ဘိန္း - အသီးအပြင့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမင့္တက္လာေနၿပီး ဘိန္းစုိက္ဧကမွာ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆခန္႔အထိ တုိးလာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းစုိက္ ဧရိယာမွာ တစ္ကမၻာလံုး ဘိန္းစုိက္ဧရိယာ၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျမာက္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈအမ်ားစုကုိ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ လာအုိတုိ႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ကုန္းျမင့္ေဒသရွိ ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူမ်ားက ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထုိေဒသမွာ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရတုိ႔ၾကား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ တြင္ ေဒသခံ သုေတသန သမားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၅၅ ၿမဳိ႕နယ္ရွိသည့္အနက္ ၄၉ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဘိန္းစုိက္ရာမွ ရသည့္ေ၀ေငြက ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေစ်းႀကီးကာ ရွားပါေနခ်ိန္၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အခြန္ႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ေကာက္ခံေနခ်ိန္၊ အစုိးရ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ရန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမွာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ျပသ၁နာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး အလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ ဦးေရက စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူမ်ားထက္ မ်ားစြာပုိမုိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV / AIDS ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔အစားအစာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ လူဦးေရ တစ္သန္းခန္႔မွာ ကာလရွည္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈမွရရွိေသာ ၀င္ေငြက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အေျခခံ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံံျဖစ္ေစသည္။

ဘိန္းပင္သည္ ေျမၾသဇာမေကာင္းသည့္ ေတာင္ေစာင္းေဒသမ်ားတြင္ပင္ ေကာင္းစြာ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သျဖင့္ ဆန္စုိက္ပ်ဳိးရန္ ခက္ခဲသည့္ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ သီးႏွံတစ္ခုျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အျခားအပင္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္သီးပင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္တုိ႔မွာ ၀င္ေငြရရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ေသာ္လည္း ဘိန္းပင္မွာ ေလးလအတြင္း ဘိန္းထုတ္ႏုိင္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္းျမင့္ေဒသေန ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမသစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ စုိက္ပ်ိဳးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဘိန္းမွာ ၀ယ္လက္ အၿမဲတမ္း ရွိေနသည္ကုိ ေတာင္သူမ်ားက သိရွိထားသျဖင့္လည္း စုိက္ပ်ဳိးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘိန္းျဖဴေနရာ၌ အာဖဂန္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိကမွ ဘိန္းျဖဴမ်ား အစားထုိး ၀င္ေရာက္လာေနေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆံုး ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေၾကာင့္ ဘိန္း၀ယ္လုိအားမွာ ျမင့္တက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအျပင္ ႏုိင္ငံေရးကလည္း တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ဘိန္းကုန္သြယ္မႈသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည့္ စီးပြားေရးတစ္ခု အျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အမ်ားအျပားအတြက္ ၀င္ေငြရလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမဧရိယာပမာဏ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈမွာ ျမင့္တက္လာေနၿပီး အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးမႈ ပုိမုိလာခဲ့သည္။

သဘာ၀သယံဇာတ ၾကြယ္၀ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ စီးပြားေရးတံခါးေပါက္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပုိင္းမွစ၍ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ တုိက္ဖ်က္ျခင္းအစား ဘိန္းလုပ္ငန္းမွ ရသည့္၀င္ေငြကုိ ယင္း၏ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစုိက္သည့္ အစုိးရတပ္မ်ားအား ဗဟုိေထာက္ပံ့ေရးစနစ္အေပၚ မွီခုိမႈမျပဳဘဲ ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ရန္ ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္သည္မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ကာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေရး တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳကာ ဘိန္းစုိက္သူမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ “အကာအကြယ္ခ” ေတာင္းခံျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဖ်က္ဆီးသည့္ ဘိန္းခင္းဧရိယာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပဳျပင္တင္ျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ အထက္ပုိင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း တိက်စြာစစ္ေဆးမႈမရွိေပ။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ယခင္ စစ္အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကုိ အသံုးျပဳျခင္းလည္း ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္၀န္းရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းႏွင့္ ဆည္ကဲ့သုိ႔ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ရာဘာစုိက္ခင္းကဲ့သုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားသိမ္းယူရန္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအား အစုိးရက တုိက္႐ုိက္လစာေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားကုိ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္၊ ဘိန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ခြင့္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ စစ္တပ္ က တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ ပတ္သက္ရန္ မလုိဘဲ ဘိန္းစုိက္လုပ္ငန္းမွာ အခြန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားလက္သုိ႔ က်ေရာက္မသြားေစေရး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းလုပ္ငန္းအား အဓိကလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ပါက အဓိက ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးသူ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘိန္းလုပ္ငန္းမွ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေနသူမ်ားမွာ ေတာင္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။

ဘိန္းလုပ္ငန္း၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈ၊ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈတုိ႔ကုိ ပုိမုိနက္႐ိႈင္းစြာ နားလည္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပသ၁နာမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

KHTun

The Ladies News Journal

COMMENTS

Name

art,1,article,1317,cartoon variety,22,crime,68,culture,1,documentary,8,Entertainment,8,health,33,history,2,international,7578,interview,221,knowledge,8,Live,8,LocalNews,16123,news,2842,opinion,767,photos,203,poem,116,satires,39,song,12,speech,12,sports,150,statement,59,technic,58,translate,34,video,1068,voice,76,
ltr
item
dawnmanhon: ဘိန္း - အသီးအပြင့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ
ဘိန္း - အသီးအပြင့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ
https://2.bp.blogspot.com/-6L31QIvALQE/V4Ha5FrDo4I/AAAAAAAAYJ8/qMf1oP5qpQstMS-Wd4oI3yoBF8HqGwPpwCLcB/s1600/q1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-6L31QIvALQE/V4Ha5FrDo4I/AAAAAAAAYJ8/qMf1oP5qpQstMS-Wd4oI3yoBF8HqGwPpwCLcB/s72-c/q1.jpg
dawnmanhon
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_547.html
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/
http://www.dawnmanhon.com/2016/07/blog-post_547.html
true
4976479704313592870
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy