၾကသည့္ “တပ္ပိုင္ေျမ” မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံတြင္ “တပ္ပိုင္ေျမ” ဆိုသည္ လက္ညွိဳးထိုး မလြဲပါ။ တပ္ပိုင္ေျမ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ “အစိုးရပိုင္ေျမ” တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ “ျပည္သူပိုင္ေျမ” မျဖစ္ေတာ့ပါ။ တပ္မွ ယင္းေျမကိ္ု ေရာင္းလုိက ေရာင္းႏုိင္ၿပီး အကြက္႐ိုက္ၿပီး ေပးခ်င္သည့္သူမ်ားကို တပ္မွဴးမ်ားက ေပး၍ရေနသည္မွာ အလြန္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ ရွိသည္ကုိေတာ့ မသ္ိႏိုင္ေတာ့ေခ်။

သာဓကအားျဖင့္ မက္စ္ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ယခင္က အေမရိကန္အစိုးရ အကူအညီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိေရာက္စြာ ကုသေပးေနသည့္ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးကို စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္နီး၍ လံုၿခံဳေရးအရ ဆိုၿပီး စစ္တပ္က ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္၌ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ႀကီးကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္အခါ မက္စ္ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ေပးလိုက္ပါသည္။ မည္သူက မည္သုိ႔ ပါဝါသံုးၿပီး ေပးလိုက္သည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေပးလိုက္သည္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္က မည္သည့္ေစ်းႏွင့္ ရယူလိုက္သည္ဆိုသည္ကုိ ျပည္သူမ်ား မသိ္ခဲ့ပါ။ ဤေနရာတြင္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အေမရိကန္ေဆး႐ုံႀကီးအျဖစ္ ယခင္က ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလုပ္ေနသည့္ အေမရိကန္မ်ားကိ္ု ျပန္မေပးဘဲ မက္စ္ဦးေဇာ္ေဇာ္ကိ္ု ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္သည့္ ေနရာကို ေပးခဲ့သနည္း။ အမ်ားအက်ိဳးျပဳေနသည့္ ေဆး႐ုံဘဝမွ လူတစ္ဦးတည္း၏ အက်ိဳးအတြက္ မည္သူေတြက မည္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေပးခဲ့သနည္း။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ ျဖစ္သလားဆိုျခင္းကုိ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ သိလုိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္မဆင္းခင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံဝင္းထဲက ေျမကြက္လပ္ကို စင္ကာပူကုမၸဏီႏွင့္ ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကေသာ္လည္း တပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းအိုက္လွက လႊတ္ေတာ္မွာ သူ႔အျမင္ကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သူက ျပည္ပ ပုဂၢလိကအပိုင္း (Private sector) သည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ ပါဝင္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံလာျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးရွိေစသည့္အတြက္ အေလးထား စဥ္းစားေပးသင့္သည္ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္းကို ၾကားသိရပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းအိုက္လွက သူ႔အျမင္ႏွင့္ သူေျပာသည္ဟု စာေရးသူက မထင္ပါ။ တပ္မွလႊတ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား မရွိပါ။ သူ႔အာေဘာ္သည္ သူ႔အထက္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားက ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ေရး၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ေနရာတြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္းက အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိထားဖို႔ရွိသည့္အတြက္ ေထာက္ခံခိုင္းခဲ့သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ အေမရိကန္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း ေဆး႐ုံႀကီးကို စစ္တပ္က ပိတ္ပစ္ၿပီး ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္းကို အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ယခုက်ေတာ့ ျပည္သူ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဆိုၿပီး ေဆး႐ုံေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ခုေသခ်ာတာကေတာ့ ဤေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ထိပ္ပိုင္အေကာင္ႀကီးႀကီး တစ္ေယာက္၌ ခံစားခြင့္ရမည္ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ႀကီးကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္သည့္အတြက္ ဤစစ္႐ုံးခ်ဳပ္ေျမေနရာႏွင့္ ေရႊတိ္ဂံုဘုရားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ရွိသည့္ တပ္ပိုင္ေျမမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ဦးေထာင္ဗိုလ္လမ္း ကုန္းဆင္း၌ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျမေနရာမ်ားကုိ စစ္တပ္ေျပာင္းသြားသည့္အခါ ျပည္သူပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ရယူရမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္တပ္ပိုင္ သေဘာသာရွိေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘယ္ေနရာပဲသြားသြား တပ္ပိုင္ေျမေတြလား၊ အရပ္ပိုင္ေျမေတြလား ဆိုျခင္းကုိ သိ္သာထင္ရွားေစသည့္ သေကၤတ တစ္ခုရွိပါသည္။ ၎ကေတာ့ မ်က္စိတဆံုး ျမင္ရသည့္ အုတ္တံတိုင္းရွည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းအုတ္တံတိုင္း၏ အေပၚဆံုးပိုင္းတြင္ အဂၤေတဆန္ခါကြက္ေလးမ်ား ရွိ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ တပ္က လယ္ယာေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူၿပီး တပ္အတြက္ ရိကၡာအျဖစ္ သီးစားခ်ထားျခင္းမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊလက္ထက္၌ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ လုပ္ခြင့္ရေနသည့္အတြက္ တပ္ပိုင္ေျမမ်ား တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္အား မတရားလုပ္ခြင့္ ေပးထားသည့္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါမည္။ “တပ္ပိုင္ဆိုသည္မွာ တပ္က မပိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည၊္ ျပည္သူက ပိုင္သည္ဆုိျခင္း ျဖစ္လာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ သီးစားခ်ထားျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး လယ္လုပ္သူမ်ားကို လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ လိုပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကားစီးၿပီး ခရီးသြားလွ်င္ အုတ္တံတုိင္းအေပၚ၌ ဆန္ခါကြက္သည့္ အုတ္တံတိုင္းရွည္ႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္လွ်င္ တပ္ပိုင္ေျမေတြသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ မပိုင္ေတာ့ဘူးဆုိျခင္းကုိ သိဖို႔လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အႏံွ႔ တပ္ပိုင္ေျမမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ရွိေနသလဲ၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေျမမ်ားမွာ မည္သူေတြ အတြက္လဲ၊ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ သိမ္းပုိက္ထားတာလား၊ တပ္ပိုင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ခ်ိန္မွာ ေရာင္းစားဖို႔လား၊ လယ္သမားေတြကို သီးစားခ်ၿပီး ေျမရွင္ႀကီးမ်ား လုပ္ခ်င္ၾကလို႔လား။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ ျပည္သူ႔အာဏာ တည္္လာသည့္အခါ ေျဖရပါမည္။

တပ္ေျမအေၾကာင္းၿပီးလွ်င္ ျပည္သူပိုင္ေျမေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးၿပီး တရားမဝင္ လက္သင့္ရာေပးကမ္း ကိုယ္က်ိဳး အျမတ္ထုတ္ ေနသည့္ဌာနကေတာ့ စက္မႈ ၁ ဝန္ႀကီးဌာနပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈ ၁ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေအာင္ေသာင္းဦးစီးသည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး ရွိသမွ် စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားကို လက္သိပ္ထိုး ေဖ်ာလိုက္ကာ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အိတ္ထဲ ဝင္သြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေပးသည္ဟုဆိုၿပီး လက္သင့္ရာ အမည္ေပါက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရသည့္ေျမမ်ားကို ျပန္ေရာင္းၿပီး ေခတ္ပ်က္ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္လာသူမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုခ်ိန္အထိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမမ်ားကို အစိုးရလက္ထဲသုိ႔ ျပန္မေပးဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ငွားစားထားဆဲျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘာအလုပ္မွ် မလုပ္ေတာ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ုံမ်ား ပိတ္လိုက္္ရလွ်င္ ယင္းအေဆာက္အအံုႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားကို အစိုးရထံ ျပန္အပ္ၿပီး အစိုးရက အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌ ျမင္သာထင္သာ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေပါက္ေစ်းလည္းရကာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျဖင့္ ေအာက္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ အေနႏွင့္ စက္မႈပိုင္ေျမ၊ စည္ပင္ပိုင္ေျမ၊ အိုးအိမ္ပိုင္ေျမ၊ မီးရထားပိုင္ေျမ၊ သမဝါယမပိုင္ေျမ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းပုိင္ေျမစသည့္ ေျမမ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ျပန္လုပ္သင့္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဦးေနဝင္းလက္ထက္က ျပည္သူပိုင္ သိမ္းထားသည့္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးက ရယူထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ စက္႐ံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားက ပင္းၿပီး မူလပိုင္ရွင္မ်ားကို ျပန္မေပးဘဲ ေဖ်ာလိုက္သည္မွာ ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္ပါသည္။ သမဝါယမဝန္ႀကီး ဌာနဆိုသည္လည္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ သမပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူထားသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္ေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း ျပန္မေပးေတာ့ဘဲ ငွားစားထားျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မေတာ္မတရား အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳကာ ဓားျပတိုက္ယူထားသည့္ ေျမမ်ား၊ တိုက္တာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ တရားမွ်တစြာ ျပန္လည္ေပးသင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး တင္ျပခ်င္သည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပိုင္ အေဆာက္အံုမ်ား၊ ေျမမ်ား အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ၿပီး မိမိတို႔သည္ အာဏာရယူေရး လုပ္ေနသည့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည့္အခါ အရွက္ကင္းမဲ့စြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းမွ ပါတီအသြင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါ အသင္းပိုင္ေပးထားသည့္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပါတီပိုင္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔၌ ဖြင့္္လွစ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံုသည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေသြး၊ ေခြ်းမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုငယ္ေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေဆာက္အအံုသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ရန္ကုန္႐ံုးထက္ အမ်ားႀကီး ေသးငယ္ပါေသးသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဧကမ်ားစြာ က်ယ္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံးခ်ဳပ္ဝင္းႀကီးထဲက ႐ံုးခ်ဳပ္အေဆာက္အအံုႀကီး၊ အတြင္းေရးမွဴးအတြက္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား ကပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံုထက္ အဆမ်ားစြာ ႀကီးက်ယ္ပါသည္။ ၎အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေျမမ်ားသည္ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသိ္ု႔ေျပာရျခင္းမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္က ေပးခဲ့သည့္အတြက္ မတရားရယူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ိဳး အျခားမည္သည့္ ပါတီကမွ် မရပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ အစပ်ိဳးထားကတည္းက မညီမွ်မႈ၊ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကုိ ဤအတိုင္းမထားသင့္ပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ အသံုးျပဳလုိပါက အလကားယူထား၍ မရႏုိင္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဤေျမမ်ားႏွင့္ ဤအေဆာက္အအံုမ်ားကို မပိုင္ဆုိင္ပါ။ ျပည္သူေတြကသာ ပိုင္ဆိုင္သည့္အတြက္ တန္ရာတန္ေၾကးေပးၿပီး ယူရပါမည္။ သုိ႔မွသာ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ မွ်တမႈရွိ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္သည္ ျပည္သူပိုင္ေျမဆိုသည္မွာ တကယ့္ကို ျပည္သူက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဤေျမအေပၚ၌ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ပန္းၿခံမ်ား၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံေဆာက္လုပ္ၿပီး အာဏာရွင္ႏွင့္ ပင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းသင့္သည္ကုိ ေတာင္း၊ ဖ်က္သင့္သည္ကုိ ဖ်က္ၿပီး “ျပည္သူပိုင္ေျမ မက်ဴးေက်ာ္ရ” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို စြဲကိုင္ကာ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို ျပည္သူ႔အတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ပါသည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)
The Ladies News Journal
Labels:

Post a Comment

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ ေရးသားရင္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ရင့္သီးရိုင္းစိုင္း ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေရးသားျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲဆိုေရးသားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ ၾကည့္ နားဆင္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္စြာ လံႈ႔ေဆာ္သည့္ link မ်ား လာထည့္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ..Face book button ေလးႏွိ္ပ္ၿပီးလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.